Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O socialismu (2/4)


O socialismu (2/4)

Druhá část úvahy pana Romana Jocha srovnává pojem násilím uplatňované "materiální rovnosti" vůči atributům svobody jedince a lidské přirozenosti. Aneb:bohatství není nemravnost; nemravností je krádež a perverzní snaha o neustálé zostřování třídního boje prostřednictvím pěstování závisti a nenávisti.

Materiální rovnost, čili egalitarismus

Rovnost a spravedlnost

roman-joch.jpg (40,597 kiB)

Roman Joch

Materiální rovnost je jedním z axiomů (nebo ještě lépe: předsudků) socialismu. So­ci­a­lis&sh y;mus nikde nedokazuje, proč je materiální rovnost ve společnosti žádoucím ideálem. Nejspíš emotivně cítí, že vzhledem k tomu, že všichni lidé jsou si v určitém aspektu rovni, mají si být po právu rovni i v aspektu materiálního bohatství. Jak hned ukážu, tato implikace neplatí. Buď jak buď, socialismus vychází z ideálu rovnosti a přijímá ho jakožto kritérium spravedlnosti dané společnosti. Pokud jsou ve společnosti veliké materiální rozdíly, považuje ji ex definitione za nespravedlivou. Z toho plyne, že spravedlnost (ve smyslu sociální spravedlnosti) považuje za funkci stavu. Posuzuje se stav a kritériem je míra rovnosti či nerovnosti.

A to je první morální problém socialismu, na který narážíme: spravedlnost ve skutečnosti není vlastností stavu, nýbrž činu a konání. Lze hodnotit, zda určitý čin a konání jsou spravedlivé či nespravedlivé, avšak nelze hodnotit spravedlnost stavu, aniž bychom věděli, jakého konání je důsledkem. Stav (např. rozdělení majetku ve společnosti) je nespravedlivým stavem, pouze pokud je výsledkem nespravedlivého konání. Rovněž je spravedlivým stavem, pokud k němu vedlo konání spravedlivé.

Řekněme, že ve společnosti platí zákony, které neporušují imperativy přirozené spravedlnosti. Daná společnost zakazuje vraždy, krádeže, podvody, držení otroků apod. Pokud vzájemná interakce lidí v takové společnosti probíhá podle těchto zákonů (jež, opakuji, nejsou v evidentním rozporu s přirozeným zákonem), tedy probíhá legálně, nelze označit výsledné materiální poměry, ke kterým povede (tedy výsledný stav), za nespravedlivé, byť by byly jakékoliv — rovné, mírně nerovné či s propastnými nerovnostmi. Za nespravedlivé bychom je mohli označit, pouze kdybychom mohli prokázat buď porušení "pravidel hry" — tedy zákonů — tj. akty nelegální, anebo kdybychom věděli, že samotné zákony jsou nelegitimní. Jinými slovy, stav je nespravedlivý, pouze pokud se na jeho vzniku podílelo nespravedlivé konání.

Pokud však v reálné existující společnosti nelze prokázat, že na existenci majetku určitého člověka (či celkového rozvrstvení bohatství ve společnosti) se podílely akty nelegální či nelegitimní (a platí zde nezbytná podmínka vlády zákona — presumpce neviny: člověk nemusí dokazovat, že při nabývání svého majetku neporušil zákon, nýbrž státní autorita mu musí prokázat, že zákon porušil, pokud mu jej chce odebrat), nelze označit míru jeho majetku za nespravedlivou — jakkoliv veliký by ten majetek byl a jakkoliv malý majetek by mohli mít jeho bližní. Majetková rovnost či nerovnost jetedy pro posouzení spravedlnosti irelevantní, pokud nevíme, jak vznikla.

Závěrem pak je, že míra rovnosti (či nerovnosti) rozdělení majetku ve společnosti není správným a oprávněným kritériem její spravedlnosti. Proto ideál rovnosti je neopodstatněným předsudkem levice.

Rovnost versus lidská přirozenost a svoboda

Lze však navíc ukázat, že rovnost je předsudkem nejen nepodloženým, nýbrž přímo špatným: Socialisté správně tuší, že lidé jsou si v určitém aspektu rovni. Všichni mají určitou inherentní důstojnost a hodnotu, kterou nikdo jiný — žádný člověk či státní instituce — nesmí porušovat. Podle křesťanské koncepce lidské osoby je tato důstojnost dána tím, že člověk je stvořen k obrazu Božímu, je obdařen nesmrtelnou duší a pro jeho spásu, z lásky k němu a na vykoupení jeho hříchů se dokonce sám Syn Boží obětoval na kříži.

Toto mají všecky lidské bytosti společné, a jsou si tudíž v metafyzickém smyslu rovné. (Trochu zavádějící je formulace, že "všichni lidé jsou si rovni v očích Božích," neboť v Božích očích si evidentně není roven světec s nekajícným hříšníkem.) Tato metafyzická rovnost lidí nalézá svůj důsledek v politické sféře mimo jiné v tom, že je správné, aby lidé žili ve společnosti se stejnými zákony pro všechny.

Avšak i když jsou si lidé rovni v tomto metafyzickém smyslu, z ostatních hledisek si rovni nejsou. To proto, že nejsou identičtí. Naopak, lidé jsou velice rozdílní. A to ve všech aspektech: nejenom, jak jsem již naznačil, co do míry své mravnosti, nýbrž i pokud se jedná o fyzické rozdíly, nadání, intelektuální schopnosti, praktické dovednosti, inteligenci, míru štěstí, jež je v životě potkává, vášně, záliby, schopnost vyvolávat sympatie či antipatie svého okolí atd.

A právě kombinace dvou faktorů — rovnosti zákonů, podle kterých lidé žijí — a skutečnosti, že každý člověk je odlišný od ostatních, tedy lidské rozdílnosti — nutně a přirozeně vede k tomu, že výsledné materiální poměry ve společnosti musejí být nerovné.

Dokonce, i kdybychom vycházeli z totálně rovnostářského stavu, tedy z počáteční materiální rovnosti všech lidí, tak po určité době bude důsledkem svobodné interakce mezi neidentickými lidmi ve společnosti a jejich dobrovolných transakcí v rámci určeném stejnými zákony pro všechny — výrazná materiální nerovnost. Ta je tedy věcí přirozenou, a naopak úsilí o materiální rovnost ve společnosti je úsilím nepřirozeným, dokonce úsilím proti přirozenosti, jiným, latinským slovem, úsilím perverzním.

Říkám tedy, že rozdílnost lidí a stejnost (rovnost) zákonů vede k rozdílným (nerovným) výsledkům — budou-li mít ovšem lidé svobodu projevit své přirozené nerovnosti. Z toho plyne, že svoboda a rovnost (sociální, materiální rovnost) jsou neslučitelné ideály. Jediná rovnost, jež je se svobodou slučitelná, je rovnost před zákonem. Dosahování jakékoliv jiné rovnosti je proveditelné pouze za cenu omezení či popření svobody:

Chceme-li dosáhnout ve společnosti výslednou rovnost (či mírnit výslednou nerovnost), musíme učinit alespoň jeden ze tří následujících kroků:

 1. Nepřipustit lidem svobodu, aby se v jejich vzájemné interakci nemohly projevit jejich přirozené nerovnosti. Tedy přímo popřít svobodu. To byl návod radikální formy socialismu, tedykomunismu.
 2. Připustit lidem možnost vzájemné svobodné interakce (dary, pracovní kontrakty), ale jejídůsledky periodicky negovat přerozdělováním bohatství od majetných k chudým.Tedy svobodu popírat nepřímo. To je dodnes přijímaná metoda sociální demokracie.
 3. Chceme-li dosáhnout výsledné rovnosti mezi nestejnými lidskými bytostmi, můžeme toho dosáhnout i tak, že se k nim budeme chovat nestejně. Tedy pro někoho zavedeme jiná, přísnější "pravidla hry" než pro jiného. Jinými slovy, ve jménu výsledné materiální rovnostizavrhneme rovnost před zákonem. Vášeň pro rovnost jakožto stav nás povede k popření rovnosti jakožto přístupu, jakým se má stát ke svým občanům chovat. Tento nástroj je mezi socialisty rovněž velice oblíbený: demokratičtí socialisté ho užívají např. v podoběprogresivní daně z příjmu, kdy někteří lidé odvádějí na daních odlišné procento svého příjmu než jiní (což je flagrantní porušení rovnosti před zákonem, to však naše socialisty netrápí), rasoví socialisté prosazují tzv. pozitivní diskriminaci (státní zvýhodňování) ve prospěch menšin, komunisté suverénně diskvalifikovali lidi s nesprávnýmtřídním (buržoazním či kulackým) původem, nacisté (němečtí nacionální socialisté) zase svými norimberskými protižidovskými zákony "kompenzovali" mimořádnou úspěšnost židovské komunity atd.

A naopak, čím větší svobodu mají lidé, tím větší mají možnost manifestovat své přirozené odlišnosti a nerovnosti a tím větší výsledná nerovnost nakonec ve společnosti zavládne. Rovnost a svoboda jsou nejenom neslučitelnými ideály, nýbrž přímo ideály protikladnými.

Údajná nemravnost bohatství

Jak se shoduje mé tvrzení, že samotný fakt, že někdo oplývá enormním majetkem a jiný majetkem malým, není sám o sobě nespravedlivý, s evangelním odsuzováním boháčů? Klíč k porozumění tomuto problému je obsažen již v samotné otázce: jedná se o odsouzení boháčů a jejich mravních selhání, nikoliv bohatství jako takového.

"Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království" (Mt 19,24). Má toto přirovnání snad znamenat, že bohatství je samo o sobě nemravné, bohatý člověk rovněž a jako takový nemá naději na spásu, pokud náhodou bohatý zemře? Rozhodně nikoliv, to by byl velice manichejský a nekřesťanský názor.

Teze, že snadněji projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království, nemá dogmatický charakter, nýbrž spíše empirický, je tedy více postřehem než tvrzením. Říká, pokud tomu správně rozumím, asi toto: Bohatství svému vlastníkovi předkládá mnohá nová pokušení, kterým není vystaven člověk, jenž takové statky nevlastní (anebo jim není vystaven v takové míře).

A naneštěstí množství boháčů tváří v tvář těmto pokušením selhává. Je dokonce možné, že jich selhává většina. To však neznamená, že každý bohatý člověk, pouze z důvodu svého bohatství, musí být zlým člověkem. Naopak, mnozí evidentně nejsou a bohatství, jež vždy představuje určitá pokušení, nabízí rovněž nové možnosti konat dobro. Bohatství je a může být výrazným prostředkem k "páchání" dobra. Záleží pouze na pohnutkách a vůli jeho vlastníka. Právě proto, že bohatství není samo o sobě zlem a naopak je úžasnou příležitostí konat dobro a akty lásky k bližnímu, byl manichejský odpor všech heretických sekt vůči bohatství, sekt od albigenských, přes tábority až k moderním totalitářům jakobínské či komunistické odrůdy, zásadně a fundamentálně pomýlený.

A dále, přirovnání o velbloudu, jehle a bohatci nelze aplikovat pouze na člověka bohatého materiálními statky, neboť ono platí pro bohatství jakékoliv (to je další problém se socialismem — je tak nechutně a redukcionisticky materialistický, posedlý pouze materiálním bohatstvím a materiální chudobou, jako kdyby neexistovaly žádné jiné a důležitější hodnoty): člověk, jenž je obdařen např. mimořádnou inteligencí, talentem (uměleckým, malířským, hudebním...) nebo schopnostmi (matematickými, komunikačními, reklamními, rétorickými...), je rovněž vystaven mnohým pokušením, na rozdíl od člověka, který těmito danostmi neoplývá. V první řadě pokušením pýchy — může se domnívat, že ostatní lidé jsou méněcenní, či dokonce nicotní. Všichni známe příklady mnohých extrémně talentovaných lidí, kteří byli současně lidmi velice zlými a necharakterními. Talent a nadání, stejně jako materiální bohatství, jsou prostředky, jichž lze užít dobře i špatně.

A konec konců si musíme uvědomit, že i chudoba nabízí člověku mnohá pokušení, kterých se musí vyvarovat, chce-li být dobrým člověkem. Především pokušení k závisti a nepřejícnosti. Chudý člověk, který se těmto pokušením nebrání, není nějak zvlášť morálním člověkem. Zkrátka člověk bohatý není nutně zlý, právě tak jako chudý člověk není nutně dobrý. To platí samozřejmě i opačně. V minulých dobách často existovala nemístná snaha idealizovat a omlouvat bohaté a domnívat se o nich, že z důvodu svého bohatství jsou nějak lepší či hodnotnější než lidé ostatní. Tato snaha, kromě toho, že byla nekřesťanská, byla navíc i velice neetická.

Avšak stejně špatná je i snaha opačná, která převládá v dnešní době a kterou vydatně přiživuje socialistické hnutí: snaha tvrdit, že bohatství je samo o sobě nemravné a že chudí jsou právě z důvodu své chudoby nějak lepší či hodnotnější, než jsou lidé ostatní (nemluvím zde o chudobě záměrné, o chudobě jakožto oběti).

Jinými slovy, mravní není bohatství či jeho nedostatek, nýbrž pouze konkrétní skutky a pohnutky toho kterého člověka, bez ohledu na to, zda on sám je bohatý, či chudý.Author: Joch # KeduFagy46
Európa2015-11-1212
-
 46% ( 3 people voted )
+
Už je to tu...Maestro ...Joch46...Hovorí Vám niečo istý princíp../.aby to rozumeli hlavne detičky v ZŚ/"Každý podľa svojích schopností a každému podľa jeho zásluh../ Ale..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-15 15:18:16 58d4289b
Ale ..tá Vaša prvá veta :"Materialni rovnost je jednim z axiomu/..předsudku / socializmu/ Teda Vy buď ste nechodil ešte vtedy do ZŚ , alebo celý Váš "traktát" o "MATERIALNEJ ROVNOSTI" je postavený---vzorovo---na dogme .../"kope hnoja" ..ktorá sa už len jednoduchým porovnaním /5trieda ZŚ/ vylučuje . Jedno tvrdenie zvýrazňuje ..schopnosti a zásluhovosť a Vaše...ale no ...ideme ďalej...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-15 15:30:20 58d4289b
Ak ale ..nechcem už citovať Vaše .. "neznalostné " skoro primitívne "dogmata" ..ale pokiaľ aj ten najlepší hokejista .. dajme tomu Jagr..preslávil ČR v hokeji /aj my sme naň hrdý/ tak určite napr. Čubu..zo Slušovíc --aj riešiteľa potravinovej sebestačnosti ČSSR... porovnávať v istej "materialnej rovnosti" príjmovej asi NELZE---/nedá sa ani bribližne/....teda sloboda...Či ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-15 15:42:40 58d4289b
na a mame tu dalsi pribeh z dielne som chuj 2/4. je zvlastne, pre mna, ze niekto citi potrebu obhajovat moralnost bohatstva, nato by sa tu kedysi na vemidolezite.sk naslo dostatok tem z dielne ktorym jezisko nosi darceky a stvoril svet, kapitola tava uchom ihly, no take temy tu uz asi nenajdete...
socializmus nie je len o uplnej rovnosti jochjoch, ale aj napriklad o spravodlivejsom rozdelemi prace a hodnot z nej plynucich...to preto bolo vsetkeho menej na pultoch kedysi a nevyhadzovalo sa tolko, lebo co sa vyprodukovalo mal aj kto kupit a to preto nebolo treba tolko zidovskych lichvarov a kriz...
dalsi diel bude o com jochjoch? o monopolnom vladnuti jednej strany, ci ako si nemohol chodit do kostola?

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-11-16 07:27:41 6dec7743
dnes je socialista clovek, ktory vam dava peniaze v nudzi, v ktorej by ste sa neocitli, keby vam ich predtym nevzal...
kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-11-16 07:32:50 6dec7743
kapitalizmus je lepsi ako socializmus, ale daleko horsi ako sme si mysleli:)
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 07:36:27 6dec7743
loading...
Socializmus je typ spoločenského zriadenia, ktorý je je vo všeobecnosti spájaný ako vývojové štádium monopolnej nadvlády jednej politickej strany.
Minulosť Ťěžkoslovenska pred rokom 1989 sa zvykne dezinterpretovať ako „komunizmus“, no ide o bohapustú obmedzenosť, či neznalosť tých čo to s kamenným ksichtom vyhlasujú. To, čo tu bolo medzi rokmi 1948-1989 sa oficiálne volalo „socializmus“. Bol to systém, ktorý ovládala jediná politická strana, ktorá sama seba nazývala komunistickou. Za socializmus sa označoval preto, lebo ho ovládala ľavicová strana, ktorá je identická sociálnej demokracii.
Pôvod slova „socializmus“ má akcentovať „sociálne cítenie“ t.j. spolupatričnosť k určitej skupine ľudov. Socializmus je je teda výsledkom politickej propagandy. Jeho využívanie má za cieľ združovať ľudí do jednej „sociálnej siete“, z ktorej niet v podstate východiska.
Pravým opakom socializmu je „Asocializmus“, v ktorom všetko niekomu patrí. Komu nič nepatrí, je plebejcom, treba ho vyžmýkať, opľuť, zabiť, alebo poslať do riti. V asocializme všetko niekomu patrí a každý je každému konkurent a teda aj nepriateľ. Každý každého ojebáva a klame a volá to že pracuje Neviditeľná ruka trhu. Asocializmus je tiež iba psychickou poruchou, ktorú poznáme ako Kapitalimus.
Podľa pravidiel vývoja ľudskej spoločnosti sa v určitých periódach stáva, že nadvláda medzi kapitalizmom a socializmom sa mení. Raz je na dne jeden systém, inokedy druhý. Podľa toho, kto vládne, vládne aj verejná mienka o tom čo je nahovno: kapitalizmus, či socializmus. Pravda je, že v skutočnosti je nahovno ľudská nátura.


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 08:06:03 6dec7743
Je trápne mi sa vyjadrovať k úbohosti "traktátu" stvoreného týmto .."jarmočníkom"...Lebo..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 10:08:00 58d4289b
Lebo je poznačené hlbokými medzerami --vedomostnými v oblasti znalosti istých politologických ..hoci len POUĆKÁCH. Škoda "školovaného lekára". Jeho vyjadrenia .."kontrolované mučenie.." ..intelektuálna impotencia levice.." ..nutnosti autoritatívneho režimu pravice.." dávajú prehľad o jeho myšlienkových pochodoch...A nečudujem sa..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 10:12:52 58d4289b
Že politika a vláda .."NEČASA" pri takomto "porádnom orgáne" dosiahla stavu /spolu s Nagyovou/ nedôverihodnosti...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 10:15:55 58d4289b
Tým "porádnym orgánom " bol za vlády Nečasa ..autor ..týchto "traktátizmov" .
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 10:18:07 58d4289b
Už len zostáva .MAESTROVI ... nájsť súvislosti medzi rovnosťou a slobodou ....Obidva termíny sú skoro nedefinovateľné, neprírodzené neexistujúce ---lebo-- A tento AUTOR _PRÍPAD čosi "stavia " na NEDEFINOVANOM -exaktne-- Ach prečo... je aj nejaký....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 19:09:38 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU


VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Na videu je experiment s jednou třídou, kdy dětem vysvětlí, že pokud střelí do terče vlevo, vypadne peníz, který budou moci utratit pro svoji vlastní potřebu a pokud střelí vpravo...
DOBRO, KTORÉ LEN ZNIŽUJE KOMFORT
Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)
USA: STALO SE NĚCO OBROVSKÉHO A MAINSTREAMOVÁ MÉDIA TO IGNORUJÍ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0648 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles