Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?


Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?

Ľudia často popierajú, že výška miezd závisí od nejakých objektívnych faktorov, ako je napr. produktivita práce1. Ich predstava je približne taká, že výška miezd závisí najmä od dobrej vôle zamestnávateľa alebo štátu. Dobrý zamestnávateľ ľuďom "dá zarobiť", chamtivý ich zdiera. Dobrá vláda sa o ľudí stará a žmýka zamestnávateľov v prospech zamestnancov, zlá vláda je "proti ľuďom". Podobné názory existujú len ako intuitívne predstavy, ich stúpenci nedokážu sformulovať na túto tému žiadnu ucelenú teóriu, ktorá by mala nejaké racio (o to viac je v nich ale emócii). V tomto článku sa pokúsim vysvetliť, ako sa vlastne mzdy na trhu tvoria a od čoho závisí ich výška.

Predstavme si spoločnosť, v ktorej žije milión ľudí, ktorí sú ale tak málo produktívni že dokážu vyrobiť len 100 tisíc párov topánok. Je vedľajšie, aké sú tu nominálne mzdy, t.j. aké číselká sú vytlačené na papierikoch, ktoré ľudia dostávajú na výplatu. Reálne mzdy musia byť nutne také nízke, že topánky si môže dovoliť nanajvýš každý desiaty človek a teda najmenej 90% ľudí ostane bosých. Analogický argument prirodzene platí aj pre všetky ostatné výrobky. Z tohto príkladu je zrejmé, že výška miezd "nejako" s produktivitou práce musí súvisieť, nech už to ľudia hocijako popierajú. Ľudia nemôžu spotrebovať viac než vyrobia. Nízka výroba znamená nižšie reálne mzdy a nižšiu životnú úroveň. Žiadna "sociálne cítiaca" vláda so svojimi "istotami", žiadne prelievanie sĺz nad osudom bosých nemôžu vyprodukovať dodatočné topánky, to môže dosiahnuť jedine produktívnejší obuvnícky priemysel.


Tiež je jasné, že túto produktivitu ovplyvňuje omnoho viac kvalitné strojové vybavenie obuvníckej továrne než usilovnosť pracovníkov. Priemerne usilovný pracovník modernej továrne vyrobí za deň omnoho viac topánok než zručný stredoveký remeselník pracujúci s vypätím všetkých síl s jednoduchými manuálnymi nástrojmi. Je dôležité to zdôrazniť, pretože ľudia si pod produktivitou práce robotníka často mylne predstavujú niečo také ako jeho usilovnosť. Tvrdenia o nižšej produktivite práce na Slovensku im znejú ako hnusné protislovenské obviňovanie našich robotníkov z lenivosti. Iracionálne obranné reakcie potom pochovajú akúkoľvek snahu o rozumnú diskusiu. Produktivitou práce teda budeme rozumieť jednoducho trhovú hodnotu tovaru vyrobeného za časovú jednotku, a pod pojmom fyzická produktivita budeme rozumieť počet výrobkov za tento čas.

Zatiaľ teda vieme, že výška miezd nejako súvisí s fyzickou produktivitou práce, ktorá zase súvisí s výkonnosťou vybavenia tovární, t.j. akumulovaným kapitálom. Je treba ešte vysvetliť, čo určuje mzdu konkrétneho pracovníka. Keď zamestnávateľ najíma dodatočného (medzného) zamestnanca, maximálna mzda, ktorú je mu schopný ponúknuť je daná trhovou hodnotou dodatočného produktu, ktorý sa vytvorí jeho zapojením do práce (tzv. medzný produkt). Ak zamestnanec vytvorí pre zamestnávateľa hodnotu 1000 eur, zamestnávateľ mu bude ochotný vyplatiť mzdu nanajvýš 1000 eur, určite nie 1200. Medzný produkt je pochopiteľne tým vyšší, čím lepším kapitálovým vybavením zamestnávateľ disponuje. Zamestnávateľ ale obvykle vôbec netúži platiť zamestnancovi maximálnu možnú mzdu, danú pracovníkovou medznou produktivitou (teda tých 1000 eur). Snaží sa mu ponúknuť mzdu nižšiu, ale dostatočne vysokú na to, aby mu zamestnanca neodlákali iní zamestnávatelia. Zamestnancova mzda bude teda tým vyššia a tým bližšia jeho medznej produktivite, čim vyššej konkurencii ostatných zamestnávateľov musí náš zamestnávateľ čeliť. A schopnosť ostatných zamestnávateľov konkurovať mu a preplatiť ho nie je daná ničím iným než ich vlastnou kapitálovou vybavenosťou a teda medznou produktivitou práce v ich firmách. Čím viac kapitálu je celkovo akumulovaného v danej krajine, tým viac sa vyprodukuje, tým vyššie mzdy sú zamestnávatelia schopní vyplácať a pod tým väčším vzájomným konkurenčným tlakom sú, aby tieto mzdy aj skutočne vyplácali. Mzdy pracovníkov budú vyššie a rovnako aj ich podiel na celkovom produkte. Preto na Slovensku nielenže vyprodukujeme menej ako napr. v kapitálovo dobre vybavenom Švajčiarsku (máme nižší HDP), ale navyše na mzdy pripadá len 38 % tohto nižšieho produktu, kým v Švajčiarsku je to 59 %2.

Vplyv medznej produktivity práce na výšku mzdy sa dá najlepšie pochopiť na príklade tých odvetví, v ktorých má akumulácia kapitálu malý alebo žiadny vplyv na fyzickú produktivitu. Takými sú napr. niektoré služby. Súčasná čašníčka roznesie za smenu zrejme rovnaké množstvo pohárov piva, ako jej kolegyňa v stredoveku a jej fyzická produktivita je teda rovnaká. Ako je potom možné, že jej reálna mzda je omnoho vyššia ? Zdanlivo to popiera súvis medzi produktivitou práce a výškou mzdy. Treba si ale uvedomiť, že jej mzda nie je určená len medznou produktivitou práce v tejto jednej krčme. Krčmár musí zaplatiť čašníčke takú vysokú mzdu, aby ju odlákal z eventuálnej práce o. i. v tých zamestnaniach, ktorých produktivita s nárastom množstva akumulovaného kapitálu rastie. Ak by sa pokúsil ponúknuť čašníčke stredovekú mzdu, zamestnala by sa radšej napr. v nejakej továrni. Krčmár musí zaplatiť viac a na rozdiel od svojho stredovekého kolegu si to môže dovoliť. Je to tak preto, že má solventnejších zákazníkov, napr. robotníkov z tovární s rastúcou produktivitou. Tí, ak chcú byť obslúžení, musia väčšiu časť zo svojho rastúceho príjmu prenechať (priamo či nepriamo) krčmárovi a čašníčke 3.

Po sformulovaní tejto všeobecnej teórie ju už môžeme použiť na vysvetlenie konkrétnych príkladov zo života. Predstavme si napr. vstup kapitálovo výborne vybavenej firmy (napr. Volkswagen) do krajiny, ktorej kapitálové rezervy boli zdecimované 40-ročným budovaním socializmu a 20-ročným budovaním silného sociálneho štátu, a v ktorej sociálna politika vlády udržiava stabilnú dvojcifernú nezamestnanosť (napr. Slovensko). Aj keď vďaka svojej vysokej medznej produktivite je VW schopný vyplácať mzdy na nemeckej úrovni, ani ho nenapadne urobiť niečo také. Bežní slovenskí zamestnávatelia so svojou slabou kapitálovou vybavenosťou pre neho nie sú konkurenciou4 a nezamestnaných je dostatok, preto VW úplne stačí, ak ponúkne mzdy mierne nad slovenským priemerom a hlboko pod nemeckým a nebude mať problém získať najlepších pracovníkov akí na trhu sú. V Nemecku musí kvôli konkurencii iných kapitálovo dobre vybavených firiem ponúknuť omnoho vyššie mzdy. Táto skutočnosť ukazuje, že výška miezd v nejakej firme nezávisí jednoducho od produktivity tejto konkrétnej firmy, ale od akejsi "priemernej" produktivity v danej krajine, danej celkovým množstvom akumulovaného kapitálu. Keďže v Nemecku je kapitálu podstatne viac, je tam vyššia aj produktivita práce bežného pracovníka a tým aj úroveň miezd. Toto si neuvedomujú ľudia, ktorí spochybňujú vplyv produktivity práce na výšku miezd na základe pomýleného argumentu, že robotníci v slovenskom a nemeckom VW majú prinajmenšom rovnakú produktivitu a napriek tomu tí slovenskí majú výrazne nižšie platy.

Skôr než začneme hromžiť na chamtivých nemeckých kapitalistov zneužívajúcich slovenskú chudobu, je dobré si uvedomiť, že VW nemôže celý rozdiel medzi nemeckými a slovenskými mzdami zhrabnúť ako zisk. Konkurencia ho núti premietnuť túto úsporu aspoň čiastočne do nižších cien výrobkov. Bez ohľadu na to v akej miere to urobí, či už preferuje vyšší zisk alebo zníženie cien výrobkov, núti to konkurentov takisto znižovať náklady na pracovnú silu a presúvať kapitál do podobných krajín ako Slovensko. Vďaka tomu reálne mzdy v týchto krajinách rastú, a to buď tým, že sa zvyšujú nominálne mzdy v dôsledku konkurencie produktívnejších zamestnávateľov, alebo vďaka zníženiu cien výrobkov umožnenému nižšími nákladmi na pracovnú silu a celkovo lepšou alokáciou kapitálu. Slovenskí robotníci nielenže "otročia" v cudzích montážnych dielňach, ale ako spotrebitelia si môžu aj dovoliť kúpiť autá či elektroniku, ktoré sú lacnejšie než by boli keby ich vyrábali len nemeckí robotníci poberajúci trojnásobné mzdy. Podobne nárast ziskov firiem ako VW vedie k vyššej akumulácii kapitálu, ktorý v budúcnosti umožní nárast produktivity a miezd.

Je dobré zdôrazniť, že pod pojmom mzda sa v tomto článku rozumela hrubá mzda (alebo superhrubá mzda, či cena práce na výplatnej páske). "Sociálne výhody" garantované štátom nemajú žiadny vplyv na samotnú výšku hrubej mzdy. Sú z nej ale financované a úmerne tomu preto znižujú zamestnancovu čistú mzdu. Taktiež neexistujú žiadne "odvody zamestnávateľa" - aj táto suma spadá do hrubej mzdy a čim je vyššia, tým nižšia bude zamestnancova čistá mzda. Pojem "odvody zamestnávateľa" je len rafinovaný výmysel, ktorý má v naivnejších zamestnancoch vyvolať dojem, že vďaka štátu dostávajú od zamestnávateľa niečo, čo by inak nedostali.

Ukázal som, že nízke mzdy sú dôsledkom nedostatku kapitálu. Je preto zbytočné hromžiť nad údajnou chamtivosťou slovenských zamestnávateľov a tváriť sa, že situácia slovenských pracovníkov sa zlepši ak si buď sami podnikatelia vstúpia do svedomia a zvýšia mzdy alebo ich k tomu donúti sociálne cítiaca vláda. Vylievaním žlče na chamtivých podnikateľov sa síce niektorým ľuďom uľaví, ale problém to nerieši. Ten totiž nie je v psychike zamestnávateľov a v ich lakomosti, ale v objektívnej skutočnosti nedostatku kapitálu, a jeho jediné riešenie je jeho ďalšia akumulácia. Tá je možná buď príchodom zahraničných investorov alebo domácou akumuláciu5. Keďže kapitál sa tvorí vďaka dosiahnutému zisku a vďaka úsporám, politika trestajúca zisk a úspory (vyššie dane a odvody, predražovanie nákladov zamestnávateľov, obmedzenie sporivého dôchodkového piliera a ďalšie opatrenia tohto druhu) akumuláciu kapitálu brzdí. Perspektívy slovenských poberateľov miezd do budúcna preto nie sú veľmi ružové.Author: Peter Weisenpacher # HutiJehi70
Slovensko2014-11-2030
-
 45% ( 23 people voted )
+
Sprostosť, ďalšie židovské táraniny.
Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 68% ( 12 people voted )
+
2014-11-21 13:34:59 3ea84b7b
Ako je teda mozne ze majitel firmy ma viac na vyplatu ako vsetci zamestnanci dokopy a par managerov moze mat nehorazne vyplaty, pritom pracujuci nemaju za co zaplatit zakladne veci ?? Ved predsa podla toho co sa tu pise to nie je mozne. Toto je zdieranie a nema nic spolocne s fyzickou pracou a vykonnostou. Dalsi dokaz je ze aj ked u nas vyrobite tolko isto toho isteho tovaru stale dostanete na vyplatu omnoho menej nez v inej krajine. Ako to je mozne ? To predsa tiez popiera to co sa pise v clanku.
A zeby stat z toho co vyberie nemohol zabezpecit lepsie podmienky pre ludi ?Keby sme zrusili statne institucie a nahradili si ich sluzby sukromnymi spolocnostami (policia, poziarnici zdravotnictvo atd..) a zaroven by od nas stat uz nic nebral alebo to co teraz zoberie nam vsetkym rozdal tak by vsetko fungovalo omnoho lepsie a lacnejsie a zaroven by sme vsetci boli daleko bohatsi a spokojnejsi. Stat a financne skupiny su to co nas okrada o peniaze a zivot, stat je to co vas bez problemu posle do vojny umriet pod dakou zamienkou len aby ty na vrchu znova zbohatli. Staty sa stvorili na rozkradanie a zbedacovanie. Po cirkvi je stat druhe najvacsie zlo co vas kedy postretlo (cirkev sa nedeli podla statov, tato zabijacko financna oraganizacia si vytvorila vlastne celosvetove imperia nezavisle na statoch)

MM # SidaSafa91
-
 77% ( 12 people voted )
+
2014-11-21 13:42:35 d94b4912
"Česká republika zaznamenává od roku 2000 nejpomalejší roční růst v regionu východní Evropy" http://www.novinky.cz/ekonomika/348
563-cesi-bohatnou-nejpomaleji-v-regionu-prumerny-m
ajetek-je-261-tisic.html
Nejen tato země nevzkvétá...Je to dusivým tlakem struktur státních a z nich vzešlých následně i mezistátních a jejich fašizace (přerozkrádání "těm svým") všech oborů lidské činnosti.

13 procent světového bohatství ovládá 211 275 lidí
"Jejich majetek se letos celkem zvýšil o sedm procent z původních 28 biliónů na 30 biliónů dolarů /za rok/, což je téměř dvakrát víc než velikost americké ekonomiky." http://www.novinky.cz/ekonomika
/353876-nejbohatsi-lide-na-svete-si-za-rok-prisli-
na-dalsi-dva-biliony-dolaru.html


"Základna, od níž se odvíjejí platy zákonodárců, členů vlády nebo hlavy státu, by měla v příštím roce odpovídat 2,5násobku průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře, která loni činila 23.674 korun. Platová základna se tak má zvednout o 7454 korun. V roce 2016 už půjde o 2,6násobek, v roce 2017 o 2,7násobek a v roce 2018 o 2,75násobek uvedené mzdy za předminulý rok. To znamená, že pro příští rok se bude vycházet z mzdy v roce 2013 a v roce 2016 z průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře za letošní rok. Podle poslanců jde o návrat k „automatu", tedy k tomu, že se jejich platy budou zvyšovat automaticky podle růstu uvedené mzdy."
http://www.denik.cz/z_domova/poslanc
i-chteji-vyssi-platy-vybor-doporucil-navyseni-o-81
00-korun-20141120.html

-Hm, podle neproduktivního vysávajícího ovládacího sektoru...to se zas vyznamenali...a myslej si jací jsou to filutové, že nás zas oklamali...

"Proč potřebujeme tak velké přerozdělování, jak nám politici říkají? Vážně by farmáři bez dotací přestali sázet? Mám důkazy, že i farmáři bez dotací sází obilí. Vážně by přestali jezdit vlaky? Mám důkazy o jezdících vlacích bez dotací. Zavřeli by se všechny školy? Nemocnice? Ne. Ne. Ne. Dokud to bude společnost potřebovat, lidé za ní budou ochotní platit, bude to výdělečná činnost, na které mají podnikatelé zájem. Zvětšující se přerozdělování vytváří iluzi, že by se společnost zhroutila, kdyby nebylo politiků, kteří vědí nejlépe, co společnost potřebuje a vyžaduje. Ale ve skutečnosti je to nerovnováha na trhu, co nás odrazuje a nutí se nás bát skutečně volných trhů. Nerovnováha vytvořená právě špatným rozdělením zdrojů, které nezůstávají u svých původních majitelů, kteří opravdu vytvořili hodnotu k jejich získání, a kteří by měli mít svrchované právo je užívat. Od kdy je nejlepší, aby stát vzal člověku 15% jeho výdělků na dani z příjmu a další část na všech možných dalších daních a poplatcích a po stržení „vlastní marže“ je přerozdělil dle vlastního uvážení? Kde se vzal ten precedent, že politici mají na naše výdělky větší právo, než my sami?" ht
tp://czechfreepress.cz/vase-free-zona/kdy-jsme-dov
olili-politikum-nas-legalne-okradat.html


"Nemohu lidem vyčítat touhu po pocitu bezpečí avšak i tento problém se dá řešit v soukromém sektoru formou pojištění namísto přerozdělování od státu. Podporu opět dostane ten, kdo o to opravdu stojí, aniž by se na něj ostatní nuceně skládali.

Tržní systém je založen na lidech samých. Je to přirozený mechanismus vyrovnávající nesoulad mezi zdroji a potřebou. Lidmi jsou vymyšleny pouze peníze, které usnadňují výměnu statků a služeb mezi lidmi. Každý uskutečněný obchod je ku prospěchu oběma stranám. Jinak by se obchod nikdy neuskutečnil. Je to přirozený systém, který nám říká co je vzácné a co je volně dostupné. Je to systém, který podle součtu preferencí všech jedinců vytváří poptávku a nabídku ke spokojenosti všech zúčastněných. Je to nejdokonalejší systém alokování zdrojů, ale podmínkou pro zdravý tržní systém je vlastnické právo a jeho nedotknutelnost.

Dnešní situace? Není rok, kdy by nám stát nezvyšoval daně, neuplatňoval další a další regulace a neříkal nám, co dělat. Jak obchodovat, co obchodovat, s kým, za jakých podmínek. Pokud chci prodat něco, co jiný chce ode mě koupit, tak to znamená, že oba z toho budeme mít prospěch a co je politikům do toho? Od kdy dostali politici právo nám říkat, co můžeme obchodovat a v jakém množství? My jsme trh. Trh je obraz naší společnosti. Čím je svobodnější trh, tím i my se stáváme svobodnějšími. Trh je naše svoboda volby nakládání s naším majetkem. Nejzákladnější ze všech práv."
Adabsurdum # VaxoCyjo77
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-21 14:29:50 4e8888a2
Kedysi už jebnutý Dangl prehlásil,že jemu sa pod 50 000 /myslené ešte v korunách/neoplatí vyliezť ani z postele.
Takže koľko už dnes títo pseudoumelci musia za svoje trápne hovädiny zarábať?
A sprostý národ sa len na tom rehoce...
Takže pre obyčajného robotníka a už aj učiteľa je systém nastavený tak,aby mal prácu /kde a ako zabiť čas, ale nie zas každý,veď musia byť aj nejaké tie samovraždy pre večerné správy/,zarobil len toľko,aby mohol poplatiť všetky účty.Ak chce aj niečo vlastniť,aby mu ešte niečo ostalo na pôžičku a jej splácanie,lebo z platu ušetrí tak akurát hovno.

cobra # WykeXala95
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-11-21 14:36:45 55f814c2
A čoby zarábali podnikatelia keby robotníci zarábali viac-z toho majetky netečú do vlastníctva-či hej-Jánošííík kde že si!!Tu tu -nesiem zarobené peniaze do Švajčiarskej banke pre prípad krachu!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 16:19:41 58d4285f
Tykva:
Židovské táraniny sú talmud a protokoly sionských mudrcov. Tam sa ale o slobodnom trhu nič nepíše....
MM:
"...majitel firmy ma viac na vyplatu ako vsetci zamestnanci dokopy..."
Nedostatok konkurencie a štátne regulácie kvôli ktorým nevznikajú nové firmy kt. by ponúkali prac. miesta.
Jak prosté milý Watsone :DDD


General Guderian # TyroMury04
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-21 16:55:02 55e4d6fc
loading...
Súhlas Tykva.
A to ešte neboli spomenuté dividendy, bonusy manažérov, ohýbanie pravidiel nákladov a investícií atď. A to nechcem hovoriť o štátnych, mestských firmách a pod. Ovplyvňovanie cien akcií, špinavosti z dlhopismi tlačenie peňazí atď.. Všetko spravené tak, aby gro peňazí išlo tam, kde ich chcú mať.- Pre pár percent obyvateľov sveta vyznačujúcich sa úpravou predkožky. Už sa teším ako im čína zatočí krkom (nemyslím vojensky). Dúfam, že sa toho dožijem.

Hockenberry # NogaWyji14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 17:50:30 3ec5f340
Generále Guderiane -poslušne hlásim- máme vela vojakoch-ale vojny už nebudu -či jak!konkurencie už net -či je?
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 17:58:30 58d4285f
Autor clanku trafil kliniec po hlavicke. Preco na Slovensku mame malo kapitalu? Kedze na Slovensku pouzivane Euro, ktoreho emisiu nemame pod kontrolou, tak preto mame v priemere o 40% menej kapitalu ako vo "vyspelych" europskych krajinach. Co by sa stalo, keby ste nejakemu pacientovi odobrali 40% jeho krvi? Ledva, ledva by prezival na podpornych pristrojoch. A toto sa deje u nas v ekonomike. Keby sme zaviedli u nas druhu paralelnu slovensku menu, ktorej emisiu by kontroloval stat, tak by sa do lokalnej ekonomiky dostal lokalny kapital a mohol by tak lokalnu ekonomiku rozprudit. Ludia by sice nemohli nakupovat jablka z holandska, ale by si mohli kupit slovenske jablka, slovenske syry a ostatne slovenske vyrobky. Howgh!
Buffet # PoneVise28
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-11-21 18:40:53 55f89def
Niektoré veci z článku znejú dosť logicky, ale pravda je že zahraniční investori na SVK kapitál nikdy akumulovať nebudú pretože ich zisky idu do zahraničia. Jedine vyšší podiel domácich podnikateľov to môže dosiahnuť, a stat to môže podporiť výškou dani a odvodov.
vilo # TobaLyny93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 19:44:42 55a358c5
cobra, banášová tiež brala za moderovanie okolo 100 000. a keď o takú istú čiastku požiadala klepopatra z turca (pozor, napriek svojmu zjavu jej to v tejto oblasti pálilo), tak ju producenti vysmiali, že jej toľko nedajú. ale ona si bola vedomá toho, že ľudia sa bavia na nej, a že relácia mala sledovanosť práve vďaka jej zjavu a prostorekosti. napriek tomu reláciu vtedy zrušili.
takže mať "talent" nestačí, treba aj konexie a byť správnej kasty, konfesie a národnosti .

aaa # RuxaQija4
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-21 20:26:24 b2291833
Co produkuje např. byrokracie a jiní "zaměstnanci" - molochu státních orgánů a organel? A jak to ohodnotit (Kdo to chce-ten ať si to zaplatí, jinak není jasná cenotvorba ve "státním ovládacím sektoru".)
A tato věta z článku: "Ľudia nemôžu spotrebovať viac než vyrobia." - Pro tyto statisíce posluhovačů molocha NEPLATÍ! Může tedy nepřímo státní molochovo hraním si na "zaměstnavatele" snížit MZDY v sektoru závislém na trhu (a ne na schopnosti vybírat daně)? Navíc odvádí i spoustu potenciálně produktivního kapitálu (času, atd.) a schopných lidí pod svou neproduktivní kořistnickou nařizovací MENTALITU - a to je škoda největší - je to jako nákaza - to rozděluje společnost na skupiny, které si nerozumějí ani v zájmech tak praktických.

Zakonouvalovaci # XusaQaga64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 21:11:59 4e88afca
Toz to neviem majstre ako to je. Ked uz sa tu o tych autach vravi. Slovensko ma najsilnejsiu produkciu aut na svete per capita. Mozno sa mylim, ale z toho faktu by som usudzoval, ze produktivita prace bude vyssia ako inde v tomto pripade. Nejak mi z toho plynie ze na 10 nemcov pripada menej vyrobenych aut ako na desat nasich junakov. Ked uz to teda pripodobnim k tomu uzasnemu prikladu s topankami. Myslim, ze vyska platu celkom zasadne vychadza z historickych okolnosti, s ktorym narodom sa ako utierala dlazka. Ani za otca ani za syna neverim, ze nemecky kamionista za den vyprodukuje prace viac ako slovensky kamionista, ktory napriklad vezie ten isty tovar z holandska o rovnakej hmotnosti a ide rovnakou rychlostou. Jednoducho je to dane naozaj tym, ze standart je nastaveny takto a nikto nema zaujem byt velkorysejsi ako ostatny, lebo sam by si od huby trhal. Povedal by som ze cinsky otrok vo fabrike vyprodukuje daleko viac ako slovensky otrok, nuz ale aj tak dostane menej. Dalsi priklad: na vyletnych lodiach su zamestnanci plateni nie tak od pozicie ako od krajiny povodu. To znaci, ze napriklad v bare robi filipinsky ujcok a hned vedla neho robi uplne tu istu pracu nemecky ujcok. Obaja robia 12tky 7 dni v tyzdni. Nuz ale filipinsky ujcok dostane len 400 evri a moze sa aj na hlavu postavit. Nemecky vsak 1500, este je mu malo, ale potom s peknym zanamom v zivotopise o otroceni na parniku dostane v DE pracu za 5000. No samozrejme, ze by sa to firme nevyplatilo platit filipinca rovnako, to by zisk zasadne okresalo, ba mozno by ani ziadny nebol. Ale aziatcok s tym suhlasi, lebo doma mu tolko nedaju. Sice bedaka, ked sa dozvie, ze za to iste mu hadzu omrvinky, ale bohuzial neda sa inak. Dalsi priklad, raz som stretol jednu dievcinu zo svajcu, bola to priemerne tupa neschopna otrokyna. Robila kucharku v jedalni za 5000 chf na mesiac. Ziadna restika, proste jedalen pre otrokov. Nasa totka kucharka dostane kolko? 350 evri? Nuz neverim, ze hinta navari 15x viac, to ma fakt nikto nepresvedci. Takze nam tu nevypravaj pizdarie o tom ako sa slovensky pracujuci flaka oproti zapadniarom.
Stary odron # HylyLadi89
-
 65% ( 7 people voted )
+
2014-11-21 23:06:16 bb3b845e
Este keby nahodou niekto papuloval ze ta svajciarka navarela lepsie. Preto tie love. Pinsku kocu! Mal som moznost zrat tie vykaly co zrobila. Keby varila na slovensku tak dostane 100 evri za svoju mizernu produktivitu a kopanec do riti.
Stary odron # HylyLadi89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 23:18:10 bb3b845e
To: Tykva Bukvatyr-
Presne tak, Budme naozaj pravicovy (a teraz myslim naozaj, naozaj Pravicovy). Stat si bude od nas vybarat stedrych 20 % na platenie nejakej provizornej armady, policie a poziarnikov a zvysok si budeme patit z vlastneho vrecka. A ja vam garantujem ze budeme na tom ovela ovela lepsie! Ludom stale zostane vo vreckach viac nez 30% extra aby si sami financovali dochodok, extra zdravotnictvo, tak ako im to samym vyhovuje. Minimalizujme stat a jeho birokraciu na uplne minimum. Statna birokracia je ten parazit s velkym P ktory dusi celu ekonomiku Slovenska!!! Cim menej stat prerozdeluje tym sa bude menej kradnut a korupcia sa tiez minimalizuje!!! Kapitalu tu bude tolko ze sa z toho po.erieme, lebo firmy budu mat tiez velmi niske dane a vsetky budu chciet byt na Slovensku. Vela firiem malo pracovnikov rovna sa nizka nezamestnanost a vyzsie mzdy !!! Vyzsie mzdy rovna sa vacsia kupischopnost obyvatelstva a to sa rovna vacsej prospreite!!!

Dunco # BiqoXahu07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-22 01:30:09 bc8d1e88
Najsmutnejšie na probléme zamestnanosti, miezd a cien je to, že iba Nemecko v neslávnych dobách dokázalo reálne riešiť tieto problémy,... a odvtedy len pseudoriešenia ....
http://www.protiprudu.org/ako-sa-hitler-vysporiada
l-s-nezamestnanostou-a-ozivil-nemecku-ekonomiku/
Igor414 # CuvoTyfo54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-22 10:06:50 57c58714
Igore414: Ba ne, oni to nejen "řešili", ale aj způsobili - tedy nejen "oni" a nejen "tam", ale i v dalších jiných končinách a různými jinými způsoby ("přerozdělování" a "transformace"), následkem ale i prostředkem těchto otřesů z doslova VYKRADENÍ EKONOMIK byla i tzv. Velká deprese-krize - V podstatě však už od nějakých dvacátých let (též v USA a na Západě, následně i v Rusku) byl vynalezen onen fašismus.
Další ranou bylo přetvoření ekonomik na VÁLEČNÉ a bohužel, světě div se...už ta znetvořená pouze IMITOVANÁ NEPRAVÁ EKONOMIKA vytvořená jen pro některé...už tak zůstala po dnešní dny!
Miliony a miliardy lidí jim na to skočili a své aktivity odevzdávají do "ekonomiky", která je jen NÁHRAŽKOVÁ a tendenční! Stejně tak jako si "stát" hraje na "zaměstnavatele" - opět další z poťouchlých napodobenin.

Zabetonovani # ViwaTopy86
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-22 14:43:29 4e8889df
aaa

Vsak si zavolaj kleopatru z turca,nech ti nejaku udalost v tvojom zivote odmoderuje.

A potom ju ohodnot.A vyplat.A nie ze jej das pocitit jej narodnost.

harry # PahoLenu00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-23 06:50:48 b229d5d6
náhodou, kleopatra po litríku tvrdého poskytuje aj sexuálny bonus, na rozdiel od adely, lebo adela ju už má suchú. niet nad slovenskú pohostinnosť. nie ako adela, tam ide o židovský biznys. celý veľký kolačín by ti mohol rozprávať......
aaa # RuxaQija4
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-23 12:49:20 b2293683
ludkovia neviem kde inde je problem ako v tych nasich pohlavaroch a udajnych mega podnikateloch ...
rozpravame tu o produktivite ... .ludia sa zamyslite ... ved slovenska fabrika s rovnakym poctom otrokov vyprodukuje min. 3x viac ako ta ista v nemecku pripadne v inej europskej ci americkej krajine :)
proste tu je isty nepomer a hlupe myslienky vkladane do hlav ludi je len isty druh mlatenia prazdnej slamy ... ukazte pravdu aka naozaj je
... ako priklad uz len fabrika VW v nemecku a v BA ... kym v nemecku vyprodukuju za smenu 20-30 aut pri platoch nad 1700 eur na slovensku je to bezne za 8 h smenu 130 az 200 podla typu :D .. a plat ??
kde teda je pravda ... kto ma klast otazky a kto vlastne pise odpovede ? kto vidi a kto nie ?

ja # KanaQuno11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-23 17:10:17 5a401706
Friedman: Najtrvácnejší ekonomický omyl všetkých čias | SK titulky ht
tp://www.youtube.com/watch?v=62-a9PJfucw


uxo # PodiNodu34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 01:49:57 4e88b646
Vygumovamy ziak niektorej ekonomickej skoly poslusne "odpapouskuje" co ho naucili.
Nech vysvetli fakt ze na Slovensku je dvojnasobna produktivita - realne vytvorena hodnota, ale asi 6 krat nizsia mzda oproti rakusakovi ci nemcovi.
Slovan je clovek mierumilovny a bohabojny a necha si skakat po hlave. Preprogramovany cirkvou a zidokomunistickym zriadenim.
USS - Universal Slavic Slaves (univerzalni slovanski otroci).
Mzda je ciastka potrebna na prezitie pracovnika.
Kick-ass alebo Kiss-ass - nakopat do zadku alebo bozkat rit.

ISP # MiduFumi95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 09:18:02 d405d2ca
"Nech vysvetli fakt ze na Slovensku je dvojnasobna produktivita - realne vytvorena hodnota, ale asi 6 krat nizsia mzda oproti rakusakovi ci nemcovi." - Důvod je mentalita a vojenský - prostě jsou to poraženecké otrocké "satelitní" státy - to proto. Není v tom "důvodu" mnoho ekonomie.

svobo # WuniBehe99
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-24 12:27:34 4e88918a
Jasne, zahranicne korporacie vobec niesu chamtive. Odmietaju danove prazdniny, platia dane z relaneho zisku, ktory u nas dosahuju, nedrankaju ziadne benefity od vlad a zarobene peniaze investuju priamo na Slovensku :-)


zdravyrozum # GyduJudi50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:35:09 bc78020a
zdravyrozume, to ale nejsou povětšinou korporace stojící na základech dobrovolné směny, nýbrž "politické", státní (ať už z kteréhokoli včetně "vlastního" stát ten "vlastní lid" vysávající) - Korporace je jen FORMA, nemůže mít "svědomí", to musejí mít majitelé a vykonavatelé.

kvik # BaciMyqy52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:40:56 4e88918a
Korporacia je efektivna FORMA, ako majitela aj vykonavatela zbavit svedomia. Jeden sa moze vyhovorit na druheho. Dokonca na to maju viac moznosti ako vladni vykonavatelia v state, pretoze v smere nejakej kontroly svedomia nad sebou nemaju ZIADNY obciansky dozor.

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:49:34 bc78020a
zdravyrozum: Asi namysli efektivní VÝMLUVA na to, že se rádi nechají zbavit "svědomí", což u normálních lidí dost dbře není možné ani kdyby chtěli - prostě ho buď mají nebo nemají.

Popokatepetl # NuwyTuty93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:56:03 4e88918a
Nicméně tenhle článek byť ne zrovna dokonale alespoň uvádí, že jsou k tomu i JINÉ důvody než "že výška miezd závisí najmä od dobrej vôle zamestnávateľa", ale jsou v tom faktory i jiné - řekněmě "neosobních podmínek", které je třeba vzít v potaz i více než osobnostní rysy...

Popokatepetl # NuwyTuty93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:58:58 4e88918a
Krom toho "nad sebou nemaju ZIADNY obciansky dozor" - není věc ekonomiky a čísel, ale to je politikum (ani ne možná "státní politikum") pokud by mělo jít o jednotně organizovaný "dozor" a ne o výsledky bezpčtu svobodných směn (nebo nesměn pokud to za to nebude lidem stát a to nejen v penězích, ale v jakémkoli posouzení).

Popokatepetl # NuwyTuty93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 14:03:13 4e88918a
Jak na Západě vydělávají své peníze a jak to vypadalo v Rusku v 90. letech po prohře ve studené válce! Vojenské tajemství s Igorem Prokopenko 18.10.2014 titulky CZ
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 16:35:26 5f66eeaf

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   o
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách							
				Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách
Lidé ztrácí svou lidskou důstojnost, pokud nejsou jejich hodnoty ukotveny v křesťanství a v dalších světových náboženstvích, tedy bez morálních standardů, které se formovaly po ...
Proč právě princip sebevlastnictví?
20 GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN NA VAŠEM STOLE
Dve tváre čohokoľvek

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0645 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles