Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Co je to Rakouská škola? (1/2)


Co je to Rakouská škola? (1/2)

Příběh rakouské školy začíná v patnáctém století, kdy se stoupenci svatého Tomáše Akvinského, který tvořil a vyučoval na univerzitě v Salamance (Španělsko), snažili vysvětlit plný rozsah lidského konání a společenské organizace.

Scholastická tradice

Tito pozdní scholastikové odpozorovali existenci ekonomických zákonů, neúprosné síly příčiny a následku, které působí tak jako jiné přírodní zákony. Během několika generací objevili a vysvětlili zákony nabídky a poptávky, příčiny inflace, provoz devizových burz a subjektivní charakter ekonomické hodnoty — to byly důvody, proč je Joseph Schumpeteroslavoval jako první skutečné ekonomy.

Pozdní scholastikové byli zastánci vlastnických práv a svobody smluv a obchodu. Oslavovali přínos podnikání pro společnost, zatímco urputně oponovali daním, cenovým kontrolám a regulacím, které ztěžovaly podnikání. Jako morální teologové, vyzývali vlády, aby dodržovaly etická pravidla namířená proti krádeži a vraždě. Dodržovali pravidlo Ludwiga von Misese: prvním posláním ekonoma je říci vládě to, co nemůže dělat.

Francouzský pokrok

anne-robert-jacques-turgot.jpg (7,481 kiB)Anne Robert Jacques Turgot

První ekonomická práce "Essay on the Nature of Commerce" (Esej o povaze obchodu) byla napsána v roce 1730 Richardem Cantillonem, člověkem školeným v scholastické tradici. Narodil se v Irsku, emigroval do Francie. Vnímal ekonomii jako samostatnou oblast, vysvětlil proces tvorby cen s využitím "myšlenkových experimentů". Pochopil, že trh je podnikatelský proces, a držel se rakouské teorie o vytváření nových peněz: že "peníze vstupují do ekonomiky krok za krokem a během té cesty způsobují narušování cen."

Cantillon byl následován Anne Robert Jacques Turgotem, pro-tržním francouzským aristokratem a ministrem financí během Ancien Régime (starého režimu). Napsal pouze několik ekonomických spisů, ale o to závažnějších. Jeho kniha "Value and Money" (Hodnota a peníze) upřesňuje původ peněz a povahu ekonomického rozhodování, které odráží subjektivní žebříček individuálních preferencí.

Turgot vyřešil slavný paradox diamant-voda, který mátl klasické ekonomy, upřesnil zákon klesajících výnosů a kritizoval zákony o lichvě (sporný bod s pozdními scholastiky). Upřednostňoval klasický liberální přístup k hospodářské politice, doporučoval zrušení všech zvláštních výhod pro průmysl, který je napojen na stát.

Turgot byl intelektuálním otcem dlouhé řady francouzských ekonomů osmnáctého a devatenáctého století, z nichž nejvýznamnějšími byli Jean Baptiste Say a Claud e-Frédéric Bastiat.J. B. Say byl první ekonom, který se hluboce zamýšlel nad ekonomickými metodami. Uvědomil si, že ekonomika není o sběru dat, ale spíše o slovním objasňování univerzálních faktů a jejich logických důsledků (jako například že touhy, potřeby, jsou neomezené, ale prostředky jsou omezené).

jean-baptiste-say.jpg (7,113 kiB)Jean-Baptiste Say

Say objevil teorii produktivity oceňování zdrojů, roli kapitálu v dělbě práce, a Sayův zákon: "na volném trhu, kde se ceny přizpůsobují, nemůže nikdy existovat trvalá ‚nadprodukce‘ nebo ‚nedostatečná spotřeba‘". Tak jako Frédéric Bastiat, byl obráncem laissez faire a průmyslové revoluce. Jako novinář a zastánce volného trhu, Bastiat argumentoval, že nemateriální služby podléhají stejným ekonomickým zákonům, jako hmotné statky. Bastiat v jedné ze svých ekonomických alegorií artikuloval "klam rozbitého okna", který byl později popularizovaný Henry Hazlittem.

I přes teoretickou propracovanost této před-Rakouské tradice, Britská škola z konce osmnáctého a začátku devatenáctého století vyhrávala, většinou z politických důvodů. Tato britská tradice, zakládající se na teoriích objektivních nákladů a produktivity práce, nakonec vedla paradoxně k vzestupu marxistické doktríny kapitalistického vykořisťování.

Nástup Rakouské školy

Dominantní britská tradice byla po mnoha letech poprvé vážně konfrontována, když Carl Menger zveřejnil v roce 1871 své Principles of Economics (Principy ekonomiky). Menger, zakladatel Rakouské školy, vzkřísil scholasticko-francouzský přístup k ekonomii a postavil ho na pevnější základy.

Spolu s Leonem Walrasem a Stanleym Jevonsem, Menger vysvětlil subjektivní základ ekonomické hodnoty, a poprvé zcela vysvětlil teorii marginálního užitku (čím větší je počet jednotek zboží, které někdo vlastní, tím menší je hodnota dané jednotky). Menger navíc poukázal na vznik peněz v rámci volného trhu, kde je nejvíce obchodovatelná komodita (peníze) požadovaná ne na spotřebu, ale kvůli výměně za jiné zboží.

carl-menger.jpg (6,316 kiB)Carl Menger

Mengerova kniha byla v historii ekonomické vědy pilířem "marginalistické revoluce". Když Mises řekl, že z něj "udělala ekonoma", nedovolával se jen na Mengerovu teorii peněz a cen, ale i na jeho přístup k disciplíně samotné. Stejně jako jeho předchůdci v této tradici, byl Menger klasický liberál a metodický individualista, který vnímal ekonomii jako vědu zkoumající individuální volbu. Jeho kniha Investigations (Vyšetřování), která vyšla o dvanáct let později, konfrontovala Německou historickou školu, která odmítala teorii a viděla ekonomii jako proces hromadění dat ve službách státu.

Jako profesor ekonomie na vídeňské univerzitě, a pak jako vychovatel mladého korunního prince Rudolfa Habsburka, obnovil Menger ekonomii jako vědu o lidské činnosti založené na deduktivní logice, a připravil půdu pro pozdější teoretiky, kteří bojovali proti vlivu socialistického myšlení. Vskutku, jeho studentFriederich von Wieser silně ovlivnil pozdější spisy Friedricha von Hayeka. Mengerovy práce jsou stále vynikajícím úvodem do ekonomického myšlení. Od této doby viděl v určité rovině každý následovník Rakouské školy sám sebe jako Mengerova studenta.

Menger obdivovatel a následovník na univerzitě v Innsbrucku, Eugen von Böhm-Bawerk, přebral a přeformuloval Mengerův výklad a aplikoval ho na celou řadu nových problémů týkajících se hodnoty, ceny, kapitálu a úroků. Jeho History and Critique of Interest Theories (Historie a kritika teorií úroků) se objevila v roce 1884, vypořádala se s omyly v dějinách myšlení a bránila myšlenku, že úroková sazba není umělý konstrukt, ale naopak, nedílná součást trhu. Úrok odráží univerzální fakt "časové preference", tedy tendenci lidí dávat přednost uspokojení potřeb raději dříve, než později (teorie, kterou později rozšířil a obhajoval Frank Fetter).

eugen-von-bohm-bawerk.jpg (6,067 kiB)Eugen von Böhm-Bawerk

Böhm-Bawerkova Positive Theory of Capital (Pozitivní teorie kapitálu) prokázala, že základní mírou zisku je výše úrokové sazby. Kapitalisté šetří peníze, vyplácejí dělníky, a čekají, až se konečný výrobek prodá, aby dosáhli zisku. Kromě toho poukázal na to, že kapitál není homogenní, ale složitý a rozmanitý. Kapitál má také časový rozměr. Rostoucí ekonomika není jen důsledkem zvýšené kapitálové investice, ale i delších výrobních procesů.

Böhm-Bawerk se zapojil do dlouhodobé bitvy s marxisty ohledně teorie kapitálu a vyvrátil socialistickou doktrínu kapitálu a mzdy mnohem dříve, než se komunisté ujali moci v Rusku. Böhm-Bawerk vedl i seminář který se později stal vzorem pro Misesův seminář ve Vídni.

Böhm-Bawerk vnímal intervencionismus jako útok na trh, který nemůže v dlouhodobém horizontu přežít. V posledních letech habsburské monarchie sloužil třikrát jako ministr financí. Bojoval zavyrovnané rozpočty, rozumné peníze a zlatý standard, volný obchod, zrušení vývozních dotací a ostatních monopolních výsad.

Byl to právě jeho výzkum a publikace, které upevnily postavení Rakouské školy jako jednotného pohledu na ekonomické problémy, a připravil půdu pro další šíření teorií školy v anglicky mluvících zemích. Ale jedna oblast, kterou Böhm-Bawerk neměl vypracovanou, na základě analýz Mengera, byly peníze. Institucionální křižovatku "mikro" a "makro" přístupu. Mladý Mises, ekonomický poradce Rakouské hospodářské komory, to vzal jako výzvu.Author: misesorg # RopoQoje80
Svet2016-07-151
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Současná ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ̈V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí.
Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v „Prognóze budoucnosti lidstva“: http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l], která je uvedena např. v příkladu použití „Teorie vševývoje reálskutečnosti „:
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html

Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 60%  ( 5 people voted )
+
2016-07-15 12:17:37 5f55d306

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Proč nePRIDEm — aneb vlezte mi s celým Prajdem na záda


Proč nePRIDEm — aneb vlezte mi s celým Prajdem na záda
Oznamuji, že na letošní Prajd pochod nepřijdu, stejně jako jsem nepřišel na žádný z předchozích a nemíním přijít ani na žádný příští. Pokud do možnosti neúčastnit se budu m...
Murray Rothbard - Budovanie vládnucej elity + slovenské titulky
VLÁDNÍ ŠPEHOVÁNÍ NENÍ TAK ZLÉ, JAK ŘÍKÁ VYNAŠEČ, VE SKUTEČNOSTI JE TO JEŠTĚ HORŠÍ
RUSKO OPĚT OTEVŘE KUBÁNSKOU MEGAZÁKLADNU KE ŠPEHOVÁNÍ AMERIKY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0243 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne