Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kto vydal príkaz vzniesť obvinenia voči aktivistom v rozpore s Medzinárodným dohovorom !?


Kto vydal príkaz vzniesť obvinenia voči aktivistom v rozpore s Medzinárodným dohovorom !?

V obidvoch prípadoch u aktivistov išlo predovšetkým o verejný záujem. Poukázanie na zlyhávanie najvyšších orgánov moci, prejav nesúhlasu s aktuálnou politickou situáciou na Slovensku o prejav ODPORU k súčasnému politickému riadeniu štátu. Ide o totožné konania, aké boli predmetom predchádzajúceho trestného stíhania a vznesenia obvinení.

Martin Daňo, dňa 19.03.2014 - NAKA vzniesla obvinenie za prečin poškodzovanie cudzích práv podľa § 375 ods. l písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona, v jednočinnom súbehu s prečinom marenie prípravy a priebehu volieb a referenda podľa § 351 ods. 2 písm. b), .ods. 3 písm. d) Trestného zákona. Dňa 24.03.2014 Okresná prokuratúra zrušila rozhodnutie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia, ako nezákonné.

Stanislava Červeňová, dňa 14.02.2014 - OR PZ v Bratislave vznieslo obvinenie za prečin Výtržníctva podľa § 364 od.s 1 Trestného zákona. Dňa 18.03.2014 - Okresná prokuratúra Bratislava I zrušila vznesené obvinenie pretože, nie je opodstatnené. Bolo vydané predčasne, a tým neopodstatnene a v rozpore so zákonom.

Dňa 18.06.2014 bolo rovnako voči Martinovi Daňovi, ako aj Stanislave Červeňovej vznesené obvinenie na identickom skutkovom základe, ako pred pár mesiacmi. Ide o náhodu, alebo zneužívanie moci verejnými činiteľmi?

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) Tr. poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva. Z doslovného znenia tohto ustanovenia je zrejmé, že trestné stíhanie je neprípustné, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.

Podľa čl. 4 Protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Protokol) nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v zmysle zásady "ne bis in idem nikto, teda žiadna osoba, nemôže byť opätovne trestne stíhaná za ten istý skutok. Táto zásada je obsiahnutá v niektorých ustanoveniach medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, predovšetkým v čl. 14 ods. 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej len "Pakt).

V zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky sú tieto medzinárodné zmluvy záväzné a majú prednosť pred zákonmi. Navyše ustanovenie § 9 ods. 1 písm. g) výslovne upravuje ako špecifický dôvod neprípustnosti trestného stíhania to, že jeho vedenie vylučuje vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Podstatným je tiež poukázanie na nesprávne slovenský preklad vyššie uvedeného čl. 4 Protokolu, ktorý nie je dôsledne totožný s anglickým a francúzskym originálom. Anglický výraz "offence a francúzsky "infraction majú širší význam ako slovenský výraz "trestný čin, preto vhodnejší by bol ich preklad všeobecným pojmom "delikt. Aj napriek nesprávnemu prekladu je potrebné uviesť, že zásadu "ne bis in idem, resp. "právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát možno v zmysle čl. 4 Protokolu vzťahovať tak na činy patriace podľa slovenského právneho poriadku medzi trestné činy ako aj na činy patriace medzi priestupky, a to vo všetkých kombináciách, ktoré medzi nimi prichádzajú do úvahy, a to 1/ trestný čin - trestný čin; 2/ trestný čin - priestupok; 3/ priestupok - priestupok; 4/ priestupok - trestný čin. Tiež je potrebné zdôrazniť, vyššie uvedené právne úvahy platia iba za predpokladu, že prvé právoplatné rozhodnutie týkajúce sa konkrétneho trestného činu nebolo zrušené zákonom predpísaným spôsobom v dôsledku podania mimoriadneho opravného prostriedku, pričom ide o to, že zásadu "ne bis in idem nemožno aplikovať všeobecne na každé rozhodnutie správneho orgánu a na všetky skutky, ale len na tie, ktoré majú trestnoprávnu povahu.

Ústava Slovenskej republiky čl. 32 Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Právo na ODPOR proti tomu, kto zneužíva moc, je veľmi staré a jeho história siaha až do obdobia starovekého Grécka. V ranom novoveku malo však právo v gréckej dvojjedinosti zvláštnu motiváciu a v podstate sledovalo boj za náboženskú slobodu. Avšak v učení vý­znamných filozofov svojej doby, ktorých myšlienky boli základom neskôr vzniknutých a vyvíjajúcich sa štátoprávnych teórií, sa toto právo čoskoro premenilo na individuálne právo odporu, na ústavne i právne legitímne konajúcu moc ľudu proti panovníkom (tyranom), ktorí zneužívajú svoju moc. Moderné vyjadrenie našlo právo na odpor ako jedno z prirodzených ľudských práv najmä vo francúzskej Deklarácii práv človeka, virgínskej Deklarácii ľudských práv a neskôr v celom rade ústavných poriadkov jednotlivých štátov.

Občania môžu teda uplatniť právo na ODPOR voči každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave Slovenskej republiky. To znamená, že nestačí, aby došlo k odstraňovaniu či spochybňovaniu len niektorého ľudského práva alebo slobody, musí ísť o odstraňovanie, resp. pokus likvidácie demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd ako celku!

Právo na odpor je vymedzené na ochranu demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd, t. j. pri uplatnení doslovného výkladu Ústavy SR, iba tých práv, ktoré sú uvedené v čl. 14 až 25, II. hlavy Ústavy Slovenskej republiky. Pretože iba tie práva sú pomenované, ako základné ľudské práva a slobody.

Občania môžu legálne uplatniť právo na odpor, ak sú zároveň splnené dve ústavné podmienky: - je znemožnená činnosť ústavných orgánov SR a je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov. Ide vlastne o krajný prostriedok, po ktorom občania siahnu iba vtedy, ak orgány verejnej moci nedokážu alebo nechcú zabezpečiť demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd. Za takýchto okolností je právo na odpor legálnou možnosťou občanov vziať právo do svojich rúk a konať namiesto štátu. Uplatnenie práva na odpor môže mať povahu aktívnej činnosti alebo pasívnej rezistencie.Author: in # LegyQiqa72
Slovensko2014-07-115
-
 60%  ( 5 people voted )
+
PRÁVO na ODPOR má za cieľ odvrátenie útoku smerujúceho proti samotným základom demokratického poriadku, ktoré sú založené na rešpektovaní ľudských práv. Ako podotýka Thoreau „každý človek uznáva právo na revolúciu, teda právo odoprieť poslušnosť a postaviť sa proti vláde, keď sa jej tyrania a neužitočnosť stanú neznesiteľné.“ Dá sa povedať, že samotný vznik Rímskej ríše bol obrazne povedané podmienený právom na odpor proti poslednému kráľovi Tarquiniovi Suberbovi (ako na to upozorňuje Cicero). Každopádne si treba uvedomiť, že právo na odpor a občianska neposlušnosť sú integrálnou súčasťou demokracie a sú veľmi dôležitou pákou na jej ochranu. Dá sa povedať, že sú poslednou možnosťou na jej záchranu...
Lily # MasoMimi78
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2014-07-12 13:27:18 4df7e017
He,he,hééééééééééé !!! - pozrite sem ! - Politická objednávka a totálna komediantská idiotina Slovenskej sfašizovanej justícii akú ste ešte nevideli !
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=pKAu63WbtgQ

Rudolf Vasky # HyjiMifa60
-
 68%  ( 9 people voted )
+
2014-07-12 13:35:42 5b7f4412
John Locke v druhom pojednávaní o VLáDE píše, že: "ktokoľvek v konaní ide nad moc danú mu zákonom a používa silu, ktorú má pod svojim velením, aby nastrojil poddanému to, čo mu zákon nedovoľuje, prestáva v tom byť vrchnosťou, a keďže jedná bez oprávnenia, možno sa mu postaviť na odpor ako komukoľvek inému, kto silou napadne právo iného". Podľa neho je tiež prípustný ODPOR ľudu proti zastupiteľskému zboru, ktorý sklamal dôveru. "Kedykoľvek začne byť táto VLÁDA prekážkou k cieľu, ľud má právo ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú." Musíme bohužiaľ konštatovať, že Ústava SR je pre ústavných činiteľov tohto ťažko definovateľného zriadenia iba štátnym symbolom, ktorej obsah obchádzajú.
Nocna Mora Roberta Fica # SahuDesa83
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-12 17:12:10 55a2038d
á rudko vaský!
rudko a video z inaugurácie prezidenta by nebolo? čo som zachytil tak som sa pobavil. :D.

aaa # RuxaQija4
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-07-12 23:21:53 b2296dfb
Kali, Alipaška, Počkaj na čele s F. vydali prikazi na konanie voci aktivistom

clen SMERU-SD # HiliName07
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-13 14:00:29 55a21672

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0609 s | panel
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles