Operátori napadli územný plán Prešova

16.01.2021 Autor: PBP 5G sieť

Mesto Prešov dalo do územného plánu regulatív pre budovanie BTS. Operátor O2 to napadol na generálnej prokuratúre SR za pôsobnosti bývalého generálneho prokurátora. Bez akéhokoľvek právneho podkladu, aký zákon bol porušený, dala generálna prokuratúra príkaz na zrušenie takej regulácie v Prešove. Toto je ukážka "právneho štátu".

Oznamujem Vám, že ... vo veci preskúmania zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2017 ... obec  v regulatíve "Regulatívy pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb - vysielačov (základňových staníc mobilných operátorov, FM, DVB-T) zabezpečujúcich prekrytie mesta telekomunikačným signálom (hlasové služby, prenos dát, televízne a rozhlasové vysielanie)" obsiahla limitné hodnoty expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu rozdielne oproti vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 534/2007 Z.z. ..., Generálna prokuratúra Slovenskej republiky ... dala Okresnej prokuratúre Prešov pokyn, aby ... podala proti vyššie uvedenému všeobecne záväznému nariadeniu ... protest prokurátora. JUDr. Liliana Škodová prokurátorka 

Celé znenie v PDF tu.

Lenže práve v územnom pláne má mesto účinný nástroj , ako usmerňovať výstavbu takýchto zariadení na svojom území. Snahou INICIATÍVY ZA REGULÁCIU VYSIELAČOV V ÚZEMNOM PLÁNE MESTA PREŠOV nie je blokovanie, alebo obmedzovanie technického rozvoja mobilných sietí, ako to zástupcovia operátorov nesprávne interpretujú, ale zaviesť základné pravidlá pre ich umiestňovanie s primeranou možnou elimináciou hlavne biologických účinkov silného elektromagnetického žiarenia v životnom prostredí.

Limity v legislatíve SR nechránia pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí občanov s kardiostimulátormi a feroimplantátmi. Je to diskriminačný faktor súčasného stavu legislatívy SR, ako aj závažný rozpor s ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.

Ochrana verejného zdravia a životného prostredia je dominantná celospoločenská potreba povýšená nad ekonomickými záujmami podnikateľských subjektov a jasne ju garantuje Ústava SR a medzinárodné záväzky SR nadriadené zákonom SR.

Preto občania zaslali na Okresnú prokuratúru list, v ktorom obšírne argumentovali svoje stanovisko. Celé znenie Vyjadrenia k protestu prokurátora prinášame v PDF verzii

Hádam i vďaka tomuto listu, okresný prokurátor podnet operátora O2 zamietol ako neodôvodnený s právom miestnej samosprávy v územnom pláne stanoviť podmienky využitia územia a jeho ochrany, obzvlášť zdravia.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie