Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Odlúčenie cirkvi od štátu


Odlúčenie cirkvi od štátu

Odluka cirkvi od štátu je politická a legislatívna doktrína, ktorá vyhlasuje, že štát a náboženské inštitúcie majú ostať oddelené a navzájom na sebe nezávislé. Tento pojem zvyčajne odkazuje na kombináciu dvoch princípov: sekulárnu vládu a slobodu vierovyznania.

Pojem Odluka cirkvi od štátu je odvodený od listu, ktorý napísal Thomas Jefferson skupine, ktorá sama seba nazývala Danburskými baptistami.

(http://sk.wikipedia.org/ wiki/Odluka_cirkvi_od_%C5%A1t%C3%A1tu)

ODKAZ: http://old.culture.g ov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/cirk ev-nabozenske-spolocnosti/dokumenty/prvn e-postavenie-a-ekonomick-zabezpeenie-reg istrovanch-cirkv-a-nboenskch-spolonost

Prečo je dôležité pre skutočne slobodnú krajinu odlúčenie cirkvi od štátu? Sloboda sa týka všetkých, teda aj tých, ktorí nechcú svojími daňmi podporovať tieto cirkevné organizácie. Boh nikdy nevnucoval svoju vôľu iným, preto by ju ani cirkev nemala vnucovať cez svetské zákony a legislatívy..

Štát prispieva iba na niektoré výdavky

V roku 2012 poslal štát na účet Katolíckej cirkvi viac než 21 miliónov Eur. Z týchto peňazí sú hradené platy duchovných a prevádzové náklady cirkevnej administratívy (napr. biskupské úrady). Rekonštrukciu budov a kostolov si hradia cirkvi z vlastných peňazí a darov. Štát prispieva na rekonštrukcie iba tých stavieb, ktoré sú zaradené do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a financujú sa zo špeciálnych fondov Ministerstva kultúry.

Odluka cirkvi od štátu

Sekularizácia štátu v západných krajinách a znižovanie počtu veriacich vedie ľudí k presvedčeniu, že žiadna cirkev by nemala byť financovaná priamo štátom. Koľko by museli platiť členovia cirkví aby tak dokázali nahradiť chýbajúce štátne peniaze? V súčasnosti sa ku Katolíckej cirkvi hlási 62% obyvateľov SR, čo predstavuje viac než 2,6 milióna dospelých ľudí. V západných krajinách sa po odluke cirkvi od štátu zaviedli tzv. "cirkevné dane", ktoré platia iba registrovaní členovia cirkví. Prieskumy hovoria, že počet praktizujúcich veriacich je oveľa nižší než počet tých, ktorí sa k jednotlivým náboženstvám hlásia. Sociológ Ján Bunčák z Univerzity Komenského v Bratislave tvrdí, že najskalnejších stúpencov cirkví a náboženských spoločností je medzi ekonomicky aktívnymi obyvateľmi približne desať percent. Pri takomto znížení počtu veriacich by každý dospelý veriaci musel prispievať Katolíckej cirkvi sumou minimálne 58 Eur ročne.

Milióny vyzbierané na milodaroch

Denník Pluska.sk priniesol v januári 2013 odhad príjmov Katolíckej cirkvi z milodarov. Podľa prieskumu sa na milodaroch za svadby, krsty, pohreby a zo zbierok "do zvončeka" môže vyzbierať celkovo 68 miliónov Eur ročne. Finančné nároky Katolíckej cirkvi sú výrazne vyššie ako poskytovaná štátna dotácia. Ak by cirkev chcela aby zbieranie milodarov počas bohoslužieb nebolo nutné, cirkevná daň by musela nahradiť tieto príjmy. Výška cirkevných daní by následne musela byť 4-násobne vyššia než ako uvádzame v tabuľke vyššie. Pri odhadovanom poklese veriacich na 10% by daň predstavovala 232 Eur ročne na osobu.

Cirkevná daň v zahraničí

V Rakúsku a Nemecku sa príspevky cirkvám platia na základe percenta z príjmu. V Rakúsku je priemerný ročný príspevok katolíka 112 Eur ročne. Študenti a dôchodcovia majú možnosť platiť nižšie príspevky. Nezamestnaní a ľudia v hmotnej núdzi príspevky neplatia vôbec.

Odkiaľ má cirkev peniaze

Náboženské spoločenstvá na svoju činnosť nezískavajú peniaze iba od štátu a milodarov ale aj z rôznych iných aktivít. Aké sú najčastejšie zdroje získavania financií?

 • štátna dotácia
 • štátne príspevky na rekonštrukcie kultúrnych pamiatok
 • štátom financované platy učiteľov náboženstva na školách
 • prenájom alebo predaj cirkevných budov a pozemkov
 • dary od spriaznených podnikateľov
 • milodary v kostoloch, pri krstoch, svadbách a pohreboch
 • granty zo štátnych alebo súkromných nadácií (získavajú ich občianske združenia na financovanie aktivít pre mladých ľudí, kultúrne podujatia, pomoc sociálne slabším a pod.)


Zdroje: Ministerstvo kultúry SR, Štatistický úrad SR, Scitanie2011.sk, Pravda.sk, Webnoviny.sk


https://studentskefinanc ie.sk/clanok/odluka-cirkvi-od-statu-kolk o-penazi


"Na financovanie cirkví dá štát v tomto roku (2012) vyše 37 miliónov eur. Z toho približne 21 miliónov dostanú rímski katolíci. Pre štát, ktorý musí na každom kroku šetriť, je to obrovská záťaž, ale napriek tomu sa doteraz žiadna vládna garnitúra neodhodlala ani len začať otvorenú a širokú diskusiu o odluke cirkví od štátu."


http://spravy.pr avda.sk/domace/clanok/247441-cirkvam-poj de-37-milionov-odluka-sa-necrta/

Čo na to Biblia?

"Až do tejto hodiny i lačnieme i žíznime i nahí sme i pohlavkovaní sme i miesta nikde nemáme i namáhame sa ROBIAC VLASTNÝMI RUKAMI; nadávajú nám, dobrorečíme; prenasledujú nás, znášame; rúhajú sa nám, prosíme. Sme jako smeti sveta, všetkým za povrheľ až doteraz." (1.Korint 4,11-13)

"A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali" (1.Tes 4,11)

"Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu" (Ef 4,28)


K nasledujúcemu citátu musíme najprv pochopiť čo je ekumenické hnutie:

"Ekumenismus nebo přesněji ekumenické hnutí, z řeckého oikúmené, "celek obydleného světa", je hnutí za sbližování, spolupráci, případně i sjednocování zejména křesťanských církví. Začalo mezi protestantskými církvemi už v 19. století, roku 1918 se české protestantské církve spojily v Českobratrskou církev evangelickou, roku 1948 vznikla Svě tová rada církví a nový impulz dal ekumenismu Druhý vatikánský koncil (1962 1965)."

http://cs.wikipedia.org/ wiki/Ekumenismus

"Kam nás teda ekumenizmus povedie? Povedie, podľa miery zainteresovania cirkvi, k veľkému hierarchickému náboženskému aparátu, v ktorom bude stále menej náboženskej slobody pre jednotlivé spoločenstvo, luďí a ich kazateľa. Počujte, moji priatelia, ja celým svojím srdcom verím a myslím si, že fakty ma podporujú, že hlavným stimulom a hnacou silou ekumenického hnutia je túžba mať veľký monštruózny ekleziastický mocenský blok, ktorý by mohol ovplyvňovať vlády a ustanovovať zákony v období spravodlivosti; a to sa nemôže stať. Ekumenické hnutie nezaujíma spasenie duší. Jeho agitátori už nemôžu mať väčší nezáujem o osobu Ježiša Krista, bez ohľadu na to, ako zdanlivo zbožné a sväté reči počujete" (The Ecumenical Dream - One Big Church! Dr. Bruce Dunn, str. 10,11)

Ekumenická rada cirkví na Slovensku: http://www.ekumena.sk/

ODKAZ:< strong>http://old.culture.gov.s k/cirkev-nabozenske-spolocnosti/cirkev-n abozenske-spolocnosti/dokumenty/prvne-po stavenie-a-ekonomick-zabezpeenie-registr ovanch-cirkv-a-nboenskch-spolonost


Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu v rokoch 2000 až 2011 pre cirkvi a náboženské spoločnosti na platy duchovných a prevádzku ústredí:

http://oi60.tinypic.com/2a66 vdz.jpgAuthor:
Patrik # VebaSydi71
Cirkev2014-12-1110
-
 67% ( 8 people voted )
+
„Věřím, že bankovní instituce jsou větším nebezpečím pro naše svobody, než skutečné armády. Už nyní vytvořily vrstvu bohaté aristokracie, která je hrozbou pro vládu. Moc vydávání peněz by ji měla být odebrána a předána lidem, pouze těm skutečně náleží.“
Thomas Jefferson
“Pokud by americký lid někdy dovolil soukromým bankám kontrolovat měnu, bude to nejdřív inflací, potom deflací – banky a korporace narostou okolo nich a budou usurpovat jejich majetek, až nakonec se jejich děti probudí jako bezdomovci a kontinent jejich otců bude dobit.”
Thomas Jefferson

Patrik # VebaSydi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-11 15:05:31 57f4c28a
Odluka cirkvi od štátu? nemožná...autor tohoto článku má mylnú predstavu o tom že odluka prebehne ako keď rukou predelíte zrno...hlupák, len inventarizácia majetku by trvala roky, dohody o prerozdelení ďalšie roky a súdne spory desaťročia. Štát len odškodné za zhabaní a zničený majetok za čias komunizmu by stál miliardy eur, kto by nato doplatil? no presne ten ktorý žiada odluku, ale aj ja, aj všetci daňový poplatníci.lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-11 21:19:17 b91d9c26
Či už by to bolo zrealizované alebo nie, teraz nie je podstatné.. Ide o celkový princíp slobody, a že to čo sa veľa krát skrýva za tkzv. "kresťanstvo" s Kristom nemá nič spoločné.. Mne to až tak nereálne nepríde, len povedomie ľudí by to v prvom rade muselo chcieť

Pridávam pár citátov:
Theodore H. Epp, riaditeľ rozhlasovej stanice "Back to the Bible", v pojednaní o Svetovej rade cirkví, ktorá vynakladá všemožné úsilie medzi protestantmi na zjednotenie všetkých cirkví pod jednu strechu, píše:

"Veľký dôraz na organizačnú jednotu sa dá demonštrovať príkladmi v samotnej Biblie. V Genesis 11. kapitole je záznam o podobnom hnutí - sčasti náboženskom, sčasti politickom s dôrazom na jednotu. Božie Slovo hovorí: ´A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov. A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. Vtedy povedali druh druhovi: Nože narobme tehiel a vypáľme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. A povedali: Nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. Vtedy sostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré staväli synovia človeka. A Hospodin riekol: Hľa, je to jeden národ, a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť. Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha. A tak ich rozptýlil Hospodin odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali staväť mesto. Preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme.´
Dôležité pozadie k 11. kapitole Genesis je podané v 8.-10. verši predošlej kapitoly: ´A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. To bol hrdina lovu pred (doslovne "proti") Hospodinom... A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre.´ Nimrodovo kráľovstvo bolo také skazené, že v Genesis 11 je zaznamenaná snaha založiť svetový štát v opozícii voči božskej vláde. Ľudia chceli vytvoriť takú úzko-spätú jednotu, že by do nej nemohol zasahovať Boh.
V Genesis 11:3 sa hovorí, že ´tehla im bola miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty.´ Z toho môžeme vyvodiť významnú aplikáciu. Tehly sa robia podľa jednej formy. A tak aj dnešné ekumenické hnutie chce, aby sa každá denominácia, cirkev a jednotlivec prispôsobili jeho forme.
Avšak veriaci sú živé kamene (I.Petrova 2:5) a nezapadnú do formy sveta. Okrem toho významná aplikácia sa dá získať aj z faktu, že pri stavbe babylonskej veže používali asfalt (zemská smola) miesto malty - náhradné pojivo.
Zjednocujúcou mocou v PRAVEJ DUCHOVNEJ JEDNOTE je Svätý Duch. Ale On nezjednocuje to, čo je vyrobené podľa ľudskej formy. Len tí, ktorí prijali Ježiša Krista ako Spasiteľa sú zapečatení Duchom a majú túto DUCHOVNÚ JEDNOTU. To najlepšie, čo prirodzený človek môže urobiť, je pokúsiť sa vytvoriť náhradnú jednotu. Následky ľudskej túžby po jednote môžeme vidieť v Genesis 11, 5-9:
´A tedy sostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré staväli synovia človeka. A Hospodin riekol: Hľa, je to jeden národ, a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť. Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha. A tak ich rozptýlil Hospodin odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali staväť mesto. Preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme.´
Boh jasne videl, čo sa pokúšali ľudia urobiť - vytvoriť štrukturálnu jednotu; tak, ako sa o to pokúša "naša" ekumenická cirkev. Boh vedel, že výsledkom takej jednoty bude otvorený odpor voči nemu a neposlušnosť. Preto zmiatol ich jazyk a rozptýlil ich po Zemi. Ale i v tom bol Pán Boh milosrdný. Predtým, kvôli sústavnej zlobe človeka, Boh priviedol na Zem všeobecnú potopu, aby zahladila celé ľudstvo. Pri Bábele len zmiatol ich jazyk a rozptýlil ich, aby nemohli pokračovať vo svojej človek zorganizovanej jednotnej vzbure proti nemu."
Citované z "Believers Unity, Organizational or Spiritual?" Theodore H. Epp, str. 69-71. The Good News Broadcasting Association, Inc., 1971

Dr. Bruce Dunn v svojej kázni s názvom "Ekumenický sen - jedna veľká cirkev!" hovorí:
"Kam nás teda ekumenzimus povedie? Povedie, podľa miery zainteresovania cirkvi, k VEĽKÉMU HIERARCHICKÉMU NÁBOŽENSKÉMU APARÁTU, v ktorom bude stále MENEJ NÁBOŽENSKEJ SLOBODY pre jednotlivé spoločenstvo, ľudí a ich kazateľa... Počujte, moji priatelia, ja celým svojím srdcom verím a myslím si, že fakty ma podporujú, že hlavným stimulom a hnacou silou ekumenického hnutia je túžba mať veľký monštruózny ekleziastický mocenský blok, ktorý by mohol ovplyvňovať vlády a ustanovovať zákony v období spravodlivosti; a to sa nemôže stať. Ekumenické hnutie nezaujíma spasenie duší. Jeho agitátori už nemôžu mať väčší nezáujem o osobu Ježiša Krista, bez ohľadu na to, ako zdanlivo zbožné a sväté reči počujete." Citované z "The Ecumenical Dream - One Big Church! Dr. Bruce Dun, str. 10,11.

Úplne súhlasím s Theodorom H. Eppom a Dr. Bruce Dunnom v ich názoroch na tento takmer neodolateľný zvod. Tu nemá čo hľadať žiadna jednota veriacich, ktorá by ovládala svet - či už v svetskom alebo náboženskom chápaní. Podľa Ježiša Krista tento svet už nemá veľa času na existenciu. Pán Boh zničí tvár tejto Zeme. Jednota veriacich nestane, kým Kristus nepríde a nevezme nás z tohto sveta:
"Blízko je deň Hospodinov, veľký, blízko a prijde veľmi rýchle. Čujte, hlas dňa Hospodinovho! Horko tam bude kričať hrdina. Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky a pustošenia, dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy, dňom trúby a surmy proti ohradeným mestám a proti vysokým uhlom." (Sofoniáš 1,14-16)

Ale tí, ktorí sú presvedčení, že Kristovo kráľovstvo bude založené v tomto súčasnom svete, budú hlásať "MIER", "POKOJ" medzi národami. Ale pokoj nenastane nikdy, kým satan nebude zničený.

Biblia:
"A liečia skrúšenie môjho ľudu na ľahko hovoriac: Pokoj, pokoj, kým nieto pokoja." (Jeremiáš 6,14)

"Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú." (1Tesaloničanom 5,3)

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 22:36:08 57f4c28a
Blbliáci by mali dať ruky preč a pchať svoje idiotológie nie nám, ale do svojich análov bochňacích.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-12-12 08:44:23 4e62cc6a
Keby tak súčasťou referenda o rodine bola aj otázka: "Ste za odluku cirkvi od štátu?"
To by bola krása. Účasť by bola určite vysoká a výsledok zaujímavý...

meldo # FajuSuba76
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-12 09:42:48 d5b58294
Už včera bolo neskoro. Cirkev je dobre zorganizovaná zákerná mafia, ktorá sa formovala stáročia a prerástla ako rakovina skrz naskrz modernú spoločnosť. Ako túto burinu vykoreniť, ktorá je živená ľudskou hlúposťou? To je najväčší problém, pretože veriacemu hlupákovi už príroda nadelila nižšie IQ. S nakradnutými majetkami by problém nebol, ten by sa nariadením previedol na štát. Aj tak sa oň v drvivej väčšine prípadov stará štát z našich daní. Dobrým začiatkom ozdravovania spoločnosti od kostolného hnoja by bolo ignorovať aktivity tejto mafie a zákonom zamedziť im pchať svoje hnusné špinavé paprče do chodu spoločnosti. Treba ich oslabovať a rozkladať zvnútra. Využiť každú príležitosť znevážiť ich cez ich vlastné škandály a nafúknuť ich prostredníctvom médií. Svätú hydru možno najlepšie ničiť z ich vlastnej centrály infiltrovaním vhodných ľudí, najlepšie s veľkým vplyvom ale v pozadí. Toto úspešne prebieha už v súčasnosti. Potom bude ľahšie zbaviť ich majetku. Najmä mladým ľuďom treba vštepovať prirodzenú nenávisť a zakoreniť odpor ku všetkému svätému, aby už obyčajný pohľad na kricifix u nich prirodzene vyvolával nauzeu a reflex opľuť a kopnúť si do kríža. Túto osvetu sa mne osobne darí šíriť úspešne vo svojom okolí a oni musia proticirkevné nálady lavínovite šíriť ďalej. Problém odluky začína už pri tejto mravenčej osvetovej práci. Kult kríža s modlou musí padnúť!


:-DDD

Pandemonium # SaraMogy00
-
 65% ( 7 people voted )
+
2014-12-12 09:50:04 d425402d
loading...
pandáš, a čo má spoločné cirkev s veriacimi? nižšie iq veriacich je len tvoja domnienka. s časti s tebou súhlasím. odluka je potrebná. zaujímavý je tvojnázor infiltrovať to zvnútra. ty si sa už infiltroval krstom? to prebieha už dávno. čo má majetok spoločné s vierou? šíriť nenávisť len pre nenávisť samotnú je zbytočné.
peter # MivuSemu80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 10:27:41 c350b50d
"Odluka cirkvi od štátu? nemožná...autor tohoto článku má mylnú predstavu o tom že odluka prebehne ako keď rukou predelíte zrno...hlupák, len inventarizácia majetku by trvala roky..."
Nakopať vás do gúľ, to vy by ste mali ten nakradnutý majetok bezplatne odovzdať!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 20:43:51 3ec5f361
pock.

najhorsie na tom je asi to, ze frasik ani sam netusi co priznal...

"hlupák, len inventarizácia majetku by trvala roky"

bedac je to, no co.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 22:34:39 bc704343
No áno, tak hrabali a ďalej hrabú, že ani nestačia (a zrejme ani nechcú) inventarizovať majetok. Rád by som videl ešte nejakú inú firmu, ktorá ani netuší, čo vlastne vlastní.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-13 11:57:08 3ec5f361

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kult státu a sexualizace všeho


Kult státu a sexualizace všeho
Dnes opravdu nemám čas něco psát, ale když musím, tak musím. Občas nějaký problém vytane a vy se k němu vyjádřit prostě musíte. Pravdou však je, že Stát je kult. Dokonce ani ně...
Svět není spravedlivý
Novozélanďan spáchal sebevraždu kvůli obvinění z rasismu
FRANCIE ZAKÁZALA RENTGENOVÁNÍ KAMIONŮ NA HRANICÍCH: RENTGENY PRÝ POŠKOZUJÍ ZDRAVÍ ILEGÁLNÍCH IMIGRANTŮ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0285 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made