Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Islám je fašistická ideologie


Islám je fašistická ideologie

Zevrubný průzkum islámu provedlo pod tlakem událostí už mnoho odborníků, ať už z oblasti teologie, orientalistiky, historie či přímo politologie, v mnoha zemích celého světa, a to bez ohledu na to, zda se hlásí k židovsko-křesťanskému pojetí civilizace či nikoli. Ve Spojených státech mají dokonce institut pro studium politického islámu CSPI (Center for Study of Political Islam), propojující všechny relevantní vědecké disciplíny.

My se dozvídáme většinou jen fragmenty tohoto výzkumu tak, jak proniknou do českého internetu, anebo čerpáme ze specializovaných přednášek zahraničních hostů, které mají jinak nulovou publicitu v našich tzv. hlavních médiích. Všichni, kdo se touto otázkou zabývají, se shodují v jednom. Islám je spíše politickou platformou než náboženstvím — anebo, chcete-li, spíše politickým hnutím, které pod rouškou náboženství svou ideologii a záměry jen skrývá a obratně zneužívá naše liberální zákony, obecně hlásající svobodu vyznání.

Abychom si ujasnili, o čem budeme hovořit, zkusme si projít jednotlivé definice pojmů. Podíváme-li se do kterékoli encyklopedie, najdeme zhruba toto:

Fašismus — totalitní nacionalistické hnutí založené Mussolinim roku 1919 v Itálii. Propagandou a terorem byly odstraněny demokratické strany a potlačeno dělnické hnutí. Monarchie byla formálně zachována, ale zbavena politického vlivu. Strana a stát jsou v podstatě identické, vůdce (Duce) vládne autoritativně, přestože existuje tzv. Velká fašistická rada. Stranická milice je postavena na roveň armády, mládež prochází polovojenským výcvikem, využití volného času je organizováno. Název hnutí je inspirován myšlenkou obnovy moci a slávy starověkého Římského impéria (fasces — odznak moci vysokého římského úředníka).

Cíle hnutí — zvláštní směsice sociálního, revolučního, ale i konzervativního přístupu k ovládanému lidu. Vidíme zde systém jedné strany, vládnoucí stranickou elitu a vůdcovský princip. Italský fašismus se brzy po svém zrodu stal vzorem pro podobná hnutí v Německu, Rakousku, Španělsku, Portugalsku, Řecku a Jugoslávii.

Hitlerův německý nacionální socialismus ideologii fašismu dále rozvinul. Vůdcovský princip zůstává nejen zachován, ale dává vůdci ještě větší pravomoci, než si usurpoval Duce italských fašistů. Hitler se stal neomezeným diktátorem tzv. Třetí říše. Byla zdokonalena propaganda i teror. Ministrem propagandy jmenoval Hitler svého nejoddanějšího a patrně nejinteligentnějšího spolustraníka. Základem propagandy je tvrzení, že vše se děje ve jménu lidu a ve prospěch lidu. Vůdcův aparát vytvořil novou silnou policii, která měla nad každým občanem především politický dohled, bezpečnost byla až na druhém místě. Vybudoval masové koncentrační tábory pro své politické odpůrce. Pro vzor se nemuselo chodit daleko, stačilo napodobit systém vyzkoušený Stalinem v Sovětském svazu.

Hitler opřel celou svou nacionálně socialistickou ideologii o pseudoteorii nadřazené rasy, a tím si zajistil loajalitu téměř celého německého národa. Rasová nadřazenost souvisela s tzv. konečným řešením židovské otázky. Část koncentračních táborů byla přímo konstruována jako masová vyhlazovací zařízení. Vedle stovek tisíc politických odpůrců v nich přišlo o život nejméně 6 milionů evropských židů, kteří se ničím neprovinili. Stačilo jen to, že byli jiného původu než "nadřazená rasa". Nejvyšším cílem tohoto "nového řádu" byla porážka demokracie, porážka komunismu, a následné ovládnutí celého světa jeho nadřazenou rasou. Maličkost, kterou nelze provést jinak než vojenskou silou. Tato doktrína musela nacistické ideology zákonitě přivést k rozpoutání nevídaně velké světové války, na jejímž konci mělo být podrobeno všechno lidstvo.

Píšu to s vědomím, že tato charakteristika nemůže být zdaleka úplná nebo vyčerpávající. Ovšem pro porovnání hrubých rysů taktiky a strategie politického islámu nám může docela dobře posloužit. Bohužel, historie se v mnoha případech opakuje. Pojďme se tedy pokusit o srovnání alespoň několika hlavních rysů fašisticko-nacistické ideologie s tím, co hlásá politický islám, který se k nám dostává převlečen za "pouhé" náboženství.

Ovládnutí světa

V přímočarosti své rétoriky politický islám překonává nacismus na první pohled. Nacismus argumentoval zvětšením "životního prostoru" pro svou nadřazenou rasu a jaksi samo sebou se rozumělo, že to nelze udělat jinak, než násilným připojením nových území a zotročením podmaněných národů, tvořených vesměs tzv. podřadnými rasami. Politický islám chce dosáhnout stejného cíle, jen volí pro nás už dávno zapomenutý prostředek. Svět chce podrobit rozšířením své víry po celé planetě podle "božského" příkazu jejich proroka Mohameda.

Příkaz, který podle jejich náboženského kodexu (korán a sunna) nelze kritizovat nebo měnit a který nelze pod hrozbou trestu smrti neuposlechnout. Pravý muslim musí být pro splnění příkazu šíření náboženství ochoten položit život a je mu za to slibováno "království nebeské". Je povinen šířit islám všemi dostupnými prostředky, tedy nejen nenásilně, ale i násilným bojem, tzv. džihádem, při čemž je jeho prvořadým úkolem zabít co nejvíce "nevěřících". Džihád je tedy bojem za dosažení politického cíle ve jménu náboženství. Džihád je zároveň "společenskou povinností" každého muslima.

Zotročení obyvatelstva

Nacisté potřebovali válkou porobené národy jako pracovní sílu. Míra zotročení odpovídala míře jejich rasové "podřadnosti". Zatímco pracovní síla tzv. smíšené zaalpinské rasy protektorátu na našem území byla vhodná pro udržení chodu průmyslu, s čistě slovanskými národy se počítalo pouze pro zajištění zemědělství a pomocných prací. V zemích válečných spojenců se měly rasové zákony uplatnit později. Stejně tak islám potřebuje obyvatele porobených národů především jako pracovní sílu. Potřebuje je o to více, čím je podmaněná země technologicky vyspělejší.

Protože většina muslimů pochází ze zemí průmyslově zaostalých, vyřešili svůj projekt takto: Prvním úkolem je na každém získaném území zavést islámské právo zvané šaría. Tvrdí, že toto právo je neodlučitelnou součástí jejich náboženství a že ho, stejně jako jiné náboženské texty, nelze upravovat nebo reformovat. Šaría je tedy praktickou interpretací koránu a sunny. Je závazným vodítkem pro muslimy. Právní postavení "nevěřícího" je naprosto podřadné. Je fakticky postavením otroka, protože všichni, kteří nemohou být zabiti, musí platit muslimskému státu zvláštní náboženskou daň nazývanou "džizja", která bude zcela jistě individuálně nastavena tak, aby nevěřícímu nezbylo na nic jiného než na obnovení jeho pracovní síly.

Znovu zde máme rasismus

Nacisté prosluli svými nechvalně známými Norimberskými rasovými zákony, které posloužily ve své době především programu genocidy židovského národa. Měly však také rozhodující vliv na nelidsky tvrdé chování německých okupantů zejména ve východních dobytých územích. Rasismus muslimů a jejich ideologů je ještě důslednější. Srovnejme to s nacismem.

Nadřazenou rasou se namísto árijců stávají všichni muslimové. V jejich středověkém systému šaría jsou jediní, kteří mají právní ochranu před ostatními nevěřícími (káfiry). Protože v žebříčku nenávisti a netolerance jsou u nich přes 1400 let stále na prvním místě Židé, je zde velké nebezpečí, že již jednou celým světem odsouzené a zapomenuté Norimberské zákony budou nějakým způsobem novodobou diktaturou islámu znovu oprášeny a uvedeny v život.

Raketový růst kriminality páchané mladými "uprchlíky" především v zemích, které jich přijaly už desítky a stovky tisíc, je zároveň svědectvím o jejich pocitu "rasové nadřazenosti". Myslí si, že zákony hostitelských zemí pro ně neexistují a že si mohou dělat, co se jim zlíbí. Nejsmutnější je, že jim to policejní sbory hostitelských zemí dovolují. Zdá se, že policie je paralyzována buďto příkazy, anebo anonymními doporučeními multikulturalisticky orientovaných politiků. Tento přístup však muslimské pachatele v přesvědčení o jejich "rasové nadřazenosti" ještě více utvrzuje.

Vůdcovský princip

V politickém islámu zůstává tento princip zachován, i když v poněkud pozměněné podobě. Funkci diktátora přebírá jakási "nejvyšší rada", která se ovšem navenek prezentuje jako čistě náboženská vrcholná moc. Ve skutečnosti však vydává politická rozhodnutí, která jsou pro celou náboženskou obec muslimů příkazem. Rada rozhodla o počátku současné invaze do Evropy, rada financuje pašeráky tzv. uprchlíků, rada komunikuje s vůdci islámských komunit po celém světě, vydává návody pro běžence kudy projít a které zemi se vyhnout a konečně rada vydává vůdcům jednotlivých islámských komunit pokyny, jak se v té které zemi chovat a jaké požadavky vznášet u místních autorit v závislosti na procentu muslimů, kteří již do země pronikli. Pokyny rady jsou závazné.

Propaganda a desinformace

Od doby dr. Goebbelse, který měl k disposici jen tištěná média, rozhlas a film, se technologicky mnoho změnilo, ovšem metody zůstaly stejné. Do hry vstoupily televize, mobilní komunikace a internet. S tím souvisí i využívání tzv. pátých kolon na území nepřítele. Nejsilnější pátou kolonou muslimů je multikulturalismus. Již dávno si všimli, že tato neomarxistická doktrína, pěstovaná desítky let v západních demokraciích především ve školství (od základního až po university), neobyčejně usnadní průnik džihádistů na území demokratických zemí. Stačilo vyvolat řadu krutých bojů uvnitř některých muslimských zemí a udržovat je nějakou dobu v chodu, dostatečně masakrovat civilisty a uprchlická vlna byla na světě.

Bylo by ovšem málo platné, kdyby civilisté prchali jen do sousedních zemí, v nichž se zrovna neválčí. V tu chvíli přijdou ke slovu západní multikulturalisté, kteří pronikli v řadě zemí stejně jako v orgánech EU až do politického vedení. Rafinovanost celého plánu spočívá v tom, že většinu potřebné propagandy obstarají domácí multikulturalisté sami. Politika otevřené náruče, vítání uprchlíků, sociální dávky uprchlíkům, možnost vytvářet nové islámské komunity se státní podporou, tohle všechno stratégové šíření politického islámu nutně potřebovali.

Mnozí říkají, že Evropa páchá sebevraždu. Není to přesné, ve skutečnosti Evropu vraždí multikulturalisté. Odstrašujícím příkladem jsou především Německo, Velká Británie a Švédsko, ale o mnoho lepší to není ani v jiných severských zemích a také v Holandsku, Belgii a Francii. Zbytek islamistické propagandy a desinformace už mohl zůstat někdy až primitivně přímočarý. Televizní debaty, sólová vystoupení imámů, reportéři hovořící s islámskými bojovníky... ve všech těchto projevech zaznívá jednohlasně: "Prorok Mohamed nás povolal k tomu, abychom víru v Alláha rozšířili po celém světě. Nebraňte se, nebude vám to nic platné. Čím dříve přijmete naši nadvládu, tím lépe pro vás." K tomu přistupuje citové vydírání: "Jen se podívejte na chudáky uprchlíky, to jste zavinili vy, atd. atd."

Jde tedy o zastrašování a citové vydírání. V jednom segmentu své propagandy to ovšem přehnali a neodhadli dobře evropskou mentalitu. Opakovaně uveřejňují videa nelidsky brutálních poprav válečných zajatců, západních žurnalistů stejně jako unesených rukojmí, a také bestiální masové popravy křesťanů a dalších "nevěřících" v nově dobytých územích. Evropany to mělo zastrašit, ale mnohým z těch, jejichž názor nebyl díky vlivu multikulturalistů ještě zcela vyhraněn, to naopak otevřelo oči. Nacisté (nakonec i sovětští komunisté) podobné snímky před veřejností tajili, a ani jich nepořídili za mnohem delší dobu tolik, kolik jsme jich byli nuceni zhlédnout v poledních několika měsících my.

Systém jedné strany

Tento systém, tak charakteristický pro nejkrvavější diktatury, které svět poznal, je samozřejmě zachován. Má ovšem pro nás poněkud nezvyklé rysy, a tím je nebezpečnější. Jedinou politickou silou, která plní funkci toho, čemu my říkáme politická strana, se v politickém islámu stává jeho vlastní náboženství. Náboženství, v jehož kodexu je skryt dualismus, který mu umožňuje poměrně pružně politicky reagovat na situaci, v níž se islám v té které chvíli a také v té které zemi ocitá.

Hlavní cíl islámu už jsme si objasnili — rozšířit sama sebe do všech koutů světa. Tato snaha se přirozeně střetává s odporem všude, kde si národy zvolily k životu politická zřízení, v nichž je náboženství obyčejně jen osobní věcí, nikoli politickou doktrínou. Tam, kde je islám početně slabý, tváří se pouze jako náboženství podobné těm ostatním a tvrdí, že jeho charakter je veskrze mírumilovný. Vznáší zdánlivě bezvýznamné požadavky ohledně náboženských svobod, ale i ty v sobě skrývají politické prvky. Tam, kde je islám početně silnější a hlavně kde mu to zřízení hostitelské země dovolí, své náboženské požadavky přitvrzuje (oblečení ve školách, změny ve školních osnovách, modlení v pracovní době, změny v potravinářské výrobě, atd.).

Vidíme, že slabší požadavky připravují půdu silnějším. Nakonec v zemích s početně významnou muslimskou komunitou začnou být jejich požadavky už čistě politické (volební právo pro emigranty ještě před nabytím občanství, zastoupení ve správních orgánech obcí i státu, změny zákonů ve prospěch práva šaría, zákaz používání křesťanských symbolů na veřejnosti atd. atd.). Požadavky jsou vznášeny zprvu nenápadně, později nekompromisně. Jde o psychologickou válku, která zneužívá nejen určitého idealismu zastánců demokracie, ale především nedůslednosti vedoucích politiků v otázce jak demokracii bránit, stejně jako jejich neschopnosti rozeznat okamžik nejvyššího ohrožení.

Pokud se politici neprobudí ze snu o integraci či o pokojném soužití rozdílných "kultur", skončí takový stát zcela "demokraticky" pod islámskou vládou. A první, co taková vláda udělá, že rozpustí demokratický parlament, zruší ústavu země a nahradí ji podle nich "nadřazeným"právem šaría. V čele země stane ajatolláh nebo chalífa, bude zavedena džizja a z mlčící většiny národa se stanou ekonomičtí otroci. Paralela je nasnadě, Hitler dosáhl moci také "demokratickou" cestou.

Policie

Sami jsme již nejméně dvakrát v dějinách zažili, že instituce, zřízená původně pro udržení zákonného pořádku v zemi, se zajímala na prvním místě o politické odpůrce. Obecná kriminalita byla až na druhém místě. Připomínám nejenom relativně krátké období protektorátu, ale i mnohem delší období tzv. lidově-demokratického zřízení komunistů. Islám je vybaven podobně. Jeho šaría policejní oddíly kontrolují, zda se jejich ovečky poslušně chovají podle direktiv tzv. duchovních vůdců, o kterých je pod trestem smrti zakázáno pochybovat. Direktiv, které vydává "nejvyšší rada" a které ve svých důsledcích sledují především politické cíle.

Nacisté i komunisté předávali své zatčené odpůrce svým zmanipulovaným soudům, aby tak zachovali alespoň jakési zdání spravedlnosti. Islámská policie je ve své "nadřazenosti" mnohem surovější, doslova a do písmene středověká. Popravuje své provinilce, lhostejno zda ženy či muže, po minutovém vynesení rozsudku přímo na ulici, provinilé ženy káže ukamenovat, obyčejnému zloději usekne veřejně ruku. Jakoby se psalo sedmé století našeho letopočtu. Jde jenom o odstrašující účinek, kterému rozumí i ten největší primitiv, anebo o něco jiného? Tohle přece dělal prorok Mohamed a my nemáme dovoleno na tom něco měnit, argumentují duchovní.

Naprosto nepřijatelnou brutalitou předčí jejich "náboženská policie" všechny praktiky nám známých diktátorských režimů. Vzpomínáte na záběry ukamenovaných žen či veřejných poprav na přeplněných stadionech?

Slovo na závěr

Vidíme tedy, že styčných bodů politického islámu s nacismem, který je vývojovou fází fašismu, je více než dostatek. V několika ohledech, zejména v okázale explicitní brutalitě, islám fašisticko-nacistickou praxi ještě překonává. Jsem přesvědčen, že vychytralá dvojakost islámu si zasluhuje takováto odhalení. Jsem přesvědčen, že stejná odhalení zasluhuje i "pátá kolona" politického islámu, multikulturalismus. Nájezd muslimských uprchlíků na Evropu má mnohem vážnější příčiny než jenom ty, které jsou donekonečna omílány zastánci imigrace.

Jak tvrdí zodpovědní vojenští odborníci, všechno nasvědčuje tomu, že jsme postupně vtahováni do nevyhlášené války světového rozměru, kde nepřátelská strana obratně využívá všech myslitelných slabin demokracie a válčí s námi metodou "Trojského koně". Nesmíme zapomenout, že ústavní zákony demokratických zemí respektují pravidlo, že v případě válečného ohrožení je třeba zmobilizovat veškerou sílu a nasadit všechny dostupné prostředky. Udělala to Evropa? Udělali jsme to my?

Nakonec ještě slovo kritikům mého pokusu o srovnávací studii. Tento text se týká pouze politických aspektů a politických cílů islámu. Nedotýká se samotné víry. Muslimům jejich náboženství také dovoluje žít uvnitř země jinověrců v míru a respektovat její zákony. Tato skutečnost je jedním z rafinovaných dualismů jejich víry. Oni sami to nazývají "ulehčením" a také "nezbytností" (tajsír). Nemusí se modlit pětkrát denně, když jim to zaměstnání neumožňuje. Nemusí chodit do mešity, když je taková stavba na hony daleko od jejich bydliště. Bohoslužbu mohou vykonat v soukromí. Nemusí každého na potkání obracet na svou víru, nemusí ani bojovat za rozšíření islámu se zbraní v ruce, když je to v rozporu se zákony hostitelské země.

Proti takovému pojetí islámu bych ani já mnoho nenamítal. Jenže tohle je pouze polovina skutečnosti. Vše se jako mávnutím kouzelného proutku změní, když jejich počet a sebevědomí v hostitelské zemi vzrostou. Pak se každý pravý muslim musí vrátit k původním a navýsost agresivním příkazům své víry, které však nelze popsat jinak než jako příkazy k boji o moc všemi, tedy i násilnými prostředky.

V tomto dualismu spočívá největší nebezpečí současné masové muslimské imigrace do Evropy. Islámský dualismus je třeba pochopit, demaskovat a účinně se proti němu bránit. Dr. Bill Warner z CSPI napsal: "Když zakážeme právo šaría, žádná z potřeb muslimů není narušena. Omezujeme politický islám, nikoli islám jako náboženství."

Zastánci islamizace Evropy, kteří tak rádi dáváte svým odpůrcům nálepky xenofobů nebo fašistů, na vašem místě bych zpozorněl. Může se stát, že budete sami právem označeni za propagátory a šiřitele tohoto nového a nečekaně zákeřného druhu fašismu.Author: Pavel Chrastina # RefoFeti63
Svet2016-02-26152
-
 69% ( 6 people voted )
+
Takto sa stupňuje NÁBOŽENSKÁ NEVRAŽIVOSŤ../.ako to naznačuje autor../ Nie a nie žeby sa našiel systém ako NEPREKONATEĽNÉ vraj ANTAGONISTICKÉ..rozpory eliminoval... Taká "sešlosť" , zložená z Vatikánskych, pravoslávnych," Anglikánskych ", ...reformovaných.., ďalej šítsko--sunitských a i. odnoží Islámu...a serafino..aškenázi...ortodox..ovských ,Židovských....zavrieť do miestnosti ...vytvoriť podmienky a rozísť sa môžu len keď navrhnú funkčný systém ...riešiteľný...Ináč "rinčanie " zbraní sa stupňuje.../a lacná ropa je furt lákavá..../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 12:35:17 58d4289b
Pst, pst.. sefardino...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 13:01:13 58d4289b
vynikajúca analýza, prepošlem všetkým svojim slniečkovým priateľom.

klopi, o akej "náboženskej neznášanlivosti" točíte - čítali ste to vôbec?

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 14:02:17 5f69ce4b
A znovu ..lisa 22.. ste sa ...Ten..""RAFINOVANÝ DUALIZMUS JEJICH VÍRY""" ste prehliadla.. v autorovom ..."snažení.".. Teda kto dá tú prapôvodnú ,,, monoteistickú ... vieru do kopy.. to nie , len ták španovať sa pre isté dogmy ..tu ide o zbraňové systémy na zabíjanie a nie o ..sliepočku a vajíčko... A darmo že pri Viedni dostali "náter"... a obsadili Konštantinopolis... ale tí Európania boli prvý hľadači ,brániaci ..nejakých hrobov.- božských.. a "prapôvoní " sa smejú z toho...Peniaze sa točia.Chápete?
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 18:16:36 58d4289b
Máte ..lisa22..svoju "skladačku" vyjasnenú , je určite ..ako každému človiečikovi...aj vekom ...obmedzenú.. Neverím že je to Vaše krédo ...nenachádzať iný priestor ...myšlienkovy , racionálny, ako obmedzený ...dogmami... Som rád že ste taká aká ste.....pokiaľ sa neskrývate pod "nickom" .. .oné izéé..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 18:53:48 58d4289b
Tu je treba "vyprovokovať " stav vzájomnej PROSPERITY, kto obmedzoval , obmedzuje a komu kto bráni byť prospešný. Ako kto prispieva pre dobro VŠEOBECNÉ...O komerčných záujmoch ....hajajáááj --/aj tu pod Tatrami už dáááááávno mala byť najmenej troj prúdová...a krížovatka najmenej ... troch .... A náboženské...vierovyznavacie .. nech bude prospešné práve v oblasti duchovnej ...lebo duchovný priestor je síce "srdcovo " zaujímaví ale vzhľadom na prevažajúci stav dogmatizujúci --je málo zaujímaví,, Prevažuje racional ---systém--- / Augustianististké ... ale no ..definície...čo a ako.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 19:26:57 58d4289b
loading...
klopi, "rafinovaný dualizmus" v ponímaní autora článku znamená proste niečo ako dvojaký meter, dočasné prispôsobenie sa podmienkam - ktoré akonáhle sa zmenia, islam ukáže svoju pravú tvár.
článok vysvetľuje, prečo má islam akoby dve tváre - jednu umiernenú a druhú radikálnu, pričom len tá radikálna je skutočná - umiernená je dočasnou maskou.

podstatou islamu je agresia a expanzia za účelom totalitnej vlády a jeho nosnou ideou je nadradenosť nad zvyškom sveta. je to teda skôr ideológia (konkrétne fašistická) než náboženstvo.

priznajte sa, že vy ste to poriadne nečítali...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 19:40:49 5f69ce4b
Je len zaujímave výrazový prostriedok.."O ČOM TOČÍŠ" je adekvátny cca "o čom hovoríš" . Je to v prvom rade znevažajúci, a následne "neznalostný"... A Odpoveď .. môže byť .. slušne vysvetlená , alebo vzhľadom na ..znevažujúci pod ton ... akamžite invektívno znevažujúci ...akcent... Ale no.. Prečo ...lenka67..?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 19:42:42 58d4289b
Niečo na tom bude možno aj pravda. Alebo je islam len 600 rokov za súčasným svetom. Veď aj katolícka cirkev mala v minulosti podobné problémy ako súčasný islamisti ! ! ! UPALOVALA v stredoveku kacírov na hranici (kacír = odpadlík od viery, či už katolíckej alebo protestantskej, stredovek = v Európe cca 13. - 16. storočie ? ?). , keď katolícka cirkev viedla tzv. inkvizičné súdy.
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 20:13:29 b2292bb5
Klopi - už by si sa mohol/mohla dať liečiť. Nechopnosť vyjadrovať sa písomne je diagnóza - volá sa disortografia. Kto má to tvoje koktavé písanie čítať ? ? ?
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 20:18:37 b2292bb5
Už niekoľko krát som to písal.... napodobnovateľ... Huh --fnagel Gejza 80---/však nie ste pravýýýý/ V prvom rade čo Vás núti čítať čosi "koktavé" , a ďalej aj naša krčmička má svojú "hantírku" vo vyjadrovaní, písomnom , A pokiaľ sa týka tej "koktavosti" kto to pochopí určite vie že sa nejedná len ták //TA ČO JANČU TY SI NE LEM GLUPY ALE I ROZUMU CI HYBUJE/Očakáva sa istý stupeň ...oné izé...Ale čo už... máme hory máme doly , máme ľudí mame v..y./tie bodky .....sú na chvíľku rozmýšľania.....hlavou ...nie riťou.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 20:37:38 58d4289b
Líza definovala islám perfektne. Akurát to perfektne sedí aj na ideológiu drevenej modly. Podstatou je križiacka agresia proti cudzím územiam, vnucovanie skrížených trámov s drebvenou modlou pomocou meča, expanzia do posledného kúta sveta za účelom nastolenia vatikánskej totality, nadradenosť nad tupými ovcami, ktoré si nábožné kaleráby nechajú natlačiť do makovíc.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 20:47:37 bc7b649f
"Veď aj katolícka cirkev mala v minulosti podobné problémy ako súčasný islamisti ! ! ! UPALOVALA v stredoveku kacírov na hranici..."


omg, ďalší "osvietený" na tejto stránke....pre tvoju informáciu, Cirkev nikdy nikoho neupaľovala, cirkevným trestom za kacírstvo bola exkomunikácia, prípadným svetským trestom väzenie či galeje (to len v prípade zatvrdilých kacírov). ak sa však ku kacírstvu pridali aj iné delikty - kriminálne, potom bol previnilec odovzdaný SVETSKÉMU súdu, ktorý ho mohol odsúdiť na smrť.


týchto prípadov bolo veľmi málo, za vyše sto rokov pôsobnosti inkvizície (1542-1600) to bolo dokopy cca 50 osôb. opakujem, že vždy išlo o kriminálnikov, vrahov, násilníkov a podobne, ktorí by trest smrti dostali aj v dnešných napr. USA (taký Giordano Bruno, murármi oslavovaný ako ich mučeník, bol okrem iného vrahom, udavačom aj sexuálnym zvrhlíkom).


okrem toho Cirkev proti trestom smrti od začiatku bojovala, rovnako ako proti ľudovým poverám, ktoré si žiadali upaľovanie čarodejníc. záujmom Cirkvi totiž nie je smrť hriešnika, ale jeho obrátenie, a to sa môže podariť, len ak dotyčný žije ;)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 20:57:06 5f69ce4b

nezmysly o "upaľovaní kacírov či čarodejníc" Cirkvou, o "mučení nevinných za pravdu" (inkvizícia v skutočnosti žiadne mučenie neuplatňovala) sú len jedným z mýtov vytvorených "osvietencami" a šírených zapredanými médiami, podobne ako hlúposti o tom, že "Cirkev bránila vede" a pod..
keďže však luza potrebuje kopať do Cirkvi, tieto hlúposti a výmysly sa jej náramne hodia, preto aj stále v ľudovej tradícii pretrvávajú.


Pande, aspoň, že v tom názore na islam sa zhodneme :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 20:58:54 5f69ce4b
Končím ...Pande....lisa... Tématika náboženská, cirkevná , je oblasť duchovná, málo pragmatická , závislá na stupni dogmatizmu, Nenachádza priestor pre integráciu, je neproduktívna, je reakčná...Hľadá priestor pre uplatnenie...a nenachádza ho, Aj keď stáročia manipulovala s vedomím cieľ nedosiahla a ani nedosiahne. Sú iné ciele aj duchovné. Prajem...trvalí pocit šťastia...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 21:10:39 58d4289b
Židia, kresťania, islámisti. Tri najväčšie náboženstvá. Starý zákon, tóra, základ všetkých troch. Jehova, Jahve... Židovský boh, archanjel Gabriel jeho hovorca. Zvestoval židom príchod mesiáša, Jána Krstiteľa, Ježiša, ten istý Gabriel nadiktoval Mohamedovi Korán. Vôbec tomu nerozumiem. Tri náboženstvá toho istého boha? Prečo potom toľko nenávisti!
milan # TepuXaba62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 21:26:44 57f4fff1
. . . Vo Vatikánskych archívoch sú 2 milióny inkvizičných spisov (slovom dva milióny) - viď. TV seriál BBC - "Čo ukrívajú Vatikánske archívy" , ktoré sa často týkali nie jedného, ale celej skupiny kacírov - odpadlíkov od viery. Ktorí po mučení - tzv. útrpné právo - priznali aj to čo nikdy neurobili. Samozrejmä, skončili na hranici. Na tej zo suchého raždia a dreva, ktorá bola pod nimi zapálená ! ! !
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:10:05 b2292bb5
. . . A čo tak Lisa22 keby si zaprela a zatajila aj Jana HUSA, (1369 -1415, český kňaz a reformátor), ktorého upálili katolíci na koncile v Kostnici - ? ? ? Len preto, že mal iný názor ! ! !
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:17:04 b2292bb5
" K O N C I L " = zhromaždenie katolíckych hodnostárov (viď. Wikipédia a pod.).
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:26:45 b2292bb5
LOL a upaľovala, upaľovala a upaľovala! :P

toto sú tvoje argumenty? :D estrádne vystúpenie sorošovského žurnalistu, ktorý si s chuťou zgustol na tom, že sa pápež ospravedlnil za nejaké hriechy minulosti? Ján Pavol však zjavne nebol historik a tak zrejme nevedel, že sa vlastne nebolo za čo ospravedlňovať. myslel to dobre, ale historické fakty sú iné. prekrútené a zmanipulované interpretácie týchto faktov z rúk "osvietencov" sú však natoľko rozšírené vo vedomí verejnosti, že im podľahol ešte aj samotný pápež. to nič nemení na tom, že to bol svätec (aj tí sa môžu mýliť).

ja ti dávam do pozornosti diela skutočných historikov, a nie tendenčné vyhlásenia mediálnych pisálkov, ani fantazmagórie filmových tvorcov (Kladivo na čarodejnice! LMAO!).

napr. tu máš rozhovor s Williamom E. Carrolom, ktorý pôsobí ako historik na Oxfordskej univerzite a vysvetľuje "kauzu" Galilei - mmch presne tak isto, ako ju hodnotí aj Thomas E. Woods:
https://blog.postoj.sk/10627/kauza-galileo-je-mytu
s-rozhovor-s-historikom-z-oxfordskej-univerzity

Cirkev v prípade Galileiho prejavila prílišnú a zbytočnú opatrnosť v tom, že mu zakázala vyučovať heliocentrizmus, ešte kým nebol spoľahlivo dokázaný (to sa podarilo až Newtonovi). inak bol Galilei vážený vedec obdivovaný samotným pápežom (mal uňho niekoľko audiencií) a až do smrti mohol pracovať vo svojej vile pri Florencii na svojom diele, dôkaz o platnosti heliocentrizmu sa mu však priniesť nepodarilo.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 22:32:10 5f69ce4b
"Neexistuju ziadne zaznamy o tom, ze by bol Bruno odsudeny za vrazdy, alebo za sexualne delikty."

na toto ti opäť môžu dať odpoveď historici, ktorí sa zhodujú takto:

"Už od osvícenských časů 18. století je vynášen zednáři a proticírkevními organizacemi jako „nevinná oběť“ prý nelidského a krutého inkvizičního tribunálu, největší německá protikřesťanská nadace nese jeho jméno. Objektivní realita, k níž dnes nestranní historikové dospěli, je ovšem taková, že Bruno byl vrah, udavač, okultní mág, šiřítel pornografie a bisexuální maniak. Když prchal z dominikánského kláštera v Římě, kde byl původně mnichem, zavraždil svého představeného. V Anglii v letech 1583-5 jako agent tajné policie pronikal mezi katolíky, žijící svou víru v ilegalitě, a udával je. Několik jich na základě Brunovy denunciace skončilo na popravišti. Proč tato fakta vyplouvají na povrch až nyní? Z jednoduchého důvodu. Voltaire a osvícenci neustále operovali jeho případem proti Katolické církvi. Když generál Napoleon Bonaparte r. 1798 dobyl Řím, zmocnili se francouzští vojáci archivu římské inkvizice. Výsledkem bylo, že nechali převážnou většinu spisů procesu s Brunem zničit. Proč asi? Poněvadž autentický obraz Brunův neodpovídal portrétu „nevinného mučedníka“. Teprve nyní historikové objevují v anglických a dalších archivech informace, jež prokazují, že Bruno by i dnes musel za tyto delikty počítat s trestem smrti, kdyby existoval. Jedinou oprávněnou námitkou je krutý způsob jeho popravy, nikoli poprava samotná."

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:35:31 5f69ce4b
"Cirkev este do dnes siri v Afrike a v rozvojovych statoch povery a mambo jambo a to nehovorim o "blurdach", ktore su centrom sarlatanstva a hluposti povercivych oviec."

o tom, čo Cirkev šíri v Afrike, viem z tých najpovolanejších úst, lebo tam mám známeho misionára, ktorý každé dva týždne informuje mailom o svojej činnosti. každý z nás by sa po*ral na jeho mieste.

Cirkev je v Afrike jediným šíriteľom vzdelanosti, osvety a zdravotnej starostlivosti. prvé, čo spravia na svojom novom pôsobisku, je, že tam založia školu a nemocnicu. všetko je hradené z milodarov. misionári tam dávajú zo seba všetko, pričm žijú v tých najotrasnejších podmienkach, aké si nedokážeme ani predstaviť. nejaký teoretik ako ty si nemá čo o týchto ľudí otierať hubu.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 62% ( 3 people voted )
+
2016-02-29 22:41:22 5f69ce4b
"Na to existuje dost historickych zaznamov, ktore maju vacsiu hodnotu ako zaznam o zidakovi chodiacom po vode."

super, tak ich tu uveď.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:42:06 5f69ce4b
Pavle Chrastino - islám môžeš nazívať ako chceš, ale fašizmus vznikol vraj v medzivojnovom období v Taliansku (fascizmo - nacionalistická vláda jednej strany, nacionalizmus). Kdežto "I S L A M" založil Mohamed cca r 620 n.l. , kedy o fašizme nebolo ešte ani chýru ! Ide skrátka o náboženstvo, vzniknuté 600 rokov po katolíckej viere, a 600 rokov je za ňou aj pozadu.
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:43:49 b2292bb5
". . . A čo tak Lisa22 keby si zaprela a zatajila aj Jana HUSA, (1369 -1415, český kňaz a reformátor), ktorého upálili katolíci na koncile v Kostnici - ? ? ? Len preto, že mal iný názor ! ! !"

len preto, že mal iný názor. LOL!

o Janovi Husovi ťa môže objektívnejšie poinformovať napríklad historik Radovan Malý:

"Husité ve 20. letech 15. století krutým násilím a vraždami vnucovali své hereze katolíkům. Drancovali zemi, ničili architektonické skvosty, dílo našich předků, univerzita během jejich řádění vůbec nefungovala."

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10774
-jan-hus-objektivne-a-bez-prikras-byl-to-kacir-sir
ici-bludy-nenavist-vrazdy-zverstva-a-zkazu.aspx

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:48:41 5f69ce4b
". . . Vo Vatikánskych archívoch sú 2 milióny inkvizičných spisov (slovom dva milióny) - viď. TV seriál BBC - "Čo ukrívajú Vatikánske archívy" , ktoré sa často týkali nie jedného, ale celej skupiny kacírov - odpadlíkov od viery. Ktorí po mučení - tzv. útrpné právo - priznali aj to čo nikdy neurobili. Samozrejmä, skončili na hranici. Na tej zo suchého raždia a dreva, ktorá bola pod nimi zapálená ! ! ! "


tebe asi načisto hrablo, zrejme pozeráš priveľa televíziu :DDD dávam ti do pozornosti túto knižku:


http://www.prave-spektrum.sk/article.php?425

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:54:14 5f69ce4b
"Nie su zaznamy zo svetskeho sudu, ze by bol Bruno odsudeny za vrazdy, pornografiu, alebo nieco podobne"

ešte raz a pomaly:
"Proč tato fakta [o Brunových zločinoch] vyplouvají na povrch až nyní? Z jednoduchého důvodu. Voltaire a osvícenci neustále operovali jeho případem proti Katolické církvi. Když generál Napoleon Bonaparte r. 1798 dobyl Řím, zmocnili se francouzští vojáci archivu římské inkvizice. Výsledkem bylo, že nechali převážnou většinu spisů procesu s Brunem zničit. Proč asi? Poněvadž autentický obraz Brunův neodpovídal portrétu „nevinného mučedníka“."


čiže ak si to náhodou stále nepochopil, tak záznamy zo súdneho procesu boli zničené, aby Bruna mohli vydávať za "nevinnú obeť krvilačnej Cirkvi".


až teraz fakty o ňom postupne vyplávali na povrch.


k tej tvojej hláške o Ježišovi a "nestranných amerických vedcoch", zrejme to budú podobní "vedci" ako ty sám :DDD

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 22:59:11 5f69ce4b
to tie linky na Wikipediu a nejaké články v Živote či na nejakom blogu majú byť HISTORICKÉ dôkazy? :D a k tomu ešte "prejav" Jana Husa z filmu? :D
OMG Davo, ty už radšej nič nepíš...si nad slnko jasný, aj tvoje "zdroje".

ja ti nájdem aj celé romány takýchto "dôkazov" - samozrejme vymyslených. ty si zatiaľ nepochopil ani to, čo znamená historický dôkaz :/


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 23:05:17 5f69ce4b
V Kumránskych papyrusoch - (cca 200 rokov po Nazaretskom) - sa uvádza, že bol potulný učiteľ a liečiteľ, člen tamojšej sekty (žijúcej v jaskyniach pri Mŕtvom mori). A keďže robil ľuďom dobro, cez rôzne ústne šírené povery a povesti si ho "zbožštili". Niečo podobné ako slováci Jánošíka. ! (Bohatým bral a chudobným dával). A keď zač)al vyzývať ľudí na povstanie proti vtedajšej okupácii Judei Rímom, stal sa nebezpečný. Skončil na popravišti (Nazaretský) a " šibenici", ktorú v rímskych časoch predstavovali dve skrížené brvná. Ak by rimania boli popravovali na šibenici, akú poznáme my, čo by asi stálo pred každým kostolom ? ?.?
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 23:13:58 b2292bb5
že boli zničené záznamy zo súdneho procesu, ešte neznamená, že boli zničené úplne VŠETKY záznamy o ňom - inak by asi nemohli vyplávať na povrch ;) ale to chce logiku, chápať takéto súvislosti :)

no nič, odprezentoval si sám seba ako klasickú ovcu kŕmenú židoboľševickou propagandou najhrubšieho zrna, ale nič iné som ani nečakala. je mi vás vlastne ľúto, lebo ste nepochopili, že táto propaganda je vlastne namierená proti vám samým a vášmu vlastnému dobru. niekto sa na vás výborne zabáva...ale nie je to smiešne, skôr tragické.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 23:20:08 5f69ce4b
no prebehla som ten tvoj výplod a začínam vážne pochybovať o tvojom zdravom rozume. to sú tak neksutočné drísty, že neviem, či sa smiať alebo plakať... ty očividne trpíš spasiteľským komplexom a komplexom vševedúcnosti, či ako sa tomu odborne hovorí (na tomto fóre nie si jediný LOL).

neviem, či to má ešte zmysel, ale aspoň pre poriadok, naštuduj si Kauzy Lee Strobela, aby si mal aspoň šajn o tom, aké kraviny trepeš a ako ďaleko si od pravdy. ak náhodou nevieš, kto je Lee Strobel, stručne uvediem, že ide o žurnalistu, absolventa Yale a bývalého skeptika, ktorý spochybňoval všetko okolo Krista aj Cirkvi, no rozhodol sa konfrontovať svoje pochybnosti so špičkovými vedcami z rôznych vedných odborov.
hoci svoje hľadanie začal ako skeptik, na základe výsledkov svojho skúmania skončil ako veriaci.

http://www.martinus.sk/?uItem=83396

toto čítanie by sa mohlo hodiť aj rafaelovi...uňho je aspoň šanca, že by tomu mohol porozumieť (u teba to vidím skôr bez šance).

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 23:36:07 5f69ce4b
Lisa 22 má pravdu. Katolícka cirkev nikoho neupalovala ! Na to boli v tzv. stredoveku zriadené špeciálne - inkvizičné súdy a sudcovia - inkvizítory. Ktorí sa riadili a operovali vtedy najrozšírenejšou - a jedinou ideológiou v Európe - katolíckou ! Katolícka cirkev za to nemôže, že jej ideológia bola zneužitá na vybavovanie si účtov s nepohodlnými jedincami vtadajšej spoločnosti ! Až raz islamisti budú hodnotiť svoje dejiny, tiež možno budú tvrdiť, že ich náboženstvo bolo zneužité ? ?
Garfield # VuqyWeqi18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 23:38:54 b2292bb5
Líza, keď sa tak retrospektívne pozerám na diskusné vlákno odhliadnuc od obsahu kostolno-modlárskej polemiky, požiadaj Huffnejdžla, aby tu vymenoval vybrané slová po z a r. On si ich evidentne potrebuje narýchlo zopakovať a ty ho zmysluplne zamestnáš....

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 23:41:34 bc7b649f

"Tym trpel zidovsky sarlatan Jezis."

a ty by si taaaak strašne chcel byť ako on, že? :DDD začínam lepšie chápať podstatu tvojej osobnosti :P už sme tu niečo podobné mali...

ad Strobel: ach, tak ty si čítal o ňom článok na blogu? a ten sa vyjadruje kriticky? no tak to je potom jasné, že to nemôžu byť dobré knihy, no veď predsa adamko z humanistov sa vyjadruje o nich kriticky (síce v skutočnosti žiadne vecné argumenty nemá, celý článok sa dá nazvať čírym "hnidopišstvom", ale tak poniektorým aj to stačí, aby už vedeli, čo "nemajú" čítať :DD)

"Je veľká škoda, že sa Strobel spoľahol len na svoje skúsenosti novinára a právnika, a že svoje otázky kládol výlučne teológom"


aj toto povedal adamko humanista? a vie on vlastne, kto je teológ? očividne to netuší, pretože Strobel tam má historikov, archeológov, psychológov, astronómov, fyzikov, biochemikov....ale to sú vlastne všetko teológovia, lebo adamko tak povedal :)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 23:56:11 5f69ce4b
"Aku maju vlastne vahu zapisky o Kristovi, ktori pisali clenovia jeho sekty ?"


ak by som u teba pozorovala aspoň minimálne záblesky inteligencie, tak by som ti to mohla vysvetliť. takto je to však pre mňa nadľudská úloha - niečo ako učiť nemluvňa základom informatiky. zrejme neuveriteľná zatemnenosť tvojho rozumu vychádza z úplne pokriveného obrazu o vlastnej dôležitosti a samospasiteľských schopnostiach. už sme sa tu s tým stretli, no v porovnaní s tebou je miestny chrobák Truhlík triezvo a racionálne zmýšľajúcim jedincom.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 00:14:42 5f69ce4b
kde píšem, že toho nie som schopná? :D ja píšem, že tebe chýba kapacita, aby si tomu dokázal porozumieť. ale ok...keď tak chceš.

teda po prvé, evanjeliá, ktoré nazývaš "zápiskami sekty" a z ktorých dve sú napísané priamymi Ježišovými apoštolmi, Matúšom a Jánom, a druhé dve zas priamymi žiakmi najväčších apoštolov Petra a Pavla, sú - ako som už na týchto stránkach uviedla - najspoľahlivejšie historicky dokázanými starovekými dokumentami, pokiaľ ide o ich pravosť. to znamená, že je nad všetky pochybnosti dokázané, že ich obsah je presne taký, ako bol aj v čase ich napísania a že je dodnes rovnaký.
je to preto, že z nich existuje obrovské množstvo odpisov, ktoré sú časovo minimálne od seba vzdialené a zhodujú sa prakticky od slova do slova.

ako povedal Ravi Zacharias, hosťujúci profesor na univerzite v Oxforde: "Fakticky vzaté je Nový zákon jednoznačne tým najlepšie doloženým starovekým spisom... medzi rukopisnými podkladmi pre staroveké diela nenájdeme nič, čo by sa Novému zákonu, pokiaľ ide o dostupnosť textu a jeho ucelenosť, vyrovnalo."

Nový zákon a tým pádom aj evanjeliá - teda "zápisky Ježišovej sekty", ako to nazývaš - sú historicky spoľahlivejšími dokumentami ako napr. Homérova Iliada a Odysea. ak sa teda mieniš baviť o ich obsahu, bude dobré, ak sa najprv dohodneme na tom, čo je historicky aj inak nevyvrátiteľne spoľahlivé - teda že ide o zaručene pravé dokumenty.

pokiaľ ide o pravosť reálií tej doby, opisovaných v Novom zákone, tie zas potvrdzuje archeológia, ktorá nachádza stále nové a nové mená panovníkov, vládnych úradníkov, miest či sviatkov, ktoré sa tam spomínajú. napr. spomínaný rybník Bethseda, pri ktorom Ježiš uzdravil chromého, sa našiel presne podľa popisu, aj so stĺporadím.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 00:54:32 5f69ce4b
zopakujem ešte, že Matúš a Ján, dvaja z evanjelistov, boli Ježišovými apoštolmi, a teda sa s ním zaručene veľakrát stretli; to len na margo ďalšieho tvojho kydu o tom, že "sa s ním ani nestretli".
fakt nemám príliš chuť diskutovať s niekým takto neinformovaným... tým skôr, že nemám na to ani čas.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 00:57:34 5f69ce4b
maximálne ešte uvediem tých vedcov zo Strobela:
- molekulárny biológ Jonathan Wells
- geofyzik Stephen C. Meyer
- filozof Robin Collins
- astronóm Guillermo Gonzales
- biochemik Michael Behe
- historik Edwin Yamauchi
- fyzik Walter Bradley
- historik Gary Habermas
...

o čom sa s nimi Strobel bavil a ako to celé dopadlo, si zisti už sám.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 01:42:52 5f69ce4b

omg, ďalší "osvietený" na tejto stránke....pre tvoju informáciu, Cirkev nikdy nikoho neupaľovala, cirkevným trestom za kacírstvo bola exkomunikácia, prípadným svetským trestom väzenie či galeje (to len v prípade zatvrdilých kacírov). ak sa však ku kacírstvu pridali aj iné delikty - kriminálne, potom bol previnilec odovzdaný SVETSKÉMU súdu, ktorý ho mohol odsúdiť na smrť.


to je krasny alibizmus, ako sa len tetelia teliatka nad tym, ze konecne aj ine nabozenstvo je horsie ako ich...
No ale kedze jedinym trestom bolo len vylucenie z ich radov a nedodrziavanie ich pravidiel trestal civilny sud, teda statny,ale v podruci tejto zberatelskej sekty, tak vlastne za to nemozu.
Paralela s filatelistickym kruzkom ale nehrozi,z toho ta vyrazia a civilny sud nezasiahne.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 09:00:18 55d89f5b
a ja som si myslel, ze vypatlana uz nevypatlieva,ale ako vidiet mylil som sa.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 09:02:26 55d89f5b


"Husité ve 20. letech 15. století krutým násilím a vraždami vnucovali své hereze katolíkům. Drancovali zemi, ničili architektonické skvosty, dílo našich předků, univerzita během jejich řádění vůbec nefungovala."

aj toto je dokaz tvojej tuposti...
Lenze oni husiti nemali v cele Husa...ale kedze ako v spominanom heliocentrizme aj v tomto sa samozrejme mylis.
Heliocentrizmus uz bol davno totiz dokazany aj pred Galileom....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 09:34:18 55d89f5b


toto čítanie by sa mohlo hodiť aj rafaelovi...uňho je aspoň šanca, že by tomu mohol porozumieť (u teba to vidím skôr bez šance).

mila lisa, to som cital aj dalsie veci od neho a doteraz som nedokazal pochopit, ako by mohlo toto jeho bluznive pisanie skeptikovi pomoct uverit, ale asi nie sme vsetci takeho mdleho umu ako on.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 09:53:15 55d89f5b
"Pokial ide o pravost, ja nemam potrebu spochybnovat, ze svojho vodcu vychvalili do nebies, ale to vsetko pramenilo z ich priorit, z ich povercivosti, z ich naivity."


fajn, čiže zhodneme sa v tom, čo nemáš šancu poprieť (preto sa snažíš aspoň zdiskreditovať) - že Evanjeliá sú pravé staroveké dokumenty vo svojom pôvodnom znení (dnes totiž tí najjednoduchší veria aj vymysleným osočeniam, že to tak nie je, ale sila faktov je v tomto proste nespochybniteľná).


teraz poďme teda k ich obsahu - ktorý samozrejme, už každý podľa svojej ľubovôle môže, alebo nemusí pokladať za pravdivý.


podotýkam, že prvotným popudom k tejto debate bolo tvoje vyhlásenie, že "máš argumenty a zbavíš ma mojich ilúzií" :D no tak na to zabudni, ja totiž žiadne ilúzie nemám :) chcem ťa len upozorniť, že mojím cieľom v žiadnom prípade nie je obrátiť na na vieru (na to si beztak málo inteligentný a príliš domýšľavý) - ale len obhájiť moje vlastné stanoviská (čo som tu už niekoľkokrát spravila, môžeš si to vyhľadať v mojich starších príspevkoch).


ok, teda poďme k mojim stanoviskám, pokiaľ ide o pravdivosť obsahu evanjelií:


1. Evanjeliá z Nového zákona opisujú s pozoruhodnou presnosťou život človeka - vteleného Boha Ježiša Krista - ktorý bol do detailov predpovedaný v inom súbore ešte oveľa starších historických dokumentov, ktorým je Starý zákon. tu treba poznamenať, že aj Starý zákon je veľmi dobre historikmi dokázaný. je skutočne maximálne nepravdepodobné, aby stáročia od seba vzdialené historické dokumenty opisovali najprv predpovedané a potom uskutočnené tie isté udalosti. vysvetli napr. len túto jednu skutočnosť, ako sa to mohlo stať, že starozákonní proroci už tak dávno vedeli, že sa Mesiáš narodí z panny, v judejskom Betleheme, že ho budú nazývať Nazaretským, že bude trpieť a vstane zmŕtvych a ešte kopec iných detailov, ktoré sa všetky ukázali ako pravdivé.


2. Evanjeliá sú opisy tých istých udalostí rôznymi ľuďmi, pričom sa vo všetkom podstatnom absolútne zhodujú (drobné odlišnosti v interpretácií udalostí sú spôsobené subjektívnym faktorom a nemenia nič na základnej zhode, preto nimi operovať je čisté zúfalstvo).


3. Ježiš Kristus absolútne nenaplnil predstavy Židov o ich Mesiášovi. z ľudského pohľadu totálne prehral. a táto prehra bola najväčšia práve v očiach jeho najvernejších nasledovníkov - apoštolov. nie je preto ani najmenší ľudský dôvod, aby apoštoli brutálne sklamaní potupnou smrťou svojho vodcu a jeho absolútnou porážkou, pokiaľ išlo o naplnenie svetských cieľov - teda uchopenie moci a vybudovanie Veľkého Izraela - teda aby napriek tomuto všetkému apoštoli ešte pri ňom zotrvávali. veď pri jeho zatýkaní všetci okrem dvoch zbabelo utiekli!


4. ak by Evanjeliá nehovorili pravdu a Kristus nevstal zmŕtvych, nemali by apoštoli ani najmenší dôvod riskovať svoje životy kvôli niekomu, kto ich tak hrozne sklamal. napriek tomu to urobili a všetci do jednéhé, s výnimkou Jána, ako je historicky potvrdené - umreli za Krista mučeníckou smrťou. a po nich stovky a tisíce kresťanov vraždených Rímom a až do dnešných čias zabíjaných pre svoju vieru. zopár fanatikov ochotných prísť o život pre svoju pravdu sa nájde všade - ale nie toľko a taký dlhý čas, vyše dvoch storočí.


5. Evanjeliá, ako aj následné Skutky apoštolov, popisujú pravdivo aj všetky chyby, slabosti a zlyhania Ježišových učeníkov. je pravdivo uvedené, že Peter trikrát zaprel; že pokúšal Ježiša a on ho nazval Satanom;, že sa zosmiešnil pri pokuse chodiť po vode ako Ježiš; že všetci apoštoli zbabelo ušli, keď Ježiša zatýkali, a najmä, že sa zmŕtvychvstalý Kristus zjavil najskôr ženám, a až potom im - toto bolo v tých časoch neslýchané poníženie. oni to však všetko pravdivo uvádzajú a nezamlčiavajú, už len to je dôkazom, že si nevymýšľajú, pretože keby to robili, ukázali by sami seba v oveľa priaznivejšom svetle.

čiže to sú v kocke moje logické zdôvodnenia pravosti Evanjelií.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-01 12:22:35 5f69ce4b
"mila lisa, to som cital aj dalsie veci od neho a doteraz som nedokazal pochopit, ako by mohlo toto jeho bluznive pisanie skeptikovi pomoct uverit, ale asi nie sme vsetci takeho mdleho umu ako on."

tak rafael, ono inteligentnému človeku to naozaj stačí, ale zrejme som ťa opäť precenila ;)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 12:23:21 5f69ce4b
"Heliocentrizmus uz bol davno totiz dokazany aj pred Galileom...."

milý rafael, môžeš mať pravdu, ale ide o to, ako sa na to pozerali v tej dobe. vtedy bol stále rozšírený aristotelovský geocentrizmus a navyše sa niektorým zdalo, že heliocentrizmus je v rozpore s učením Biblie. takže boli opatrní, v tomto prípade príliš, čo si aj uznávajú.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 12:25:43 5f69ce4b
"...ale nie toľko a taký dlhý čas, vyše dvoch storočí.

vyše dvoch tisícročí, samozrejme"
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 12:28:52 5f69ce4b
tak rafael, ono inteligentnému človeku to naozaj stačí, ale zrejme som ťa opäť precenila ;)

Precenila si len svoje schopnosti, nie moje...

Uz som ti velkarat pisal, ze akekolvek zaznamy veduce k opravnenosti historicity Krista su nedokazatelne, nakolko sudobi historici o nom nanapisali ani zrniecko, preto akekolvek chodenie Strobela po domovoch nejakych akoze dolezitych osob sucasnosti nemozu tento dovod podopriet.
Priznam sa so zaujmom som zacal citat jeho knihu, ale nakoniec som musel skonstatovat, ze je to ozaj zasa len pre tych (ale aj pre teba),aby ich dokazali utvrdit v nedokazane.

A este k znovu urcite prichadzajucom argumente Flavia, kedze autentickost biblie sa odvija od toho, ze jeho pisatelia boli viaceri, nakolko jednym z argumentov bol aj odlisny styl pisania, preto ano Flaviova zmienka v 18 versi o Kristovi nemoze byt nic ine ako podvrh, lebo je prave inym slohom vpisane ako Flaviov styl...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 12:40:16 55d89f5b
"preto ano Flaviova zmienka v 18 versi o Kristovi nemoze byt nic ine ako podvrh, lebo je prave inym slohom vpisane ako Flaviov styl..."

rafael, áno, máš pravdu pokiaľ ide o rozdielnosti v štýle - a práve dôkladný rozbor štýlu vetu po vete ukázal, že do Falviovho pôvodného textu boli pri prepisovaní vsunuté tri interpolácie - iba tie sú odlišného štýlu - spravili to zrejme príliš horliví prepisovači, ktorým sa stručný Flaviov popis nepozdával. nuž mierne tým tento historický dokument znehodnotili, ale čo už.


"Priznam sa so zaujmom som zacal citat jeho knihu, ale nakoniec som musel skonstatovat, ze je to ozaj zasa len pre tych (ale aj pre teba),aby ich dokazali utvrdit v nedokazane"


veľká škoda, že si nepokračoval a neprečítal si aj tie ostatné tri ;)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 13:02:47 5f69ce4b
ako som pisal vyssie, cital som vsetky, ale naozaj som mohol stravit cas prijemnejsie ako demagogiou autora, ktory vo mne vyvolal pocit, ze skepticimus predstieral,aby prave zaujal aj tu cast verejnosti, ktoru bajky neberu.

Co sa tyka Flavia, neznehodnotili horlivi prepisovaci nic, lebo nic tam nebolo, jedna sa jednoznacne o podvrh,aby aspon nejakym sudobym historickym dielom napomohli zivit legendu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 13:08:39 55d89f5b
vieš, rafael, ak by išlo len o nejaké teoretické dokazovanie, tak by si aj mohol mať pravdu - už sme to tu nakoniec veľakrát spomenuli, že existencia Boha sa nedá explicitne dokázať a aj v jeho zjavení ľudstvu sú ponechané medzery, ktoré umožňujú skeptikom ako si aj ty, aby sa mohli slobodne rozhodnúť.

dá sa však zažívať, a to prakticky každodenne. preto pre mňa, ako aj každého veriaceho, ktorý nie je len formálne veriacim, vaše argumenty absolútne nemôžu túto skutočnosť zmeniť. je to podobné, ako keby si prišiel k dieťaťu, ktoré otec vedie za ruku a starostlivo sa mu prihovára, a začal mu tvrdiť, že jeho otec neexistuje, lebo o tom nie sú spoľahlivé záznamy kdesi na matrike. proste by sa len na teba udivene pozrelo a išlo by ďalej, ani by ti poriadne nevenovalo pozornosť. tvoje slová by mu prišli maximálne bláznivé - veď svojho otca dobre pozná a vie, ako sa oň stará. takže takto nejako vyznie argumentácia skeptikov pre veriaceho :)

rozdiel je len v tom, že na rozdiel od toho dieťaťa, tento otec nie je len jeho, ale nás všetkých. preto my máme povinnosť túto skutočnosť ohlasovať verejne. nie nútiť vás, aby ste uverili - to sa nedá, pretože sa to musí zažiť. ale uvádzať na pravú mieru klamstvá z produkcie novodobých oyebávačov, ktorí sa všemožnými prostriedkami snažia prekrútiť každú pravdu, ktorá sa len dá.

a aj keď si to postupne všetko ukážeme a všetky tie klamstvá a polopravdy vyvrátime, vy aj tak ešte stále máte možnosť chytať sa tých tenučkých stebielok pochybností, ktoré tam ešte ostali a ktoré tam budú vždy. ale ten rozdiel medzi vierou a nevierou je už minimálny: už je to len o tomto: verím, alebo...neverím.

a to je každého slobodná vôľa.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 13:35:27 5f69ce4b
lisa presne ako vravis, ani tvojho boha, ani boha inej kultury z doby, kedy o Zidoch este nechyrovali nemozme popriet, ale je to aj tak usmevne, ako neodvodneny antropizmus dokaze u ludi vyvolat pocit, ze akakolvek neznama entita nas ma radsej ako delfinov, ci trilobitov.

No a samozrejme nemoze chybat mantra vsetkych veriacich-slobodna vola....heureka a to je dokaz boha...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 13:55:34 55d89f5b
Starý zákon bol dostatočne historicky dokázaný? Veď sa nevedia zhodnúť, či dal boh Mojžišovi na hore Sinaj celú tóru, alebo mu bola nadiktovaná počas 40 rokov na púšti. Tiež nie je jasné, kde je hora Sinaj. Archeológovia nemôžu nájsť jediný dôkaz, ktorý by potvrdil pochod dvoch miliónov ľudí púšťou. V Egypte tiež nezaznamenali odchod takého množstva ľudí z krajiny.
Nikdy som na vlastné oči nevidel žiadne dôkazy a ani neuvidím. Všetko sú to len informácie s druhej, tretej.......ruky. Môžem veriť ale aj nemusím. Určite neodsudzujem. Napríklad v najstaršom známom kódexe z druhého storočia, sa nepíše nič o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. V novších textoch sa už i zhovára s učeníkmi. Čo je pravda, sa už nedozvieme. Určite nie tu. Môžem len veriť. Ale to platí aj pre moslima... Jedno je jasné aj z diskusie. Fanatizmus nám neprospieva.

milan # TepuXaba62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 19:16:11 57f4fff1
"...kvôli náboženstvu, to by sa vám hodilo, ale preto..."


Raz začas musím dať Melchovi za pravdu. Za napätiami a neznášanlivosťou sú zväčša tie najelementárnejšie pudy, nie nepodobné tým živočíšnym. Ide najmä o strach z inakosti akéhokoľvek druhu. Preto je ilúzia myslieť si, že vyplienením náboženstva sa vyriešia problémy sveta. Aj tak by ostalo dosť a dosť ideí a ideológií, v ktorých človek bude hľadať spásu, a ktoré ho budú naďalej rozlišovať od ostatných. A tým samozrejme zadávať dôvody pre ďalšie kolá neznášanlivosti.


Preto si dovoľujem tvrdiť Lisa, že ľudia islamu sa tiež iba vtedy začnú správať agresívne, pokiaľ cítia akýsi diskomfort. Hm, že dnešné kresťanstvo sa už vie civilizovanejšie správať ? Nuž to bude asi tým cca.600 ročným fázovým posunom, o ktorom vyššie hovoril G.Hufnagel 2. Ostatne, už sme to raz trochu rozoberali, že svet islamu bol kedysi v čelných kultúrno-vzdelanostných pozíciach, ale pravda, okolnosti boli zrejme iné. Nuž ale ináč áno, Európa momentálne nepopierateľne zažíva tiež veľký diskomfort. Ja len, že občas sa trochu treba odosobniť od tlaku reality. Hm, a totálne sa znemožním možno až teraz, ale na to je skvelým prostriedkom napr. Šeherezádino rozprávanie v Tisíc a jednej noci. Aj keď fičí pod označením rozprávka, to dielo vnímam skôr ako anekdotický "odtlačok" jedného, podľa všetkého normálnym životom kypiaceho pestrofarebného obdobia islamu. Sú tam obsiahnuté úplne všetky univerzálne platné atribúty života človeka. Skoro, akoby o nás bola reč.


Davo, tvoje myšlienkové pochody sú pre mňa záhadou. Vyrozumel som, že si pravdepodobne gastarbaiter. Odhadujem, že to bude skôr v nejakom liberálnom štáte, a nie v Severnej Kórei. A teda najmä to mi je záhadou, že keďže ten liberálny štát má zrejme dostatok práce, a zrejme aj na rozdávanie cudzincom k ich spokojnosti, potom ký ďas spôsobuje, že ty predsa len uprednostňuješ socializmus. Hm, možno si usúdil, že socialistický spôsob života je lepší pre slovanov, a ten liberálny zas pre anglosasov/germánov ?

Apropó, ešte trochu Lisa. Murári. Zbežne (zatiaľ) som preletel ten linknutý materiál. Môj prvotný dojem, že v očiach RKC (možno toho najtradicionalistického krídla, ak tam také existuje) sa asi dá ľahko dôjsť k nálepke slobodomurár. Nie je to len akási preventívna reflexívna streľba od pása na všakovaké nástrahy moderného sveta ?

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 20:26:49 59ad0b0a
:DDDDDDD

ok, Davo, to mi stačí :DDD ako som tušila, diskusia s tebou je dopredu zabitý projekt; tvoj intelekt je na najspodnejšej možnej hranici, akú som tu mohla pozorovať, zato sebavedomie na tej najhornejšej :DDD

tým, že si tu tak prostoducho a nezákerne odhalil obsah svojej makovičky, si mi spôsobil ďalší záchvat smiechu a v rebríčku tunajších mudrlantov si poskočil rovno na prvé miesto! :DDD

až mi je ťa ľúto, lebo sa zdá, že to myslíš naozaj úprimne a svojim popleteným vývodom aj skutočne veríš. mne nezostáva nič iné, ako zapriať ti po klopiho vzore "trvalíííí pocit šťastia" :DDDDD

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 20:33:58 5f69ce4b
"Preto si dovoľujem tvrdiť Lisa, že ľudia islamu sa tiež iba vtedy začnú správať agresívne, pokiaľ cítia akýsi diskomfort. Hm, že dnešné kresťanstvo sa už vie civilizovanejšie správať ? Nuž to bude asi tým cca.600 ročným fázovým posunom, o ktorom vyššie hovoril G.Hufnagel "

počuj, ty jeden liberál, prečo ty nie a nie pochopiť, že elementárny rozdiel medzi islamom a kresťanstvom je v ideológii? :// tu nejde o dve paralelné náboženstvá, z ktorých každé sa snaží iba slúžiť tomu svojmu Bohu - tu ide o absolútne protiklady už od piky. nemôžeš relativizovať úplne všetko...

proste nosným pilierom kresťanstva je Desatoro a láska k Bohu a blížnemu, odpúšťanie nepriateľom a sebaobetovanie, čo ak je dovedené do dokonalosti, produkuje kresťanských svätcov s ich hrdinskými cnosťami.

a ako je to s islamom? tam je nosnou ideou barbarský zákon šaríja, nenávisť k nemoslimom, pomstychtivosť a "svätá vojna" - násilné šírenie islamu so zbraňou v ruke. dovedené do dokonalosti toto produkuje vraždiace monštrá, samovražedných atentátnikov, znásilnené a ukameňované ženy n' all that jazz.

ako toto vôbec môžeš porovnávať?

jediné, v čom sa s tebou zhodujem, je, že prirodzené ľudské vášne sú všade. ale kým kresťanstvo nabáda k ich kroteniu a usmerňovaniu, islam práve naopak ich živí a rozdúchava. z tohto pohľadu je kresťanstvo vlastne akýmsi násilím na sebe samom, ktoré je však dobré a prospešné a vedie k osobnostnému rozvoju; islam presne naopak, pokiaľ ide o vášne, ponecháva človeka na úrovni zvieraťa, aj horšie.

ďalej tu máme svedomie, to sa tu už tiež rozoberalo: a toto je ďalšia vec, ktorú máme všetci spoločnú bez ohľadu na náboženstvo. toto svedomie - ja tvrdím, že Boží zákon vpísaný do duše - bez ohľadu na prijaté náboženstvo každému bez rozdielu navráva, že vraždiť, kradnúť, znásilňovať, je zlé. a tak sa môže stať a aj sa stáva, že jednoducho nie každému moslimovi preniknú fanatické myšlienky islamu až do srdca - on proste cíti, že to nechce robiť. a takýchto je dokonca väčšina. avšak, ako sa vyjadril nedávno istý imám, takíto moslimovia sú iba polovičatí, nedôslední - a navrhol ich trestať stínaním hláv. z jeho hľadiska mal aj pravdu :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 20:57:57 5f69ce4b
FcKensie, mrkni toto video, je od veľmi povolanej osoby, exmoslima, syna imáma, ktorý študoval islam 20 rokov a má z neho bakalársky titul:

http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/azia/hlasa-isl
am-nenavist-alebo-ho-zle-interpretuju-takto-byvaly
-moslim-varoval-obamu.html

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 21:01:42 5f69ce4b
"Apropó, ešte trochu Lisa. Murári. Zbežne (zatiaľ) som preletel ten linknutý materiál. Môj prvotný dojem, že v očiach RKC (možno toho najtradicionalistického krídla, ak tam také existuje) sa asi dá ľahko dôjsť k nálepke slobodomurár. Nie je to len akási preventívna reflexívna streľba od pása na všakovaké nástrahy moderného sveta ? "

no obávam sa, že nie, lebo sa tam citujú ich vlastné vyhlásenia z ich vlastných dokumentov a časopisov, ktoré vydávajú počas celej svojej histórie a ktoré sa občas dostanú do nepovolaných rúk. alebo, ako som vravela, info k nám prenikne od exčlenov.

musíš čítať pozornejšie ;))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 21:11:00 5f69ce4b
na tento odporný výmysel o kolaborácii Cirkvi s fašizmom, ktorému tupé stádo zmanipulované židoboľševickou propagandou radostne verí, bude myslím pre inteligentných stačiť kniha Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů:


Papež Pius XII. byl v předvečer své smrti 9. října 1958 předmětem jednomyslné obdivné úcty a uznání. O několik let později se stal hrdinou smutné legendy: během války prý nečinně a mlčenlivě přihlížel zločinům proti lidskosti a jeho ústa se k protestu neotevřela! K návratu od fikce k realitě, od legendy k historii existuje jediný prostředek: vyhledat původní dokumenty, které mluví bezprostředně o činnosti Pia XII. Proto se papež Pavel VI. v roce 1964 rozhodl dát svolení ke zveřejnění dokumentů o činnosti Svatého stolce za války. V archivech Státního sekretariátu se uchovávají spisy, ve kterých je možné vysledovat často den po dni, někdy dokonce i hodinu po hodině činnost samotného papeže i jeho administrativy. Tento materiál shromáždil a v letech 1965 až 1982 zveřejnil otec Blet spolu se svými třemi spolubratry ve dvanáctisvazkovém díle Akta a dokumenty Svatého stoce za druhé světové války. Pro dostupnost široké veřejnosti byl vytvořen jediný svazek. Český překlad je zcela bez úprav vzhledem k francouzskému originálu a nechybí zde ani rejstřík osob zmíněných v publikaci.


http://www.ikarmel.cz/kniha/Pius-XII-a-druha-sveto
va-valka-ve-svetle-vatikanskych-archivu_MCM0182.ht
ml

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 22:43:15 5f69ce4b
LOOL Davo, pozor, aby ti nepraskla cievka! :DDD

achh, takže tu sú dávne počiatky tejto komédie - trpké rozčarovanie v detstve, keď si objavil, že darčeky ti nenosí Ježiško! chápem, muselo to byť kruté sklamanie, doteraz sa z toho nemôžeš spamätať a usilovne snuješ pomstu. neboj, jedného dňa sa za to pomstíš! zvrhneš celý Vatikán aj s pápežom a povláčiš ho po uliciach Ríma priviazaného na konskom chvoste, a potom ťa vďačný oslobodený ľud vyhlási za nového cisára. to bude! :DDD

len si dávaj pozor, nech ťa dovtedy neporazí, bola by to škoda! ;)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-02 00:06:05 5f69ce4b
tvoje "dôvody" niečo kritizovať nepochádzajú z tvojej hlavy, pretože nie si schopný samostatnej úvahy, to si tu už predviedol. tie "dôvody", o ktorých píšeš a si presvedčený, absolútne nejestvujú; sú to vyfabrikované klamstvá istej skupiny ľudí, ktorá od čias zvrhnutia monarchov ovláda luzu, ku ktorej si sa zaradil, ako bábky na špagátikoch - pozor, nepíšem takto preto, že si (zrejme) robotník bez vyššieho vzdelania, to určite nie. ja si vážim pracujúcich aj jednoduchých, pokiaľ preukazujú aspoň zdravý sedliacky rozum. aj úplne nevzdelaný človek môže byť prirodzene múdry (to však ty žiaľ nie si).

luza v mojom aj všeobecnom ponímaní je spodina bez charakteru a morálnych zásad, ktorá sa riadi najnižšími vášňami a točí sa na všetky strany ako plechový kohút vo vetre, podľa momentálnej nálady. keďže nemá žiadne zásady, ktorých by sa držala, výborne sa s ňou manipuluje.

to presne takáto luza počas Veľkej francúzskej revolúcie povraždila vznešených šľachticov, ktorí jej pomáhali a starali sa o jej blaho - stačilo, aby jej na nich ukázali prstom: "pozrite, ten a ten vás nenávidí, povedal o vás to a to!" a sprostá luza hneď besniac skočila po nešťastníkovi ako divá zver.

luza nemá dostatok rozumu ani trpezlivosti, aby si overila, či sú dané ohovárania vôbec pravdivé, lebo je plytká a povrchná, jej stačí povel trhať, nezaujíma ju, koho. presne takto sa zachovala luza počas Kristovho ukrižovania, keď najprv týždeň predtým kričali "Hosana synovi Dávidovmu!"a potom, keď videli, že ho synagóga obvinila a odsúdila na smrť, okamžite sa pridali s revom "Ukrižuj ho!" a to boli mnohí, ktorých Ježiš uzdravil.


čiže aj ty si sa svojimi sprostými ničím nepodloženými a nesmierne drzými vyhláseniami zaradil k tejto luze. stačilo ti podsunúť zopár vymyslených klamstiev, ktorým si bez rozmýšľania uveril, lebo zahrali na strunu tvojej agresivity, samoľúbosti a domýšľavosti. predstavuješ si, ako poznáš pravdu, no v skutočnosti nevieš zhola nič.

si ako buldog, ktorému pán ukáže: "tohto trhaj!" a on bez rozmýšľania skáče a trhá :DD


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-02 10:15:58 5f69ce4b
Tým čo sa tu zastávajú Giordana Bruna:

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-sve
t/936-giordano-bruno-vrah-a-konfident-posledni-upa
leny-kacir-v-rime-mel-na-svedomi-spousty-zivotu-li
di-ktere-udal-malo-znama-fakta-o-zname-kauze-ktera
-dodnes-slouzi-jako-hul-na-katolickou-cirkev.htm

Vatikánske archívy sú už verejne dostupné (časť dokumentov je aj na webe) kto neverí nech sa tam vyberie a preštuduje si záznamy s procesu s ním. Každopádne dnes už nikto nepochybuje že jeho kozmologické hypotézy nehralli pri odsúdení hlavnú rolu. Čo sa týka inkvizície než zasa začnete pľuvať oheň a síru na túto inštitúciu naštudujte si ako a za akých podmienok vznikla: V Španielsku išlo hlavne o odhaľovanie naoko konverotvaných Židov a Maurov ktorí sa snažili infiltrovať cirkev na vysokých miestach a škodlivo pôsobiť na ľud. Treba si uvedomiť realitu začiatku 15. storočia: 95% obyvateľstva negramotných, neexistencia niečoho ako "masmédiá", jediným zdrojom "poznania" bola vtedy kazateľna v kostole a jedinými vzdelanými občanmi kňazi. Preto sa rozkladný vplyv týchto živlov pokladal za krajne nebezpečný. S čarodejníckymi procesmi nemala inkvizícia prvých dvesto rokov prakticky nič spoločné tie začali prebiehať až v 17 storočí a hlavne v protestantských krajinách kde spadali plne pod svetskú jurisdikciu. Prvá panovníčka ktorá v Európe zakázala čarodenjícke procesy bola katolíčka Mária Terézia.Takatalvi # BahiDyla76
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-03-02 16:35:29 55e4d2a6
šľachta, milý Davo, to je vrstva v spoločnosti, ktorá reprezentuje tie najvyššie a najušľachtilejšie hodnoty. šľachticom sa človek stával na základe mimoriadnych zásluh, ktoré preukázal najčastejšie v hrdinskom boji za vlasť. potomkovia šľachticov síce nemuseli nič veľké vykonať, avšak už pre svoj pôvod mali zaručenú tú najlepšiu výchovu v duchu pravých hodnôt, ktoré odmalička formovali ich charakter. spomedzi šľachticov sa vyberali rytieri, ktorí boli vedení k tomu, aby dodržali dané slovo a vernosť svojmu kráľovi, boli čestní a spravodliví, bránili vlasť a ochraňovali chudobných, vdovy a siroty - teda presne to, čo sa očakáva od dnešných politikov, ktorí však na rozdiel od šľachticov majú celkom inú motiváciu a vyznávajú celkom iné hodnoty; predovšetkým vlastný prospech.

šľachtici samozrejme tiež pracovali, ibaže nie motykou a krompáčom, ale ináč, najmä v armáde, v štátnej správe, diplomacii, vede a umení, boli vzdelancami a mecénmi vzdelávania, právnikmi, ekonómami a sociológmi - proste všetko odbory, ktoré tupec ako ty považuje za zbytočné napriek tomu, že by bez nich nevedel ani čítať.

je len prirodzené, že presne táto vrstva je predurčená na to, aby viedla spoločnosť a starala sa o tých, čo stoja na nižších priečkach, kde síce nie je možno taký blahobyt, ale ani taká zodpovednosť. to však isté kruhy potrebovali zmeniť a kresťanskú šľachtu Európy odstrániť z vedúcich pozícií, lebo iba tak sa mohli sami dostať k moci, po ktorej nenásytne bažili - tzv. vodcovia revolúcie, ktorí zvrhli šľachtu ako nepotrebnú, v skutočnosti túžili po jej predošlých pozíciách a keď ich krvavých spôsobom získali, dávali sa oslavovať omnoho despotickejšie a bezuzdnejšie, pretože im išlo jedine o moc, avšak chýbali im vrodené ušľachtilé hodnoty a zásady, bez ktorých sa moc rýchlo zvrhne na absolútne bezprávie. preto sa aj navzájom povraždili ako šelmy zavreté do tej istej klietky.

keďže šľachta bola dobrom spoločnosti, zvrnúť ju bolo možné len pomocou klamstiev a nechutného osočovania, ktorému spodina uverila, pretože tiež videla len lesk a bohatstvo, za ktorým bažila a ktoré závidela. a dodnes v sebe živí túto závisť a nenávisť ku všetkému vyššiemu a ušľachtilejšiemu, ako pes, čo hryzie ruku, ktorá ho kŕmi a ošetruje.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-02 21:43:50 5f69ce4b
Davo, vezmi si Kapitál alebo Čenkovej deti a hajde do postele, ráno vstávaš (ja nie, ja som ten povaľač, čo nedojí kravy, nekope krumple a nerúbe drevo, robím "len" duševnú prácu, ktorá podľa teba nie je prácou...a ešte mám aj čipkovanú bielizeň :P)

povedz mi, koľkých "imbecilov z kazateľníc" ty osobne poznáš? apsoň jedného si už videl z diaľky? aspoň s jedným si sa rozprával? prestaň sa prosím ťa strápňovať, kňazi odjakživa patrili a stále patria k najvzdelanejším ľuďom. často majú aj dve vysoké školy, najprv si urobia nejakú svetskú a potom ešte teológiu. kňazov je dnes málo a robia za minimálny plat. a čo takí misionári? osobne jedného poznám a to, čo v tej Afrike robí a v akých podmienkach, to by ani vetrom ošľahaný robotník nezvládol.

šľachta, aj keď nebola všetka taká, ako som napísala (to je ideálny obraz), predsa mala v sebe základy ušľachtilosti a charakteru. keby bola stále pri moci namiesto hajzlov, ktorí sú tam dnes, bolo by určite oveľa menej korupcie, zvrhlostí, násilností, krominality, pornografie a všelijakej pakultúry, ktorá bujnie v spoločnosti ako rakovina, pretože je podporovaná a šírená práve tými, ktorých myšlienky tu hlásaš.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-02 23:01:10 5f69ce4b
je mi ťa naozaj ľúto, raz budeš na kolenách odprosovať za tieto kraviny, čo si tu a zrejme aj inde natáral. dúfam však, že ti Boh odpustí, pretože si z tých, ktorí nevedia, čo činia. rozum, ktorý si dostal na to, aby si poznával svojho Stvoriteľa a aby si mu slúžil, si premenil na stoku plnú smradľavých odpadkov. pevne verím, že neskončíš ako Voltaire, ktorý sa v posledných hodinách života zúfalo doprosoval kňaza, aby sa mohol vyspovedať zo všetkých obludností, ktoré napáchal a ktorých si aj ty obeťou. preňho už bolo neskoro, svojmu osudu sa nevyhol, sám si zavrel dvere k spáse, pretože jeho vlastní žiaci, ktorých indoktrinoval, k nemu nepustili kňaza, takže zomrel v takom hroznom zúfalstve, že tí, čo boli toho svedkami, vyhlasovali, že by už za nič na svete nechceli niečo podobné zažiť.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-02 23:41:20 5f69ce4b
ako sa vraví...čistému je všetko čisté a špinavému všetko špinavé, alebo podľa seba súdim teba či prasťu sa len o kukurici sníva. nič iné sa na toto osočovanie nedá povedať. prestávam veriť, vlastne už neverím, že si len ohlúpnutý propagandou.

pokiaľ ide o židov, v tom sa zhodujeme, teda v názore na nich, nie v prístupe k nim. ten tvoj nikam nevedie, plodí len ďalšie zlo. kresťan sa na to pozerá ináč, čo ty nemôžeš pochopiť a preto ani nechápeš Tisovu nezištnosť. je úplne zbytočné vysvetľovať toto ľuďom ako ty.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 00:51:27 5f69ce4b
Skús točiť o špenáte. Tomu vego Che určite porozumie, lol.
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 06:52:59 d425402c
ak sa miera previnenia nasla vo Vatikanskych archivov, tak to je urcite najdovieryhodnejsi zdroj...
Hadam by sami proti sebe zanechali nieco ine?

Mozno z cireho altruizmu a neobmedzenej lasky k pravde by napisali, ze len ohrozoval ich dogmaticke prezentovanie jedinej knihy?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 08:47:15 55d89f5b
mimochodom s tym Voltairom je to vymyslena kravina
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 08:55:08 55d89f5b
"Vysvetlil som ti zvratenost krestanstva, vysvetlil som ti vznesene myslienky socializmu a aj sposob akym fasisti fungovali a zidovske vynimky pre elitu. Co este chces ? A co sa ti stale nepaci ? Ved to musi byt kazdemu mysliacemu cloveku po vysvetleni jasne."

ty si mi vysvetlil akurát tú kopu sra*iek, čo máš v hlave miesto mozgu. na tomto fóre je dosť skeptikov a cynikov, ale asi nikto z nich nie je tak prvoplánovo agresívny ako ty (nepočítam jednoduché formy života ako yanath / kvak). alebo si robíš srandu, to predsa nemôžeš myslieť vážne. mmch, prečo máš vlastne starosť o nejaké fungovanie spoločnosti, veď po smrti to už aj tak bude všetko jedno, nie? užívaj si, dokým môžeš :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 10:43:59 5f69ce4b
"mimochodom s tym Voltairom je to vymyslena kravina"

presne tak, keďže to nemôže byť pravda, tak to musí byť vymyslené. základná logika skeptikov. lenže je na to očitý svedok a jeho svedectvo je zaznamenané okrem iného aj v knihe Le Secret de la Maconnerie od A. J. Favu vydanej v roku 1883, čiže nie tak dávno po jeho smrti. meno toho svedka je doktor Fruchen, ktorý bol zrejme jeho ošetrujúcim lekárom:

"When he broke a blood vessel on one occasion, he begged his assistants to hurry for the priest. He confessed, signed with his hand a profession of faith, asked pardon of God and the Church for his offences, and ordered that his retraction should be printed in the public newspapers; but, recovering, he commenced his war upon God anew and died refusing all spiritual aid, and crying out in the fury of despair and agony, "I am abandoned by God and man." Dr Fruchen, who witnessed the awful spectacle of his death, said to his friends, "Would that all who had been seduced by the writings of Voltaire had been witness of his death, it would be impossible to hold out, in the face of such an awful spectacle." But that spectacle was forgotten, and consequently, before ten years passed, the world saw the effects of his works."


čiže:
“Keď mu raz praskla cieva, prosil svojich asistentov, aby rýchlo zavolali kňaza. Vyspovedal sa a vlastnoručne podpísal vyznanie viery, požiadal Boha aj Cirkev o odpustenie za svoje hriechy a prikázal, aby jeho odvolanie [predošlých názorov] bolo publikované vo verejnej tlači; no len čo sa zotavil, opäť zahájil vojnu proti Bohu a zomrel odmietajúc každú duchovnú pomoc, kričiac a zúriac v zúfalstve a agónii: “Som zavrhnutý Bohom aj ľuďmi!” Dr. Fruchen, ktorý bol svedkom príšerného divadla jeho smrti, povedal svojim priateľom: “Ak by všetci tí, ktorých zviedli Voltairove knihy, boli svedkami jeho umierania, nevydržali by to hrozné divadlo.” No toto divadlo upadlo do zabudnutia, a následne, skôr než uplynulo desať rokov, svet zažil účinky jeho diela.””


podľa tohto teda pred smrťou už kňaza nežiadal; čítala som však aj svedectvo jeho domácej (myslím), ktorá povedala, že si v zúfalstve vylial na hlavu nočník. vyhlásila tiež, že by "ani za všetky peniaze sveta nechcela viac vidieť umierať neveriaceho".

ak je niečo spochybniteľné, potom asi to, či teda ešte skúšal na smrteľnej posteli volať kňaza a jeho žiaci ho k nemu nepustili, alebo už nie. toto môže byť dodatočne vybájené; samotný opis jeho umierania však je s najväčšou pravdepodobnosťou autentický.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 11:18:09 5f69ce4b
ano lisa, presne tak, svedectva o ludoch, co sa nedokazu branit, tych mate dostatok, zato jediny dokaz existencie toho najvyssieho stale chyba, ak je tak jednoduche dokazat Voltairove slova, preco nie je rovnako lahko dokazat Krista?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 11:54:06 55d89f5b
ozaj, Davo, takže ten tvoj vysnívaný socialistický raj na zemi predsa len reálne existoval: bol to Jezuistký štát v Paraguaji v r. 1609 - 1769, opísaný napr. v knihe Karola Dučáka Božie svetlo v temnotách Paraguaja.

"Obyvatelia jezuitami budovaných indiánskych obcí, takzvaných redukcií, z ktorých sa skladal jezuitský štát v Paraguaji, si boli rovní. Neboli tu bohatí ani chudobní. Nejestvovalo súkromné vlastníctvo nehnuteľností a takmer všetok majetok redukcií bol spoločným vlastníctvom ich obyvateľov. Všetko, čo Indiáni potrebovali k životu, dostávali zadarmo od spoločenstva redukcie."


"V jezuitskom štáte nikto nežobral, nikto nebol opustený, cudzí, zbytočný. Mladomanželia dostávali po svadbe od svojej obce do užívania dom so základným zariadením a kusom poľa. Náklady na svadbu hradila komunita príslušnej redukcie. V redukciách nemali peniaze, ba dokonca aj výraz peniaze bol Indiánom neznámy. Pritom spravodlivá spoločnosť jezuitov bola založená na princípoch lásky k Bohu a lásky k blížnemu, nie na princípoch triednej nenávisti a permanentného triedneho boja, ako to neskôr praktizovali vo svojom zdeformovanom modeli sociálnej rovnosti boľševici a ich nasledovníci."


"Znie to ako sci-fi, ale bola to skutočnosť, dokázaná mnohými hodnovernými prameňmi a dokumentmi. Bezmála 160 rokov fungoval osobitý kresťanský komunizmus lásky, ktorý na svoju dobu prosperoval a priniesol domorodým obyvateľom nebývalý hmotný i duchovný rozkvet."


http://www.martinus.sk/?uItem=164058

takže toto je jediný schodný a realizovateľný model, ktorý sa skutočne v praxi aj osvedčil - ako som už veľakrát vysvetlila - fungujúci jedine na princípe dôsledne uplatňovanej lásky k Bohu a k blížnemu, a nie na princípe nejakej totalitnej moci.


choď touto cestou a môžeš to zažiť.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-03 11:58:06 5f69ce4b
"ano lisa, presne tak, svedectva o ludoch, co sa nedokazu branit, tych mate dostatok, zato jediny dokaz existencie toho najvyssieho stale chyba, ak je tak jednoduche dokazat Voltairove slova, preco nie je rovnako lahko dokazat Krista?"

rafael, pretože potom by si už nemal priestor na svoje pochybnosti. Boh ti dáva slobodu výberu.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 11:59:02 5f69ce4b
nuz tazko zosmolit vacsiu hlupost...
Takze grecke baje su rovnako pravdive?

Takze absencia Krista v zaznamoch je dokazom jeho existencie?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 12:05:48 55d89f5b
Pojem zvrátenosť kresťanstva vychádza priamo z vlastnej ideológie, ktorá ide od základu proti zdravému rozumu a v zásade ho popiera. Ľudia, ktorí týmto kalerábom veria, ľudovo nazývame ovce. Chcú byť dobrovoľne mystifikované a dostávajú svoje porcie očakávaných rozprávok prostredníctvom rokmi prepracovaného oblbovacieho systému. 2000 rokov vymyslené nehmotné kráľovstvo nebeské, zaštítené generálnou modlou, je vo fantázii oviec živené dodnes...
Tu použitý výraz vznešené myšlienky socializmu je podobný prvému, ale má bližšie k demagógii už len tým, že poniektorí nemajú ani štipku vlastnej hanby ním operovať i dnes. Neschopní závistlivci, ktorí sa pokúšali siahať na cudzie statky, sa nazývali boľševici, pokračovatelia komunisti, ich dnešní pohrobkovia zas šašovia na smiech, rovnako neschopní a chorobne závistliví. Rozprávky, tentoraz o raji na Zemi, však boli aj reálne skúšané niekoľko desaťročí v praxi. Ako nevyhnutne dopadol tento veľkohubý experiment na ľuďoch, vie dnes každý so zdravým rozumom...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-03-03 12:16:51 d425402c
" Takze grecke baje su rovnako pravdive?"

áno, pretože existujú reálne dôkazy o existencii starogréckych bohov ako napr. posmrtné plátno boha Poseidona, zázračný Afroditin obraz, každoročne zostupujúci svätý oheň v Aténach na počesť Dia, autentické telo a krv Apolóna v kúskoch chleba a vína a kopec uzdravených na príhovor bohyne Gaie a tak podobne. svedkovia by ti vedeli vyprávať ;)

nehovoriac o tom, koľkí sa denne modlia k Diovi a čo všetko dobré im to prináša.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 12:18:02 5f69ce4b
vidíš, Pandáš, tak ti zostáva už len to jediné, uctievať generálneho nepriateľa generálnej modly, to je zaiste najvyšší prejav zdravého rozumu vymyslený špeciálne pre tých, ktorých nazývame vlkmi :P
lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-03 12:21:42 5f69ce4b
Byt vylizany neni hanba...len debata uviazne vacsinou na tej rovnakej sprostosti...
kucma # FyvaFixa25
-
 42% ( 2 people voted )
+
2016-03-03 14:20:57 97ece141
presne mi to pripomina debatu s fotonom, urcite si nanho vsetci pamatate, lebo jeho dokazovanie v kruhu sa stalo neodmyslitelnou sucastou jeho breptania.
Preto ma mrzi, ze kazdy veriaci vlastne uviazne vtautologii, je to pravda, lebo je to napisane v biblii, ktora to opisuje...

Dokonca ani foton nevylucoval inych bohov z inych baji, vediac, ze by sa dostal do problemov ohladom zapiskov z inych baji.
Ja som si myslel, ze lisa dozrela, ale zial ten cas este nenastal.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 14:30:18 55d89f5b
Pascalova stavka je pekna vec, ak sa pocita len s jednym a teda zidovskym bohom, otazne je, ci ich nemoze byt viac...A vtedy ani Pascalova stavka nepomoze...
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 14:39:14 55d89f5b
ale da sa to dolozit aj touto citaciou...

Princip racionálního postoje k víře v zázraky, navržený skotským filosofem Davidem Humem. Doslovné znění je toto: "Žádné svědectví není s to dokázat zázrak, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější než skutečnost, kterou se snaží doložit." Tedy: myšlenka, že svědectví je mylné nebo vylhané, by musela být ještě neuvěřitelnější než ono svědectví o zázraku samo, abychom toto svědectví mohli přijmout.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 14:40:57 55d89f5b
hej bol to vzdelany hlupak.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 15:07:07 55d89f5b

"Tedy: myšlenka, že svědectví je mylné nebo vylhané, by musela být ještě neuvěřitelnější než ono svědectví o zázraku samo, abychom toto svědectví mohli přijmout."

rafael: GENIÁLNE. takže:

1. čo je neuveriteľnejšie: že 70 tisíc ľudí vo Fatime sa dohodlo, že budú spoločne klamať o tom, že videli slnečný zázrak, prípadne boli všetci opití; alebo to, že sa ten zázrak skutočne odohral?

2. že v Jeruzaleme už skoro 2 000 rokov predvádzajú kúzelnícku show za prítomnosti zástupcov desiatok rôznych inštitúcií, z ktorých aspoň polovica je voči zázraku skeptická; alebo to, že tam skutočne zostupuje blahodatný oheň?

3. že celé skupiny vedcov nezávisle od seba po desaťročia skúmali zázračný obraz v Guadalupe a všetci o svojich výsledkoch klamali; alebo to, že je ten obraz naozaj zázračný a disponuje vlastnosťami opísanými v knihe váženého profesora Callahana?

3. že známy skeptik Raymond Rogers, ktorý nemal žiadny záujem na potvrdení pravosti Turínskeho plátna, si z neznámych dôvodov vymyslel, že skúmaná vzorka plátna bola nadstavená inou tkaninou, aby potvrdil, že pôvodné datovanie bolo nesprávne; alebo to, že je to proste pravda?

atakďalej atakďalej. sám si si určil kritérium pravdivosti, takže si dávaj otázky a odpovedaj si na ne a možno k niečomu dôjdeš.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 16:15:19 5f69ce4b
"Viem o tom, ze socialne spolocenstva sa budovali aj v niektorych prvych krestanskych komunitach a uz som tu na dolezite o tom pisal."

to je veľmi pekné, že vieš, a ako som už povedala, jedine takéto spoločenstvá - teda na princípe kresťanskej lásky - boli úspešné a nezvrhli sa tam, kam všetky ostatné, založené na totalitnej moci miesto Desatora a kulte osobnosti miesto kultu jediného Boha.

opäť toto nemáš šancu poprieť, ale napriek tomu si z toho nedokážeš vyskladať holú pravdu, že žité kresťanstvo je tým najsprávnejším modelom pre akúkoľvek spoločnosť.

PS: neprekladám pre teba, ale pre tých, čo nevedia po anglicky, keďže sa nebavím primárne s tebou, ale píšem na verejné fórum, kde veľa ľudí číta, aj keď neprispievajú.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 16:21:55 5f69ce4b
lisa22 :
"3. že známy skeptik Raymond Rogers, ktorý nemal žiadny záujem na potvrdení pravosti Turínskeho plátna, si z neznámych dôvodov vymyslel, že skúmaná vzorka plátna bola nadstavená inou tkaninou, aby potvrdil, že pôvodné datovanie bolo nesprávne; alebo to, že je to proste pravda?"
Tak on vydal o tom štúdiu. Rafael nech si ju zoženie a prečíta. Bol to jeho kolega - ateista a vedec.
Ale kým 3 vedecké inštitúty toto všetko nepotvrdia, tak rafael neberie...)
Lisa, snažíš sa spasiť ich duše ? To je ťažký oriešok...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 17:31:56 b2294f69
lisa22,
inak jednu poznámku, keď som čítal o tom Voltaire...
Poznám jedného praktického všeobecného lekára pre dospelých, ktorý musí chodiť často k umierajúcim. Neraz hovoril, že sa pri umierajúcich ľuďoch, ktorí neverili v Boha stretol dosť často s veľmi ťažkou reakciou pri zomieraní. Triasli sa od strachu, škrabali steny, kričali, pričom netrpeli fyzickými bolesťami.Niektorí tvrdili, že videli divné bytosti, z ktorých mali strach. Išlo o ľudí, ktorí, stručne povedané nevedeli rýchlo zomrieť, celou bytosťou sa držali života ako slamky. Báli sa smrti a nechceli zomrieť.Neraz sa, takrečeno, prebrali z posmrtných mrákot..Pritom ten lekár je sám ateista. Bolo to fakt zarážajúce.michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-03-03 17:47:52 b2294f69
"Lisa, snažíš sa spasiť ich duše ? To je ťažký oriešok...)"


:)
nie, snažím sa len uvádzať niektoré veci na pravú mieru, podávať informácie, ktoré možno nie sú všeobecne známe a tak.


napr. ak niekto vyhlasuje, že Evanjeliá sú podvrh a boli v priebehu dejín rôzne pozmenené či prekrútené Cirkvou, ako sa to dnes už pomaly všeobecne traduje, som nútená ho upozorniť, že je to bullshit, pretože sú nad všetku pochybnosť pravé a v pôvodnom znení. to, či sa potom rozhodne uveriť aj ich obsahu, je už jeho osobná vec; avšak mohol by mať oveľa väčší problém veriť im, ak by mal pochybnosti o ich pravosti.


alebo zázraky: zaprisahaného skeptika určite nepresvedčia. ale je dobré ukázať, že neboli vedou vyvrátené a že v týchto prípadoch ide skutočne o porušovanie fyzikálnych zákonov, a nie o podvod, či zbožné želanie vidieť zázrak tam, kde nie je. ako s týmito faktami potom niekto naloží, je už jeho vec.


rovnako tak dejiny Cirkvi, ktoré súčasníci poznajú už len brutálne sfalšované "osvietencami". treba im ukázať, že existuje aj iný výklad a že mnohé zdanlivo nevyvrátiteľné skutočnosti sú len klamstvá, v lepšom prípade polopravdy. to, či sa potom niekto rozhodne Cirkev vo svojich očiach rehabilitovať, je už jeho rozhodnutím, ale mal by mať aspoň možnosť.

"Triasli sa od strachu, škrabali steny, kričali, pričom netrpeli fyzickými bolesťami. Niektorí tvrdili, že videli divné bytosti, z ktorých mali strach. Išlo o ľudí, ktorí, stručne povedané nevedeli rýchlo zomrieť, celou bytosťou sa držali života ako slamky. Báli sa smrti a nechceli zomrieť."


....príšerné....
inak je známe, že smrteľný zápas človeka je tým najťažším v živote, je to čas, kedy oňho bojujú obidve mocnosti. peklo sa snaží uvrhnúť dušu do zúfalstva, pripomína jej všetky hriechy, ktoré za života napáchala a snaží sa ju presvedčiť, že jej Boh neodpustí. ak tomu podľahne, potom nedokáže Božie odpustenie prijať a vopred sa voči nemu zatvrdí, čím sa vlastne sama odsúdi na večnú existenciu bez Boha. je to hlavne otázka pýchy / pokory. pyšní neradi prosia o odpustenie...zdá sa im to ponižujúce. pritom je to jedine oslobodzujúce...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 18:15:12 5f69ce4b
ak sa aj vždy nedarí uvádzať princípy kresťanskej lásky do praxe - nedarí sa to, pretože je to ťažké a svojím spôsobom proti ľudskej prirodzenosti, ktorou je sebectvo, čiže vyžaduje to sebazaprenie - to ešte neznamená, že sa tohto ideálu treba vzdať a zavrhnúť ho ako neuskutočniteľný. práve naopak, vždy sa treba usilovať o nejaké vyššie méty.

strata ideálov, cynizmus a z neho vyplývajúci nihilizmus nie sú múdrosťou skúseného, ale hlúposťou porazeného, ktorý to vzdal. pretože život bez vyšších snáh a ideálov je už len prežívanie a čakanie na nevyhnutný koniec.

ideál vzájomnej kresťanskej lásky je tým najušľachtilejším a najkrajším, aký ľudstvo kedy malo. ideály sú výzvou, ktorá čaká na svoje naplnenie a každý z nás má možnosť pokúsiť sa o to sám. ak sa ti nepáči, ako to robia druhí, ak máš pocit, že v tom zlyhávajú, rob to ty sám lepšie a ukáž im, ako si to predstavuješ. tak sa šíri v spoločnosti dobro, pretože láska plodí lásku a nenávisť zasa produkuje opäť len nenávisť.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-03 21:03:11 5f69ce4b
pravdaže, ušľachtilosť kresťanských ideálov môže pochopiť a prijať za svoje len civilizovaná spoločnosť, ktorá už sa nejaký čas predtým vyvíjala smerom preč od primitívnych barbarských zvyklostí a násilného zákona džungle.

necivilizované polozvieratá nielen, že tieto ideály nie sú schopné chápať a tobôž napĺňať, ale ich dokonca vnímajú ako výzvu na agresiu voči ich nositeľom.


najlepší príklad tohto tvrdenia máme dnes priamo pred očami - keď sa naša stará dobrá Európa hemží divochmi, ktorí zúrivo demolujú jej stáročiami vytvorené kresťanské hodnoty a neváhajú siahať aj na životy tých, čo im s láskou poskytli pohostinstvo.

rovnako tak sú dobrým potvrdením tejto pravdy aj pokusy svetových policajtov zaviesť v ich rodných zemiach demokraciu. barbari riadiaci sa zvieracími pudmi však dokážu rešpektovať len železnú ruku despotického vládcu, rovnako ako cirkusové tigre musia počuť nad sebou neustále švihanie bičom.

nižšie tvory je totiž možné ovládať len pomocou strachu a násilia; vyššie sa dokážu ovládať samy. vyvinutá sebakontrola je preto hlavným znakom civilizovanej bytosti.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 62% ( 3 people voted )
+
2016-03-04 01:02:01 5f69ce4b

"Zazrak sa skutocne odohral, ale len v hlavach veriacich a k tomu nie je nutna dohoda o klamstve. Staci len lahkoverna mysel a sugescia."
:DDDDDDDDDDDDDDDDDD

priam neuveriteľná hlúposť, ktorou sa snažíš popierať pravdivosť zázraku vo Fatime, hádam predčí všetky doterajšie pokusy, ktorých som tu bola svedkom. a že ich bolo! :DDD

možno ti však rafael poďakuje (to som zvedavá, či ho ješitnosť prinúti klesnúť až takto hlboko :P)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 01:06:59 5f69ce4b
ešte si zabudol pripomenúť, že tie detičky si vymysleli aj všetky tri posolstvá, z ktorých dve sa s neomylnou platnosťou už splnili a tretie sa práve napĺňa. poraď, čo brali, keď to bolo také účinné, občas by sa to hodilo! :DDD
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 01:11:32 5f69ce4b

"Neboj sa a precitaj si ho."

ja sa nebojím, niečo také stupídne som už dávno nečítala, hoci v poslednom čase je toho výrazne viac - asi tak všetky tie linky, čo sem posielaš. sorry, ale pri debatách s tebou začínam mať pocit, že prichádzam o vzácne mozgové bunky :PPP

takže len k tomuto: "Marie údajně předpověděla druhou světovou válku (toto proroctví bylo ale zveřejněno až několik let po začátku druhé světové války)"


Mária vo svojom druhom tajomstve povedala toto:

"Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna... Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier, Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý otec bude mnoho trpieť a mnohé národy budú zničené."

keďže Mária v posolstvách žiadala o modlitby a zmierne obety na zabránenie tejto druhej, ešte strašnejšej vojny, a hlavne rozšírenia bludov Ruska, ktoré nastalo po VOSR ešte v tom istom roku, logicky boli jej požiadavky zverejnené okamžite po tom, ako ich vyslovila, aby sa ľudia mohli modliť, ako žiadala. to však bolo ešte neoficiálne zverejnenie, pretože to neznamenalo, že Cirkev automaticky pravosť zjavení uznala; stalo sa tak až po ich dôkladnom preskúmaní v roku 1941.
až potom boli prvé dve tajomstvá zverejnené aj oficiálne – keď už boli verejnosti dávno známe a udalosti v nich predpovedané sa vyplnili (pretože Rusko nebolo zasvätené, a tak tu dnes kmotor môže stále hlásať svoje bludy). pokiaľ ide o tretie tajomstvo, to malo byť zverejnené do roku 1960, ale nakoniec sa zverejnilo až v r. 2000.

čiže znova nejaký trápny pisálek sa tu snaží niečo vyvracať, čo si myslí, že keď prečítal dva články, tak všade bol a všetko vie a že keď niečo zamlčí, niečo prekrúti a niečo naklame, tak mu to každý zhltne. presne ako ty :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 01:56:21 5f69ce4b
""nižšie tvory je totiž možné ovládať len pomocou strachu a násilia" Taky Tiso a katolicka cirkev o tom vie svoje a patricne toho vyuzivali a vyuzivaju aj ked mnohych z nich mozno nazvat nizsimi tvormi. Aplikovali to na ovecky, ktore sa nedokazali tomu vzopriet a doplatila na to cela spolocnost."


myslím, že už stačilo, svoju nebotyčnú hlúposť si tu už prezentoval tak dokonale, že sa už zrejme ani ty sám nedokážeš prekonať. daj si radšej pauzu a venuj sa niečomu zmysluplnému, napríklad užívaniu si zaslúženej mzdy, ktorú poberáš od svojho hnusného zdieračského kapitalistického zamestnávateľa, hoci by si namiesto toho mohol pracovať zadarmo v komunistickom raji.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 02:01:45 5f69ce4b
"Urcite poznate rozpravku cisarove nove saty. Len dieta uprimne vykriklo Cisar je nahy, pretoze nikto nechcel byt povazovany za hlupeho."

očividne máš syndróm toho dieťaťa, avšak môžem ťa priateľsky uistiť, že trpíš len nanajvýš bludnou predstavou o vlastnom dôvtipe ;))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 02:06:01 5f69ce4b
Dávidko, pozor! Práve v rádiu hlásil že dnes má polícia akciu v okrese Revúca.
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 07:36:38 d425402c
lisa ak na podporu nedokazaneho zivota Krista je potreba rozporuplne svedectva z pred sto rokov, ci Turinske platno., je to dost slabucke.
Treba sa viac snazit, mozno by stacilo zopar udajov z vtedy pisucich historikov ,aby aspon jeho zivot dokazali, o zazrakoch ani nehovoriac...

Ale kedze rovnako historickou osobou je aj Merlin, je to zaujimave...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 08:08:52 55d89f5b
a to jezis este zije?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 09:23:06 97ece335
rafael, to je ale námietka ;))) niečo v zmysle: tak viem, že sa tie zázraky nedajú vyvrátiť, ale dokazovať niečo zázrakmi je proste blbosť, to ja neuznávam :P

a ktoré "rozporuplne svedectva spred sto rokov" máš vlastne na mysli? nebodaj Starý zákon? :)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 12:41:41 5f69ce4b
myslim tvoj odkaz na Fatimu, lebo pokial by islo o veriacich v greckych bohov, videli by Afroditu, ci Heru....

Ale samozrejme si sa ako obvykle vyhla pripomienke o historicite Merlina, nie och aj Krista.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 12:58:50 55d89f5b

"Spravne malo byt: Take proroctva ako predpovedala Maria"

aha, takže už Mária predpovedala? nie tá malá Lucia? :D teda priznávaš, že zjavenie bolo pravé? a tej Márii len tak náhodou vyšla prognóza o novej svetovej vojne v čase, keď práve končila tá prvá, no to bolo určite nanajvýš pravdepodobné, niečo také vtedy predpovedať :D to predsa každý vtedajší prognostik videl priamo pred očami, že len čo skončí jedna vojna, hneď aj bude ďalšia. aj to o bludoch Ruska, kde len donedávna vládol kresťanský monarcha, to muselo byť predsa jasné ako facka, čo tam pripravujú a kam všade sa to bude šíriť.

a presne, tých posolstiev boli tisíce, a len tieto vyšli, všetky tie nevydarené sa utajili :P

inak ja som myslela, že považuješ za pravdepodobnejšie, že to prorokovala vtedy 10-ročná Lucia de Santos: jej záujmom bolo takýmto vydareným proroctvom pritiahnuť davy pútnikov na vlastný pozemok jej rodiny Cova da Iria, ktorý pútnici neustálym dupaním a šliapaním totálne znehodnotili a Luciina rodina si tak nemusela robiť starosti s jeho obrábaním. to bol ale šikovný ťah, čo?

a desaťročné dieťa "svoje vymyslené proroctvá" neodvolalo ani na nátlak rodičov, ani na nátlak kňazov a dokonca ani vtedy, keď sa jej vyhrážali smrťou! no to bola ale dokonalá klamárka! a to všetko len preto, že sa jej nechcelo okopávať kukuricu :P

a k tomu ešte na potvrdenie svojich výmyslov vyvolala u 70 tisíc ľudí slnečné halucinácie.

Davo, ty si proste génius! som si istá, že aj rafael ti to potvrdí :DDD

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 13:00:54 5f69ce4b
"Ale samozrejme si sa ako obvykle vyhla pripomienke o historicite Merlina, nie och aj Krista"

na tú poznámku budem reagovať, až keď mi ty odpovieš na moje štyri otázky ohľadne toho, čo je neuveriteľnejšie.

a ešte pridávam jednu:
5. čo je neuveriteľnejšie: že si mierne retardovaná Bernadetta Soubirous, ktorá nebola schopná naučiť sa základy katechizmu, aby mohla ísť na prvé sv. prijímanie, vymyslela nový titul Panny Márie "Som Nepoškvrnené Počatie", ktorý v živote nemohla počuť; alebo jej to zjavila samotná Panna?

mmch, telo Bernadetty, ako iste vieš, je zachované celkom neporušené bez známok rozkladu a je možné ho vidieť v kláštore v Nevers.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 13:11:32 5f69ce4b
Milá lisa22 najvedšia záhada je tá-že ako presne poznáte vznik kozmu bohom v ničom- a keď bol sám jediný-musel stvoril aj seba ako bohosatana-ale o tom mlčite a to ma najviac fascinuje a udivuje v presnej znalosti kartarskeho výkladu biblie-prezentované ako jediná pravda-ale nie ste v schopnostiach dokázať to!-ako dokázal dopustiť váš milujúci tatko takúto ohavnosť- akou bol Osvienčim! a k proroctvu-sa=športového tipu-stavme sa-keď nevyhrá jeden vyhrá druhý!a prorok uhádne proroctvo! a ešte k maľbám-prečo nevznikali od údajného života ježiša obrazy- ale veľa-veľa storočí po!- prečo asi! čo si myslíš boli tie postavy z tej doby? ver že nie! lebo tie postavy žili v tej dobe keď ich maliar maľoval-a tak je to zo všetkým-k vašej znalosti- neznamená pravda!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 13:12:52 58d4285f
iakze zasa nic o Merlinovi?
No a tie proroctva, skus Nostradamove, aj tie sa vzdy naplnili, az ked sa odohrali, dovtedy ani tuk.. apropos ak by si poznala historiu a nie tak ako Husitov bez Husa, ci Keplera, tak naozaj 2.sv vojna bola jasna uz pocas konca 1.sv vojny hadam kazdemu, kto sa vo vtedajsej politike vyznal.

No a panenka Maria je svedectvom coho? Hadam len zleho prekladu z panny a mladej dievky...A chybnym prekladom vznikla na pocudovanie realna bytost, ktora vrannom krestanstve ani nebola, tomu sa hovori vyvoj a predpoved buduceho nepochopenia prekladu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 13:25:33 55d89f5b
rafael, založte si s davom nejaký prognostický spolok, vám dvom je všetko jasné, poznáte už dopredu vývoj svetovej politiky, kam sa hrabe nejaký Nostradamus. mmch, kto vyhrá voľby, prezraď mi to please ;)

k Merlinovi vážne neviem, čo presne ťa zaujíma, podľa mňa to bola legendami neskôr opradená reálna osoba, žil vraj niekedy v 6. storočí. and so what?

teraz sa konečne vyjadri ku knihe profesora Calahana o Guadalupskom zázračnom obraze, ako aj k tej štúdii Raymonda Rogersa k datovaniu Turínskeho plátna, ktorú spomínal michal.

pokiaľ ide o Pannu Máriu, už Starý zákon výslovne prorokuje, že sa Mesiáš narodí z panny z Dávidovho rodu. tomu samozrejme nemusíš veriť, to len pre tvoju info. ako aj to, že sa narodí v Betleheme.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 14:56:05 5f69ce4b
Z panny sa narodili aj Osiris, Mitra, Krisna,Adonis,ci dokonca Budha...
Takze akekolvek svedectvo ,ci akykolvek kus platna, nedokazuje akehokolvek boha.
Preto znova, historicita Merlina, ci ak chces Krista, Budhu, Adonisa, Mitru(navyse velky konkurent Krista nikkeiskeho koncilu) prehral len o par hlasov, nedokazuje zle prelozenie z mladej devy na pannu,ci zamenrer?...aby sa naplnilo proroctvo...
Kedze ale Adonis Mitra Oziris boli skor, neslo o nic vynimocne.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 15:05:48 55d89f5b
ferda, všetko toto sme tu už rozoberali, nájdi si to v mojich starších príspevkoch, mne sa nechce to tu stále opakovať, sorry. Boh ako večná bytosť sám seba nestvoril, ani jeho nikto nestvoril, on JE stále, je prítomný a večný, nepodlieha času ani priestoru, preto preňho je všetko, čo bol aj bude, teraz a tu.

pokiaľ ide o Osvienčim, prečo by to Boh nemal dopustiť? ľudia si sami vybrali takéto konanie, keby sa boli držali jeho prikázaní, nebolo by sa to stalo.

mmch, vedel si, že podobné zverstvá ako v Osvienčime páchali ešte predtým "revoluční osvietenci" vo Francúzsku, keď doslova masovo vyvraždili celý jeden kraj, Vendée, ktorý sa vzbúril proti ich šialenej teroristickej vláde?

"Počet katolických obětí nejen ve Vendée, ale i v jiných částech Francie, jde do stovek tisíc, některé prameny píší až o 800 tisících. Ve Vendée zůstaly většinou jen zničená stavení, lidé žádní. To byla opravdová genocida. Potvrdil to sám jakobínský generál Westermann, který vítězoslavně psal do Paříže: "Občané republikáni, Vendée už neexistuje! Díky naší svobodné šavli zemřela i se svými ženami a dětmi. Rozhodl jsem se pohřbít v lesích a bažinách Savenay celé město…děti rozdupal koňmi a vyvraždil ženy, aby nemohly plodit bandity. Není mi líto ani jednoho vězně. Zničil jsem všechny…""


"Revoluční úřady poslaly za to onomu sadistickému zvrhlíkovi vřelou gratulaci."


"Známý italský žurnalista a autor knih rozhovorů s posledními papež Vittorio Messori k tomu napsal: "Všechno to, co praktikovala za II. světové války SS, bylo již dříve vykonáno ve Vendée ´demokraty´vyslanými z Paříže: ze seškrabané kůže obyvatel Vendée se vyráběly boty pro úředníky, z jemnější kůže žen rukavičky. Stovky mrtvol byly zpracovány na tuk a mýdlo. Ve Vendée došlo poprvé k uplatnění chemické zbraně, k použití jedovatých plynů a otrávené vody. Tehdejšími plynovými komorami byly lodě naplněné venkovany a kněžími, zavezené doprostřed řeky a potápěné…""

tak vidíš, ferda? kto začal páchať tieto zverstvá, o ktorých ty vieš len, že ich páchali aj nacisti, ale nevieš - lebo ťa neučili v škole - že ich ako prví páchali práve tí, o ktorých si myslíš, že zaviedli "pokrok"? aký to bol vlastne pokrok? bola to vzbura proti Bohu a jeho zákonom, teda tieto skutky sú dielom tých, čo odmietli Boha a rozhodli sa nasledovať satana. a čo je na tom čudné, že ich skutky sú priamo diabloské?

kto za to môže, Boh alebo človek?

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 15:53:07 5f69ce4b
nehnevaj sa rafael, ale nemozem sa pozerat ako tomu nerozumies.
to ze jezisko vystupil na nebesia predsa potvrdilo 12 dobovych svedkov ktori to na vlastne bulvy videli aj s panenkou mariou, ktora tam vystupila tiez...co na tom nie je jasne?
no nepisal by si o takych veciach keby si ich videl...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-03-04 16:11:19 b2fd96e6
Milá Lisa22-je to dané v tom-že nepoznáš dôkladne hviezdy-ale lem to čo je napísane v biblii-prečo práve panna-Virgo- označované písmenom M-maria -Mitra atď--lebo je to súhvezdie panna na oblohe a nie živá bytosť-môžeš povedať v ktorom znamení si sa narodila-a to je celé vzaté z hviezd už od čias Sumerov-až k prepisu židmi menami ktorých veríš že žili-ako aj ježiš a jeho12 apoštolov-neviem prečo sa stále točí toto všetko lem o židoch a málo sa hovorí práve od počiatku Sumerov-základ civilizácie! podla mňa ako som už raz písal-i slávny Rím padol-no vstal ešte mocnejší-aby vládol svetu-ta nie je to tak!telo padlo ale duša nie-a to sa naučili Rimania od židov-keď za slobodu život dávali-môžem povedať že ježiš kolaboroval z Rímom pre základ kresťanstva- preto sa dal ukrižovať-ako symbol svojej moci-nie je tajomstvom že židia sa stále búrili proti Rímu! čo povieš! mám pravdu??
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 16:29:21 58d4285f
rafael, plané vykrúcačky, už ma to nebaví. si proste zacyklený vo vlastnej slepote a nič ti nepomôže, nemáš síce ani jediný argument, aby si vyvrátil platnosť toho, čo som uviedla, ale budeš sa krútiť furt dokola ako had.

odpoviem ti citátmi múdrych ľudí:

"Myslím, že len idiot môže byť ateista. Musíme prijať, že existuje určitá nepochopiteľná moc, ktorá má nepredstaviteľnú schopnosť predvídania a poznania a takisto silu, ktorá spôsobila, že začal existovať svet." (Ch.B. Anfinsen, americký biochemik a nositeľ Nobelovej ceny)

"V Boha neveria len tí, ktorí majú záujem na tom, aby neexistoval." (Francis Bacon, anglický vedec a filozof)

"Pravdepodobnosť, že život vznikol náhodou, je porovnateľná s pravdepodobnosťou, že slovník vznikol po explózii v tlačiarni." (William E. Conklin, americký biológ)

"Moderná fyzika nás neodvádza od Boha, ale naopak, nevyhnutne nás vedie bližšie k Bohu. Ani jeden z pôvodcov ateizmu nebol prírodovedcom. Všetci boli len priemernými filozofmi." (Arthur Eddington, anglický fyzik)

"Poznamenávam, že pravá zbožnosť, ktorá uznáva osobného Boha a osobné pokračovanie života v spojení s Bohom, nie je v rozpore s prírodnými vedami. Preto sa v každom čase k tejto viere hlásili ozajstní vedci." (August Bier, nemecký chirurg)

"V nepochopiteľnom vesmíre sa prejavuje rozum, nás ľudí nekonečne prevyšujúci. Bežná predstava o mne, že som ateista, spočíva v obrovskom omyle. Kto ju vyčítal z mojich vedeckých teórií, sotva ich pochopil." (Albert Einstein, nemecký fyzik, tvorca teórie relativity, nositeľ Nobelovej ceny)

"Nikdy som nepopieral existenciu Boha. Som presvedčený, že vývojovú teóriu je možné úplne zladiť s vierou v Boha. Je nemožné dokázať a pochopiť, že veľkolepý a nadovšetko nádherný vesmír, ako aj človek povstali len náhodou. Toto považujem za hlavný dôkaz existencie Boha." (Charles Darwin, anglický prírodovedec a biológ)

"Nádherný poriadok a súlad vesmíru mohol vzniknúť jedine podľa plánu vševedúcej a všemohúcej Bytosti. Toto je môj posledný a najvyšší poznatok" (Isaac Newton, aglický fyzik a astronóm)

"Čím viac sa zaoberám vedou, tým viac som veriacim." (Louis Pasteur, francúzsky lekár, biológ a chemik)

"Prírodné vedy a náboženstvo môžu stavať proti sebe len ľudia, ktorí sa málo vyznajú aj v prírodných vedách, aj v teológii." (Paul Sabatier, francúzsky chemik a nositeľ Nobelovej ceny)

"Dnešná fyzika potvrzuje, že fyzický svet má svoj počiatek v stvoriteľskom akte a vôbec nie je niečím, čo sa samo stvorilo a čo nemá počiatok." (Alexander Fleming, objaviteľ penicilínu a nositeľ Nobelovej ceny)


"Som kresťan, to znamená, že verím v Kristovo božstvo ako Tycho de Brahe, Kopernik, Descartes, Newton, Leibniz, Pascal..., ako všetci veľkí astronómovia a matematici minulosti" (A.L.Cauchy, francúzsky matematik)


lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-03-04 16:35:18 5f69ce4b
a ešte jeden kameňák, špeciálne pre rafaela :)

"Kristovo telesné zmŕtvychvstanie je jednou z najlepšie dosvedčených udalostí v dejinách ľudstva" (John Ambrose Flemig, fyzik a rádiotechnik)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 16:39:09 5f69ce4b
Takže na záver...KONEČNE SME POCHOPILI vďaka vyššie sa STRIEDAJÚCIMI aktérmi, s vysokááááánskym stupňom odbornosti...dejinnej ..čo bolo skôr kuriatko alebo sliepočka. Nikdy nezabudneme.Už len závery zakomponovať do praxe ...a zemský raj je tu raz dva.A Pali v našej krčmičke povedal , že tým pádom je jedno... kto vyhraje voľby ...i tak tu bude len a len TEN ZEMSKÝ RAJ....lebo aktéri vyššie nám to jednoznačne.... vedecky...oné izé...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 18:22:47 58d4289b
"Dnes som este pre mnohych ludi blazon. Ze som bol geniom pochopi ludstvo az neskor. Este na to nie je pripravene, ale ja im to za zle nemam. Je to prirodzene."
To je na diagnózu na duševnú chorobu...michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 19:18:34 b229227a
samozrejme, Davo, všetci klamú a všetko je zmanipulované, iba ty samojediný hovoríš čistú pravdu :D len ty ju poznáš, vlastne ty budeš možno aj jej pôvodcom, hmm? ;) tuto rafaela sme svojho času podozrievali, že je Chuck Norris, ale to sme ešte nepoznali teba :D

prečítal si si tie citáty tých "jednoduchých oviec" ako Einstein, Newton, Pascal, Eddington, Pasteur, Bacon, dokonca sj samotný Darwin a iní - medzi nimi mnohí nositelia Nobelových cien? a to je len zlomok, čo som sem dala. veľkých vedcov, čo boli a samozrejme stále sú veriaci, je plno a práve preto sú veriaci, že sú vedci. to len zapredanci súčasnej propagandy hlásajú dávno vyvrátené evolucionisticko-ateistické bludy.

presne ako to povedal hneď ten prvý: len idiot môže byť ateistom.

"Dnes som este pre mnohych ludi blazon."
tak toto si povedal obrovskú pravdu, máš kudos :DDD akurát, že ním budeš aj zajtra a pozajtra a najlepšie bude, ak si čím skôr uvedomíš, že ním skutočne si.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:24:06 5f69ce4b
"To je na diagnózu na duševnú chorobu..."
michal, začína mi to byť jasné. kam sa hrabe náš ded Vševed...to je proti tomuto hotové stelesnenie ratia :D

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:25:46 5f69ce4b
Michalko, to bol dobrý štek. Skoro som od smiechu spadol zo stoličky.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:30:32 d405c1fd
"Len strucne k tomu mojmu dovtipu. Viem, ze si ho uvedomujes a preto si ho spomenula. Tak je to spravne a tak to ma byt. Bez namahy trham oponentov v diskusii ako rotvailer slachy prasata po trojdnovej diete a to ta prirodzene pritahuje."

ešte toto sme prehliadli. no nie je rozkošný ten Davo? :DDD

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:35:16 5f69ce4b
"Ja som vedel, ze ta moja povaha pritahuje a to si este nevidela moje vydrete ramena."


máš pravdu, vždy som chcela študovať psychológiu! a tie tvoje ramená...ukážeš mi? :)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:51:04 5f69ce4b
No nie a nie...zmúdrieť Teda: istí múdry človek raz povedal : KEĎ JE NIEKOMU /aj celému okoliu / JASNÉ ŽE SA JEDNÁ O HLUPÁKA A DISKUTUJE /jedná, rozpráva sa/ S NÍM DLHŚIE AKO JEDNU MINÚTU / tri vety/ / JE SÁM HLUPÁK....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:55:14 58d4289b
kokooooos!!! :DDD

a to si hovoríš gentleman? :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 19:59:37 5f69ce4b
nestačí, pretože ja predsa nebudem ukazovať svoje prírodné štvorky v čipkovanom prádle len preto, aby som potešila národ. to už by som sa rovno mohla živiť niečím iným, nie? :P

takže sa radšej fundovane vyjadri k tým citátom. zaujíma ma najmä Conklin, Eddington a Sabatier. daj, že v čom sa tí nešťastníci mýlili (ani sa nemohli nemýliť, keď ešte nemali šancu poznať teba ;))

klopi, veď to je zábava1! :D

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 20:22:25 5f69ce4b
Mila Lisa22-ešte si neodpovedala na najvedšie tajomstvo-kde sa nachádzal duch keď neexistovalo nič-v tom ničom alebo mimo toho nič-jediná rozumná odpoveď stačí. doposial dostávam odpovade len od ignorantou! apropo!v Osvienčime boli povedšine židia ktorý si tú cestu nevybrali-bol to predsa jeho vyvolený národ-tak prečo??
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 20:37:50 58d4285f
no ok, Davo, teraz si mi poodhalil naozaj dosť zo svojho vnútra :D ale tak je to s vami chlapmi všeobecne; vy ste oveľa viac pozemsky zameraní a zaujímajú vás hlavne materiálne veci a pôžitky, a preto dobrotivý Pánboh stvoril nás ženy a obdaril nás....hm...istými prednosťami, aby sme vás inšpirovali k vyšším métam :) a ono to vážne funguje. až na to, že u teba to žiaľ uplatniť nemôžem, pretože som počestná vydatá žena a svojho milenca nikdy nepodvádzam ;)))


takže môžeme len filozofovať ;)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 21:00:35 5f69ce4b
ferda no dobre....skúsim, ale asi to nebude mať cenu, pretože to sa proste nedá predstaviť si, chápeš? my sme akoby uzavretí v tomto časopriestore a niečo, čo je mimo toho, neohraničené časom ani priestorom, si nedokážeme predstaviť - to ale neznamená, že to tak nemôže byť...proste, je to ako v dvojrozmernom svete uvažovať o treťom rozmere. čiže odpoveď je asi taká, že ten duch sa nachádzal všade a zároveň nikde, a bol vždy, nevznikol. bol a stále je.

pokiaľ ide o to, že v Osvienčime umierali príslušníci vyvoleného národa, tak sa treba najprv pozrieť do histórie, prečo si ich Boh vlastne vyvolil. odpoveď znie - aby mohol medzi nich poslať svojho Syna, ktorý mal byť ich kráľom. a čo spravili oni? potupne ho zavraždili. tým sa sami zriekli svojho vyvolenie; takpovediac sa vydedili z Božieho kráľovstva. a privolali na seba trest - najprv vyhnanie zo zasľúbenej zeme, rozptýlenie po celom svete a nakoniec aj holokaust. pretože oni sami pred Pilátom kričali: "Jeho krv na nás a na naše deti!" a myslíš, že za krv Božieho Syna to bol priveľký trest? ja nie.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 21:11:57 5f69ce4b

"Ale Liza, ved ja si len robim srandu. Trochu sa snazim odlahcit temu. Je piatok, treba sa trochu uvolnit"

lenže ja hovorím smrteľne vážne :P
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 21:23:03 5f69ce4b
Lísa,
a ded vševed Gejza sa tu ešte pravidelne vyskytuje ? Nejaký čas som tu nepísal a nesledoval jeho aktivity...)
"Michalko, to bol dobrý štek. Skoro som od smiechu spadol zo stoličky."
Chucky, a čo konkrétne ti tak zlepšilo náladu ? Odviaž sa...Veď preto sem chodíme, aby sme sa pobavili, ja to tvrdím od začiatku...)


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 21:29:24 b229227a
ferda...neexistuje nič, je to len výraz pre existenciu niečoho čo ty nevidíš, všetko je v BOHU a skrze neho všetko povstalo.lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 21:32:31 b91d9c26
"lenže ja hovorím smrteľne vážne :P" T tymi stvorkami, alebo s tym manzelom?"

všetko, čo hovorím, myslím vždy vážne. s Bohom, s kresťanstvom, s vierou, s holokaustom, s manželom, milencom aj štvorkami.


vravíš, že chceš mať so mnou vzťah? to je zaujímavý paradox. nemyslíš, že by to bol riadne nerovný vzťah - génius a blbá ovečka? či máš skôr dominantné sklony...c'moon...ja mám náhodou rada sebavedomých mužov! ;) (ale len, ak majú svoje sebavedomie na čom založiť, len tak by the way :))


jeeeeeej.....lucifer! samo peklo zostúpilo :D

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 21:50:04 5f69ce4b
"a ded vševed Gejza sa tu ešte pravidelne vyskytuje ? Nejaký čas som tu nepísal a nesledoval jeho aktivity...)"

michal, nesledujem ani ja. nejaký Gejza H. tu síce straší, ale to nebude on, vyjadruje sa totiž pomerne stručne. to tu ale máme zábavu dnes večer, čo? to ani Pandáš v metalovom klube nemá :D

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 21:51:50 5f69ce4b
"Vydrete ramena budu stacit ? Ak nie, co dalsie by bolo treba ako zaklad ? Doriesime."

tak ja som skôr mala na mysli duševné prednosti ;)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:00:34 5f69ce4b
"všetko, čo hovorím, myslím vždy vážne. s Bohom, s kresťanstvom, s vierou, s holokaustom, s manželom, milencom aj štvorkami.


vravíš, že chceš mať so mnou vzťah? to je zaujímavý paradox. nemyslíš, že by to bol riadne nerovný vzťah - génius a blbá ovečka? či máš skôr dominantné sklony...c'moon...ja mám náhodou rada sebavedomých mužov! ;) (ale len, ak majú svoje sebavedomie na čom založiť, len tak by the way :))"
Lisa, nedráždi Dava, ešte mu praskne žilka, že to myslíš vážne. Odkedy si spomenula tie štvorky, tak stratil kontrolu...) U týchto entít ako Dave alebo Gejza človek nikdy nevie, čo sa stane. ..)))
Nezabudni, že aj ded vševed si myslel, že píšeš len kvôli nemu...) Dúfam, že ešte žije a anaste mu fúka boľačky...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:09:23 b229227a
Davo,
od génia tvojho kalibru si to veľmi cením...Aj bezvýznamné plus je lepšie ako žiadne plus...)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 22:13:51 b229227a
"To mas na mysli nejake kreslenie, recitovanie, alebo skakanie do reci ? Upresni."

napríklad niečo také ako inteligenciu a charakter....


"Lisa, nedráždi Dava, ešte mu praskne žilka, že to myslíš vážne."
to sa nemôžem ani zabávať? :/// LOL
dnes je tu celkom prča, ešte by mohla doraziť Lenka, nech sme zasa komplet :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:15:59 5f69ce4b
Davo,
Na Lenku si daj pozor, až sem dá svoju fotku, tak tri dni nebudeš moc zaspať. A to myslím úplne vážne. Si veľa zmeškal, keď si nevidel tie super fotky, ktoré tu dávala naposledy. Tvoj predchodca Gejza to najskôr nezvládol, že neprejavila o neho záujem...A to ju roky uháňal na tejto diskusii. Samozrejme, vyšiel tvrdo aj po Líse, ale tam hneď narazil, čo ťažko znášal. Ona nie je na gerontov, ktorý sa nevedia ani správať, čo je minimum nutné, aby ju nejaký chlap zaujal. Ber tieto moje dobrá rady smrteľne vážne...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:32:16 b229227a
Davo,
"Za genia budem pokladany az neskor. Dnes to nema ziadnu cenu. Musis byt trpezlivy."
To budem. Možno dopadneš ako Vincent van Gogh. Aj jeho diela získali na cene až po smrti...A tebe to došlo už teraz, keď píšeš o tej trpezlivosti...To je dobrý znak. Až sa toho obaja nedožijeme, nevadí.
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:40:42 b229227a
Davo,
nie som na chlapov, ale na baby to iste zaberie...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:42:09 b229227a
michal, ma neser, tak ja tu prácne oblbujem Dava svojimi štvorkami, a keď ho už mám konečne spracovaného, tak ty hneď, že Lenka??? ty žiarliš, priznaj sa! lenže nezabúdaj, že ja som ti nič nesľúbila, to bolo len preto, aby zasa žiarlil Vševed. máš inak pravdu, chlap sa musí vedieť správať...no a to Davo vie, o tom žádná....ber si z neho radšej príklad, keď chceš, aby aj po tebe baby tak šaleli!

"Co je to ten charakter ? Nieco ako ma nas prezident, ktory zarabal na zobrani miliony s pseudosucitnym vyrazom a omrvinky hodil chudobe (charita) ?"
presne niečo také som mala na mysli, ako si uhádol?

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:44:29 5f69ce4b
lisa22,
v pohode, zaleziem niekde a ticho Vás budem pozorovať.) Je my jasné, že na génia ako Dave nemám...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:52:15 b229227a
ale no....tak som to zas nemyslela. skôr som dúfala, že sa o mňa pobiješ, a ty hneď zdrháš z bojiska?
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:54:30 5f69ce4b
Davo,
to je preto, že tí dole, čo sú mentálne pod tebou nestačia s tebou držať krok. Každý nie je geniálny a pravdou je, že génia, tie nižšie intelekty znervózňujú a oberajú o čas. Lísa sa ťa sice snaží zaujať, ale vidím, že nie si úplne spokojný. Asi ti nedala dosť vhodnej, intelektuálne potravy. To sa stáva. Génius býva často nepochopený, to je jeho kliatba...

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-04 22:56:45 b229227a
Fuha, tak totok je už dosti strmé. Pánabeka Lisa, potom dr.Tiso bol vlastne oportunista, keď zachraňoval tých 40.000 Židov ? Ľudáci by už konečne mohli seknúť s lavírovaním a povedať demokraciou vymäknutým pakom natvrdo, či vôbec mať alebo nemať súcit so zamordovanými potomkami komparzu v tej "commedia divina". (A ktorí, len tak medzi nami, sú aj tvojimi súrodencami po Adamovi a Eve, že ?) Hm, veľmi by som sa mýlil, keby som si myslel, že tu prezentuješ vlastne flashe zo svojej pripravovanej knihy ? Ak áno, buď si istá, že to bude kasový trhák, a rozhodne dôstojná doplnková literatúra k práve zo žalára vyslobodenému majnkampfu.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:57:52 59ad0b0a
aj keď je fakt, že na génia ako Davo nemáš ani len omylom. s tým sa už musíš nejako zmieriť, no. veď len tých kníh, čo ten prečítal! a tých článkov na internete! ten dôvtip, ten rozhľad! obávam sa, milý michal, že tebe by ani desať životov nestačilo na to, aby si sa mu vyrovnal...čo, vyrovnal...aby si mu aspoň po kolená dosiahol! ale tak...kým žijeme, stále môžeme dúfať, nádej umiera posledná, nie je tak?
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 22:58:42 5f69ce4b
lisa22,
aj by som sa pobil, ale uznaj, že Davo je iná liga :
Tak som to nemyslel. Myslel som, ze nebudes moct zaspat az uvidis majstra v akcii, lebo sa budes chciet naucit to, co tu zacnem predvadzat. Ja som iny level ako je nejaky Gejza. Budem ako rozburene more, ktore by ani Poseidon neukludnil.
Takže, vás budem pozorovať, aby som sa poučil od majstra...)
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 23:00:28 b229227a
"Lísa sa ťa sice snaží zaujať, ale vidím, že nie si úplne spokojný. Asi ti nedala dosť vhodnej, intelektuálne potravy"
tak ja robím, čo môžem...ale veď sám vidíš, ako to je....čo sa mám kvôli tomu stresovať? to nerobí dobre tráveniu zasa.

"Knihy palim v krbe od cias mojho prveho slabikara. Razdej ponozky ako knihu."
a vieš, že si ma vôbec neprekvapil, ty môj génius? :D tlieskam ti, to je ten najsprávnejší prístup k vzdelaniu. keby to tak robil každý, to by bol iný svet! ;)


"K stvorkam by mohla este nieco pridat. Napriklad zoznam jedal, ktore vie pripravit a dobre casove vykony v pracovni."
vieš, ako výborne varím? taký steak len tak hocikde nedostaneš, aký ti spravím ja. lenže mám pocit, že ty radšej špenát...:( ale aj ten sa naučím, keď bude treba (musím dať do toho teraz maximum, bo keď dorazí Lenka, som v prdeli...://)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 23:15:34 5f69ce4b
"Knihy palim v krbe od cias mojho prveho slabikara. Razdej ponozky ako knihu."
a vieš, že si ma vôbec neprekvapil, ty môj génius? :D tlieskam ti, to je ten najsprávnejší prístup k vzdelaniu. keby to tak robil každý, to by bol iný svet! ;)
Lisa, tu pozor. Takýto prístup ku knihám je vyhradený len géniovi. Autor každej knihy je totiž primitív, voči intelektu génia, takže sa nedá čakať, že génius bude strácať čas čítaním kníh..
Toľko som ešte aj ja pochopil, vzhľadom na to, čo nám Davo naznačil..
"tak ja robím, čo môžem...ale veď sám vidíš, ako to je....čo sa mám kvôli tomu stresovať? to nerobí dobre tráveniu zasa"
Stresovať sa nemusíš, ale až ho nechceš unudiť, musíš mu ukázať tie štvorky...Dúfam, že som ho pochopil správne...


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-04 23:31:20 b229227a
vieš čo, zlatko, venuj sa radšej dákemu športu a menej kukaj to péčko. takáto extrémna nadprodukcia testosterónu, akú tu predvádzaš,sa dá najlepšie vybiť na ihrisku kopaním do lopty. lebo takto ti to len zbytočne udiera na mozog a to nie je zdravé ;)
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 00:03:46 5f69ce4b
no tak musím uznať, že zabavili sme sa výborne :D
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 00:12:37 5f69ce4b
Tak toto je ten "správny prístup"! Stači spomenúť čosi o "štyrkách" , "čipkovanom ..spodnom" a hotovo . Okamžite je poriešená ideológia, islamizácia, prvotnosť sliepky a vajíčka a ich náplň, svalová hmotnosť i dejinné osobnosti či celý rad volebných preferencií...A ja som sa bál, spolu s našímí krčmičkovými "konfábeľmi" že tu sranda zanikla ...A aha ho vykľulo sa ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 08:15:19 58d4289b


rafael, plané vykrúcačky, už ma to nebaví. si proste zacyklený vo vlastnej slepote a nič ti nepomôže, nemáš síce ani jediný argument, aby si vyvrátil platnosť toho, čo som uviedla, ale budeš sa krútiť furt dokola ako had.

a ja som si myslel, a urcite aj ostatni, ze vykrucas sa ty, ja som chcel vediet ,ci vies dolozit zivot Krista, co podmienuje potom bavenie sa o jeho matke, zazrakoch, videniach atd...Inak je to uplne zbytocne, ako v pripade Adonisa, Ozirisa a dalsich, ktori sa zazracne narodili z panny.
No a ked sa dostaneme k realite nejakej postvy, potom mozme rozoberat videnie 70 000 ludi pozerajucich sa par minut do Slnka.
Mimochodom skus to aj ty a uvidis aj ty mozno to, co v tvojom mozgu prebehlo indoktrinaciou, zato domorodec z Amazonky Mariu urcite neuvidi....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 10:02:48 55d89f5b
a ešte jeden kameňák, špeciálne pre rafaela :)

"Kristovo telesné zmŕtvychvstanie je jednou z najlepšie dosvedčených udalostí v dejinách ľudstva" (John Ambrose Flemig, fyzik a rádiotechnik)


to je riadny kamenak, lisa, a ja som si myslel ze obdobie vypatlavania mas uz za sebou.
tak sem s tym dolozenim, lebo argument autority dokazom nie je...
Preto napr. vyrok chemika o vzdialenosti Pluta od Slnka nemozme brat seriozne, preto aj vyjadrenie veriaceho fyzika v pripade historickych udalosti maju rovnaku vahu.
Ze ale Flavius a ostatni zijuci historici tych cias sa radsej nevenovali fyzike, ked fyzik ma take uspechy v dokazovani historie...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 10:07:44 55d89f5b


prečítal si si tie citáty tých "jednoduchých oviec" ako Einstein, Newton, Pascal, Eddington, Pasteur, Bacon, dokonca sj samotný Darwin a iní - medzi nimi mnohí nositelia Nobelových cien? a to je len zlomok, čo som sem dala. veľkých vedcov, čo boli a samozrejme stále sú veriaci, je plno a práve preto sú veriaci, že sú vedci. to len zapredanci súčasnej propagandy hlásajú dávno vyvrátené evolucionisticko-ateistické bludy.


A uz ssme doma, kedze neveris v Krista, si zapredanec evolucionistickej loby, a to samzorejme uz su tie bludy ze vraj vyvratene..
No skus citaciou nejakeho odbornika v zememeracstve, ktory autoritou svojho ja bez dokazu vyvrati evoluciu, ved nedavno si napisala, ze fyzik dokazal zmrtvychvstanie toho ,co sa ani nenarodil.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 10:19:43 55d89f5b
rafael, máš evanjeliá, máš Skutky apoštolov, máš prvotnokresťanských mučeníkov, máš veľkých filozofov ako Tomáš Akvinský, Klement Alexandrijský, sv. Augustín, Blaise Pascal a iní, máš svätcov a ďalších mučeníkov, máš zázraky - aj trvalé ako Guadalupe, kam môžeš ísť osobne, máš tisíce svedectiev konvertitov, máš kresťanský socializmus ako jediný reálne funkčný model, máš milióny kresťanov v priebehu dejín dodnes denne prenasledovaných a vraždených pre vieru, a nestačí ti to?

asi bude problém niekde v tebe.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 12:16:41 5f69ce4b
Rafael-tak ako dieťa nevie ešte pochopiť-čo to tá fyzika je-časom sa naučí chápať-tak ako keď prváčik nevie chápať-aj keď vie spočítať 1+1 ale nechápe vyššiu matematiku-tak je to aj o tom-že nie každý vie chápať a pochopiť kozmos-ako taký slnečný rok -12 znamení a ďalšie a ďalšie-veď v dávnych dobách bolo smrteľným hriechom-vysloviť opačný názor-ako tvrdila cirkevná vrchnosť-asi tak-ako za Hitlera-mohol niekto protirečiť?A tak aj to dieťa časom pochopí že ježiško nenosí darčeky-a zem už nie je plochá doska-no chápem ľudí pre svoje ilúzie!-lisa -dám jeden príklad-v dnešných dobách sa rozmáha pedofília-ale keď polícia ich začne prenasledovať-začnú kazety schovávať kade-tade-až po stáročiach ich ľudia začnú nachádzať-ďalej už poznáš v biblii pôvod ale dôvod nie!---končím už idzem volic-volím teho nikoho !!!pá-papa !ale neznam chto ši a či ši- kedz ši nigdze a či budzeš znac spravovac- kedz ne ši !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-05 14:24:21 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
de   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.3083 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles