Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

28. říjen 1918, den samostatnosti Československé republiky.


28. říjen 1918, den samostatnosti Československé republiky.


 

28. října 1918 se povedlo to, o čem snily generace našich předků. Zbavili jsme se nenáviděné habsburské nadvlády a zřídili si vlastní stát. Od té doby si vládneme sami. Že by to byla nějaká sláva se říci nedá, ale o tom psát nechci. Chtěl bych se podívat trochu do historie.

Povedlo se nám to proti vůli Němců. Němci od pradávna považovali české země za svoji zájmovou sféru. Germáni pronikali na slovanská území s cílem zemi kolonizovat. Jako předvoj jim sloužili křesťanští kněží. Už za doby Velké Moravy tady měli své křesťanské kněze jejichž úkolem bylo germanizovat zemi.

V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z Východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněze vyhnat.

Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštin y liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Tak začala naše kulturní revoluce. V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav, obležen na Děvíně, byl nucen uznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Rostislav byl uvězněn a oslepen v některém z bavorských klášterů, snad v Řezně, kde zanedlouho zemřel.

Pokusy o germanizaci jsou prostoupeny celou naší historií. Dalším pokusem germanizovat odbojné Čechy byly křižácké výpravy. Všechny protičeské křižácké výpravy byly vedeny snahou vyvraždit co nejvíce českého obyvatelstva, a bylo jedno, jestli jde o husity nebo katolíky. Při poslední výpravě křižáci paradoxně vyvražďovali převážně katolické obyvatelstvo plzeňského kraje, který už byl léta v otevřeném boji proti husitům.

Dnes se na husitech hledají všelijaké pomluvy (nejdou katolíkům ani pravičákům pod vousy) ale přehlíží se skutečnost, že v tehdejší době byli jedinou alternativou k zorganizování obrany proti vyvražďovacím křižáckým tažením. Druhou alternativou bylo úplné vyvraždění českého národa. Nebýt husitů, dopadli bychom jako Algebinští ve Francii – byli bychom vyvražděni všichni ve stylu prohlášení papežského legáta v jiné křižácké válce proti albigenským - ať povraždí všechny bez rozdílu, bůh už si je přebere. O tom, že bylo v plánu úplné vyvraždění českého národa, tehdy nikdo nepochyboval.

Po husitských válkách roku 1436 nový císař Zikmund při podpisu jihlavských kompaktát potvrdil majetkové poměry vzniklé válkou a zakázal návrat či "odškodňování" "odsunutých" Němců. Zikmund ochotně souhlasil s tím, že v Českých zemích nebudou žádné "restituce církevního majetku". Majetek, který byl za husitských válek "církvi" zabaven - a to byl téměř všechen - zůstal těm, kdo jej právě měli. Jaký rozdíl mezi dnešními "českými" vládci a cizáckým císařem.

Po bitvě na Bílé hoře jsme ztratili samostatnost byli přičleněni k nové říši. Kolínský kurfiřt předpovídal, že Habsburkové budou raději riskovat dvaceti- ba i víceletou válku, než aby se vzdali Čech. ...Válka však byla třicetiletá pouze pro ostatní země. Pro České země, pro něž ustanovení vestfálského "míru" neplatila, skončila až vznikem první republiky - koncem habsburské okupace a hegemonie římské "církve". Byla tedy třistaletá. Již tehdy existovaly názory, že se v Čechách bojuje za Evropu, že Češi pozvedli zbraně proti Habsburkům a jezuitům na obranu celé Evropy, nejenom vlastní, ale všech zemí ohrožených plány Habsburků na vytvoření "universální monarchie".

Za Habsburské monarchie Němci bránili české emancipaci a vznik Rakousko-Uherska bránil řádnému českému zastoupení v rakouské monarchii. Tuto dobu označil náš velký, výsostně český spisovatel Alois Jirásek dobou Temna. Ano, byla to doba temna pro celý český národ. Bylo povoleno pouze katolické náboženství. Přišla násilná rekatolizace a poněmčování. Německý jazyk byl oficiálním jazykem. Josef II. zavedl všude němčinu jako úřední jazyk i jako vyučovací jazyk. Česky bylo dovoleno vyučovat pouze na základních školách na venkově a v menších městečkách. A i čeští spisovatelé psali svá díla německy, když chtěli, aby byla vydána.  Když se v Praze sešli na Slovanském sjezdu 1848 Slované z celé Monarchie, domlouvali se německy, a K. H. Borovslý napsal, že "Slované se mezi sebou nejlépe domluví poněmecku.

V té době byl proslulý páter Koniáš, jezuita, který celý svůj život zasvětil protireformaci v českých zemích. Jeho boj proti protestantské literatuře vedl k zabavení desítek tisíc knih, z nichž většina byla poté spálena. Jeho seznam zakázané literatury zakazuje téměř všechnu literaturu let z 14141620 a exulantskou literaturu. Byl vynikajícím kazatelem, což vydatně uplatnil při misiích v rámci rekatolizace.

Během tohoto období odešlo do exilu cca 150 tisíc až 200 tisíc českých protestantů, včetně takových osobností světového významu, jako byl Jan Ámos Komenský.

1. světová válka pomohla Čechům k získání samostatnosti. Světovou válku rozpoutalo Rakousko. Zavraždění arcivévody Rakušany rozlítilo, dostali tak důvod zaútočit na poslední slovanskou pevnost ve střední Evropě – Srbsko. Nebyl to však ten skutečný důvod k útoku – Rakušané a Němci měli plán rozšířit svá císařství na východ. Dosáhnout toho mohli jedině válkou.

Rakousko-Uhersko bylo poraženo a na jeho troskách vzniklo několik nových států. Československo ve skutečnosti vznikalo v podstatě během dvou dnů od 16. do 18. října 1918.

Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal nad nabytou samostatností i nad koncem vál ky. Při těchto oslavách docházelo k ničení státních symbolů Rakouska-Uherska, ale i věcí, které habsburskou monarchii jen připomínaly. 3. listopadu se vydal dav pod vedením Franty Sauera zničit mariánský sloup, který stál na Staroměstském náměstí v Praze jako připomínka na obléhání Prahy roku 1648. Ten mariánský sloup, který někteří pseudovlastenci chtějí dnes obnovit. 19. prosince 1918 vydalo francouzské ministerstvo zahraničí prohlášení, že Československo jako spojenecký stát má právo podržet si až do rozhodnutí mírové konference území v rámci historických hranic českých zemí.

Němci aktivně bránili vzniku ČSR. V té době obsadili Sudety a vznikaly tam německé državy, kam bránili ke vstupu orgánům české státní správy. Na začátku listopadu zástupci německého obyvatelstva na jižní Moravě proklamovali ustanovení provincie Deutschsüdm hren a zástupci Němců v jižních Čechách vznik provincie Böhmerwaldgau, které měly být připojeny k Německému Rakousku. Němci se snažili i západní a severní Čechy od nové republiky odtrhnout. 29. listopadu obsadila rodící se českos lovenská armáda Most a zahájila tak vojenskou likvidaci sudetoněmeckých provincií. Do konce roku převzala armáda správu těchto území. V březnu 1919 se Němci chtěli zúčastnit voleb do rakouského parlamentu. České úřady zakázaly českým Němcům zúčastnit se voleb a to vyostřilo situaci. Při následných demonstracích bylo českou armádou zabito 54 osob a 84 osob bylo zraněno. Tento incident značně poznamenal další česko-německé vztahy.

Německo tak ztratilo území, která byla dlouhá století doslova srdcem "Svaté říše římské národa německého", od jejíž tradice se dnešní Německo do značné míry odvozuje.

O době po Mnichovu není nutno mluvit. Už před Mnichovem Hitler vyzbrojoval sudetské ordnery a tito terorizovali české občany v pohraničí.  Vraždili české pošťáky a četníky. Všichni známe šílené vítání Hitlera v Chebu pár dní po okupaci Sudet. Po okupaci vydal Hitler výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, ve kterém shrnul německé postoje ke všemu českému :

"Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organizovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu".

Nikdo se nemůže divit, když po válce byli všichni Němci po právu posláni domů do Říše jejíž občanství dobrovolně a s nadšením přijali. S tím souvisí řeči o vyhnání Němců po válce, ale nesmí se mluvit o vyhnání Čechů ze Sudet v roce 1938, o heydrichiádě, o koncentrácích a dalších zločinech Němců za války. Schválně jsem nenapsal Nacistů. To nebyli žádní nacisté, to byli Němci, kteří tady páchali všechna ta zvěrstva.

Druhá světová válka skončila.  Beneš nás varoval před novým anschlusem a varoval před rozdělením Československa. Adresoval proto našemu národu svůj odkaz, ve kterém nás varoval před proradnými politiky, kteří přijdou. On věděl, že přijdou ! Náš president Dr Edvard Beneš byl geniální člověk, který viděl do vzdálené budoucnosti .....

.....zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlášeny za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou ,,Češi vlastenci", kteří se budou Sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstane. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T.G.Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

Co se nepovedlo Hitlerovi, povedlo se našim politikům. Klaus s dalšími zrádci rozdělili Československo a zbylou Böhmen und Mähren dali v šanc německým podnikatelům. Dnes většina průmyslu je v německých rukou. Ti u nás vykořisťují naše dělníky, ale neplatí tady daně. Proto roste náš dluh.  Dalo by se říci, že ani Hitler by si nemohl přát více.

Vrcholem bylo prohlášení českého??? ministra zahraničí Schwarzenberga, který označil Beneše za válečného zločince a spolupracuje se sudetskými Němci na likvidaci zbytků státu. Nemůžeme se divit, vždyť to není Čech, ale většinu svého života až do roku 1989 byl Němec. Zůstává jen otázka jak mohl být Němec ministrem zahraničí České republiky. Další otázkou je, jak je možné, že ten sklerotický dědek má takovou podporu u mladých. 

Cíle zůstávají stejné jako v devátém a dalších stoletích – totální germanizace českých zemí. A neměli bychom zapomínat na slova prezidenta Beneše o vlastizrádcích a trvalé platnosti jeho dekretů.  

 Author: Josef Vit # FomuMyxe34
Svet2013-10-2250
-
 60% ( 5 people voted )
+
chod sa pozri do wiedne . Okrem Turka, Slovak, Cech, Madar, Jugol, Bulhari atd atd . Tam vsetci buduju tu dokonalu Ceskoslovensku republiku. Republiku spiny ,zlodejiny a intrig. Hlavne ,ze do tvojho Ceska prinesu habsburske peniaze. Tie vam nesmrdia.
jaro # LuceBegu10
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-10-22 19:45:21 d5a2444f
josef vít
vyser si oko. "ať si to poraničí osídlí ti germáni když chtějí". beneš bol slobodomurár, aj štefánik. aj švarcenberg.


aaa # RuxaQija4
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-22 20:35:27 b22918f6
aaa
keby si v tom pohranici byval aj ty,tiez by ti to vadilo

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-22 20:49:21 d991c738
tnt1973
ako vieš kde bývam a čo mi vadí?
benešove dekréty sú minulosť, aj čssr aj čsr aj čsfr. ja som o tom nerozhodoval. keď sa odtrhli, tak klausa si musia obesiť sami.
idú úplne nové časy. také, že sa budú meniť doterajšie hranice a také, že potečie veľa krvi. už sa to nedá vrátiť späť. boli prekročené isté hranice. bude chaos a zmätok. brat nebude poznať brata. to, čo z toho vzíde bude nwo. nwo má svoj určený čas. nedá sa tomu už vyhnúť. nebude sa rozlišovať či nemec čech slovák či žid alebo cigáň. budú len manipulované etniká a vojny krížom krážom. na národnosti nebude záležať. v skutočnosti budú len sily za nwo a proti.


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-22 21:17:31 b22918f6
Chory clanok.
Benes bol obycajny povalac , agent a defraudant. Vrah generala Stefanika .

Vdaka bohu , dobu tupeho a primitivistickeho ceskeho kolonializmu charakteristickeho ceskym utlakom sposobeny hlbokym nemeckym komplexom mame za sebou a pevne verim ze k ziadnym pokusom ba a ni len k naznakom o znovuobnovenie utvaru pod stupidnym nazvom Ceskoslovensko alebo aj Slovenskocesko uz nikdy nepride .

zazoo # CoryTawe05
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-22 21:43:58 bc79b747
zazoo
pozor, štefánik je falošná modla!

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 21:53:46 b22918f6
loading...
aaa
benesove dekrety sa dotykali aj slovenska. aj ked je to minulost ako pises.a vela s toho co je tam pisane mame aj dnes na slovensku.mozno nas cakaju zle casi ako pises,ale este je zatial klud tak sa spravajme ako ludia.a to s tym bratom ktoreho nebudes poznat pis za seba.aj v tazkych casoch si treba zachovat ludskost a nespravat sa ako ho.va.do!

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-22 22:17:48 d991c738
Vieme svoje , ale oproti "intelektualnemu zmatkovi " (tzv. profesorovi - co nikdy nic nenapisal) Masarykovi a vrahovi Benesovi je Stefanik anjel , intelektual a charakter . Kdezto dvaja spominani pani "ceski hrdinovia" boli prasataa a zlodeji najhrubsieho rangu. Tak hovoria autenticke ceske zdroje .

zazoo # CoryTawe05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 22:19:16 bc79b747
tnt
boh daj by si mal pravdu. ale núdza mení človeka rovnako, ako peniaze a moc.
zazoo
ilumináti čsr stvorili, a keď im prišlo vhod rozložili. to sa opakovalo viackrát, ale nikdy o tom kde vlastne chcú žiť a ako, nerozhodovali samotní obyvatelia týchto území.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 22:29:40 b22918f6
aaa - presne tak. Núdza aj prílišný blahobyt robia z človeka hovädo. Jediný liek je dolná a horná hranica príjmu a majetku.
Namiesto vysmievania sa Vaskému, ako sa vyjadruje a vyhráža roxormi, by ste si mali všetci prečítať, čo píše a počúvať obsah toho, čo hovorí. Ale vy kupujete obal, nie výrobok...

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-23 06:41:12 57c5a734
V prípade tvojho roxorového Vážskeho by som nechcel (ani zadarmo!) ani ten obal...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 07:04:33 d4254012
Z coho zije Vazsky , ako sa zivil predtym nez ho poslali robit na Slovensko "revoluciu" ?
Ako to ze si ho nikdy nedovolia ani len predviest na vysluch ?
V spojitosti s dalsim "revolucionarom" Nicholsonom , ktory cez predvolebnu gorilu dosadil Fritzla do kresla ?
Na ktore velvyslanectvo permanentne Nicholson chodi ?
A co fritzlova spanila motorkarska dovolenka pred volbami v USA ?
Fritzl totalne zmenil po volbach retoriku , zabudol na okradanie obcanov , ale rychlo sa pustil do riesenia svojho penazovodu - SPP spolu s ceskou mafiou so skusenostami z CEZu .
Pripravovana delba 400 mil za zdravotnu poistovna , ktora nema zizadnu trhovu hodnotu ?
Komu sluzi Fritzl za to ze ho dostali k absolutnej moci a zahranicne media hovoriace po slovensky su k nemu privetive ?
Za co ?

zazoo # CoryTawe05
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-23 08:03:54 bc79b747
Kto je ten Vazsky? Da tu niekto charakteristiku?

STB-ucen # SotaGaco16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 08:46:24 52e5b590
Jednoduché: Vážsky? Blázon...
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 09:02:12 d4254112
Pande, to nie je tak jednoduche, ma cosi v hlave - ale kam to vedie, kam chce?
pardon Vasky - je pravopis

STB-ucen # SotaGaco16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 09:06:38 52e5b590
zazooooo
dobre otazky, len jak najdem tie odpovede
Pande, pomoz vyjasnit, budem googlit, ale tak suma sumarum

STB-ucen # SotaGaco16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 09:10:55 52e5b590
Nuž, ak má Vážsky niečo v hlave, tak potom jedine nádor ako orech, ktorý mu tlačí na mozog. Preto myslí iba na roxor a pouličnú rebéliu....

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-10-23 09:16:51 d4254112
Pande,
a neziarlis nahodou, nechces ho len tak odpalit? Rozhodne Vasky nehaji Meciara (vyznamenaneho radom maltezskych rytierov) ako ty, teda - je Vasky na proti-strane "privrzencov maltezskych rytierov" ?...
i ked nic nie je cierne alebo biele... to vieme, len aky odtien sedej.. o to ide


STB-ucen # SotaGaco16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 09:37:09 52e5b590
Ceskoslovensko bol nas stat, ktory bol funkcny a zdaleka nie taky bezvyznamny ako CR ci SR... Rozdeluj a panuj ! Presne podla tohto hesla to dnes aj vyzera... Vnutorny trh sa scvrkol Slovakom o 2/3 a Cechom o jednu... a stali sme sa eldoradom ci uz zahranicnych privatizacnych zaujmov alebo domacich polozlocineckych politickych skupin... Kombinacia tohto vnutorneho a vonkajsieho "nepriatela" je znicujuca nie len pre ekonomiku naslednickych statov, ale sposobuje aj celkovy rozklad spolocnosti a moralky...
fan B # DohaMato29
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 10:12:32 c350b805
Vyzyvam pana Vaskeho aby nam odpovedal na otazky polozene nikom zazoo.
Ved si otvoreny chlapik Vasky - ci nie? Tak nemas v tom problem... a smely si, duchaplny -
.. a mas taku lubozvucnu slovencinu... co sa tyka tej anglictiny - to bude este treba nejaky ten kurz u amikov ..

(ani Pande si netrufa, zatial)

STB-ucen # SotaGaco16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 12:13:29 52e5b590
Vaský tu už diskutoval, má svoj blog, poznáme ho z videí, čítali sme jeho super dielo Tretia cesta...

takže takým embriam nedonoseným /STB-ucen,Pandebilium/ čo majú škrupinu na ri ti a práve sa vyliahli ci spadli z čerešne rovno na dolezite.sk niet čo odpovedat

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 12:35:45 c305bafe
brano
nie je ucen ako ucen, napr ty sa musis este vela ucit - to je vec ista
.. a nemas ziadnu intuiciu - noo o to viac sa musis ucit, to je fakt.
Keby si nebol taky de.bilko a mal aspon trosku inteligencie, dal by si nejake linky - tie vybrate NAJ - ked to mas tak prestudovane. Tretiu cestu ... si dal, OK.
.. a niekedy treba citat aj medzi riadkami, ale to ty nevies, ty chmulko.

STB-ucen # SotaGaco16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 12:40:47 52e5b590
Hufnagel
keby si rozumel kúreniu a mal nejake technické vzdelanie by si volačo aj znamenal...takto si len miestny maskot na dolezite.sk...
Analogia finančných tokov a ekonomiky s kúrením je moj vynalez a nie Vaského...ale Vaský je dobrý človek, svojský ale čestný....asi ako Varga...len trochu inteligentnejší a scestovanejší a rozhladenejší...
čo sa ale o tebe a STB-ucnovi povedat nedá...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 15:17:11 c305bafe
Majstre---brano 59-- už len patentovať a pol sveta---kde sa topí - kúri nebude mať finančné problémy---V ďaka Vám...už len vysvetlenie termodynamického deja entalpického a entropického .. a Váš prínos pre .."samostatnosť" ČSR bude skoro každému jasný---/Ako sa mení za prevádzky radiator HA?/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 18:54:34 58d4289b
vidíš klopi aj ty sa ukazuješ ako analfabet kurenársky aj ekonomický...
ako sa mení za prevádzky radiator? no predsa odovzdáva teplo ludom co priložili do kotla palivo

na to aby si pochopil analogiu kurenia a ekonomiky musíš rozumiet jednému aj druhému....radiator je trh, obchod,.... teplo sú tovary a služby, ...kotol je fabrika v ktorej pracuješ, odovzávaš prácu t.j. palivo do kotla.. a voda v trubkách sú peniaze...vodá može byt studenšia ci teplejšia...ked je studenšia musí jej byt viac ako teplejšej aby odovzdala rovnaké teplo v radiatore...a to sme už pri výmennom kurze ...atd atd...technik pochopí , netechnikovi škoda vysvetlovat a strácat čas
A predstav si že budeš mat expanznu nádobu /banku/u suseda a sused bude vlastnit tvoj kotol /fabriku/v dome...a to sme už pri vlastníctve našich firiem zahranicným majitelom...pri eure ktoré je v expanznej nádobe suseda a ten ti púšta len tolko vody aby si nezamrzol/ eurofondy/...a mohol by som pokracovat...

Kúrenie je zvládnute technicky dokonale a podla neho treba urobit ekonomiku...v kurení neni úrok..t.j. do expanznej nádoby nepriteká neustále voda z kúrenia ...no ale škoda námahy netechnikom niečo vysvetlovat...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 19:19:04 4df7e017
V ďaka ...brano 59.. už sam to pochopil....Ale ten radiator za prevádzky sa vymieňa tak že lokálne--pred vstupom média sa potrubie zmrazí... vytvorí sa ľadový uzaver---"štuplík" , následne sa radiator vymení---odskrutko--priskrutko--vaním..A to Vaše porovnanie --výmysel, unikátnosť, nemôže byť NEPATENTOVATEĹNE--- alebo aspoň Nobel-ocenené.. Blahoželám ..a som nepoužil ani---analfabetizmus ani minimálne 100rokov známe--Vami prezentované vraj "kúrenárske " --"odborné " srandičky --Nájdite si iní priestor... Tu sa jedná o čosi inom....pochopil ste to---alebo treba --lopatu--na polopalistické---Brrrrrr
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 20:21:46 58d4289b
klopi

podla mna si zrelý na psychiatriu...normálny clovek sa ta musí stránit...s blbom sa rozumná reč viest nedá...
čo chceš aký radiator vymienat? nič si nepochopil ani si nemohol lebo máš v hlave kloaku...


brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 21:10:16 4df7e017
Autor ...Vít...34..sa snažil vykresliťaj " dejinné" pozadie vzniku ČSR. Miera objektivity je však určite prinajmenšom spochybniteľna. Lebo... ak sa nezvýrazni prínos M.R. Štefanika tak vždy je to ---biedne--- Štefanik "zohnal " peniaze..jemu boli odovzdané vo Švajčiasku 1 mil dolárov od Americkýcn---naších --a Beneš ich roztoto--prehral...počas vojny--- vo Francií.. Štefanik začal tvoriť légie --až 60 tisíc mužov...a keď sa hlásilo že legie majú vagony zlata, vládnu Sibíri a pol Ruska ešte aj Garigue S Americkou manželkou zistil že Wilson bude medzi prvými čo uznajú republiku....a všetko zariadil M.R. Štefanik./Beneš šantil po herňach---Európy.../
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 07:52:20 58d4289b
Pre menej znalých-- historie --treba povedať , že nebyť závislí na Rak- uhorskej monarchiíí ktorá našla príčinu prvej svetovej..a nasadila arzenál zbraní .. vyrobených predovšetkým na Českom území, a légie boli súčasťou PROTI Rak-uhoskej monarchií --mocnosťami-- Franc- anglo -ruskej---podporované -- tak to musela byť OSOBNOSŤ. Taliansko prvé "odskočilo" zo scény--- . Naši v Rusku keď začali spievať "Zde jsou boží bojovníci, Kde domov múj a Nad Tatrou sa blíska... tak polovica Rak-uh--armády... prebehla ..boli naši--- aj môj dedo.........a légie nemohli ísť cez Europu -Rusku domov... Nemci ešte furt..aj občianska... teda len cez Sibír...A všetko riešil Štefaník--aj 60 tisíc vojákov--
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 18:29:34 58d4289b
Je dosť možné že štýl písania je aj "vadný" nemôžem si pomôcť ale skracujem to na minimum a znalci vedia --oč.. kráči..Vďaka za pochopenie---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:15:28 58d4289b
Treba si tiež uvedomiť stratágie vtedajšej vojny... Kdesi sa močilo stá tisíce vojákov po zákopoch niekoľko mesiacov--po kolena---na 100 kilometroch... A inde 3000km vzdialeností neboli prekážkou pre ešalonovanie --anabáza -- vojsk---nasadenie--taktické rozhodnutia........... menegerovanie...... a to bola Sibír---Ruska--- a naše légie. Okrem bojov, Európskej --našej prezentácie vojenskej--bola to vyspelosť kultúrna, odborna a spoločenska---v Jekaterinburgu bolo centrum aj kultúrnych zložiek armádnych..../Pol Jekaterinburgu- Sverdlovska... je Ázijská...../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:29:18 58d4289b

chcel som tu naviezt diskusiu o Vaskom a jeho teriach, ale bolo to presmerovane.

Hufnagel pise
Maltezski rytieri, ja sa poseriem... Preco nie radsej dubravski pijaci, alebo staromestski retardi, su totiz na uplne rovnakej urovni...? :-DDDDDD
- ale ale Hufnagel, takto pisat o nasich vrcholovych politikoch !
Hufnagel – ty sa drzis hesla – a napomahas jeho splneniu:
Zmätený bude ľud môj pre nedostatok poznania.” (Ozeáš 4, 6)

Aby ste neboli zmateni a aby sa vam vyjasnilo, precitajte si:
htt
p://astro-tabu.host.sk/48_hor_hor.html

aj Meciar Maltezsky rytier, aj Hrusovsky, aj dalsi....
http://www.topky.sk
/cl/10/181041/Hrusovskeho-prijali-za-maltezskeho-r
ytiera

http://astro-tabu.host.sk/45_vatik_podnik.html[/
url]
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=4564&mode=nested&order=0&thold=0[/
url]
http://afinabul.blog.cz/1
302/vatikan-papez-a-rad-maltezskych-rytierov


podla mna si zrelý na psychiatriu...normálny clovek sa ta musí stránit...s blbom sa rozumná reč viest nedá...
- a ma pravdu

no poser sa Hufnagel, aj klopi - aj podobni sasovia na Dolezite


STB-ucen # BuxoHifa37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 00:18:37 55a2db2f
Ak je pravdou že kto nechápe význam, nevie posúdiť obsah, nepozná riešenia obvykle sa uchyľuje k perverznym výrazovým prostriedkom,"tvorivo"rozvíja škálu osobných invektív , úzkostlivo dbá o reprezentáciu krytia nedostatkov intelektu... Ak je to pravda tak STB-učen..37 môže byť toho dôkazom, etalónom -vzorom---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 06:39:42 58d4289b
Leon Trotsky, Father of German Nazismhttp://orientalreview.org/2010/11/04/e
pisode-6-leon-trotsky-father-of-german-nazism-ii/E
uropean Hyenas. 75th Anniversary of Munich Pacthttp://www.strategic-culture.org/news/2013/10/
02/european-hyenas-75th-anniversary-of-munich-pact
.html


Viktor # FunoNyfe91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 07:08:50 4257753f
DVD: Accidental Army: The Amazing True Story of The Czechoslovak Legion
Viktor # FunoNyfe91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 07:15:27 4257753f
Kniha:
The Czech Legion 1914-20
Viktor # FunoNyfe91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 07:16:31 4257753f
klopi ty si Pandemonium a este dalsie niky, len to obmienas
Ty "poznas" vsetky riesenia - tvoj jediny ciel je: prachy a moc.
"Tak to proste je, s tym sa nic neda robit" ... podla toho fungujes.
Ty si slobodu jednoducho nemozes dovolit - ides po prude, sluzis.
Nezabudaj, nie kazdy funguje ako ty a tvoje sposoby mozu byt pre inych neakceptovatelne -
nakolko hranice nepoznas... tak to proste je.


Je to tak # XalaVeka58
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-25 08:59:48 55a218f1
Hajajááj ...mimoriadne som sa zabavil...Je to tak 58..lebo to nie je tak...Skúste podať športku--loto--budete úspešný lebo Vaše kritéria " hodnotenia" ani približne nezodpovedajú "skutkovej podstae". Nicky som nemenil.. A pokiaľ sa týka ..Pandemonia..36,,tak jeho prínos na tomto fore je hodný obdivu--nemení postoje, má "rétoriku " trefnú, dokáže nezmysli "eliminovať" ... možná niektoré výrazové prostriedky keď posunie do kultivovanejšej polohy , tak aj radikalizmus voči niektorým politickým , či náboženským dejateľom sa dá pochopiť --je to vec osobná...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 14:26:23 58d4289b
Niekoľko info. z obdobia vznikajúcej ĆSR .... V bitke pri Zborove na strane Rak..uh. bojoval aj Klement Gottwald...proti légiam..., cca 3500 legionárov zajalo cca4000 voj. Rak.uh---aj s dezertérmi...Tesne po vojne sa jednalo o kolóniach aj pre ČSR... TOGO..v Afrike pripadlo nakoniec Francií, niektoré ostrovy v Tichom oceáne -Mikronézií--boli ponúknuté na kolonizovanie aj ČSR..kde odišlo aj niekoľko rodín....nakoniec --Francia. A TERST/Trieste/--pôvodne "starý" Rak.uh. prístav na Jadrane s viac než 10 km pobrežia-pláže-- bol aj Štefanikom iniciovaný v Taliansku --mal byť naš ČSR...ale Beneš nakoniec nerozhodol ...a získali ho Taliani...atd...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 15:43:00 58d4289b
klopi
aj jan mayen, ostrov medzi islandom a grónskom.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 15:48:56 b2296175
ˇAno...aaa4..aj o tomto ostrove-- Jan Mayen -- sa tiež jednalo A info .o ostrove...je tam skoro 20hodín slnečného svitu denne--6 mesiacov ..a zatiaľ len ----ryby samé skáču do člnov --Nórom --a my máme prd...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 18:25:44 58d4289b
klopi / Pande atd
Mne je jedno kto je Pande a kto je klopi, nebudem tu stracat cas vas studovat a tapat kto je kto.
Aky prinos je Pande pre toto forum viem a viem tiez ze tu ma vela nepriatelov.
Je evidentne, ze nie sme vsetci rovnaki a nefungujeme rovnako a ani nie je nutne, aby sme rovnako fungovali.
Ak budeme jeden druhemu prinosom na to, aby sme si svoje stanoviska ozrejmili a ak sa ukaze osvojili nove nazory, je to pozitivum.

Je to tak # WijoMuti79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 11:08:06 55a262b6
je to tak.
tik tak.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 11:22:06 b2296e9f
..Majstre...Je to tak79.. citujem Vás: .."Mne je jedno kto je Pande a kto je Klopi"... a tiež citujem Vás: .."Nezabudaj, nie každý funguje ako ty a tvoje spôsoby..." Takže " majstre" ak prdnete do korýtka s múkou uvedomte si že sa tiež ......zasmradí... okolie.. .A iniciatíva smradiť začala od Vás----pochopil ste to? Vaše snaženie hodnotiť niekoho je "nezrelé" a dôvody..keďže ste" strelil capa" nesnažte sa neargumentačne prezentovať...Prajem....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 12:02:02 58d4289b
Na fóre kabaretu Dôležité bolo v minulosti viac takých tápajúcich jedincov, ktorí mali utkvelú predstavu že niekto je ktosi druhý. Kombinovali, porovnávali, konšpirovali. Koľko času len s tým premárnili! Ja by som ich nechal tak, je to ich jediná zábavka, radosť. Ozaj a kde je košická geriatrická otrava? Ten mal svojho času tiež taký stihomam, rovnako ako aj promovaný dochtor inžinýr Číselný. Hádam mu len necinká umieráčik?
Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-26 12:30:44 bc7b649f
Nas Jozko Varga je tiez sucastou Dolezite. Dufam ze sa znovu objavi.
A ty Pande sa postav pred zrkadlo, a daj si facku - z kazdej strany - za to ako sa vyjadrujes o nasom Jozkovi.
Tym rozhodne nevyrasties, este sa zmensis. A co potom? Ha?!


Je to tak # WijoMuti79
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 15:28:14 55a220cd
?Hĺadám a hľadám ..Je to tak 79 .. Vaše konštruktívne stanovisko k "meritu vecííí" t.j Vznik ČSR--- a nič ..ani jeden"drizd"... len útoky na osoby a neargumentačné "nebudem vulgárny na Vašu adresu---až keď dorastiete"/. Chápete že myslenie je nie len o " SRaNÍ " si ...len táák po rôznych "foldroch"--- uliciach ako Vy....máte šancu kdesi medzi "mladňakmi" si pozerať nejaké "srandičky"a budete aj slávny---možná... No trebalo mi to / ...fucken -fucken --du-- /
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 18:21:05 58d4289b
klopi
si sa uplne zhodil. Si sa ukazal. Gratulujem. Od teba len prec - ako povedal na tvoju adresu Brano (vyssie):

podla mna si zrelý na psychiatriu...normálny clovek sa ta musí stránit...s blbom sa rozumná reč viest nedá...

A mozes sa pridat k Pande, ktoreho obhajujes - ten co si mysli, ze si moze vsetko dovolit.
Tu mas k meritu veci.

Je to tak # WijoMuti79
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 22:22:19 55a232ab
..Hufi..51 .. Nebolo by vhodné...aby ste sa zapodievali "nejakou " problematikou vzniku ČSR..aj tak je Vám cudzia: Riešte "romsko cigánsky "problém ktorý tu kdesi vedľa riešíte nejakou "likvidáciou" ---premúdretou...a vehementne... Ale i cez to všetko...verím že vám chutííí... aj jesť...
Klopi # GuqeBocy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 12:00:23 58d4289b
Československu bolo najlepšie za socializmu...inak v nom bola stále bieda, chudoba a hrozba vojny
tak ako aj dnes...vdaka kapitalistom sme sa zase stali krajinou tretieho sveta, ktorej hrozí vojna neustále...všetko zničené, zneuctené, predané, rozkradnuté...doslova, privedené až na pokraj vojny.tibir # TigaSebu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-16 11:05:21 5b9418f3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Formy socialismu a pseudosocialismu III - Vojenský socialismus


Formy socialismu a pseudosocialismu III - Vojenský socialismus
Vojenský socialismus je socialismem státu, v němž jsou všechny instituce podřízeny účelu vedení války. Je to státní socialismus, v němž jsou měřítka hodnot a společenské postaven...
Studenti Harvardu a MIT spouští ‚NSA-vzdornou‘ e-mailovou službu
Kontroverze „homosexuálních sňatků“
Švajčiarske zlato

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1235 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo