Ochrana osobných údajov

Tešíme sa z vašej návštevy na našej webovej stránke, ako aj z vášho záujmu o naše služby. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy.

Osobné údaje, ktoré poskytnete v priebehu návštevy našich webových stránok, spracovávame v zmysle ustanovení  príslušných platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

Toto prehlásenie  o ochrane údajov platí iba pre dolezite.sk  a súvisiace podstránky, nie však webové stránky, na ktoré naša stránka môže obsahovať odkazy a sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami.


Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy ( a to technicky pomocou súborov cookies) Ostatné osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, t.j. keď s nami korešpondujete alebo vypĺňate formulár na našej stránke a uvádzate v ňom  svoje osobné údaje berte na vedomie , že údaje, ktoré ste uviedli budú spracúvané na  účely uvedené  nižšie ( časť použitie  a postúpenie  osobných údajov, účelová väzba)

Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba

Naša spoločnosť  použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu:

 •  ak zadáte svoj dopyt cez kontaktný formulár ( napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o kontaktovanie...), účelom spracúvanie je odpoveď na Váš dopyt ( právny základ spracúvania je plnenie predzmluvných vzťahov, ktorých ste stranou) . Doba uloženie osobných údajov je 3 rokov odo dňa spracovania Vášho dopytu. Vaše osobné údaje sú poskytnuté  niektorej z našich dcérskych spoločností  podľa Vášho výberu v rámci zadania dopytu.  
 • ak zadáte svoj akýkoľvek iný  dopyt cez kontaktný formulár ( napr. sťažnosť, žiadosť o pripravovaných akciách spoločnosti  ), účelom spracúvanie je odpoveď na Váš dopyt ( právny základ spracúvania je oprávnený záujem našej spoločnosti ) . Doba uloženie osobných údajov je 3 roky odo dňa spracovania Vášho dopytu. Vaše osobné údaje sú poskytnuté  niektorej z našich dcérskych spoločností  podľa Vášho výberu v rámci zadania dopytu.  

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu:

Ak sa prihlásite na odber newsletteru: údaje použité pri prihlásení  k odberu ( e-mailová adresa) budú použité iba na zasielanie newsletteru. Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním dopytu cez kontaktný formulár alebo odhlásením sa z odberu  v e-maili, ktorým Vám bol newslettter doručený.  Účelom spracúvania je zasielanie informácií o produktoch, službách a podujatiach( právny základe spracúvania je váš súhlas). Doba spracúvania je pokiaľ nepríde k zrušeniu súhlasu  na odber.

Naša spoločnosť samozrejme nevykonáva všetko spracúvanie osobných údajov sama, ale prostredníctvom našich  spolupracovníkov, ktorý pre nás zabezpečujú správu stránky. Postúpenie osobných údajov štátnym úradom  a iným príjemcom je vždy iba  na základe zákona.

Cookies

Spoločnosť používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla l podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítaša už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

Bezpečnosť

NORDER s.r.o. prijíma na ochranu Vašich osobných údajov vhodné  technické a organizačné opatrenia, aby chránila vaše osobné údaje pred  manipuláciou, stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom k nim.Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú tak, ako sa vyvíja technológia.

Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo od nás žiadať informáciu/potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame máte :

 • Právo Získať prístup k týmto údajov 
 • Právo na vyžiadanie  kópie osobných údajov,
 • Právo Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Právo na Opravu Vašich osobných údajov
 • Právo na Obmedzenie spracúvania Vašich  osobných údajov
 • Právo na Prenosnosť osobných údajov
 • Právo Namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • Právo na Vymazanie osobných údajov ( právo „ na zabudnutie“)
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

So svojou sťažnosťou sa  môžete obrátiť na dozorný orgán,  ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne.

Všetky vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov . 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 17.06.2024.