Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (2/4)


Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (2/4)

Druhý díl cyklu o cestě Švédska z bídy. A o tom, že čeští hurá-socialisté o švédském socialismu a jeho kořenech nemají ani nejmenší ponětí. Jinými slovy: aby jakýkoliv socialismus mohl začít z cizího "rozdávat" a "opravovat" údajné nespravedlnosti světa, musí nejprve umožnit vznik bohatství. K takovému výsledku však vede pouze jediná, osvědčená cesta a tou je naprosto liberální kapitalismus. Žádná zkratka, ani třetí cesta neexistuje.

Všichni socialisté mají umanutou představu, že když okradou všechny schopné a tvůrčí lidi o výsledky jejich práce a rozdají je těm neschopným a lenivým, učiní ve výsledku šťastnou a spravedlivou společnost. Nepochopí nikdy, že ti neschopní a leniví nebudou šťastnější, a ti schopní a tvůrčí nakonec rezignují na svoji snahu, když odměnou za ni bude stejná, rovnoměrná šedost.

Altruismus, tedy nezištné konání dobra až ke svému vlastnímu zničení, je demotivujícím prvkem, který nemůže vytvářet stabilní lidskou společnost. Lidé jsou od svého narození různí nejen vzhledem, ale i schopnostmi a snaha nadekretovat všem stejnou krásu, stejný životní styl, stejné cíle a stejné prostředky je cílem pouze sociálních inženýrů, kolektivistů.

Jelikož nikdy takovou utopickou společnost nejsou schopni prosadit neagresivními cestami přesvědčování, uchylují se k násilným metodám prostřednictvím státu a jeho nástrojů: zákonů a represivních složek, které tyto zákony vynucují. A v důsledku přerozdělování, kterým si skrytou formou uplácejí (z cizích prostředků) svůj vlastní voličský elektorát. Nepřestanou však nikdy dříve, dokud nedrží v rukou všechny otěže společnosti a neřídí ji podle svých představ. PeTaX

Ale vraťme slovo panu Johanu Norbergovi a historii Švédska:

Nová opozice

Politika krále, která zemi dovedla k stagnaci a ke konfliktům s Ruskem, Dánskem a Francií, se Švédům líbila stále méně. Daňové a inflační břemeno dopadalo na lidi ještě tvrději. Koncem roku 1808 musela švédská vojska opustit východní polovinu země — Finsko — a ponechat toto území útočícím ruským jednotkám. Odpor vůči králi, který nedokázal vyhrát válku, ale zároveň odmítal mír, rostl dokonce i v armádě. Adlersparre, který vedl armádu na západě, publikoval prohlášení o tom, jak může vojenský konflikt a politický útlak Švédsko zničit. Šlo o revoluční manifest: abychom Švédsko zachránili, armáda musí sesadit krále. Adlersparre a jeho jednotky začaly národní pochod na Stockholm. Král utekl směrem na jih, ale lidé ho stihli zatknout ještě v stockholmské samosprávě. Aby byly zajištěny i opravdové politické změny, Adlersparre pokračoval v pochodu a okupoval Stockholm až do sestavení nového parlamentu a uskutečnění reforem.

To byla revoluce z roku 1809 — jediná násilná revoluce ve švédské moderní historii a byla inicializována liberálním důstojníkem a vydavatelem, jehož inspiroval Adam Smith.

Cesta ke svobodě však nebyla tak jednoduchá, jak tehdy liberálové doufali. Parlament obnovil svobodu tisku, provedl ekonomické reformy a zredukoval privilegia aristokratů. Nicméně liberálové, již sjednoceni v Liberální straně, byli nespokojeni, a to zvláště, když si Švédsko zvolilo nového krále. Poslanci se dychtivě snažili získat mocné kamarády na svou stranu, a proto si Švédský parlament vybral za nového krále jednoho z napoleonských generálů: Jean-Baptiste Bernadotte (po jmenování Karel XIV.). Všechny překvapil, když uzavřel mír s Ruskem (opustil Finsko, ale sebral Dánům Norsko), a když se postavil proti osvícenským idejím a dalším reformám. Liberálové byli najednou znovu v opozici. Nicméně skutečnost, že revoluce obnovila Chydeniusovu svobodu slova, umožnila pokračování svobodné diskuse a umožnila zformovat silné liberální hnutí.

Pokračující vliv Francie a Anglie ze začátku 19. století podpořil rozmach libertariánských myšlenek. Pozemková reforma vrátila farmářům majetková práva k jejich půdě. Zemědělská produkce se sjednotila, ale mnoho lidí muselo obdělávání půdy zanechat. Nezaměstnaní a chudí se přestěhovali do míst s potenciálně se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím, hledajícím pracovní sílu. Tomu se však příliš nedařilo kvůli zastaralým pravidlům a regulacím. Lokální cechy kontrolující místní pracovní stavy samy rozhodovaly, kdo má právo na pracovní místo, co má vyrábět, v jaké kvalitě, a za jakou cenu. Pravidla a regulace zabránily ocelářskému a lesnickému odvětví v expanzi a mnoho importů i některé exporty byly jednoduše zakázány. Odpor vůči ekonomickým regulacím rostl ze dne na den.

Stále větší část šlechty si také začala uvědomovat problém společnosti postavené na privilegiích a hierarchii. Ve stejnou dobu se začala tvořit střední vrstva: farmáři, kterým pomáhala rostoucí produktivita, městští obchodníci či služebníci, kteří nebyli aristokraty, se stále méně ztotožňovali se starými strukturami, ve kterých byl korporativistický parlament kontrolován čtyřmi stavy: aristokracií, kněžstvem, obchodníky a zemědělci. Lidé z těchto vrstev měli kapitál, ale nemohli ho svobodně investovat. Měli nápady, ale ne svobodu je uskutečňovat.

Architekt změny

lars-johan-hierta-oilpainting.jpg (34,114 kiB)

Lars Johan Hierta

Tyto vrstvy se počátkem 19. století začaly sbližovat. A člověk, který se o to zasloužil, byl vysoký, mladý, zrzavý radikální novinář, Lars Johan Hierta. Hierta byl úspěšný podnikatel, fascinovaný nejnovějšími technologiemi a díky podnikatelským aktivitám se později stal jedním z nejbohatších Švédů. Byl také politikem, který se v parlamentu snažil vybudovat jednotnou opozici. Nejdůležitější však je, že Hierta v roce 1830 založil Aftonbladet (Večerní noviny), první moderní švédské noviny, které byly baštou švédského laissez-faire liberalismu, a jako prvníútočily nejen na zneužívání politické moci, ale na politickou moc jako takovou.

Hierta založil Aftonbladet z posledních peněz, které měl, a pokud by neuspěl, čekal ho bankrot. Noviny však sklidily nečekaný úspěch. Revolucionář Adlersparre se stal jejich prvním podporovatelem a sponzorem. Šlo o první švédské noviny, které kombinovaly zpravodajství s reklamní inzercí, a jelikož šlo o večerní periodikum, mohli informovat o zprávách, které se staly v ten samý den. Jelikož měl Hierta smysl pro humor, noviny byly satirické a vtipné, i přes vážné kritiky, kterým se věnovaly.

Sílící střední vrstva se mohla v Aftonbladet poprvé dočíst o společenském dění v zemi, o chudobě na venkově, i o drsných podmínkách v přelidněných městských centrech. Mohla se však dočíst i o řešeních: liberalizaci a industrializaci. Aftonbladet poukazoval na liberálnější země jako pozitivní příklad vhodný následování: Norsko, Anglie, Francie a Spojené státy. Hierta měl na své stěně zavěšenou kopii Trumbullovy malby z podepisování Americké deklarace nezávislosti — kterou Hierta popsal jako "nejkrásnější pravdu a základ společnosti".

Hierta se svým městským osvícenským liberalismem se stal hlasem vznikající střední vrstvy. Jeho první parlamentní návrh — o pití alkoholu na veřejnosti — prozrazuje hodně o jeho názorech. V té době byla totiž opilost na veřejnosti nelegální. Hierta měl za to, že tato legislativa podněcovala třídní boj, neboť policisté vždy chytili jen chudé opilce. Hierta argumentoval, že opilství by mělo být legální, pokud konzument neohrožuje někoho na životě nebo majetku. Hiertova politická kariéra měla za cíl vštípit tento libertariánský princip do nových sfér.

Věřil v úplnou svobodu slova, všeobecné volební právo a ve stejná práva pro ženy. Jeho základní myšlenka byla, že žádná skupina by neměla mít právo "brát peníze z kapes ostatních lidí", a vždy se pokoušel krotit vládní výdaje. Podle něj by měl mít každý jednotlivec svobodu podnikat a obchodovat bez zbytečných bariér.

Citát o netahání peněz z kapes lidí se často v liberálních kruzích připomíná. Chydenius měl podobné vyjádření: nikdo by neměl mít právo stát na bedrech jiných. Šlo o sumarizaci základní liberální myšlenky: rovnost před zákonem — vláda nemůže určovat vítěze a poražené. Všechny výsady, které některým garantovaly nebo zakazovaly postavení, či obchodování, by měly být zrušeny. Každý by měl mít stejná práva a s každým by mělo být zacházeno stejně. Tyto myšlenky zároveň stanoví přirozený limit vládním zásahům. Cokoliv, co je ve prospěch nějaké skupiny na úkor ostatních, musí být odmítnuto.

Vláda by měla naopak poskytovat určité veřejné statky, které jsou ve prospěch celé společnosti. Např. právo a pořádek — s tím každý souhlasil. Většina liberálů rovněž podporovala vládou poskytované základní vzdělání, s argumentem, že jde o něco, co je ve prospěch celé společnosti. Do kompetence vlády bylo také zahrnuto částečné rozvíjení infrastruktury. Někteří liberálové (nikoliv však Hiertovi radikální liberálové) podporovali vládou financovaný železniční systém. Ale i ti, kteří státní železnice podporovali s argumentem, že jde o služby ku prospěchu celé země, zastávali také názor soukromých investic do lokálních tratí, z nichž měla profitovat konkrétní města či regiony.

Hiertův liberalismus byl založen na přirozených zákonech, které prosazoval i John Locke, jakož i na myšlenkách Francouzské a Americké revoluce, ale Hierta svůj přístup často kombinoval s argumenty utilitaristů od Jeremyho Benthama a klasických ekonomů. Autoři, kteří kombinovali tyto dvě tradice, jako Frédéric Bastiat, Richard Cobden a John Bright z Manchester School, byli spolu s Hiertem obzvláště populární, a Hierta zahrnul jejich myšlenky i do svých novin Aftonbladet.Švédsk liberalismus je charakteristický v tom, že v sobě mísí různé tradice a ideje, místo aby sledoval jen jeden názorový směr. (Někteří tvrdí, že jde vlastně o charakteristiku švédské mentality.)

Švédská různorodost byla svým způsobem "harmonickým liberalismem", pro který byl konflikt mezi jednotlivými skupinami iluzí. Všechny skupiny a třídy společnosti mohly společně postupovat, privilegia však musí být odstraněna, aby bylo lidem umožněno živit se a vydělávat vzájemným soužitím na volném trhu. Toto byla politická verze osvícenské ideje progresu za pomoci klasické ekonomie. Když Adam Smith vysvětlil, že cena masa nezávisí na laskavosti řezníka, ale na jeho vlastním zájmu, nejednalo se jen o ekonomické stanovisko; byl to světonázor, vzkaz, že řezník není můj nepřítel. Při dobrovolném obchodě by nikdo neobchodoval, pokud by obě strany obchodu neočekávaly profit. Společně můžeme postupovat a zlepšit svět.

Švédští levicoví liberálové viděli v těchto idejích návod na řešení sociálních problémů. Zastaralé záchranné sítě cechů poskytovaly pomoc jen malé skupině lidí. Po jejich zrušení chtěli liberálové vidět svépomocné komunity, ve kterých si dělníci a rodiny dobrovolně organizují vzdělávání, spoření prostředků pro nemocné, nezaměstnané a penzijní fondy. Nejednalo by se jen o materiální pomoc lidem, ale zároveň by se posílila uvědomělost a smysl pro zodpovědnost za své vlastní záležitosti.

Jiným opozičním novinám mohla vláda vyhrožovat nebo je odkoupit za účelem umlčení, ovšem zde vláda chápala, že Aftonbladet je něco jiného — potenciální lídr opozice, která byla jen nedávno rozdrobena. Farmáři a obchodníci v parlamentu mezitím používali argumenty z novin Aftonbladet na podporu reformy. Konečně, v roce 1835, vláda použila staré zákony ještě z poslední války a noviny konečně zrušila. Avšak díky některým jednotlivcům se Hiertovi podařilo vyřídit povolení na založení nových novin, a když Aftonbladet skončil, Hierta jednoduše založil "Nový Aftonbladet". Když i ten zakázali, Hierta založil "Třetí Aftonbladet". A pak následoval "Čtvrtý Aftonbladet", pátý, šestý a tak dále.

Toto divadlo bylo pro Aftonbladet obrovskou reklamou a Hierta se pro mnohé stal celebritou a hrdinou. Zarytí konzervativci říkali, že jediný způsob jak porazit Hiertu, je tvrdě zasáhnout, zakázat všechny jeho noviny, ale vláda se to ve světle Hiertovy popularity neodvážila udělat. Po více než třech letech hraní si na kočku a myš Hierta pohrozil, že vydá další noviny, pokud ty současné opět zakážou. Vláda z obavy z násilných reakcí veřejnosti, v tichosti a bez rozhodnutí parlamentu, starý zákon zrušila. Svoboda tisku byla obnovena a každý viděl, že vláda se dá porazit.

Hnutí

Síla opozice rostla postupně stále více. Měla podporu známých básníků a autorů jako C. J. L. Almqvist, který do Aftonbladetu přispíval ostrými liberálními články; Fredrika Bremerová, která Ježíše popsala jako prvního liberála, neboť byl pro práva jednotlivce; a E. G. Geijer, nejslavnější konzervativec, který v roce 1838 opustil své kamarády, a hleděl na moderní svět plný obchodu, industrializace a otevřené diskuse jako na zázrak, který se pomocí demokracie a svobodného trhu dá přinést všem. Autoři jako Bremerová a Geijer vepsali švédskému liberalismu náboženské hodnoty. Naproti tomu, lidé jako Hierta byli ateisté, kteří se až tak nezabývali náboženskou svobodou, neboť náboženství pokládali jen za pověru. Další generace liberálů viděla svobodu náboženství jako součást nejdůležitějších reforem.

Libertariánské názory měly mezi farmáři v parlamentu silné zastoupení. V zápase za více demokracie, majetkově-pozemkových práv a volného obchodu, se přirozeně stavěli na stranu liberálů. Většina farmářského stavu byla oponenty obviňována, že se více věnuje ekonomii teoretického liberalismu, než praktické politice.

V obchodnickém stavu to bylo různé. Na jedné straně byla nová generace obchodníků, kteří chtěli více ekonomické svobody a konfrontovali starou gardu, která se zasloužila o ochranu obchodních zájmů před konkurencí. Postupem času nová skupina rostla, dokud neovládla celý stav.

Aristokraté a duchovní pravidelně odmítali návrhy na liberalizaci, a hlasování mezi stavy často končívala v poměru dva ku dvěma — blokující reformy. Avšak mezi aristokraty se schylovalo ke změně poměrů. Skupina "umírněných liberálů" získala více vlivu, když se mínění v zemi posunula poté, co Švédové viděli pozitivní výsledky industrializace v jiných zemích. Až nakonec, pomalu, ale jistě, přišlo ke zformování liberální většiny za účelem eliminace obchodních překážek, které by umožnily vznik nových odvětví.

Umírnění liberálové — tzv. "Šedí" — se stali ještě vlivnějšími po roce 1848. Francouzská revoluce vystrašila krále Oskara I. i aristokracii. Pomohla jim pochopit, že problém s rozvojem země je naléhavý, a je třeba něco udělat, aby se předešlo revoluci i ve Švédsku. Za každou cenu se však snažili vyhnout poctivým laissez-faire řešením a také nově vznikajícímu socialismu.

johan-august-gripenstedt.jpg (44,855 kiB)

Johan August Gripenstedt

Vládnoucí třída našla své řešení v umírněných liberálech, kteří neodmítali krále a podporovali liberalizaci a modernizaci země za pomoci reforem, ne revoluce. V roce 1848 byl jejich nejslibnější poslanec parlamentu, mladý Johan August Gripenstedt, jmenován tzv. ministrem bez portfeje ("Ministre sans Portefeuille").

Tento aristokratický poručík si stále oblékal černý kabát a bílý šátek. Gripenstedt byl principiální, když šlo o cíle, ale oportunistický, když šlo o prostředky. Byl ve Francii, kde objevil Bastiatovy myšlenky, které ovlivnily jeho boj za svobodný obchod a trh. Byl hluboce ponořený do tradic harmonického liberalismu a věřil v široké liberální agendy, jako emancipace žen, náboženskou svobodu, demokratičtější parlament. Byl však i taktik. Když se klima posunulo více na konzervativní stranu, netlačil své ideje proti zdi a veřejně neprotestoval, když byli jeho liberální kamarádi nuceni opustit vládu.

Gripenstedt čekal na svou příležitost. Byl to zkušený politik, který uměl budovat spojenectví a vypořádat se s těžkými situacemi. Stal se nepostradatelným pro vládu i krále, a jak postupně síla liberálů rostla, pro establishment bylo stále důležitější mít ve vládě silného liberálního politika. Navíc, si král oblíbil Gripenstedtův návrh na vládou kontrolovaný železniční systém, s čímž mnoho liberálů nesouhlasilo. V roce 1856 nový král Karel XV. jmenoval Gripenstedta ministrem financí.

Liberálové pracovali na dvou frontách. Ve vládě se Gripenstedt snažil protlačit reformy, jakmile vycítil šanci. Také oponoval králi, prosazoval své názory a mařil královy plány na zahraniční vojenská dobrodružství v zahraničí. Čím silnější byl Gripenstedtov vliv, tím víc si mohl dovolit riskovat. Měl silnou podporu oblíbených novin Handelstidningen z Göteborgu, pod vedením S. A. Hedlunda. Zároveň rostly nevládní tlaky Hierty a radikálnějších liberálů na Gripenstedta a vládu, aby prosadili širší reformy a kritizovali je za to, že liberalizaci nedotahují do konce.

To dodalo Gripenstedtovi více prostoru k manévrování, neboť mohl použít hrozbu z vnějšku jako argument proti králi a konzervativnějším silám ve vládě. Mírně reformy vedly ke zlepšení ekonomické situace a nárůstu pracovních míst, což vedlo k jejich obecné akceptaci. Brzy se ve vládě objevil umírněný liberál Louise de Geer jako premiér. Louise de Geer a Gripenstedt spolu prosadili řadu dramatických změn ve švédské politice, díky jejich zkušenostem a vnějším tlakům.

Vůbec nebudeme přehánět, pokud řekneme, že Švédsko zažilo mezi lety 1840 a 1865 nenásilnou liberální revoluci. Systém cechů byl zrušen, každý mohl začít podnikat a svobodně se účastnit tržní soutěže. Regulace, které dusily rozvoj dřevařského a ocelářského odvětví byly odstraněny. Švédsko mělo od roku 1848 zákon o akciových společnostech. Bankovnictví bylo povoleno a úrokové sazby deregulované. Povolila se také imigrace a emigrace (a přes milion Švédů brzy emigrovalo do USA).

Zastaralé školství, které mělo za úkol produkovat kněží nebo služebníky pro elitu, bylo nahrazeno praktickým vzděláváním pro každého. Svoboda tisku a náboženství byla dramaticky rozšířena. Ženy získaly právo vlastnit a dědit majetky, získat vzdělání a dělat kariéru.

Předtím, než musel Gripenstedt ze zdravotních důvodů opustit parlament (pravděpodobně pro malárii), všechny ujišťoval, že jeho reformy budou trvalé. Poté, co zastánci volného trhu zrušili obchodní překážky a výrazně snížili cla, Gripenstedt v roce 1865 Švédsku zařídil dohodu o volném obchodu mezi Francií a Velkou Británií, dohodu, která zaručila každému aktérovi volný přístup na trh zúčastněných zemí. Obchodní bariéry padaly po celé Evropě. Gripenstedt byl také spoluodpovědný za zrušení parlamentarismu postaveného na čtyřech stavech, a za vytvoření nového, demokratického parlamentu.Author: sv # WahaDelo43
Európa2015-09-088
-
 45% ( 1 people voted )
+
A vie si niekto predstaviť iné krajiny /okrem Švédska/ aký by mali "ekonomický vzostup" pokiaľ by/ neboli "znepokojované "vonkajšími vplyvmi cca 150 rokov.../Anglia po napoleonských vojnách ..a mala voľnú ruku ..celosvetovo../na rabovanie, drancovanie, kumuláciu bohatstva duchovného i hmotného... Také napr. Rusko ...surovinovo a ľudský--kapacitne sebestačné---Nie nie tu izmi sú "VEDLE.."
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 06:57:13 58d4289b
To slovo "znepokojované" je treba si vysvetľovať v najširšom možnom kontexte...Ď .
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 06:58:57 58d4289b
Ale treba uznať...hokej sa tam hraje vynikajúci , a aj lietadla pre vojenské účely sa v neutrálnom Švédsku vyrábajú aj na predaj hocikomu v zaujímavej kvalite...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 15:03:40 58d4289b
ajajáj ééj klopi- len ten hokej nehraj-bo nezarobíme -ništ-!Kvalita chýba!- Piťo kričí-dopi pivo a šup!-šedaj klopi do letadla-tam ši doma-lem nerucaj bomby na karčmičku -tu našu !Letaj kadze chceš-šak umelec ši -či neee! i kukaj-tam!-ale dobre!-kedz budzeš-tam hore- dobre?či ta švedska cesta nejdze tu-cez túúú našu karčmičku-ok! štart povolen -lec- klopi lec----motory zapnutéééé už lecííííím -ta to tu kráááása-to ci povem -Piťo gdze ši-nevidzim ce-jááááj-ta ja už hore!

ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-09-10 16:11:58 58d4285f
Teda ..ferda28.. ste skoro lepší ako náš Piťo... v "hantírke" len neviem v akej .."Spiščina to nie je --pravá"... A s tým obsahom sa zajtra--kedy máme "piatoček" pobavíme ...Ale asi ste mimo "kapustu"s predmetom diskúsie-- ..alebo len ták drizd sem drizd tam..../otáznik/---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 17:47:35 58d4289b
spiš-či-čina-kukaj pristac-neulec nááám s tím predmetom! bo kapusta ne otáznik-stým še nehrááá-au-spadla bomba-ta to ši Slovak!-kedz kapusty net-v otáskach predmetou-tak-tak- drizd na diskus-ta lem ták-šak znaš-néééé!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 18:28:48 58d4285f
loading...
Áno ..ferda 28.. mali ste, máte, a budete mať pravdu vždy... ste inde... aj prejavom aj myšlienkou. Ale pokračujte ...určite sa kdesi dostanete...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 19:08:55 58d4289b
Neovere né! V nedávnej minulosti --boli info...: A SAAB --firma má pred vstupom zamestnancov do firmy rozhodovací panel ..kde je obrovský graf ... POTENCIALU .. Teda graf stúpa --prosperujúco a zamestnaci rozhoduju... medzi...viac voľných -dovolenkových dní.. poukážky ná stravu...benzín..dopravu--"réžijné" ceny vyrobeného auta.. aaa zvýšenie platu a za to hlasovalo len minimálne osadenstvo..Ale platilo to aj opačne --graf vykazoval pokles a --škrty--- Teda Švédsky model --čohosi...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-10 20:06:49 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šty   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Bezletová zóna: Rusko plánuje jako odvetné sankce blokádu evropských přeletů


Bezletová zóna: Rusko plánuje jako odvetné sankce blokádu evropských přeletů
Rusko bylo potichu, až moc potichu od té doby, kdy EU a US spustily svou poslední sadu sankcí. Avšak spolu s tím, jak probíhají vojenská cvičení a na ukrajinské hranici se hromadí ...
Zuckenberg se setkal s čínským cenzurním carem, sociální síť plánuje sledovat každý příspěvek uživatele
Právo na lepší život
Pokec s centrálním plánovačem

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0334 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles