Policajti na akademickej pôde

17.10.2021 Autor: PBP Slovensko

AKTUALIZÁCIA 26. 10. 2021

Bola som vylúčená zo štúdia z dôvodu:

V zmysle čl. 3 ods. 5 Študijného poriadku účastník je povinný dodržiavať vnútorné predpisy fakulty a pravidlá akademickej etiky. Podľa čl. 25 ods. 6 Študijného poriadku rozhodnutie dekana je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Som nezamestnaná učiteľka a prihlásila som sa na rozširujúce štúdium z fyziky. Vyučovanie mávame v piatky a soboty. Na prvú hodinu som prišla bez rúška a bola som veľmi milo prekvapená, že nikto to nieriešil. Dokonca aj prednášajúci nemali rúško, aby sme im rozumeli a aj tak sú od nás ďaleko. Vravela som si, že aspoň na vysokej škole sú uvedomelí ľudia.

Ako trpko som sa mýlila. Indikáciou mi mohlo byť, že 17 z 18 mojich spolužiakov mali poctivo rúška, respirátory, niektorí aj po dva.

O dva týždne ma (tá istá) prednášajúca vyzvala, aby som si dala rúško. Nechápala som prečo a ona nechcela brzdiť hodinu, tak len informovala prodekanku. Na druhý deň už prodekanka čakala pri vrátnici v sobotu ráno pred 8:30 mimo svojej normálnej pracovnej doby. Po krátkej výmene názorov som sa už ponáhľala na prednášku, tak sme to ukončili tým, že som si nasadila Ficoštít a ona mi mailom poslala nariadenia rektora.

Aktuálne usmernenia na FMFI UK

1) Príkaz rektora č. 16/2021 https://uniba.sk/fileadmin/

2) Rozhodnutie Krízového štábu UK z 23.8.2021 https://uniba.sk/fileadmin/

3) Semafór výučby na UK https://uniba.sk/fileadmin/

Vzhľadom na to, že situácia sa môže dynamicky zmeniť, bude dôležité, aby ste sledovali webové sídlo fakulty kde budú k dispozícii aktuálne informácie.

https://zona.fmph.uniba.sk/aktuality/aktualne-usmernenia-na-fmfi-uk/

Vyhrotenie situácie

Nasledujúci týžden prebehla emailová výmena, ktorú uvádzame v závere tohto článku. Z tejto výmeny nevzišlo akosi nič definitívne, tak som so zovretým žalúdkom išla znova 16.10. 2021 do školy. Prodekanka mi zastala cestu na vrátnici a nechcela ma pustiť dnu. Akosi sa mi podarilo obísť ju veľkým oblúkom, ale vyhlásila, že zavolá políciu. Asi po hodine sa otvorili dvere prednáškovej miestnosti a prodekanka ma vyvolala von. Povedala som, že prídem cez prestávku.

Nato spolužiaci vyhlásili, že im treba na záchod a či môžeme mať prestávku už teraz!!!!!!!!!!!!!!!!!

Povedala som že dobre, ale nech teda policajti prídu dnu, že ja von nejdem.

Príchod policajtov

Aj keď je akademická pôda nedotknuteľná, povolenie na vstup možno polícii udeliť v prípadoch ohrozenia života, zdravia a majetku. Podľa tvrdenia prodekanky, policajti vstúpili na akademickú pôdu na základe povolenia, ktoré vydal rektor univerzity v súlade s ustanovením zákona o vysokých školách. Predpokladám že uplatnil prípad ohrozenia zdravia. Otázkou ostáva, ako zdravie ostatných ohrozuje zdravá občianka?

Odkaz na video 1 aj s prepisom: https://www.bitchute.com/video/EDL2w4fE1UvD/

Odkaz na video 2 aj s prepisom: https://www.bitchute.com/video/ewG5tBM8TGYW/

Odkaz na video 3 aj s prepisom: https://www.bitchute.com/video/LNJBn1M0wHYv/

Odkaz na video 4 aj s prepisom: https://www.bitchute.com/video/zahbALvChLuS/

Odkaz na video 5 aj s prepisom: https://www.bitchute.com/video/KpC40LsZSkiV/

Záver

Výsledok na mieste žiaden, policajti odišli s prísľubom ďalšieho konania, rovnako aj vedenie fakulty. O ďalšom vývine situácie budeme informovať.

Emailová príloha

Vážená pani Mgr. XX!
V mene dekana fakulty Vám píšem nasledujúce informácie.

Konštatujeme, že dňa 1.10. a 2.10.2021 ste porušili všeobecne záväzné predpisy a zákon o ochrane verejného zdravia, ktorými sa fakulta riadi, pričom o porušení ste boli dostatočne veľakrát informovaná a upozornená. Dostali ste aj informáciu, ktorú dekan posielal akademickej obci.

Ani po opakovanom upozornení ste nepoužili vhodné prekrytie horných dýchacích ciest, ktoré sú:
„...za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka...“

Štít je možné používať len ako doplňujúci ochranný prvok k rúšku alebo respirátoru.
Vhodné prekrytie horných dýchacích ciest je možné zložiť iba na nevyhnutý čas z dôvodu:
„n) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,“

Svojím správaním ste sústavne rušili pokojný priebeh výučby.

Prihláškou a zápisom na rozširujúce štúdium fyziky ste sa zaviazali rešpektovať všetky pravidlá fakulty, čo  je aj uvedené v Študijnom poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FMFI UK:
(5) Účastník kvalifikačného vzdelávania je povinný
b) dodržiavať vnútorné predpisy fakulty a pravidlá akademickej etiky,...

Rada by som Vás upozornila, že pokiaľ v ďalšej časti štúdia naďalej budete ignorovať stanovené pravidlá, na základe študijného poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FMFI UK:
„(2) Okrem absolvovania štúdia podľa príslušného rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo programu rozširujúceho štúdia sa kvalifikačné vzdelávanie skončí
e) vylúčením zo štúdia pre závažné porušenie povinností účastníka kvalifikačného vzdelávania, ...“

Vás budeme musieť vylúčiť zo štúdia.

Pokiaľ sa sama rozhodnete, že nechcete pokračovať v štúdiu, môžete písomne požiadať o zanechanie štúdia  a  zaplatený poplatok Vám vrátime v plnej výške, napriek tomu, že ste už absolvovali určitý počet prednášok.

Za pochopenie vopred ďakujem.

S pozdravom
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
Dekanát
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Moja odpoveď:

Vážené vedenie fakulty,

cením si Vašu starosť o moje zdravie, avšak bohužiaľ v mojom prípade sa tým moje zdravie nechráni, ale ohrozuje.

Môj fyzický stav mi neumožňuje prekrývať dýchacie cesty, s čím mám už aj neblahú osobnú príhodu. Okrem fyzických zdravotných ťažkostí mám aj psychickú kontraindikáciu, pretože rúško mi po čase komplikuje ďalšiu činnosť, vrátane sústredenia sa na výučbu.

Čestné vyhlásenie prikladám v prílohe.

Nakoľko som si už minule vyskúšala prezenčnú výučbu so štítom, tento by som mohla používať bez ujmy na zdraví.
Navyše môžem priniesť doklad od lekára, že som zdravá (spôsobilá na výkon štúdia)
a pred každou prednáškou som ochotná odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pevne verím, že nájdeme spoločné riešenie tak, aby mi nebol narúšaný pokojný priebeh výučby
a tiež aby žiadny účastník tejto situácie neporušil Etický kódex univerzity (Vnútorný predpis č. 23/2016), napríklad Čl. 2 bod 2:
Každý člen akademickej obce UK svojím konaním najmä:
a) prejavuje úctu voči každému človeku a rešpektuje základné ľudské práva a slobody;
b) netoleruje žiadne fyzické a psychické násilie, aktívne vystupuje proti zneužívaniu, ponižovaniu alebo šikanovaniu jednotlivcov alebo skupiny, odmieta diskrimináciu v akejkoľvek podobe;
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf

a tiež aby žiadny účastník tejto situácie neporušil všeobecne záväzné predpisy (teda také, ktoré sú publikované v Zbierke zákonov, čo v prípade nariadení hlavného hygienika neplatí)

ani európske normy na hladiny CO2, napríklad CEN, prEn 13779: 1999. Pri nasadenom rúšku je táto norma vysoko porušená.
https://www.geotherm.sk/rekuperacna-jednotka/vetranie-meranie-co2/

Súhlasím s Vami, že pravidlá sa majú dodržiavať, ale pevne verím, že i Vy súhlasíte so mnou, že len tie zákonné pravidlá. Keby pán rektor vydal Príkaz, že ženy majú zákaz vstupu do školy, takéto nariadenie by bolo neplatné hneď od počiatku, alebo krátko po intervencii.

Preto verím, že právne oddelenie univerzity upozorní pána rektora na rozpor Príkazu rektora č. 16/2021 (napríklad Čl. 2 bod 2) https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_16.pdf
s Ústavou SR (čl. 12, 13, 16, 17, 23)
s Trestným zákonom (§ 192, § 326, § 420, § 425 e,i,j)
s Chartou základných práv Európskej únie (Čl. 1, 3, 6, 52)
a odporučí rektorovi odvolať tento Príkaz
alebo aspoň v horšom prípade právne odelenie odporučí udeliť mi výnimku z tohto príkazu.

Zároveň žiadam doplniť výnimku aj pre spolužiakov, konkrétne ide o bod n).
Myslím, že aj ostatní spolužiaci by súhlasili, že by sme mohli byť k sebe tolerantní a rešpektovať normálne ľudské potreby, ako sú napríklad konzumácia pokrmov a nápojov v triede a na chodbách, hoci to nie sú zariadenia spoločného stravovania...

PS: Na záver by som rada poďakovala, že ako moja alma mater ma táto škola naučila analyticky a kriticky myslieť, za čo som mojim niekdajším profesorom nesmierne vďačná.

S pozdravom
Mgr. XX

Odpoveď prodekanky:

Vážená pani Mgr. XX!

Rada by som Vás upozornila na vyhlášku ÚVZ SR č. 250/2021, kde je jasne napísané, v akých prípadoch je možné porušiť povinnosť použitia respirátora, resp. v akých prípadoch je možné nahradiť respirátor rúškom, šatkou alebo šálom (nie štítom).

Ani v jednom prípade nie je uvedená možnosť predloženia čestného vyhlásenia dotknutej osoby.

Ako už bolo uvedené, fakulta (a teda aj zamestnanci, študenti, hostia) musí dodržať všeobecne záväzné predpisy, zákon o ochrane verejného zdravia a rovnako aj vnútorné predpisy UK.

Pokiaľ opakovane porušujete všeobecne záväzné právne predpisy, aj vnútorné predpisy UK, a teda závažne porušujete povinnosti účastníka kvalifikačného vzdelávania, musíme sa pristúpiť k vylúčeniu zo štúdia.

Pokiaľ Vám podmienky, ktorými sa fakulta musí riadiť, nevyhovujú, môžete požiadať už spomínaným spôsobom o zanechanie štúdia a vrátime Vám poplatok.

Prípadne môžete požiadať o prerušenie štúdia na dobu, kým Vaše údajné zdravotné problémy pretrvávajú kvôli noseniu rúška. V štúdiu môžete pokračovať, keď sa pandemická situácia zlepší (a nebudú v platnosti tieto predpisy) a, samozrejme, vtedy, keď fakulta otvorí príslušný ročník tohto kvalifikačného vzdelávania.  

Prosím Vás o odpoveď, ktorú z týchto troch možností uprednostňujete (vylúčenie, zanechanie, prerušenie) v prípade, že nebudete ochotná akceptovať a dodržať uvedené pravidlá.  

S pozdravom

RNDr. Kristína Rostás, PhD.

Moja odpoveď:

Vážená pani Rostás.

Rada by som Vás upozornila, že vyhláška ÚVZ SR č. 250/2021 nie je publikovaná v Zbierke zákonov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/rocnik/2021

Zato Trestný zákon 300/2005 Z. z. tam je publikovaný https://www.zakonypreludi.sk/zz/rocnik/2005

"Formálna publikácia úzko súvisí s právnymi účinkami právneho predpisu tzn. z ich platnosťou a účinnosťou. Vyhlásenie právneho predpisu je podmienkou platnosti právneho predpisu a len platný právny predpis môže nadobudnúť účinnosť....vyhlásenie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR vo Vestníku vlády SR nemožno považovať za publikáciu vo formálnom zmysle."
https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/11/09/niekolko-poznamok-k-opatreniam-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky/
 

Ako už bolo uvedené, fakulta (a teda aj zamestnanci, študenti, hostia) musí dodržať

  • všeobecne záväzné predpisy, čo vyhláška nie je (má len odporúčací charakter), ale napríklad trestný zákon je,

  • zákon o ochrane verejného zdravia 355/2007, ktorý stanovuje opatrenia počas krízovej situácie. Nakoľko však momentálne nemáme výnimočný stav, ani núdzový stav, tak sa o tomto zákone nemusíme baviť. Navyše ktorej z ochorení spomínaných v Prílohe 5 zákona sa vlastne obávate? https://www.epis.sk/getdoc/8cdf1ee1-3e7b-4956-bd62-b7be9acf7674/priloha5_ZoznamPovinneHlasenychPO.aspx, lebo Covid-19 tam nie je.

  • vnútorné predpisy UK, ale ako už bolo uvedené, len tie zákonné. Znova upozorňujem na rozpor Príkazu rektora č. 16/2021 (napríklad Čl. 2 bod 2) https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_16.pdf

    • s Ústavou SR (čl. 12, 13, 16, 17, 23)

    • s Trestným zákonom (§ 192, § 326, § 420, § 425 e,i,j)

    • s Chartou základných práv Európskej únie (Čl. 1, 3, 6, 52)

Znova zopakujem, že som ochotná nad rámec akýchkoľvek pravidiel podať čestné vyhlásenie.

Prosím Vás o odpoveď, ktorú z týchto možností uprednostňujete:

Nemusíte odpovedať hneď, odporúčam sa najprv poradiť s právnym oddelením.
S pozdravom
XXMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie