Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nenápadný půvab buržoasie


Nenápadný půvab buržoasie

Oficiální státní komunistické školství nám podprahově zasunulo do hlav poměrně svévolnou interpretaci některých termínů, jimž podsunulo politický význam jako něčeho, co je moc, mocinky fuj, fuj, fuj a přesunulo tak obsah termínu do oblasti spíše dehonestující nadávky. Nejinak je tomu s termínem buržoazie.

Zkusme si tedy vysvětlit vznik a význam tohoto termínu v původní podobě a kontextu.

Pokud se podíváme na etymologický původ výrazu, pak se jedná o francouzské slovo "bourgeoisie" a jedná se o označení sociální vrstvy plnoprávných městských obyvatel, česky řekněme měšťanů, nebo měšťanostů.

Není bez zajímavosti, že ostatní západoevropské jazyky (na rozdíl od češtiny) používají určitou pojmovou shodu pro výraz občan a měšťan; příklady vidíme ve Francii (citoyen) v angličtině (citizen) a němčině (Bürger). V češtině vlastně tento pojem absentoval a "občan", jakožto výraz, byl vyjádřením de facto rovné pozice mezi buržujem, dělníkem či venkovským statkářem ve zcela novém pojmu rovnostářském.

Výraz občan tedy už neměl v sobě obsaženo žádné třídní dělení. (Stejně typickým pro češtinu a pro marxistickou interpretaci je výraz měšťák, který v podstatě do jiných jazyků jakožto pejorativní označení vůbec ani nejde přeložit.) A možná ještě zesíleně bychom mohli zmínit výraz Pražák, který má obsažen ještě těžší kalibr dehonestace.

Tato sociální skupina vznikla ve městech již ve středověku a původně do ní byli započítáváni pouze ti obyvatelé měst, kteří v nich žili trvale a zpravidla v nich vlastnili nemovitosti. Už ve středověku měla svobodná města značnou míru samospráv a právě majetní občané si zde volili své zástupce jako konšely. Jak sílila moc a význam městského obyvatelstva, postupně získali měšťané zastoupení v zemských sněmech, i když nadále menšinové. V 16. století se sice postavení měšťanstva poněkud zhoršilo, ale k nápravě a plnému uznání došlo po francouzské revoluci, kdy v parlamentu vytlačily církevní zastoupení a moc právě městské stavy.

Důsledkem průmyslové revoluce se tak měšťanstvo stalo nejvýznamnější a také nejperspektivnější společenskou vrstvou a tím se dostávalo do určitého rozporu s méně majetnými, či nemajetnými obyvateli měst.

Spektrum se tak rozdělilo na baráčníky, čili vlastníky nemovitostí, majitele drobných výrob, na obchodníky a na dělníky. Zejména dělníci a baráčníci bojovali vehementně o prosazení svých občanských a politických práv proti industrializujícímu se měšťanstvu.

Už se zapomíná, že od 15. století byli právě měšťané nejen zástupci vzdělanosti, kterou jistým způsobem převzali od církevních institucí, ale ti bohatší se stávali nejen mecenáši, ale i filantropy a podporovateli všemožných pro-sociálních spolků.

Dá se vlastně říci, že výraz buržoasie se stal (v marxistickém pojetí) pouze neohraničenou verbální skupinou pro vyjádření třídního nepřítele a vykořisťovatele dělnické třídy, ačkoliv definice dělnické třídy a buržoasie zůstala definičně nevyjasněná nejen v dělnickém hnutí obecně, ale později zejména v marxistickém konceptu.

Poměrně dost se pomíjí detail, že už kolem roku 1900 byl tento rozdíl, či domnělý třídní boj, značně setřen (alespoň politicky), zavedením všeobecného volebního práva.

Samozřejmě, můžeme vytýkat Marxovi jeho definiční nekoncepčnost, protože on chápal buržoazii jako jedinou antagonistickou třídu, aniž byl schopen domyslet, nebo alespoň formulovat, její strukturální nehomogenitu.

Obecně lze říci, že (i pokud zůstaneme v koncepci třídního vidění společnosti) už Max Webber přinejmenším byl schopen rozlišit měšťanstvo, tedy buržoazii, přinejmenším do dvou skupin. Rozeznává poměrně správně malé měšťanstvo, například baráčníky, které pokládal spíše za střední třídu a oproti nim takzvanou velkoburžoazii, tedy v městě vzniklé vrstvy bankéřů, továrníků a velkých obchodníků, kteří tvořili takzvaně vyšší společenskou třídu. Mezi nimi oscilovaly velmi neostré skupiny malých živnostníků, malých obchodníků, tovaryšů, ale i spokojených dělníků.[1]

Kromě toho byl Max Webber schopen dobře rozeznat a definovat i moc státu konstatováním, že stát je organizovaným násilím. A ani není zcela jisté, zdali je pokládal za řešení takzvaného třídního konfliktu, anebo už předpokládal, že stát bude k řešení tohoto domnělého konfliktu zneužít právě pro svůj monopol moci.

Kromě toho bychom měli vzít v úvahu, že v období kolem roku 1900 hrála velkou úlohu národní příslušnost měšťanů. Jednalo se o národní obrození a je až poněkud kuriózním zjištěním, že právě dělnická třída a nižší společenská vrstva neměla nejmenší pochopení pro národní obrození a hovořila v té době jakousi zmatenou směsicí zkomolené němčiny a zkomolené staročeštiny, zatímco buržoasie spíše inklinovala k národnímu sebeurčení a podporovala politické cíle národní (ať si o tom dnes můžeme myslet cokoliv).[2]

Pokud použijeme dobovou literaturu, čímž myslím Marxe a Engelse, pak definice proletariátu (jako opaku kapitalistů) je velmi nejednotná, dokonce i sám Engels vytýká Marxovi, že tyto pojmy ve svém díle Kapitál vůbec nespecifikoval a zachází s nimi značně svévolně.

Přitom je jasné, že takzvaný proletariát (podle Marxe) nebyl v žádném případě ani jednotný a dokonce ani jediný, který stál v rozporu s jeho domnělou koherentní buržoazií. Jen zběžnou analýzou musíme konstatovat, že ne každý ne-kapitalista je nutně proletářem a naopak. Dokonce musíme konstatovat, že ne každý dělník je proletářem a naopak ne každý proletář je dělníkem, alespoň tak, jak Kapitál tvrdí. Ostatně pokud hledáme původ slova proletariát, pak se jedná o starořímské slovo pro označení chudiny, přičemž není žádným způsobem řečeno, jaký třídní původ chudiny vlastně je.[3]

Ale když termín převedu do současnosti, pak možná můžeme hovořit o chudině plošné, tedy až na několik jedinců je dnes stát vyplněn plošně proletariátem, a to dokonce včetně živnostníků i většiny podnikatelů. (sic!)

Dělnictvo jako celek rozpadá se dnes na velmi rozmanité skupiny a třídy nejen zájmové, ale i společenské. Čímž je veskrze setřen rozdíl mezi kupříkladu živnostníkem a námezdním pracovníkem, ale naopak vyostřen mezi produktivní ekonomickou jednotkou a neproduktivní silou státní byrokracie.

A dokonce i to dělnictvo, pokud použijeme slovníku Marxova, pak se rozpadá na dělníky učené a neučené, dělníky schopné a neschopné a pokud zachováme předpoklad učenosti, tak jsou významné rozdíly mezi kupříkladu strojníkem, soustružníkem, seřizovačem CNC strojů a obyčejným nádeníkem zemědělským, či pracovníkem u pásu montovny.

A i kdybychom abstrahovali toto dělení, pak různé dělnické skupiny jsou někdy zastupovány odborově, někdy nejsou, dále pracují v oborech jak výrobních, tak konzumních či prodejních, anebo třeba i vzdělávacích. Protože čím jiným je dnešní státní učitel, než dělníkem? Z toho všeho vyplývá plochost Marxova dělení a nepoužitelnost jeho učení pro běžnou praxi.

Ostatně podívejme se jen na dnešní domnělé zástupce tak zvaného proletariátu. Vydávají se za strany socialistické, ale inherují v nich zájmy podnikatelů a úředníků, a to nejen v soukromých firmách, ale dokonce i ve státních úřadech. Můžeme hovořit v takovéto podobě vůbec o jakémsi marxistickém proletariátu?

Engels dokonce tvrdil o celém dělnictvu, že je jakýmsi dědicem klasické německé filosofie, ale to vyjádření platí jen cum grano salis, protože už jen na berlínském sjezdu někdy roku 1892 se přetřásala otázka, jak to, že žurnalisté píšící ve prospěch proletariátu, mají platy vysoké 600 marek, zatímco soudruzi v továrnách mají platy nízké. A to je setrvalý a nevysvětlený rozpor celého marxismu.

Paradoxní je také tak zvaný internacionalismus marxismu, kdy můžeme historicky doložit, že nejen v Německu, ve Francii, v Čechách, či v Rakousku se dělnictvo vždy nacionálně dělilo. A co bylo dobré pro německého dělníka, bylo špatné pro ostatní a naopak.

Tím přemítáním jsem se malinko vzdálil tématu a vrátím se zpátky k Marxovi a Engelsovi. V jejich vizi je tedy proti proletářské skupině skupina opačná, kterou oba myslitelé rozdělují na držitele půdy a právě zmíněnou buržoazii. Pokud bychom vynechali neo-interprety marxismu, pak v práci Heilige Familie Marx podává výklad, že měšťanská společnost je pozitivně reprezentována buržoazií, která se dostala k vládě direktoriem.[4]

A opět, jako u Marxe absentuje definice proletariátu, absentuje i definice takzvané buržoazie. Noví Marx-leninisté vyvodili, že vlastně každý buržoa je nutně kapitalistou, což jak víme, je prostý nesmysl. Marx se později pokusil definovat buržoazii pouze na tu nepřátelskou část, která vládne a má moc a na buržoazii indiferentní, politicky nezajímavou.

Ve skutečnosti totiž dnešní buržoasie není jednotnou třídou, ale je celou skupinou zájmů tříd a třídiček a jako taková je rozmanitá, nestejná a dokonce neshodná. Není přece stejným živnostník, kapitalista, sedlák, velkostatkář a oligarcha stejným sociálním prvkem v celé společnosti. Jinými slovy, buržoazie v tom smyslu, jak o ní mluví Marx, ve skutečnosti dnes vůbec neexistuje. Je tedy směšné a irelevantní držet se politického odsudku buržoazie, protože celé Marxovo učení de facto ukazuje jen nepochopení, že dnes již není doba ani francouzského direktoria ani Louise Philippa.

Karl Marx ve svém Kapitálu už o buržoazii nehovoří příliš. Spíše velmi opatrně a raději používá termín kapitalisté, ovšem to už je dosti jiná třída než buržoasie Proudhonova. Spíše Leninské výklady směřují k tomu, že buržoasie je zásadním problémem.

"Nevedeme válku proti jednotlivým osobám. Vyhlazujeme buržoazii jako třídu. Nehledejte při vyšetřování dokumenty a důkazy o tom, co obžalovaný udělal činem či slovem proti sovětské moci. První otázka, kterou mu musíte položit, je, ke které třídě náleží, jaký je jeho původ, jeho vzdělání, jeho výchova, jeho povolání."

Lacis, jeden z prvních šéfů Čeky, tajné státní policie v Sovětském svazu

Takže slovo buržoasie bychom raději měli nechat být, protože je dnes znovu spíše nositelem toho lepšího ve společnosti. V moderním uvažování bychom se spíše měli oprostit od takových rozlišování, jako je demokracie buržoazní, či demokracie liberální a raději demokracii ponechat jako kontrolu vlády lidem (bez třídního akcentu).

Popravdě, už s tím lidem (jak je) je docela problém.Author: PeTaX # CybuPadi77
Svet2017-04-198
-
 46% ( 3 people voted )
+
Skvely clanok... Zhrniem ho do jednej vety: Najpalcivejsim problemom tychto dni je spravna interpretacia vyrazu burzoazia, lebo statne komunisticke skolstvo, blbec Marx a tymto vyrazom sa nema zmysel zapodievat... PeTaX, Nobelovu cenu za zasadne rozsirenie ludskeho poznania mas tento rok uz akoby vo vrecku...

Ja uz fakt neviem, kde soudruzi liberalove udelali chybu...? Neviem na zaklade coho nadobudli presvedcenie, ze sustavnym pisanim o konskych povozoch z druhej polovice 19. storocia, robia reklamu mercedesom z roku 2017...? Sudruhovia liberali, ak chcete robit reklamu kapitalizmu, musite pisat o kapitalizme a nie sustavne len o socializme, Marxovi, komunistoch atd... Musite zdoraznovat najdolezitejsie atributy kapitalizmu, akymi su sloboda, nedotknutelnost sukromneho majetku, demokracia, poctiva volnotrhova sutaz schopnych tvorcov hodnot (investorov) atd...

Sudruhovia liberali, nezufajte, pomozem vam, vychvalim ten kapitalizmus za vas... Nie, nebudem si z neho robit prdel spominanim nedavnej akcie investorov zbrojneho priemyslu (tvorcov hodnot), kedy prikazali Donaldovi vystrelit 59 rakiet do Syrie, aby mal oficialny dovod si u nich okamzite objednat dalsich 4000 kusov tychto rakiet (kazda z nich stoji 1,92 miliona dolarov), za ktore zaplati americky danovy poplatnik s tym, ze si ani nedali zalezat na tom, aby si chudak Donald aspon zapamatal, kam tie rakety vlastne kazal vystrelit...? Chudak si myslel, ze do Iraku, esteze aspon reporterka, ktora s nim robila rozhovor, si zo sprav CNN zapamatala, ze to bolo asi do Syrie, co je asi ina krajina...? :-DDD

Nie sudruhovia liberali, uvediem priklad poctivej volnotrhovej sutaze tvorcov hodnot (investorov), nedotknutelnosti sukromneho majetku a slobody jednotlivca, z prostredia software-ovych firiem... Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami a siedmymi dolami, sa zrodila firma Autodesk... Zacala ponukat software najprv pre inzinierov/architektov s technikov a neskor aj pre umelcov, filmovy priemysel atd... Postupne rastla a rastla, az jedneho dna jej investori volnotrhovo rozhodli, ze nie je nad monopol... Najlepsi volny trh je vraj monopolizovany trh... Firma zacala volnotrhovo likvidovat celu svoju potencialnu konkurenciu... Zacala firmy svojej konkurencie kupovat... Jej software sa postupne stal standardom v mnohych odvetviach priemyslu... Nie je jednoduche sa ho naucit pouzivat a aby ho clovek dokazal efektivne vyuzivat aspon na 70%, potrebuje roky praxe, preto firmy nemaju zaujem a prakticky ani moznost sa vzdat jeho pouzivania... Investori (tvorcovia hodnot) z inych firiem, pozaduju konkretne terminy odovzdania hotovych projektov, co vylucuje moznost skusania inych programov a ucenia sa ich pouzivat... Napriek tomu vsak profity firmy Autodesk zacali klesat a v poslednych rokoch su zaporne, firma vykazuje straty... Tvorcovia hodnot – investori logicky znervozneli, ale jeden z nich prisiel na fantasticky napad, co tak zmenit vsetkych zakaznikov firmy na rukojemnikov a aplikovat na nich techniky teplakovej mafie – vypalnictvo...? Skvele, zajasali vsetci tvorcovia hodnot, podme do toho, vykrikli zborovo...

Aby bolo vsetkym jasne, na aky konkretny napad vlastne prisli, uvediem zrozumitelnu analogiu z prostredia nehnutelnosti... Doteraz si clovek kupil dom/byt a ten bol odvtedy jeho... Mohol si s nim robit co len chcel, mohol ho predat, darovat, cokolvek... Autodesk vsak toto volnotrhovo vylepsil... Odteraz si sice bude musiet kazdy clovek kupit ten dom/byt uplne rovnako, ale jeho nikdy nebude, stale bude len majetkom firmy Autodesk... Ak ho dotycny bude chciet aj pouzivat, bude za to musiet pravidelne platit a ak raz platit prestane, pouzivat ho uz moct nebude... Konkretne, chces vojst do "svojho" domu/bytu, zaplat, nemas peniaze, mas smolu, prave si sa stal bezdomovcom... A ked na zaplatenie poplatku nebudes mat dlhsi cas, musis si ten dom/byt kupit opat, zaplatit za neho plnu cenu a potom samozrejme aj pravidelne platit poplatky za kazde jeho pouzitie... Ano, mozes si ten dom/byt zariadit podla vlastneho vkusu, kupit don nabytok, bielu a ciernu techniku, co len chces, ale ten dom/byt nadalej nikdy nebude tvoj a my ta don vpustime len vtedy, ak zaplatis dodatocny poplatok za kazde jeho pouzitie... Je uplne jedno, kedy nam prestanes platit, odvtedy do toho domu/bytu uz nebudes mat pristup... Kedysi, ked si clovek kupil software, tak mu aspon bezplatnymi zaplatami boli odstranene vsetky (teda aspon vacsina) jeho zavady... Dnes uz nie, chybaju ti na dome/byte okna, dvere, pravidelne ti tam praskaju steny/plynove rury, hori ti elektroinstalacia, tvoj problem, ak chces napravu, zaplat, co na tom, ze sme to sposobili my, nepaci sa ti nieco, vypadni, ziadnu zaruku kvality od nas nikdy nedostanes, bud si bezdomovcom, ak si taky priebercivy...

Tak takto vyzera poctiva volnotrhova sutaz, presne takto zakaznik na volnom kapitalistickom trhu diktuje co chce a presne takto vyzera aj nedotknutelnost sukromneho majetku a sloboda v kapitalizme... A tak sa dnes nechova len Autodesk a vsetky dalsie velke software-ove firmy, ale presne tymto smerom ide cely volnotrhovy kapitalizmus, presne o tomto bude aj zrusenie hotovosti atd...

Prosim sudruhovia liberali, o tomto sa tu mozete do sytosti vypisat, pretoze presne toto patri medzi fundamentalne atributy kapitalizmu a presne tie musite sustavne vyzdvihovat, aby ludia presne vedeli, preco maju ten kapitalizmus milovat...? Musite ludom vysvetlit, preco konkretne je dobre, ze ak sa hrstka ludi akymkolvek sposobom dostane k velkym peniazom, bude si s ludmi moct robit co len bude chciet...? S celymi narodmi, obyvatelmi celych kontinentov, alebo aj obyvatelmi celej planety... A tu hrstku ludi si mozete nazvat ako len chcete, nemusite sa drzat Marxovej terminologie, mozete ich nazvat aj judaisticko-islamistickymi altruistami, to je uplne fuk...


burzoazny prezitok # RypyBohu62
-
 63% ( 9 people voted )
+
2017-04-20 00:51:57 ca38cb28
burzoazny prezitok: Olúpal sa vám náter na Leninovej buste?
Margaret # LidoQyso46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-20 10:44:42 b970a740
terminus technicus slova kapitalizmus nic nezmeni na tom ,ze je to spolocnost, kedy vykoristovatel potrebuje vykoristovat.
Preto sa komunisticke skolstvo vobec nemuselo a ani nenamahalo vynajst nejake ine vyraziva, nez ake si zasluzil.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-20 11:37:48 55d89f5b
Margaret-kecálek-vieš kto bol vôbec vlastne ten Lenin? Abo si z kostola vyšiel!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-20 15:35:56 58d4285f
Nechcem autorovi "liesť do kapusty". Treba povedať , že tie "definičné obory" sú viacmenej zastieracím manévrom . Už tu bolo rozoberané čosi o špekulatívnych výkladoch, významoch, slobody ako takej, demo-kracie ako takej a sú tu aj " Franckami " do dnes preferované "nedefinovateľnosti"/alebo definovateľnosti neobmedzené../ bratstvo , rovnosť, sloboda-voľnosť. A teraz čosi o buržoázií či proletariáte... teda..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-21 06:52:22 58d4289b
Teda k tej buržoázii...Riešiť rozpory /napätie/ ,zmierniť istú nutnú násilnosť pri riešení rozdielov v získaných "hmotných statkov " to je cieľ autora a jeho liberalistického snaženia.Vtesnanie týchto rozporov do "TRIEDNEHO BOJA" reprezentantami buržoazie na jednej strane a proletariátu na strane druhej je pohľad tak z konca 19-cteho storočia---kedy snáď aj platil. Dnes obavy so sociálnych "pogromoch" sú najväčšou hrozbou ,nakoľko sú nekontrolovateľné, poznačené vysokou živelnosťou a to sú hlavné príčiny zmierňovať vo verbálnej polohe možné stupňovanie napätia. /nejasné definovanie aktérov v neexistujúcom "triednom boji " nakoľko ani buržoázia ani proletariát...nie je dnes definovaný ako trieda../Ako to je reálne v súčasnosti pri slušne vzdelanej nízko majetnej pracovnej sile a majetkovo -finančne /generačne / zaistenej /skoro vždy nekalo/ oligarchie je každému jasné." Kapitalotvorné procesy " nadobúdajú imperiálny charakter ,čo sa odzrkadľuje aj v štruktúre rozporov , napätí a ich aktérov.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-21 07:12:22 58d4289b
loading...
Ferda:
Ja viem kto bol Lenin.
Vlastným menom Vladimir Iljič Uljanov, syn školského inšpektora, polovičný žid, profesionálny revolucionár platený sionistami a počas 1. SV Nemeckým štátom na to aby spôsobil v Rusku chaos a zastavenie vojny na východnom fronte. Teoretik tzv. socialistickej revolúcie ktorý si marxovo iluminátske učenie prisoôsobil vlastným potrebám, snívajúci mokré sny o svetovej revolúcii, známy svojím výrokom:Pľujem na Rusko, to bude len odrazový mostík ku svetovej revolúcii. V tzv. Októbrovej revolúcii už veľký vplyv nemal pretože syfilis, ktorým sa nakazil vo švajčiarskych bordeloch mu už začínal rozožierať mozog. Na jeho následky aj zomrel.

Tallulah # RipiWaxo60
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-04-21 16:54:29 55e4d179
Zdrastvuj, Tullulah.
Pozdravujem Ťa môj milý súdruh , pozorujem , že aj Ty trpíš následkami rozožierania mozgu ale
povedzme si pravdu stálo to za to. Už teraz mám mokre sny ako to spolu roztočíme keď na TO zomrieš.Žiaden
penicilín! Dúfam , že vieš čo je stranícka disciplína.

Vladimir L # MijaVipa96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-21 18:47:14 52d131c8

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

JAK VAŘÍ BABIČKY PO CELÉM SVĚTĚ?


JAK VAŘÍ BABIČKY PO CELÉM SVĚTĚ?
Italský fotograf Gabriele Galimberti ví, že se nic nevyrovná domácímu vaření od babičky. Už samotná vůně ve vás vyvolá určitý pocit tepla. Je to skoro jako jíst jejich lásku, a ž...
7 dní do vynúteného ukončenia vysielania rádia Viva.
RON PAUL: “KOLAPS IRÁKU UKAZUJE BANKROT INTERVENCIONISMU”
ROZHOVOR S NOVINÁŘEM PLACENÝM CIA: JAK DĚLÁME PROPAGANDU A LŽEME V NĚMECKÉM MAINSTREAMU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0334 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles