20. August 2019
    
Evanjelium podľa Tomáša - Dolezite.sk

Evanjelium podľa Tomáša


  2010-11-22  (23:07)  |  Náboženstvo a mystika
  78% hlasovalo = 17  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Evanjelium podľa Tomáša

V decembri 1945 egyptskí roľníci našli viac ako 1000 strán starých papyrusových
rukopisov vo východnom svahu údolia horného Nílu, neďaleko mesta Nag Hammadi.
Texty sú (nekvalitným) prekladom z gréckeho originálu do koptčiny. Tento dialekt
sa rozvinul po invázii Alexandra Veľkého v r. 332 p.n.l., a bol v Egypte
neskôr nahradený arabčinou. Miesto nálezu už bolo známe ako miesto, kde bol
v r. 320 založený kresťanský kláštor. V r. 367 tamojší mnísi prepísali asi
45 rôznych náboženských spisov do kódexov, včetne evanjelií Tomáša, Filipa
a Valentína. Celá táto knižnica bola starostivo zapečatená v urnách a schovaná
medzi skalami, kde zostala neobjavená asi 1600 rokov. Teraz sú tieto papyrusy
uložené v knižnici v Káhire. Téma knižnice má veľa spoločné s prvotným
kresťanstvom, východným náboženstvom a svätými mužmi (a ženami) všetkých čias.
V prvých rokoch po objave boli dokumenty (evanjelium Tomáša, Filipa a Valentína)
obecne označované ako gnostické. Dnes je však jasné, že by takto zaraďované byť
nemali.
Autor evanjelia Tomáša je známy ako apoštol Tomáš, jeden z dvanástich. Text
je zbierkou viac ako sto výrokov a krátkych dialógov Spasiteľa, bez nejakých
prídavných príbehov. Pred viac ako sto rokmi v Oxyrhynchuse v Egypte bolo
nájdených niekoľko fragmentov v gréčtine, akoby predloha Tomášovho evanjelia,
datovaných do r. 200-250. Neskorší nález koptskej verzie konečne sprístupnil
evanjelium v celku. Koptsky písané Tomášove evanjelium však nie je prekladom
Oxyrhynchus papyri, lebo sa vyskytujú odlišnosti. Vedci, ktorí ho študovali,
dospeli k názoru, že Tomášove evanjelium musí byť považované za autentické
piate evanjelium, popri známej štvorici.

Pozn. Kvôli poškodeniu a nekvalitnému prvotnému prekladu do koptčiny, časti
      niektorých výrokov, zrejme nezodpovedajú pôvodnému originálu.


Toto sú skryté slová, ktoré povedal živý Ježiš, a ktoré zapísal Didymos Judas
Thomas.

1. A povedal: Kto nájde zmysel týchto slov, neokúsi smrť.

2. Ježiš povedal: Kto hľadá, nech neprestáva v hľadaní, kým nenájde. A až
   nájde, bude rozrušený a žasnúť bude, a panovať nad všetkým [a nájde
   odpočinok].

3. Ježiš povedal: Keď tí, čo vás vedú, vám povedia: Hľa, to Kráľovstvo je na
   nebesiach, potom vtáci nebeskí vás predídu. A keď vám povedia: Je v mori,
   potom aj ryby [mora] pôjdu pred vami. To Kráľovstvo však je vo vás, aj mimo
   vás. [Tí, ktorí sa spoznajú, ho nájdu.] A keď seba spoznáte, sami budete
   poznaní a vedieť budete, že ste synmi živého Otca. Keď však seba nepoznáte,
   potom biedou ste a v biede zostanete.

4. Ježiš povedal: Vo svojich dňoch starý muž nebude váhať pýtať sa malého
   dieťaťa v sedmich dňoch na miesto života - a bude žit. Lebo mnohí prví sa
   stanú poslednými, [a poslední prvými] a stanú sa jedným.

5. Ježíš povedal: Spoznaj, čo máš pred sebou, a čo je ti skryté, sa ti odhalí.
   Lebo nič nie je skryté, čo nebude odhalené.

6. Jeho žiaci sa ho pýtali a hovorili mu: Chceš, aby sme sa postili? A ako sa
   máme modliť a dávať almužnu? A aké pravidlá máme dodržiavať ohľadom jedla?
   Ježíš povedal: Neklamte a nerobte nič, čo sami nenávidíte, lebo pred nebom
   je všetko zjavné. Lebo nič nie je skryté, čo nebude odhalené a nič utajené,
   čo by nevyšlo najavo.

7. Ježiš povedal: Blažený lev, ktorého zje člověk a lev sa tak stane človekom;
   nešťastný člověk, kterého zožerie lev, takže se člověk stane levom.

8. A povedal: Člověk se podobá múdremu rybárovi, který hodil sieť do mora a
   vytiahol ju z vody plnú malých rybiek. Uprostred nich múdry rybár objavil
   veľkú, dobrú rybu. Tu hodil všetky malé rybky do mora a ponechal si bez
   váhania len tu veľkú. Kto máš uši, počúvaj!

9. Ježiš povedal: Hľa, rozsievač vyšiel na pole, naplnil ruku a rozhodil.
   Niektoré semená padli na cestu, prileteli vtáci a vyzobali ich. Iné dopadli
   na skalu a nemohli zakoreniť a vyhnať výhonky. A iné padli do tŕnia, to
   udusilo semená a zožral ich červ. Iné však padli na dobrú zem a priniesli
   plody - priniesli plody šesťdesiatnásobne, stodvadsaťnásobne.

10. Ježiš povedal: Oheň na zem som uvrhol, a hľaďte, strážim ho, kým sa rozhorí.

11. Ježiš povedal: Toto nebo pominie, aj to nad ním pominie. A mŕtvi nežijú a
    živí nezomrú. Vtedy, keď ste jedli mŕtve, urobili ste to živým. Keď budete
    vo Svetle, čo budete robiť? V deň, keď ste boli jedným, rozdvojíte sa. Keď
    ste sa ale stali dvomi, čo budete robiť?

12. Učeníci povedali Ježišovi: Vieme, že nás opustíš. Kto bude potom hlavný nad
    nami? Ježiš im povedal: Kdekoľvek ste, choďte k Jakubovi Spravodlivému,
    kvôli ktorému vzniklo nebo i zem.

13. Ježiš povedal svojim učeníkom: Teraz ma porovnajte a povedzte, komu sa
    podobám. Šimon Peter mu povedal: Si ako spravodlivý anjel. Matúš mu povedal:
    Si ako múdry filozof. Tomáš mu povedal: Majstre, moje ústa nie sú schopné
    vypovedať, komu sa podobáš. Ježiš povedal: Nie som tvojím majstrom, lebo
    ty si pil a seba opil z bublajúceho prameňa, ktorý som pomeral. Vzal ho,
    odviedol nabok a povedal mu tri slová. Keď sa Tomáš vrátil medzi druhov,
    pýtali sa ho: Čo ti Ježiš povedal? Odpovedal im: Keď vám poviem čo len
    jedno z jeho slov, vezmete kamene a hádzať ich do mňa budete - a oheň
    vzíde z tých kameňov a spáli vás.

14. Ježiš im povedal: Keď sa postíte, páchate na sebe hriech, a keď sa modlíte,
    budete zatratení, a keď dávate almužny, na duchu si škodíte.
    Nech prídete do ktorýchkoľvek končín a budete putovať krajinou, ak vás
    prijmú, jedzte, čo vám podajú, a uzdravujte chorých medzi nimi. Lebo
    nepoškvrní vás, čo vchádza do vašich úst, ale to, čo z nich vychádza, to
    vás poškvrní.

15. Ježiš povedal: Keď uvidíte toho, ktorý sa nenarodil z ženy, padnite na tvár
    a modlite sa k nemu - ten je vaším Otcom.

16. Ježiš povedal: ľudia si možno myslia, že som prišiel, aby som na svete
    nastolil mier, a netušia, že som prišiel zasiať rozkol na túto zem - oheň,
    meč a boj. Lebo päť ich bude v dome, traja budú proti dvom a dvaja proti
    trom, otec proti synovi, a syn proti otcovi, a zostanú osamotení.

17. Ježiš povedal: Dám vám, čo ešte oko nevidelo a ucho nepočulo, čoho sa ruka
    nedotkla, čo nevzišlo zo srdca človeka.

18. Učníci povedali Ježišovi: Povedz nám, aký bude náš koniec? Už ste objavili
    počiatok, že sa pýtate na koniec? Lebo tam kde je počiatok, bude aj koniec.
    Blažený, kto stojí na počiatku - spozná koniec a neokúsi smrť.

19. Ježiš povedal: Blažený, kto bol skôr než než sa stal (vstúpil do bytia). Ak
    sa stanete mojimi učeníkmi a vypočujete moje slová, tieto kamene vám budú
    slúžiť. Lebo máte päť stromov v raji, ktoré zostávajú bez zmeny v lete či
    v zime a ich listy neopadnú. Kto sa s nimi zoznámi, neokúsi smrť.

20. Učeníci sa obrátili na Ježiša: Povedz nám, čomu sa podobá Kráľovstvo
    nebeské. On im odvetil: Je ako horčičné semienko, menšie než ktorékoľvek
    iné, ak však padne na úrodnú pôdu, vzíde z neho veľký výhonok a stane sa
    ochranou pre vtáctvo neba.

21. Mária (Magdaléna) povedala Ježišovi: Komu sa podobajú tvoji učeníci? On
    povedal: Sú ako malé deti, ktoré sa usadili na poli, ktoré im nepatrí.
    Keď prídu páni poľa a povedia: Vráťte nám naše pole!, vyzlečú pred nimi
    (aj) šaty, aby im ich nechali, a vrátia im pole. Preto hovorím: Keď pán
    domu vie, že príde zlodej, bude strážiť kým nepríde a nedovolí mu vniknúť
    do domu jeho panstva, aby mu neodniesol jeho veci. Vy preto buďte pred
    svetom na stráži! Opášte sa veľkou silou, aby zlodeji nenašli cestu, ako
    sa k vám dostať, lebo nájdu zisk, ktorý očakávate. Kiež je medzi vami
    chápajúci človek! Len čo plody dozreli, príde rýchlo s kosákom v ruke
    a požne ich. Kto máš uši, počúvaj!

22. Ježiš uvidel dojčené deti a povedal svojim učeníkom: ako tieto dojčené
    deti sú tí, ktorí vstúpia do Kráľovstva. Oni sa pýtali: Ked budeme ako
    malé deti, vojdeme do Kráľovstva? Ježiš im povedal: Až urobíte z dvoch
    jedno, z vnútorného vonkajšie a z vonkajšieho vnútorné, až urobíte
    z horného dolné, až mužské a ženské do jedného spojíte, aby mužské nebolo
    mužským, ani ženské ženským, keď ustanovíte oči namiesto očí, ruky namiesto
    rúk, nohy namiesto nôh a obraz namiesto obrazu, potom vojdete do Kráľovstva.

23. Ježiš povedal: Vyberiem si vás, jedného z tisíca a dvoch z desaťtisíc a
    stanú tu ako jedno.

24. Učeníci povedali: Popíš nám miesto kde si, lebo nám ho treba hľadať.
    Povedal im: Kto máš uši, počúvaj! Je Svetlo v človeku Svetla a on
    osvetľuje celý svet. Keď on nežiari, vládne tma.

25. Ježiš povedal: Miluj svojho brata ako svoju dušu, ochraňuj ho ako zreničku
    svojho oka.26. Ježiš povedal: Smietku v oku svojho brata vidíš, ale brvno vo vlastnom oku
    nevidíš. Až vyjmeš brvno zo svojho oka, uvidíš jasne, aby si vybral smietku
    z oka bratovho.

27. Ježiš povedal: Ak sa nebudete odriekať sveta, Kráľovstvo nenájdete. Keď
    celý týždeň nebudete držať ako sabat, Otca neuzriete.

28. Ježiš povedal: Postavil som sa doprostred sveta a zjavil sa im v tele.
    Našiel som ich všetkých spitých. Jediného smädného som nenašiel. A moje
    duša sa zarmútila pre ľudské deti, lebo slepé sú vo svojich srdciach a
    nevidia, že prázdne prišli na svet a opäť prázdne sa ho chystajú opustiť.
    Teraz však sú spité. Až zbavia sa svojho vína, potom učinia pokánie.

29. Ježiš povedal: Že telo prišlo do bytia kvôli duchu, je zázrak - keď však
    duch kvôli telu, to je zázrak zázrakov. Ja však žasnem, že toto veľké
    bohatstvo v takej biede našlo si domov.

30. Ježiš povedal: Kde sú traja bohovia, sú to božstvá. Kde [sú dvaja alebo] je
    len jeden, som s ním.

31. Ježiš povedal: Žiadny prorok nie je vítaný vo svojom meste. Žiadny lekár
    ne[vy]lieči tých, ktorí ho poznajú.

32. Ježiš povedal: Mesto, vystavané na vysokej hore a opevnené, nemôže padnúť,
    ani zostať skryté.

33. Ježiš povedal: Čo počuješ na vlastné uši, hlásaj zo strechy do uší
    ostatných! Lebo nikto nezapáli svetlo a nepostaví ho pod nádobu, ani na
    skryté miesto, ale vystaví ho ho lampáša, aby každý, kto prichádza a
    odchádza, mohol vidieť jeho svetlo.

34. Ježiš povedal: Keď slepec vedie slepca, obaja spadnú do jamy.

35. Ježiš povedal: Nikto nemôže vojsť do domu mocného a dobyť ho silou bez toho,
    aby mu predtým zviazal ruky - potom môže vylúpiť jeho dom.

36. Ježiš povedal: Nestarajte sa ráno o večer a večer o ráno, [čo budete jesť a]
    čo si oblečiete. [Ste viac než kvety, ktoré ani nečešú (vlnu), ani nepradú.
    Keď máte jeden odev, čo vám chýba? Alebo, kto môže zvýšiť vašu veľkosť?
    On sám vám dá váš odev.]

37. Učeníci sa ho pýtali: Kedy sa nám zjavíš a kedy my ťa uvidíme? Ježiš
    odpovedal: Až svoj odev bez hanby odložíte, pod nohy pohodíte a postúpate
    ako malé deti, vtedy uvidíte Syna Živého (Otca) a nezachvejete sa strachom.

38. Ježiš povedal: Veľakrát ste chceli počuť tieto slová, ktoré vám hovorím,
    a nemáte nikoho iného, od koho by ste ich počuli. Prídu dni, keď ma budete
    hľadať, ale nenájdete.

39. Ježiš povedal: Kňazi a teológovia dostali kľúče k poznaniu, ale ukryli
    ich. Nevstúpili, ani nenechali vstúpiť tých, ktorí chceli. Vy sa ale
    staňte chytrými ako hadi a nevinnými ako holubi.

40. Ježiš povedal: Vinič bol zasadený mimo Otca. Lebo nie je životaschopný,
    bude vytrhnutý s koreňmi a zničený.

41. Ježiš povedal: Kto má vo svojej ruke, bude mu pridané. Kto však nemá, tomu
    bude vzaté aj to málo čo má.

42. Ježiš povedal: Staňte sa (len) prechádzajúcimi (okolo).

43. Učeníci mu povedali: Kto si, že nám toto hovoríš? (Ježiš im povedal:) Z
    toho, čo vám hovorím, nepoznáte kto som; stali ste sa skôr ako Židia
    - lebo oni milujú strom a nenávidia jeho plody, alebo milujú plody, ale
    nenávidia strom.

44. Ježiš povedal: Kto hanobí Otca, tomu bude odpustené. Kto hanobí Syna, bude
    mu odpustené. Kto ale hanobí Ducha Svätého, tomu odpustené nebude - ani na
    zemi, ani na nebi.

45. Ježiš povedal: Nezberá sa hrozno z tŕnia, ani sa nezberajú figy z
    bodliakov, lebo nemajú plody. Dobrý človek prináša dobré zo svojho
    pokladu, zlý človek prináša zlé zo svojho pokladu zla, čo má vo svojom
    srdci, a hovorí slovami zla - lebo býva vynášané, čím oplýva srdce.

46. Ježiš povedal: Od Adama až po Jána Krstiteľa, nebol nikto, zrodený z ženy,
    kto by stál vyššie než Ján Krstiteľ, [...]. Ale ja som povedal, že ktokoľvek
    medzi vami sa stane malým, spozná Kráľovstvo a stane sa väčším než Ján.

47. Ježiš povedal: Žiadny človek nemôže jazdiť na dvoch koňoch, alebo napínať
    dva luky (naraz). A je nemožné, aby sluha slúžil dvom pánom, lebo uctením
    jedného, druhého urazí. Nikto nepije staré víno, aby hneď chcel piť nové.
    A nové víno sa neleje do starých mechov, aby nepraskli, a staré víno sa
    neleje do nových mechov, aby sa neskazilo. Stará záplata sa neprišíva na
    nový odev, lebo sa tam roztrhne.

48. Ježiš povedal: Ak dvaja uzavrú spolu mier v jednom dome a povedia hore:
    pohni sa! - ona sa pohne.

49. Ježiš povedal: Blahoslavení osamelí a vyvolení, lebo vy nájdete Kráľovstvo.
    Z neho pochádzate, a doňho sa opäť vrátite.

50. Ježiš povedal: Keď vám povedia: Odkiaľ ste?, povedzte im: Sme zo svetla,
    z miesta, kde svetlo vzniklo samo zo seba. [...] [A keď sa vás spýtajú:
    Kto ste?, povedzte: Sme jeho Synovia a sme vyvolení Źivého Otca.] A keď
    sa vás spýtajú: Aké je znamenie vášho Otca vo vás?, povedzte im: Je to
    pohyb a pokoj.

51. Učeníci mu povedali: Kedy nadíde mŕtvym odpočinok a kedy nastane nový svet?
    Povedal im: Čo očakávate, už nastalo, ale nepoznali ste to.

52. Učeníci mu povedali: Dvadsaťštyri prorokov v Izraeli prehovorilo a všetci
    hovorili o tebe. Povedal im: Nevšímate si Živého, ktorý je pred vami
    a hovoríte o mŕtvych.

53. Učeníci mu povedali: Je obriezka užitočná alebo nie? On im odpovedal: Keby
    bola užitočná, Otec by ich privádzal na svet z ich matiek obrezaných.
    Ale pravá duchovná obriezka je celkom prospešná.

54. Ježiš povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vám patrí Kráľovstvo nebeské.

55. Ježiš povedal: Kto nebude nenávidieť svojho otca a matku svoju, nebude sa
    môcť stať mojím učeníkom. A kto nebude nenávidieť svojich bratov a sestry
    a neponesie svoj kríž ako ja, ten ma nebude hoden.

56. Ježiš povedal: Kto poznal svet, našiel mŕtvolu. A kto našiel mŕtvolu, pre
    toho svet nemá cenu.

57. Ježiš povedal: Kráľovstvo Otca sa podobá človeku, ktorý zasadil [dobré]
    semeno. Jeho nepriateľ prišiel v noci a zasadil medzi dobré semená burinu.
    Ten človek nedovolil vytrhať burinu. Povedal: Aby ste nevyšli vytrhať
    burinu a vytrhali s ňou aj pšenicu. Lebo v čase žatvy sa burina ukáže
    - bude vytrhnutá a spálená.

58. Ježiš povedal: Požehnaný ten, kto trpel, lebo našiel život.

59. Ježiš povedal: Pozerajte na Živého kým žijete, aby ste nezomierali,
    usilujúc sa ho zazrieť, ale už by ste nemohli!

60. Uvideli Samaritána s jahňaťom na ceste do Judey. Spýtal sa svojich učeníkov:
    Prečo vedie so sebou to jahňa? Odvetili: Aby ho zabil a zjedol. Povedal im:
    Nezje ho, kým bude nažive, až keď ho zabije a ono sa stane mŕtvolou. Oni
    povedali: Ináč to nemôže urobiť. Povedal im: Vy sami si hľadajte pokojné
    miesto, aby ste sa nestali mŕtvolami a neboli zjedení.

61a. Dvaja budú spočívať na lôžku: jeden zomrie, druhý bude žiť.

61b. Salome povedala: Kto si, človeče, [...]? Ležal si na mojom lôžku a jedol
     z môjho stola. Ježiš jej povedal: Som ten, ktorý povstal z Jednotného.
     Bolo mi dané z vecí môjho Otca. (Salome povedala:) Budem tvojou žiačkou.
     (Ježiš jej povedal:) Teda hovorím, kto bude jednotný, bude naplnený
     svetlom, ale kto bude rozdelený, bude naplnený temnotou.

62. Ježiš povedal: Poviem svoje tajomstvá tým, ktorí [sú hodní] mojich
    tajomstiev. Čo robí tvoja pravica, nech o tom ľavica nevie.

63. Ježiš povedal: Bol bohatý človek, ktorý mal veľa majetku a povedal: Budem
    svoj majetok využívať na to, aby som sial a žal, a opäť sial a plnil svoje
    sýpky, aby mi nič nechýbalo. Takto rozmýšľal vo svojom srdci - a v tú noc
    zomrel. Kto máš uši, počúvaj!

64a. Ježiš povedal: Jeden muž čakal hostí, a keď pripravil hostinu, vyslal
     sluhu, aby hostí pozval. Prišiel k prvému a povedal mu: Môj pán ťa pozýva.
     On odvetil: Mám nejaké obchody s kupcami, večer prídu za mnou, rád by som
     niečo objednal. Omluv ma, prosím. Sluha išiel za ďaľším: Môj pán ťa zve.
     On mu odpovedal: Kúpil som si dom, som tu potrebný celý deň. Nemám času
     nazvyš. Prišiel za ďaľším: Môj pán ťa pozýva. Ten mu odvetil: Priateľ má
     svatbu, a ja mám pripraviť hostinu. Nebudem môcť prísť. Omluv ma, prosím.
     Išiel za posledným a povedal: Pozýva ťa môj pán. On mu odpovedal: Kúpil
     som statok a idem si vybrať nájomné. Nebudem môcť prísť. Prosím
     o omluvenie.
     Sluha sa vrátil a povedal pánovi: Tí, ktorých si pozval na hostinu, sa
     omlúvajú. Pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a priveď tých, ktorých
     nájdeš, aby hodovali.

64b. (A povedal:) Obchodníci a kupci nevstúpia do miest môjho Otca.

65. Povedal: Dobrý človek vlastnil vinohrad. Prenechal ho nájomcom, aby ho
    obrábali, a on od nich dostal úrodu. Poslal svojho sluhu, aby mu nájomníci
    dali úrodu z vinice. Chopili sa ho a zbili - skoro ho zabili. Sluha sa
    vrátil a povedal to svojmu pánovi. Ten povedal: Možno, že ho nespoznali.
    Poslal iného sluhu, ale nájomníci aj toho zbili. Potom vyslal majiteľ
    svojho syna. Povedal: Snáď budú rešpektovať môjho syna. Lenže nájomníci
    vedeli, že on je dedicom vinohradu, chopili sa ho a zabili ho. Kto máš
    uši, počúvaj!

66. Ježiš povedal: Ukážte mi ten kameň, ktorý stavitelia odvrhli - ten je
    kameňom uholným.

67. Ježiš povedal: Kto poznal všetko, ale seba opomenul, opomenul všetko.

68. Ježiš povedal: Buďte blažení, keď vás nenávidia a prenasledujú. Nenájdu
    miesto tam, kam vás prenasledujú.

69a. Ježiš povedal: Blahoslavení, ktorí boli prenasledovaní vo svojom srdci
     - to sú tí, ktorí poznali Otca v pravde.

69b. Ježiš povedal: Blahoslavení, ktorí hladujú, lebo telo toho kto túži, bude
     nasýtené.

70. Ježiš povedal: Keď privediete k životu to vo vás, to, ktoré máte, spasí vás.
    Ak to však v sebe nemáte, to, ktoré v sebe nemáte, zabije vás.

71. Ježiš povedal: Zničím [tento] dom a nikto nebude schopný ho [znova]
    vystavať [...].

72. [Ktosi] mu povedal: Povedz mojim bratom, aby si so mnou rozdelili veci po
    mojom otcovi. On mu povedal: Človeče, kto ma urobil tým, čo rozdeľuje?
    Obrátil sa ku svojim učeníkom a povedal im: Som snáď ten, čo rozdeľuje?

73. Ježiš povedal: Úroda je skutočne bohatá, len robotníkov je málo. Poproste
    ale Pána, aby poslal robotníkov na žatvu.

74. Povedal: Pane, veľa je ich blízko zdroja, ale žiadny v ňom.

75. Ježiš povedal: Mnohí stoja pred dverami, ale len osamotení sú tí, ktorí
    vstúpia do svadobnej komnaty.

76. Ježiš povedal: Kráľovstvo Otca sa podobá kupcovi, ktorý vlastnil tovar
    a objavil perlu. Múdry kupec predal tovar a kúpil si tú jedinú perlu.
    I vy hľadajte nepominuteľný poklad, ktorý pretrvá - tam, kde ho žiadny moľ
    zhltnúť nepriletí, ani žiadny červ nezničí.

77. Ježiš povedal: Ja som svetlo, ktoré je nad všetkými. Som všetko. Všetko zo
    mňa vzišlo a všetko sa ku mne vráti. Rozotni kus dreva - som tam, zodvihni
    kameň - a mňa tam nájdeš.

78. Ježiš povedal: Prečo ste vyšli na pole? Aby ste videli trstinu zmietanú
    vetrom? Aby ste videli niekoho oblečného do fajnových šiat? [Hľa, vaši]
    vladári a hodnostári sú tí, ktorí nosia fajnové šaty, ale sú neschopní
    poznať pravdu.

79. Žena z davu mu povedala: Blahoslavené telo, ktoré ťa nosilo a prsia, ktoré
    ťa kojili! Povedal [jej]: Blahoslavení, ktorí počuli slovo Otca a uchovali
    ho v pravde. Lebo prídu dni, keď budete hovoriť: Blahoslavené telo, ktoré
    nepočalo a prsia, ktoré nekojili.

80. Ježiš povedal: Kto poznal svet, našiel telo. A kto našiel telo, pre toho
    svet nemá cenu.

81. Ježiš povedal: Kto sa stal bohatým, nech vládne, a kto má moc, nech sa jej
    zriekne.

82. Ježiš povedal: Kto je mi nablízku, je nablízku ohňu, a kto je mi vzdialený,
    je vzdialený Kráľovstvu.

83. Ježiš povedal: Obrazy sú ľuďom zjavné, ale Svetlo, ktoré je v nich, je
    skryté [obrazom svetla Otca]. [... najrôznejšie preklady ...]

84. Ježiš povedal: Keď vidíte svoju podobu, tešíte sa. Keď ale uvidíte svoje
    obrazy, ktoré vošli do bytia pred vami, ktoré neumierajú, ani sa nezjavujú
    - nakoľko budú závislé od vás?

85. Ježiš povedal: Adam povstal z veľkej sily a veľkého bohatstva, a aj tak vás
    nebol hoden. Lebo keby vás bol hoden, [neokúsil by] smrť.

86. Ježiš povedal: [Líšky majú svoje nory] a vtáci [svoje] hniezda, ale Syn
    človeka nemá (miesto), kam by hlavu zložil a odpočinul si.

87. Ježiš povedal: Biedne telo, ktoré závisí na (inom) tele, a biedna duša,
    ktorá závisí na nich oboch.

88. Ježiš povedal: Anjeli a proroci prídu k vám, a budú vám dávať, čo je vaše.
    Aj vy im dajte, čo máte vo svojich rukách, a povedzte si: Kedy si prídu
    vziať, čo je ich?

89. Ježiš povedal: Prečo umývate vonkajšiu stranu pohára? Nechápete, že ten,
    kto stvoril vnútornú stranu, stvoril aj vonkajšiu?

90. Ježiš povedal: Poďte ku mne, lebo ľahké je moje jarmo a vľúdne moje
    panovanie, a nájdete pre seba pokoj.

91. Povedali mu: Povedz nám, kto si, aby sme v teba mohli veriť. On im
    odpovedal: Skúmate tvár neba i zeme, ale nepoznáte toho, ktorý je pred
    vami. Nedokážete [prehliadnuť súčasný okamih.]

92. Ježiš povedal: Hľadajte a nájdete. Na čo ste sa ma pýtali v tamtie dni,
    nepovedal som vám. Teraz vám to chcem povedať, ale vy sa na to nepýtate.

93. [Ježiš povedal:] Nedávajte psom, čo je sväté, aby to nezavliekli na
    smetisko. Ani nehádžte perly sviniam, aby ich ne[...].

94. Ježiš povedal: Kto hľadá, nájde. [A kto klope], bude mu otvorené.

95. [Ježiš povedal:] [...] ak máte peniaze, nepožičiavajte na úrok, ale radšej
    dajte [tým], od ktorých ich nedostanete späť.

96. Ježiš povedal: Kráľovstvo Otca sa podobá žene, ktorá vzala trochu kvasníc,
    [vmiesila/ukryla] ich do cesta, a urobila z neho veľké chleby. Kto máš uši,
    počúvaj!

97. Ježiš povedal: Kráľovstvo Otca sa podobá žene, ktorá niesla džbán plný
    múky. Počas cesty ucho džbánu prasklo a múka sa za ňou sypala na cestu.
    Nevedela o tom, nezbadala žiadnu nehodu. Keď prišla domov a zložila džbán,
    našla ho prázdny.

98. Ježiš povedal: Kráľovstvo Otca sa podobá človeku, ktorý chcel zabiť mocného
    muža. Doma vytiahol meč a vrazil ho do steny, aby poznal, či jeho ruka
    (dosť) silná. Potom zabil toho mocného.

99. Učeníci mu povedali: Tvoji súrodenci a tvoja matka stoja vonku. On im
    povedal: Tí, ktorí sú tu, ktorí vykonávajú vôľu môjho Otca - tí sú mojimi
    súrodencami a mojou matkou. To sú tí, ktorí vstúpia do Kráľovstva môjho
    Otca.

100. Ukázali Ježišovi zlatú mincu, a povedali mu: tí od cisára vymáhajú od
     nás dane. Povedal im: Dajte cisárovi, čo je cisárove, dajte Bohu, čo je
     božie, a čo je moje, dajte mne!

101. [Ježiš povedal:] Kto nebude nenávidieť svojho otca a matku ako ja, nebude
     sa môcť stať mojím učeníkom. A kto nemiluje svojho Otca a Matku ako ja,
     nemôže sa stať mojím učeníkom. Lebo moja matka [ma porodila], ale moja
     pravá [Matka] mi dala život.

102. Ježiš povedal: Beda im, farizejom! Lebo sú ako pes ležiaci v žľabe pre  
     dobytok. Ani nežerie, ani nedovolí, aby sa nažral dobytok.

103. Ježiš povedal: Blahoslavený muž, ktorý vie, kde zlodeji vniknú, takže
     vstane a pozbiera svoje [sily] a opáše svoje boky, skôr než vstúpia.

104. Povedali [mu]: Poď, dnes sa budeme modliť a postiť. Ježiš povedal: Akýže
     hriech som spáchal, alebo čo som neurobil? Ale keď ženich vyjde zo
     svadobnej komnaty, vtedy nech sa (všetko) modlí a postí.

105. Ježiš povedal: Kto pozná Otca a Matku, nazvú ho synom prostitútky.

106. Ježiš povedal: Keď dvoje urobíte jedným, stanete sa Synmi človeka - a keď
     poviete hore: Pohni sa!, ona sa pohne.

107. Ježiš povedal: Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec. Jedna
     zablúdila, z nich tá najväčšia. Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
     jednu, až ju našiel. Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
     deväťdesiatdeväť.

108. Ježiš povedal: Kto pije z mojich úst, ten takým ako ja sa stane, a i ja
     ním sa stanem, a veci skryté budú mu odhalené.

109. Ježiš povedal: Kráľovstvo je ako človek, ktorý má na poli skrytý poklad,
     o ktorom nevedel. [Keď] zomrel, zanechal ho svojmu synovi, ktorý o ňom
     tiež nevedel a pole predal. Ten, čo ho kúpil, prišiel, zoral ho,
     [a našiel] ten poklad. Začal požičiavať na úrok(?), komu chcel.

110. Ježiš povedal: Kto našiel svet a zbohatol, nech sa sveta zriekne.

111. Ježiš povedal: Nebo a zem by sa pred vami rozvinú, a kto žije v Živom,
     neuvidí smrť [ani strach]. Ježiš povedal: Kto nájde sám seba, toho svet
     nie je hoden.

112. Ježiš povedal: Beda telu, ktoré závisí na duši, beda duši, ktorá závisí na
     tele.

113. Jeho učeníci mu povedali: Kedy príde Kráľovstvo? On povedal: Nepríde,
     keď bude očakávané. Nepovie sa: Hľa tu (je) alebo hľa tam (je), ale
     Kráľovstvo Otca je rozprestreté po celej zemi, len ľudia ho nevidia.

114. Šimon Peter im povedal: Nech Mária odíde spomedzi nás, lebo ženy nie sú
     hodné Života. Ježiš povedal: Hľa, povediem ju tak, že ju urobím mužom,
     aby sa stala živým duchom, ako vy, muži. Lebo každá žena, ktorá sa     
     stane mužom, vojde do Kráľovstva nebies.


stalker
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-23  (19:19)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Nakoniec sa aj tak ukáže že ide o rovnaký podvrh, ako pred časom Hitlerove denníky...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Väčšina tých výrokov sa dá považovať za autentické. Ale niektoré sú takmer isto vložené inými autormi. A neverím, že autorom je Tomáš-apoštol. Jednak tam píše o sebe ako o tretej osobe, no hlavne Ježiš nemal vzdelaných apoštolov. Okrem Petra zrejme žiadny z nich nevedel písať.


joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (21:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  stalker stalker.. si ty uz len motoch.. Jezis nikdy nehovoril v takychto rebusoch ako nostradamus.. zopar versov je tam z biblie a nakoniec naznak ,ze by to s tou mariou ako jeho zenou aj mohla byt pravda.. ze.. podpora da vinciho kodu??? pekne od teba...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-23  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsová, páči sa mi ten tvoj začiatok vety "J nikdy nehovoril..." Tu by som to sekol a bola by to pravda.


joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (21:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  azgarot..ale hovoril.. a hovoril dobre.., a este bude hovorit.. a vsetci ho budu pocut.. ver mi.. aj ty ho budes pocut aj ked si vetkas porad empetrojku ze sepulturú do blatniku ho budes pocut.


scud   |   ip:212.55.23   |   2010-11-24  (06:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalsi nezmysel.


Mentor   |   ip:213.151.2   |   2010-11-24  (18:10)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tato kniha nie je kánonicka a nie je začlenená do Biblie. Kto pozna Bibliu a čítal ju a kto čítal tento text tak aj vie prečo. Take dristy som ešte nepočul. Biblia že úžasna v tom že sa doplna a neodporuje si,no tieto texty si odporuju s iními pasážami v Biblii. Nič v zlom ale je akoby som dnes zahrabal smeti do zeme a o par tisic rokov ich najdu a budu žasnut nad tim ake je to cenne. To su gnosticke knihy.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-11-24  (18:53)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  stalker-ti si napítí či čo? kde si to opísal z krčmových nápisov na stoloch, viete čo je super na internete že tieto konšpiračky sa my páčia čoraz viac:) ale toto bol výsmech všetkých konšpiračiek, ak bol nováčik tak to pekne posral he he he he he ha hahahahaha kuc kuc pardón zabehlo my ha ha


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-11-25  (10:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  anonym, hlavne ze ty obhajujes jednu z najstarsich konspiracii "D


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (10:36)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Zaujimave na tychto obdivovatelov pravdivosti biblie je fakt, ze obdivuju hlavne to, ze z niekolkych evanjelii, ktore boli napisane sa tam dostali len 4, no a uctievaci konspiracii to zobrali ako fakt, vobec sa nad tym nepozastavuju, lebo predsa ked su v biblii tieto 4, su pravdive a ostatne nie. Uzasna logika, uzasne pochopenie toho, preco sa tam dostali len tieto a ine nie.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-11-25  (13:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Rafael:
netreba vynaložiť veľkú námahu na to aby človek hneď na prvý pohľad videl rozdiel medzi evanjeliami, ktoré sú v Novom zákone a Tomášovým evanjeliom, ktoré je uvedené hore. Tomášove evnjelium je zmes pravdy pomiešanej z bludom aj keď vychádza z rôzných pasáži biblie(žiadna kniha nového zákona nemá toľko narážok, na ostatné novozákonné knihy ako Tomášové evanjelium, čo mimochodom svedčí o jeho pozdnom vzniku, určite ho nenapísal Tomáš), nie je za ním ten istý Duch, ktorý inšpiroval Bibliu. Záverečný výrok že každá žena, ktorá sa stane mužom, vojde do nebeského kráľovstva... hovorý snáď za všetko jesne že je to nezmysel.rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (13:50)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  bezna interpretacia, to je jediny sposob ako ospravedlnit to, ze sa tam okrem tych styroch nedostali aj ostatne, nemyslim tym len Tomasovo. je to totiz zaruka, ze jakz-takz sa aspon tie 4 trocha zhoduju, co po urcitych upravach aj dosiahli. Ale na pravdivosti to ani za nic neprida, ak akoukolvek argumentaciou totiz spochybnujeme dalsie, ktore sa tam nedostali, tak tou istou argumentaciou mozno spochybnit tie, ktore sa tam dostali na ukor tych ostatnych. Takze ako vravim, zalezi len na interpetacii a trochu aj sudnosti, aby si clovek vedel zratat, preco tam su len tie 4. Pre teba je nezmysel ta zaverecna veta, pre niekoho texty Mareka, alebo Lukasa, Jana, alebo Matusa. Ako hovorim, vidis len to, co vidiet chces.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-11-25  (14:05)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Yanath ti si tak slepí, že ani nevidíš dobro medzi zlom, kto napísal bibliu pred 2000 rokmi? kto pospájal vety do takej dokonalosti a súvisiacich príbehov? ktoré rozširujú zamyslenie človeka do takej šírky, že každý z nás sa v biblii zbadá je to tvoje zrkadlo, nie len kniha. Žiadny počítačový program na svete nespojí vety do takej dokonalosti aby zasiahli miliardy ludi, a nakoniec ešte jedna otázka, narodil sa na zemi človek, ktorý by sa aspoň svojim vyjadrovaním priblížil k slovám z biblie. Nech my predložia inú konšpiračku, lebo tieto na internete sú len na pobavenie.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-11-25  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Rafael:
V textoch Mareka, Lukáša, Jána alebo Matúša sa dá nájsť množstvo textov ktoré majú hodnotu aj pre bežný život, ak to niehto nevidí alebo mu to nedáva zmysel, tak nech sa citi slobodne, ale ťažko ma môže presvedčiť, že vidím veci ako chcem.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A v inych textoch sa to najst neda? Neexistuju ine apokryfy, ktore svojou interpretaciou sa daju rovnako pouzit na na hodnotovy rebricek? Bud trocha sebakriticky a zamysli sa nad nezmyselnostou svojho tvrdenia. A tebe Anonym, ak nieco napises, este to neznamena, ze tak niekto dokaze zit. Utopizmus je popularny zaner v kazdom obdobi , a bol aj v dobe pisania biblie.


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-11-25  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JOPLINS: uzasne tvrdenie "jezis nikdy nehovoril" ty si tam bola alebo mas nahravky celeho jeho zivota? (nejde mi o to ci je to podvrh, alebo nejaka gnsticka verzia alebo co, ale o to, ze taketo tvrdenie nema zmysel. Samozrejme okrem debaty deti a teenagerov. A samozrejme v krcme po tretom pive :-) )


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-11-25  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael a ked si chodil do školy z čoho si sa učil? z vlastných myšlienok? celý svet funguje na tom kto čo napíše.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne to pripada, ze kade Jezis chodil, tam behal za nim dav reporterov s mikrofonmi, bola to totiz taka celebrita, ze by bola skoda nezaznamenat kazdy jeho vyrok. Potom sa nasli ludia, ktori z tychto zaznamov urobili vycuc, a vpisali do knizocky. vsetko by to sedelo, az na to, ze v dobe kedy udajne Jezis zil, magnetofony neboli a ani ziadni reporteri. To spracovanie trvalo len niekolko desiatok rokv, takze to nebol az taky kratky cas. Ale takato malickost ma predsa o autentickosti jeho vyrokov odradit nemoze.


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak.
Mnohí sa očistia, obielia a zbavia sa trosky; bezbožní budú konať bezbožne, ani jeden bezbožník nepochopí, ale rozumní pochopia.
koniec vety je pre teba, krovak.. je mi luto , nie je ti dane vidiet....!!!


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (14:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  rafael. o Jezisovi je pisane aj v korane.. a hadam mi chces povedat, ze aj koran je poprepisovany katolikmi ci sionistami?????? bludis a hladas vyhovorky ,, no bieda.... ale ako chces, tak budes mat... cas sa krati...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (14:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Anonym s tym suhlasim, ja predsa nespochybnujem napisanie biblie, ona predsa existuje, ale tvrdit, ze bola pisana vnuknutim boha je rovnako nezmyselne, ako tvrdit, ze J.Smith zalozil jedinu pravu cirkev po predani zlatych dosak od anjela. Je to dokonca autentickejsie,lebo sa to stalo pred necelymi dvomi storociami. Mormoni teda maju rovnako pravdu ako ini pred nimi, lebo dokazat im opak je rovnako nemozne ako prvym krestanom.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins ano o Jezisovi je pisane aj v korane, a vies aj co? Je tam pisane, ze bol prorok a nebol ukrizovany, takze veris v existenciu Jezisa, podopretu koranom, veris potom aj tomu, ze nezomrel na krizi? A na ostatok vsetky tri nabozenstva su odvodene od toho isteho ,Abrahama, a bolo by od nich velmi hlupe, popierat nieco, co by im uskodilo.


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-11-25  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: obdivujem tvoju pychu, ked pomaly lepsie vies co Jezis hovoril nez on sam!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (14:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vsetky debaty s ludmi, ktori vo svojej povysenosti, nadutosti a pyche povazuju svoju vieru vo svoje nabozenstvo za jedine je tazke. Nedokazu akceptovat iny nazor, iba ich je ten pravy a pravdivy. Zasadne sa vyhybaju temam, ktore by ich zahnali do uzkych, ktore by ich usvedcili z predpojatosti. Ak totiz verim v boha, nemozem neakceptovat ine kultury, ine narody, ine civilizacie, ktore maju vo svojej viere zakorenenych inych bohov, rovnako nedokazatelnych a rovnako nevyvratitelnych ako vasho. Udal som vam pripad mormonov, a nie ste a nebudete nikdy schopni vyvratit jeho tvrdenie, ze ma od anjela jediny opravneny zalozit si tu jedinu a pravu cirkev. Budete v rovnakom postaveni ako ti, ktori vam tu oponuju. Ale ako som povedal, viete, ze by to bol marny boj spochybnit co len jeden riadok J.Smitha, ktore napisal.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-25  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten, tí, čo neverí/a, ten, tí, ktorý/í ma/jú temné pozadie sem opäť vnáša/jú tie svoje a obmedzené rozumy, prečo asi? Rozmýšľajte, a radšej nedebatujte s ním/i, lebo väzieb sa potom len tak ľahko nezbavíte!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-25  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bezargumentovy clovek bez argummentacie na bezargumentovanu rovna sa Tony. Teba ten prispevok rovno nad tebou uplne vystihuje.


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.mas pravdu. je tazke spochybnit J. Smitha, no je rovnako tazke spochybnit janka hraska z makovcami...no triezvo rozmyslajuci ludia konfrontuju to ,co je napisane zo skutocnostou..a to je podstatny rozdiel, rafael.. no je tu este jeden faktor ktory je tazko vysvetlit.. a to je urcity duchovny zrak..ktory clovek dostava do daru... ty ho nemas , a preto nic nevidis a nechapes....


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-25  (16:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip:
Vravíš:
Záverečný výrok že každá žena, ktorá sa stane mužom, vojde do nebeského kráľovstva... hovorý snáď za všetko jesne že je to nezmysel.

Z tvojho pohľadu,ktorý je limitovaný tvojím poznaním-resp.čo ti bolo dané v rámci pseudokresťanskej autocenzúry dovolené poznať.
Skús knihu Horčičné semínko od Osha-až potom budem brať tvoj názor vhodný povšimnutia.

Všetkým pseudokresťanom,ktorí derú kolená v tých stavbách z kameňa,ktorých existencia nie je Bohu milá odkazujem:

Banda farizejov a pokrytcov!
A či nie je v Biblii písané,ž z nej nezoberieš slovo,ani nepridáš?
potom ako vznikli apokryfy?
Nedávno sme sa tu bavili o tom,že až 500 rokov po Kristovi sa rozhodlo o tom,že sa z Písma Svätého vymažú všetky zmienky o reinkarnácii-lebo sa to hodilo pri ovládaní ovečiek.
Koľko slov zobrali z Biblie ľudia,ktorí počúvali mocných vtedajšieho sveta?
Ako môžete tento fakt ignorovať?
Ked nájdu potom evanjelium,ktoré je súčasťou pravej Biblie a je nepoškvrnené zásahmi politicko-náboženskej moci,je jasné,že sa tie slová nepodobajú na tie cenzúrované-známe z terajšej fake-verzie!


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-11-25  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na zamyslenie nad sebou:
Ten kto vie, nehovorí. Ten kto hovorí, nevie.
Lao-Tsu


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-25  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak:
:-D
Povedal Lao-c´ a napísal Tao-Te-Tiňg!
(knihu o 500 znakov-inak-doporučujem)
:-D


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker.. neviem v akeho Boha veris ty no ja si myslim, ze ak nejaky Boh je tak musi byt spravodlivy, cisty, pravdovravny atd atd.. je tak??? lebo ked taky nie je ,,, a je napr ako shiva, co sa opil a vyspal sa z volakou bohynou a potom sa hlusil z dalsim bohom o nu tak nas Boh ochranuj!!!
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-25  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-25  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ježiš povedal: Kto poznal všetko, ale seba opomenul, opomenul všetko."

Mudre slova. Je jedno ci to pisal Jezis alebo niekto z tejto doby tak ci tak je v tom hlboka pravda a poznanie.

RE: Stalker

Tao-Te-Ting je super ;) Je to pycha a kanon vychodnej kultury. V par slovach vyjadrene pocity ktore sa do dnes povazuju za najlepsie zachytenie Taa vobec. Odnoze ako Zen a dalsie kultury z toho cerpaju cele starocia.


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker, a ak si tento Boh svoje slovo neustrazil, a nechal ludi volne ho menit, tak ... nema ziadne pravo nikoho z nas sudit, a vtom pripade nema ani ten najmensi vyznam hadat sa o tom ci je alebo nie je Bilia ok..!!!


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a azgy.. ciao ragacco ... chybal mi tu ten tvoj Di Capriovsky usmev.....


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-25  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nazdar Joplinzová! Tvoja téma, čo? Tak ako ti to dnes tiká?


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgy.. no ako sledujem , je to aj tvoja hlavna tema.. ty si tu ako hlavny popierac a srandista..
tika mi to dnes fajn,, a tika to aj tebe.. ci ty zijes mimo casopriestor?????


Madness   |   ip:95.103.23   |   2010-11-25  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táto jediná téma sa presúva zo starých článkov na nové články a tak stále dokola. Niekedy ani článok nemusí byť zameraný na nábož., ale vždy sa nájde nejaká cestička. :)


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-11-25  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
Netvrdil som, že v iných textoch nie su hodnotné myšlienky. Tvrdím len že je rozdiel medzi evanjeliami biblie a Tomášovím evanjeliom. Netvrdím však, že neboli aj iné inšpirované spisy, ktoré sa do biblie nedostali. Biblia sama spomína niektoré knihy ktoré v Biblii nie su
Biblia je, ale sama o sebe postačujúca, pretože jasne zjavuje cestu spasenia. Taktiež slúži ako dobré meradlo z ktorým je možné porovnávať všetky ostatné učenia a skúsenosti. Nie je potrebné k nej nič pridávať človek ktorý veriť chce a che byť zachránený, má v nej všetky potrebné informácie. Informácie, ale nestačia, Biblia predstavuje Boha ktorý má záujem o osobný vsťah z každým človekom. Tento vsťah je ale osobná vec každého človeka, preto nemá význam nikomu ho vnucovať, alebo mu ho vyhovárať.
Rozumiem ale tomu že z Tvojho pohľadu je vlastne jedno čo v Biblii je, alebo že by tam mohlo byť čokoľvek, keďže nie si veriaci v Boha. Súhlasím s tým čo si písal, že veriaci človek by mal rešpektovať všetkých ostatných ľudí už či sú veriaci, alebo veria inak. Diskutovať a vymieňať si pohľady snáď môžme.

stalker:
problém je, že keby sa aj vymazali všetky zmienky o reinkarnácii stále v nej zostalo dostatok textov ktoré jednoznačne svedčia proti reinkarnácii.
Napriek tomu čo hovoríš v celej histórii boli ľudia ktorý neverili v reinkarnáciu a predsa sa nenechali ovládať.
Ak je pravda čo hovoríš potom fakt neexistuje žiadne merítko, podľa ktorého je možné posúdiť čo je pravda a čo nie. Každý si može veriť tomu čo mu vyhovuje.
Ja som vďačný za Bibliu, za to že každý sa môže slobodne rozhodnúť a že konečný súd nad každým človekom je v tých najlepších rukách.


oknihe   |   ip:178.40.20   |   2010-11-25  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre stalkera
Knihu napisal Lao-c a kniha sa vola tao te ting(je to nazov knihy a nie spisovatel) rovnako aj vyrok povedal lao-c nazyvany aj (Lao Tu, Lao-Tzu, Lao-Tsu, Laotze, Lao Zi)cize krovak mal pravdu :D


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-11-26  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oknihe: original by sa to malo pisat v pinyine LAOZI. Ale myslim ze stalker narazal na to, ze niekto povie "kto vie nehovori" a napise dielo, co moze vyzerat trosku ako paradox. Ale zasa ako ucit bez slov...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-26  (22:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  oknihe:
Jasne rozoznávam názov diela a meno autora.
Môj výrok som písal ako pokračovanie výroku Krováka-preto to nedorozumenie z tvojej strany.
Tá kniha má čestné miesto v mojej knižnici.
Nepoznám to dielo iba ako zmienku vo wikipedii.
Krovák & Groover:
Mlčí,kdo zná,
nezná,kdo mluví slova,
ríkal prý Starý Mistr denne znova.
Když to byl Starý Mistr,jenž kdeco znal,
proč on taky
napsal tu knihu s peti tisíci znaky?
Po Tu-i
Krovák-správne pochopená moja sarkastická poznámka.
Tao,o ktorom je možné hovoriť,
nie je Večné Tao.
Existuje však názor,podľa ktorého napísal Knihu pod nátlakom-ked opúšťal domov.
Ale už v prvej vete odkazuje všetkým,čo si o napísanom Tao myslí.
:-D
K úcte mocným treba povedať aj to,že tú prvú-nehodiacu sa vetu necenzúrovali a nechali tam.
Nuž čo-vtedajšia Cína bola o hodne popredu pred zaostalou a barbarskou Europou.
Keby žil Lao c´ v Europe o cca 1000 rokov neskôr,tak by ho kresťania upálili na hranici,jeho dielo tiež a o dalších 700 rokov by dnešní svetuškári trepali drýsty o tom,že Biblia jediná hovorí pravdu...


joplins   |   ip:95.209.24   |   2010-11-27  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker... nehnevaj sa na mna , robis sa mudrym a duchovnym a nepoznas ani zaklady.. si rovnako zmanipuloavany a pomyleny ako azgaroth.. zisti si kto krestania su a potom prosim ta pis prispevky.. si cely domotany a dopleteny od taoizmu po krestanstvo vratane katolicizmu... odporucam ti precitat si tu "svetuskarsku " knihu a zistit kto su krestania..kto upaloval a kto bol upalovany..


Ip   |   ip:188.112.7   |   2010-11-27  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
tiež si kladiem otázku či si Biblii a biblickému kresťanstvu, dopre porozumel keď to stotožňuješ s prenasledovaním ľudí ktorí majú iný názor.
Biblia o prenasledovaní vie, predpovedá ho, určite ho ale neschvaľuje a už vôbec nestotožňuje prenasledovteľov s nasledovníkmi Krista.
Ján 16,2.3: ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu. A to vám urobia preto, že nepoznali ani Otca ani mňa.
2 Tim 3,12 všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (08:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip:
všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní...

To sa týka potom aj mňa,lebo sú tu tí,čo sa nazývajú kresťanmi a potom druhá skupina-ateisti,nihilisti a popierači všetkého duchovna.

Ak rozmýšľam samostatne a rozprávam na základe vlastných vhľadov,kresťanským fundamentalistom kypí žlč.
Asi ich chápanie tolerancie-však joplins?

Ak však o sebe hovorím ako o silne veriacom,ktorý považuje Krista za svojho spasiteľa,tak stratené hmotné existencie typu Azgaroth to vidia svojím veľmi obmedzeným spôsobom:
Další svetuškár!

Nechápete,že môžu tu byť aj ľudia,ktorí sa nestotožňujú ani s učením svetskej cirkvy,ktorá už stáročia manipuluje svoje ovečky,mení obsah Písma a prospechársky sa drží svojich dogiem?
Ze ale zároveň veria v Boha,Krista považujú za svojho spasiteľa a majú iný-otvorenejší pohľad?

Ja nepatrím ani do jedného z vašich táborov-myslíte si,že to mám ľahké,ked sa do mňa navážajú oba tábory sfanatizovaných zaslepencov?

Joplins-nejde ti dohromady Tao,Zen a pravé kresťanstvo?
Myslíš si,že som dopletený?
Ty nevieš,že cieľ je rovnaký,ale Boh sa prihovára rôznou rečou ľudom na rôznych úrovniach,v rôznych oblastiach sveta a k ľudom s rôznou mentalitou?
Sám Buddha povedal,že jeho učenie vydrží čisté maximálne 500 rokov.
Tušíš prečo?
Ako môžeš bez mihnutia oka odignorovať Zen,alebo učenie Tao,ked o tom nevieš absolútne nič?
Už chápete príčinu svojej zaslepenosti?
Biblia a všetko ostatné je odpad...
Však?
Joplins-nikdy som sa nerobil múdry-ak áno-dokáž,až potom obkakávaj!
Základy poznám,poznám aj niečo navyše-na rozdiel od teba.
Bibliu som prečítal komplet.
Pýtal som sa aj ľudí od fachu na zopár vecí-ale nevedeli mi to vysvetliť.
Ty možno áno.
Prečo sa všade v Novom Zákone stretávam na odkazy na Starý Zákon?
Nie je to choré?
Prečo potom nie je v Novom Zákone pri:
Kto do teba kameňom...odkaz na rovnakú problematiku v Starom Zákone:
Oko za oko...?
Kristus predsa prišiel Starý Zákon naplniť!
Nie poprieť!
A zároveň nám vraví,aby sme sa ako kresťania riadili Novým Zákonom!
Potom prečo vy-farizeji z kostolov odrapkávate Desatoro?
Je snád súčasťou učenia Krista?
Je toho viac-ale ja nemám na to,aby som niekomu odstraňoval karpiny z očí-niekomu,kto si myslí,že ich má otvorené
a preto vidí pravdu...

Ešte niečo vám-drahí tzv.kresťania poviem.
Až po prečítaní Horčičného semienka som pochopil ozajstnú veľkosť Krista,o ktorej vy nemáte ani len šajnu-iba si to namýšľate!
stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava:
Je tu iba Biblia a všetko ostatné je iba odpad?


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker. mas pravdu..


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no len jednu otazku mam .. kto su to podla teba falosny kristovia ktory budu zvadzat...
podla tvojej filozofie ich vlastne niet. su to len rozne podoby reci Bozej , roznym ludom na roznych urovniach.. nie je mozne dopatrat sa pravdy,, vsetko je zmiesane , vsetko je otvorene.. kazdy je dobry,,(okrem zjavnych satanistov) a kazdy kto rozprava o laske ci spaseni je urcite poslany Bohom.. mam dojem ,ze tvoje myslenie je dokonalym produktom ducha tohto sveta , ktory sa snazi mlžit.. to je jeho uloha a ide muto cez teba fajn...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (09:31)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  joplins-(dokonca aj satanisti sa často prezentujú ako tí,ktorí chcú ľudom umožniť prejaviť slobodu svojho ducha,aby sa ľudstvo pohlo k svetlým zajtrajškom-nuž-cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami)

Otázka:
Na základe čoho si nadobudol/nadobudla istotu,že praví kresťania sú napr.katolíci držiaci sa poslednej verzie Biblie s výkladom pre ovečky s názvom katechizmus?
Co ked sú tí praví kresťania napr.Svedkovia Jehovovi,ktorí vás-katolíkov považujú za odrodu farizejov?
Alebo tie večné hádky medzi katolíkmi a protestantmi-resp.prívržencami iných heréz,vytvorených s pôvodným zámerom reformovať/liečiť chorú cirkev svetskú?
Pýtaš sa ma na falošných hlásateľov Slova Božieho?
Nemáš dosť príkladov duchovných,čo majú plnú chrapinu Krista a pritom ohmatávajú detičky?
Nemáš dosť farárkov,ktorí svätili zbrane nacistom?
Nemáš dosť toho brlohu zla,ktorý po vojne umožnil prostredníctvom crveneho krstu útek fašistickým zločincom z územia bývalej Jugoslavie?
Nemáš dosť všelijakých komunikátorov s veliteľmi vesmírnych flotíl,ktorí vymyjú mozog svojím prívržencom,slúbia im nejakú protekčnú evakuáciu,ktorú vybaví nejaký Aštar?
Poznáš ich podľa ovocia-tak aké ovocie priniesla za tie stáročia tá tvoja cirkev?


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker. neviem odkial sy vyhrabal,ze som katolik!!! nikdy som nim nebol a vystupil som aj u evanjelickej cirkvi po precitani biblie.. katolici a ich ucenie dobre poznam, aj ich historiu a dokonc aj ich buducnost.. tak mi o nich nesplietaj. nemysli si ze len ty vies vsetko.
toto je fakt sila.. len nieco napis z biblie a uz si roztraseny katolik co z rozsirenymi ocami pocuva knaza v sutane a odriekava zdravas 500 krat denne.
vy ste asi vsetci chori na hlavy!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  !
"stalker... nehnevaj sa na mna , robis sa mudrym a duchovnym a nepoznas ani zaklady.. si rovnako zmanipuloavany a pomyleny ako azgaroth.. zisti si kto krestania su a potom prosim ta pis prispevky.. si cely domotany a dopleteny od taoizmu po krestanstvo vratane katolicizmu... odporucam ti precitat si tu "svetuskarsku " knihu a zistit kto su krestania..kto upaloval a kto bol upalovany"

Bibliu som čítal,mučila predovšetkým svetská inkvizícia a na základe horeuvedenej citácie som ťa považoval za nejakú formu kresťana.
Ospravedlňujem sa v prípade,že nie si kresťan a ked ťa toto označenie uráža.


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ba vlastne ty si to ani nemusel nikde citat, ty to nemusis mat potvrdene,ci som ci nie som.. u teba totizto spolahlivo funguju predsudky, a automaticke skatulkovanie.. prepac, zabudol som...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker. ty si nic nepochopil, a zjavne si bibliu necital!!! keby si ju cital , tak by si vedel kto je cirkev Krostova a kto je katolicka institucia a vedel by si aj aky markantny rozdiel medzi nimi je.... no zjavne nemas o tom ani sajn....


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-už strácam trpezlivosť s tebou,preto mi prepáč,ak prestanem komunikovať a reagovať na teba.

Dôvod?
Citujem:
"stalker. ty si nic nepochopil, a zjavne si bibliu necital!!! keby si ju cital , tak by si vedel kto je cirkev Krostova a kto je katolicka institucia a vedel by si aj aky markantny rozdiel medzi nimi je.... no zjavne nemas o tom ani sajn...."

Či Ježiš nepovedal: „Nestavajte chrámy, vašim chrámom nech je vaše vnútro?
Presne rozoznávam rozdiel medzi "svetskou cirkvou",ktorá stavia chrámy a posiela zlato do Vatikánu a "skutočnou cirkvou",ktorá je živá!
To ty ma obviňuješ z neznalosti!
joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker.. tak potom to je len nedorozumenie..
sorry...
no aj tak mi nejdu do hlavy tie zlataniny o reinkarnaciach a pod.. Jezis povedal , nikto nepride k otcovi len skrze mna .. ziadny budha ani mohamed ti cestu k Bohu neukazu , lebo nic za teba nazaplatili.. a preto neviem co to vsetko miesas do kopy..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý má svoju cestu.
Buddha,ani Lao-c´ nie sú Mesiac,iba"iba prst ukazujúci na neho".
Obaja spomenutí by si s Kristom veľmi dobre rozumeli.
Netreba ich brať ako navzájom súperiacich.
Spasiteľ,ktorý zomrel pre naše vykúpenie je iba jeden.
Ja mám svoj pohľad na vec a stojím si za ním.
študoval som veľa náboženstiev,veľa svetonázorov a tá moja viera nie je nejaký guláš-zlátanina všetkého.
Prišiel som na zopár vecí a veľa vecí,ktoré som zažil ma v tom utvrdilo.
Mám svoju vieru a dovolím si pri nej zostať-bez ohľadu na to,či to niekoho irituje-lebo moja viera je skrátka moja.

Hore píšeš:
stalker stalker.. si ty uz len motoch.. Jezis nikdy nehovoril v takychto rebusoch ako nostradamus.. zopar versov je tam z biblie a nakoniec naznak ,ze by to s tou mariou ako jeho zenou aj mohla byt pravda.. ze.. podpora da vinciho kodu??? pekne od teba...

Moja myseľ je síce otvorená,ale hned po boome s Da Vinciho kodom mi bolo jasné,o čo ide.
Skomercionalizované spochybňovanie.
Nebolo zámerom nájsť pravdu,alebo vzbudiť záujem u ľudí pátrať po pravde-išlo o obyčajné,účelové očiernenie s hlavným motívom zarobiť.
Ak mi niekto dáva nálepky-nič si nečítal,nič nepoznáš a trepeš dve na tri po pozretí jedného filmu a prečítaní dvoch viet z wikipedie o reinkarnácii...
Prepáč-to am uráža.
Aktívne duchovne hľadám od svojich 15 rokov.
A teraz mám viac,než dvojnásobok toho veku.
Prečítal som väčšinu významných diel-v snahe nájsť pravdu.
16 rokov intenzívne meditujem a to ti dá viac,než mnohé knihy.
Tak nabudúce pristupuj-prosím-k mojím názorom trošku úctivejšie.
Nie moc-stačí trošku.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-27  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo je už ozaj zvrátene, že ľudia hovoria kritický o Vatikáne a jej cirkvi, že ako prekrúca..., ale pritom im nevadí, že veria presne v to, čo ona sama hlása, tak toto už je ozaj pomýlené...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celá ta vaša dvetísícročná organizácia je zvrátená...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot.. no ku.rva.. tie vase ručiace spolky a koncerty s oslavou smrti, brutality a teroru, z kostrami, mrtvolami deti, kanibalizmom a hororovymi postavickymi a perverzie hrubeho zrna ,su nie zvratene? sa uz preber , clovece!!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth:
Nezabúdaj,že tvoje názory sú tiež jej produktom...
Síce odpadovým,ale sú...
:-D


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale sú aspoň materialistické. Môžeš ich chytiť aj do ruky...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže podľa teba neexistuje ani vietor?
Alebo si ho už držal v ruke?
Elektrika?
Svetlo?
Zvuk?
?
Všetko nehmotné veci-čiže podľa Azgarotha-prosím pekne-neexistujúce...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hehe.. no si mu dal..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...blahoslavení,čo nevideli a uverili...
...trefné-mať to v príspevku o evanjeliu práve od Tomáša...


LordX   |   ip:95.102.16   |   2010-11-27  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - hmota = latka, pole, energia

Vsetko co si napisal su len rozne prejavy foriem hmoty, a daju sa dokazat a zmerat. Su to materialisticke veci.


LordX   |   ip:95.102.16   |   2010-11-27  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - hmota = latka, pole, energia

Vsetko co si napisal su len rozne prejavy foriem hmoty, a daju sa dokazat a zmerat. Su to materialisticke veci.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy ste z osobitnej školy? Elektrón nič neváži? Necítite akustický tlak? Vy nevidíte a necítite prejavy rôznej formy energie? Akurát z tých vašich kostolných bludov sa nikto ani nenažerie...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (11:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...majú uši a nepočujú,majú oči a nevidia...
Poznám jedného nevidiaceho-dokáž mu,že svetlo existuje!
:-D

Vietor nevidíš,ale vidíš,ako sa prejavuje?
Elektrinu nevidíš,ale vidíš,ako sa prejavuje?
Boha nevidíš a ani nevidíš,ako sa prejavuje?
Každá bunka je dôkazom jeho existencie!
Každý atom!
Azgaroth-sklamem ťa.
Nie som z osobitnej školy a preto viem,že elektron v skutočnosti neváži nič.
Ziadna zo stavebných prvkov atomu!
Ciže ani atom sám,čiže ani hmota-ako taká.
Ilúzia hmotnosti je iba dôsledkom pôsobenia na naše zmysly.
Ked tak ale veríš vo vedu,mal by si to vedieť,lebo Einstein tvrdí to isté!
Vraví,že energia je iba formou hmoty.
Allan Kardec to však opísal v Knihe duchov už v polovici 19 storočia!
(kniha I.kapitola II.30-31.)
Mimochodom-jeden šok-aj tvoje zmysly,ktoré používaš sú tvorené z hmoty,ktorá je iba formou energie!
Stíhaš?
(tým netvrdím,že by neexistovali aj iné zmysly)LordX   |   ip:95.102.16   |   2010-11-27  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Vietor nevidíš,ale vidíš,ako sa prejavuje?
Elektrinu nevidíš,ale vidíš,ako sa prejavuje?
Boha nevidíš a ani nevidíš,ako sa prejavuje?"

Nie, nevidim ako sa boh prejavuje. Ked mi pan Boh bude pohanat elektraren alebo vysavac, tak ako to robi vietor a elektrina, potom uverim. Ked sme uz pri tom Tomasovi:

"Hlupi a naivni ti, co nevideli a uverili."


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh "poháňa" celý vesmír!
Vrátane tvojho vysávača-prostredníctvom elektriny.
Poháňa aj elektrárne-tvorca všetkého-čiže aj vody,ktorá dopadá na turbíny...

LordX-ked spomínam toho nevidiaceho-ako ho presvedčíš o existencii svetla?
Nijako.
On sám musí uveriť v existenciu svetla,o ktorej hovoria ostatní.
Väčšina ľudí na planéte Zem verí v existenciu Boha.
Takže väčšina sa mýli-to ty máš pravdu?
Vieš o tom,že pýcha je smrteľný hriech?
Ale rob,ako chceš.
Bola ti daná slobodná vôľa a s tým prichádza aj zodpovednosť za vlastné činy.


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kratkozrakost s hlupostou ked sa spoji je to neunosne!! raz mi povedal jeden stary chlap-" keby som si ja nezasial tymito rukami a nezozal tak mi ziadny Boh neda jest.. " hlupy clovek nevie, ze ked Boh neda vzrastu tomu zrnu, alebo keby tam nedal kód na vzrast tak moze siat od rana do vecera cely rok , aj neprestat a nic by nemal.. no vysvetli to ..


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lol, vy dvaja pátričkárski ozembuchovia, čo popierajú hmotnosť, ale zato vidia a počujú na nebesiach toho kostolného trtka. Keby som tie vaše prekrútené pseudoempirické drísty tvrdil v robote, tak ma kopnú do zadku a právom. Vás síce nemá kto (iba ak farár), ale píšte, píšte... lol!


ucenik   |   ip:188.167.8   |   2010-11-27  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zejména od druhého století n. l. vznikalo nespočetné množství spisů, které si činily nárok na božskou inspiraci a na kanonicitu a předstíraly, že souvisejí s křesťanskou vírou. Tyto spisy se často označují jako „Apokryfní Nový zákon“ a představují snahu napodobit evangelia, Skutky, dopisy a zjevení obsažená v kanonických knihách Křesťanských řeckých písem. Velké množství těchto spisů je známo jen z existujících zlomků nebo díky tomu, že z nich jiní autoři citují nebo se o nich zmiňují.
V těchto spisech se projevuje snaha poskytnout informace, které v inspirovaných spisech záměrně nejsou obsaženy, například o činnosti a událostech z Ježíšova života od jeho raného dětství do jeho křtu, nebo snaha podepřít nauky nebo tradice, pro které Bible neposkytuje žádný podklad nebo které jsou s Biblí v rozporu. Takzvané Evangelium Tomášovo je plné fantastických vyprávění o zázracích, které údajně vykonal Ježíš v dětství. Ale z toho, jak je zde Ježíš vylíčen, vzniká jedině dojem, že byl náladovým a urážlivým dítětem, které bylo obdařeno mimořádnými schopnostmi. (Srovnej s autentickou zprávou v Lk 2:51, 52.) Apokryfní „Skutky“, například „Skutky Pavla“ a „Skutky Petra“, zdůrazňují, že je nutno naprosto se zdržovat pohlavních styků, a dokonce líčí apoštoly tak, jako by nabádali ženy, aby se odloučily od svých manželů; to je v rozporu s Pavlovou autentickou radou v 1. Korinťanům 7.
K těmto poapoštolským apokryfním spisům je v díle The Interpreter’s Dictionary of the Bible (sv. 1, s. 166) uveden následující komentář: „Mnohé z nich jsou triviální, některé jsou vypočítané na vnější efekt, některé jsou nechutné, až odporné. (G. A. Buttrick, ed., 1962) Funk and Wagnalls New Standard Bible Dictionary (1936, s. 56) o nich říká: „Byly plodným zdrojem posvátných legend a církevních tradic. Právě v těchto knihách musíme hledat původ některých dogmat římskokatolické církve.“
Stejně jako nebyly dřívější apokryfní spisy zařazeny mezi uznaná předkřesťanská Hebrejská písma, nebyly ani tyto pozdější apokryfní spisy uznány za inspirované a nebyly ani zařazeny do nejstarších souborů nebo seznamů Křesťanských řeckých písem jako kanonické.
Když podrobně prozkoumáme všechna evangelia, najdeme další důkazy pro to, že jsou věrohodná. Tyto zprávy se výrazně liší od pohádek a legend. Zamyslete se například nad falešnými historkami o Ježíšovi, které kolovaly staletí po jeho smrti. Apokryfní „Tomášovo evangelium“ vypráví: „Když bylo chlapci Ježíšovi pět let . . . , šel vesnicí a proti němu běžel nějaký hoch. Hoch Ježíše udeřil do ramene. Ježíše to rozzlobilo a řekl mu: ‚Svou cestou už dále nepůjdeš.‘ Dítě ihned upadlo a zemřelo.“ Snadno poznáme, že tato historka není nic jiného než nehorázný výmysl. Navíc náladové, zlé dítě, které je zde vylíčeno, se ani trochu nepodobá Ježíšovi z Bible. (Srovnej Lukáše 2:51, 52.)
A teď se zamyslete nad autentickými zprávami z evangelií. Není v nich ani náznak zveličování či smyšlenky. Ježíš dělal zázraky, když to bylo opravdu potřeba, ne z nějakého rozmaru. (Marek 10:46–52) Ježíš nikdy nepoužíval své síly pro svůj prospěch. (Matouš 4:2–4) A nikdy zázraky nepoužíval k tomu, aby se předváděl. Když zvědavý král Herodes chtěl, aby mu Ježíš předvedl nějaké zázračné „znamení“, Ježíš mu „nedal . . . odpověď “. (Lukáš 23:8, 9)
Ježíšovy zázraky se také výrazně liší od činnosti profesionálních iluzionistů, kouzelníků a léčitelů. Ježíšovy mocné skutky vždy oslavovaly Boha. (Jan 9:3; 11:1–4) Jeho zázraky nebyly doprovázeny žádnými citovými výlevy, magickým zaklínáním, okázalými scénami, triky nebo hypnotizováním. Když se setkal se slepým žebrákem Bartimaiem, který křičel „Rabboni, ať opět získám zrak“, Ježíš mu prostě řekl: „ ‚Jdi, tvá víra tě uzdravila.‘ A okamžitě opět získal zrak.“ (Marek 10:46–52)
Evangelia ukazují, že Ježíš nepotřeboval ke svým mocným skutkům rekvizity, zvláštně upravené jeviště a speciální osvětlení. Ježíš je dělal na veřejnosti, často před očima mnoha lidí. (Marek 5:24–29; Lukáš 7:11–15) Na rozdíl od dnešních léčitelů Ježíš nikdy netvrdil, že nemůže nemocného uzdravit, protože nemocnému chybí víra. Matouš 8:16 říká: „Léčil všechny, kterým se špatně dařilo.“
Ve své knize “Many Infallible Proofs:” The Evidences of Christianity („Mnoho spolehlivých důkazů“: Doklady křesťanství) učenec Arthur Pierson říká o Kristových zázracích: „Jejich množství, skutečnost, že lidé byli vyléčeni úplně a natrvalo, ani jeden nepodařený pokus i v případě vzkříšení z mrtvých — to vše tvoří nekonečnou propast mezi těmito zázraky a předstíranými kouzly v této i jakékoli jiné době.“
stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth-ty kráľ nihilistických trollov!
Pozerám,že nastupujú urážky-čiže inak povedané-dochádzajú ti argumenty...
Skús ma raz prekvapiť a odpovedať na úrovni!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lol, ty kostolný fyzik, ty si už argumentačne zaperlil. Vysavač, ktorý poháňa ten tvoj nebeský trtko! Lol, tak to je gól! Nech ti to odobrí ešte tvoja hodinárka. A píš, nech sa máme večer na čom smiať.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ucenik:
Aj v súčasnom vydaní Písma Svätého je zopár takých príhod:
Napr.-známy incident s figovníkom.
Ježiš "preklial" sťa zlý čarodej figovník,lebo nemal plody-kedže "ešte nenastal jeho čas".
A čo zúriaci Ježiš vyháňajúci kupcov z chrámu?
Nejak to nejde dokopy s víziou mierumilovného a láskavého Ježiša,hlásajúceho nenásilie a nastavenie druhej tváre...
Píšeš:
"Snadno poznáme, že tato historka není nic jiného než nehorázný výmysl"
Nemôže to platiť aj o mnou zmienených príhodách?
Alebo nie-lebo tie sú súčasťou "pravého" Písma?
Inak-mnou zverejnené evanjelium nie je apokryfické.
Vravíš,že tieto spisy vznikali hojne okolo 200 rokov po Kristovi.
Pokiaľ ja viem,celý Nový Zákon začal vznikať najskôr 60-90 rokov po narodení Krista.
Okrem toho-napríklad Veronikina šatka.
Zdá sa byť menej vierohodná,ked ju zaradili medzi apokryfy?
Menej vierohodná,ako napr.príhoda s oživením Lazara (strýka Fantozziho)?stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D
Azgaroth-pozerám,že už máš problémy aj s chápaním jednoduchých textov...
:-D


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker. pises-"A čo zúriaci Ježiš vyháňajúci kupcov z chrámu?
Nejak to nejde dokopy s víziou mierumilovného a láskavého Ježiša,hlásajúceho nenásilie a nastavenie druhej tváre...

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.
15 UROBIL SI Z POVRAZKOV BIC a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly
16 a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"
a hlavne si vsimni stalker, ci tobol taky hnev ako hovoris, teda sialenstvo alebo to bolo skor rozhorcenie a premyslene urobenie poriadku...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   keby to je take sialenstvo ako to ty tu prezentujes tak si ten bic asi nebude pliest nejakych 10 ci 20 minut... co ??? no kto chce psa bit palicu si najde...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-ty si tvrdý oriešok...
Necháp prosím moju odpoved uceníkovi čiste len ako spochybnenie vierohodnosti textov Nového Zákona!
Vôbec mi o to nejde!
Snažím sa naznačiť,že keby sme zvolili rovnaký-férový prístup ku všetkým textom-vrátane apokryfických,tak nakoniec musíme uznať,že napr.príbeh o veronikinej šatke nie je o nič menej vierohodný a hodný vyňatia z Písma,ako príbeh o figovníku,alebo Lazarovi.
Moja interpretácia príbehu o vyháňaní kupcov z chrámu je tiež účelová-nesledujem tým ale žiadnu manipuláciu,ale iba nastavenie rovného a férového zrkadla.
Snažím sa rovnakým metrom komentovať aj iné príbehy.
Samotnému incidentu inak plne rozumiem (po svojom).


LordX   |   ip:95.102.16   |   2010-11-27  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker

"ked spomínam toho nevidiaceho-ako ho presvedčíš o existencii svetla?"

Napriklad postavim prekazkovu drahu ktoru by tazko rychlo presiel slepy clovek, ale vidiaci lahko. Ked slepi zisti ze vsetci vidiaci nou prechadzaju ovela rychlejsie ako on, ma dokaz ze musia mat nejaky zmysel zistujuci veci na dialku ktory on nema.
Potom zhasnem svetlo a zrazu budu aj vidiaci rovnako pomali.

Alebo cez lupu koncentrujem svetlo tak aby ho pocitil aj slepy.

Mas nejaky experiment ktory by podobne empiricky vedel dokazat existenciu Boha neveriacemu?


jarka   |   ip:89.173.33   |   2010-11-27  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: nepaci sa mi vyraz ,,zuriaci Jezis". Nad biblickymi textami treba aj trochu porozmyslat. Napr. ked otec vyfliaska syna, ze prisiel domov az nadranom, je to preto, ze ho nenavidi, alebo preto, ze ma o neho strach?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme.
Samotná existencia.
Dokážeš stvoriť vlastným umom a vedome život?
Stačí nejaký primitívny mikrob-alebo len jednobunkový organizmus!
Dokážeš?
Asi nie.
Prečo?
Lebo život môže stvoriť iba ten,kto stojí nad ním.
Nemôžeš rozhodnúť o svojom narodení a pokiaľ nespáchaš sebevraždu,nemôžeš ani o sekundu oddialiť okamih svojej smrti.
Ani vlások na hlave ti nevypadne bez toho,aby o tom Boh nevedel!
Necháp to zas svojím obmedzeným-materialistickým chápaním tak,že Boh nemá nič iné na práci,iba ovládať množstvo vlasov na našich hlavách...
Dám ti inú otázku-hovoríš o tom,ako dokázať existenciu svetla.
Opýtam sa inak.
Ak by boli všetci na planéte Zem od narodenia slepí,znamenalo by to,že svetlo neexistuje?
Spomínaš experiment s lupou-to akože všetci tí slepí by si po popálení sa ihned uvedomili existenciu svetla?
Rádiové vlny pred rokom 1888 neexistovali?
Asi nie-začali existovať až po ich objavení...
Nikto o nich nevedel a dnes sme nimi obklopení-a vieme,že sú všade,aj ked ich nevidíme.
Popáli sa slepý svetlom zo slnka cez lupu?
Je to ako ked neveriaci príde o najbližšieho a nechápe,čo sa vlastne stalo,iba vníma bolesť.
Vidiaci-veriaci to chápe a dokáže sa s tým vysporiadať.
Na videnie svetla však treba odvahu-preto prestaň s urážkami.
O tom,kto je slaboch by sme sa mohli baviť!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarka-pre teba platí tiež to,čo som napísal joplinsovi.
Rovnakým slovníkom sa snažím ukázať,že k niektorým príbehom z Nového Zákona sa dá pristupovať rovnako,ako k apokryfom.
Písmo potrebuje niekoho,kto ho vie aj vysvetliť.
Ak to zoberiem do rúk ja,tak z akéhokoľvek textu dostanem to,čo chcem.
Z rovnakého textu môžem urobiť láskavého Ježiša,i nahnevaného.
Možno podobní ľudia ako ja voľakedy rozhodovali o tom,čo v Písme zostane a čo nie.
Preto úplne zatracovať Tomášovo evanjelium nie je podľa mňa férové.
Prečítajte si ho,podumajte,ale nepálte bez rozmýšľania len preto,že nie je súčasťou posledného vydania Nového Zákona!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord, perfektne si uzemnil toho kostolného filozofka. Len či porozumie, čo je to lupa? On rozumie len obrázkom, na ktorých je presne taký pestrofarebný vták, ako ten na ilustračnej fotografii.


jarka   |   ip:89.173.33   |   2010-11-27  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth, mozno toto ta presvedci:

http://eldhwen.wordpress.com/2010/04/23/zlo-neexistuje/
joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot. ty prevrateny rozumcek..ty si taky mily maly azgarotko v tricocku s detskou mrtvolkou.. moooj malinky blbusik...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarka-vynikajúce,ale obávam sa,že Azgaroth neprišiel viesť debatu.ucenik   |   ip:188.167.8   |   2010-11-27  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblický kánon se skládá ze šedesáti šesti jednotlivých knih od První knihy Mojžíšovy po Zjevení. Výběr těchto jednotlivých knih a skutečnost, že mnohé jiné byly zamítnuty, je dokladem toho, že božský Autor nejen inspiroval zapsání jednotlivých knih, ale že také bedlivě dohlížel na to, aby byly sebrány a zachovány v posvátném souboru. Třicet devět ze šedesáti šesti knih, tedy tři čtvrtiny obsahu Bible, je známo jako Hebrejská písma; všechny byly původně napsány hebrejsky s výjimkou několika malých úseků, které byly napsány aramejsky. (Ezr 4:8–6:18; 7:12–26; Jer 10:11; Da 2:4b–7:28) Židé některé z těchto knih spojili, a měli pak jen 22 nebo 24 knih, ale ty obsahovaly stejnou látku. Zdá se také, že měli ve zvyku rozdělovat Písmo do tří částí — byl to Mojžíšův zákon, Proroci a Žalmy. (Lk 24:44)Poslední čtvrtina Bible je známa jako Křesťanská řecká písma; je tak označena proto, že 27 knih, z nichž se tato část skládá, bylo napsáno řecky. Napsání, sebrání a uspořádání těchto knih v rámci biblického kánonu je také dokladem toho, že od začátku do konce božský Autor nade vším dohlížel. - Zjevení 22:18,19
To, že byla nějaká náboženská kniha sepsána, že přetrvala staletí a že si jí miliony lidí velmi váží, není důkazem toho, že je božského původu nebo že je kanonická. Taková kniha musí totiž nést jasné svědectví toho, že jejím autorem je Bůh a že byla Bohem inspirována, a že neuctíva lidi ani anjeli. Apoštol Petr napsal: „Vždyť v žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2Pe 1:21) Ze zkoumání biblického kánonu vyplývá, že obsah 66 knih Bible tomuto kritériu odpovídá v každém ohledu.
Kánon Křesťanských řeckých písem byl dokončen kolem roku 98 n. l. knihami posledního žijícího apoštola Jana. Existuje zlomek opisu Janova evangelia nazvaný Rylandsův papyrus 457 (P52), který se datuje nejméně do roku 125 n. l. Někdy v letech 150 až 170 n. l. žák Justina Mučedníka Tatianos napsal Diatessaron, což je složená zpráva o Ježíšově životě zkompilovaná z týchž čtyř evangelií, která dnes najdeme v Bibli. To ukazuje, že za autentická považoval pouze tato evangelia a že byla už tehdy rozšířena. Kolem roku 170 n. l. byl vytvořen první seznam „novozákonních“ knih, který byl nazván Muratoriho zlomek. Uvádí většinu knih Křesťanských řeckých písem.

To co píše stalker o zdanlivě podobných příhodách, je falzum. Když Ježiš proklel fikovník, protože nenesl ovoce, ač by měl , názorně tím vysvětlil , že podobně bude prokletý Izrael, když nebude nést ovoce království. - Lukáš 13:6-9

ucenik   |   ip:188.167.8   |   2010-11-27  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblický kánon se skládá ze šedesáti šesti jednotlivých knih od První knihy Mojžíšovy po Zjevení. Výběr těchto jednotlivých knih a skutečnost, že mnohé jiné byly zamítnuty, je dokladem toho, že božský Autor nejen inspiroval zapsání jednotlivých knih, ale že také bedlivě dohlížel na to, aby byly sebrány a zachovány v posvátném souboru. Třicet devět ze šedesáti šesti knih, tedy tři čtvrtiny obsahu Bible, je známo jako Hebrejská písma; všechny byly původně napsány hebrejsky s výjimkou několika malých úseků, které byly napsány aramejsky. (Ezr 4:8–6:18; 7:12–26; Jer 10:11; Da 2:4b–7:28) Židé některé z těchto knih spojili, a měli pak jen 22 nebo 24 knih, ale ty obsahovaly stejnou látku. Zdá se také, že měli ve zvyku rozdělovat Písmo do tří částí — byl to Mojžíšův zákon, Proroci a Žalmy. (Lk 24:44)Poslední čtvrtina Bible je známa jako Křesťanská řecká písma; je tak označena proto, že 27 knih, z nichž se tato část skládá, bylo napsáno řecky. Napsání, sebrání a uspořádání těchto knih v rámci biblického kánonu je také dokladem toho, že od začátku do konce božský Autor nade vším dohlížel. - Zjevení 22:18,19
To, že byla nějaká náboženská kniha sepsána, že přetrvala staletí a že si jí miliony lidí velmi váží, není důkazem toho, že je božského původu nebo že je kanonická. Taková kniha musí totiž nést jasné svědectví toho, že jejím autorem je Bůh a že byla Bohem inspirována, a že neuctíva lidi ani anjeli. Apoštol Petr napsal: „Vždyť v žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2Pe 1:21) Ze zkoumání biblického kánonu vyplývá, že obsah 66 knih Bible tomuto kritériu odpovídá v každém ohledu.
Kánon Křesťanských řeckých písem byl dokončen kolem roku 98 n. l. knihami posledního žijícího apoštola Jana. Existuje zlomek opisu Janova evangelia nazvaný Rylandsův papyrus 457 (P52), který se datuje nejméně do roku 125 n. l. Někdy v letech 150 až 170 n. l. žák Justina Mučedníka Tatianos napsal Diatessaron, což je složená zpráva o Ježíšově životě zkompilovaná z týchž čtyř evangelií, která dnes najdeme v Bibli. To ukazuje, že za autentická považoval pouze tato evangelia a že byla už tehdy rozšířena. Kolem roku 170 n. l. byl vytvořen první seznam „novozákonních“ knih, který byl nazván Muratoriho zlomek. Uvádí většinu knih Křesťanských řeckých písem.

To co píše stalker o zdanlivě podobných příhodách, je falzum. Když Ježiš proklel fikovník, protože nenesl ovoce, ač by měl , názorně tím vysvětlil , že podobně bude prokletý Izrael, když nebude nést ovoce království. - Lukáš 13:6-9

stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko sa dá nejak vysvetliť.
Napríklad posledná stať evanjelia:

Šimon Peter im povedal: Nech Mária odíde spomedzi nás, lebo ženy nie sú
hodné Života. Ježiš povedal: Hľa, povediem ju tak, že ju urobím mužom,
aby sa stala živým duchom, ako vy, muži. Lebo každá žena, ktorá sa
stane mužom, vojde do Kráľovstva nebies.

Píše sa:
Hlavou ženy je muž a hlavou muža je Boh.
Toľko písmo-ja to však chápem aj v súvislosti s taoizmom-ktorý hovorí o rovnováhe medzi jin a jang.

"To co píše stalker o zdanlivě podobných příhodách, je falzum. Když Ježiš proklel fikovník, protože nenesl ovoce, ač by měl , názorně tím vysvětlil , že podobně bude prokletý Izrael, když nebude nést ovoce království. - Lukáš 13:6-9"

Hmm...

"„Když bylo chlapci Ježíšovi pět let . . . , šel vesnicí a proti němu běžel nějaký hoch. Hoch Ježíše udeřil do ramene. Ježíše to rozzlobilo a řekl mu: ‚Svou cestou už dále nepůjdeš.‘ Dítě ihned upadlo a zemřelo.“ Snadno poznáme, že tato historka není nic jiného než nehorázný výmysl"

Jedná sa o podobenstvo,ktoré vraví,že kto nie je s Ježišom,je proti nemu?
A kto je proti Kristovi je odsúdený na večné zatratenie?

ucenik-veľmi záleží na tom,kto Písmo vysvetľuje.
Lebo aj tie texty,ktoré sa s opovrhnutím zaradujú k apokryfickým,môžu hľadajúceho priviesť ku Kristovi.
A naopak-nesprávne interpretované Písmo môže mnohých od učenia Krista odradiť!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem, ty vysvetlíš všetko, Vševedko. Aj to, ako si vysvetlil vyššie, že vysávač tiež poháňa ten trtko z nebies. To nemalo chybu, naozaj! Idem to porozprávať ostatným. Zatiaľ sa maj a píš. Tvoje názory sú ozajstné perly kabaretu.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-27  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bež si teraz zatrollkovať so svojími kumpánmi.
Bež,lebo nasadím na teba:
http://www.youtube.com/watch?v=gWv5LotYT1U
:-D
Chamraď jedna!Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-27  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth, či ako to vás volajú, hádam už stačilo, tých urážok už je akosi priveľa. Ak nechápete, tak mlčte, ak sa vám niečo nepáči, tak radšej mlčte, a ak niečomu naozaj rozumiete, tak to povedzte, lebo zatiaľ je dojem z vašich odpovedí - 0.

A to že si pritakávate, všetci ktorí neveríte, tak je jasné, že prečo, len aby ste vytvorili dojem, že vy to viete lepšie, ale je jasné, že opak je pravdou, stačí vás len chvíľu sledovať, že ako tu vystrájate, priam šaliete, len čo sa napíše aspoň kúsok pravdy!

A vám ktorí aspoň trochu niečomu rozumiete sa čudujem, že potrebujete viesť naďalej debatu s nimi. Povedzte prečo, keď vidíte, že tu niet rady, tobôž pomoci!?!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-27  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To vieš, katolíček, my - ľudia s pokrokovým svetonázorom - sme tu ako jedna rodina. A naozaj nerozumieme tým vašim chorým rozprávkovým výplodom. Ale teraz sa už naozaj ponáhľam. Idem voliť, aby mesto neovládla modrá banda. Zatiaľ ring voľný pre ovce. Využite to...!


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-27  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot. ty cikos.. ty si fakt o sebe myslis, ze mas pokrokovy svetonazor?? ocuvaj ma azgy , to fakt si toto myslis?? c´mon buddy.. ty si len daj pekne tricko z mrtvolkou a kes si ho budes prezerat a rycat do zrkadla sepulturu tak porozmyslaj co si zac... skus to , mozno sa aj zobudis z toho sladkeho sna ktorym buvinkas.....


ggg   |   ip:78.99.160   |   2010-11-27  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je evanjelijum pred cenzurou, alebo uz po cenzure? tipujem ze po, pretoze z toho citit zapach tradicnej cirkvi


Madness   |   ip:95.103.23   |   2010-11-27  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celú sobotu ste tu zabili bojom s veternými mlynmi :) Nechápem, keď vás azgaroth tak rozčuluje, na čo sa k nemu vyjadrujete. Každý má svoj názor a silne pochybujem, že mu ho otočíte o 180 stupňov. Čo nevidíte, že vás iba dráždi aby Vás vyprovokoval. On nestojí o váš názor a čím viac prihadzujete do kotla tým viac oheň horí:) Naozaj táto nábož. téma je nekonečným kolesom argumentov a protiargumentov. Nič nerieši a nič nevyrieši, nech si každý verí tomu svojmu a hotovo. ZDAR :)


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-28  (00:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tomto okamihu ma nejakí svätí trtkovia ako Joplinzová či Stalker nezaujímajú. Naše mesto po komunálnych voľbách ovládli modro-kádehácke zrúdy a nemám ďaleko k tomu, aby som niekoho nepodrezal. Pre istotu sa minimálne na týždeň odmlčím. Zatiaľ si to tu, kostolné svine, vychutnajte...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-11-28  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
z toho čo píšeš vidno, že Ti je blízka Origenova škola alegorického výkladu. Problém alegórie spočíva v tom, že môžeš letieť tam, kam Ťa fantázia zavedie.
Ak verím, že písmo inšpiroval Duch Svätý (2.Petrov 1,19-21) tak by to mal byť taktiež Duch Svätý kto nám ho pomôže pochopiť (Ján 16,13)LordX   |   ip:95.103.17   |   2010-11-28  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja som zas rad ze u nas vyhrali modraci a mladi nezavisli, konecne sme sa zbavili tych starych zlodejov a komunistov. :)


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-28  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord, či ako vás volajú, veru vyhrali, ale na Slovensku už za chvíľu skončia, tak ako celá EU!!! Skoro všade prehrali, a niekto tu oslavuje, čo bolo veľa poldecákov? Dokonca aj taká Bratislava už to pochopila, že od modrých čím ďalej, tým lepšie!


nobody   |   ip:95.103.23   |   2010-11-28  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vďaka tomu tvojmu pokrokovému svetonázoru,hlupáčik,sa ľudstvo nachádza v týchto sr....ch!


tino   |   ip:85.216.16   |   2010-11-28  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot, ked sa podrezes sam urobis tym velku sluzbu svojmu mestu a komunite na tomto servery


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-28  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-príklad:
Ani nevieš,koľko rôznych výkladov Zjavenia Jána som už počul.
Zjavenie som čítal x-krát a často sa k nemu vraciam.
Dokonca aj medzi znalými katolíkmi sú názorové rozdiely.
Najrafinovanejšie odpovede sú však z úst tých najučenejších.
Neodpovedajú priamo-a vlastne nijak.
Nie je nám dané,aby sme...atd.
To akože všetcí tí veriaci nemali to šťastie,že im Duch Svätý pomohol pochopiť Písmo?
Potom načo je Písmo laikom,ked im je k nemu treba vykladača?
Ja tomu neverím a myslím si,že každému bola daná schopnosť pochopiť Písmo vlastným rozumom a srdcom.
Vysoko vzdelaní vykladači Písma nemajú patent na rozum-ved aj Kristus si nevyberal spomedzi nich!
Písmo je určené aj pre nevzdelancov,ako som ja.
Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-11-28  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
dôležité je aj akú metódu alebo pravidlá sa používajú pri výklade. Zlá metóda alebo pravidlá vedú zákonite k zlým výsledkom. Napríklad dobré pravidlo je zistiť to čo ten text chcel povedať tým ľuďom, v tej dobe v ktorej bol napísaný. Je neuveriteľné čo všetko môže nájsť dnešný človek v Zjavení, aj veci ktoré ľuďom v tej dobe kedy vznikalo nič nehovoril. Iste písmo je pre každého a nikto nemá patent na Ducha svätého, ale dôležitá je ochota načúvať a samozrejme kontrolovať vykladača písmom, od každého sa je možné čosi naučiť.
Ďalšia vec z mojho pohľadu dôležitá nebyť hotový so súčasným poznaním a výkladom, byť pripravený že všetko môže byť inak. Ježiš napríklad hovorý: Ján 13,19: Odteraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. Ján 14,29: A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane uverili.
Môže byť, že sú niektoré veci ktoré plnšie pochopíme až keď sa stanú, vtedy uvidíme že Biblia to predpovedala. Ježiš hovorý, že našu vieru to posilní. Na druhej strane je kopa vecí ktoré sa už stali a nie každí vidí, že Biblia o ních hovorý.
Ak máš záujem, čas a chuť môžem Ti poslať link na jeden výklad Zjavenia, ktorý je podľa mňa veľmi seriozný.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-28  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-skús.stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-28  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dík-chvíľu mi potrvá,kým to spracujem.Možno by pomohlo,keby som dopredu vedel,kto je za tým.
Aby som neskôr nezistil,že to vraví nejaký komunikátor s veliteľom vesmírnej flotily...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-11-28  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
toho sa nemusíš báť, vypočuj si a urob si názor


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-28  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fajn.inak teraz som práve čítal toto-týkalo sa to populárnej témy 666:
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&;sl=en&u=http://www.lwbc.co.uk/666.htm&;ei=CIfyTJ6kEJGLswark-z-Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D666%2Bdna%26hl%3Dsk%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D1n5%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:sk:official%26channel%3Ds%26prmd%3Dv


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-28  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon-to bolo aj s tlmočníkom...
http://www.lwbc.co.uk/666.htm


joplins   |   ip:78.156.22   |   2010-12-01  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP. mohol by si prosim Ta, poslat dalsie linky na to zjavenie? mam pred sebou 14 hodinovu cestu na SK tak si to smaknem:-)) .inac tych sedem listov som uz asi cital, alebo nieco podobne.. no aj tak.. vdaka...joplins   |   ip:78.156.22   |   2010-12-01  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP. gracias amigo...


Porp   |   ip:78.98.120   |   2010-12-04  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bolo by dobré nabudúce uvádzať aj zdroje alebo odkazy na nejaké konkrétne články. Osobne mi tie texty pripadajú fascinujúce. Neverím, že by si ich mohol niekto povyťahovať len tak z brucha. Mimochodom o Tomášovom evanjeliu sa píše aj v decembrovom čísle Historickej Revue.


gabriel . hiharima42   |   ip:88.212.36   |   2011-12-28  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JEŽIŠ JE VÝMYSEL A REKLAMNÝ MASKOT - SLOGAN VATIKÁNSKYCH BANDITOV .


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-12-28  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak, tá napudrovaná kreatúra z ilustračného obrázka, vyzerajúca ako exotický vták, by sa dobre vynímala v čele sulíkových dúhových pochodov. Aj s tou lopatou v ruke... :-D


martin . kymelumi22   |   ip:91.127.76   |   2013-02-23  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyrok 10 je podla mna zle prelozeny. Spravne je: "Uvrhol som ohen na svet a strazim ho kym nedohori" - mysli sa vnutorny svet, resp. symbolicka, myslienkova reprezentacia sveta, ktoru je potrebne spalit, aby sme videli pravu skutocnost, to je svetlo ktore je v kazdom cloveku.


essen . fegacuba07   |   ip:178.41.7.   |   2013-03-12  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prečítajte si knihu Stephan A.Hoeller - Carl Gustav Jung a Ztracená Evangelia /Záhada svitkú od Mrtveho more a z Nag Hammadí/
tu je vysvetlenie Ježišových výrokov,opísaný a vysvetlený prapočiatok viery,
keď prečítate,zabudnete na konšpirácie.


deadlock . myfoxyso56   |   ip:62.197.22   |   2013-09-17  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Diskutovať o tomto texte je veľmi ťažké, pretože ho študujú obvykle ľudia s náboženskými predsudkami a iných rané kresťanské písomnosti takmer nezaujímajú. Jednoduchá forma bez rozvinutej Christológie, odkaz na Jakuba Spravodlivého ako hlavu komunity, konflikt medzi Šimonom Petrom a Máriou, intertextuálna analýza podobenstiev medzi synoptickými evanjeliami a Tomášom ukazujú, že materiál siaha oveľa ďalej do minulosti, ako si je niekto ochotný pripustiť. Aj laikovi je intuitívne zrejmé, že mnohé výroky sa tu objavujú v surovejšej podobe, bez alegorickej interpetácie. V texte je zopár miest, ktoré ukazujú závislosť na gréckej forme synoptických evanjelií, ale tie mohol použiť prekladateľ textu do Koptštiny v neskoršej dobe, keď spracúval tento kódex. Myšlienka, že Ježiš nebol apokalyptickým Mesiášom, obetným baránkom, ale múdrym učiteľom, ktorý uvádzal ľudí do "života" formou vnímavosti, lásky a sebapoznania, plného a osvieteného života tu na Zemi a nie po smrti (Lukáš/Matúš: "Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych"), je fascinujúca. Mne osobne po štúdiu Tomáša dávajú mnohé pasáže v kanonických textoch úplne nový, priamočiarejší zmysel, nezaťažený ideou Mesiáša, ktorú medzi pohanmi propagoval Saul z Tarzu, apoštol, ktorý Ježiša osobne nikdy nestretol a jeho učeníkov pôvodne prenasledoval. Odporúčam študovať popredných odborníkov na tento kódex, ako Patterson a Meyer. Varujem pred doslovným chápaním niektorých výrokov, napr. 7 (podobenstvo o ovládaní vášňami), 13 (horiace kamene, symbol toho, že človeka spália vlastné predsudky a hnev). Fascinujúce čítanie pre toho, kto sa chce dostať k historickému Ježišovi.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:62.197.22   |   2014-01-07  (02:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš povedal: Beda im, farizejom! Lebo sú ako pes ležiaci v žľabe pre dobytok. Ani nežerie, ani nedovolí, aby sa nažral dobytok.

Toto platí pre všetkých bigotných tupcov, čo sa tu prejavujú. Tomáš je o mystickom vnímaní, vnútornom svetle, uvedomení si, že môj vnútorný vesmír je len manifestáciou univerzálneho vedomia, alebo Boha. Kto tieto ušľachtilé myšlienky považuje za drísty, je u mňa obyčajný hmyz. Skutočnosť je taká, že mystikovi rozumie len mystik.

Prečo myslíte, že v Jánovom evanjeliu práve Tomáš neverí? Jedná sa o súperenie dvoch názorových prúdov raného kresťanstva, jeden priamočiary mystický a jeden sprostredkovaný spasiteľský. Autor Jána to dobre vedel a snažil sa komunitu Tomáša zdiskreditovať, aj keď tá Ježišovi rozumela najviac. Kánon vznikol 350 rokov po. Nikomu, kto je pri moci, nevonia myšlienka, že spása nejde cez neho.


Ip . bysoniwy6   |   ip:93.184.71   |   2014-01-07  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym:
mystik ktorý považuje iného človeka za hmyz?
Skutočnosť je taká, že nech robíme čokolvek, alebo veríme čomukoľvek naša hodnota sa v Božích očiach nemení. Ježiš zaplatil za každého z nás, keď sme ešte boli hiešnici(EF 2,4.5)
Bol by som opatrný považovať sa za pravoverného a považovať iných za nič.To spolu nejde. Znovu Biblia hovorí že máme jedny druhých považovať za významnejších od seba. Ak si myslím že som pravoverný, tak o to väčšiu zodpovednosť mám voči Bohu aj voči druhému človeku. Nemôžem považovať druhého človeka za nič. Je to človek za ktorého Kristus zomrel a to mu dáva nekonečnú hodnotu. To či to ten človek príjme to už je iná vec.Každý máme slobodnú vôľu.
Tomáš nakoniec predsa uveril a vyznal Ježiša ako Boha.
Novozákonné spisy považoval za autoritatívne už Ireneus na konci druhého storočia


DeniPrli . popynaso57   |   ip:94.229.40   |   2017-03-06  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akože somarina je to lebo je evidentné že to nepísali židia, cítiť v tom silný vplyv rímsko-gréckeho pohanstva a aj gréckej filozofie napr:

""3. Ježiš povedal: Keď tí, čo vás vedú, vám povedia: Hľa, to Kráľovstvo je na
nebesiach, potom vtáci nebeskí vás predídu. A keď vám povedia: Je v mori,
potom aj ryby [mora] pôjdu pred vami. To Kráľovstvo však je vo vás, aj mimo
vás. [Tí, ktorí sa spoznajú, ho nájdu.] A keď seba spoznáte, sami budete
poznaní a vedieť budete, že ste synmi živého Otca. Keď však seba nepoznáte,
potom biedou ste a v biede zostanete.""
Toto je evidentne Sokrates "spoznaj sám seba aby si spoznal celý svet" to nieje Kristus e!e. Celkovo duch týchto textov nezapadá do Biblie. Podľa mňa čistý podvrh. Dávajte si pozor!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Mad World

Deti čakajú na deň, kedy sa budú cítiť lepšie Všetko najlepšie, všetko najlepšie


Prečo to trpíme?

Stanislav Grof: změněné stavy vědomí, holotropní dý...

Následky BP-úniku ropy

Pravdy o zemetrasení v Japonsku

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Den bez lékaře, nákupů, médií

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Táto kríza je ako rakovina: je čas konať hneď


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4063 s