Podľa prokurátorky Mešencovej vražda nie je trestným činom, ak vyplýva z pracovného pomeru

16.12.2021 Autor: PBP Slovensko

Dňa 2. 9. 2021 sa stal skutok obmedzenia osobnej slobody, ktorý popisujeme v článku Slovak lines porušuje ľudské práva.

Dňa 6. 9. 2021 poškodená pani Petra podala trestné oznámenie.

Dňa 21. 10. 2021 nadporučík František Spusta vec odmietol s odôvodnením:

Prečinu Obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1/ Trestného zákona sa dopustí ten, kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.
V tomto prípade po obsahovej stránke skutok nenapĺňa skutkovú podstatu prečinu  Obmedzovanie osobnej slobody podľa § 183 ods. 1/ Trestného zákona.

Dňa 1. 11. 2021 poškodená podala sťažnosť na toto uznesenie s odôvodnením, že v texte nadporučík ďalej nevyvracia ani nepotvrdzuje, či šofér mal oprávnenie.

Dňa 10. 12. 2021 odoslala prokurátorka BA III Mgr. Katarína Mešencová uznesenie, že zamieta sťažnosť s odôvodnením:

Na spáchanie posudzovaného trestného činu z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie ... Vodič postupoval v zmysle interných smerníc svojho zamestnávatel'a, ktorými je tiež viazaný. Jeho úmysel nesmeroval k obmedzovaniu osobnej slobody oznamovatel'ky, ale konal s vedomím, že si plní svoje povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.

K nadporučíkovi Františkovi Spoustovi, ktorý odmietol trestné oznámenie, vyjadrila nasledujúce stanovisko:

Skutočnost', že podl'a subjektívneho presvedčenia oznamovateľky k spáchaniu trestného činu došlo a že sa odmieta stotožniť s opačným stanoviskom OČTK, nemení nič na tom, že postup policajta bol zákonný a zodpovedal zistenému skutkovému stavu.

Prokurátorka neodôvodňovala žiadnu inú skutočnosť okrem citovanej. Nepriamo tak potvrdila, že ide o prečin, avšak vykonaný na rozkaz zamestnávateľa.

Podľa argumentácie prokurátorky by to znamenalo, že v prípade, že zamestnávateľ nariadi cestujúceho okradnúť, zbiť, zabiť, tak vodič tak môže beztrestne urobiť.

Táto prokurátorka nevie nič o norimberskom súde? 

Už máme predsa precedenz, že každý sme zodpovední za svoje činy, nemôžeme sa skrývať za rozkazy.

Súd však skonštatoval, že ak obžalovaní konali na rozkaz svojej vlády alebo nadriadených, nezbavuje ich to zodpovednosti za ich činy.
Wikipedia: Norimberský proces

Výzva prokurátorke

Oznamovateľka aj s dieťaťom bola obmedzená na slobode, nemohla z autobusu vystúpiť. Ak vodič podľa prokurátorky nie je vinný, lebo plnil svoje pracovné povinnosti, je vinný niekto iný. Povinnosťou každého prokurátora je, aby konal ex offo aj na základe podnetu médií či občanov. Vyzývam teda prokurátorku Mešencovú, aby ďalej konala z vlastnej iniciatívy, pretože o protizákonnom konaní má znalosť, a ďalej riešila obmedzenie osobnej slobody či už vodičom alebo jeho zamestnávateľom Slovak lines.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie