Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Syn, Otec a Boží Syn


Syn, Otec a Boží Syn

V Tóre a Novom zákone (Môj Otec, Tvoj Otec, Syn, Otec, Synovia Boží).


"4 ...Hospodin zástupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať!  Budú ich volať Krajinou svojvôle, ľudom, na ktorý sa Hospodin naveky hnevá.  5 Keď to uvidíte na vlastné oči, sami poviete: Veľkosť Hospodina siaha až za hranice Izraela.  6 Syn si ctí otca, sluha svojho pána.  Ak som teda otec, kde je úcta voči mne?  Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?"[1]

 

"21 V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svätom:  Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  22 Môj Otec mi odovzdal všetko.  A nik nevie, kto je Syn, iba Otec.  Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal:  Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte, 24 lebo hovorím vám:  Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."[2]

 

"1 Zvelebujte Hospodina, synovia Boží , zvelebujte Hospodinovu slávu a moc! 2 Velebte slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi pri jeho svätom zjavení.  3 Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami."[3]

 

"Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.  2 Prehovoril a začal ich učiť:  3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.  12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu.  Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami."[4]  

 

Tieto slová, ktoré sú prítomné v Tóre a Evanjeliách, a ktorých určité časti boli nejednoznačné/mätúce pre toho, kto je ich nevedomý, a ktoré nepracujúci učenci vyložili – aby mohli hlásať synovstvo ľudskej bytosti k Allahovi, Slávnemu, alebo aby mohli pripisovať Absolútne Božstvo človeku – v žiadnej forme alebo podobe to neznamená Božstvo ľudskej bytosti Absolútne Božstvo, skôr hromadne zapiera pravdivý pôvod (podmienku alebo fakt bytia dieťaťom určitého rodiča) pre akéhokoľvek človeka.[5]  A ak by sa k tomu človek otočil s otvoreným srdcom, žiadajúc poznanie pravdy ako Allah, Slávny, Všemohúci, chce od toho, ktorého stvoril, zistil by, že Ježiš (mier s ním) velebí Allaha a ďakuje Mu pred tým, než vyriekne tieto slová, a ak by sa jeden pozrel očami férovosti, zistili by, že tieto slová sú aplikovateľné na všetkých Prorokov a Poslov a Miestodržiteľov, ktorí boli Hujjajj (Dôkazmi) Allaha v Jeho stvorení a Jeho nástupcovia na zemi.  Pretože každý Hujja (Dôkaz) spomedzi Hujjajj (Dôkazov) Allaha je ten najznalejší Allaha spomedzi ľudí jeho času, a preto sa stáva dokázaným, že on je (jediný), ktorý pozná Allaha spomedzi ľudí jeho času, a tiež sa stáva dokázaným, že nik nepozná Nástupcu Allaha a Dôkaz Allaha pravdivým poznaním okrem Allaha, ktorý ho stvoril (A nik nevie, kto je Syn, iba Otec.  Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť).

 

A to nachádzame v reči Allahovho Posla, Muhammada (mier s ním a jeho potomstvom), jeho Miestodržiteľovi, Alimu, synovi Abi Taliba (mier s ním): "Ó, Ali!  Nik nepozná Allaha okrem mňa a teba, a nik nepozná mňa okrem Allaha a teba, a nik nepozná teba okrem Allaha a mňa."[6]

 

A tiež človek by poznal pravdu, ktorou je, že všetko stvorenie sú deti Allaha, Slávneho, Všemohúceho, pretože On je voči nim Láskavý ako otec je láskavý k svojim deťom, presnejšie, je viac Láskavý k Stvoreniu, než Matka k svojmu jedinému dieťaťu.  A samozrejme Proroci a Miestodržitelia a preferovaní (mier s nimi) sú pre Allaha, Slávneho, tými najdrahšími stvoreniami, a tak sú najviac zasluhujúci mať Allaha, Slávneho, Všemohúceho, ako ich otca podľa tohto významu, a pretože ho počúvali a neprotivili sa Mu, Slávnemu, tak ako je cnostný syn poslušný a oddaný svojmu otcovi, preto sa stáva korektným, že sú podľa tohto významu Allahove deti, a nie sú Absolútnymi Božstvami, ale sú to vážení služobníci, pretože sú vďační.  {Hovoria: "Milosrdný si vzal deti!" Sláva Mu! Ba nie, to služebníci sú iba Jeho ctihodní,...} {Svätý Korán Súra Al-’Anbyā’ (Proroci): 26}


{Keby si bol Boh prial deti, bol by si vybral veru podľa vôle z tých, ktorých stvoril.  Sláva mu – On Boh je jediný, všetko podmaňujúci.} {Svätý Korán Súra Az-Zumar (Skupiny): 4}.

 

A v Koráne je evidentné, že oni (mier s nimi) {...a olej jeho ľahko vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiadny.  A je to svetlo na svelte!...} {Svätý Qur’an Súra An-Nūr (Svetlo): 35}, čo znamená, že sú Allahom vo Stvorení, čo znamená, že (oni sú) prejavom/manifestáciou Allaha a Allahov Obraz tak, ako Hadíty (Tradície) od nich (Ahlul Bayt – pozn. prekl) (msn) uviedli: "V skutku, Allah stvoril Adama na Jeho Obraz.[7]&n bsp; 26 Boh povedal, "Poďme vytvoriť človeka v náš vlastný obraz, v našej podobe,[8]a oni nie sú Allahom, Slávnym, Všemohúcim.  Následne nazeranie na nich je nazeranie na Allaha, videnie ich je videním Allaha a v Evanjeliách:  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi

 

A v Koráne nachádzame rovnaké rozprávanie: {V ten deň budú jedny tváre žiariť a k svomu Pánovi hľadiace} {Svätý Korán Súra Al-Qiyāmah (Zmŕtvychvstanie): 22 a 23}, od Abi Al Salt Al Hurrayra od Imáma Al Rida (msn), povedal: "Prorok (msnajr) povedal: ´Ktokoľvek, kto ma navštívil počas môjho života alebo po mojej smrti, ten navštívil Allaha, Všemohúceho a Allahov Prorok (msnajr) ho zahrnie do Najvyšších stupňov/hodností Raja.  Preto ktokoľvek, kto ho navštívi na jeho stupni v Raji zo svojho domu, ten navštívil Allaha, Blahoslaveného, Všemohúceho.´  Vravím: "Povedal som mu: ´Ó, Syn Allahovho Proroka (msnajr)!  Aký je význam toho, čo bolo vyrozprávané: Že odmena (za vyslovenie) ´La Illahu Ila Allah – Niet Boha okrem Allaha´je dívanie sa na tvár Allaha, Všemohúceho?´  Tak on (msn) povedal:  ´Ó, Abi Salt!  Ktokoľvek, kto opíše Allaha, Všemohúceho, (že má tvár) ako tváre, potom vskutku neuveril, avšak Tvár Allaha, Všemohúceho, je Jeho Proroci, a Jeho Poslovia, a Jeho Dôkazy, Milosrdenstvo Allahove nech je s nimi, oni sú tí, ktorými sa otáčate čelom k Allahovi, Vysoko Postavenému, a k Jeho Náboženstvu, a k poznaniu Ho, a Allah, Všemohúci povedal: {Všetci na zemi pominú, A ostane iba Tvár tvojho Pána, Tomu prináleží Majestátnosť a Česť.}, a Povznesený povedal: {Všetko bude zničené okrem Jeho tváre}.´"[9]

 

Všemohúci povedal: {Povedz (Ó, Muhammad), "Keby mal Milosrdný syna, ja by som ho uctieval ako prvý.} Svätý Qur’an Súra Az-Zukhruf (Zlaté ozdoby): 81}

 

{Povedz (Ó, Muhammad), "Keby mal Milosrdný syna, ja by som ho uctieval ako prvý.}  To znamená, že Muhammad (msnajr) je tá najbližšia vec k Allahovi, Slávnemu, Všmohúcemu, stvorený a prvý, ktorý uctieval Allaha, Slávneho, Všemohúceho.  Preto ak by Allah, Slávny, Všemohúci, mal syna (Vysoko Nad tým a Povznesený je Allah ponad to), bol by to Muhammad (msnajr);  pretože v skutočnosti hovoria, že prvý, ktorý bol stvorený z Neho, Slávneho, Všemohúceho,  bolo dieťa/syn alebo Slovo.  Preto Muhammad, ktorý povedal, ´Som syn oddelený od Allaha, Slávneho, Všemohúceho´, nepovedal ´Ja som Absolútny Boh´, ale povedal ´Som Abdullah (Allahov služobník) a syn Abdulláha (služobníka Allahovho).´  {Vravia: "Milosrdný si vzal deti!"  Sláva Mu!  Nie, to služobníci sú iba ctihodní. } {Svätý Korán Súra Al-’Anbyā’ (Proroci): 26}.

 

Teda ktokoľvek, kto hľadá pravdu, by mal byť natoľko presný a úprimný/odhodlaný vo svojom bádaní, aby mohol dosiahnuť pravdu a zachrániť sa pred hnevom Allahovým, Slávnym, Všemohúcim {Hovoria, že Milosrdný si vzal deti za svoje, vy spáchali ste vec odpornú, že veľa nechýbalo a nebesá by sa boli roztrhli, zem sa takmer rozdelila a hory sa skoro na prach rozpadli, že Milosrdnému deti lživo pripisovali.  A nehodí sa predsa, aby Milosrdný mal deti.} {Svätý Korán Súra Maryam (Mária): 88 - 92}.[1] Malachiáš, 1. kapitola

[2] Evanjelium podľa Lukáša, 10.  kapitola

[3] Žalmy, 29. kapitola

[4] Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola

[5] Pretože niektorí ľudia volajú skupinu ľudí "deti/synovia Boží", preto sú skutoční synovia Boha (sú všetci) Bohovia na základe (tej istej) predstavy tých, ktorí považujú (za fakt, že) Ježiš je v Evanjeliách spomenutý ako "Boží syn," naznačuje jeho Božskosť a skutočné synovstvo k Allahovi?  Ďaleko Povznesený nad tým je Allah.

[6] Mukhtasar Bas’air Al Darajat: str. 125.

[7] Al Kafi: Zväzok 1, str. 134. Al Tawhid Al Sadouq: str. 103.

[8] Starý zákon, Genezis – Prvá Mojžišova kniha, kapitola 1.   

[9] ‘Uyoun Akhbar Al Ridha (pbuh): Zväzok 2, str. 106.Author: helper313 # QaraTacu42
Cirkev2014-02-0923
-
 19% ( 17 people voted )
+
Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami.

Coo, blyskalo sa.. Bola burka ?

Zbytku som neporozumel, mam pocit ze autor musel byt riadne zhuleny.

No toto # DyvuVeqi71
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-09 19:17:03 b2284882
neviem ci existuje nejaky vedecky dokaz, ze allah neexistuje...
myslim, ze je to tak fifty - fifty :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-09 19:35:11 b2fd9cb6
Nečitateľné...
Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-02-09 19:40:33 5b7f875b
kucma sa prebudza moja gratulacia ... Nevzdavajte to.

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 21:26:43 4e620526
h? co sa deje? 
skor ocakavam reakcie typu: aka je pravdepodobnost, ze svet nestvoril allah, preco by som mal dakovat allahovi za svoj zivot, ze ti co este nenasli allaha su zaslepeni a zadubeni, ze evolucna teoria vznikla len na zakrytie allahovej velkosti, co nato aallahisti...a tak, sak to poznate, dobre.
inac je desat, najvyssi cas spat, nie sa prebudzat, allah akbar.
kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-09 21:54:30 b2fd9cb6
ak neexistuje nehmota, čo je to potom psychika?
jumka # HexaPeda03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-09 22:26:46 5f838014
loading...
Psychika - samozrejme prejav hmoty Jumka..

No toto # DyvuVeqi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-09 22:41:12 b2284882
helper313
A čo hovoríš na mierumilovného Mohameda ? A pár info o jeho chúťkách...
2:191
Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie ako zabitie. Avšak nebojujte s nimi neďaleko mešity posvätnej, kým oni s vami tu nezačnú bojovať. Ak však vás tam napadnú, zabite ich - taká je odmena neveriacich!
Sahih Muslim Book 008, Number 3310:
Ajša, (nech sa Alah poteší), povedala:
Posol Alahov (pokoj s ním) sa so mnou oženil, keď som mala šesť rokov a bola som privedená do jeho domu, keď som mala deväť rokov.
(tvoj prorok mal 54..)
Sahih Bukhari 9.140
Ajša povedala:
Prorok sa so mnou zasnúbil, keď som bola šesťročné dievča.Odišli sme do Medíny a zostali sme v dome Bani-al-Harith bin Khazraj.Potom som ochorela a vypadali mi vlasy.Potom mi vlasy znova narástli a moja matka, Umm Ruman prišla ku mne, keď som sa hrala so švihadlom s mojimi priateľkami.Zavolala ma a ja som šla za ňou, a nevedela som, čo chce so mnou urobiť. Chytila ma za ruku a zastali sme v dverách domu.Bola som vtedy zadychčaná, a keď som sa vydýchala, vzala vodu a umyla mi tvár a hlavu.Potom ma vzala do domu.V dome boli nejaké ženy Ansárov, ktoré hovorili :Všetko najlepšie, mnoho šťastia a Alahove požehnanie."Potom ma im odovzdala a oni ma pripravili (na manželstvo).Neočakávane prišiel za mnou Posol Alahov večer a moja matka ma mu odovzdala, a v tom čase som bola deväťročné dievča.
Ak má byť Mohamed ozaj prorok, tak by sa mal kapku správať inak...michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-09 22:59:01 4e6237af
TO co za sialenca pisalo tento clanok? Ved ten clovek tomu nedal ani hlavu a ani petu a este k tomu su to riadne islamisticke bludy...Zjavne bol Mohamed nielen hlasatel zabijania ale este aj pedofil..ked sa zasnubil so 6 rocnou...clovece daj sa na poriadok a dorazne ziadam admina aby tieto tliachanice nezverejnoval- dakujem! A keby som mal sam sa nejak vyjadrit tak poviem ze jeden cas som mal doma koran a dodnes si pametam jeden uryvok kde sa pise ze mas nevernu zenu ubit palicou alebo ju zabit...ze vraj jej je lepsie byt v hrobe ako byt neverna ..tak len tolko k tomu uzasnemu skvostu menom - ISLAM
Jozef Trnka # CiruMike84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 01:00:01 5faae298
Ani som necital clanok, nechce sa mi, ale ked sa zaoberate, nieco o bohu a cudujete sa preco tolko zla a boh. Tak asi tolko, ze boh rozhoduje o zlu, teda vie o tom a chce to tak asi jak to je, asi tak... Clovek, je len clovek a nikdy nepochopi ako to naozaj cele je, clovek moze mat len fantaziu a podla nej sa riadit. Tak sa ludia riadte, mate neobmedzene moznosti, teda podla kazdeho svojich.
Komat # NiduNimu26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 01:17:48 c35b0d75
michal:: 2:190 až 192 uvediem v kontexte:

190. A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.
191. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!
192. Jestliže však přestanou. . . tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!

-z uvedených veršov vyplýva, že Allah swt. tu hovorí o vojnovom stave, keď bola prvá generácia muslimov ohrozovaná a napádaná pohanmi. Okrem toho nikdy nikto nepovedal, že islam je pacifistické náboženstvo. Je to náboženstvo, ktoré Allah swt. stvoril pre ľudí tohto sveta.

O Prorokovej svadbe s Ajšou nájdeš rozsiahly článok, ktorý na základe dôkazov vyvracia teóriu o 9 ročnej manželke: http://helper313.wordpress.com/2013/08/01/aky-vek-
mala-ajsa-v-case-jej-svadby-s-muhammadom-mier-s-ni
m/ Ajša mala v čase svadby najmenej 15 a najviac 19 rokov. Mohammed (msnajr) mal vyše 50 - v prípade Božích Služobníkov nič neobvyklé, viď vekový rozdiel medzi Abrahámom a Sárou, Dávidom a Abíšag a Máriou a Jozefom.

Ak niekto nemá vieru v Boha, ale iba averziu a odpor, nemusí tento článok čítať, a už vôbec nie komentovať, pretože to iba vypovedá o tom, aký je človek.

Mier.

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 07:43:36 4e62a8fa
no toto
skús mi to nejako vysvetliť ak máš čas a chuť

jumka # HexaPeda03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 08:18:33 5f838017
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/9166-z
ahynul-kdyz-branil-sve-spoluobcany-pred-islamskym-
poselstvim-miru.aspx
filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 08:57:41 4e62d230
helper313,----Pre koho je tento článok? Aké je tvoje náboženstvo?
{Ak niekto nemá vieru v Boha, ale iba averziu a odpor, nemusí tento článok čítať, a už vôbec nie komentovať, pretože to iba vypovedá o tom, aký je človek.}
Tento článok nie je o Bohu!

190. A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.
191. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!

Koho tu obhajuješ? Alaha a jeho Proroka Mohameda.

192. Jestliže však přestanou. . . tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!---Ale najprv ti dovolí pozabíjať koho sa ti zachce. Toto je tvoj krvilačný Boh?Komu odpustí a nad kým sa zľutuje?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 09:39:21 5b7f45e6
Jambo: Položil si otázku, ktorá je založená na falošnej predstave a domnienke, ktorú citovanému textu nepripisujem a neverím v ňu; vytváraš zmätok okolo Božieho Volania. Na blud žiadaš odpoveď - na svoju otázku, ktorá je postavená na chybe.

{A uvádzajú ten príklad iba toho, aby hádať sa mohli, veď veru oni sú ľud hádky milujúci.}
{Svätý Korán 43:58}


helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 10:07:00 4e62a8fa
ahaho, helper je asi nas novy duchovny guru...


kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-10 10:20:08 5cf504d8
Jumka.. Skus toto.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 10:33:35 b2284882
Ak niekto má vieru v Allaha nemusí sem písať a už vôbec nie komentovať, pretože to iba vypovedá o tom, aký je človek.

Mier ? Dokedy ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-02-10 11:02:43 b2284882
helper313,----Ja som ti položila otázku ,podľa mňa správne,len ty asi na ňu neodpovieš.Asi ani nevieš!Ak si kresťan,čudujem sa ti,že vôbec si sem ten článok vložil!Som zvedavá,či by ti tento článok prijali v zemi,kde uctievajú Alaha a proroka Mohameda!
No vidíš,ale odpoveď podľa svojho si našiel:
{A uvádzajú ten príklad iba toho, aby hádať sa mohli, veď veru oni sú ľud hádky milujúci.}
{Svätý Korán 43:58}
Ak bude ľud slepo poslúchať bude počúvať božie volanie,ak nie ,bude to ľud,len hádky milujúci.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 11:05:39 5b7f45e6
Rady pomätencov sa rozširujú s rastúcou mocou NWO, ktorá využíva všetky nekalé spôsoby, vrátane cirkví, rýchlym tempom narastá. Začnite rozlišovať medzi VIEM a VERÍM. Slovanské védy vedeli, Suméri vedeli a čím je ľudstvo dlhšie na Zemi, tým viac VERÍ a menej VIE. Od Sumérov ľudstvo upadá.


Naštudujte si dejiny ľudstva od stvorenia po novovek, dozviete sa o bohoch, o Hospodinovi o cieľoch cirkví, či už moslimskej, alebo kresťanskej dozviete sa, že na rozdiel od stvoriteľov je Boh, Hospodin používaný na to, aby bolo ľudstvo nevzdelané, hlúpe, chudobné, ale pracovité, na mysli pomätené, aby si nevšimlo, že služba Bohu je otroctvo ducha, že bohatstvo a moc cirkví obrovsky rastie. Židovské náboženstvo dostalo do vienka vyvolený národ, ktorý ovládne svet, je to najúspešnejšia stratégia prežitia, v ktorej žid nepracuje a vládne a ostatné ľudstvo poslúcha a pracuje, alebo zomrie. Náboženstvo je vecou VIERY a nie VEDOMOSTÍ.


Cirkvou zotročený duch VERÍ aj vo veci svetské, VERÍ v bludy aj v bežnom živote. Napr. VERÍ, že banky mu požičiavajú peniaze, že banky majú peniaze. Banky majú len bezcenné podvodnícke "peniaze", vytlačené, alebo vytvorené na počítači., banky sú len fikcia, banky manipulujú vašou mysľou, lebo si myslíte, že banky jediné vedia najlepšie na svete spravovať vaše peniaze. Pritom ste okrádaní na úrokoch, cez infláciu, krízy akcie a cenné papiere. Celý anglosaso židovský svetový finančný systém funguje len preto, že veríte tomu, že banky majú peniaze. Nemajú, banky sú chudobné ako kostolné myšy, majú len vašu VIERU, vám požičiavajú len vašu VIERU. USA napr. nie je schopné Nemcom vrátiť ich zlato. Nielen že nemajú peniaze kryté tovarom, službami, ale nemajú ani zlato. To je len jeden príklad z reálneho života, takýchto fikcií je na tisíce, denne s nimi žijete a myslíte si, že to tak musí byť. ĽUDSTVO JE POMäTENÉ, LEBO TO NIEKOMU TAK VYHOVUJE, VYHOVUJE TO NWO, VYHOVUJE TO VYVOLÉMU NÁRODU. Vyhovuje to aj nevedomcom, lebo hlúposť nebolí, stačí nakúpiť v supermarkete a otrocká duša je blažená a Bohom milovaná.


ĽUDSTVO JE POMäTENÉ!

Definitiva # MunoLyhi27
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 11:12:23 55ede322
Helper313

Vyšla nová ročná správa Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU) o diskriminácii ateistov vo svete. Nie je to príjemné čítanie. Ešte vlani existovalo na Zemi 7 štátov, v ktorých bol ateizmus trestaný smrťou. Tento rok už je týchto krajín 13, takže došlo k takmer dvojnásobnému navýšeniu. Ide takmer výlučne o islamské štáty (s výnimkou Nigérie, kde tvoria moslimovia iba polovicu populácie). Avšak žalostná je aj situácia v Európe, lebo v Rakúsku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Poľsku a na Malte hrozí až trojročné väzenie za „urážku náboženstva“. Na Malte bolo len za posledné dva roky odsúdených vyše 200 ľudí za „urážku katolíckej cirkvi“. Celkovo existuje 55 krajín, v ktorých je ateizmus trestaný väzením či pokutami. Súhrnne vzaté z nového dokumentu vyplýva, že ateisti čelia systematickej diskriminácii prakticky úplne všade na svete, vrátane EÚ.
Pre tých, ktorí majú záujem, je dokument s takmer 250 stranami k stiahnutiu zadarmo na stránkach IHEU.

O akom mieri Ty tu píšeš..
No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-10 11:38:01 b2284882
Islam je zlo. Chcete robiť v Islamskom svete osvetu? Tak choďte do Islamskej krajiny a verejne kritizujte Islam. Čo sa stane? Okamžite vás zatkne policajt za porušovanie zákonov, že urážate Islam a zavrú Vás na 20 rokov do väzenia. A nemusíte čakať ani na to, aby Vám strelil do hlavy guľku islamský radikál – samotná štátna moc – polícia, súdy sa o Vás „postarajú“. Ak by si OSN naozaj spĺňala svoju úlohu, mala by aj z tohto dôvodu robiť veľký tlak na Islamské štáty, radikálne ich ekonomicky sankciovať za porušovanie ľudských práv v najzákladnejšom princípe – neplatí tam sloboda prejavu, nie je tam žiadna tolerancia.
Len ak by ak štátna moc nastolila liberálnu ústavu a zákony, to by stále problém nevyriešilo. Stále aj kto by bol proti Islamu, by sa bál vystupovať proti nemu. Novinár by sa bál do novín napísať nejakú kritiku Islamu a to z nasledovných dôvodov: problém je rodina, novinár sa bude veľmi báť svojich rodičov, príbuzných, známych a kamarátov, že sa mu budú vyhrážať alebo ho budú chcieť aj zabiť, rodičia ho vydedia...
Mierumilovná pomalá zmena je možná napr. vo forme tlakov na reformu Islamu. Treba urobiť z Islamu náboženstvo lásky. V koráne sa dajú nájsť zopár mierumilovných výrokov (okrem drvivej väčšiny násilných výrokov) a práve o tieto mierumilovné výroky sa dá oprieť. Tiež Mohamed uznával Ježiša ako proroka. Je treba dať povolenie na legálne držanie Biblie v Islamských štátov, treba zabezpečiť to, aby moslimskí kazatelia mali oficiálne dovolené v mešitách citovať aj výroky proroka Ježiša. Takto sa pomalými krôčikmi môže zabezpečiť to, že Islam sa stane tolerantným a že v Islamských štátoch sa neskôr bude dať otvorene kritizovať Islam

lukas # JyveRore11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 14:50:47 5057d10a
Ježkovy voči! A pomaly sa z mohamedánov stanú kresťania, že Lukas!!?? To by sa vám hodilo! Islam je rovnako nebezpečný ako ďalšie dve monoteistické náboženstvá - kresťanstvo a judaizmus. Z ich princípu. Ten hlavný problém sa nazýva monoteizmus a z neho vyplývajúca intolerancia k iným názorom.
Pock # SihySuri34
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-02-11 15:10:00 c16eba66

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Proč vlastní americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) patent na vynález eboly?


 Proč vlastní americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) patent na vynález eboly?
Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) vlastní patent na konkrétní kmen eboly známý jako „EboBun”. Jedná se o patent číslo CA2741523A1 a byl udělen v roce 2010...
SPÝTAJTE SA TÝCH ČO PREŽILI.
KONCESIE AŽ ZA HROB
Zpověď předního psychiatra: pomáhal jsem vymýšlet ADHD coby nemoc

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0872 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage