Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

MONDRAGON – PRÍBEH VÝROBNEJ SAMOSPRÁVY


MONDRAGON – PRÍBEH VÝROBNEJ SAMOSPRÁVY
Má ešte v rámcoch korporatívneho kapitalizmu zmysel hovoriť o klasickom súkromnom vlastníctve? Obrovské korporácie predsa nevlastnia jednotlivci, ale tisícky akcionárov, ktorých zloženie sa mení zo dňa na deň. Aký majú vzťah k správe svojho majetku?


Má ešte v rámcoch korporatívneho kapitalizmu zmysel hovoriť o klasickom súkromnom vlastníctve? Obrovské korporácie predsa nevlastnia jednotlivci, ale tisícky akcionárov, ktorých zloženie sa mení zo dňa na deň. Aký majú vzťah k správe svojho majetku? Asi ťažko podobný tomu, o akom snívali ešte Aristoteles, Tomáš Akvinský a mnohí liberálni ekonómovia. Kto tieto hospodárske mamuty spravuje? Vlastníci? Nie, kdeže! Riadia ich profesionálni manažéri. Aj takí, ktorí nemajú žiadne vlastnícke väzby na svoje pôsobisko. Skrátka, čoraz väčšmi sa ukazuje, že súkromné vlastníctvo nemá žiaden dosah na efektivitu riadenia podniku.

A možno práve preto má opäť zmysel otvoriť tému alternatívy voči súkromnému vlastníctvu. Nastupuje hospodárska kríza. Zlyháva všetko, o čom básnili neoliberáli – voľný trh, súkromné vlastníctvo, deregulácia. Je najvyšší čas hľadať alternatívy. Jedna nesie názov samosprávny socializmus, resp. ekonomická demokracia. Že nereálne? Pozrime sa na jeden príklad. Netreba ísť ďaleko. Nájdeme ho v španielskom Baskicku, v mestečku Mondragon, v ktorom vznikla korporácia pod rovnomenným názvom. A čo je najlepšie – vlastníkmi korporácie sú výlučne jej zamestnanci. Mondragon je spoločenským vlastníctvom. Je prejavom ekonomickej demokracie v podobe kooperatívnych podnikov. Žeby cesta do budúcnosti?

Základné fakty
Prvé moderné kooperatívne podniky vznikli v baskickom meste Mondragon v roku 1959 a do povedomia medzinárodnej verejnosti sa dostali v roku 1973 ako úspešný príklad ekonomickej demokracie a výrobnej samosprávy. Tento projekt sa postupne od roku 1959 rozrástol na 160 samostatných kooperatívov (družstiev), zahŕňajúcich 23-tisíc členov. Medzi najznámejšie kooperatívy patria obchodný reťazec Eroski, priemyselný podnik Ulgor či továreň na výrobu domáceho príslušenstva Fagor Clima. Začiatkom 90-tych rokov sa jednotlivé kooperatívy spojili do veľkej korporácie Mondragon (MCC). Korporácia je rozdelená do troch sektorov, a to finančného (banka Caja Laboral a sociálna poisťovňa Lagun Aro), obchodného (obchodný reťazec Eroski) a priemyselného (približne 90 tovární). Všetky spomínané zložky, vrátane banky či poisťovne, sú kooperatívami. Patrí sa dodať, že aby bol vo vnútri jednotlivých podnikov udržiavaný duch kooperácie, žiadna z kooperatív nemá viac než 500 členov.

Ako vidno, Mondragon je sieť priemyselných, poľnohospodárskych a obchodných firiem, ktorá produkuje veľký rozsah tých najrôznejších tovarov počnúc bicyklami a končiac priemyselnými robotmi a počítačmi. Mondragon na jednej strane vyrába práčky a sporáky, na druhej strane sa venuje potravinárskemu priemyslu, gastronómii a hotelierstvu. Korporácia Modragon teda nie je iba o konkrétnom priemyselnom odvetví; kooperatívna korporácia Mondragon v meste a regióne obstaráva prakticky všetko, vrátane vzdelávania a mnohých sociálnych služieb. Stojí za zmienku, že podľa štatistík táto korporácia vykazuje dvakrát väčšie zisky než priemerná korporácia v Španielsku.

Zamestnanci rovná sa vlastníci!
Mondragon má vlastnú banku, poisťovne, školy, univerzity, nemocnice. Jeho bázou je kresťanská sociálna doktrína, z ktorej tvorcovia Mondragonu vyvodili princípy ekonomickej demokracie. Na rozdiel od amerických projektov známych ako ESOP Mondragon nie je iba o čiastočnej participácii zamestnancov na podnikových ziskoch, ale aj o plnej participácii na vlastníctve a vedení. Každý nový člen Mondragonu sa automatický stáva spoluvlastníkom a spolupodieľa sa na voľbe manažmentu a ďalších riadiacich funkciách. Rozhodnutia sa teda prijímajú demokraticky na báze spoločenského vlastníctva. Neexistuje totiž nikto, kto by bol vlastníkom Mondragonu bez toho, že by v Mondragone pracoval. To však neznamená, že by tam panovalo hrubé rovnostárstvo. Rozdiely v príjmoch existujú a odvíjajú sa od stanovených tabuliek, resp. kvocientov. Zisk kooperatívov sa rozdeľuje medzi zamestnancov na báze týchto kvocientov. Napriek tomu tu však existuje striktná regulácia príjmových nerovností, ktorá nedovoľuje, aby najvyššie mzdy prekročili štyri a pol násobok najnižších miezd.

To sú najdôležitejšie poznatky o kooperativizme v Mondragone. Aby sme však pochopili celkový kontext vzniku baskického kooperatívneho hnutia, mali by sme si o Mondragone povedať viac.

Stalo sa uprostred Baskicka...
Začnime základnými faktami. Mondragon (po baskicky Arrasate, v preklade "dračia hora") je mesto na severe Španielska, nachádzajúce sa v baskickom regióne (Euskadi). Leží v strede pomyselného trojuholníka medzi baskickými metropolami Bilbao, San Sebastian a Vitoria. Mondragon v zásade nemá nič spoločné so španielskou kultúrou; je to baskické mesto a dominantná je baskická kultúra. Veľmi vplyvné sú v ňom baskické nacionalistické strany, vrátane organizácie ETA (Euskadi ta Askatasuna, v preklade "baskický domov a sloboda") a radikálnej strany Herri Batasuna. Tradične silný vplyv malo v Mondragone aj robotnícke hnutie. Samotná ETA, ktorá vznikla v roku 1959 (a teda v tom istom roku, keď vznikli prvé mondragonské kooperatívy) oddelením sa od baskickej kresťanskej demokracie (PNV), mala ku kooperatívnemu hnutiu ambivalentný postoj. Hoci sa ETA koncom 60-tych rokov prihlásila k marxizmu, kooperatívne hnutie s výhradami akceptovala ako súčasť baskickej identity. Nacionalistická baskická ľavica sa teda dokázala preniesť cez ideologické rozpory a prijala koncept kooperatívov, hoci pochádzal predovšetkým od baskickej kresťansko-demokratickej strany PNV.

Zaujímavý je aj postoj extrémnej pravice, ktorá v Španielsku pod taktovkou Francisca Franca vládla až do polovice 70-tych rokov. Postoj frankistov bol pragmatický. V rámci svojho fašistického korporativizmu síce nemali blízko ku kooperatívnym hnutiam, no dokázali existenciu kooperatívov zasadiť do svojich korporativistických predstáv, a preto mondragonské kooperatívy tolerovali. Dôležitým faktorom bola v tomto kontexte ideológia katolíckej cirkvi, na ktorú sa lídri kooperatívov často aj účelovo odvolávali. Hnutie kooperatívov si tak v Baskicku, resp. v Španielsku dokázalo nájsť podporu naprieč politickým spektrom.

Na počiatku stáli katolícki disidenti
Napriek tomu, že o kooperatívnom vlastníctve sa zvykne hovoriť ako o neideologickom pragmatickom riešení stojacom medzi kapitalizmom a socializmom, pravdou je, že politika a ideológia zohrávajú aj v Mondragone dôležitú úlohu. Samotná myšlienka kooperatívnych podnikov (sociedad cooperativa) vznikla v Mondragone predovšetkým vďaka mladému katolíckemu kňazovi menom Don José María Arizmendiarrieta, ktorému bol po konci španielskej občianskej vojny v roku 1941 ponúknutý úrad v Mondragone.

Arizmendiarrieta síce bol katolícky kňaz, no podobne ako väčšina baskických kňazov sa svojimi predstavami odchyľoval od oficiálnej politiky katolíckej cirkvi v Španielsku. Zatiaľ čo španielska katolícka cirkev kolaborovala s Francovým fašistickým režimom, baskickí kňazi sa zväčša ocitli v pozícii disidentov. Jedna skupina baskických kňazov smerovala k robotníckemu odborovému hnutiu a k socialistickým myšlienkam; druhá skupina, do ktorej patril aj Arizmendiarrieta, sa oddávala skôr baskickému nacionalizmu a predstave spoločnosti malých vlastníkov. Druhá spomínaná skupina odvíjala svoje predstavy od ideológie vplyvnej baskickej kresťansko-demokratickej strany PNV, ktorá – ako sme spomínali – programovo zastrešila aj kooperatívne hnutie. PNV v časoch španielskej občianskej vojny bojovala na strane republikánov a v mene katolíckej sociálnej doktríny ostro sledovala otázky spravodlivého ohodnotenia práce, resp. sociálnej spravodlivosti.

Kooperatívy na vzostupe
PNV síce odmietala marxistický socializmus, no nebola v kontrapozícii voči ľavici ako takej. Vychádzala totiž z tradičného baskického egalitarizmu. Identita baskického národa je do veľkej miery postavená na predstave rovnostárskej spoločnosti a tradície egalitarizmu sú preto v Baskicku veľmi živé už od 18. storočia. Aj preto radikálni nacionalisti (napríklad ETA) vnímajú Baskicko ako primárne komunistickú spoločnosť, do ktorej bola nerovnosť vnesená umelo iba kvôli španielskej nadvláde. Víziou PNV a konkrétne Arizmendiarrietu takisto bola egalitárna spoločnosť. Túto víziu však neodvíjali od marxizmu či sociálnej demokracie, ale od konceptu spoločnosti malých vlastníkov, a teda od ideológie strednej triedy. V tomto duchu zavádzal svoju predstavu o kooperatívoch aj Arizmendiarrieta, ktorý sa v začiatkoch svojho pôsobenia v Mondragone spoliehal predovšetkým na oblasť vzdelávania. Viacerí jeho žiaci, ovplyvnení jeho myšlienkou vytvorenia kooperatívnych podnikov, odišli do Zaragozy vyštudovať inžinierstvo a následne sa vrátili, aby založili prvý priemyselný kooperatív s názvom Ulgor. V priebehu 60-tych rokov zaznamenalo kooperatívne hnutie v Mondragone obrovský boom a rozrástlo sa do nevídaných rozmerov. Tradične najväčšia kapitalistická korporácia v Mondragone Unión Cerrajera postupne strácala na význame a v 90-tych rokoch dokonca zanikla. Úlohu najväčšieho zamestnávateľa v kraji prebrali práve mondragonské kooperatívy.

Kooperatívne podniky sa v 60-tych rokoch rozšírili po celom baskickom regióne, hoci ich najväčšia koncentrácia ostala práve v Mondragone a okolitých mestách a obciach. Do roku 1976, keď zomrel Arizmendiarrieta, sa už kooperatívy stali najsilnejšími ekonomickými subjektmi v regióne. V Mondragone a okolí je v kooperatívoch zamestnaných približne 50 percent pracovnej sily celého regiónu. Mondragonská kooperatívna korporácia je tak najväčším zamestnávateľom v celom Baskicku a mondragonská banka Caja Laboral je najväčšou bankou v Baskicku. Silu Mondragonu dokazuje aj to, že niežeby kooperatívne podniky čelili ponukám na privatizáciu, ale naopak, Mondragon sám od roku 1989 skupuje súkromné firmy (napr. firmy Fabrelec či Luzuriaga). Dá sa teda povedať, že Mondragon sa vyhol všetkým štandardným prekážkam, akým musia zväčša čeliť vznikajúce kooperatívy, a teda nedostatku investičného kapitálu, neschopnosti najať kvalitných manažérov, ako aj neschopnosti zabezpečiť dostatočný výskum a vývoj. Skrátka, Mondragon rozhodne nie je malou, ekonomicky slabou a kapitálovo podhodnotenou firmou, ale sofistikovanou podnikateľskou entitou, ktorá zaviedla moderné technológie a flexibilné manažérske stratégie. Možno dokonca povedať, že na Mondragone stojí celá ekonomika baskického regiónu v Španielsku. Ako je to možné, keď uvážime, že v kooperatívnych podnikoch panuje ekonomická demokracia a spoločenské vlastníctvo?

Autor je politológ a filozofAuthor:
LUBOS BLAHA # HysoBelu13
Ekonomika2013-10-2612
-
 69% ( 16 people voted )
+
Kooperatívy nemajú na rozdiel od kapitalistických biznisov rastové tendencie vo svojej podstate. V kapitalistických koncentrácia a rast prinášajú majiteľom väčšie zisky. Príklad: kapitalista vlastní pekáreň s 10-timi zamestnancami kde na jedného zamestnanca pripadá zisk 30 000 Euro. 20 000 z toho dá zamestnancovi ako mzdu a 10 000 si ponechá. Spolu má majiteľ 100 000 Euro. V kooperatíve sa tých 100 000 rozdelí medzi tých 10 zamestnancov čím sa ich mzda zvýši o 50% vynechaním vykoristovateľa.

http://www.democracynow.org/blog/2013/3/25/video_u
nderstanding_the_mondragon_worker_cooperative_corp
oration_in_spains_basque_country
Viktor # FunoNyfe91
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-10-26 18:28:59 4079836a
V roku 2000 navštívil uSSa prezident Bill Clinton indický štát Keralu, a bol fascinovaný. Kerala má zo všetkých štátov Indie najvyššiu mieru gramotnosti, najlepšiu zdravotnú starostlivosť, bezplatné školstvo a skoro 100% zamestnanosť. Podľa Transparency International je to najmenej skorumpovaný indický štát. O to prekvapujúce bolo Clintonovo zistenie, že od roku 1957 v štáte vládne komunistická strana, ktorá s prehľadom vyhráva každé slobodné voľby. Portréty najznámejších komunistov tam lemujú ulice hlavného mesta, zato stretnúť kravu je v Kerale takmer nemožné. Komunisti však do viery ľuďom príliš nezasahujú. Hlavným mestom Keraly je Trivandrum, ktoré je považované za jedno z najčistejších miest Indie. V meste je množstvo parkov a záhrad. Jednou z najväčších záhrad je zoologická záhrada, vraj jedna z najhumánnejších v Ázii, kde komunistická vláda vytvorila zvieratám takmer prírodné podmienky. Mesto sa rozvíja a stavia sa na každom rohu, vrátane veľkých obchodných domov. Podľa toho sa nezdá, že by myšlienka marxizmu a samotní komunisti boli až takí zločinci...
Regency # KyjiHibo22
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-10-26 19:36:58 c35b6fd6
V roku 1854 bola v Turíne založená prvá kooperatíva Magazzino di Previdenza. V roku 1886 100 delegátov reprezentujúcich 248 kooperatív s 70 000 členmi vytvorilo National Cooperative Federation.
V roku 1893 sa táto federácia premenovala na Cooperative League, skrátene Legacoop. Najťažšie časy kooperatívy zažili za Musoliniho korpofašistického režimu. Od roku 1921 korpofašisti útočili na sídla politických strán, opozičných novín, odborov a kooperatív. Neskôr ich existenciu zmietli zo stola. Členovia kooperatív a odborári bojovali proti fašizmu- paradoxom je, že korpofašisti si napriek všetkému prišli na svoje operáciou Gladiou, zavraždením Alda Mora a organizovaním kvázi komunistických teroristických organizácii Brigade Rosse a RAF s cieľom zdiskreditovať ľavicové hnutia v Európe, pretože koperatívy a odbory ohrozujú pozíciu kapitalistických korporácii.


Pri kooperatívach sa dá ťažko hovoriť o ľavicovej politike ktorú nám predstavujú korpofašisti. Kooperatívy sú rýdzim kapitalizmom Ayn Randovej. Každý robotník je vlastníkom kooperatívy a sú vedení ako živnostníci. Nespadá na nich minimálna mzda a nemajú nárok na podporu. Majú vlastné banky, školy, univerzity výskumné a vedecké centrá. Je to systém v systéme.
Po vojne kooperatívy v Taliansku obnovili a od roku 1947 je ich pozícia chránená ústavou.
Spojte kooperatívy s týmto článkom
http://www.dolezite.sk/Oplati-sa-platit-odvody-do-
socialnej-poistovne-pCVHMz.html
Dajte si dokopy to, že v kooperatíve je každý živnostníkom a investované peniaze sa nezdaňujú. A potom v dôchodku môžete chodiť na výlety ako ľudia z kooperatív. Kapitalistický zamestnanci, ak nie sú pod úniou, zostanú odkázaný na štát a s obnaženým sedacím svalstvom.
Nacisti zakladali v Južnej Amerike svoje kooperatívy-communeViktor # FunoNyfe91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 20:36:07 4079836a
Komunistická Bologna- kontrolovaná demokratickou ľavicou, Komunistická strana sa premenovala na Stranu demokratickej ľavice, je najbohatším mestom Talianska a favorizovaným mestom Talianov. Tu ľavica nespravila neporiadok, ale vybudovala alternatívu korpofašistickej aliancii Silvia Berlusconiho.
Kooperatívy sú v Emilia Romagna virtuálne neviditeľné. Kooparatívny biznis je tak zarastený do miestnej kultúry, že nepotrebuje reklamu a bilboardy. Emilia Romagna je regiónom malých firiem s vysokými platmi, komunistických administrátorov a lokálnej demokracie.

Viktor # FunoNyfe91
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 20:37:55 4079836a
Regency, ako môže byť niečo dobré keď to financuje Wall Street, Warburgovci, The City? Sutton: Wall Street and Bolshevik Revolution.
You might find it strange to learn that the Russian Revolution was also fuelled with British money. Capitalist businessmen financing Communism? Author Gary Allen gives his explanation:

"If one understands that socialism is not a share-the-wealth programme, but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of super-rich men promoting socialism becomes no paradox at all. Instead, it becomes logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs.

Communism or more accurately, socialism, is not a movement of the downtrodden masses, but of the economic elite." Gary Allen

Z toho nekuká nič dobré. Komunizmus je o tom, že ľudia spoluvlastnia, nie že ich štát oberie o ich majetok. Toto u nás nikdy žiaden komunizmus nebol, len sa to tak volalo aby zdiskreditovali pravý komunizmus. A z Marxa spravili hlupáka lebo im videl do karát. Marx bol novinár, čitaj jeho práce
http://marxengels.public-archive.net/
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/06
/25.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07
/11.htm

To čo prapaguje Elenka Brownová- verejné banky- Public banking, má v Indii 100 ročnú tradíciu.

Viktor # FunoNyfe91
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-26 20:53:26 4079836a
Indicky bankovy sektor cislami

Viktor # FunoNyfe91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 21:37:13 4079836a
loading...
konečne hodnotný článok. kooperatíva založená na nenásilnom zlúčení.
vo veľkej miere samostatná, demokratickejšia. možnosť priameho rozhodovania a pripomienkovania.
v sr však nastupuje opačný trend. kooperatívy výrobné družstvá už väčšinou zanikli . kooperatívy na slovensku boli hlavne poľnohospodárske a zakladané násilne. poľnohospodárske družstvá, miesto toho aby sa transformovali a zamestnávali tých čo tam majú podiely a pôdu, resp. ich potomkov, sa začínajú transformovať skôr na podniky typu sro, kde predsedníctvo a kúpená dozorná rada rozhoduje ako predstavenstvo a vlastníci a členovia dokonca nemôžu byť v niektorých prípadoch ani zamestnanci na vlastnom, a dostávajú sa do pozície drobných akcionárov s minimálnimy možnosťami zapájať sa do rozhodovania o budúcnosti takého družstva. mnohí potomkovia bývalých členov družstiev stratili a strácajú záujem vôbec sa starať o svoje podiely a s minimálnymi možnosťami zobrať svoj podiel späť a nebyť súčasťou toho. pritom svoj podiel tam nevkladali dobrovoľne.
nepočul som o prípade, že by sa aj v niektorých "hladových dolinách" ľudia ktorí prišli o prácu vo fabrikách, hlásili o svoje práva na družstvách kde zdedili podiely a pôdu po svojich predkov. zároveň predstavenstvo družstva hoci užíva tie podiely, nie je povinné zamestnať takéhoto človeka vlastne čiastočne na svojom.
v oblastiach, kde došlo k totálnemu rozpadu družstev je hodnota podielov a pôdy častokrát nižšia ako administratívne náklady na vydanie pôdy a podielov. napríklad geodetické zameranie parcely v cene 100 e, je často 150 e. preto často ostáva pôda ladom a ľudia čakajú na "zázrak" kedy príde investor a im sa to podarí drahšie odpredať. neuvedomujú si však, o čo prichádzajú. v podstate predávajú svoju budúcnosť. čo sa týka poľnohospodárstva eu ale aj us vlastne ničí systém poľnohospodárskych dotácii. štát zvýhodňovaním skrz dotácie, a v eu nie sú rovnaké!, ničí producentov alebo pestovanie nepožadovaných plodín. v us to funguje nie cez dotácie, ale cez pôžičky na osivá , systémom odkúpime tvoju úrodu (ale len sortu xf2 od monsanta...) v eu je nemec dotovaný 5x viac ako tu a môže ponúknuť menšie ceny. trpia tým aj 3 krajiny sveta.
ak napríklad dánsky poľnohospodár kúpi, alebo prenajme pôdu tu, dostane na tú istú pôdu 5x väčšiu dotáciu, ako keby ju obhospodaroval tunajší poľnohospodár. o akej konkurencii môžme potom hovoriť?
prečo tak veľa mladých ušlo za prácou do zahraničia a nepožadovali svoju účasť na správe a hospodárení na majetku svojich predkov? nemyslím tým len poľnohopodárstvo, rovnako môžu byť výrobné družstvá, alebo napríklad služby, programátori....
tu je aj dôkaz o zbytočnosti minimálnej mzdy.
predstavte si prosperujúcu kooperatívu aj s výrobnými kapacitami, vlastným lekárom... niektoré služby a veci by síce musela nakúpiť zvonku, napríklad od inej kooperatívy, ale...
štátu by táto kooperatíva zaplatila daň za pôdu a dph za služby z vonku. ale svojim členom by neplatila žiadnu mzdu. dostali by stravu, ubytovanie voľný čas a to čo potrebujú. štát by z takých nemal nič. je zbytočný. právnici a politici by sa museli preorientovať na niečo užitočné. právnici by si mohli založiť kooperatívu právnikov ale ktorá iná kooperatíva by potrebovala ich služby a ich zákony:) taká kooperatíva by sa však musela zbaviť parazitov, ktorí by užívali stravu a ubytovanie, neprispievali by však svojou prácou. rozlíšiť, kto koľko má prispievať a ako je však veľmi ťažké, lebo aj ľudia sú rôzni, niekto vládze viac , niekto menej, niekto je nadanejší, múdrejší. preto by sa to nezaobišlo bez vzájomnej tolerancie a výhodné je v tomto používať rodinné princípy. prácu si rozdeľovať tak, akoby si napríklad chcel aby pracovali tvoje deti, alebo chorý rodinný príslušník. teda nepožadovať od nich neúmerné výkony. to napríklad vylučuje javy ako drogové a alkoholické závislosti. pokiaľ taký človek by užíval takéto látky v takej miere, že by tým už škodil spoločenstvu, vylúčil by sa z neho sám. samozrejme takéto spoločnosti nie sú a nemôžu byť príliš početné. v us takto fungujú niektoré náboženské spoločenstvá ako amiši, huteriti... u huteritov ak spoločenstvo dosiahne počet okolo 70 členov, rozdelí sa na dve menšie a pokračujú každé osve.
to čo môže takéto spoločenstvá ohroziť (okrem udalostí typu pád meteoritu) je najmä agresia od iného štátu, založeného na iných princípoch. dalo by sa tomu ale vzdorovať účelovou kooperáciou viacerých kooperácii.
bude to veľmi pracné dať znova do fungujúceho stavu. priama demokracia nie že nefunguje na štátnej úrovni, ale nie je možná ani na takejto mikroúrovni (skús oponovať svojmu šéfovi, že prečo dáva svojmu bratrancovi natierať fasády budov a nedáva na výplaty zamestnancom, keď v podniku vlastníš len nejakú miniakciu!). tam kde podnik funguje na princípe sro stráca drobný akcionár svoje práva.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 09:52:56 b2295f0f
Boze, Boze komunisti znova zavadzaju, co tak sudruzi odstahovat sa do Severnej Korey.otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-28 02:20:00 6ca2a64e
sranda ,demokrati tuzia po kibucoch ale idu ich volat kooperacia,len zabudaju na malicky uplne nepodstatny fakt okolo je kapitalisticka ekonomika a v nej ziadne socialisticke druzstvicka , co su v podstate tie kooperativi nepreziju,len nepovedat skoncujeme s kapitalizmom lebo nema buducnost.

kvak # WukeSyla46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-28 10:22:04 c3a873d1
oči, a čože huteriti sú komunisti?
kvak, ale je to cesta ako odolávať korporativizmu. socialistické družstvá sa rozpadli pre bordel vo vnútri, nie na tlak zvonku. nevznikli prirodzene. v izraeli ani kibuce už nefungujú tak ako pôvodne, úspešnejšie sú mošavy. taká kooperácia nemôže fungovať dlho vo veľkom, ale ako som hovoril, musia vládnuť skoro "rodinné" pravidlá. neznamená to, že niektoré nezaniknú, veď existujú aj nefunkčné rodiny.
neviem, či to čo je tu je kapitalizmus, ale v takomto stave to tu dlho nebude. zhorší sa to. a čo prežije, ukáže čas.

aaa # RuxaQija4
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-28 15:48:09 b229375f
Preco p.Blaha nezalozi sam so svojimi kunpanmi svoju spolocnost a nech nam ukaze ako to bude fungovat na slovensku.ale zrejme politolog a filozof vie len dristat a skutek utek.ale viem ako by nam to chcel ukazat,urcite nasilim zo strany statu a vynucovanim a znarodnenim jestvujucich podnikov.a tie zvasty na zaciatku,ze kriza sposobena kapitalizmom a volnym trhom,no to su mi novinky.nebolo to nahodou sposobene centralnymi bankami (FED) a ich pumpovanim nicim nekrytych penazi do systemu a umelo znizovanymi sadzbami?samozrejme na natlak politikov. prilis velky stat a nehorazne prerozdelovanie je pricinou stavu kde sa nachadzame.
andy # CesyVeny4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-30 14:02:20 c331be62

Vážení investori / financní hladajúci.

Sme Registrovaní Súkromní Investori / Úverový Dôchodca, Potrebujete FINANCNÚ POMOC? Nachádzate sa v financnom neporiadku ALEBO dlhy? Ponúkame úver vo výške 3% úrokovej sadzby v období od 1 roka do 30 rokov trvania splátkového obdobia jednotlivcom a spolocnostiam, ktoré potrebujú financnú pomoc a do akejkolvek casti sveta. Poskytujeme úvery od 5 000 do 500 000 000 USD, MENA: USD, CAD, KWD, OMR, SGD, RUB, GBP, AUD, MYR, ZAR, IDR, UAH, PHP, MUR, EURO.Naše pôžicky sú dobre poistené pre maximálnu bezpecnost je našou prioritou. Legitný veritel? Ste v chudobe? Potrebujete financnú pomoc (LOAN) na zriadenie podniku? Môžeme vám financne pomôct.

Zainteresované jednotlivé spolocnosti alebo spolocnosti by nás mali kontaktovat prostredníctvom: Email: {mary.judy555@gmail.com}

Celé meno:
Potrebné množstvo:
Trvanie úveru:
Úcel úveru:
Kontaktné císlo:
Krajina:
štát:
sex:
S pozdravom

Vaše služby sú v službe,
Pani Mary Judyová
E-mail: (mary.judy555@gmail.com)

Pani Mary Judy # LugyXyro78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-10-27 13:40:20 8d6580d3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
t   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

BRITSKÁ VLÁDA ŠPEHOVALA VŠE. MAMUTÍ OPERACE BYLA VĚTŠÍ, NEŽ COKOLIV, CO DĚLALA NSA


BRITSKÁ VLÁDA ŠPEHOVALA VŠE. MAMUTÍ OPERACE BYLA VĚTŠÍ, NEŽ COKOLIV, CO DĚLALA NSA
Špehové od GCHQ, britského ekvivalentu NSA, špehovali „veškerou viditelnou“ aktivitu uživatelů Internetu a tuto operaci nazývali podle písně od kapely Radiohead ‚Karmická policie...
Anarchokapitalismus, díl šestý: Hasiči
Podnikatelia s lenivosťou
Juraj musí pomôcť (George ought to help) + slovenské titulky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0332 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles