Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ako vznikajú inovácie?


Ako vznikajú inovácie?

Aj v súčasnosti väčšina ľudí verí, že inovácie sú produktom múdrych a výnimočných ľudí. Podľa nich viac inovácií tak dosiahneme zvýšením počtu vzdelaných a inteligentných ľudí v populácii. Harvardský antropológ Joseph Henrich a evolučný psychológ Michael Muthukrishna však odmietajú tento veľmi populárny názor. Podľa nich kľúč k vzniku inovácií leží v prepojenosti našich individuálnych mozgov. Tajomstvo moderného sveta, ktorý plodí také množstvo inovácií, je v masívnom zdieľaní nápadov a myšlienok. Tie sa tak môžu stretávať, miesiť, rekombinovať do nových podôb a vynárať v našich mysliach. Rast inovácií úzko súvisí s veľkosťou sociálnych sietí, prenosovej presnosti a kultúrnej variability.Tradičný pohľad na vznik inovácií je, že inovácie sú spojené s múdrymi a geniálnymi jednotlivcami, ktorí vynaliezajú a objavujú to, čo iní nevidia a na čo by nikdy neprišli. Pre starovekých Grékov to bol syn boha Prometeus, ktorý priniesol pozemšťanom vedomosti. Pre austrálskych Aborigénov to bol havran resp. "starobylá bytosť", ktorá ich predkov naučila používať oheň. Pre nás Európanov či Američanov sú takými osobnosťami velikáni ako Isaac Newton, Johan Gutenberg, Thomas Alva Edison, Charles Darwin či Steve Jobs. Nové poznatky, objavy či vynálezy, na ktoré títo objavitelia prišli, boli následne distribuované širokým masám. A tie potom pokorne čakali ďalej roky, desaťročia a stáročia na nové elity, ktoré ich posunú ďalej. Tento kreacionistický pohľad na inovácie odmieta Joseph Henrich spolu s Michaelom Muthukrishnom. Tvrdia, že inovácie sa "nezjavujú" v hlavách výnimočných ľudí, ale úzko súvisia s rozsahom a veľkosťou kolektívnej inteligencie. Pre vznik inovácií je kľúčové prostredie bohaté na nápady, idey, v ktorom dochádza k ich vzájomnému spájaniu a rekombináciám, z ktorých vznikajú ich nové mutácie. Tie sa potom "vynárajú" v mysliach svojich hostiteľov.

Evolúcia inovácií

Autori Joseph Henrich a Michael Muthukrishna, v štúdii Innovation in the Collective Brain, popisujú niekoľko kľúčových aspektov, ktoré poukazujú na to, že inovácie sú evolučného charakteru, teda vznikajú ako riešenie toho ktorého problému, metódou pokus omyl. Táto myšlienka nie je nová a v podobnom duchu argumentujú také mená ako popularizátor evolúcie Matt Ridley, biochemik T erence Kealey, ekonómovia Friedrich Hayek, Josef Alois Schumpeter, profesori z MIT Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, či novinár a spisovateľ Malcolm Gladwell. Tí všetci odmietajú "elitársky charakter" inovácií, t.j, že k nám prichádzajú zhora, vďaka zjaveniam v hlavách geniálnych a výnimočných ľudí.

Šťastena

Na evolučný aspekt inovácií paradoxne poukazujú mnohé objavy, ktoré prichádzajú akoby "zhora", a prekvapujú aj samotných inovátorov. To, že inovácie sa objavujú aj vďaka šťastnej náhode, asi najvýstižnejšie opisuje príklad objavu penicilínu. Alexander Fleming, pred odchodom na dovolenku nechal v rohu svojho stola misky s bakteriálnymi kultúrami. Po návrate si všimol, že v miske vyrástla pleseň, okolo ktorej sa vytvoril kruh bez kolónií baktérií. Nielen penicilín, ale aj teflón, suchý zips, röntgenové lúče, mikrovlnka, vulkanizovaná guma, polyetylén, atď, sú príklady náhodných a nezamýšľaných dôsledkov pokusov, pri ktorých inovátorov sprevádzala súhra šťastných udalostí.

Nové myšlienkové mutácie

Ďalším z príkladov evolučného charakteru inovácií je, že až príliš často sa nezávisle vynárajú v mysliach viacerých "objaviteľov". Digerat a redaktor časopisu Wired Kevin Kelly v knihe Wh at Technology Wants zosumarizoval, že existovali minimálne šiesti rôzni vynálezci teplomera, vieme o štyroch inovátoroch, ktorí nezávisle od seba prišli s vakcináciou, piatich, ktorí objavili elektrický telegraf, štyria inovátori nezávisle objavili proces vytvorenia fotografie a minimálne šiesti inovátori vo veľmi krátkom časovom období navrhli elektrifikáciu železníc. Charles Darwin a Alfred R.Wallace prišli takmer simultánne s evolučnou teóriou podobne ako Isaac Newton s Gottfriedom Leibnitzom s diferenciálnym a integrálnym počtom. Bola to náhoda alebo priemyselná špionáž?Jednoducho predtým izolované idey a myšlienky sa v novom a priaznivejšom prostredí stretávajú, miešajú a ich rekombinácia vedie k ďalším inováciám. Preto je prirodzené, že v podobnom prostredí, nezávisle od seba, prichádzajú ľudia s takmer totožnými objavmi a inováciami.

Rekombinácia existujúcich technológii

Historik Robert Friedel, biochemik T erence Kealey a ekonóm Brian Arthur tvrdia, že vynálezy takmer vždy vznikajú ako minimalistické zlepšovanie už existujúcich technológií. Parný stroj, telefón, automobil, tlačiareň, lietadlo či bicykel, sú príkladmi postupného zdokonaľovania a rekombináciou už existujúcich technológií. Eric Brynjolfson a Andrew MacAfee, vo svojej knihe Druhý věk strojů uvádzajú ako príklad rekombinácie už existujúcich technológií aplikáciu Waze, ktorá pomáha vodičom vyhnúť sa zápche na cestách. Waze je čistou rekombináciou už existujucého snímača polohy, telefónu, GPS a sociálnej siete. Podobne internet vznikol ako rekombinácia už existujúcich technológií, dátovej sieti TCP/IP, jazyka HTML a prehliadačovej aplikácie na zobrazovanie výsledkov.

Čo teda podporuje rast a množstvo inovácií?

Joseph Henrich a Michael Muthukrishna tvrdia, že rast a množstvo inovácií, v tej ktorej spoločnosti, významne závisí od faktorov spojených s hustotou sociálnych sietí, ktoré spoločnosti vytvárajú, presnosti prenosu informácií z generácie na generáciu, ako aj množstva oodchýlok a variácií kopírovaných znalostí.

Prepojenosť sociálnych skupín

Podľa nich tak veľké a viac sociálne prepojené skupiny, produkujú významne viac nových technológií a ich inovácií, než malé, izolované, prípadne veľké, ale silno hierarchické spoločnosti. Existuje viacero štúdií, ktoré spájajú veľkosť populácie tu a tu, resp. spojenia a prepojenia s ďalšími populáciami s množstvom nástrojov a ich komplexnosťou. Z veľkosti miest, resp. ich urbán nej hustoty, sa dá celkom presne určiť množstvo inovácií, patentov či inovátorov. A čoraz hustejšia prepojenosť medzi ľuďmi, štátmi a kontinentmi, zapríčinená nárastom gramotn osti, príchodom médií či internetu, spôsobuje v 21. storočí prudký nárast inovácií.

Prenosová presnosť

Druhým významným faktorom, ktorý ovplyvňuje množstvo inovácií, je schopnosť prenosu kumulatívnych vedomostí z generácie na generáciu. Učenie sa od "špecialistov", ich imitácia, ako aj prístup k rôznym myšlienkam, viacerým modelom či ideám, sú kľúčovou súčasťou prenosu znalostí každej spoločnosti. Experimentálne štúdie tu, tu a tu, prenosu znalostí z generácie na generáciu poukázali, že imitácia a kopírovanie "špecialistov" či expertov v obmedzenom množstve, vedie v priebehu pár generácií k významným stratám znalostí a špecializovaných činností.

Terence Kealey poznamenáva, že my, ľudia 21. storočia, berieme až príliš samozrejme možnosť obyčajného kopírovania myšlienok a nápadov iných. To však v minulosti bolo skôr výnimkou a ako príklad uvádza staroveký Egypt s jeho silne hierarchizovanou spoločnosťou, kastovnú Indiu, a izolacionistickú Čínu. Napriek veľkosti populácie, práve absencia či úbytok napodobňovania a imitácie nových myšlienok a správania, kvôli prísnej štátnej či náboženskej regulačnej politike, viedli postupne tieto civilizácie k stagnácii a ekonomickému úpadku.

Kultúrna variabilita

Kultúrna variabilita je tretím dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje množstvo inovácií. Podobne ako genetické mutácie, potrebujeme množstvo pokusov a omylov, z ktorých väčšina skončí v "slepých uličkách", aby sa objavili zmutované myšlienky v podobe nových inovácií a prielomov.

Podľa viacerých štúdií tu a tu, prostredie v silne hierarchických spoločnostiach, v ktorých prevládajú silné a málo tolerantné normy voči "odchýlkam", je menej prívetivé voči inováciám, než v "tolerantnejších" spoločnostiach. Problém silne hierarchizovaných spoločností asi najlepšie zachytili Daron Acemoglu a James Robinson v knihe Proč státy selhávají, v ktorej konštatujú, že inovácie sú často spojené s kreatívnou deštrukciou a tú elity v silne hierarchizovaných spoločnostiach silne potláčajú. A ak v rámci týchto spoločností dochádza k inováciám, tak sú to drobné inovácie, ktoré nijako nenarúšajú spoločenské usporiadanie. Typickým príkladom bolo Japonsko 17. až 19. storočia, kedy za dominancie samurajov prišlo dokonca k odklonu od strelných zbraní. Tie nahradili meče, ktoré remeselníci krvopotne a pedantsky zdokonaľovali.

Na problém s redukciou rôznych myšlienkových mutácií a ich zhmotňovaní do nových technológií upozornil už spomínaný Terence Kealey v knihe Sex Science & Profits. Za jednu z hlavných príčin, prečo priemyselná revolúcia nevznikla vo Francúzsku ale v Anglicku, vidí vo francúzskom preregulovanom prostredí. O úspechu či neúspechu nejakého produktu nerozhodovala kolektívna inteligencia zložená z množstva konzumentov, ale len jej časť, zredukovaná na pár "elitných" štátnych úradníkov. Na selekciu dobrých inovácii potrebujeme prostredie zložené z veľkého počtu konzumentov, kde prebieha súťaž množstva nápadov, s ktorými prichádzajú ich tvorcovia. Len takéto prostredie tak vygeneruje kvantum užitočných a prelomových inovácií.


Author: Frantisek Muransky # WojaLuno03
Svet2016-08-316
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Najvyššia "dynamizacia" inovácií historicky súvisela s vojnovým stavom, vojnovým napätím či vojnou samotnou .Bezvýchodiskový stav, beznádej, ohrozenie života -podmienok -, napätie , boli a sú atribúty , ktoré proces inovácií "dostávajú do obrátok" . O tejto skutočnosti sa "autor " ..F. Muranský 03..zmieňuje ani nie okrajovo. /už len napr. samotné železo jeho "produkcia" a upotrebenie bolo najsamprv využívané na zabíjanie--- aj ľudí../
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-08-31 15:28:18 58d4289b
Podvod jmenem DARWIN
any # GageFyma34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-08-31 20:56:21 5b941ad5
"že rast a množstvo inovácií, v tej ktorej spoločnosti, významne závisí od faktorov spojených s hustotou sociálnych sietí, ktoré spoločnosti vytvárajú, presnosti prenosu informácií z generácie na generáciu, ako aj množstva oodchýlok a variácií kopírovaných znalostí."

Vedia tí dvaja že sociálne siete ako také fungujú približne 15 rokov resp. od tohto storočia. A čo sa týka internetu tak ten tiež veľmi vývoj neposunul. Však za tých cca 30 rokov sa vývoj ako taký a objavy z tým spojené takmer úplne zastavil. Máme všetky tie veci čo boli aj napr. v roku 1984 (samozrejme sú miniaturizované a výkonnejšie /aspoň IT a technika/). V dobách keď internet... nebol šiel vývoj omnoho rýchlejšie 19. storočie svet výrazne posunul vpred. Pochybujem, že ešte príde také obdobie keď bude taký dramatický vývoj a nebol za potreby ani internet. Teraz keď ho máme, ľudia sú si bližšie a paradoxne vývoj stagnuje. Vývoj konzumu a všetko okolo neho nepočítam je to tupá a slepá ulička. Dnes je svet nastavený tak, že nepraje tzv. "domácim vynálezcom a kutilom". Dnes sa vývoj robí v korporáciach a tie len chŕlia konzum. Za posledné roky nebolo nič zaujímave a užitočné vytvorené. Kde je napr. grafen? Taký ohlas vzbudil, dokonca mu pripisovali novú technickú revolúciu a čo za tých 7 rokov nič od kedy zaň tí dvaja dostali nobelovku.

Anupew # JacaNidy24
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-08-31 23:19:59 4e62c447
Videjko o Darwinovi? Iba o ňom? V článku sa píše, že aj Wallace došiel súbežne k rovnakým „záverom“.
Any neprestajne šíri sarkastické vyjadrenia na prospech socialistov, komunistov, ktorí boli aj skalnými hlásateľmi darwinizmu.
Zvláštne, zrazu aká škodná ich prorok. Darwinisti sú potom tiež podvodníci?

Fatra # KaweRutu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-01 04:46:55 542f28be
Áno, prostredie bohaté na nápady a postupné vylepšovanie a zdokonaľovanie existujúcich technológií, za predpokladu nejestvovania regulácií úradníckeho schvaľovania neodborníkmi a tiež ani vyššieho štádia, hrabivosti a socialistického dozoru uskladňovania vynálezov v trezore, pred hrozbami akéhosi kopírovania a napodobňovania myšlienok.
Odklon od strelných zbraní je dobrý výber. Azda pokrokom má byť negerský gang z ghetta? Zabíjať z rozkoše a zdiaľky?

Fatra # KaweRutu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-01 05:02:39 542f28be
Záhada odhalena: Protokoly (mezi lidem známé jako kompilát Protokoly sionských mudrců nebo také Protokoly jezuitských mudrců, Knížata zloby) byly sestrojeny pro potřeby Ruských tajných služeb (koncipovány pro Rusko a jeho "úlohu"). Je to ruský "rukopis". Čtěte si je znovu a uzříte.

tajnesluzbyvladnouiekonomice # FadiKuso30
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2016-09-02 00:41:23 4e889285
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
še   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1579 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles