Počty priebehov závažného ochorenia alebo úmrtnosť u detí vo veku 5-11 rokov sú tak nízke, že ich nebolo možné vypočítať z dôvodu absencie

01.12.2021 Zdroj: medrxiv.org Koronavírus

Nemecká štúdia o COVID-19 u detí vo veku 5-11 rokov dospela k záveru: „Priebeh závažného ochorenia alebo úmrtnosť sú nízke“, v skutočnosti „úmrtnosť prípadov nebolo možné vypočítať z dôvodu absencie prípadov“ pre deti bez komorbidít.

Aj keď sú deti a dospievajúci menej zaťažení chorobami súvisiacimi so SARS-CoV-2 v porovnaní s dospelými, posúdenie absolútneho rizika u detí je stále ťažké kvôli vysokej miere nezistených prípadov. Bez presnejších čísel prípadov však nie je možná spoľahlivá analýza rizika.

Metódológia

Spojenie údaje z troch zdrojov – národná štúdia séroprevalencie (štúdia SARS-CoV-2 KIDS), nemecký zákonný oznamovací systém a celoštátny register detí a dospievajúcich hospitalizovaných buď so SARS-CoV-2 alebo detským zápalovým multisystémovým syndrómom (PIMS-TS) - s cieľom poskytnúť spoľahlivé odhady o hospitalizácii detí, prijatí na intenzívnu starostlivosť a úmrtí v dôsledku COVID-19 a PIMS-TS.

Výsledky

Zatiaľ čo celková miera hospitalizácie spojená s infekciou SARS-CoV-2 bola 35,9 na 10 000 detí, miera prijatia na JIS bola 1,7 na 10 000 a úmrtnosť bola 0,09 na 10 000. Zistilo sa, že deti bez komorbidít majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť závažným alebo smrteľným priebehom ochorenia. Najnižšie riziko bolo pozorované u detí vo veku 5-11 rokov bez komorbidít. V tejto skupine bola miera prijatia na JIS 0,2 na 10 000 a úmrtnosť prípadov sa nedala vypočítať z dôvodu absencie prípadov. Celková miera PIMS-TS bola 1 na 4 000 infekcií SARS-CoV-2, pričom väčšinu tvorili deti bez komorbidít.

Záver

Celkovo je záťaž spojená so SARS-CoV-2 v dôsledku závažného priebehu ochorenia alebo smrti u detí a dospievajúcich nízka. Zdá sa, že to platí najmä pre 5-11-ročné deti bez komorbidít. Na rozdiel od toho hrá PIMS-TS hlavnú úlohu v celkovej záťaži chorobami vo všetkých vekových skupinách detí.

Zdroj: medrxiv.orgMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie