Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Fabiánský socialismus


Fabiánský socialismus

V jedné z předcházejících statí jsem nastínil důvody, proč socialismus nemůže fungovat ekonomicky. Přesto se o jeho nastolení celé zástupy fanatiků neustále snaží. A když nejde nastolit beztřídní společnost prostřednictvím marx-leninského revolučního boje naráz, pokoušejí se o skrytí jeho podstaty prostřednictvím různých adjektiv, např. socialismu s lidskou tváří. Jednou z dalších cest zavedení úplného socialismu je tzv. Fabiánský socialismus, tedy socialismus zaváděný cestou gradualismu, salámovou metodou.

Historie

Fabianismus má své kořeny již v roce 1884, v Londýně, kde byl založen jako elitářský (i když dosti heterogenní) klub levicových intelektuálů G. B. Shaw[1], S. J. Webb a jeho manželka Beatrice Webb[2], H. G. Wells[3], Annie Besant[4], Eleanor Marx[5], E. Bernstein — na socialistických myšlenkách Jeremy Benthama a Johna Stuarta Milla. Není nijak překvapivé, že šlo převážně ointelektuály z bohatých rodin (srov. F. Engels, V. I. Uljanov).

Ze soudobých pokračovatelů jmenujme například britského premiéra Tony Blaira, Neila Kinnocka, britského premiéra Harolda Wilsona[6], britského premiéra Clementa Attlee[7], Čecha Ludvíka Hocha[8] a bohatou plejádu dalších.

Ekonomické názory Fabiánské společnosti jsou kombinací různých teorií počínaje J. S. Millem, W. S. Jevonsem, Alfredem Marshallem a konče J. M. Keynesem.

Snem společnosti bylo od počátku nastolit socialismus v Británii a poté na celém světě. Socialismem tito fabiánci rozumějí především kolektivní organizaci společnosti státem[9]. Známky postupu od liberalismu a kapitalismu k socialismu nacházeli především v aplikaci a rozšiřování regulativních, administrativních a zaopatřovacích funkcích státu[10].

Původním znakem Fabiánské společnosti byl vlk v beránčím rouše, ale z vcelku pochopitelných důvodů byl poměrně brzy změněn na želvu v útočném postoji se sloganem: "When I strike, I strike hard".

V roce 1893 se Fabiánská společnost podílela na založení Nezávislé dělnické strany(Independent Labour Party) v Británii a v letech 1900 — 1906 na formování Labour Party, jejímž je kolektivním členem. Fabiánská společnost poskytuje svým fabiánským socialismem ideologickou podporu britským odborům a Labour Party. Členy byli mj. i nedávní britští premiéři T. Blaire, či G. Brown. Z druhé strany oceánu třeba F. D. Rosewelt a celá plejáda reprezentantů Demokratické strany.

Fabiánský socialismus se poučil z katastrofálního výsledku Leninova revolučního prosazení socialismu v Rusku, z nepředvídatelných výsledků takové změny. Poučil se, že lid bude vždy takovouto změnu chápat jako cosi cizorodého a bude ji dříve, čí později odmítat, zatímco u pozvolného prosazování bude možné neúspěchy bagatelizovat. Postupná metoda touto vadou nepředvídatelného výsledku netrpí.

Nedávná minulost a současnost
Během války vypracoval lord Beveridge [známý fabiánec] svou tzv. "Zprávu" [Social Insurance and Allied Services]. V Británii vyčerpané válkou vyhráli volby drtivě labouristé a v tom okamžiku došlo k prvnímu drtivému úderu "želvy". Britové, i jiní národové, podlehli poměrně snadno vábničce sociálních jistot pro všechny bez rozpoznání jejich destruktivní podstaty. Mezi lety 1945 1951 došlo v Británii ke znárodnění bankovního sektoru, těžkého průmyslu, energetiky, dopravy a zdravotnictví[11].

Výsledkem bylo např. v GB prodloužení doby přídělového systému, deficitní hospodaření státu, stagnace mezd a růst cen. V roce 1951 Labour Party volby ještě vcelku logicky prohrála, ale klíčová odvětví již v rukou státu zůstala[dodnes] a představa státu sociálního blahobytu zůstala vlastní i všem dalším vládám[12].

Fabiánský socialismus se uchytil jak ve Velké Británii, tak ve Spojených státech, v kontinentální Evropě, posléze i v Jižní Americe, Austrálii a nejiným způsobem i v Africe. Fabianismus je záludný tím, že svoji existenci nezakládá na nějakých jednotlivcích, nebo na konkrétních stranách, ale na myšlence šíření socialistické ideje tak, že se o ní zavede společenská řeč, ve které již ta idea dále sama nerušeně roste.

Jeden ze světových socialistů, G. D. H. Cole za druhé světové války napsal: "Tu se nám vždy namítalo, že socialismus má sice nesporně krásný a vznešený ideál, že však jej nelze prakticky uskutečnit. Říkalo se nám, že to znemožňuje ‚lidská povaha‘. Tento argument však dnes již neobstojí. Neboť socialismus se přece jen osvědčil, a to po celá dvě desetiletí v jedné z největších zemí světa. Systém, jenž byl v r. 1917 zaveden v Sovětském svazu, má spoustu vad, avšak odstranil nezaměstnanost a začal vyrábět zboží až po samu mez výrobní síly. Říkalo se též, že by se socialistický stát nevyhnutelně zhroutil, poněvadž jeho obyvatelstvo by spotřebovalo vše, co lze vyrobit, aniž si ponechá v záloze přiměřenou zásobu k nahromadění nové výrobní síly. Tento argument rovněž neobstojí, neboť Sovětský svaz ukládal do svých kapitálových záloh pravděpodobně větší část svého národního důchodu, než jakou kdy dovedl uložit kterýkoliv kapitalistický stát, ačkoliv byl nucen věnovat ohromné náklady na výzbroj pro eventuální sebeobranu." Kdyby soudruh Cole ještě žil, uváděl by jako dnešní úspěšné příklady socialismu Kubu, Venezuelu, Sovětský svaz, nebo Zimbabwe? Socialisté totiž nikdy nepřijmou a nepochopí, že jejich vize světa je utopistická a nutně nefunkční, protože odmítá přirozené lidské motivy nabyté stovkami generací zkušeností, ale snaží se je nahradit lidstvu nevlastními ideály, umělými konstrukty.

Je vlastně paradoxem, že světovým socialistům se podařila dříve nemyslitelná věc: státy s hluboce zakořeněnou úctou k soukromému vlastnictví a právu zvolna přetvořili na státy, které plní většinu bodů Komunistického manifestu.

Snahou fabiánských socialistů je docílit plně regulované, kolektivní formy států, tedy jinými slovy o nahrazení liberalismu, či kapitalismu, formou kolektivního vlastnictví výrobních prostředků a prostřednictvím regulací a dotací zcela rozvrátit systém hospodářských vztahů a přirozené ekonomiky tak, že vykreslí společnost liberální jako neefektivní a neschopnou a místo ní nabídnou společnost podle jejich názoru "vědecky" řízenou centrálním plánováním. Že k tomu použijí manipulační techniky, není nic nového. Nejsnáze se manipulují tací, kteří se ochotně identifikují s populisticky podaným dogmatem.

Není žádná pochybnost o tom, že všechny sociálně demokratické strany na světě (či strany s podobnými adjektivy) jsou praktickými realizátory fabiánského socialismu, které vsadily na návykovost socialismu a počítají se s tím, že lidé si postupně zvyknou i na šibenici. Jde o socialistické strany, jejichž cílem je socialismus, podobně jako cílem komunistických stran je komunismus.

Mimochodem, projekt Evropské unie není ničím jiným, než praktickou aplikací fabiánského socialismu. Krok za krokem, regulací za regulací, dotací za dotací, směřuje ke konečnému řešení: světovému socialismu. A pokud se zeptáme, zda se to náhodou nepodobá socialismu fašistickému, pak samozřejmě podobá, protože jde stále o stejný nápad: Ein Volk, Ein Führer, Ein Reich, Ein Ordnung. Šlo by to bez změny podstaty napsat klidně jinými jazyky. např. one people, one leader, one empire, one order, nebo ooдин человек, один лидер, один империя, oдин заказ.

Na to, jaké techniky k dosažení absolutního světového socialismu fabiánci používají, se podíváme příště.

————&m dash;————— —————&mdas h;—————&md ash;—————& mdash;————&mdash ;—————

[1] Romanopisec, dramatik, novinář silně orientován na vůdcovství, inspirován Leninem a toryovci.
[2] Budoucí oslavovatelé SSSR v roce 1936, kdy už měl sovětský socialismus za sebou nejméně 10 miliónů mrtvých obětí jeho budování. V té době Webb píše pojednání: "Soviet Communism: A New Civilization?". Sidney Webb vysoký státní úředník, B. Webb socioložka.
[3] nakloněn oligarchické kastě,
[4] sekularistka a theosotka
[5] jedna z dcer Carla Marxe
[6] 1964 1970 a 1974 1976, Labour Party.
[7] 1945 1951, Labour Party.
[8] Pokud Vám jeho jméno nic neříká, známější je jako britský tiskový magnát Robert Maxwell, labouristický poslanec.
[9] V zájmu "společenského dobra", tedy nám dobře známí "dobroserové". Samozřejmě výklad "společenského dobra" není ponechán těm, kterých se týká (je jim injektováno), ale je ponecháno poskytovatelům. "Dobro" se ovšem neděje nikdy na jejich náklady, nýbrž vždy z veřejných zdrojů. Dnes zcela typicky vyvlastňování ve veřejném zájmu, křížové tažení proti kouření, boj proti hazardu, boj proti drogám, boj proti podnikatelům, boj proti velkokapitálu. Všimněte si, že jsou to vždy boje.
[10] Vcelku není velkou kategorizační chybou jejich označení etatisté.
[11] srov. v ČsR Benešovy poválečné znárodňovací dekrety a konečné znárodnění zbytku soukromého vlastnictví komunisty 1948. Košický vládní program přijatý nikoliv v Košicích, ale o měsíc dříve v Moskvě. Není překvapivé, že k socialismu se ještě značně zdrženlivě vyslovoval prof. T. Masaryk, zatímco jeho následník se k němu od počátku plně hlásil a podílel se aktivně na jeho realizaci. V poválečném prosazování socialismu se ještě dr. Beneš pokoušel zachovat možnost konglomerátu socialismu a demokracie, které se vlastně principiálně vylučují. Hned jeho následník plně dokázal neslučitelnost obou modelů.
[12] srov. ČR po r. 1989 těžký průmysl v cizích rukou, bankovnictví v cizích rukou, telekomunikace v cizích rukou, média vlastněna z větší části zahraničními investory, v rukou státu většina železniční a letecké dopravy, pošty, zdravotnictví, školství, nepřiměřený státní dozor nad soukromým podnikáním.Author: PETR ZAVLADSKY # CusoNyqa02
Svet2014-10-069
-
 35% ( 10 people voted )
+


kovboj # XypoRihi61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-06 15:55:29 4e6396f0
Prírodné vedy boli, sú a zrejme ešte dlho budú hľadať a vysvetľovať zákonitosti sveta! Spoliehajú sa na exaktnosť , vedeckosť či... teoretické princípy s tým súvisiace! Nejaká kreativita , umeleckosť sa véééééľmi vzdiaľuje prírodo--vedeckému skúmaniu sveta! Ale "náš" ,,, autor ZAVLADSKY,,, začína "skúmať "a riadiť aj svet ....citujem "přirozené ekonomiky"... Hajajáááj ..... to sme kde.... asi u tvorcoch nových DOGIEM! Umenie je sa naučiť --niekoľko jazykov , umenie je vytvoriť istý obraz, tvar...aaaaa... Čosi sa skúma, vysvetľuje....a čosi sa tvorí, vymýšľa ...a rozdiely sú ---popísané v múdrych knihách! PRIRODZENÁ EKONOMIKA je rozporuplný neexistujúci , fantasmagorický "novotvar" ..To nie je .... PANKREAS... ktorí "efektívne " senzoruje a riadi telesnú schránku....Zmeny paradigmy Ekonómie ako takej je možné . no tým pádom prichádzajú do úvahy zmeny ---radikálne.... všetkých systémov s ekonómiou súvisiacích!A to je celá škála ľudského diania ....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-06 20:36:03 58d4289b
Už len definovať "přírozenú ekonomiku" ..pán Autor... ZAVLADSKY o2... a hotovo...sme "z toho vonku..."!/ dá sa to jesť? je to veľké? tvrdé? má to rozmer? rastie to "samo"?----aaa/
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-06 20:50:13 58d4289b
Nemôže fungovať ekonomicky? Hahahahaha... Ekonómia je paveda. Ak dnes niečo nefunguje, tak je to práve ekonómia založená na dnešnom zvrhlom finančnom dlhovom a úročnom systéme. Preto vravím, všetky strategické činnosti musí znova prevziať štát, aby nemohli vznikať monopoly, ktoré držia vlády v šachu. A aby vlastne tie demokratické voľby, keď si volíme strany a vládu, mali nejaký zmysel. Teda aby vláda, ktorú môžeme voľbami vymeniť, mala skutočnú moc a nie pár svinských oligarchov a banksterov. Takže v prvom rade začneme tým, že zrušíme súkromné banky a úroky a zavedieme jedinú štátnu banku, ktorá bude poskytovať pôžičky podľa potreby a bez úrokov. Nič iné nebude mať v popise práce, teda žiadne špekulácie a obchodovanie na finančných trhoch. Takéto nemorálne činnosti sa tiež zrušia, ako aj hazard a budú sa podporovať len reálne a prirodzené hodnoty. Hneď na to sa zavedie 100% zdaňovanie zisku štátom nad určitú dohodnutú sumu, pokiaľ zisk nebude znova reinvestovaný v domovskej krajine. Dovážať sa bude iba to, čo nebudeme vedieť vyrobiť alebo vypestovať. Všetkých finančníkov a zahraničných investorov pošleme do prdele...
Cici Ciciak # SuveJine53
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-06 22:24:22 6d4a9332
No to mi teda vysvetli, že ako nemôže fungovať ekonomicky?
Cici Ciciak # SuveJine53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-06 23:25:03 6d4a9332
Cici C.

jeden z mnohých zádrhelov napríklad, že ako to uskutočniť, lebo nutnou podmienkou takého čohosi je koncentrácia moci v rukách nejakého politického subjektu. Snáď budeš súhlasiť, že koncentrovaná moc je výrazne náchylná k totalitnému správaniu s následnou rezignáciou na pôvodnú ideu. Azda preto slobodne zmýšľajúci nemajú prílišnú chuť sa vrhať (opäť) do takýchto experimentov.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-07 09:48:57 59ad0cca
loading...
Teda..Cici Ciciak53 ..Ak niekto začne..Cit.."Ekonómia je paveda"... tak čítanie jeho DRIZDOV je zbytočná strata času...Ale ..ten "Ciciak" ..PASUJE--je trefný ..."osobnosti " ktorá je "autorom " tóóóľkych...nezmyslov...! / Rada : prečítajte si čosi od Machiaveliho...malo by to byť povinné čítanie aj budúcim .."parlamentníkom" a inným štruktúram narábajúcim s demo--kraciou a jej princípmi..VŚETKO SNAŹENIE. dlhodobé , JE SMEROVANÉ KU KONCENTRÁCIÍ MOCI--TOTALITE!---vždy!/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-07 17:20:06 58d4289b
Hlavným problémom dnešnej modernej doby je zvyšovanie produktivity práce a z toho plynúca nadprodukcia. Nadprodukcia vytvára silný tlak na trh práce. Keďže vďaka zvyšovaniu produktivity práce stačí na výrobu rovnakého objemu práce čoraz menej ľudí, stále viac ľudí sa stáva nadbytočnými. S rastúcou nezamestnanosťou sa potom zvyšuje tlak aj na tých zostávajúcich pracujúcich - musia robiť stále viac a za nižší plat, pretože môžu byť kedykoľvek nahradení niekým z nezamestnaných. Je to paradox, ale zvyšovanie produktivity práce zároveň znižuje životnú úroveň zamestnancov.

Ďalším problémom je, keď sa zvyšovanie produktivity práce rieši umelou zamestnanosťou. Výsledkom tohto riešenia je nadprodukcia potravín (viď ovocie v EU), nadprodukcia áut, elektroniky, sektor zbytočných služieb (marketing, byrokracia...), plytvanie zdrojmi energií, zbytočné spotrebovávanie surovin a záťaž životného prostredia. Aby výrobcovia dokázaili svoju nadprodukciu predať, používajú najrôznejšie neférové obchodné stratégie (agresívny marketing, skracovanie životnosti výrobkov, primiešavanie nadbytočného cukru do všetkých ostatných potravín, zavádzanie šrotovného, snaha o export za každú cenu,...)

Skrátenie pracovnej doby je dobrým krokom, ako vyriešiť všetky tieto problémy. Zníži sa zbytočná produkcia, prestane sa plytvať zdrojmi a zároveň poklesne nezamestnanosť a vďaka tomu budú mať zamestnanci lepšiu vyjadnávaciu pozíciu o svojich platoch. Paradoxne tak skrátenie pracovnej doby môže viesť k rastu platov zamestnancov.avatar # WacaJiba10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-08 02:08:48 a8f40b09
Staci zadat do googlu ECONOMY PSEUDOSCIENCE pocitat co to. Ekonomia je paveda lebo sa nezaobera socialnymi interakciami v spolocnosti, ale aj prirodne vplyvy vynechava. Preto im to doteraz este nevyslo a to maju nie take skoly. Dnes sme uz mali byt na urovni nemecka ale sme pod urovnou Ruska. A to Rusko malo pred 15 rokmi HDP per capita 1000$, dnes pod 15 000. Nejak tie Miklosove a Schmognerkine kury nezabrali
avatar # WacaJiba10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-08 08:49:14 4257727d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   p
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0865 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo