Ste len ministerka. Len ministerka, píše Kolíkovej sudkyňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve

15.02.2021 Zdroj: infovojna.sk / pravnelisty.sk Slovensko

Mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti „si ide svo­je“ ne­po­čú­va­júc ni­ko­ho, kto s ňou ne­má „maximál­nu mož­nú zho­du v hod­no­to­vom nas­ta­ve­ní“, píše sudkyňa Mar­ce­la Ko­so­vávo svojom článku na portáli Právne listy.

Po­rad­ca mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti na­pí­sal text naz­va­ný „Ste len sud­co­via. Len sud­co­via.“ s pod­náz­vom „Di­alóg o dis­kri­mi­ná­cii pri ob­sa­dzo­va­ní miest sud­cov naj­vyš­šie­ho správ­ne­ho sú­du“.

Uvie­dol v ňom: „Uva­žu­júc o per­so­nál­nom substrá­te súd­nej mo­ci, ne­mož­no sa ub­rá­niť ob­se­dan­tnej otáz­ke neus­tá­le nah­lo­dá­va­jú­cej my­seľ člo­ve­ka. Vní­ma­jú cti­hod­nos­ti opo­je­né mo­cou ta­lá­ra se­ba ako šľach­ti­cov spra­vu­jú­cich svo­je feu­dum, kto­ré­ho dr­žba ich op­ráv­ňu­je až na de­dič­nú ne­men­nosť ich pos­ta­ve­nia a zá­ro­veň pri vý­sky­te no­vé­ho lé­na na pred­nos­tné be­ne­fi­to­va­nie z ne­ho?“

V zá­ve­re člán­ku si od­po­ve­dá: “...ta­lár, ani ten sud­cu Naj­vyš­šie­ho sú­du, z vás ne­ro­bí po­lo­bo­hov, nad­sud­cov. Ne­za­ru­ču­je do­ži­vot­ný ná­rok na akú­koľ­vek no­vú vy­so­kú súd­nu fun­kciu ani auto­ma­tic­kú vhod­nosť aš­pi­rá­cie na ňu, ne­po­ten­cu­je pre­rod slu­žob­ní­ka spra­vod­li­vos­ti na eta­lón od­bor­nos­ti s pun­com nes­po­chyb­ni­teľ­nos­ti, ne­ga­ran­tu­je vy­hra­de­né VIP mies­to, nep­ri­nú­ti prin­cíp ne­dis­kri­mi­ná­cie slú­žiť va­šim túž­bam, nes­pra­ví z vás lep­ších ľu­dí, kto­rí už ne­mu­sia skla­dať úč­ty. Stá­le ste len sud­co­via, len sud­co­via.“

Di­alóg.

Daj­me to­mu, že niek­to ozna­čí svoj text, v kto­rom sí­ce kla­die otáz­ky, ale od­po­ve­dá si na ne sám, za di­alóg. A úp­rim­ne mi je ľú­to, že sa ne­mô­že niek­to ub­rá­niť ob­se­dan­tnej otáz­ke neus­tá­le nah­lo­dá­va­jú­cej je­ho my­seľ. K vy­rie­še­niu toh­to  prob­lé­mu však ne­mám kva­li­fi­ká­ciu.

Ale prej­di­me k mi­nis­ter­ke. Spra­vod­li­vos­ti. Ako to má s di­alóg­mi.

Z li­te­rár­ne­ho hľa­dis­ka je di­alóg pr­vok mik­ro­kom­po­zí­cie, pre­ho­vor mi­ni­mál­ne dvoch pos­táv a mu­sí ob­sa­ho­vať mi­ni­mál­ne dve rep­li­ky. Nap­ro­ti to­mu mo­no­lóg /ale­bo sa­mov­ra­va/ je ta­ký pre­ho­vor jed­né­ho po­dá­va­te­ľa, kto­rý sa nes­tá­va sú­čas­ťou di­aló­gu. Pre mo­no­lóg je cha­rak­te­ris­tic­ká sú­vis­lá nep­retr­ži­tá re­čo­vá ak­ti­vi­ta jed­né­ho z účas­tní­kov ko­mu­ni­ká­cie. Účas­tní­ci sa nes­trie­da­jú v ro­lách ho­vo­ria­ce­ho a po­čú­va­jú­ce­ho.

Po­tom tu má­me eš­te je­den va­riant, ne­má cha­rak­te­ris­ti­ku v žiad­nej múd­rej kni­he. Mô­že­me ho naz­vať nap­rík­lad „ako­by hrach na ste­nu há­dzal“. Ide tu o si­tuáciu, keď ko­mu­ni­ká­cia dvoch pos­táv sa ja­ví ako di­alóg, ale pr­vá z pos­táv tú dru­hú ne­po­čú­va, ho­ci sa to mô­že tak os­tat­ným, ba aj oso­be, čo ho­vo­rí, zdať. Rep­li­ky pr­vej sú ne­men­né, ne­nad­vä­zu­jú na rep­li­ky dru­hej pos­ta­vy, pr­vá oso­ba „si ide svo­je“ bez  väz­by na ob­sah rep­lík dru­hej stra­ny.

Ro­zu­miem, čo ho­vo­rí­te.

Ak si niek­to mys­lí, že na di­alóg sta­čí po­ve­dať „ro­zu­miem va­šej otáz­ke, je le­gi­tím­na, ale to­to je je­di­ná ces­ta, tak to pros­te je“, tak sa mý­li. Tie­to for­mul­ky sú z psy­cho­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka na chví­ľu schop­né ok­la­mať mo­zog dru­hej stra­ny, že je účas­tná ozaj­stné­ho di­aló­gu. Ale len na chví­ľu. A aj to len vte­dy, keď sa ne­pou­ží­va­jú až pri­čas­to. Vte­dy  skôr „pí­lia“ uši.

Mi­nis­ter. La­tin­sky po­moc­ník. Člen vlá­dy, kto­rý je spra­vid­la po­ve­re­ný ria­de­ním ur­či­té­ho or­gá­nu štát­nej sprá­vy – mi­nis­ter­stva. Pra­pô­vod toh­to slo­va je v la­tin­skom „mi­nus“. Mi­nus – niž­ší po­moc­ník, slu­ha, vy­ko­ná­va­teľ, pos­lu­ho­vač, slu­žob­ník....

Spra­vod­li­vosť. Pla­tón a Aris­to­te­les ju v zá­kla­de de­fi­no­va­li ako cnosť. De­fi­ní­ciám spra­vod­li­vos­ti sa ve­no­va­li pos­tup­ne v ča­se via­ce­rí fi­lo­zo­fi.  Ak­vin­ský, Hu­me, Kant či náš „sú­čas­ník“ Rawls. 

Mi­nis­ter spra­vod­li­vos­ti - slu­žob­ník cnos­ti.

Mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti „si ide svo­je“ ne­po­čú­va­júc ni­ko­ho. Ni­ko­ho, kto s ňou ne­má „maximál­nu mož­nú zho­du v hod­no­to­vom nas­ta­ve­ní“. Prefr­ča­la ob­rov­skou rých­los­ťou z Bra­tis­la­vy do Ko­šíc  s po­sád­kou, o kto­rej nik­to nič ne­vie /a nep­rez­ra­dí ani za svet/. Bez za­stáv­ky. Usú­di­la, že net­re­ba. Nádrž bo­la pl­ná. A vy­gu­mo­va­la z ma­py štart aj cieľ. Na­mies­to to­ho, aby iš­la vy­hliad­ko­vým tem­pom  a za­sta­vi­la sa v kaž­dom mes­te, a len tak sa po­roz­prá­va­la s do­má­ci­mi. Pri tro­che od­va­hy by sme moh­li pritvr­diť a žia­dať od nej, aby vied­la di­aló­gy. Is­te, bo­lo by to dlh­šie a na­má­ha­vej­šie. A ča­su je má­lo. Keď neu­ro­bí­te zhru­ba v  pr­vom ro­ku vo­leb­né­ho ob­do­bia to, čo ste si pred­sav­za­li, po­tom už nes­tí­ha­te. Vraj ne­pí­sa­né pra­vid­lo po­li­tic­ké.

Aj ja mám otáz­ky.

Na­pad­li aj mne otáz­ky. Len tak, bez nah­lo­dá­va­nia.

Vní­ma mi­nis­ter, opo­je­ný mo­cou tes­né­ho vý­sled­ku vo­lieb, se­ba ako feu­dá­la spra­vu­jú­ce­ho svo­je pan­stvo?

Vní­ma ten­to slu­žob­ník cnos­ti se­ba ako nad­člo­ve­ka ale­bo po­lo­bo­ha, ako eta­lón od­bor­nos­ti s pun­com nes­po­chyb­ni­teľ­nos­ti len pre­to, že sa po­sa­dil do kres­la, z kto­ré­ho mu vy­plý­va na čas „moc vlád­nuť nad  sud­ca­mi“?

Mož­no by sa mu ho­dil slu­ha Mar­ca Aure­lia.

Mar­ce­la Ko­so­vá, len sud­ky­ňa

Autor: Mar­ce­la Ko­so­vá - sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve a člen­ka Súd­nej ra­dy SR vo­le­ná sud­ca­mi

Zdroj: infovojna.sk / pravnelisty.sk


UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.


Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie