Právo na bezplatnú právnu starostlivosť

11.12.2022 Autor: PBP Výber z blogov

Aktualizácia 28. 5. 2023: Relácia v Slobodnom vysielači, vstup až po prvej hodine
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/pripravny-peticny-vybor-referend-70-2023-05-27/

Analýza súčasného stavu

Ústava Slovenskej republiky v druhej hlave stanovuje základné práva a slobody.

Čl. 17, (1) Osobná sloboda sa zaručuje.
Čl. 23, (1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.
Čl. 26, (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
...a ďalšie

Podľa ústavy sa zdá, že základné práva a slobody by mali byť zaručené vždy a všade.

Nie však v praxi.

Ak sú mu tieto práva upreté, veľmi často sa ich nemôže domôcť. Dôvod je jednoduchý. Tieto práva má garantované ako občan vo vzťahu k štátu, rozumej k štátnym inštitúciám. Nie už však vnútri iného vzťahu. Napríklad zamestnanec voči zamestnávateľovi, žiak voči škole, kupujúci voči obchodníkovi, zákazník voči poskytovateľovi služieb...

V praxi to vyzerá tak, že občan podá trestné oznámenie, ktoré mu bude zamietnuté a bude mu vysvetlené, že vec patrí na správny súd. Podľa zákona je však na správnom súde povinné zastúpenie advokátom, pričom všetci advokáti na Slovensku sú súkromní, teda platení. Pravda, okrem Centra právnej pomoci, ktoré je bezplatné pre sociálne odkázané osoby.

Tu dochádza k diskriminácii - chudobná osoba, ktorá nie je dostatočne chudobná (podľa platných predpisov), sa nemôže domôcť svojho práva.

Nastáva otázka - je Slovenská republika právny štát, ak právo platí len pre toho, kto platí? Je to ako keby ste povedali:

Osobná sloboda sa zaručuje pre tých, ktorí si zaplatia.
Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje pre tých, ktorí si zaplatia.
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené pre tých, ktorí si zaplatia.

Návrh na zmenu

Žiadame, aby nám práva neboli len priznané, ale aby bola reálna ich vymožiteľnosť. Je potrebné nastaviť systém tak, aby naše práva boli zaručené nielen na papieri, ale aj v praxi.

Preto žiadame bezplatnú právnu starostlivosť. Bezplatnosť ústava stanovuje aj pri iných právach, a to pri zdraví a vzdelaní:

Čl. 40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ...
Čl. 42, (1) Každý má právo na vzdelanie ... (2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách ...

Aktuálny Siedmy oddiel o PRÁVE NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU obsahuje texty:
Čl. 46, (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde ...
Čl. 47, (2) Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi ...
(3) Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní.

Bohužiaľ, v súčasnosti sú si rovní iba tí, ktorí si zaplatia.

Preto žiadame doplniť Čl. 47, (5) Na základe právneho poistenia majú občania právo na bezplatnú právnu starostlivosť za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Záver

Ak chceme mať právny štát, musí byť právo dostupné bez diskriminácie všetkým rovnako.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie