Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Co si nacionální socialisté půjčili od Marxe


Co si nacionální socialisté půjčili od Marxe

Nacionální socialisté nevymysleli polylogismus. Oni vyvinuli jen svůj vlastní druh. Až do poloviny 19. století se nikdo neodvážil rozporovat fakt, že logická struktura mysli je nezměnitelná a vlastní všem lidským bytostem. Všechny lidské vzájemné vztahy jsou založeny na předpokladu jedné uniformní logické struktury.

Můžeme spolu navzájem mluvit, protože se můžeme odvolat na něco, co je běžné pro nás všechny, jmenovitě, logická struktura příčiny. Někteří lidé mohou myslet hlouběji a více vzdělaněji, než jiní. Jsou zde lidé, kteří naneštěstí nemohou pevně uchopit proces dedukování v dlouhém řetězci deduktivní úvahy. Ale tak daleko, jak je člověk schopen myslet a následovat proces diskurzivního myšlení, vždycky se přimyká ke stejným konečným důvodům logického myšlení, které jsou aplikovány všemi ostatními lidmi. Jsou lidé, kteří neumějí napočítat dále než do tří; ale počítají, tak daleko jak to jde, nelišíce se tak od Gausse nebo Laplaceho. Žádný historik nebo cestovatel nám nepřinesl informace o lidech, pro které by A a ne-A byly identické, nebo by nemohli uchopit rozdíl mezi potvrzením a odmítnutím. Každodenně, ovšem, lidé porušují logické principy dedukce. Ale kdokoliv zkoumá jejich usuzování kompetentně, nemůže objevit jejich chyby.

Protože každý považuje tyto fakty za nesporné, lidé se pouštějí do diskuzí; hovoří spolu; píší dopisy a knihy; snaží se prokázat nebo vyvrátit. Sociální a intelektuální kooperace mezi lidmi by nebyla možná, jestliže by tomu tak nebylo. Naše mysli si nemohou konzistentně představit svět osídlený lidmi rozdílných logických struktur nebo logické struktury odlišné od té naší.

josef-dietzgen.jpg (18,571 kiB)

Josef Dietzgen

Ještě v průběhu 19. století byl tento nesporný fakt popřen. Marx a marxisté, především mezi těmi "proletářský filozof" Dietzgen [Josef Dietzgen, pozn. překladatele], učil, že myšlení je určeno myslitelovou třídní pozicí. Tak myšlení neprodukuje pravdu, ale "ideologie". Toto slovo znamená, v kontextu marxistické filozofie, převlek sobeckých zájmů sociální třídy, které je jednotlivec oddán. Je proto neužitečné diskutovat cokoliv s lidmi jiné sociální třídy. Ideologie nepotřebují být vyvráceny diskurzivním myšlením; ony musí být demaskovány odkrytím třídní pozice, sociálním pozadím jejich autorů. Takhle marxisté nediskutují hodnotu fyzikálních teorií; oni jen odkrývají "buržoazní" původ fyziků.

Marxisté se uchýlili k polylogismu, protože nemohli vyvrátit logickými metodami teorie vyvinuté "buržoazní" ekonomií, nebo závěry vyvozené z těchto teorií, které demonstrují nepraktičnost socialismu. Když nemohli racionálně demonstrovat zdravost svých vlastních idejí anebo nezdravost idejí jejich protivníků, odsuzovali akceptované logické metody. Úspěch této marxistické lsti byl bezprecedentní. To poskytlo důkaz proti jakékoliv rozumné kritice všech absurdit marxistické rádoby ekonomie a rádoby sociologie. Jen logickými triky polylogismu mohl etatismus získat vliv na moderní mysl.

Polylogismus je tak inherentně absurdní, že nemůže být uskutečněn konzistentně do svých nejzazších následků. Žádný marxista nebyl dosti smělý vylíčit všechny závěry, které by jeho vlastní epistemologické stanovisko vyžadovalo. Princip polylogismu by vedl k závěru, že marxistické učení není objektivně pravdivé, ale je jen "ideologickým" sdělením. Ale marxisté to popírají. Nárokují pro svoje vlastní doktríny, charakter absolutní pravdy. Tak Dietzgen učí, že "ideje proletářské logiky nejsou stranickými idejemi, ale výsledkem logické čistoty a jednoduchosti". Proletářská logika není "ideologií", ale je absolutní logikou. Dnešní marxisté, kteří nazývají své učení sociologií znalosti, prokazují stejnou nekonzistenci. Jeden jejich šampion, profesor Mannheim [šlo o Karla Mannheima], zkouší demonstrovat, že existuje skupina mužů, "nezávislých intelektuálů", kteří jsou vybaveni darem chápat pravdu bez upadnutí do zhouby ideologických chyb. Samozřejmě, profesor Mannheim je přesvědčen, že je nejpřednějším z těchto "nezávislých intelektuálů". Jednoduše ho nemůžete vyvrátit. Jestliže s ním nesouhlasíte, jen tím prokazujete, že vy samotný nejste jedním z elity "nezávislých intelektuálů" a že vaše promluvy jsou ideologickými nesmysly.

david-hume.jpg (14,226 kiB)

David Hume

Němečtí nacionalisté museli čelit přesně stejnému problému jako marxisté. Oni také nemohli demonstrovat správnost jejich vlastních sdělení nebo vyvrátit teorie ekonomie a praxeologie. Tak našli úkryt pod střechou polylogismu, připravenou pro ně marxisty. Samozřejmě si namíchali svůj vlastní polylogismus. Logická struktura mysli, říkají, je rozdílná u různých národů a ras. Každá rasa nebo národ má svoji vlastní logiku, a proto i svoji vlastní ekonomii, matematiku, fyziku a tak podobně. Ale, ne méně nekonzistentně než profesor Mannheim, profesor Tirala [šlo o Lothara Gottlieba Tiralu], jeho protějšek jako šampion árijské epistemologie, deklaruje, že jediná pravdivá, správná a trvalá logika a věda je ta árijců. V očích marxistů se Ricardo, Freud, Bergson a Einstein mýlí, protože jsou buržoové; v očích nacionálních socialistů se mýlí, protože jsou židé. Jedním z předních cílů nacionálních socialistů je očistit árijskou duši od nečistoty západní filozofie Descarta, Humeho a Johna Stuarta Milla. Hledají arteigen německé vědy, totiž, vědu adekvátní rasovému charakteru Němců.

Můžeme rozumně předpokládat hypotézu, že lidské mentální schopnosti jsou výsledkem jeho tělesného vzhledu. Samozřejmě, nemůžeme demonstrovat správnost této hypotézy, ale také není možné demonstrovat správnost opačného pohledu jako vyjádření teologické hypotézy. Jsme přinuceni uznat, že nevíme, v jaké myšlení ústí fyziologické procesy. Máme nějaké vágní představy zhoubných efektů vzniklých traumaticky nebo jiným poškozením působícím na jisté tělesné orgány; víme, že takové škody můžou omezit nebo kompletně zničit mentální schopnosti a funkce lidí. Ale to je vše. Byl by to méně než nestoudný humbuk tvrdit, že přírodní vědy nám poskytují informace týkající se údajné rozmanitosti logické struktury mysli. Polylogismus nemůže být odvozen z psychologie nebo anatomie nebo jiných přírodních věd.

Ani marxistický ani nacionálně socialistický polylogismus nikdy nešel dále než k deklaraci, že logická struktura mysli je rozdílná u různých tříd a ras. Oni se nikdy neodvážili demonstrovat precizně, v čem se liší logika proletářů od logiky buržoů, nebo v čem se liší logika árijců od logiky židů anebo Britů. Není dostatečné odmítnout celou Ricardovu teorii komparativních nákladů nebo Einsteinovu teorii relativity odhalením údajného rasového pozadí jejich autorů. Co se chce, je prvně vyvinout systém odlišností árijské logiky od ne-árijské logiky. Potom bude nutné zkoumat bod po bodu tyto dvě soutěžící teorie a ukázat, kde v jejich závěrech logického myšlení — ačkoliv správného z hlediska ne-árijské logiky — jsou neplatné z hlediska árijské logiky. A konečně by mělo být vysvětleno, k jakému druhu závěrů musí vést nahrazení ne-árijského usuzování správným árijským usuzováním. Ale toto vše nikdy nebylo uděláno a nikdy nemůže být nikým provedeno. Mnohomluvný šampion rasismu a árijského polylogismu, profesor Tirala, neřekne ani slovo o rozdílech mezi árijskou a ne-árijskou logikou. Polylogismus, ať už marxistický nebo árijský, nebo jakýkoliv, nikdy nešel do detailu.

Polylogismus má zvláštní metodu pro jednání s nesouhlasnými názory. Jestliže jeho podporovatelé selžou v demaskování pozadí oponenta, jednoduše ho ocejchují jako zrádce. Jak marxisté, tak nacionální socialisté znají jen dvě kategorie odpůrců. Nepřátelé — jedno zda členové ne-proletářské třídy anebo neárijské rasy — se mýlí, protože jsou nepřátelé; oponenti proletářského nebo árijského původu se mýlí, protože jsou zrádci. Takhle lehce disponují s nepříjemným faktem, že existuje nejednota mezi členy toho, co nazývají jejich vlastní třídou nebo rasou.

carl-menger.jpg (9,588 kiB)

Carl Menger

Nacionální socialisté staví do kontrastu německou ekonomii s židovskou a anglosaskou ekonomií. Ale to, co nazývají německá ekonomie, se neliší vůbec od některých trendů v zahraničních ekonomiích. Toto se vyvinulo z učení ženevana Sismondiho [jde o Jeana Charlese de Sismondiho] a od francouzských a britských socialistů. Někteří starší představitelé této údajné německé ekonomie jenom pouze importovali zahraniční myšlení do Německa. Frederick List přinesl ideje Alexandera Hamiltona do Německa, Hildebrand [zřejmě jde o Bruno Hildebranda] a Brentano [šlo o Franze Brentana] přinesli ideje britského socialismu. Arteigen německé ekonomiky je téměř identické se souběžnými trendy v jiných zemích, například s americkým institucionalismem.

Na druhou stranu, to co nacionální socialisté nazývají západní ekonomie, která je proto cizorodá (artfremd), je ve velkém rozsahu úspěchem mužů, kterým ani nacionální socialisté nemůžou upřít termín německý. Nacionálně socialističtí ekonomové vyplýtvali mnoho času hledáním židovského předka v rodokmenu Carla Mengera; neuspěli. Je nesmyslné vysvětlovat konflikt mezi ekonomickou teorií na jedné straně a institucionalismem a historickým empirismem na druhé straně jako rasový a národnostní konflikt.

Polylogismus není filozofie nebo epistemologická teorie. Je to póza bigotních fanatiků, kteří si neumějí představit, že by někdo mohl být rozumnější a chytřejší než oni sami.Polylogismus není vědecký. Je to spíše náhrada logického myšlení a vědy pověrami. Je to charakteristická mentalita věku chaosu.

[Autor Ludwig von Mises. Vyšlo 21. 5. 2012 na Mises.org. Původně vyšlo v knize Omnipotent Government (1944). Originál zde: https://mises.org/librar y/what-nazis-borrowed-marx].Author: Hynek Rk # RypoWagu33
Svet2015-12-111
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Veľmi dobre napísaný rozbor, až vyčerpávajúco analiticky, podrobne. Až ma to celkom vyčerpalo. A tak idem spať. .... brúuu noc.
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-12-15 23:31:49 c35b0c94

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VÝPLACH MOZKŮ VE ŠKOLÁCH: DOBROSEROVÉ A PROIMIGRAČNÍ PROPAGANDA


VÝPLACH MOZKŮ VE ŠKOLÁCH: DOBROSEROVÉ A PROIMIGRAČNÍ PROPAGANDA
Pamatuju výplach mozků ve školách za totáče. Lži o třídním boji, americkém nepříteli a sovětském hrdinovi. Dětská duše je bezbranná, když to slyší od autority. Přátelé, ...
Pravá samospráva, občinová spoločnosť a rodová demokracia
Spousty neviděných částic mohou vysvětlit neuvěřitelně slabou gravitaci
Jak polonium zabilo Alexandra Valteroviče Litviněnka?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0205 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles