23. September 2019
    
Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény - Dolezite.sk

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény


  2010-05-01  (09:28)  |  Z domova
  71% hlasovalo = 18  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény


Slovákom nedávno genetici potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity. Zistili, že vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8 000 rokmi, teda v mladšej dobe kamennej - v neolite. Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť (Veritas premitur, non opprimitur - Titus Livius, Seneca ml. a ďalší).

Molekulárna genetika v posledných desaťročiach urobila priam neuveriteľný pokrok. Po rozšifrovaní biogenómu bol rozšifrovaný ľudský génom a v krátkom slede aj historický genofond moderných národov. Výsledky vedeckých analýz genofondov jednotlivých národov spochybnili alebo dokonca vyvrátili niektoré tzv. „večné pravdy " historiografie, čo v daktorých krajinách vyvolalo „zemetrasenie". Stručne opíšem príčinu takéhoto „zemetrasenia"v susednej krajine.

Mnohí, aj súčasní maďarskí historici a politici ešte stále tvrdia, že slovenský element sa usadil v oblasti severokarpatského oblúku a niektorých pridunajských nížin až v neskorom stredoveku, a to hlavne priesakom valaskej kolonizácie. Súčasne jedným dychom vyhlasujú, že po Hunoch a Avaroch, ktorí prišli do strednej Euró py v 4. resp. 6. storočí, do oblasti Dunajskej kotliny prišli Maďari v poslednom desaťročí 9. storočia a sú tu dodnes. Napr. bývalý maďarský prezident A rpád Gôncz v čase svojej oficiálnej návštevy v roku 1995 počas prednášky v Oxforde „pobavil" prítomné politické a vedecké publikum, keď vyhlásil, že „po Avaroch prišli Maďari, ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline (Dunajskej kotline - pozn. aut.) a sú tu dodnes. "

Tieto pseudovedecké a faktami nepodložené názory totálne vyvrátili výsledky modernej génovej analýzy. Začalo to v roku 1991, keď renomovaný genetik profesor Stanfordskej univerzity (USA) L. L. Cavalli Sforza uverejnil výsledky veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska. Dosiahnuté výsledky tejto štúdie prof. Cavalli-Sforza zhodnotil nasledovne: „Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet" (Scientic American, november 1991).

Tieto výsledky boli také šokujúce, že vyvolali „zemetrasenie" predovšetkým v Maďarsku, ale i v ďalších krajinách. Niekoľko renomovaných laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom. Záver týchto štúdií potvrdil nálezy prof. Cavalliho-Sforzu: „len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov. " V pomerne krátkom čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých krajinách. Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorský ch (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5 % súčasnej maďarskej populácie. Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovanská. Aj podľa maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény. Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že „Maďari v súčasnom Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec Maďarmi. "

Porovnajte sami: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staroma-d'arské) gény, ale až 50% má slovanské gény (Sapienti sat !).
Nelenili a nelenia ani slovenskí genetici. V prvej dekáde 21. storočia doc. VI. Ferák preskúmal historický genofond Slovákov a dospel k viac ako pozoruhodným výsledkom. Dokázal, že viac ako 80% Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už asi 6 000 rokov pred Kristom, teda v mladšej dobe kamennej. To ale znamená, že boli sme (naši predkovia) v oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8 000 rokmi. Táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov etnickej autenticity. Porovnávacie štúdiá výsledkov zo Slovenska s nálezmi v iných krajinách Európy ukázali, že k slovenskej etnickej dlhovekosti majú v Európe pomerne blízko len Welšania. Výskum vo Welse ukázal, že až 70% súčasných Welšanov má gény svojich predkov, ktorí žili vo Welse už 4 000 rokov pred Kristom.

Ako som už uviedla, výsledky výskumu z analýzy genofondov vyvolali v Maďarsku „zemetrasenie", čo vlastne ani nemuselo nastať. Maďarskí historici, politici, jazykovedci a ďalší vzdelanci predsa už po stáročia vedia, že „Maďari sú od nepamäti najpremiešanejším národom v Európe a možno i na svete." Napr. Armín Vambéry už koncom 19. storočia napísal, že „Maďari sú tým najpremiešanejším národom v Európe." Jeden z najvýznamnejších maďarských mysliteľov 20. storočia Štefan Bibó (Bibó István) napísal nelichotivé konštatovanie, že „Maďari sa zmiešali so všelijakým balastom sveta." Aj celá plejáda súčasných maďarských historikov (Szucs J. Bogyay T. , Silági D. , Lendvai P. , Glatz F. , Kontler L. a desiatky ďalších) vo svojich prácach dokazujú, že intenzívne miešanie Ugorov (predkov Maďarov) začalo už mnoho storočí pred ich usídlením sa v Dunajskej kotline. Podľa citovaných historikov už dokonca aj „starougorské kmene boli miešaninou národov" a „bola to etnicky heterogénna družina. Bol to zmiešaný a stále sa miešajúci národ." Moderná genetika potvrdzuje, že pravdu mal nemecko - maďarský historik Denís Silági, ktorý už pred polstoročím napísal, že „maďarský národný charakter sa nedá odvodiť z rasovo - biologických vlastností euroázijských predkov, ale významná je skutočnosť, že oddávna existuje množstvo typických Maďarov, ktorých predkovia boli Slovania, Germáni, Románi alebo Židia, ale v žiadnom prípade nie jazdci z východných stepí."

Ešte presvedčivejšie a výstižnejšie o tom píše súčasný renomovaný maďarský historik prof. L. Kontler (Kontler László): „ Z hľadiska antropologického a kultúrneho predstavujú Maďari nesmierne zmiešaný fenomén. Takže nejaký čistý kmeň Ugorov (Maďarov) v tomto zmysle nikdy neexistoval. Preto na stanovenie kontinuity maďarského národa je jazyk jediným kritériom. História maďarských počiatkov je históriou spoločenstva, ktorého genetická skladba a kultúrny charakter sa menili, ale ktoré niekoľko tisíc rokov hovorilo jazykom, z ktorého sa vyvinula dnešná maďarčina." Stručne a múdro definuje vznik maďarského ľudu (magyar nép) F. Glatz s kolektívom 60 historikov v rozsiahlom diele Kronika Maďarov: „Hovoriť o histórii predkov Maďarov do roku 600 po Kr. môžeme len s určitou pravdepodobnosťou, a to len na základe jazykovedných, starožitnostných a botanickozemepisných výskumov.Isté je len to, že maďarský ľud sa vytvoril z viac geneticky odlišných ľudových skupín. Spoločným jazykom týchto ľudových skupín sa stala maďarčina." Do dnešných dní nieje spoľahlivo vysvetlené, akým spôsobom dokázala nadobudnúť prevahu v tejto miešanine geneticky a jazykovo odlišných ľudových skupín zaostalá ugorská (maďarská) reč a meno „Maďar", keď vieme, že len dva zo siedmich ugorských kmeňov (Megyer a Nyék) mali ugrické mená, zatiaľ čo mená ďalších piatich sú prevažne turkické. Podľa nemecko - maďarského historika Thomasa von Bogyaya „antropologický a archeologický materiál dosvedčujú, že maďarské národné indivíduum vzniklo v taviacom kotle j uhoruských stepí." Z juhoruských stepí pochádza aj tzv. rodný list maďarstva. Ide o prvý písomný záznam, v ktorom je podľa maďarských (aj iných) historikov nespochybniteľné zmienka o Ugoroch (Maďaroch). Je to byzantská správa z roku 839 a v nej sú Ugori (Maďari) uvedení pod menom Onoguri (grécky Ongroi). Preto mnohí historici doporučujú, aby až rok 839 bol považovaný za vstup Ugorov (Maďarov) do histórie. Súčasne upozorňujem, že takmer všetko, čo je možné zistiť z histórie predkov Maďarov pred rokom 839 sú skôr dohady ako fakty a aj zdanlivo odôvodnené fakty treba brať s rezervou.

Intenzívne miešanie sa Ugorov (Maďarov) pokračovalo aj po ich usídlení sa v Dunajskej kotline. Rakúsko -maďarský politológ a historik P. Lendvai upozorňuje, že vzhľadom na romanticky sfarbené legendy v maďarskom dejepisectve a literatúre je dôležité uvedomiť si, že v čase samotného príchodu do Dunajskej kotliny bol zväzok ugorských kmeňov čímkoľvek, len nie homogénnym celkom, dokonca bol opravdivou miešaninou národov. Ako som už uviedla podľa maďarských literátov najväčší maďarský mysliteľ 20. storočia Štefan Bibó konštatoval, že „Maďari sa zmiešali so všelijakým balastom sveta." Pozrime sa teda na to, kto bol ten balast, s ktorým sa Ugori (Maďari) zmiešali, kto čo pri tom miešaní komu dal, resp. čo dostal.

Predpokladá sa, že mnoho storočí pred a niekoľko storočí po prelome letopočtu na ugorské kmene mali veľký civilizačný vplyv ich vyspelejší susedia iránskeho pôvodu. Dokazuje to mnoho slov, ktoré Ugori od Iráncov prevzali a ktoré svedčia o tom, že Iránci naučili Ugorov (predkov Maďarov) základom produkčného hospodárenia. Ugori prevzali od Iráncov aj mnoho mýtov a legiend, medzi mnohými aj obľúbenú povesť o zázračnej lani. V priebehu storočí došlo i k intenzívnemu miešaniu sa Iráncov a Ugorov. Maďarskí historici vyzdvihujú veľký kultúrny a civilizačný vplyv Iráncov na Ugorov a zdôrazňujú, že od Iráncov Ugori prevzali mnoho slov, čo významne obohatilo ich chudobnú slovnú zásobu. V dostupnej maďarskej literatúre som nenašla zmienku o pozitívnom vplyve Ugorov na Iráncov. Z uvedeného teda vyplýva, že Iránci tým balastom nemohli byť.

Ešte väčší kultúrny a civilizačný vplyv na Ugorov mali staroturecké kmene. Niekedy v prvej polovici 6. storočia po Kr. došlo v oblasti dolného Donu k stretu turkických Onogurov a Ugorov. Onoguri si podmanili celé ugorstvo (maďarstvo) (Onogurok uralmuk alá hajtották az egész magyarságot) a v 7. storočí Ugori spolu s Onogurmi sa stali poddanými Chazarskeho chanátu (tiež Turci). Z chazarskej nadvlády sa Ugori vymanili až v roku 830. Tristoročný život Ugorov pod nadvládou turkických etník mal na predkov Maďarov všestranný a mimoriadne veľký civilizačný vplyv. Dá sa povedať, že turecké etnika výrazne scivilizovali Ugorov takmer vo všetkých základných oblastiach života. Ugori sa od Turkov naučili základom poľnohospodárstva, záhradníctva a mnohých remesiel. Prevzali od Turkov organizáciu politického zriadenia, organizáciu vojenských jednotiek a bojovú taktiku. Taktiež prevzali niektoré spôsoby tureckého odievania sa a používanie kovových strmeňov. Pod vplyvom Turkov sa dômyselnejšie stali právne a náboženské zvyklosti predkov Maďarov. Ugorčina (staromaďarčina) sa obohatila o viac ako o 300 pratureckých slov. V tom čase bola slovná zásoba Ugorov chudobná - nie viac ako 1 000 slov, to znamená, že vďaka prevzatiu 300 pratureckých slov, chudobná slovná zásoba Ugorov vzrástla o 30%.

Podľa chazarskeho zvyku a zákona, ugorskí kmeňoví náčelníci vraj vyzdvihli (na štíte) do svojho čela Arpáda, prisahali mu vernosť a prísahu „spečatili krvou". Maďarskí historici tvrdia, že tým bol položený základ prvej „ústavy". Z tohto tvrdenia si renomovaní historici robia len posmech. Mnohí historici pripúšťajú, že ani Arpádovci, neskoršie kniežatá a králi Uhorska, neboli etnickí Ugori, ale etnickí Turci. Hlbokú, nezmazateľnú stopu do staromaďarského etnika vtlačili turkickí Onoguri. Turkickí Onoguri boli stepné kočujúce etnikom, ktoré ako som už uviedla v 6.a 7. storočí si „podmanili celé maďarstvo". Byzantskí kronikári a historici pravdepodobne aj Ugorov (starých Maďarov) považovali za Turkov, a tak v byzantských, orientálnych a európskych starých prameňoch sú Ugori (predkovia starých Maďarov) najčastejšie pomenovaní ako Turci alebo Onoguri. V Európe sa pre starých Maďarov vžilo pomenovanie Onoguri, po grécky Ongroi. Z gréckeho Ongroi postupne vznikali rôzne deriváty: Latinský derivát Hungarus, Hungari, Hungaria; francúzsky derivát hongrois, Hongrie; anglický derivát Hungarian, Hungary; nemecký derivát Ungar, Ungarn; ruský derivát Venger, Vengria, atď.. Štefan Bibó nemohol myslieť na turkické etnika, keď napísal, že „Maďari sa zmiešali so všelijakým balastom sveta". Veď ako z uvedeného vidieť, boli to ich učitelia a civilizátori, a naviac aj tvorcovia ich pomenovania.

Ešte omnoho väčší civilizačný vplyv na starých Maďarov mali Slovania. Ako som už uviedla, molekulárna genetika v posledných desaťročiach nespochybniteľné dokázala, že sotva 5% súčasnej populácie Maďarov v Maďarsku má ugorské (staromaďarské) gény, ale až 50% má gény slovanské a zvyšok valasko - rumunské, germánske a iné. Tieto výsledky svedčia o mimoriadne veľkom vplyve Slovanov na Ugorov (predkov Maďarov). Starší, ale najmä súčasní renomovaní maďarskí historici sú toho názoru, že Ugori sa stretli v juhoruských stepiach s východnými Slovanmi už v 7. - 9.storočí. Svoj názor dedukujú z faktu, že Ugori prevzali od Slovanov pomerne mnoho praslovanských slov už pred ich príchodom do Dunajskej kotliny. Ako príklad, okrem iného, často uvádzajú slovo kríž (kereszt), ktoré Ugori dokázateľne prevzali už pred príchodom do Dunajskej kotliny. Predpokladá sa aj vzájomné intenzívne miešanie sa Ugorov a východných Slovanov. O vzťahu Ugorov a východných Slovanov je v literatúre málo dokázateľne spoľahlivých údajov a treba ich brať s rezervou. Isté je len to, že Ugori prevzali od východných Slovanov veľké množstvo praslovanských slov a že dochádzalo k vzájomnému miešaniu sa.

Podstatne vierohodnejšie informácie sú o vzťahu Ugorov a Slovanov po roku 896, keď starí Maďari utekajúc pred Pečenehmi a Bulharmi prišli do Dunajskej kotliny. Na rozdiel od nedávnej minulosti, aj všetci súčasní maďarskí renomovaní historici sa zhodujú v tom, že popudom na prechod cez Karpaty a usídlenie sa v Dunajskej kotline nebolo hľadanie pastvín pre dobytok, ani tlak pribúdajúceho obyvateľstva, ani vyhliadky na korisť, ani vymyslené bludy o „Atilovom dedičstve" a ďalšie rozprávky pre školákov, ale bol to strach z Pečenehov a Bulharov (boli to turkické kmeňové zväzy, ktoré nenávideli Ugorov a v prípade Pečenehov ani vlastne nevieme prečo). Po ťažkej porážke v boji s Bulharmi a zničujúcom vyvraždení ugorských kočovísk (sídlisk) v Eteľkôze Pečenehmi, oslabené ugorské (staromaďarské) oddiely vo veľkom chvate opúšťali Etelkôz a vydali sa na západ hľadať útočište. Prechod cez Karpaty sa dial za veľmi dramatických okolností. Ugori stratili väčšinu svojich rodín i najdôležitejší majetok - stáda dobytka a koni. Významný maďarský historik F. Salamon o prechode Ugorov cez Karpaty píše: Cez Karpaty prešiel „bez rodín, len z bojovníkov sa skladajúci ugorský jazdecký pluk so slovanskými manželkami a so slovanskými matkami." Žiada sa zdôrazniť, že spoľahlivé podrobnosti o samotnom príchode a usídlení sa Ugorov v Dunajskej kotline ako aj o osude tu žijúceho, prevažne slovanského obyvateľstva chýbajú alebo sú málo známe. „V každom prípade môžeme konštatovať, že po usídlení sa Ugorov nastalo dlhodobé pokojné spolunažívanie Ugorov a Slovanov. To ale tiež znamená, že najmä vďaka Slovanom a čiastočne aj zajatcom privlečeným z lúpežných nájazdov Ugorov (tzv. kalandozások) kultúrna a vzdelanostná úroveň obyvateľstva v Dunajskej kotline sa blížila k európskej," píšu maďarskí historici Bertényi a Gyápay vo svojom diele „Krátke dejiny Maďarska" (Magyarország rôvid tôrténete.). Teda súčasní renomovaní maďarskí historici priznávajú, že ugorstvo (maďarstvo) najmä vďaka Slovanom v pomerne krátkom čase sa stalo európskym národom.

Je nespochybniteľným faktom, že v 9. - 11 .storočí (a mnoho storočí predtým) Slovania usídlení v tom čase na území Dunajskej kotliny ako roľníci, remeselníci a obchodníci boli na neporovnateľne vyššom stupni kultúrneho vývoja ako kočovní ugorskí (staromaďarskí) prišelci. Sloveni (predkovia Slovákov) mali v tom čase za sebou už niekoľko storočí vlastnej politickej a vojenskej organizácie, mali vlastnú cirkevnú organizáciu s vlastným liturgickým jazykom a mali bohatú zásobu slov hovoreného i literárneho jazyka (7 000 - 8 000 slov). Starí Maďari mali v tom čase celkovú slovnú zásobu podstatne chudobnejšiu (len asi 1 000 - 1 300 slov), a ako kočovníci o nejakej politickej organizácii alebo litera túre ani nesnívali.

Tieto skutočnosti veľmi dobre poznajú súčasní renomovaní maďarskí historici a veľmi dobre ich pozná aj bývalý prezident Maďarska A. Gônc, významný maďarský vzdelanec. Napriek tomu mnohí maďarskí historici a vzdelanci ešte aj v súčasnosti cielene produkujú mýty a legendy, z ktorých potom vyvodzujú nároky na maďarské vládnutie v Dunajskej kotline a na obnovenie niekdajšieho žalára národov -Uhorska, ktoré oni nazývajú tzv. tisícročným Maďarskom.

Na rozdiel od nedávnej minulosti väčšina súčasných maďarských historikov uznáva, že v čase príchodu Ugorov (starých Maďarov) na územie Dunajskej kotliny, nebolo toto územie ani ľudoprázdne, ani opustené, ale že tu žili prevažne Slovania. Bolo tu teda slovanské osídlenie. Aj maďarskí historici dobre vedia, že z hľadiska chronológie osídlenia a autochtónnosti toho - ktorého národa na určitom území, pri nedostatku exaktných písomných dokladov, je rozhodujúca toponýmia, teda pôvod miestnych názvov. Modernej jazykovede je dobre známe, že etnikum, ktoré sa ako prvé celoplošne usadí na nejakom území, v záujme základnej orientácie už v prvej generácii pomenuje hlavné orientačné body: jazerá, rieky, potoky, pohoria, hory, kopce, vyvýšeniny, sídla atď. Keď toto autochtónne obyvateľstvo dané územie opustí alebo ako etnikum zanikne, prišelci prevezmú toponymické názvy po pôvodnom obyvateľstve a prispôsobia si ich svojmu jazyku.

Kvalifikovaný etymológ sa ľahko dopátra k zneniu najstarších toponymických názvov a pre seriózneho a objektívneho historika početnosť takýchto názvov na danom území je spoľahlivým dôkazom o etnicite a autochtónnosti najstaršieho plošne a trvalo usídleného etnika na tomto území. Toponýmia miestnych názvov dokáže nielen spoľahlivo a presne určiť etnicitu pôvodného osídlenia daného územia, ale aj zmeny v priebehu stáročí. Priekopníkmi toponymického bádania v Uhorsku už v 19. storočí boli maďarskí historici a jazykovedci, ktorí výsledky svojich výskumov publikovali v odbornej domácej i zahraničnej literatúre. Menovite uvediem z nich aspoň niekoľko najvýznamnejších. V 19.storočí to boli: Volf Gy.; Csánki D.; Ortvay T.; Pesty F. atď. V 20. storočí veľmi záslužnú prácu v tomto smere vykonal najmä Moór E., Melich J. a Kniezsa J. Uvedení maďarskí autori vo svojich publikovaných štúdiách nezvratné dokázali, že pôvod miestnych mien (názvy jazier, riek, potokov, chotárov, pohorí, kopcov, miest, dedín, osád atď.) na území celého Uhorska, vrátane dnešného Maďarska, je prevážne slovansky a hlavne slovenský. Uvedení maďarskí odborníci dokázali, že toponýmia celého územia Dunajskej kotliny je husto posiata názvami dedín, osád, miest, potokov, riek, jazier, pohorí, hôr, kopcov atď. z ktorých veľká väčšina po rekonštrukcii z maďarského tvaru má slovanský a najmä staroslovenský ráz.

To nespochybniteľné svedčí o slovansko/slovenskom osídlení Dunajskej kotliny už stáročia pred príchodom ugorských (staromaďarských) kmeňov. Žiada sa zdôrazniť, že pravá veda maďarských, slovenských, nemeckých, ruských, poľských a iných odborníkov nikdy nepochybovala o tom, že na území Dunajskej kotliny pred príchodom starých Maďarov už stáročia žili Slovania, predovšetkým starí Slováci.
Kto je teda v Dunajskej kotline domorodcom a kto prišelcom, čiže privandrovalcom?

http://www.erepublik.com/en/article/nie-o-pre-ma-arov--1019105/1/20
Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Luca_Cavalli-Sforza
http://press.princeton.edu/titles/5313.html


Holtan Richard
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pistino   |   ip:80.81.231   |   2010-05-01  (14:45)
56% hlasovalo = 6  
mínus plus
  Ugorský=uhorský? Dobre tomu rozumiem? Lebo nie len podľa môjho nazoru Uhorský sa v žiadno prípade nerovná maďarský. Uhorský= Slovenský, chorvatsky, slovinský ale aj bulharsky, rumunsky a maďarsky, skratka všetky národy ktoré žili pod jednou strechov. Tým že maďari si privlastnujú patent uhorský je rovnako nehorázne ako keď mi ho zapierame.Mali by sme konečne hľadať to čo nás spája a byť dobrý susedia. Veď komu to prospieva??? Či chceme alebo nie susedia sme a prestahovať sa nedá. Preto hľadajme hlavne pragmatické cesty jednoty a popri nich aj tie historické ktoré nás spájajú.


Specnac   |   ip:193.110.1   |   2010-05-01  (15:37)
64% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Pistino. To vies, toto vieme my, obycajny ludia. A myslim si, ze aj obycajnym madarom je uplne jedno ake maju geny... Hlavne, ze je dobra praca, jedlo, bezpecie a rodina. Jedini, ktori sa ohanaju takymito otazkami uplne zbytocnymi su politici a rozne extremne skupiny, ktore na niecom takom parazituju. Najradsej by som, politikov a podobne skupiny, nahnal do areny nech sa aj pozabijaju dokial nedostatnu rozum a bude pokoj.


putnik   |   ip:188.112.1   |   2010-05-01  (20:26)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Nebyt tej "mladšej dobe kamennej", vcelku prijatelny clanok.
Je viditelny turecky prvok v madarskej mentalite?


ggg   |   ip:85.216.16   |   2010-05-01  (20:31)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  aj tak mame vsetsi spolocneho predka - chlpatu lucy:)


Ramus   |   ip:188.112.7   |   2010-05-01  (21:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=z-Ec31ZpeNs&;feature=player_embedded


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-01  (21:14)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Pre ggg: Ved to len skus takto jednoducho vysvetlit 5% Madarom ako mierumilovne pochodis!!


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-01  (22:54)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  To je ako keby ste hrach na stenu hadzali,aj tak budu mat 5% Madari tu svoju pravdu v ktorej su zamerne vychovavani,ono niekedy loz byva ovela pritazlivejsia a menej bolestiva ako hola pravda!!


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-01  (23:03)
63% hlasovalo = 6  
mínus plus
  Genetiku by vlastne mali zakazat,preto ze je PANSLAVISTICKA a PROTIMADARSKA!!a bodka.Nema pravdu mierumilovni 5%MADARI!


JURO   |   ip:217.112.1   |   2010-05-01  (23:07)
40% hlasovalo = 5  
mínus plus
  i ja som zhrozeny, ako "autorko" alebo skor kopirant z www.prop.sk poplietol fakty, ved predsa kazdemu co sa o vec zaujima je jasne, ze Uhorsko vzniklo ako slovanska risa, ktoru neskor prevzali Madari. Takze vymysliet si ze Uhori su Stari Madari je trosku trapne a istym sposobom si dotycny autorko clanku nakalal do huby, doplietol jedno cez druhe.


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-01  (23:16)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ked som bol maly chlapec bol som v detskom tabore,ale poviem Vam co tam tie mlade 5%Madarki vystrajali za sexualne orgie,tak na to nikdy nezabudnem,asi zrejme pri miesani ras sa dedi a nahromaduje v dalsich pokoleniach hlavne sexualny-reprodukcny gen,inak si to enormne sexualne harasenie nedokazem vysvetlit,holt divokost v tych 5%percentach asi zostava.


Red_Dwarf   |   ip:95.102.15   |   2010-05-01  (23:34)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Juro to sa mýliš Uhorsko nevzniklo ako Slovenská ríša ani žiadna iná národna riša ale ako riša kresťanska. Zakladali ju krestania zo Slovenska (moravský velmoži Hunt a Poznaň) spolu s rytiemi z nemecka (bavorsky rytiery štefanovej manželky) a sám sv. Štefan ktorý stal na čele toho usilia. Riša vznikla v boji s pohanskymi maďarmi ktory boli nútený prijať kresťanstvo a uznať vladu Sv štefana. Bola to riša v ktorej malo platiť Štefanove "Slabá je krajina v ktorej vládne jeden jazyk a jeden mrav." Aj to tak platilo až do 18 storočia kým maďari nechceli z Uhorska urobiť čisto Maďarsky štat.

A čo sa týka pojmu Uhor tam je to trošku zložitejšie. V stredoveku počas existencie uhorskeho kralovstva to znamenalo Jednoducho Uhor ako obyvatel Uhorska. Neskor po rozpade uhorska si tento pojem maďari privlastnili a začalo to znamenať maďar. A aby to nebolo malo komplikovane tak ešte pred existenciou uhorska a pred prichodom maďarov to znamenalo Hún a tiež Onogur (turek), čiže to bolo všeobecne pomenovanie pre kočovne národy z východu.


Red_Dwarf   |   ip:95.102.15   |   2010-05-01  (23:38)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  A k tej 8000 ročnej genetickej kontinuite Slovakov, to sa mi ani nechce veriť ale ak to je dokázané tak to je úžasne. Este keby to potvrdilo viac vedcov aby neboli spory o tom.


Petra   |   ip:213.197.8   |   2010-05-01  (23:57)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Určite sa nájdu na Slovensku vedci, ktorí potvrdia aj viac ako 8000 rokov


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-02  (01:13)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A je to tu prva 5%MADARKA Petra a hned postoj ako som pisal vyssie,ked Vas vychovavaju,ze ste vyvoleny nadclovek,aj sa to dobre pocuva,aj lahko vrije nastalo do mozecku a ked ste uz dospely tak Vam mozu hovorit,ze ste oranzovy,ale vy budete nadalej tvrdit,ze veru nie ale kakaovy!!!


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-02  (01:14)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vryje


2010   |   ip:91.127.23   |   2010-05-02  (01:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pre Petru: A urcite sa najdu 5%Madari ktori potvrdia za Adam bol vlastne MADAR a navyse mal modre ocka a plave vlasky ako vsetci STARI MADARI!!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-02  (02:28)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Taká malá kauzálna úvaha. Nikto inteligentný nejde na Hamleta len preto aby zistil, ako to s ním dopadne. Nikto rozumný nespochybňuje existenciu holokaustu, iba si kladie otázku o reálnom počte núl v oficiálnom čísle obetí. Nikto nespochybňuje ani etnickú existenciu Hungaroidov - akurát sa pýta sám seba: z ktorej časti ázijskej stepi sem napochodovali...


Monty   |   ip:95.103.17   |   2010-05-02  (06:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ak by to bola pravda, tak len to, byt najstarsim v Europe nam chybalo. Nabeh na Grecky megadlh nam zabepecil nagelovany sasek.


ujha   |   ip:188.112.1   |   2010-05-02  (07:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  z knihy Miloša Žiaka: Jewropean - "Oskar, vieš, kde sme urobili najväčšiu chybu? Slováci nás vyviezli, lebo boli rýchlejší ako my. My sme ich mali vyviezť prví a všetko mohlo byť inak." str. 59
Naša Budúcnosť-Maďari si to uvedomujú, Slovákom to ešte nedosšlo.


JURO   |   ip:194.138.1   |   2010-05-03  (09:43)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Dobre Red_Dwarf, mozno to trochu pletiem i ja,
skoda ze sa tieto veci neucia v skolach, ucia nas hluposti o vynoreni sa mierumilovnych slovanov z pripiatskych mociarov,
ale co sa tyka pomenovania obyvatela zijuceho pod oblukom Karpat, Uhor, nie je to snat velmi prihodne pomenovanie ludi zijucich u hôr? Odvodzovaniu Uhorska od madarskych kmenov z Turecka neverim. A Onogur nie je prilis podobne slovo, naviac moze takisto znamenat i "cudzinec" ako negacia Uhra.

Pre istotu ale radsej citujem a verim Marianovi Tkacovi - http://dolezite.sk/Cie_bolo_Uhorsko.html
""
Ako mohli pomenovanie Uhor, Uhorsko priniesť k nám starí Maďari, keď nijaký z ich kmeňov sa nevolal Uhor? Ich mená boli takéto: Nyék, Megyer, Kurt-Gyarmat, Tarján, Kér, Jenő a Keszi. Alebo: byzantský cisár pomenoval okolo roku 950 ríšu, ktorú založil Svätopluk, ako hé megalé Morabia, čo sa prekladá ako Veľká Morava, ale nejde „len“ o vzdialenú či minulú Moravu? Prečo ruský kronikár Nestor okolo roku 1110 hovorí o Slovenskej zemľi a o slovenskich kniežiach? Prečo sa v bule pápeža Jána VIII. z roku 880 jazyk, pre ktorý vynašiel písmená sv. Cyril, nazýva slovenským? Prečo pápež Štefan V. nazýva Svätopluka v listine z roku 885 kráľom Slovenov (nehľadiac na to, že „vďaka novinke“ českého jazykovedca Georga Polívku z roku 1831 sa v starších prekladoch uvádza kráľ Slovienov)?
Je isté, že naši predkovia boli Slovenmi, až pokiaľ nás, teda iba mužov, iní nepremenovali na Slovákov. (Má pravdu Tomáš J. Veteška, že „meno Slovák je čechizmus z 15. storočia zosmiešňujúceho, dehonestujúceho významu, ako napr. vandrák, všivák, husák, babrák“?)
""


pistino   |   ip:80.81.231   |   2010-05-03  (09:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Presne tak by bolo treba hľadať spojitosti kultúr Slovákov a Maďarov a iných štátov bývalého Uhorska. No v dnešnej dobe je potreba hľadať vzťahy predovšetkým pragmatické, preto že sme všetci na jednej lodi menom EU.
Tiež by som poprosil aj našich politikov aby históriu prenechali odborníkom. Sám sa o históriu zaujímam a je mi zle keď sa niektoré fakty prekrúcajú v niečí prospech.
Pri našich bilaterálnych vzťahoch z Maďarskom, by bolo pri niektorých výrokoch najmä extrémistov, potrebné aby v médiách odzneli odpovede odborníkov, prípadne aby sa politici s nimi aspoň poradili. Tak by bol aspoň kľud a mohli by sme sa konečne venovať oveľa dôležitejším problémom a nie tým že kto je Maďar a kto Slovák.


petra   |   ip:213.197.8   |   2010-05-04  (21:12)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Aj v dávnych legendách sa píše, že keď predkovia Maďarov prišli do Karpatskej kotliny, boli to prevažne muži, ženy si vybrali už z tu žijúceho obyvateľstva. Teda ak sú Maďari len 5 %, tak Slováci preklínajú vlastné gény. Dobre som to pochopila? V článku sa píše, o miešanine geneticky a jazykovo odlišných ľudových skupín, s tým môžeme len súhlasiť. Preto nechápem, ako sa môžu nenávidieť národy. Ak sa nenávidia jednotlivci, je to pochopiteľné, ale národy. Veď máme spoločnú minulosť aj predkov. To iba politici rozoštvávajú národ. Bolo by treba zrušiť imunitu politikov a všetkých v prípade prehreškov voči národu stíhať!.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-05-04  (21:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  petra to by nemohol byt uz madarsky politik :)), lebo vy ste este ne-stvacov nikdy nemali, a posledne storocie nic len placete a davate sa do pozicie obete


stando   |   ip:78.98.215   |   2010-05-10  (14:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To ste KDE PRESNE videli, že doc. Ferák takéto niečo napísal?


anopheles1312   |   ip:85.216.14   |   2010-06-15  (14:58)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  petra:mas pravdu politici rozostvavaju narod, ale je dolezite si uvedomit kto im dava tu moznost (volby)

pobavil som sa nad jednym obcanom z juhu slovenska madarskej narodnosti ktory povedal nieco v tom zmysle:
to iba politici prilievaju olej do ohna,my vychadzame na juhu vsetci spokojne a nepotrebujeme ziadne svary a natahovacky...
na druhu otazku koho bude volit povedal jednoznacne SMK
takze tento obcan nevaha vinu hodit na politikov ale pritom kazde 4 roky si zvoli to svoje SMK
a pritom je to celkom jednoduche keby nebolo madarskych politikov (SMK..)nikto by si o madarov na slovensku neobtrel ani hubu, jednoducho by zili ako my vsetci a politici by sa venovali dolezitejsim temam ci problemom ktorych tu mame pozehnane


BuGToM   |   ip:195.146.1   |   2010-06-17  (17:59)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/7296/kolko-je-na-slovensku-kukucich-deti-nevie-nikto.html

Z rozhovoru s doc. Ferákom
Už vyše dvadsať rokov pracuje doc. Vladimír Ferák, CSc., ako súdny znalec,
špecialista na analýzu DNA. Z rozhovoru vyberám:

Malé percento našej populácie má korene mimo Európy. Súvisí to s nájazdmi
Turkov, Tatárov a Mongolov.

Vyjadrili ste sa, že Turci a Tatári zanechali výraznejšiu stopu v našom
folklóre než v genofonde. Ako ste to mysleli?
Všeobecne sa verí tomu, že podstatná časť našej populácie má gény pochádzajúce od nájazdníkov, ktorých naša história pozná bohato.

Ale táto predstava očividne nie je správna, lebo podstatná časť génov, ktoré naša populácia má, sú také, ktoré tu v Európe boli už pred desiatkami tisíc rokov.

Nájazdníci prišli a iste nejaké tie gény tu zanechali, ale je ich nepatrné množstvo. Väčšina ľudí, čo žijú na našom území, tu mala predkov pred desiatkami tisíc rokov.

Aspoň mne sa to javí ako dosť pozoruhodné zistenie, v rozpore so všeobecným povedomím, že rozliční nájazdníci zanechali výrazné genetické stopy v našom genofonde.
Nezanechali.


patrac   |   ip:193.87.60   |   2010-06-25  (14:43)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Chod na Facebook.sk a zadaj: Madari, povod - najdes lingvisticky dokaz povodu starych Madarov.


Dano   |   ip:178.23.88   |   2010-07-09  (16:52)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  zaujímavý clanok, nie celkom chapem tu cast s preberanim nazvov a mien riek potokov, hôr atd. vela slovenskych miest ma madarsky ekvivalent, naopak ja osobne som sa nestretol na cestach v Madarsku, ze by niekde mali aj slovenske nazvy mesta alebo dediny, preco je to tak? ale v skutku je vela pravdy v tomto clanku a som rad, ze niektori ludia maju aspon nejaky historicky rozhlad a normalne nazory a nie sproste utocne reci. Na zaver by som dodal ze niektorym "hrdym Slovakom" (ako krajan krajanovy) ked sa uz ohanate silnymi slovami nech je to aspon v ramci spisovnej slovenciny (napr. dospely a vrije :DD)


An   |   ip:213.81.17   |   2010-07-10  (11:42)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Juro:Je isté, že naši predkovia boli Slovenmi, až pokiaľ nás, teda iba mužov, iní nepremenovali na Slovákov
ved to ze sme slovansky narod vie kazdy!!! bez nejakeho genetickeho ukazu!! a vieme to ja bez toho aby sme sa pozerali na meno prislusneho statu!!
aj to ze sme tu boli skorej.... autor tej prace neviem ako sa ucil dejepis, ale asi kazdy vie ze ked madari prisli v tom 9.-10. storoci, Slovania tu uz davno boli! mali sme si tiez vybudovat proti madarom mur ako Cinania a bol by pokoj!!!


praktik   |   ip:87.197.11   |   2010-12-20  (15:04)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  aj tak je jedno kolko genov ma ta ktora cast obyvatelstva ma damom uzemi.... vztahy medzi nami sa nezlepsia, lebo kazdy narod ma svojho rivala...a nasim su na zaklade geopoliticke rozlozenia Madari a ked k tomu pridame ich silny nacionalizmus, o ktorom sa vsade hovori tak sa necudujem ze sa moc nemusime. Tato problematika zacala az silnou madarizaciu v druhej polovici 19 storocia.


Evkaa   |   ip:217.31.45   |   2010-12-21  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podľa mňa je to veľmi zaujímavé zistenie...a s tými politikmi je to pravda..proste ja by som túto krajinu zreformovala..prečo nemôžeme byť demokratický štát v pravom slova zmysle?proste privatizácia a korupcia to je na dennom poriadku u nás...je to normálne?! podľa mňa nie...prepáčte,že odbočujem od témy,ale už ma to všetko štve..ten to náš štát...všetci hrabú len pre seba a na iných,obyčajných ľudí nikto nehľadí...je to smutné :(


Igor   |   ip:91.148.5.   |   2010-12-26  (01:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všimol som si že sa tu hádate o Ugoroch že vlastne Uhori sú starí maďari... nie oni sú Ugori, lebo boli Ugro-Fínske kmene a neskor si to premenovali na Uhorov aby sa Uhorsko nemuselo skladať zo Slovanov, Ugrov, Valachov atď, ale jednotne z Uhrov. A tím chceli zahladiť stopy ostatných národov...


Igor   |   ip:91.148.5.   |   2010-12-26  (01:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A ešte sa stavím že tých 5% ázijských génov je z tureckých nájazdov...


Morgana   |   ip:85.135.15   |   2010-12-26  (12:54)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Pre Dana: Píšeš, že si sa nestretol so slovanskými násvami v maďarsku - asi si dosť nepozeral. Tiež som prešla Maďarsko a hneď z kraja je Sharospatak - Sivý potok po slaviansky , trocha ďalej je Tokaj ak si tam už bol , ješ, že sa tam zlieva Bogrog a Tysa po slaviansky - stoka - tokaj ! ďalej je Debrecen - Duchnovič (spisovateľ) písal, že sa chodilo predávať voly z Užhorodu do Dobročina - takže Debrecen je Dobrý čin, ďalej Balaton je vlastne Blatné jazero pri ktorom stál Blatnohrad ktorý sa spomína v písomnostiach z Veľkej Moravy - Ďalšia zaujímavosť : v Sedmohradsku okolo miest Oradea a Arad sú dediny ako Dobrá a Bystrá , čo je dôkaz, že až tam boli Slaviani.
Maďarov však treba brať tak akí sú - zakomplexovaný národ ktorého inteligentnejší si uvedomujú že sú v Európe sami a preto sa musia držať len seba. všetky ostatné národy a krajiny majú bratské národy - na základe reči alebo pôvodu len Maďari nie. Inak Maďari - ešte že si rozumiete s potomkami Chazarov !


Robo   |   ip:85.135.14   |   2010-12-27  (16:22)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Morgana - súhlas, ten Dano je "expert" na všetko a navyše lingvistický analfabet. Práve že v Maďarsku sa to slovenskými názvami len tak hemží, nepomohlo im ani masové pomaďarčovanie v čase besnej maďarizácie koncom 19. storočia. Ak si myslí, že Vyšegrád je maďarského a nie slovenského pôvodu, (na to netreba byť ani lingvistom ale jednoducho normálnym človekom), tak má IQ podpriemerného foxteriéra...


tomicek   |   ip:76.24.213   |   2011-08-23  (03:45)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  uhor ved to je ryba ;)Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-23  (08:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Uhory - ogory
Tí, čo bývajú/sú pri horách/hore.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-23  (08:41)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Oprava:
Uhory - U gory


Zgub . kytydefu38   |   ip:15.195.18   |   2012-03-16  (10:17)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je pravdax ze obyvatelia Madarska maju viac SlovAnskych genov ako vlastnych povodnych, ale ani my nie sme AZ taki Slovania. Prehnalo sa tade tolko narodov, ze je nemozne si zachovat CISTU RASU, oblubeny pojem ludi s IQ<80.
Kazdopadne projekt genetickych map uz existuje pekne dlho a vzdy z neho niekto vytiahne neuplne informacie, mierne ich "pozuje" pre svoje ucely :)

Nech sa paci zaujimave citanie aj obrazky: http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

a tato tabulka je asi zaujimavejsia:
http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml


tom . cohuketu97   |   ip:62.197.22   |   2012-12-30  (08:52)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  dobry madar - mrtvy madar


Projevy . cydicaky25   |   ip:92.52.52.   |   2013-03-17  (12:11)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Adolf Hitler – politik, diktátor, ríšsky kancelár a vodca. Dnes spomínaný najmä v súvislosti s rozpútaním druhej svetovej vojny a masovým vyvražďovaním Židov. Koľko ľudí dnes ale vie, čo si skutočne Hitler myslel, čo hovoril a ako videl politickú a spoločenskú situáciu okolo seba?

Obvykle sú nám postava a najmä konanie Hitlera podávané s istou dávkou predpojatosti. Nemôžeme sa tomu ani príliš čudovať. Bolo o ňom napísaných mnoho kníh. Ale mnoho z nich bolo písaných z pohľadu “víťaza”. Veľmi často nám bol (a vlastne stále je) vykresľovaný ako šialenec, fanatik, narušená osobnosť. Ako je teda možné, že takáto chorá myseľ dokázala ovládnuť desiatky miliónov Nemcov? A nielen Nemcov, ale aj ľudí iných národov na celom svete. Nielen ľudí jednoduchých, ale aj vzdelaných. Spisovateľov, nositeľov Nobelovej ceny, vedcov, špičkových politikov a umelcov. Boli snáď aj všetci títo ľudia nakazení vírusom šialenstva?

Ukážky prejavov Adolfa Hitlera:

!!! Zlato nemá hodnotu, ľudská práca áno:
!!! http://www.youtube.com/v/MbdXghRDV44

Prečo Hitler odmietal vojnu:
http://www.youtube.com/v/AA3mwgsF6lI

!!! Kapitál slúži hospodárstvu a hospodárstvo národu:
!!! http://www.youtube.com/v/M8L0f_WhhDc

Mierové ponuky Poľsku:
http://www.youtube.com/v/BIEi9lXM0_U

Rozdiel medzi národmi a ich vedením:
http://www.youtube.com/v/7jPaaAlY05Q

!!! Ako v demokracii ovláda kapitál médiá a "slobodu slova":
!!! http://www.youtube.com/v/qBdOa7tgRhw

Zákaz zbraní hromadného ničenia:
http://www.youtube.com/v/8_WsyslVxrM

Úcka k českému národu:
http://www.youtube.com/v/BvDC4atKpqA

Ukážky sú z knihy Adolf Hitler Projevy. Dá sa ju kúpiť do Česka najlepšie z Guidemedia a na Slovensku na Martinuse. Sám ju mám doma, a každému ju veľmi odporúčam!!!

Celá recenzia: http://www.protiprudu.org/adolf-hitler-projevy-recenzia/

Admin dôležité mi nedovolil uverejniť článok, tak to sem dávam takto.murko75 . gafyryvi20   |   ip:212.89.22   |   2013-03-27  (22:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  1. pred 8 tisic rokmi nebolo po slovanoch ani chyru ani slychu (odkial maju referencne hodnoty?) a uz vobec nie v karpatskej kotline (to je btw 4000 rokov pred tym ako v egypte postavili pyramidy..tak si to dajme do suvislosti)

2. co ma geneticke spojenie spolocne s tvorbou narodu?

3 je v zasade nepochybne, ze madari a najma madarska slachta bola pocast poslednych 1000 rokov centralnym politickym elementom v nasich koncinach. Je to neprijemna pravda? Chceme to popret? mozme to popret? podla mna je odpoved, ze nie, nemozme, mozme to len akceptovat

4. Cely tento clanok a diskusia pod nim nema absolutne ziaden zmysel, okrem snahy ukazat (pomerne jalovo) asi niektorym madarom, ze nie su madari? su slovaci? vsetko co vedia sa naucili od slovakov?


could . vuciduqe60   |   ip:95.105.17   |   2013-05-04  (22:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Dobrý večer.Je to viac polititická ako genetická debata.Netrúfol by som si povedať o 8000-ročnej existencii národov na súčastnom území Slovenska. Všetko sú len "nepodložené dohady".Tieto"speed" migrácie - fluktuácie prímitívneho v tej dobe agresívne-ľudožravého obyvateľstva, nie je možné rozpoznať genetiku národa.V politike obyvateľstva európy i sveta by to narobilo veľkú nepresnosť.
Nepodložené odhady by sa nemali zverejňovať,aj keď názory áno.Káždý dnes potrebuje peniaze,ale ...ďakujem


seahog . hibexyce89   |   ip:154.20.98   |   2016-02-19  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cize si to zhrnme: Madari prisli do Panonie po tom, co tato uz bola oslidlena a to prevazne Slovanmi. Ich mitochondrialna DNA je vraj vacsinou Slovanska. Mitochondrialna DNA sa prenasa na potomstvo len po materskej linii. Inymi slovami, matkami, pramatkami, prapramatkami atd. sucasnych Madarov boli Slovanky. Otcovia su z pohladu mitochondrialnej DNA neznami. Ci to boli aspon v niektorom stupni nejaki Staromadari alebo vsetko len "Staroslovaci", zostava otvorenou otazkou. Otvorenou otazkou tiez je, preco teda vlastne hovoria po madarsky. Kazdopadne ale po madarsky hovoria, to sa im snad neda odskriepit. A na zaklade toho jazyka sa ako Madari sami identifikuju.

Dalej tu mame Slovakov, identifikujucich sa ako Slovaci na zaklade svojho slovenskeho jazyka. Situacia uplne rovnaka ako u Madarov. Tito Slovaci maju, podla clanku, mitochondrialnu DNA svedciacu o ich pritomnosti na tomto uzemi vraj uz pred 8000 rokmi. Nuz ale Slovania do Karpatskej kotliny dorazili ovela neskor, nez pred 8000 rokmi. Nie je ani dolezite sa hadat o tom, ze kedy, kedze este pred tymi Slovanmi tu boli Kelti, Germani, Avari a bohvie kto este, ziadna z tych skupin ale nie tak davno, ako 8000 rokov dozadu. Ono totiz tych 8000 rokov dozadu ani nie su ziadne dokazy, ze by ktorakolvek z tych jazykovych skupin, vcitane Slovanov, bola vobec vyprofilovana z protoarijskeho jazykoveho kmena.

Co z toho vsetkeho vyplyva?

Po prve, Slovaci maju, pokial su informacie v clanku pravdive, moralne pravo na uzemie Karpatskej kotliny vcitane Panonie, t.j. uzemia sucasneho Madarska a prilahlych "rajskych zahrad". Trosku s pachutou vsak, ze co sme to za zapecnikov, ze tu akurat my drepime uz 8000 rokov na zadkoch, kym vsetko ostatne ludstvo sa v kuse stahuje, pechori sa v snahe dostat sa dakam, kde sa mu zda, ze bude o daco lepsie. Na moralne prava sa nam ale v dnesnej, a vlastne kazdej dobe, kazdy ale vyprdne.

Po druhe, Slovaci nie su, teda z pohladu ich mitochondrialne DNA a v intenciach tohoto clanku, Slovania. Maju, z nejasneho dovodu, slovansky jazyk, ale neslovansku genetiku. Inymi slovami, Madari, ktori sa identifikuju ako Madari na zaklade svojho madarskeho (uralskeho) jazyka su geneticki Slovania, kym Slovaci, ktori sa identifikujeme ako Slovaci na zaklade nasho slovenskeho (slovanskeho) jazyke, sme geneticki neviem co, toho sa clanok nedotkol, ale rozhodhne nie Slovania. Akym pravom sa teda vlastne nazyvame Slovakmi? Asi len rovnakym, ako Madari Madarmi.

Svet je proste zly, nikto nas nema rad, vsetci su proti nam, este aj ta svina logika. A to vsetko napriek tomu, ze sme sa do Karpatskej kotliny pristahovali zrejme hned po tom, co sa miestni Neandertalci rozhodli, ze jej uz maju plne zuby a vymreli.
Rbert . xyxedumi44   |   ip:5.178.62.   |   2016-02-19  (08:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Cize si to zhrnme: Madari prisli do Panonie po tom, co tato uz bola oslidlena a to prevazne Slovanmi. Ich mitochondrialna DNA je vraj vacsinou Slovanska. Mitochondrialna DNA sa prenasa na potomstvo len po materskej linii. Inymi slovami, matkami, pramatkami, prapramatkami atd. sucasnych Madarov boli Slovanky. Otcovia su z pohladu mitochondrialnej DNA neznami. Ci to boli aspon v niektorom stupni nejaki Staromadari alebo vsetko len "Staroslovaci", zostava otvorenou otazkou. Otvorenou otazkou tiez je, preco teda vlastne hovoria po madarsky. Kazdopadne ale po madarsky hovoria, to sa im snad neda odskriepit. A na zaklade toho jazyka sa ako Madari sami identifikuju.

Dalej tu mame Slovakov, identifikujucich sa ako Slovaci na zaklade svojho slovenskeho jazyka. Situacia uplne rovnaka ako u Madarov. Tito Slovaci maju, podla clanku, mitochondrialnu DNA svedciacu o ich pritomnosti na tomto uzemi vraj uz pred 8000 rokmi. Nuz ale Slovania do Karpatskej kotliny dorazili ovela neskor, nez pred 8000 rokmi. Nie je ani dolezite sa hadat o tom, ze kedy, kedze este pred tymi Slovanmi tu boli Kelti, Germani, Avari a bohvie kto este, ziadna z tych skupin ale nie tak davno, ako 8000 rokov dozadu. Ono totiz tych 8000 rokov dozadu ani nie su ziadne dokazy, ze by ktorakolvek z tych jazykovych skupin, vcitane Slovanov, bola vobec vyprofilovana z protoarijskeho jazykoveho kmena.

Co z toho vsetkeho vyplyva?

Po prve, Slovaci maju, pokial su informacie v clanku pravdive, moralne pravo na uzemie Karpatskej kotliny vcitane Panonie, t.j. uzemia sucasneho Madarska a prilahlych "rajskych zahrad". Trosku s pachutou vsak, ze co sme to za zapecnikov, ze tu akurat my drepime uz 8000 rokov na zadkoch, kym vsetko ostatne ludstvo sa v kuse stahuje, pechori sa v snahe dostat sa dakam, kde sa mu zda, ze bude o daco lepsie. Na moralne prava sa nam ale v dnesnej, a vlastne kazdej dobe, kazdy vyprdne.

Po druhe, Slovaci nie su, teda z pohladu ich mitochondrialne DNA a v intenciach tohoto clanku, Slovania. Maju, z nejasneho dovodu, slovansky jazyk, ale neslovansku genetiku. Inymi slovami, Madari, ktori sa identifikuju ako Madari na zaklade svojho madarskeho (uralskeho) jazyka su geneticki Slovania, kym Slovaci, ktori sa identifikujeme ako Slovaci na zaklade nasho slovenskeho (slovanskeho) jazyke, sme geneticki neviem co, toho sa clanok nedotkol, ale rozhodhne nie Slovania. Akym pravom sa teda vlastne nazyvame Slovakmi? Asi len rovnakym, ako Madari Madarmi.

Svet je proste zly, nikto nas nema rad, vsetci su proti nam, este aj ta svina logika. A to vsetko napriek tomu, ze sme sa do Karpatskej kotliny pristahovali zrejme hned po tom, co sa miestni Neandertalci rozhodli, ze jej uz maju plne zuby a vymreli.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia...
PnJamesMichael . denesuni33:   Dobrý deň, pán James Michael, legitímny a spoľahlivý poskytovateľ pôžičiek. Poskytujem pôžičky za jasných a zrozumiteľných podmienok a pri úrokovej sadzbe 3%. Od 3 000, 00 dolárov do 10 000 000, 00 USD, iba euro a libry. ......

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Za papežským pučem je peněžní skandál

„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?

Katolicismus odchází z Evropy

Politická drzosť

Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.

Som proti tomu, aby nový pápež v roku 2013 navštívil ...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5261 s