Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Socialismus v Rusku a Německu


Socialismus v Rusku a Německu

Pokus ruských bolševiků a německých nacionálních socialistů transformovat socialismus z programu do reality se nemusel potýkat s problémem ekonomické kalkulace za socialismu. Tyto dva socialistické systémy pracují ve světě, jehož velká část ještě lne k tržní ekonomice. Vládci těchto socialistických států provádějí kalkulace, dle kterých se rozhodují, na základě cen ustavených v zahraničí. Bez pomoci těchto cen by jejich akce byly bezcílné a bez plánu. Jen pokud se odvolávají na cenový systém, jsou schopni kalkulovat, vést účty a připravovat svoje plány. S tímto faktem na paměti můžeme souhlasit s tvrzením různých socialistických autorů a politiků, že socialismus v jedné nebo jen několika zemích není ještě pravým socialismem. Samozřejmě tito lidé přikládají svému tvrzení rozdílný význam. Snaží se říci, že plného požehnání socialismu, může být dosaženo jen v celý svět zahrnující socialistické komunitě. Zbytek z nás, naproti tomu musí uznat, že socialismus vyústí v kompletní chaos právě, jestliže je aplikován ve větší části světa.

Německý a ruský systém socialismu mají společný ten fakt, že vláda má plnou kontrolu nad výrobou. Rozhoduje, co bude vyráběno a jak. Přiděluje každému jedinci podíl spotřebního zboží pro jeho spotřebu. Tyto systémy by nebyly nazývány socialistickými, pokud by byly jiné.

Ale je zde rozdíl mezi těmito dvěma systémy - ačkoliv se netýká podstaty rysů socialismu.

Ruský model socialismu je čistě byrokratický. Všechna ekonomická podnikání jsou odděleními vlády, podobně jako správa armády a poštovního systému. Každá továrna, obchod nebo farma stojí ve stejném vztahu k nadřízené centrální organizaci, jako poštovní úřad k ministerstvu pošty.

Německý model se liší od ruského v tom, že (zdánlivě a nominálně) udržuje soukromé vlastnictví způsobu produkce a drží si vzezření řádných cen, mezd a trhů. Nicméně zde nejsou již dále podnikatelé, ale jen vedoucí závodů (Betriebsführer). Tito obchodní vedoucí provádějí nákupy a prodeje, platí pracovníky, dělají dluhy, a platí úroky a amortizaci. Neexistuje zde pracovní trh; mzdy a platy jsou určeny vládou. Vláda říká obchodním vedoucím, co a jak produkovat, za jakou cenu a od koho nakupovat, za jakou cenu a komu prodávat. Vláda předpisuje komu a za jakých podmínek kapitalisté musí svěřit svoje fondy a kde a za jaké mzdy musí pracující pracovat. Tržní směna je jen klam. Všechny ceny, mzdy a míry úroků jsou určeny centrální autoritou. Jsou cenami, mzdami a úrokovými měrami jen, co do vzhledu; v realitě jsou jenom tendencemi v kvantitativních popisech vládních příkazů. Vláda, ne spotřebitelé, řídí produkci. To je socialismus s vnějším vzezřením kapitalismu. Některá označení kapitalistické tržní ekonomiky zůstaly, ale znamenají něco zcela jiného od toho, co znamenají v opravdové tržní ekonomice.

Provedení modelu v každé zemi není tak rigidní, aby nedovolovalo nějaké odlišnosti od jiných modelů. V Německu jsou také továrny a obchody přímo řízené vládními úředníky; speciálně národní železniční systém; jsou zde vládní uhelné doly a národní telegrafní a telefonní linky. Většina z těchto institucí jsou zbytky znárodňování provedeného předchozími vládami za režimu německého militarismu. V Rusku na druhou stranu zůstaly některé zdánlivě nezávislé obchody a farmy. Ale tyto výjimky nemění obecnou charakteristiku těchto dvou systémů.

Není náhodou, že Rusko adoptovalo byrokratický model a Německo model Zwangswirtschaftu [řízeného hospodářství, pozn. autora]. Rusko je největší země na světě a je řídce osídlena. V rámci svých hranic má nejbohatší zdroje. Je od přírody mnohem lépe obdařena než jiná země. Může se bez velkých škod na blahobytu své populace zříci zahraničního obchodu a žít v ekonomické soběstačnosti. Nebýt překážek, které carismus prvně uvalil na kapitalistický způsob produkce a následně nedostatků bolševického systému, si Rusové i bez zahraničního obchodu bývali mohli dlouho užívat nejvyššího životního standartu na světě [1]. V takovéto zemi není aplikace byrokratického systému produkce nemožná, za podmínky, že manažement je schopen používat pro ekonomickou kalkulaci ceny ustavené na trzích cizích kapitalistických zemí, a aplikovat techniky vyvinuté podnikáním v kapitalistických zemích. Za takových podmínek socialismus nevyústí v kompletní chaos, ale jen v extrémní chudobu. Před pár lety na Ukrajině, nejúrodnější zemi Evropy, mnoho milionů lidí doslova zemřelo hlady [2] [3].

V převážně industriální zemi jsou podmínky jiné. Charakteristickým rysem převážně industriální země je to, že populace žije ve velkém rozsahu z dováženého jídla a dovážených surovin [4]. Za tyto importy musí země platit exportem průmyslového zboží, které je produkováno hlavně z importovaných surovin. Její vitální síla leží v jejich továrnách a jejím zahraničním obchodě. Ohrožení efektivnosti průmyslové produkce je ekvivalentní ohrožení základů výživy. Jestliže závody produkují hůře anebo při větších nákladech, nemohou soutěžit na světovém trhu, kde musí získat komodity zahraničního původu. Jestliže vývoz poklesne, dovoz jídla a jiných nezbytností přiměřeně k tomu poklesne; národ ztratí svůj hlavní zdroj pro živobytí.

Nyní je Německo převážně průmyslovou zemí. Dělalo velmi dobře, když v letech předcházejících První světovou válku, jeho podnikatelé neustále rozšiřovali své exporty. Neexistovala žádná jiná země v Evropě, v které by se životní standart mas zlepšil rychleji než v císařském Německu. Pro německý socialismus nepřicházelo v úvahu napodobovat ruský model. Pokoušet se o to, by ihned zničilo aparát německého exportního obchodu. Náhle by byl národ rozmazlený pokrokem kapitalismu uvržen do bídy. Byrokraté nemohou soutěžit se zahraničními trhy; prosperují jen, když jsou kryti státem, s jeho nátlakem a donucením. Tak němečtí socialisté byli přinuceni, převzít zdroje metodami, které nazývali jako německý socialismus. Tyto metody, pravda, jsou mnohem méně účinné, než soukromá iniciativa. Ale jsou mnohem více účinné než byrokratický systém Sovětů.

Tento německý systém má dodatečnou výhodu. Němečtí kapitalisté a vedoucí závodů (Betriebsfýreří), bývalí podnikatelé, nevěří ve věčnost nacionálně socialistického režimu. Naopak jsou přesvědčeni, že Hitlerova vláda jednoho dne zkolabuje, a že potom obnoví svoje vlastnictví továren, které byly v jejich majetku před nacionálně socialistickými časy. Vzpomínají, že za první světové války je Hindenburgův program také fakticky zbavil majetku, a že s pádem císařské vlády, své vlastnictví obnovili. Věří, že se to stane znovu. Jsou proto velmi pečliví při provozování závodů, jejichž jsou nominálními vlastníky a obchodními vedoucími. Dělají, co mohou, aby zabránili plýtvání a udržovali investovaný kapitál. Je to jen díky těmto sobeckým zájmům vedoucích závodů, že německý socialismus zajistil adekvátní produkci výzbroje, letadel a lodí.

Socialismus by byl úplně nepraktický, kdyby byl ustaven jako celosvětový systém produkce, a tak připravený o možnost provádění ekonomických kalkulací. Omezený na jednu nebo několik zemí uprostřed světa kapitalistické ekonomiky je jen neefektivním systémem. A ze dvou modelů jeho realizace je ten německý méně neúčinný než ten ruský [5].

Převzato z knihy Ludwiga von Misese: Omnipotent Government: The Rise of The Total State and Total War (Auburn: Ludwig von Mises Institut 2010).

Poznámky:

[1] Možná to zní až příliš optimisticky, minimálně řadu technických vynálezů by bylo nutné exportovat (pozn. překladatele).
[2] Soukromě poznamenám, že tento přístup má několik problémů: A) trhy v různých zemích se liší, co do skladby produktů a rozsahu jejich výroby. Nabídka surovin, polotovarů, chutě, zájmy a myšlení spotřebitelů, přírodní poměry, dopravní poměry a podobně se od sebe v různých oblastech země prokazatelně liší (axiom rozmanitosti). Někde nejí třeba steaky, jinde je po nich jen malá poptávka a jinde je jí, ale jinak udělané. Čili někde není možné žádné ceny přenést, protože tyto prostě jinde neexistují a jinde ceny sice existují, ale zobrazují dosti rozdílné skutečnosti; B) pro plynulejší řešení nerovnováh na trhu - čili vykrytí rozdílů mezi poptávkou a nabídkou - je sice nepochybně nutné používat stávající ceny, ale to samo o sobě nestačí, protože podnikatelé musí na základě rozptýlených, subjektivně vnímaných, implicitních, praktických (nejsou teoretické povahy) a obtížně sdělitelných (sdělují se ve zkrácené čili zkomprimované podobě) informací vytvářet budoucí odhady těchto cen, a teprve na základě těchto odhadů jednají při snaze vykrýt poptávku spotřebitelů a její změny. Shrnuto: současné ceny jsou jen nezbytným základem, který sám o sobě není dostatečný. Čili plánovači ze socialistického státu, kteří přebírají ceny v kapitalistické cizině, hledí vzad a přebírají de facto rychle zastarávající informace. Je však nutné hledět zároveň i vpřed!; C) (Úzce souvisí s bodem A) rozdílná životní úroveň a rozdílná kapitálová vybavenost ekonomik vedou k tomu, že metody produkce v každé zemi budou jiné a jiné budou i potřeby spotřebitelů. Například v chudší zemi se budou více poptávat levnější motorky než relativně dražší auta, a zároveň se zde motorky budou vyrábět na starším vybavení, které je více náročnější na potřebu pracovní síly a naopak méně na strojní vybavení. Cena motorky z bohatší kapitalistické země tak bude zobrazovat jinou tržní situaci a tedy i informaci, než cena v socialistické zemi. Tento rozdíl bude časem vzrůstat, jak se bude životní úroveň a rozdílná kapitálová vybavenost ekonomik zvětšovat, protože kapitalistická ekonomika bude růst rychleji a socialistická bude stagnovat či chudnout. Bohatství společnosti je totiž především dáno, co nejsprávnější akumulací kapitálu, v čemž socialistické ekonomiky beze sporu zaostávají za těmi kapitalistickými. Dojde tak za nějaký čas k situaci, kdy někdo bude aplikovat ceny, které odpovídají ekonomice roku 1900, na ekonomiku, která se nachází ve stavu roku 1850. Přičemž už jen řadu produktů z ekonomiky roku 1850 v ekonomice roku 1900 nenajdeme; D) V reálném světě socialistické země přebírají ceny od zemí se smíšeným socialisticko-kapitalistickým systémem hospodářství (sociálně tržní hospodářství), kde ceny jsou často deformovány vládními politikami, jejichž dopady je však stěží možné kvantifikovat, a těchto politik je navíc často velké množství; E) Samotní socialističtí vládci chtějí realizovat své ekonomické zájmy a záměry, a to prakticky vždy ve větším rozsahu, než to dělají vládci zemí se smíšeným socialisticko-kapitalistickým systémem. A už to, že na tyto své záměry a zájmy použijí nemalou část výrobních faktorů (půda, práce a kapitál), bude odlišovat stav socialistické země od toho, jak funguje kapitalistická ekonomika, z které se přejímají ceny. Použití těchto výrobních faktorů na potřeby vládců, způsobí, že spotřebitelé v socialistickém hospodářství budou moci být uspokojeni menším množstvím zbylých výrobních faktorů. Jejich cíle a potřeby a vnímání prostředků pro jejich dosažení se tak zákonitě změní a budou dosti odlišné od světa spotřebitelů v kapitalistické zemi. Navíc dojde ke změnám ve struktuře zaměstnanosti. To opět vzdaluje ekonomiku, která přejímá ceny, od kapitalistické ekonomiky, která tyto ceny poskytuje (pozn. překladatele).
[3] Je nutné podotknout, že Sověti v SSSR vyjma některých carských průmyslových měst (Moskva, Petrohrad atd.) stavěli velkoprůmyslové závody doslova na zelené louce. Zatímco jejich kolegové nacionální socialisté zdědili již průmyslově rozvinutou zemi s velkým množstvím malých a středních průmyslových podniků. Nároky na přísně byrokratické řízení socialistického hospodářství v Německu by tak byly mnohem a mnohem větší a řízené hospodářství se muselo jevit jako schůdnější varianta (pozn. překladatele).
[4] Spojené státy americké, ačkoliv země s nejvíce efektivním a největším průmyslem, nejsou převážně industriální zemí, když těží z rovnováhy mezí jejím zpracovatelským průmyslem a svojí produkcí jídla a surovin. Na druhou stranu Rakousko, jehož průmysl je malý ve srovnání s americkým, je převážně průmyslové, protože závisí ve velkém rozsahu na importovaném jídle a surovinách a musí exportovat téměř polovinu svého průmyslového výstupu.
[5] Na tom nemění nic ani vítězství bolševiků nad nacionálními socialisty ve druhé světové válce. Bolševici totiž jednak svoje hospodářství zmobilizovali mnohem více než nacionální socialisté a přivedli tak spotřebitelskou poptávku na velmi nízkou úroveň. Dále těžili z velkých dodávek západních spojenců (nešlo ani tak o zbraně, ale třeba o 100 % konzervovaných potravin, 60 % nákladních automobil, 25 % leteckého benzínu atd., které Sověti během válek použili) či kopírování západní techniky (sovětské stíhačky létaly prakticky výhradně s upravenými (a nekvalitními) kopiemi amerických a francouzských motorů). A konečně z toho, že Německo muselo nasadit část svých sil a zejména výrobních kapacit na jiné fronty.Author: Hynek Rk # RypoWagu33
Svet2016-05-249
-
 38% ( 3 people voted )
+
Sražte ruku agresora, dokud je čas!

http://www.paratdnes.
cz/2016/05/Srazte-ruku-agresora-dokud-je-cas-Uzasn
e-pripomenuti-armadniho-generala-Ludvika-Svobod.ht
ml


Úžasné připomenutí armádního generála Ludvíka Svobody v tyto dny!

any # GageFyma34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-24 11:34:41 5b9416ca
any, davas sem dobre videa, pokracuj v tom... :)

Po vzhliadnuti tebou sem vlozeneho videa, som sa samozrejme dostal k inym videam a tak inspirovany tebou, sem dve vlkladam aj ja... :)

To prve bude o mierotvocovstve USA... Doporucujem sledovat hlavne od 1:10 dalej...Rada Národní domobrany o květnových událostech roku 1945


videomaniak # TineBire59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-24 13:17:13 d421f0c5
Toto video ukazuje, ako sa Ceski politici snazivo drzia starych ceskych cirkusackych tradicii... :)))

Inymi slovami, Cechom politiku diktuje priamo amerika... :)Nela Lisková /Národní domobrana/ vzkazuje Českým ženám: Zachovejme si svou hrdost!


videomaniak # TineBire59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-24 13:18:42 d421f0c5
Co blbnete. Dneska stačí vzít z ulice pár holek a udělat z nich za týden harekrišnu, indiánky nebo zelené. Gdyž připlatíte a zajistíte jejich ideologický rozvoj s výhledem na násobky platu za tuto "práci", postavíte i politickou stranu. Tyto mechanizmy už by vám měly býti jasné. Co dál? Muheeeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-24 21:47:13 b248e52a


1. máj 2016 v Žiline: Stano Pirošík


Socialna sila # GowoNyva88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-28 21:19:46 5ef539ed
Dobre mu prskol c0c0t0vi vlasatému, ale treba ho domaľovať. Očakávam umelcov návrat na miesto činu.

niesomproti # XequRelo16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-28 21:44:59 2eb7dac7
loading...
Ak by sa spočítali všetky peniaze, ktoré majú ľudia na Slovensku požičané od bánk a vydelili ich počtom obyvateľov, na každého dospelého dnes pripadá priemerný dlh 6009 eur.
Exekutor # HafyPabu92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-30 07:04:30 b2af8032
Nedostatok liekov v Bananistane:
http://www.aktuality.sk/clanok/342115/biznis-viac-
ako-zdravie-pacientom-znovu-chybaju-lieky/


Exekutor # HafyPabu92
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-30 07:27:27 6dc98564
Bananovym kapitalistickym ekonomom to uz je-be. Spekulaciami znicili trh a nevedia ako z toho von. Venezuelu nezachranilo ani tlacenie penazi a niekto si mozno mysli, ze to vyriesi zhadzovanie penazi z vrtulnikov.
http://www.aktuality.sk/clanok/341867/bankari-tapa
ju-ludia-mozu-uz-coskoro-dostavat-peniaze-zadarmo/

Exekutor # HafyPabu92
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-30 08:14:17 b9645664

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

K ČOMU JE DOBRÝ ŠTÁT?


K ČOMU JE DOBRÝ ŠTÁT?
Možno je lepšie položiť inú otázku. Aké činnosti musí vykonávať ľubovoľná skupina ľudí, aby jej členovia dokázali nenásilne koexistovať? Nech som sa zaoberal akoukoľvek dobou...
Bomber z Bostonu odmietol vinu
KONSPIRAČNÍ TEORIE SE MĚNÍ NA REALITU: BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍ NEŽ TUŠÍME
Obmedzenie legálnej držby zbraní – Robert Kaliňák zlyháva aj v odbornej rovine

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0273 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne