Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Německé probouzení z iluzí o zelené energetice


Německé probouzení z iluzí o zelené energetice

Energetika založená na obnovitelných zdrojích energie se nutně stane standardní průmyslovou technologií a to se všemi důsledky, které její propagátoři nedokázali domyslet.

Stačí pouze letmo nahlédnout na webové stránky environmentalistických organizací, české nevyjímaje. Lze na nich nalézt stohy textů o nadcházející budoucnosti výroby elektřiny. Jejich nosným tématem je, jak moderní, zelená, chytrá, čistá, bezpečná a ekonomicky perspektivní energetika, založená na obnovitelných zdrojích energie (OZE) nahradí zastaralé, špinavé, nebezpečné a ekonomicky odepsané fosilní a jaderné elektrárny a obecně jak velké centrálně řízené energetické zdroje zmizí v propadlišti dějin. Obvykle lze v těchto textech nalézt pojmy "decentralizovaná energetika", "chytré sítě", "optimalizace řízení výroby a spotřeby" a další. Technik však už po několika odstavcích zjistí, že autoři spíše než technický text napsali kavárenský esej prezentující jejich osobní pohled na boj zeleného dobra se zlem v oblasti energetiky, přičemž používané odborné pojmy jsou pouhé řečnické obraty, které většinou nejsou podepřeny konkrétní znalostí technické reality a souvislostí.

Jako elektrotechnik bych rád připomenul, že hovoříme o zavedeném technickém oboru s víc než stodvacetiletou průmyslovou tradicí, a tudíž i poměrně spolehlivě předpovídatelnými možnostmi dalšího vývoje, alespoň tedy v horizontu nejbližších desetiletí.

Skutečností je, že elektroenergetika průmyslově vyspělých a energeticky saturovaných zemí s desítkami let budovanou infrastrukturou aktuálně skutečně směřuje k decentralizovaným obnovitelným energetickým zdrojům, chytrým sítím, optimalizaci řízení výroby a spotřeby. Už z toho důvodu, že se jedná o politicky a ekonomicky podporovaný trend. Nicméně pokud mohu parafrázovat, tak v elektrotechnice stejně jako v jiných technických oborech lze zaznamenat "mírný pokrok v mezích fyzikálních zákonů" a ekonomických okrajových podmínek. Historicky obvykle konstatujeme náhradu jedné průmyslové technologie jinou nástupnickou technologií, obvykle s dovětkem ve smyslu odstranění jednoho či více původních technických či environmentálních problémů a zrodu problémů zcela jiných. A samozřejmě ani obnovitelné zdroje nejsou v tomto směru žádná výjimka.

Nicméně pro názornost je nejlepší předložit konkrétní příklad. Nemusíme pro něj chodit daleko. Německo je už přes dvacet let evropský tahoun zavádění obnovitelných zdrojů do energetického mixu země, v současné době vyrábí z obnovitelných zdrojů téměř 30 procent elektřiny, docílilo tedy v tomto segmentu "průmyslového měřítka". A jak historická zkušenost potvrzuje, stojí na prahu nových technických, environmentálních a ekonomických problémů, které jsou přímo spojeny s integrací obnovitelných zdrojů.

Jaderné elektrárny v Německu. Sytě růžová provozované jaderné bloky, bílá jaderné bloky odstavené na základě novely Atomového zákona z r. 2011 (reakce německé vlády na havárii v JE Fukušima). Zvětšíte klikem. Zdroj: Tennet, SuedLink Die Hauptschlagader der Energiewende

Nazeleno!

Podle záměrů spolkové vlády by měly obnovitelné zdroje energie pokrývat v roce 2050 minimálně 80 procent spotřeby elektřiny. Zároveň platí rozhodnutí o odstavení provozovaných jaderných elektráren do konce roku 2022. Tyto dvě skutečnosti zásadním způsobem výrazně ovlivňují přítomnost a zásadně ovlivní budoucnost národní elektroenergetiky.

Z pohledu elektrotechniky je situace jasná. Německo aktuálně provozuje devět jaderných bloků, přičemž šest z nich se nachází v jižní části země (viz obrázek).

Odstavení jaderných elektráren pro jih země fakticky znamená postupný výpadek instalovaného výkonu 8,4 GW, přičemž spolkové země Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Hesensko budou muset od roku 2023 dovážet cca 30 procent roční spotřeby elektřiny. Jaderná elektřina má být v souladu s vládní koncepcí nahrazena především výrobou energií z obnovitelných zdrojů, konkrétně produkcí větrných elektráren v severním Německu a v budoucnu i větrných parků v pobřežních vodách Severního a Baltského moře. Důvod výstavby větrných elektráren na severním mořském pobřeží je zřejmý. Jedná se o průmyslovou energetickou technologii dimenzovanou jako náhrada velkých jaderných zdrojů. Smysluplný ekonomický provoz vyžaduje celoroční vhodné klimatické podmínky a ty jsou k dispozici především v pobřežních oblastech.

Malá obecná odbočka k decentralizovaným zdrojům. V měřítku náhrady průmyslových energetických zdrojů se nutně dostáváme od romantických vizí s vesnickými větrníčky, střešními fotovoltaickými panely a bioplynovými stanicemi místních zemědělců k nástupnickým průmyslovým technologiím. Příkladem budiž plánované standardizované jednotky německých mořských větrných elektráren o výkonu 400 MW. Ostatně průmyslové měřítko je realitou už nyní instalovaný výkon obnovitelné energetiky v Německu se blíží 90 GW, tedy přibližně 90 blokům Temelína. Ovšem elementární možnost provozu takto rozsáhlého portfolia obnovitelných zdrojů zcela závisí na řízení elektrizační soustavy síťovými operátory prostřednictvím centrálně řízených zdrojů, podotýkám ve značné míře fosilních. V oblasti řízení rozsáhlých přenosových sítí není v odborné sféře v dohledné době očekávána žádná technická revoluce. A i kdyby hypoteticky přišla, tak do kriticky důležité infrastruktury může být nasazena až po dostatečném provozním ověření. Síťoví operátoři vyžadují pro plnění svých úkolů technologie s velmi vysokou provozní spolehlivostí.

Na velikosti záleží

Vraťme se však do Německa. Jelikož žijeme v technické realitě, a nikoliv virtuální realitě environmentálních webů, v níž jsou výše uvedené lokální minizdroje schopny napájet průmyslové aglomerace a vymazat tak velké zdroje z energetické mapy, bude nutné zelenou elektřinu nahrazující výrobu jaderných elektráren ve velkém měřítku dopravovat na jih země elektrickým vedením. Jedná se o doposud největší infrastrukturní projekt energetické transformace (Energiewende). Navrhovaným technickým řešením je společný projekt síťových operátorů TenneT a TransnetBW nazvaný SuedLink. Výhledově se jedná až o pět linek zvláště vysokého stejnosměrného napětí +/- 500 kV, každá s plánovanou přenosovou kapacitou cca 2 GW. Ochránce přírody bezpochyby zaujme informace, že délka některých linek přesahuje 700 km a výška stožárů se blíží 70 metrům. Jen pro ilustraci výška Petřínské rozhledny je 65 metrů.

V současné době probíhají intenzivní jednání o plánovaných trasách dvou linek. První linka je trasována z Wilsteru (poblíž Hamburku) do Grafenrheinfeldu (Bavorsko), druhá z Brunsbüttelu (Šlesvicko-Holštýnsko) do Großgartachu (Bádensko-Württembersko). Právě letos by měla spolková vláda zaujmout zásadní stanovisko k plánovaným koridorům a následně prosadit legislativní podmínky a nástroje k zahájení výstavby. Pro takto rozsáhlý projekt liniových staveb je časový horizont osmi let na realizaci (do konce roku 2022) značně ambiciózní. Již nyní je tedy nezbytně nutné zahájit přípravu projektů především vypořádat výkupy pozemků, věcná břemena atd. A samozřejmě také začít řešit všechny právní obstrukce, které jsou vždy s těmito investičními akcemi spojeny.

Až v průběhu předloňského a loňského roku si německá veřejnost začala přesněji uvědomovat, co vlastně energetická transformace reálně technicky znamená. V důsledku předchozí environmentální propagandy je zaskočena "průmyslovým měřítkem" připravovaných projektů, především z hlediska nezbytných zásahů do krajiny, což je již nyní předmětem řady protestů a demonstrací.

Mají, co chtěli. Trochu je to zaskočilo

Navíc v očích levicově orientované veřejnosti je energetická transformace stále více ve vleku "energetických monopolů", protože opět na základě předchozí environmentální propagandy nabyla přesvědčení, že budoucí zelená energetika bude v převážné míře směřovat cestou "energetických komun", v kterých si budou drobní vlastníci vyrábět svoji vlastní elektřinu, a tudíž se konečně zbaví závislosti na energetických firmách. K tomuto stavu bude bezpochyby směřovat stále více spotřebitelů, ovšem i laická veřejnost si začíná uvědomovat, že energetické firmy provedou interní restrukturalizaci a po legislativním a ekonomickém "dozrání trhu" se do sféry obnovitelných zdrojů velmi aktivně zapojí. A vzhledem k jejich znalostem a personálním, technickým a ekonomickým prostředkům najdou v této oblasti nepochybně dobré tržní příležitosti. Ostatně, pokud někdo na jedné straně argumentuje nevyhnutelným rozšiřováním technologií chytrých sítí a akumulace elektřiny, tak si musí na druhé straně zodpovědět otázku, kdo asi bude chytré sítě projektovat, instalovat, programovat, řídit, udržovat a následně budovat akumulační stanice, nakupovat "přebytečnou" elektřinu, prodávat elektřinu v odběrových špičkách a nepříznivých klimatických podmínkách a samozřejmě inkasovat příslušné platby? Lze to v jisté nadsázce přirovnat k rozvoji mobilní telefonie a internetu, který nepřinesl zánik telekomunikačních společností, ale jejich transformaci a následný rozvoj. Mimochodem, nedávno oficiálně ohlásil zásadní restrukturalizaci firmy energetický gigant E.ON.

Prosazování energetické politiky spolkové vlády je o to komplikovanější, že výrazná část lokálních a dokonce i někteří vrcholní zemští politici zaznamenali rozčarování veřejnosti s praktickou realizací energetické transformace a tento "politický potenciál" je neodolatelně vybízí k osobní sebeprezentaci. Včetně předsedy bavorské vlády Seehofera, který postupně, ale jistě směřuje mezi aktivní odpůrce projektu SuedLink.

Protesty občas nabývají komické podoby, alespoň tedy z technického úhlu pohledu. Dokladovat to lze například heslem "Energiewende JA, SuedLink NEIN!". Z hlediska elektrotechniky se jedná o obdobu hesel "Den ANO, noc NE!" nebo "Moře ANO, příliv NE!". Přechod národní ekonomiky na obnovitelné zdroje je fundamentálním cílem energetické transformace a odstavení jaderných elektráren je koncipováno jako nedílná součást tohoto procesu. Ostatně německá environmentální hnutí tuto skutečnost dodnes prezentují jako jeden ze svých největších úspěchů. A tok elektřiny do spotřebičů ze vzdálenějších zdrojů po odstavení lokálního výrobního zdroje je projevem fyzikální reality a elektřina holt musí být transportována elektrickým vedením. Jediným "řešením" je aplikovat princip "ne přes můj dvorek" a doufat, že soused bude mít při trasování vedení větší smůlu.

Absurdnost situace ještě více vynikne, pokud se někteří z protestujících proti SuedLink v minulosti aktivně účastnili demonstrací proti provozu jaderných elektráren, což je dle mého názoru dosti pravděpodobné. Otázkou je, jestli někdy pochopí, že jejich tehdejší boj proti jaderným elektrárnám a dnešní protesty proti přenosovým vedením elektřiny z obnovitelných zdrojů mají přímou příčinnou souvislost.


Převzato z Neviditelného psa se souhlasem redakce. Autorův blogAuthor: Petr Nejedly # SopuJuli60
Svet2015-02-172
-
 67%  ( 5 people voted )
+
A kdo vám bude porád tu elektriku kupovat ? Co tak Teplá voda denně zdarma, celoročně ?
http://www.jakbydlet.cz/clanek
/541_tepla-voda-denne-zdarma-.aspxLevnější než solární kolektory ze Žiaru


Dnešní technologie soběstačnosti jsou již mnohem dál.

Peter Novak # PeviXepi00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-19 22:12:18 4faafecd
Super clanok. Velky suhlas s autorom.
Ale musim reagovat aj na mojho preddiskutujuceho Petra Novaka :-)
Super kombinacia, tepelne cerpadlo + fotovoltaika :-) Vsetci envirokok*ti hor sa do nakupov. Zachranite planetu a nakopete energokorporaciam gule :-D
My co mame zdravy rozum vieme, ze cim viac kombinacii tym vacsia pravdepodobnost, ze sa to cele dosere! Menice odidu najskor, potom riadiace dosky na cerpadle, potom kompresor, potom elm. ventily, potom ....

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-23 11:24:12 bc78020a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   os
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Uhorková sezóna pre kryptomeny neplatí


Uhorková sezóna pre kryptomeny neplatí
Napriek tomu, že sme v strede prázdnin, to na uhorkovú sezónu medzi kryptomenami nevyzerá. Udialo sa niekoľko významných udalostí po celom svete. Presnejšie v Rusku, Severnej Amerike ...
Příručka antidiskriminačního jazyka
Nesmyslnost anarchokomunismu podruhé
ITALEXIT? DRTIVÝ VZESTUP ITALSKÉHO HNUTÍ PĚTI HVĚZD VYSÍLÁ RÁZOVÉ VLNY OTŘÁSAJÍCÍ BRUSELEM

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0221 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made