Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Veřejné statky — kompromis socialismu (1/2)


Veřejné statky — kompromis socialismu (1/2)

Konec alokační funkce státu. Stát dnes definuje a snaží se přinejmenším udržet, nebo raději rozšířit skupinu tzv. veřejných statků, neboli služeb, které musí poskytovat z různých důvodů buď výhradně, nebo převážně, on. Podívejme se na udržitelnost tohoto tvrzení.

Úvod

Jedním z nejčastěji řešených témat v médiích je veřejný sektor. Každodenně slyšíme o zadlužení nemocnic, obcí, VÚC, sociální pojišťovny, železnic, zdravotních pojišťoven nebo celého státu. Další část tvoří reportáže o nekvalitních službách školství, zdravotnictví, neopravených cestách, malých důchodech. Pak na jedné straně o přezaměstnanosti v železnicích a ve státní správě, na druhé straně o nedostatku kvalitních učitelů a lékařů, kde stávající zaměstnanci jsou špatně placeni a připravují stávky.

Na první pohled se zdá, že státu zůstal v rukou "Černý Petr" a musí poskytovat zvláštní statky, které ekonomové nazývají "veřejné" a o které nemá soukromý sektor zájem. Nebo pokud by je trh poskytoval, bylo by to v nedostatečné kvantitě a kvalitě. Zmíněné zadlužení, nedostatky a problémy jsou pak jen nevyhnutelné důsledky existence veřejných statků, které odvážně poskytuje stát.

Jenže co když tato negativa nejsou jen automatické důsledky veřejných statků, ale skutečná příčina je právě jejich samotném zestátnění a zajišťování prostřednictvím státu? V zásadě existují jen dvě možnosti. Buď je teorie veřejných statků správná a poskytování některých statků státem je nejlepší prostředek (efektivní alokace zdrojů) jak dosáhnout cíle (zvýšení blahobytu společnosti) nebo je teorie chybná a představuje misalokaci, plýtvání zdroji, což vede k trvalému snížení blahobytu společnosti.

V práci se pokusíme dokázat dva hlavní nedostatky teorie. V prvním kroku podrobíme kritice vlastnosti statků (nevyloučitelnost a nerivalitu), které mají představovat selhání trhu. V poslední části se zaměříme na způsob, jakým teorie veřejných statků dospěla k závěru, že určité statky je třeba zajišťovat státem.

Problémy teorie veřejných statků

Teorií veřejných statků budeme zjednodušeně předpokládat každý pokus obhájit právo/povinnost státu zajišťovat určitý statek.

Obhájit teorii veřejných statků v ekonomii bez etických soudů a normativů je něco, o co se ekonomové snažili dlouhá léta. Vždy však narazili na kritiku a v jejich teoriích se objevily mnohé trhliny. To, proč se tato zdrcující kritika nikdy neodrazila i v praxi, byla na oko viditelná funkčnost statků zajišťovaných státem. A zároveň nějaký obecný pocit, umocňovaný rostoucí úlohou státu v ekonomice, že takový způsob je funkční, efektivní, žádoucí a dlouhodobě udržitelný.

Kvalita a kvantita každého veřejného statku poskytovaného státem se dá zlepšovat jednoduchým navýšením transferových zdrojů. Tuto možnost trh nemá, protože alokuje zdroje podle ziskovosti, tj. uspokojování nejnaléhavějších potřeb jednotlivců. Státem poskytované veřejné statky jsou financovány násilným přesunem zdrojů ze soukromého vlastnictví k státním institucím, které zajišťují statky.

Tento jednoduchý princip ve formě přesunu zdrojů v sobě skrývá celou tragédii teorie veřejných statků. Teorie veřejných statků musí dokázat, že přesun zdrojů ze soukromého do veřejného sektoru vede k efektivnější alokaci zdrojů ve společnosti. To se snaží prostřednictvím přesunu zdrojů do speciálních statků, které jsou nevyloučitelné ze spotřeby a nerivalitní při spotřebě. Poté má pomocí externalit následovat zvýšení společenského blahobytu.

Takový způsob uvažování však nemůže projít ani základním testem pozitivní ekonomie Paretovým pravidlem jednomyslnosti, které znovu definoval Robbins: "společenský blahobyt se následkem nějaké změny zvýšil pouze tehdy, pokud v důsledku této změny není žádný z jednotlivců na tom hůře a alespoň jeden je na tom lépe" (Robbins, 1938).

Další problém, na který musí teorie veřejných statků odpovědět, je, jak vyřešit státní zajišťování. Zde i samotná teorie přiznává určitá selhání při poskytování statků byrokratickým managementem bez existence motivace zisku, možnosti kalkulace a s tendencí úředníků maximalizovat přesun zdrojů do "svého" veřejného statku.

Navíc samotný stát není andělská entita schopná jednat. Stát zajišťuje služby prostřednictvím jednotlivců u moci, kteří tvoří rozhodnutí. Jednotlivec jednající jménem státu má stejnou logickou strukturu mysli jako každý jiný člověk, podnikatel nebo kdokoli, tj. motivaci vlastním zájmem a upřednostněním volného času před prací.

Tento jednotlivec však disponuje jedinečnou možností zdaňovat nedobrovolně, násilně a zároveň legálně vybírat poplatky za předem nespecifikovaný statek. Když má na tento statek monopol (což vždy má) vede tento stav podle zákonů ekonomie vždy k jedinému maximalizaci platby za veřejné statky a současně minimalizaci jejich produkce.

Navíc jak napsal P. J. O'Rourke: "když nákup a prodej podléhá politikům, první věc, která bude koupena a prodána, jsou politici." (O'Rourke, 1999). Toto vše jsou problémy, které stojí před teorií veřejných statků.

Důležitost správné teorie

Dnes je znovu čas ukázat, že chyby a selhání teorie veřejných statků někdo předpověděl a správně poukazoval na její chybnost. Ve většině jsou to ti, kteří předpovídali i pád socialismu ještě před prvními aplikacemi této ideologie do praxe. Naopak obhájci veřejných statků jsou většinou ekonomové, kteří ho ještě pár let před kolapsem obdivovali a předpovídali jeho jasnou budoucnost (např. Samuelson).

To, že nesprávná teorie dokáže fungovat nějaký čas v praxi a empiricky jsou pozorovatelné pozitivní výsledky, ještě neznamená její správnost. A už vůbec neznamená, že je to ten nejlepší způsob a prostředek k dosažení cíle. Pozitivní ekonomie nám dokáže odpovědět na to, jaké jsou nejlepší prostředky k dosažení vytyčených cílů. Pouze ti ekonomové, kteří dokázali správně identifikovat, jak je způsob alokace zdrojů důležitý, jakou roli hraje cenový mechanismus a možnost kalkulace, dokázali předpovědět kolaps socialismu. Stejní ekonomové odmítají teoretické vymezení veřejných statků a z toho plynoucí státní poskytování.

Na počátku 19. století klasický ekonom David Ricardo stejně správně pochopil výhody mezinárodního obchodu a jeho teorie komparativních výhod je nevyvratitelná jako nejlepší prostředek k dosažení cíle, tj. zvýšení blahobytu jednotlivců žijících v různých zemích zapojených do zahraničního obchodu.

To však neznamená, že státy nemohou fungovat jako autarkie bez zahraničního obchodu s absolutní protekcionistickou politikou. Dokonce tak i mnoho států fungovalo, není to však nejlepší prostředek jak dosáhnout nejvyšší uspokojení potřeb. Ricardo dokázal, že zahraniční obchod je vždy výhodný pro každý národ, ať dosahuje ve všech oblastech absolutně výhody nebo nevýhody. Když Ricardův zákon posuneme ad absurdum, dostaneme dělbu práce. Tento princip se nikdo neodváží kritizovat jako nejlepší prostředek ke zvýšení blahobytu jednotlivce žijícího v nějakém ekonomickém systému. Rovněž je třeba pomocí správných logických dedukcí vybudovat teorii veřejných statků.

Na argument, že správná teorie nemusí znamenat nejlepší řešení v praxi, napsal Ludwig von Mises:

"Někteří autoři se snaží ospravedlnit rozpory v obecně přijatých ideologiích poukázáním na údajné výhody kompromisu pro hladké fungování mezilidských vztahů, i když je z logického pohledu jakkoli neuspokojivá. Odvolávají se na oblíbené nesprávné tvrzení, že život a realita "nejsou logické" a tvrdí, že rozporuplný systém se může ukázat jako prospěšnější nebo dokonce správný tím, že uspokojivě funguje, zatímco logický konzistentní systém by skončil katastrofou. Není nutné stále znovu vyvracet takové oblíbené omyly. Logické myšlení a reálný život nejsou dvě oddělené dráhy. Logika je pro člověka jediným nástrojem jak zvládnout problémy reality. Co je rozporné v teorii, je stejně rozporuplné i v praxi." (Mises, 1949).

Samotná kritika teorie veřejných statků

Abychom mohli určit opodstatněnost dělení vzácných (ekonomických) statků na soukromé (realizované trhem) a veřejné (realizované státem), musíme vymezit samotné vzácné statky. Bez existence člověka by byly všechny statky volné, tzn. neekonomické a jejich hodnota nulová. To, co dává hodnotu statkům, je jejich spoluúčast na uspokojování potřeb jednotlivců. Železná ruda v době kamenné neměla žádnou hodnotu, neboť nesloužila k uspokojování žádné potřeby. Během 3 milionů let se chemické složení ani fyzické vlastnosti železa nezměnily. Změnilo se však jeho vnímání člověkem jako prostředku k uspokojení svých potřeb, tedy i jeho hodnota. Vzácnost statků je tedy čistě subjektivní a neexistuje objektivní způsob jak přidělit statkům hodnotu.

Naše další analýza se bude týkat pouze statků ekonomických, tedy předpokládáme, že zmíněné statky jsou předmětem lidského konání. Na svobodném trhu jsou realizovány všechny vzácné statky pomocí cenového mechanismu, kde se podnikatelé snaží odhalit budoucí potřeby spotřebitelů, což zajišťuje efektivní alokaci zdrojů přesně podle přání jednotlivců.

Existují však statky, které nesplňují představu některých ekonomů o tom, jakým způsobem by měly uspokojovat potřeby. Tyto zvláštnosti při uspokojování potřeb, znemožňují podle nich cenovému mechanismu, aby plnil svou funkci nástroje, který přiděluje statky správným spotřebitelům, a který za předpokladu svobodného trhu vede k největšímu možnému blahobytu společnosti.

První vlastností je, že schopnost statku uspokojovat potřeby (jeho užitečnost) se nezmenšuje s další dodatečnou spotřebou. Jinak řečeno, mezní náklady spotřeby jsou nulové. To platí, pouze pokud již byl statek realizován prvnímu spotřebiteli (nerivalita při spotřebě).

Druhou vlastností je neschopnost producenta vyloučit ze spotřeby neplatiče černého pasažéra (nevyloučitelnost ze spotřeby).

První zmínky o veřejných statcích v ekonomické literatuře pocházejí z pera amerického neoklasicko-keynesiánského ekonoma Paula Saumelsona. Jeho definice veřejných statků: "Jde o komoditu, jejíž užitky mohou být poskytovány všem lidem, aniž by to přinášelo větší náklady, než které jsou spojeny s jejím poskytováním jedné osobě. Užitky těchto statků jsou nedělitelné a lidé nemohou být vyloučeni z toho, aby je využívali." (Samuelson, 1954), se od té doby považuje za důkaz selhání tržního mechanismu.

Jako řešení se nabízí přenechat alokaci těchto statků státu. Zastánci teorie veřejných statků vidí neefektivnost trhu v sub-optimální (nedostatečné) spotřebě nerivalitního statku, pokud jej poskytuje soukromý sektor. Proto by měl být tento statek poskytován státem a tak zajistit aby ho mohlo spotřebovat "neomezené" množství jednotlivců, což by zvýšilo celkový blahobyt ve společnosti.

Tuto údajnou neefektivitu můžeme nazvat "sub-optimální spotřebou". Druhé selhání trhu vidí v neschopnosti producentů vyloučit ze spotřeby černého pasažéra, tedy neplatiče, což samozřejmě odrazuje producenta od poskytování takového statku. Tuto situaci můžeme nazvat "sub-optimální produkce". Velká část naší analýzy bude pojednávat o těchto dvou údajných důkazech neefektivnosti svobodného trhu při zajišťování "veřejných" statků.

Předtím než se pusťme do argumentace je na místě zmínit nejasnosti při definování pojmu veřejný statek, které využívá státní byrokracie na zajištění si dalších funkcí ve společnosti.

Pod pojmem veřejný statek se často chápe statek zajišťovaný státem. Takové definování veřejného statku je velmi nebezpečné. Podíl na tomto zamlžování a na nejasných definicích mají i autoři jako P. J. Buchanan. Podle jeho definice jsou veřejně statky: "Jakékoliv zboží nebo služba, které se skupina nebo společenství jednotlivců rozhodne z jakýchkoliv důvodů poskytovat prostřednictvím kolektivní organizace." (Buchanan, 1959), i když autorovi na tom místě nešlo o definování veřejných statků, ale spíše o způsoby jejich organizace.

Pak pokud se společenství rozhodne na základě jakýchkoli etických a morálních principů, že například je správné a dobré mít zdravotní péči a vzdělání pro každého zajišťované státem, vzniká prostor pro považování za veřejné statky školství, zdravotnictví, železnice, poštovní služby, atd. Přičemž je tady očividně nemožné aplikovat princip nerivality a nevyloučitelnosti. Takto uměle vytvořený veřejný statek se následně považuje za veřejný statek, přičemž ani podle samotné teorie veřejných statků nesplňuje podmínky veřejného statku.

Cely princip veřejných statků jako selhání trhu na základě nerivality a nevyloučitelnosti je zdegenerovaný a statky se "znárodní" pouze na základě etických a morálních soudů, odvolávajíce se na demokratické principy a vládu většiny. V takové společnosti neexistuje brzda a původní záměr definování veřejných statků s cílem zefektivnit tržní mechanismus ztrácí už i tak pochybný smysl.Author: Chovanculiak R # TewaTocy41
Svet2017-02-283
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Robus, z tohto tvojho vygrcu som si precital len zaver druhej casti na mises.cz...

"Rozdiel medzi socializmom a súčasným stavom trhových ekonomík je v tom, že v socializme medzi verejné statky patrili aj výrobné faktory. Ak bol socializmu predpovedaný zánik pre neschopnosť kalkulácie a misalokácie zdrojov, dá sa rovnaký osud predpovedať aj verejným statkom. Verejné statky sú socialistický kompromis v trhových ekonomikách."

Robus, vysvetli neschopnost kalkulacie... Co konkretne to znamena...? Ako konkretne ta neschopnost kalkulacie v socializme vyzerala pri urcovani ceny 100 g masla...? Hovoris o nej, musis teda vediet, co konkretne mas na mysli, nie...? Jasne, ze nemas ani ponatia, o com vlastne hovoris, dokonca nemas ani ponatia, o com sa v pripade socialistickej neschopnosti kalkulacie pokusal hovorit Mises... Ak by ti ta kalkulacia bola jasna, v zivote by si taku volovinu nebol napisal... To iste plati aj o liberalnej volnotrhovej cenotvorbe, aj o tej vies velky prd...

Ta ole pale dyg more "misalokacia"... Mohol si radsej napisat "misallocation", bolo by ovela fasackejsie, ta ne... Robus, neser ma s liberalnymi anglizmami, ani jeden z vas neovlada anglictinu, ale trepete ju do slovenskych textov ako najati, predbiehate sa v tvorbe nespisovnych anglizmov... Nestavate sa tym svetovymi, len ukazujete, aki ste chuji, ze neovladate ani svoj materinsky jazyk... Nespravna alokacia zdrojov, zapamataj si to ty vysmech slovenskeho skolstva...

Vysvetli nespravnu alokaciu zdrojov, ako konkretne vyzera, vysvetli aspon Misesovu predstavu, ak uz vlastnu nemas... Vysvetli Robus, ako je liberalne nespravne zamestnavat vlastnych obcanov a zdroje je liberalne nutne napriklad z ameriky alokovat do Mexika, alebo do Azie... Povedz konkretne a detailne, co to znamena...? Na konkretnych cislach vysvetli, v tvorbe tabuliek by si sa predsa mal vyznat, kolko percent nezamestnanych, bezdomovcov, ludi zijucich pod hranicou biedy, samovrahov atd., znamena "spravna alokacia zdrojov", nech si to ludia mozu porovnat s tou zverskou totalitnou nespravnou socialistickou alokaciou zdrojov... Najlepsie by si urobil, ak by si tie tabulky dal do textu vedla seba, aby sa tie percenta spravnej a nespravnej alokacie zdrojov lahsie porovnavali... Aha a k tej spravnej alokacii zdrojov nezabudni dat aj kolonky invazne vojny nasej armady, nami vyvolane obcianske vojny, nami vyvolane statne prevraty, dosadzovania nami preferovanych vlad, nase vydieranie a zastrasovanie cudzich vlad, vystavba nasich vojenskych zakladni v cudzich krajinach a nasa okupacia cudzich krajin... Aj vycislenim konkretnych nakladov danovych poplatnikov pre nasu spravnu alokaciu zdrojov... Vies, aby ten obraz bol naozaj uplny...

Vies Robus, ak by si nebol len neuveritelnym hlupakom, ak by si toto robil cielavedome s tym, ze by si presne vedel, ake nezmysli hovoris, tak by som tvoju obeznu kotrbu velmi rad zoznamil s mojim 15-kilogramovym kyjakom... A este by som si to aj pripisal ako spolocensky zasluzny cin...


kompromisolog # PaqoPypu64
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-02-28 17:44:28 5ee77486


Na první pohled se zdá, že státu zůstal v rukou "Černý Petr" a musí poskytovat zvláštní statky, které ekonomové nazývají "veřejné" a o které nemá soukromý sektor zájem.

to je aj na druhy, treti, milionty pohlad..tak to skratka je....

rafael # RusyNecu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-03-01 11:57:23 55d89f5b
ja zasa vidim trhliny nielen v studovani ekonomiky,ale aj ich vyucenie za poctarov, ktore im z nepochopitelnych dovodov dava pocit, ze maju sajn o tom, co hovoria.
rafael # RusyNecu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-03-01 12:00:53 55d89f5b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0281 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made