Memorandum za právne a sociálne spravodlivý štát

12.02.2021 Zdroj: POPOLVAR67 Výber z blogov

Púšťam do obehu „dukát“ prvý:

Memorandum obyvateľov Slovenska

My, obyvatelia Slovenska, máme svoje národnú hrdosť, vyplývajúcu z národného povedomia, to jest, uvedomujeme si a sme hrdí na unikátnosť pôvodných vlastných kultúr jednotlivých pôvodných národov a národnostných menšín, žijúcich v harmonickom zväzku na území Slovenskej republiky.

Uvedomuje si unikátnosť vlastnej kultúry, a zároveň uznávame unikátnosť a dôležitosť iných národných kultúr pre ľudstvo.

Svoje si chránime a cudzie si ctíme!

Odmietame nacizmus ako vedomé ničenie iných kultúr a/alebo národov, ktoré ich vytvorili.

Odmietame fašizmus ako násilné pretláčanie vôle menšiny (menšiny v akejkoľvek jej podobe) proti vôli väčšiny, neštítiace sa ani porušovania a nerešpektovania platných zákonov a Základných ľudských práv. Odmietame fašizmus ako bránenie plne rozvíjať a napĺňať Bohom predurčený genetický rozvojový potenciál každého človeka po osobnej, telesnej, psychickej i profesionálnej stránke.

Zmyslom života človeka je jeho slobodný tvorivý celostný rozvoj. Náplňou verejnej činnosti slobodného človeka je zabezpečiť na to vhodné podmienky: primerané bývanie, materiálne zabezpečenie, dostatok prostriedkov, možností a času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí, na svoj osobný telesný, duchovný a duševný rozvoj. Slobodný Človek s úctou k svojim predkom a k ich poznaniu a skúsenostiam, ochraňuje a rozvíja tradície, bohatstvo,  kultúrnu svojbytnosť a súlad s prírodou a národmi. Verejnou činnosťou vytvárame a udržujeme také životné podmienky, aby každý jedinec mal možnosť si plne uvedomiť, rozvinúť a naplniť svoj talent a potenciál  a využiť ho pre dobro seba a spoločnosti tak, aby každému bolo umožnené stať sa Človekom.

Toto je možné dosiahnuť len v právne a sociálne spravodlivom štáte. Preto:

My, obyvatelia Slovenska, týmto vyhlasujeme svoje neodňateľné právo a slobodnú vôľu na SOCIÁLNE A PRÁVNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT !

PRÁVNA SPRAVODLIVOSŤ

 • Jeden meter pre všetkých bez ohľadu na národnosť, pohlavie, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, mocenské postavenie, profesijné a pracovno-právne zaradenie, sociálnu vrstvu, fyzickú či právnickú osobu.
 • Rovnaká povinnosť pre každého, bez výnimky, dodržiavať zákony Slovenskej republiky na jej území, ktoré sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Právo každého, bez výnimky, odmietnuť dodržiavanie akýchkoľvek zákonov, nariadení, vyhlášok, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Základnými ľudskými právami.
 • Rovnaké práva a povinnosti pred zákonom pre všetkých bez ohľadu na jeho mocenské postavenie v hierarchii moci, to jest od voliča až po prezidenta.
 • Povinnosť konať a pracovať v prospech Slovenskej republiky, to jest v prospech a záujmoch občanov Slovenskej republiky. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého bez výnimky: od voliča až po prezidenta.

SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ

 • Každý z nás má len jeden žalúdok a spí len v jednej posteli.
 • Rovnaké právo na dôstojné bývanie v nestiesnených podmienkach, ošatenie a stravu bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie.
 • Rovnaké právo, to jest rovnosť podmienok, pre každého na akokoľvek vysoké vzdelanie bez ohľadu na jeho sociálny pôvod a postavenie.
 • Rovnaké právo na plnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie.
 • Rovnaké právo na prácu  a spravodlivú mzdu za svedomito odvedenú prácu bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie.
 • Rovnaké právo na zabezpečenie v prípade nezamestnanosti bez vlastného zavinenia bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie, ale s povinnosťou si to odpracovať vo verejno-prospešných službách (znečistených lesov a vodných tokov je dosť, zanesených priekop takisto).
 • Rovnaké právo na zabezpečenie v dôchodkovom veku bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie. Výška dôchodkového veku musí byť fixne daná (odvodená od priemerného veku dožitia mužov a žien), aby každý mohol dôstojne prežiť jeseň svojho života.

ŠTÁTO-PRÁVNE USPORIADANIE – KONŠTITÚCIA MOCI

 • Zvrchovanú moc v Slovenskej republike má ľud.  Ľud túto svoju moc uplatňuje ako zástupnú moc, to jest, ako volič svojich volených zástupcov, s právom ich odvolať kedykoľvek počas poslaneckého mandátu, ak poslanec neplní voličovi dané predvolebné sľuby, alebo koná  proti záujmom Slovenskej republiky a jej obyvateľov, alebo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi Slevenskej republiky.
 • Funkcia – to nie sú len právomoci, ale predovšetkým osobná zodpovednosť za výkon tejto funkcie. Trestno-právna vrátane hmotnej. Žiadna imunita ohľadom výkonu funkcie.
 • Vláda je podriadená parlamentu a poslanci parlamentu sú podriadení svojim voličom.
 • Poslanci a parlament, vláda a prezident sú podriadení ľudu, a nie naopak! My sme vás zvolili, vy sa budete zodpovedať nám!
 • Každá zmena Ústavného zákona je podmienená referendom. Platné referendum vyjadruje vôľu väčšiny národa, a preto má pre vládu a parlament záväzný charakter!
 • Zvrchovanosť práva Slovenskej republiky na jej území, to jest, právo Slovenskej republiky je nadradené akémukoľvek inému  právu, bez výnimky. To jest aj právu Európskej únie.
 • Právo Slovenskej republiky rešpektuje základné ľudské práva každého jedinca – tie sú uzákonené v Ústave Slovenskej republiky a nie je ich možné zmeniť inak, než platným referendom.
 • Základom štátu je rodina. Rodina je otec, matka a dieťa.

Zjednocujúcim heslom a motívom všetkých skutočne proslovenských obyvateľov od vrcholových politikov až po radových voličov je heslo ZA PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT!

Právo Slovenskej republiky – na existenciu a plnú suverenitu ! Právo každého občana Slovenskej republiky na svoj slobodný tvorivý celostný rozvoj!

(V záujme efektívnosti práce, prosím, sústrediť sa v predmetných článkoch na tému, na to podstatné v nej a neodbiehať od nej, prípadne nenafukovať v nej veci nepodstatné. Cieľom diskusie je vypracovať finálnu verziu na šírenie naprieč Slovenskom. Zároveň prosím kolegov podobného zmýšľania v Čechách, v Poľsku a Maďarsku na spustenie podobnej akcie. Prosím, kto máte kontakty do týchto krajín, prípadne na maďarské a poľské komunity na Slovensku a v Čechách, upriamte ich pozornosť na tento tématický blog. V4 spoločne: ZA PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT!)

Zdroj: POPOLVAR67Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie