Podmienky využívania služieb dolezite.sk


ustanovené v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, aplikovateľného práva Európskej únie a medzinárodného práva

Čl. I


Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ - užívateľ internetovej domény dolezite.sk prevádzkujúci na nej služby.
Používateľ - osoba využívajúca službu poskytovanú Prevádzkovateľom na internetovej doméne dolezite.sk, najmä uverejňovaním článku alebo príspevku.
Služba – možnosť publikácie článku, príspevku, správy, názoru, komentára a iného obsahu súvisiacich činností na internetovej doméne dolezite.sk po vykonaní registračného úkonu.
Registrácia – úkon, ktorým Používateľ uvedie Prevádzkovateľovi údaje nevyhnutné pre každé jednotlivé využitie Služby v rozsahu meno a priezvisko.

Čl. II


Základné ustanovenia

1.Predmetom týchto podmienok je upraviť právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom pri bezodplatnom využívaní Služby.
2.Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli na týchto podmienkach v záujme zabezpečenia bezporuchového fungovania internetovej domény dolezite.sk, využívania Služby na nej, úcty k slobode slova a slobodného vyjadrovania názorov, zabezpečenia ochrany práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických a právnických osôb (ďalej len „práva i povinnosti“) zakotvených v právnom poriadku SR, aplikovateľnom práve EÚ, medzinárodnom práve (ďalej aj „právne predpisy“) a zásadách dobrých mravov.
3.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah internetovej domény dolezite.sk, ktorý vytvára Používateľ na základe využívania Služby. Zodpovednosť za obsah vytvorený Používateľom nesie on sám. To sa týka, okrem iného, aj porušenia povinností uvedených v ods. 3 a 4 Čl. IV týchto podmienok.
4.Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude v najvyššej možnej miere využívať svoje vedomosti a technické možnosti tak, aby Používateľovi zaručil spoľahlivosť, bezpečnosť a funkčnosť využívania Služby. Zároveň Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude dbať na dodržiavanie týchto podmienok, právnych predpisov a využívať primerané i nevyhnutné kroky na zabránenie porušovania práv i povinností zakotvených v právnych predpisoch.
5.Prevádzkovateľ však nedáva žiadne záruky funkčnosti ani dostupnosti Služby, rovnako nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté používaním alebo nedostupnosťou Služby alebo využitím práv Prevádzkovateľa podľa ods. 2 a 3 Čl. III týchto podmienok.
6.Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami dáva Používateľ súhlas pre akúkoľvek osobu na ďalšie rozširovanie, kopírovanie a voľné nakladanie s informáciami na internetovej doméne dolezite.sk, ktoré uverejnil prostredníctvom využívania Služby.

Čl. III


Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, o čom sa Používateľ dozvie z článku alebo príspevku uverejneného na internetovej doméne dolezite.sk, a ak Používateľ so zmenou podmienok nesúhlasí, má právo i povinnosť od ďalšieho využívania Služby odstúpiť.
2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek zasiahnuť do systému fungovania Služby bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia Používateľa. 3.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek Používateľom uverejnený článok, príspevok, správu, názor, komentár alebo obsah súvisiacich činností na internetovej doméne dolezite.sk bez uvedenia
dôvodu, najmä však taký, ktorý ohrozuje alebo porušuje práva zakotvené v právnych predpisoch, osobitne práva i povinnosti uvedené v ods. 4 Čl. IV týchto podmienok, alebo pri jeho publikácii boli zo strany Používateľa porušené povinnosti ustanovené v ods. 3 Čl. IV týchto podmienok.
4.Prevádzkovateľ má právo spracovávať a uchovávať údaje podľa Čl. V týchto podmienok a zverejniť údaje získané pri Registrácii ako údaje, ktoré slúžia na identifikáciu autorstva publikovaného článku, príspevku, správy, názoru, komentára a iného obsahu súvisiacich činností.
5.Prevádzkovateľ nesmie spracovávať a uchovávať údaje podľa Čl. V týchto podmienok za účelom ich využívania na marketingové účely. Tieto údaje slúžia výlučne na identifikáciu autorstva Používateľa, ktorý využil Službu, prípadne na účely vyplývajúce z nasledujúceho odseku.
6.Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť údaje o aktivite Používateľa uchovávané a spracovávané pri využívaní Služieb v rozsahu podľa ods. 2 Čl. V týchto podmienok príslušným orgánom Slovenskej republiky za účelom prípadného vedenia trestného alebo správneho konania voči Používateľovi.

Čl. IV.


Práva a povinnosti Používateľa
1.Používateľ má právo prostredníctvom využívania Služby slobodne vyjadrovať svoje názory a myšlienky, názory a myšlienky iných; a uplatňovať Ústavou Slovenskej republiky zaručenú slobodu prejavu. To sa nevzťahuje na propagovanie alebo prevádzkovanie podnikateľskej činnosti alebo činnosti tzv. „slobodného povolania“ Používateľa.
2.Používateľ je povinný uviesť pravdivé údaje pri svojej Registrácii a nesťažovať alebo neznemožňovať zistenie, uchovávanie a spracovávanie iných údajov podľa Čl. V týchto podmienok (napr. používaním anonymizéra IP pod.).
3.Používateľ je povinný pri uplatňovaní svojich práv uvedených v ods. 1 tohto článku:
a)dbať na to, aby svojím konaním nezasahoval do základných práv a slobôd iných alebo ich neobmedzoval najmä tým, že nebude uverejňovať informácie, ktoré sú spôsobilé šíriť rasovú, xenofóbnu i náboženskú neznášanlivosť, neznášanlivosť voči názorovej, politickej či sexuálnej orientácii iných osôb, pluralizmu, uplatňovaniu základných práv a slobôd a pod.; b)dbať na to, aby svojím konaním neporušil alebo neohrozil občianske práva iných osôb (napr. právo fyzických osôb na ochranu svojej osobnosti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy);
c)dbať na ochranu práv duševného vlastníctva iných osôb (najmä autorských práv) a pri preberaní a uverejňovaní statkov, na ktorých viaznu autorské právo alebo iné práva (text, obrazový snímok, zvukový a zvukovoobrazový záznam) dodržiavať zásadu, že pri citácii ich úryvkov alebo ich celkov za účelom kritiky či recenzie, nekomerčného vzdelávania, sprístupňovania informácií o bežných hospodárskych, politických alebo náboženských témach zo zverejnených článkov alebo vysielaných diel alebo iných predmetov ochrany toho istého charakteru, v prípadoch, keď takéto použitie nie je výslovne vyhradené, označiť presný zdroj vrátane mena autora;
d)dbať na to, aby svojím konaním neporušil alebo neohrozil práva zakotvené v obchodnoprávnych predpisoch (napr. porušovanie obchodného tajomstva, zľahčovanie, nekalá súťaž a pod.);
e)dbať na to, aby svojím konaním predchádzal počítačovej kriminalite, teda trestnej činnosti páchanej pomocou elektronických komunikačných sietí a informačných systémov alebo voči takýmto sieťam a systémom, najmä tým, že sa v súlade s trestnoprávnymi predpismi nebude na tejto činnosti akýmkoľvek spôsobom podieľať (napr. podielnictvo, verejné schvaľovanie trestného činu alebo verejné vychvaľovanie páchateľa trestného činu, neoznámenie a neprekazenie trestného činu, ohováranie, vyzývanie na páchanie trestnej činnosti alebo jej iné podnecovanie, obzvlášť závažné trestné činy a trestné činy súvisiace s terorizmom, extrémizmom, nedovoleným obchodovaním, detskou pornografiou, organizovanou trestnou činnosťou, obchodovaním s ľuďmi, únikom a ohrozením utajovaných skutočností, s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením a pod.);
f)dbať na to, aby zverejňovaným obsahom nemohlo dôjsť k mravnému ohrozeniu výchovy mládeže;
g)vyhýbať sa uvádzaniu vulgarizmov;
h)dbať na to, aby nedochádzalo k inému ohrozovaniu alebo porušovaniu práv i povinností osôb ustanovených v právnych predpisoch.


Čl. V


Spracovávanie a uchovávanie identifikačných údajov a iných osobných údajov Používateľa
1.Používateľ týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na spracovávanie a uchovávanie identifikačných údajov poskytnutých mu pri Registrácii a iných osobných údajov o aktivite Používateľa pri využívaní Služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom riadnej prevádzkyschopnosti internetovej domény dolezite.sk a účelom uvedeným v ods. 6 Čl. III týchto podmienok na dobu maximálne 2 roky.
2.Prevádzkovateľ uchováva a spracováva nasledovné údaje o aktivite Používateľa pri využívaní Služby:
a)IP adresu Používateľa, ktorý využil Službu;
b)čas využitia Služby;
c)výstup využitia Služby (napr. publikovaný príspevok, správa, názor, komentár a iný obsah súvisiacich činností na internetovej doméne dolezite.sk na diskusnom fóre);
d)udelený súhlas s týmito podmienkami vrátane ich celého textu.

Čl. VI


Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ a Používateľ prehlasujú, že týmto podmienkam porozumeli a slobodne i s vážnosťou s nimi vyjadrili súhlas.