Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ZNIČÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACI KULTURNÍ MARXISTICKÁ REVOLUCE?


ZNIČÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACI KULTURNÍ MARXISTICKÁ REVOLUCE?

Hlavní zdroj revoluce který uchvátil kulturní instituce Západu sahá hluboko před 60 léta 20 století. Konkrétně začíná 1.světovou válkou. Komunisté a marxisté byli ohromeni.Dlouho předjímaná válka měla být jejich dobou.Byli naprosto přesvědčeni, že v případě války dělníci spíše povstanou a vzbouří se proti svým vládcům, než aby bojovali proti dělníkům sousedních národů. Historička Barbara Tuchmanová k tomu říká:

"Když se dostavila výzva dělník, o němž Marx prohlásil, že nemá vlast, se identifikoval se zemí, a ne s třídou. Projevil se stejně jako každý jiný člen národní rodiny. Síla jeho antagonismu, o níž se předpokládalo, že svrhne kapitalismus, objevila lepší cíl v cizinci. Dělnická třída, stejně jako třída střední, nebo horní, a stejně jako lidstvo ochotně, dokonce dychtivě odešla do války. Marxisté se ukázali jako hlupáci."

Nové vzněty se dostavily na konci války. Komunistické převraty v Berlíně, Mnichově vyřídily Freikorps.Komunistický budapešťský režim Bély Kuna trval pouze několik měsíců.Trockij byl s Rudou armádou zahnán od Visly zpět polskými vlastenci.Nic z toho co marxisté a komunisté předvídali se neuskutečnilo. Jak to, že se Marx tak mýlil?

Dva Marxovi žáci-Lukács, Gramsci našli své vysvětlení.

"Kapitalismus dělníky nezbídačil. Jejich osud se ve skutečnosti zlepšil a revolučně nepovstali proto, že jejich duše byly po dva tisíce let syceny křesťanstvím, které je oslepilo v jejich opravdových třídních zájmech. Dokud křesťanství a západní kultura, imunitní systém evropské společnosti, nebudou vykořeněny z duše západního člověka, marxismus se nemůže zakořenit a dělníci v jejichž jménu se mělo v revoluci bojovat, budou revoluci zrazovat. Sázka marxistů a komunistů na dělnickou třídu, byla sázkou na špatného koně."

Maďar György Lukács-agent Kominterny, jehož dílo Geschichte und Klassenbewußtsein (Dějiny a třídní vědomí) mu přineslo uznání v jemu blízkých kruzích dále tvrdí:

"Spatřoval jsem v revoluční destrukci společnosti jediné řešení. Změna hodnot nemůže v celém světě proběhnout bez zničení starých hodnot a vytvoření nových revolucionáři."

Lukács byl za režimu komunisty Bély Kuna zástupcem komisaře pro kulturu. Své ideje popsal, jako "démonické" a shrnul je pod pojmem kulturní terorismus.

Druhým výtečníkem z této party byl Ital Antonio Gramsci, který po Mussoliniho pochodu na Řím v roce 1922 uprchl do Ruska. Na rozdíl od mnohých ostatních, však byl Gramsci nadán pozorovacím talentem a došel k závěru, že bolševismus nefunguje. Rusové nebyli obráceni ke komunismu, hnusil se jim. Pro Rusy znamenala půda, víra, rodiny, ikony a matka Rus daleko více, než jakákoli mezinárodní dělnická solidarita. Dokonce i car vyvolával více loajality a lásky, než nenávidění bolševici. Sověti oklamali sebe samé, režim byl pouze s to terorem donutit k poslušnosti zněl Gramsciho závěr.

Gramsci dospěl k závěru, že Rusům bránily v přijetí jejich komunistické revoluce křesťanské duše:

"Civilizovaný svět zcela prostoupilo křesťanství, a systém založený na židovsko-křesťanských naukách a hodnotách nelze svrhnout, dokud tyto kořeny nebudou přerušeny. Tvoří-li křesťanství tepelnou ochranu kapitalismu, evropské společnosti, potom komunisté, aby se zmocnili Západu, ho musejí nejprve odkřesťanštit."

Gramsci tvrdil, že marxisté musejí na Západě spíše nejprve změnit kulturu, protože poté jim moc spadne do klína jako zralé ovoce, než se chopit a zavést kulturní revoluci shora. Změna kultury však vyžaduje "dlouhý pochod institucemi" uměním, filmem, divadlem, školami, vysokými školami, semináři, novinami, časopisy a novým elekrickým médiem, rádiem. Jedna za druhou musí být dobyta, proměněna a zpolitizována v revoluční agenturu. Poté by měl být lid pozvolna vzděláván k tomu, aby revoluci"pochopil" a dokonce uvítal. Komunistický sovětský režim otřásal světem 70 roků nakonec však neměl úspěch a jeho systém se zhroutil.

Komunistická strana v SSSR zůstala tím, čím od počátku byla spiknutím politických zločinců, kterým ve skutečnosti šlo o jediné absolutní moc. Gramsciho revoluce, potažmo revoluce Frankfurtské školy, tato zhoubná rakovina, však běží dál a do dnešního dne neustále proměňuje lidi.

V r.1923 založili Lukács a členové Německé komunistické strany na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem tzv. Institut marxismu podle Marx-Engelsova institutu v Moskvě. Poté byl obměněm kvůli menší provokativnosti na Institut sociálního výzkumu. Ten brzy vešel ve známost, jako Frankfurtská škola.

V roce 1930 se jeho ředitelem stal marxistický odpadlík a obdivovatel markýze de Sade Max Horheimer. Za jeho vedení začala frankfurtská škola marxismus převádět do kulturních pojmů. Pro staré marxisty bylo cestou k moci násilné svržení režimu, pro nové marxisty byla cesta k moci nenásilná a vyžadovala desetiletí trpělivé práce. Pro staré i nové marxisty však definice morálky zůstávala tatáž: to co napomáhá revoluci je mravné, co jí překáží nikoli.

Přibližně ve stejné době se k Frankfurtské škole připojují další marxističtí grázlové hudební kritik Theodor Adorno, psycholog Erich Fromm, sociolog Wilhelm Reich a student Herbert Marcuse. V roce 1933 však zasáhly dějiny. K moci se dostal Adolf Hitler, a protože vůdčími postavami byli marxisté a převážně Židé, do konceptu Třetí říše příliš nezapadali. Frankfurtská škola i svou zvrácenou ideologií uprchla do Ameriky a tam nasměrovali své síly a talenty na podkopání kultury země, která jim poskytla útočiště. K novým zbraním vyvinutým v kulturním konfliktu Frankfurtskou školou patřila kritická teorie.

Například za použití kritické teorie kulturní marxisté neustále opakují, že Západ nese vinu za zločiny genocidy proti každé civilizaci a kultuře na niž narazil. (Má se snad Západ omlouvat za to, že byl silnější, vyspělejší? Chápali vůbec tito "učenci", že život=konkurence? A co kdyby byla Evropa kolonizována asiaty, černochy?Myslíte, že by se omlouvali?) V rámci kritické teorie se neustále opakuje, že západní společnosti jsou v dějinách největšími nositeli rasismu, sexismu, nativismu, xenofobie, homofobie, antisemitismus, fašismu, nacismu a bůhví čeho ještě. V rámci kritické teorie se tvrdí, že zločiny Západu vycházejí z charakteru Západu, jak ho utvářelo křesťanství. Jedním moderním příkladem, je útočná politika, za níž "zástupci", a "lidé určení ke komunikaci s médii" nikdy nebrání vlastního kandidáta, ale neustále útočí na opozici.

Kritická teorie pak ve svém konečném důsledku vyvolává tzv. kulturní pesimismus pocit odcizení, beznaděje a zoufalství, za něhož lidé, přestože žijí v blahobytu a svobodě, pohlížejí na svou společnost a vlast naprosto absurdně, jako na utlačující a nehodnou loajality a lásky. Noví marxisté pokládají kulturní pesimismus za nutný předpoklad revoluční změny.

Knihy jako Strach před svobodu od E.Fromma, Sexuální boj mládeže, či Autoritativní osobnost od W.Reicha jsou odrazem této kritické teorie. V nejvlivnější knize, kterou tato FŠ vydala-Autoritativní osobnost nahrazuje kulturní determinismus ekonomický determinismus K.Marxe. Doslova se v ní tvrdí, že je-li rodina křesťanská a kapitalistická, vedená otcem coby hlavou rodiny, dá se očekávat, že se z dětí stanou rasisté a fašisté!

Tam kde Marx kriminalizoval kapitalistickou třídu, Frankfurtská škola kriminalizovala střední třídu.Nezáleželo na tom, že střední třída stála u zrodu demokracie a že střední třída Západu bojovala s Hitlerem. Nezáleželo ani na tom, že americká střední třída poskytla Adornovi a jeho kolegům azyl, když prchali před nacisty. Na pravdě nezáleželo, neboť šlo o marxistické ideology a ti sami definují, co je pravda.

Dalším "příspěvkem" Frankfurtské školy bylo, že si uvědomili, že cesta ke kulturní hegemonii vede přes psychologické formování, a nikoli přes filosofický argument. Děti lze ve škole formovat k odmítnutí sociálních a mravních přesvědčení svých rodičů jako rasistických, sexistických a homofobních a k přijetí nové morálky. Škola otevřeně prohlašovala, že pro děti je podstatnější, jestliže si ve škole zformují správné postoje, než zda se naučí faktům a zda si osvojí dovednosti.

Američan Allan Bloom v knize The Closing of the American Mind napsal, že absolventi středních škol v USA patří k nejútlocitnějším negramotům na světě s nejnižšími výsledky testů na světě ve srovnávacích zkouškách, avšak s nejvyššími výsledky v citlivosti k problémům, jako je životní prostředí jen tím dosvědčil "úspěch"Frankfurtské školy.

V 50. letech postrádala Frankfurtská škola osobnost, která by popularizovala ideje skrývající se v Horkmeirových a Adornových "pracích". Stal se jím Herbert Marcuse, který odpověděl na otázku, kdo že sehraje roli proletariátu v nastávající kulturní revoluci, když dělnická třída selhala?!

Marcuseovými kandidáty byla radikální mládež, černošští bojovníci, homosexuálové, odcizení, asociálové, revolucionáři třetího světa, všechny rozhněvané hlasy pronásledovaných "obětí" Západu.

V minulosti rozvracely společnosti slova a knihy, Marcuse byl však přesvědčen, že sex a drogy jsou lepší zbraně. V díle Eros and Civilization (Éros a civilizace) Marcuse naléhal na univerzální přijetí principu slasti. Zcela odmítněte kulturní řád nabádal Marcuse. A jak miliony členů poválečné generace baby boom zaplavovaly vysoké školy a univerzity, přišel jeho okamžik. Četly se Marcuseovy knihy.Když v roce 1968 v Paříži revoltovali studenti, nesli transparenty s nápisem "Marx, Mao a Marcuse". V knize Jednorozměrný člověk hájil diktaturu ve vzdělání!

V "represivní toleranci" (jak nesmyslný protimluv!) volal po nové " osvobozující toleranci", která vyžaduje "netoleranci k pravicovým hnutím a toleranci k levicovým hnutím"!!!

Pro kulturní marxisty nestála žádná věc výše, než zrušení rodiny, kterou pohrdali jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti. Erich Fromm tvrdil, že rozdíly mezi pohlavími nejsou vrozené, ale že jsou funkcí západní kultury (jakoby to byl výmysl západní civilizace)! Vystupování proti tzv pozitivní diskriminaci (produktu kulturního terorismu nových marxistů) se posuzuje tak, že člověk je rasista. Zastáváte-li názor že ve společnosti existují role, které se pro ženy příliš nehodí, jste označen za sexistu. Jste-li přesvědčen o tom, že počet přistěhovalců je příliš vysoký, aby se udržela soudržnost společnosti, jste nativista a xenofob. Jste-li přesvědčen, že homosexualita není přirozená, jste homofob.

Slova jsou zbraně řekl Orwell. Nazvete-li oponenta rasistou nebo fašistou, nemusíte již více odpovídat na jeho argumenty. Musí totiž bránit svůj charakter. U soudního přelíčení je obviněný nevinen, dokud se neprokáže jeho vina. Spočívá-li obvinění v rasismu, homofobii nebo sexismu, existuje dnes presumpce viny. Obviněný musí mimo veškerou pochybnost prokázat, že je nevinen.

Kulturní pesimismus, antikoncepce, sterilizace, interrupce, hedónismus je pět činitelů "kultury smrti". Zpráva papežovy Pontifikální rady pro rodinu z r. 1998 spojila kulturní pesimismus přímo s neplodností:

"Návrat k vyšší plodnosti v evropských zemích, jež v současnosti klesá lze očekávat pouze tehdy, dojde-li v těchto zemích ke změně nálady, k posunu od současného pesimismu ke stavu srovnatelnému s obdobím, během éry rekonstrukce po druhé světové válce."

Taková změna nálady však na "starém kontinentě", kde porodnost neustále klesá, vůbec není patrná. Frankfurtská škola podporou podkopávání rodiny a vyvolávání kulturního pesimismu si může nárokovat rozhodující díl zásluhy na stále pravděpodobnější civilizační sebevraždě Západu. Na závěr báseň Emily Dickinsonové, která se tak hodí na dnešní vládnoucí neomarxistické"elity":

Přisvědč jsi soudný tvor,

vzdoruj jsi nebezpečný všem

a přijdeš pod dozor.Author: Roman Prazak # HykeLufe52
Európa2016-08-223
-
 57%  ( 4 people voted )
+
Nechať "tliachať" či kritikou "akejsi " vymyslenej "kultúrní marxistickej" revolúcie na "VÝDOBYTKY ZÁPADNEJ ."...tejto.... je určite snažením oponentov .Nechcem sa dostať do pozície oponenta ... Autor blúdi v neznalostí a oponovať mu je viac ako jednoduché! No riešenia o ktorých sa ani poriadne nezmienil, zostávajú len v polohe "URČITOSTI " istej.. "západnej civilizaci".. ktorej nemennosť je ...asi NEMENNÁ .. a skoro ....ale trvale podplácajúca aj takých autorov akým je ..maestro ..Prazak 52.."
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-08-22 18:41:32 58d4289b
To, ze pravicovi liberali su stetkami sionistov, mi bolo vzdy jasne, ale necakal som, ze si to niekedy aj otvorene priznaju... Pri citani tohto clanku som sa v pravidelnych intervaloch zadusal rehotom...


Dělnická třída, stejně jako třída střední, nebo horní, a stejně jako lidstvo ochotně, dokonce dychtivě odešla do války.

Ano Prazak, robotnicka trieda netuzi po nicom inom viac, ako po moznosti zomriet na bojisku, dokonca po tom dychti... :-DDD


Sázka marxistů a komunistů na dělnickou třídu, byla sázkou na špatného koně.

Ano Prazak, mali vsadit na kapitalistov, ze si hajzli vtupia do svedomia a povesaju sa sami... :-DDD


Civilizovaný svět zcela prostoupilo křesťanství, a systém založený na židovsko-křesťanských naukách a hodnotách nelze svrhnout, dokud tyto kořeny nebudou přerušeny. Tvoří-li křesťanství tepelnou ochranu kapitalismu, evropské společnosti, potom komunisté, aby se zmocnili Západu, ho musejí nejprve odkřesťanštit.

židovsko-křesťanských naukách - preto judaisti povazuju krestanov za neveriacich curakov, nehodnych prava na zivot... Vztah medzi judaizmum a krestanstvom je oresne taky isty, ako medzi islamom a krestanstvom... Naukovy... :-DDD

Faktom ale ostava, ze nadsenie kapitalizmom si jednoznacne vyzaduje slepu vieru... Logickou uvahou je kapitalizmus mozne len odmietnut... :-DDD


Změna kultury však vyžaduje "dlouhý pochod institucemi" uměním, filmem, divadlem, školami, vysokými školami, semináři, novinami, časopisy a novým elekrickým médiem, rádiem.

Aha Prazak, tak Hollywood a svetove media patria marxistom... Dakujem za informaciu, ja som si doteraz myslel, ze ich vlastnia zidaci... :-DDD

A skolstvo tiez zdevastovali marxisti, to oni sposobili, ze skoly dnes na svete koncia pologramotni imbecili... Nerozumiam len, preco s tym cakali az doteraz, ved v socializme na toto mali daleko lepsie moznosti, preco tam skolstvo drzali na takej vysokej urovni...? To bude asi tym, ze socialistickych krajinach ziadni marxisti neexistovali, tam museli vladnut pravicovi liberali...? Rozumiem, rozumiem... :-DDD


Například za použití kritické teorie kulturní marxisté neustále opakují, že Západ nese vinu za zločiny genocidy proti každé civilizaci a kultuře na niž narazil. (Má se snad Západ omlouvat za to, že byl silnější, vyspělejší? Chápali vůbec tito "učenci", že život=konkurence? A co kdyby byla Evropa kolonizována asiaty, černochy?Myslíte, že by se omlouvali?)

Tak za toto by si Prazak mal dostat Nobelovu cenu... Lepsie to uz povedat hadam ani nie je mozne...? Podla judaisticko-krestanskych nauk, presne ako sa to pise v gojskej verzii tory, v biblii, ked nezajebes, neokradnes, alebo aspon nezotrocis blizneho svojho, nepojdes do neba... :-DDD

Ano Prazak, presane tak ako sa liberalne pravicovo judaisticko sionisticky hovori, koho dnes nezajebes ty, ten moze zajtra zajebat teba, mrtvy Palestincan, dobry Palestincan... :-DDD


V rámci kritické teorie se neustále opakuje, že západní společnosti jsou v dějinách největšími nositeli rasismu, sexismu, nativismu, xenofobie, homofobie, antisemitismus, fašismu, nacismu a bůhví čeho ještě.

Vidis Prazak, ake svine su ti marxisti...? Ved vsetci viame, ze negrov z Afriky si domov v okovach vozili bolsevicxi, komunisti a marxisti, teda neomarxisti, ze to oni starocia zbedacovali narody Azie a Afriky, okradali ich, humanitarne vrazdili, to u nas nemali zeny volebne pravo, to u nas vladla rasova segregacia a cigani boli drzani v gulagoch, to u nas boli pupusi glorifikovani a pochodovali po uliciach v duhovych tangacikoch pod ochranov tazkoodencov a ano, takzer tak ako buzerantov, sme v socializme tiez glorifikovali aj zidov, to my sme prisli s antisemitozmom... :-DDD


Presne ako pises Prazak: Doslova se v ní tvrdí, že je-li rodina křesťanská a kapitalistická, vedená otcem coby hlavou rodiny, dá se očekávat, že se z dětí stanou rasisté a fašisté!, Děti lze ve škole formovat k odmítnutí sociálních a mravních přesvědčení svých rodičů jako rasistických, sexistických a homofobních a k přijetí nové morálky., Pro kulturní marxisty nestála žádná věc výše, než zrušení rodiny, kterou pohrdali jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti., akurat, ze o rovratenie rodiny sa nikdy nepokusali marxisti, ale intenzivne na tom uz roky pracuju vyhradne pravicovi liberali, teda sionisti, opytaj sa Risula Hulika, zakladatela strany sfetovany rodic c.1, c.2, c.3 a predstavitelov sionistickych neziskoviek, produkujucich pre deti knizocky s pribehmi, ako Petko Jarkovi strcil do zadocku vtacika a Anicka Mariennke vymietla ukazovacikom pisulku a ake to bolo vsetko skvele...? :-DDD


Jednoznacne Prazak, marxisti pocitaju s tym, ze im s realizaciou proletarskej revolucie pomozu: ...radikální mládež, černošští bojovníci, homosexuálové, odcizení, asociálové, revolucionáři třetího světa, všechny rozhněvané hlasy pronásledovaných "obětí" Západu., to preto teraz venezuelski komunisti importuju moslimskych teroristov do EU, preto su po celej EU usporaduvane teple tangacikove pochody, preto dal marxista Vasicek Veskrnacek amnestiu svojim kamaratom recidivistom, o tomto vzdy bol ten proletarsky internacionalizmus... :-DDD


Návrat k vyšší plodnosti v evropských zemích, jež v současnosti klesá lze očekávat pouze tehdy, dojde-li v těchto zemích ke změně nálady, k posunu od současného pesimismu ke stavu srovnatelnému s obdobím, během éry rekonstrukce po druhé světové válce.

Curacik Prazacik, plodnost a porodnost samozrejme uzko suvisia, ale plodnost je tazko ovplyvnovat cimkolvek, nielen naladami a ani 100%-na plodnost populacie ti nezaruci zvysenie porodnosti... Nech plodny buzerant pretiahne aj 30 prdeli denne, nedosiahne tym u nikoho ani tehotenstvo, nieto este porodenie potomka... :-DDD

Neviem, ci v Europe klesa plodnost a ci u zien, alebo u muzov, ale urcite v nej klesa porodnost a ta neklesa vdaka nespravnym naladam z dovodu nedostatku kvalitnych reality show programov v televizii, ale vyhradne vdaka ekonomickej neistote obyvatelov a nestabilnej situacii, ktora v EU existuje... Plna zamestnanost a dostatok prace pre vsetkych na roky dopredu, toto je cele tajomstvo vysokej porodnosti po vojne, nie nadsenie ludi z toho, ze mozu obnovovat ruiny...No dobre, najvyssou formou pravicoveho liberalizmu je sionizmus... Vsetko je jasne, len na zaklade tohto clanku neviem, ci vsetci sionisti su kompletnymi imbecilmi, alebo ci podlahli dojmu, ze zo vsetkych ostatnych sa im uz podarilo urobit kompletnych imbecilov, alebo len podcenili potrebu si overit intelektualnu kapacitu u svojich sirenim propagandy poverenych prisluhovacov, lebo na napisanie takehoto clanku uz vazne treba byt alebo totalnym imbecilom, alebo za totalnych imbecilov pokladat vsetkych potencialnych citatelov...?


krestansky judaista # PijiRafe66
-
 52%  ( 93 people voted )
+
2016-08-22 20:41:56 c8901f54
To že si niekto vymyslí nálepku kultúrny marxizmus a začne ním strašiť ľudí a navrávať im , že toto je podstata ľavicového náhľadu na svet , len preto aby ospravedlnil ďalšie chamtivé žmýkanie pracujúcich ľudí , nekonečné zisky úzkej skupiny vyvolených je choré a vôbec nevystihuje podstatu problému.
Polyander # CucaBuni65
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-08-24 12:52:21 d94b5504

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vstup súkromného sektora do systému vzdelávania


Vstup súkromného sektora do systému vzdelávania
V praxi existujú dva druhy riadenia: štátne (byrokratické) a podnikateľské (manažérske). Obidva spôsoby riadenia majú za úlohu plnenie vopred stanovených cieľov. Manažérske riadenie m...
Jak se bydlí vedle Lunik IX. v Košicích
Přišla bída na kozáky
Obamovu pokrytectví věří snad už jen Američané

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.05 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles