Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

MARX reloaded?


MARX reloaded?

Z Budapeštianskej Univerzity Corvinus odstránili sochu Karla Marxa, čo vyvolalo prudké debaty a na krátky čas upriamilo pozornosť na otázky posúdenia tohto zarasteného nemeckého filozofa. Medzitým následkom krízy jeho učenie získava znovu kult, napriek tomu, že sa pred štvrťstoročím zdalo, spolu so systémom socialistických štátov môžeme pochovať aj ich základné ideologické odkazy. Podľa autora Zoltána Pogátsu sa naskytuje otázka: je Marx opäť dôležitý?


Je zrejmé, že politická symbolika Marxa, mobilizačná schopnosť marxizmu sa vždy oddeľovala od jej vedeckého vplyvu. Takže je vhodné pri prehodnotení sa obmedziť len na hospodárske diela Marxa a jeho nasledovníkov. Je to len jedna časť vedeckej činnosti Marxa, lebo v dnešnom slova zmysle bol aj politológom a filozofom dejín.


Prvá vec, ktorú treba konštatovať, je, že Karl Marx nenesie vinu za hriechy "existujúceho komunizmu" v dvadsiatom storočí. Zomrel v roku 1883, priamo teda nemôže byť zodpovedný za krutosti sovietskeho systému po roku 1917. Márne nazvali svoj systém boľševici marxistickým a spolu s Engelsom, Leninom a Stalinom ho uvádzali ako ideový zdroj, Marxove diela prakticky nemohli byť príručkou na zavedenie komunizmu. Vo svojich spisoch sa zaujímal v podstate o kapitalizmus, jeho najrozvinutejšiu, západoeurópsku podobu v polovici devätnásteho storočia. Kým o tejto téme napísal hrubé zväzky, v súvislosti s budúcim komunistickým zriadením zostal mimoriadne málovravný. Agresívny štátny systém boľševického štátu v podstate zadefinovali Lenin, vojnové obdobie počas jeho zrodu, ale aj represívne a (aufkléristické) osvietenecké tradície ruskej štátnej filozofie, respektíve extrémne chorá osobnosť Stalina.


Marxiánska aproximácia sa stala lákavou


Inak, medzi sociológmi, považujúcimi seba samých za marxiánov, sa nájdu v hojnom počte takí, ktorí spochybňujú systém sovietov ako pravý marxiánsky. Najčastejšie sa odvolávajú na to, že vykorisťovanie nezaniklo, len sa vytvoril akýsi "štátny kapitalizmus", kde štát prevzal úlohu kapitalistov.


Nezávisle od uvedeného, môže byť nadhodená otázka, či by mohol byť Marx vo svojej ére demokratom. Ťažko sa to posudzuje, lebo v devätnástom storočí neexistovali demokratické štáty v dnešnom slova zmysle, je teda ireálne brať na zodpovednosť vtedajšieho mysliteľa za jeho vzťah k spoločenskému útvaru, ktorý sa vyformuluje až neskôr. Z jeho životopisu vidieť, že ako aktivista niekedy agitoval za "diktatúru proletariátu", inokedy sa aktívne zúčastnil predvolebných kampaní. Podľa jeho odlišných prejavov sa dá ťažko rozhodnúť, ktorú stranu by bol vybral neskôr, kedy sa stala definitívne nepriechodnou priekopa (priepasť) medzi komunistami plánujúcimi násilne prevziať moc a sociálnymi demokratmi , ktorí chceli získať moc demokratickými voľbami.


V ekonomickom zmysle Marxa nemožno považovať za osamelého génia, ako to skúsili prezentovať sovietske systémy. Jeho metodológiu definoval trend nemeckej hegelovskej, didaktickej filozofie, jeho svetonázor hnutie francúzskych socialistov. V rámci ekonómie ho môžeme chápať ako oneskoreného predstaviteľa klasickej školy Adama Smitha a Davida Ricarda. Masívne sa opieral o ich aproximácie, pojmový aparát a odkazoval na ich diela. Medzi inými napríklad aj pri fundovaní ústrednej tézy o neudržateľnosti kapitalistického zriadenia. Marx to odôvodnil rastúcim vykorisťovaním a znižujúcou sa mierou zisku. Teória vykorisťovania sa opiera o teóriu hodnoty práce, podľa ktorej zdrojom všetkých hodnôt v ekonomike je ľudská práca. Podľa Marxa kapitalista vykorisťuje pracujúceho vtedy, keď vo forme mzdy mu vyplatí len existenčné minimum (na prežitie), pritom ho núti vykonať produktívnu prácu vytvárajúcu väčšiu hodnotu. S touto nevýhodnou pozíciou musí pracujúci súhlasiť z toho dôvodu, lebo by mu hrozila strata zamestnania, bez ktorej absenciou kapitálu nie je schopný existovať.


Podľa Marxa technickým pokrokom ľudskú prácu postupne nahradia stroje, preto sa znižujú možnosti vykorisťovania pracovníkov kapitalistami. (Nezabúdajme: podľa neho je možné vykorisťovať len ľudskú prácu, lebo len tá vytvára hodnotu.) Tézu poklesu miery profitu nazval Marx najdôležitejším zákonom politickej ekonómie. Nie je ťažké preto zistiť, prečo sa stal Marx populárnym v minulosti a je ním aj v súčasnosti. Jeho proroctvá sú príťažlivé z pohľadu tých, ktorí považujú kapitalizmus za nespravodlivé spoločenské zriadenie. Počas konjunktúry je ich menej, ale počas prehlbujúcich a stále častejšie sa objavujúcich kríz ich počet značne narastá. Mainstreamová ekonómia väčšinou považuje politické a spoločenské procesy a moc, ovplyvňujúce hospodárstvo, za externality a neberie do úvahy ich vplyv.


Aktérov hospodárstva vykresľuje ako prostých "homo economicus", v ktorých vzťahových systémoch nehrá žiadnu rolu ani dôvera, ani nutnosť, ani protichodné záujmy. Necháva mimo pozornosti, že hospodársky vývoj a vládna politika často pôsobia vyslovene protichodne na rozličné spoločenské vrstvy, triedy. Niet divu, že v období vyhrotených spoločenských protikladov viacerí sa obrátia na marxiánsku literatúru nakoľko nemajú lepšiu, aby vedeli pochopiť konflikty záujmov. V takej ére, keď sektor veľkých firiem a superboháči financujú kampane politikov a strán, za čo ako odplatu získajú benefity, je pochopiteľné, že znovu sa stane príťažlivý marxiánsky prístup, ktorý považoval vládu občianskych štátov za "výkonný výbor buržoázie".


Z pohľadu marxizmu problémom je, že "železný zákon" pádu kapitalizmu nenastal v praxi, ani sa nepotvrdil v teórii. Kapitalizmus neskolaboval ako je všeobecne známe. Miera profitu neklesá plynule empiricky dokázateľne, ale niekedy sa zvyšuje, niekedy sa znižuje a potom sa opäť zvyšuje. Naposledy to ukázal Thomas Piketty vo svojej známej knihe, opierajúcej sa o prácne získané, dlhodobé dáta z Francúzska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických. Síce sa udržiava rozšírená mylná predstava o tom, že technologický pokrok znižuje dopyt po ľudskej práci, ale v skutočnosti len pretransformuje jeho formu. Dobrým príkladom je, že po smrti Marxa, od roku 1883 sa už uskutočnilo nespočetné množstvo vĺn technologických zmien. Ak by bola téza pravdivá, tak po objavení motorov, elektrickej a nukleárnej energie, lietania, plastov, vesmírnej technológie, robotov, internetu a mobilnej telekomunikácie by už nemal mať takmer nikto prácu. Napriek tomu, v krajinách s najvyspelejšou technológiou pracuje 70 80 % dospelej populácie. Práca opravára písacích strojov sa vytratila, ale namiesto neho je správca siete.


Napriek očakávaniam Marxa, robotníci nevytvorili kohézne triedne vedomie. Namiesto toho sa objavili protichodné záujmy podmnožín "bielych golierov", "modrých golierov", nezamestnaných ako aj vo vnútri týchto skupín. Majitelia kapitálu z času na čas zvýšili príjmy významnej vrstvy na takú úroveň, že sa stali súčasťou konzumnej spoločnosti. Už mali čo stratiť, a veľká revolúcia, ktorá by zvalila kapitalizmus do prachu, sa nekonala, napriek tomu, že marxiánski teoretici až do dnešného dňa pravidelne predpovedajú túto neodvratnú katarziu. Kým stredné vrstvy spotrebúvajú, nižšie vrstvy sú vytláčané z verejnosti a z ovplyvňovania demokratických procesov, superboháči vytvorili pred očami ostatných ukryté gigantické rodinné majetky charakteristické pre devätnáste storočie.


Stal sa symbolom


Marx prepadol aj v teórii. Základný kameň jeho myšlienkových pochodov, teória hodnoty práce, sa ukázal logicky neudržateľný. Ladislaus Bortkiewicz, poľsko-ruský matematik v roku 1906 ukázal, že pracovné ekvivalenty klasickej školy, ktoré používal aj Marx, vedú k logickej inkoherencii. Ľudská práca nemôže byť jediným zdrojom nadhodnoty, ak sa stotožníme s jeho vlastnými predpokladmi o tom, že rôzne odvetvia priemyslu využívajú ľudskú prácu v rôznej miere, avšak tým by sa musela vyrovnať miera ziskovosti jednotlivých odvetví, lebo vlastníci kapitálu by namiesto menej výnosných odvetví vyberali tie viac výnosné. Neudržateľný konflikt medzi týmito dvomi tvrdeniami poznáme ako problém transformácie a potápa centrálny prvok Marxovej teórie. Napriek tomu, že marxiánski teoretici posadnuto hľadajú východisko z tohto protirečenia, neuzrelo svetlo sveta všeobecne široko akceptované riešenie. Marxova teória hodnoty práce bola významným intelektuálnym výkonom, ale podľa epistemologického kritéria Karla Poppera je vyvrátená. Cambridgeský ekonóm talianskeho pôvodu Piero Sraffa neskôr prezentoval toto vyvrátenie. Treba však poznamenať: z tohto všetkého nevyplýva, že v kapitalistickej spoločnosti neexistujú konflikty medzi jednotlivými vrstvami, profit a mzda sú rozdelené podľa akéhosi meritokratického trhového mechanizmu , čiže absentuje prejav vykorisťovania. Jedná sa iba o to, že práca nemôže byť jediným zdrojom vytvorenej hodnoty. Paradoxne, aj Sraffa odvodil, že rozdelenie zisku a miezd je výsledkom surových spoločenských síl. Nespokojné masy ľudí však nikdy nepočuli o Sraffovi, aktivisti celosvetovo sa učia meno a tézy Marxa a používajú ho ako ikonu. Nadarmo môžeme v ekonomickom slova zmysle povedať, že sa Marxova teória opierajúca sa o klasikov potopila, avšak Sraffovo stanovisko nesporne existuje. Nezávisle od tohto Marx a jeho neskorí následníci zostali symbolom boja proti vykorisťovaniu. Svojrázna logika politických bojov je iná, ako logika vedy.


Po veľkej recesii


Pri predpovedi niekoľkých dlhodobých procesov sa však ukázal Marx ako úžasne nadaný vizionár. Predvídal napríklad koncentráciu kapitálu a získanie významnej úlohy finančných inštitúcií v kapitalistickej ekonomike. Britské a americké empirické výskumy už na začiatku dvadsiateho storočia ukázali, že v rozpore s teóriou dokonalého trhového modelu (s veľkým počtom subjektov), v skutočnosti takmer vo všetkých priemyselných odvetviach vznikla oligopolná dominancia. Model malých rodinných firiem z doby Adama Smitha vystriedali gigantické firmy, akciové spoločnosti (po anglicky corporations). Mamutie podniky na trhu s niekoľkými rozhodujúcimi účastníkmi v jednotlivých odvetviach stále lepšie dokázali využívať úspory z rozsahu, politickú váhu a početné množstvo iných prostriedkov. Koncentrácia kapitálu predpovedaná Marxom sa stala skutočnosťou v stále zvyšujúcom sa tempe. V dvadsiatom storočí tieto národné giganty sa postupne premenili na globálne, a dnes už počnúc automobilovým priemyslom, cez výrobu lietadiel a účtovné poradenstvo až po výrobu potravín a semenárstvo sú rozhodujúce takmer všade transnacionálne korporácie (nadnárodné spoločnosti). O tom, ako obchádzajú oligarchické "kvázi" kartely veľkopodnikateľskej sféry cenovú konkurenciu predpokladanú v modeloch dokonalého trhového mechanizmu, ako sa stane miestom získavania trhov brand management a reklama, napísali v roku 1966 významnú, dodnes smerodajnú knihu Paul Sweezy a Paul. A. Baran, americkí postmarxiánski ekonómovia, s názvom Monopoly Capital.


Mimoriadne charakteristická je koncentrácia kapitálu pre finančný sektor. Marxiánska línia nasledujúca Marxa a nemeckého ekonóma a ministra financií rakúskeho pôvodu Rudolfa Hilferdinga (1877-1941) podala hĺbkovú analýzu o tom, ako sa transformuje finančný sektor z "obsluhy" reálneho hospodárstva na jeho majiteľa a vládcu. Pravdivosť tejto predpovede potvrdzuje ako príklad recesia po roku 2008. Krízu spôsobila samotná banková sústava Spojených štátov, avšak napriek pôvodným predstavám Baracka Obamu ju nenechali prejsť "samoočistou", lebo sa vysvitlo, že aktéri sú natoľko majiteľom amerického hospodárstva, že zrútenie sa čo i len jednej banky by znamenalo ťažké systémové riziko, čiže pravdepodobne by so sebou strhla celé americké hospodárstvo. Vláda z peňazí daňových poplatníkov uskutočnila záchrannú akciu bánk závratných rozmerov, čo paradoxne viedlo k tomu, že po kríze šesť najväčších finančných inštitúcií ovláda 67% aktív celej americkej finančnej sústavy, kým pred krízou to bolo 37%. Čiže váha finančného oligopólia narástla. Dnes je stále pravdivejšie tvrdenie, že subjekty sú príliš veľké na to, aby sa mohli zrútiť. Kríza v eurozóne tiež bola o tom, že veľké banky EÚ nahromadili obrovské množstvo pochybných dlhov. Tieto banky však predstavujú v pomere k GDP svojej materskej krajiny ešte väčšiu váhu, ich aktíva dosahujú, niekedy až presahujú, túto hodnotu. O úlohe financializácie v kapitalizme dvadsiateho prvého storočia napísal dlhú a veľmi podrobnú analýzu Costas Lapavitsas, pôvodom grécky, v Londýne žijúcu ekonóm, postavenú na pôvodne marxiánskom modely Hilferdinga. Jeho práca, ako aj práce ostatných, prispeli značnou mierou k renesancii marxiánskeho prístupu v západnom svete po veľkej recesii po roku 2008.


Táto kríza je hlbšia a dlhšia ako všetky predchádzajúce, preto nie je prehnané ju považovať za systémovú krízu. V hospodárskom zmysle sa podarilo na dlhé roky ju zamaskovať fiškálnou a monetárnou expanziou, financovať dlhom požičaným od budúcich generácií. Verejne zoslabol neoliberálny dogmatický systém, ale alternatívne prístupy medzi nimi aj marxiánsky nezískali široký priestor okrem skupín inteligencie a aktivistov. Vysvetlenie poskytuje teória "hegemónnej diskusie" Antonia Gramsciho (1891 1937), významného talianskeho neo-marxistického mysliteľa dvadsiateho storočia. Ako to formuje jeho najvýznamnejší súčasný následník, Noam Chomsky známy americký jazykovedec veľkopodnikateľským sektorom ovládaná moderná oligopolná masmédia simuluje intenzívnu intelektuálnu diskusiu, avšak veľmi ohraničenú, a úspešne obchádza, aby sa naozaj hlboké a dôležité otázky mimo týchto limitov dostali do popredia.


Pretože sa nepodarilo vyriešiť v minulých rokoch politicko-ekonomické rozpory a klesajúce procesy západného sveta, rozhodne môžeme očakávať, že Marx a jeho dedičstvo si nájde cestu aj v nasledujúcich obdobiach vo verejných diskusiách.Author: Ildiko Zahorska # WemyDaky23
Európa2015-03-135
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Marxizmus (komunizmus) i nacizmus sa stávajú populárnymi v časoch kríz z toho dôvodu že aktivujú tie najnižšie pudy populácie-závisť a nenávisť. Oba tieto ideové systémy majú veľa spoločných čŕt, hlavne tzv. metódu obetného baránka - ponúkajú masám jednoduché riešenia zložitých problémov v niekom inom nie v nás samotných-na vine sú kapitalisti, kresťania, židia, cigáni...a aj neviem kto. Čo sa týka "vedeckosti" marxizmu o tom sa netreba ani nejak moc šíriť, kritériom vedeckej metódy je predpovedateľnosť no a s tou má celá marxistická veda kua-veľké problémy...Z predpovedí klasického Marxovho Kapitálu sa nesplnilo ani mäkké F, socialistická revolúcia sa mala udiať ako prvá v Británii pretože tam kapitalizmus vygeneroval najviac "proletárov", stal sa presný opak, tzv. soc. revolúcia prišla v najzaostalejšej a v podstate agrárnej krajine v Rusku, prvá soc. rev. mala byť akýmsi spúšťacím mechanizmom celosvetovej soc. rev., nič také sa nestalo, v západných industrializovaných spoločnostiach boli ľavicové stany až do 60tych rokov marginálne a bez vplyvu. V tzv. soc. krajinách ku žiadnemu budovaniu komunizmu nedošlo, naopak, "dobudovali" sa späť ku kapitalizmu, centrálne riadené hospodárstvo bolo žalostne nevýkonné a nemalo šancu súťažiť s krajinami s voľným trhom v blahobyte širokých ľudových más. Dnešnú nostalgiu časti populácie za tzv. socializmom je možné si vysvetliť jednak tzv. spomienkovým optimizmom (v časoch soc. sme boli mladí, starosti dospelých sme nevnímali, užili sme si srandy...) a jednak závisťou neschopákov prispôsobiť sa novým podmienkam.
Marxistická fikcia komunistickej spoločnosti je číra fantasmagória cielene vytovrená iluminátmi na zotročenie más pod jedinou svetovou vládou ktorá bola odskúšaná a ukončená ako nerealizovateľná.
Teraz skúšajú systém so zdanlivou slobodou a zotročenie sveta cez zadlženie-o tom som už písal. (Ani to ím nevyjde).

General Guderian # TyroMury04
-
 50%  ( 4 people voted )
+
2015-03-15 16:04:40 55e4d033
nikdy neboli myslienky marxizmu presadzované v západnej spolocnosti viac ako dnes .... Odporúcam na danú tému prestudovat - Frankfurtská skola (kultúrneho marxizmu)

Ich najefektívnejšou zbraňou sa stala tzv. “kritická teória.” Aj keď názov znie sám o sebe dosť nevinne, prax ukázala niečo iné. V podstate sa jednalo o deštruktívnu kritiku všetkých hlavných prvkov západnej kultúry vrátane kresťanstva, kapitalizmu, autority, hierarchického usporiadania, morálky, tradície, sexuálnych zábran, lojality, vlastenectva, národného uvedomenia, dedičstva, etnocentrizmu, konvencií a konzervativizmu.


http://www.protiprudu.org/boj-pokra
cuje-kulturna-revolucia/


video, kde je dobre vysvetlené o co ide:
http://gloria.tv/?media=472
244


LenkaB # LyroKomo25
-
 53%  ( 5 people voted )
+
2015-03-15 16:52:18 509a8ded
G.G, Tak chcete povedať že keď príde do módy fašizmus zas tak komunizmus už sa stane nepopulárnym a neúčinným )budete proti nemu bojovať kapitalistycký alebo bublinkovím sprievodom na námesti )
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-15 16:55:49 5b7f6863
Janko Hraško, v prvom rade si uvedomte, že socialisti a fašisti sú svorne marxisti, rovnako aj nacisti( hoci ich začiatky boli deklaratórne iné, nakoniec skončili rovnako ako v socialistických a fašistických systémoch).
ap # DaneHuwa51
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-16 11:52:09 55edea88
Nájsť chybovosť v "pôvodinách " Marxových je problém... Dával si véééééľky pozor aby nič nebolo napadnuteľné... plytkými.. jednoduchými...Prišla však realizačná podoba .. a .. hlavne plytký a jednoduchý s pištoľou.. presadzovali veci... Marxom nastavené v poučnom "režime"... ale "svojský"...neznalostne...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-17 16:22:24 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Transformáciou k lepšiemu životnému prostrediu


Transformáciou k lepšiemu životnému prostrediu
Termín transformácia ekonomiky sa väčšinou spája s procesom privatizácie v 90.rokoch. Vytváranie slovenskej kapitálovej vrstvy z pochopiteľných dôvodov v sebe nesie trpkú príchuť piš...
Nejskvělejší jídlo v dějinách lidstva
Hrobári EÚ sú za rohom
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0365 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made