23. September 2019
    
Emil Páleš: Jezuiti - Dolezite.sk

Emil Páleš: Jezuiti


  2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
  72% hlasovalo = 8  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Emil Páleš: Jezuiti

Emil Páleš 

Jezuiti 

       Ignác z Loyoly sa narodil v znamení Kozorožca a od mladosti ho trápila pálčivá 

ctižiadosť. Chcel dokázať niečo mimoriadne, vyniknúť činmi ako vojak. Delová guľa 

mu rozdrvila nohy a navždy zmarila jeho sen o rytierskej sláve. Tu si jeho ctižiadosť

našla nový cieľ - preliala sa do duchovnej oblasti. Čítal životopisy svätých a uvedomil 

si, že môže byť „rytierom Krista". 

       Kosti zle zrastali, museli ich viackrát lámať a uprostred tých múk sa rodilo 

Ignácovo presvedčenie, že pevná vôľa a predstavivosť dokážu premôcť akúkoľvek 

realitu, pretvoriť svet na svoj obraz. Vytýčil si smer, kde „všetky citové hnutia sú 

postavené pod dohľad ciel'avedomej vôle".  Živil sa len chlebom a vodou, spal na 

holej zemi, bičoval sa a nosil kovové tŕne pod šatami, sedem hodín denne trávil v 

modlitbách. V jaskyni pri Manrese, kde zápasil so svojím egom, sa mu opakovane 

zjavoval trblietavý had posiaty akoby očami. Ignác ho zahnal. Namiesto toho, aby sa 

oslobodil poznaním, aby porozumel reči vlastného vnútra, znásilnil svoju dušu na 

škripci disciplíny. 

       Ignácove Duchovné cvičenia nahradzujú skutočné unio mystica autosugesciou. 

Cvičiaci si má čím živšie predstaviť zem ako bojisko, kde si dvaja vojvodcovia proti 

sebe zastali táborom: Satan a Kristus. Obe strany pod svojou zástavou zhromažd'ujú 

svojich. Božská Trojica, Mária a anjeli spravili pápeža svojím pozemským 

vicekráľom, ktorý pre nich dobýva svet z rúk protivníka. Namiesto spojenia s 

duchovným svetom sa cvičiaci 30 dní zaoberá nepravdivou ľudskou fantáziou o 

duchovnorn svete. Nevyprázdňuje sa mysticky, aby mu duchovný svet mohol zjaviť, 

čo sám chce, ale má už o ňom vopred hotové predstavy prijaté zvonku. Pri pravej 

mystike sa predstavivosť očisťuje a zdokonalená sa mení na oko ducha, orgán 

vnímania. Ignác predstavivosť používa len pre svoj zámer ako pri moderných 

technikách programovania podvedomia a výsledok mylne nazýva „premenou srdca". 

       Prvým činom „znovuzrodeného" Ignáca pre väčšiu slávu Božiu bolo stretnúť

Maura, ktorého obvinil z urážky Panny Márie. Maur síce veril, že Mária bola panna, 

keď počala Ježiša, ale neskôr už nie, lebo Ježiš mal bratov a sestry, ako stojí v Biblii. 

Ignác uvažoval, či ho má za to zabiť (a zabránila mu v tom len jeho mulica). Bosý 

putoval do Jeruzalema, kde chcel sám dosiahnuť to, čo sa nepodarilo križiakom - 

získať späť Svátú zem. Tamojší provinciál ho donútil vrátiť sa do Európy, lebo 

narušoval krehký mier medzi moslimami a kresťanmi. V Európe zoskupil okolo seba 

kruh mladých fanatikov, ktorí sprvu pôsobili teatrálne. Horlivo sa napríklad starali o 

chorých, lež v popredí nebobo dobro chudákov, ale snaha predčiť konkurenčné rády 

v sebaponižovaní. No Ignácov kruh mal v sebe takú húževnatú vytrvalosť, že pomaly 

vyrástol z detských foriem a prekul sa na disciplinovanú, rafinovanú organizáciu, 

ktorá čoskoro naháňala ľuďom po celom svete strach. Roku 1540 pápež schválil 

Spoločnost' Ježišovu ako nový rád. 

       Zhruba od vystúpenia Jana Husa anjelské knieža novoveku preberá vládu a 

inšpiruje vznik celkom nového duševného uspôsobenia čboveka - duše vedomej. Tá 

v sebe obsahuje postupne sa rozvíjajúci impulz k preneseniu rozhodovania a 

zodpovednosti od kolektívov usmerňovaných autoritami do centra individuality, k 

samotnému jednotlivcovi. Pre dušu vedomú myslieť označuje celkom iný dej než pre 

dušu rozumovú, ktorá prevládala v stredoveku. Znamená nielen mat' myšlienky

preberané kolektívne, ale aj tvoriť celkom nové myšlienky, a to individuálne; byť si 

vedomý prečo sú správne (pričom kritériom pravdivosti už nie je zhoda s myslením 

kolektivu a autorít) a byť schopný prevziať za ne osobnú zodpovednosť. Tento nový 

duchovný impulz sa prejavil jednak vznikom celkom novej vedy, ktorá sa odpútala od 

autorít, a tiež vystúpením protestantov, ktorí našli v sebe silu uprednostniť hlas 

vlastného svedomia pred starobylými inštitúciami. Do tejto duchovnej situácie 

vstupujú jezuiti ako sila od začiatku zameraná na potlačenie duchovnej samostatnosti 

človeka; vytýčili si za cieľ boj proti kacírstvu a stali sa hybnou silou protireformácie. 

Uprostred dlhého Tridentského koncilu Saturn vystriedal Jupitera ako duch času 

(1557) a atmosféra náhle potemnela. Kým na prvých jednaniach (1545-52) sa ešte - 

usiloval, aby biskupi rôznych názorov hlasovali o reformách, posledné jednania 

(1559-63) už ovládali jezuiti, a ktokoľvek mal iný názor než pápež, boI z definície 

zbavený hlasu ako kacír. Koncil s nebývalou ostrost'ou definoval hranice ortodoxie a 

odsúdil protestantizmus. Bol signálom k rozvoju militantného, znovudobývajúceho 

papizmu. Od tej chvíle sa datuje zrod celoeurópskej intolerancie, ktorá sa 

vyznačovala takou dogmatickou výlučnosťou, neznášanlivosťou a šikanovaním inak 

zmýšľajúcich, aké sa v prvej polovine storočia našli len ojedinele. 

       Jezuiti to nezapríčinili zďaleka sami, ale boli skôr symptómom všeobecnej 

psychózy, ktorá zachvátila aj stúpencov iných vyznaní. V rokoch 1570-1630 

vyvrcholil hon na čarodejnice. Všade sa budovali absolútne štáty, upevňovala 

autorita. Svetákov na Petrovom stolci vystriedali prísni asketi. V roku 1555 naň

zasadol pápež s erbom saturnského zvieraťa —jeleňa. Už v roku 1542 bola 

znovuzavedená inkvizícia, ktorá „ bola spočiatku pomerne mierna. To sa však 

zmenilo za pápeža Pavla IV (1555-1559), ktorý udel'oval tomuto úradu stále väčšie 

právomoci. Inkvizícia začala pracovať naplno. Nikto si pred ňou nebol istý, dokonca 

ani cirkevní hodnostári. Rozsudky smrti boli na dennom poriadku..... V roku 1559 

zaviedli Index zakázaných kníh. Knihy sa opäť pálili aj s autormi. Zlovestný program, 

ktorý sa naplnil masovými popravami „kacírov", zdôvodnili jezuiti v liste jeho 

cisárskemu veličenstvu takto...... svoju mienku si cenia oveľa viac než mienku cirkvi, 

takže ich možno primäť len strachom k počúvaniu.. Strach, vzbudený kráľovskou 

mocou, zabezpečuje oddanost' a poslušnosť. 

       Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú inšpiráciu. Ich špecifikom sú 

,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov 

cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre 

jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná 

poslušnost' generálovi (', čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský 

rád je organizovaný ako vojenský ako vojenský útvar. 

       Ignác organizoval duchovnú armádu, ktorá čerpala obrovskú rozhodnosť z toho, 

že bola zbavená akýchkoľvek pochybností. Vlastné myslenie vykorenil v mene 

jednostranne preexponovanej vôľovej zložky osobnosti. Jeho cvičenia obsahujú „ 

Osemnásť pravidiel, ako myslieť spolu s cirkvou. Prvé pravidlo znie: „Odložiac každý 

vlastný úsudok, musíme byť v duchu pripravení a hotoví vo všetkom poslúchnuť

pravú nevestu Krista, nášho Pána, ktorou je naša svätá matka, hierarchická Cirkev.

Nota bene, poslušnosť neplatí Kristovi, ale jeho neveste - cirkvi, keďže pápež je 

jediný človek, s ktorým sa Kristus rozpráva, a len od neho sa možno dozvedieť vôľu 

neba. Tým sa jezuitská svätosť - definovaná ako úplné stotožnenie ľudskej vôle s 

Božou - v praktickej polohe mení na bezvýhradné podriadenie sa cirkevnej 

organizácii s obídením akéhokoľvek myslenia. 

       Ignác vyžadoval, aby sa členovia jeho rádu poddali bezpodmienečnej, slepej 

poslušnosti a nechali sa viesť, „ako by boli mŕtvoly": „Z našich bratov musí vyžarovat'

opravdivá a úplná poslušnosť a dobrovoľné zrieknutie sa vlastného názoru... Musím 

sa nechať viesť a hniesť ako guľôčka vosku, musím sa správat' ako mŕtvola bez vôle 

a názoru, ako malý krucifix, ktorý sa dá bez t'ažkostí premiestnit' z jedného miesta na 

iné..... 

       Trinásty bod znie: „Aby sme sa v ničom nemýlili, musíme sa pevne pridržiavať

zásady, že ak vidím niečo biele, budem verit', že je to čierne, keď to hierarchická 

Cirkev tak rozhodne . Nové preklady namiesto „vidím niečo biele" vkladajú „čo sa 

mne zdá biele ' ale Ignác to tak nemyslel. Práve preto zvolil to najjasnejšie 

prirovnanie, aby bolo zrejmé, o čo ide. Je to presne to, čo sa vo veľkom orifielskom 

období odohrávalo na dvore prvého cisára z Čchin. Cisárov hlavný eunuch priviedol 

na dvor jeleňa a prehlásil, že je to kôň. Chcel zistiť, ktorí z úradníkov ho podporujú 

bezvýhradne. Tých, čo trvali na tom, že kôň nemá parohy, potom potrestali. V 

čínštine to zostalo ako ustálené slovné spojenie „nazývat' jeleňa koňom" pre vedomú 

nepravdu zo servilných dôvodov. 

       Elimináciou slnečnej podstaty človeka rád zbavil svojich členov akejkoľvek 

morálnej dilemy, ale tým aj ľudskosti a premenil ich na neosobné nástroje. Jezuita 

Alfons Rodriguez píše: ‚jednou z najváčších útech kláštorného života je uistenie, 

ktoré máme, že pokiaľ budeme poslušní, nemôžeme spáchať žiaden hriech. 

Predstavený môže urobiť chybu, keď ti nariadi, aby si urobil to či ono, ale ty máš

 

istotu v tom, že nepáchaš žiaden hriech pod podmienkou, že si poslušný, pretože 

Boh sa t'a iba opýta, či si náležite splnil tie nariadenia, ktoré si dostal, a pokial' si 

schopný preukázať jasné splnenie svojej úlohy, potom si celkom zbavený viny ". 

       Taký názor dával istý zmysel v kontexte stredoveku, keď existovala len jedna 

cirkev a jeden cisár, osvietený Bohom. V súčasnosti existujú stovky cirkví, politických 

hnutí a autorít. Človek sa nemôže vyhnúť voľbe. Nikto sa nemôže plne zbaviť

zodpovednosti za svojho nadriadeného, lebo samotné rozhodnutie vstúpiť niekam a 

stať sa podriadeným je jeho vlastnou voľbou. Každý nacista, stalinista alebo 

moslimský fundamentalista by bol ospravedlnený tým, že len poslúchal. Loyola však 

celou dušou väzil anachronicky v stredoveku a klíčiace slobodné myslenie okolo 

seba vnímal ako čisto úpadkový jav. 

       Jezuiti boli nový druh mníchov, ktorí nežili za múrmi kláštorov, ale rozpŕchli sa do 

sveta. Do štátnych kabinetov, na univerzity, k táborovým ohňom indiánov, do 

hvezdární a na scény divadiel. Vykonávali svetské zamestnania a všade splynuli so 

svetom. Dokonale si osvojili miestny jazyk a zvyky, prevzali miestny šat aj typické 

gestá. V Európe okázalo chudobní mnísi, v Japonsku brokátom odetí šľachtici 

pyšného vystupovania, v Číne mandarínski klasickí literáti. Všade podľa toho, čo 

vzbudzovalo najväčší rešpekt. 

       Všade sa zameriavali predovšetkým na mocných. Na dvore Ivana Hrozného, 

Akbara Veľkého alebo Wan-liho - všade mali vidinu, že stvoria druhého cisára 

Konštantína, ktorého obrátením sa razom nesmierna ríša stane kresťanskou. 

František Xaverský chcel získať celé Japonsko obrátením cisára. Keď sa konečne 

prepracoval až na cisársky dvor, čakalo ho tam sklamanie. Zistil, že cisársky titul bol 

v tom čase v Japonsku už len čestnou funkciou a reálne o všetkom rozhodoval 

šogun. Odvtedy ho zaujímal už len šogun. Tam zase zistil, že Japonci preberajú 

kultúru iba od Číňanov, takže musí obrátiť Čínu. Spása Japonska bude 

automatickým vedľajším dôsledkom obrátenia čínskeho dvora. 

       Pápežovi vojaci vydržali hlad a zimu, prijali úmornú prácu každého druhu, 

kliesnili si cestu pralesmi aj dvorskými intrigami, nechali sa väzniť a vyháňať. Všetko 

pre jeden cieľ: aby všetkých ľudí na zemi obrátili na katolíkov a podriadili pápežovi. 

Všade sa lopotili, aby priložili kameň do budovy katolíckej svetovlády. Vo veku Orifiela, okolo roku 1600 Sa zdalo, že jezuiti majú svetovládu na dosah ruky. Mocnári 

sveta im načúvali a oni spriadali veľkolepé plány. Lenže história jezuitov je 

skutočným príbehom o Sizyfovi. Sizyfos bol najľstivejší zo všetkých ľudí. Za svoje 

darebáctva musel v podsvetí večne kotúľať do kopca kameň, ktorý sa mu tesne pred 

vrcholom zakaždým vyšmykol a skotúľal naspäť. Jeho meno je symbol namáhavej, 

ale zbytočnej práce. 

       Tak aj jezuitom vždy vykÍzol triumf vo chvíli najväčších nádejí. Keď dostali na 

trón svojho odchovanca Jakuba II., zdalo sa, že Anglicko je na najlepšej ceste späť

do náručia Ríma. Ale krajina sa vzbúrila a parlament prevzal moc miesto kráľa. 

       Švédsky kráľ Ján III. načúval ženám. Cez jeho katolícku manželku zariadiIi, že 

prestúpi aj s celou krajinou ku katolíkom. Nanešťastie, Katarína Jagelovská zomrela 

a kráľova nová protestantská družka zámer zvrátila. O pár rokov sa vrátili na čele 

vojsk Žigmunda III. a pokúsili sa rekatolizovať Švédsko silou, no utrpeli porážku 

(1598). 

       Keď v Rusku vyhynul rod Rurikovcov, jezuiti doviedli mladíka, ktorý tvrdil, že je 

synom Ivana Hrozného a v skutočnosti neumrel. Prestúpil by s celým Ruskom na 

katolíctvo, len čo mu poľský kráľ dopomôže k trónu. V roku 1605 ho spravili cárom. 

Pred očami ruských bojarov sa s ním chodili dorozumievať po latinsky, predstierajúc, 

že ide o lekcie z rétoriky podľa Quintiliana. Rusi postupne zistili, že im berú 

ortodoxnú cirkev, zabili ho a nenazvali viac inak ako Lžidimitrij. 

       Čínskemu cisárovi Kchang-si dvakrát zachránili život a robili preňho toľko, že 

bez svojich jezuitov nemohol ani žiť. Vychválili mu dôstojnosť pápeža natoľko, že 

niektorí princovia sa dali pokrstiť a sám cisár sa s ním rozhodol zošvagriť. Zaslal 

pápežovi úctivý list, aby mu dal za manželku jednu zo svojich dcér (pátri pomlčali o 

tom, že pápež je bezdetný).  

       Všade si získali vel'ký vplyv - a náhle upadli do nemilosti. Z každej krajiny ich v 

istom okamihu vyhnali a zakázali ako hrozbu pre štát, lebo zistili, chcú jednoducho 

prevziať moc. O nejaký čas boli späť a znova ponúkali služby každého druhu, aby 

získali vplyv. 

       „Snažte sa od prvého dňa vždy zistit", poučuje František Xaverský svojho 

nástupcu v Indii, „ aký druh obchodov sa na onom mieste prevádzkuje... v akom 

hriechu l'udia žijú... Informujte sa ďalej o častejších súdnych sporoch, podvodoch, 

krivých prísahách a úplatkoch...' Rád pripomínal skôr tajnú službu, ktorá budovala 

štát v štáte na závislostiach, potrebách a slabostiach ľudí.  

       Švédskemu kráľovi ponúkli 200 000 zlatých ako „výlohy spojené s prestupom na 

novú vieru". Cejlónsky panovník sa stal kresťanom za dodávku portugalských zbraní, 

ktorá mu zachránila trón. No keď vojenská hrozba pominula, zase od kresťanstva 

odpadol. Japonskí magnáti prestupovali ku kresťanstvu na výmenu za možnosť

obchodovať s portugalskými loďami. Ale keď tam prišli Holanďania, nepodmieňovali 

už obchod náboženstvom a Portugalcov vyhnali. Jezuitom nijako neprekážalo, že 

motívy nových „kresťanov nemajú nič spoločné s kresťanstvom. Hlavne, že rástol 

zástup pokrstených duší a jezuitské impérium. Ostatné rády mohli len škrípať zubami 

závisti nad takými úspechmi. 

       Jezuita sa s každým rozprával o tom, čo ho najviac zaujímalo: s kuchárkou o 

varení, s námorníkom o navigácii, s dôstojníkom o taktike, s brahmanom o védach. U 

každého začal tým, s čím súhlasil. Bolo pravidlom, že pri rozhovoroch s panovníkmi 

vysvitalo, že sú celkom rovnakého názoru. Ak chcel jezuitský vyslanec získať

benátske dóža pre spojenectvo s Ruskom, rozhovoril sa o nesmiernych možnostiach 

obchodu. Ak chcel zabrániť vojenskému ťaženiu Rudolfa II., ktorý mal finančné 

ťažkosti, vypočítaval mimoriadne náklady na takú akciu.        Páter Nobili sa jedného

dňa objavil v Indii a tvrdil, že je brahman. Dokonale 

dodržoval predpísaný spôsob života a v znalosti sanskritských textov prekonával 

najučenejších kňazov. Získal veľkú vážnosť a prví brahmani sa dali aj krstiť. Opatrne 

im odkrýval, že existuje ešte dokonalejšia forma brahmanizmu - katolíctvo. Páter 

Barcaeus bol medzi Židmi Židom a rabíni nestačili žasnúť nad jeho obsiahlymi 

znalosťami Talmudu. Toho istého muža však perzskí moslimovia pokladali takmer za 

nového proroka, ktorého nosili do mešity na rukách. Keď František Xaverský vykladal 

kresťanstvo buddhistom, zdalo sa im, že je to vlastne buddhizmus. Rýchlo nadviazal 

priateľstvá. Za ich chrbtom však navádzal deti, aby kradli Buddhove relikvie z 

chrámov a rádovým bratom písal, že brahmani sú najzavrhnutiahodnejšia rasa na 

zemi. 

       Podľa jezuitskej morálky človek neklame, ak používa slová dvojznačne, pričom 

on ich pre seba myslí v inom význame, než ako im rozumel ten druhý. Kresťanského 

Boha vykladali v cudzích náboženských termínoch, takže sa mnohým sprvu zdalo, že 

rnajú na mysli to, čo oni sami. Ani zostať ticho nie je klamstvo. Tak zástup čínskych 

kresťanov dlho nevedel vôbec nič o ukrižovaní Krista. Nemohli im to povedať, lebo 

ukrižovanie tam bolo krajne potupné - to by sa nechceli stať kresťanmi. 

       Jezuiti využívali to, čomu sa dnes hovorí psychické techniky. „ Čo vzbudzuje 

sympatie, vybavujte sami“, radí Baltazár Gracián svojim žiakom, „ čo budí neľúbosť, 

prenechajte iným; naučte sa... vystupovať s cudzou záležitosťou, aby ste pomohli 

svojej vlastnej; ...  nechávajte všetkých v neistote o vašich úmysloch; odmietnutie sa 

naučte osladit'; dokážte nájst' u každého Achillovu pätu; spoliehajte sa skôr na 

barličku času než na Herkulov kyjak; majte na pamäti úspech, pretože víťaz nemusí 

nikomu skladat' účty; nevybavujte nič obratom, aby závislosť žiadatel'a trvala čo 

najdlhšie; konajte vždy tak, akoby vás niekto pozoroval; nikdy nikomu nedávajte 

možnosť, aby sa vám dostal na kobylku; neklamte, ale nehovorte celú pravdu; nežite 

podl'a pevných zásad, ale podl'a príležitosti a podl'a okolností..... 

       Jezuita mal pred očami jediný cieľ: ovládnutie duší, zväčšovanie moci nad 

druhými. Všetko ostatné bolo inštrumentalizované v záujme tohto cieľa. Reč nebola 

nástrojom dorozumievania, ale manipulácie. Na to sa stali brilantní rečníci. Každý 

rádový brat bol prívetivý a láskavý no city boli len prostriedkom, ako si pripútať ľudí a 

stať sa obľúbený. Školene narábali rozumom, ale len aby účelovo zdôvodnili 

čokoľvek, čo práve potrebovali. Každá psychická sila bola odtrhnutá od svojho 

zmyslu a odcudzená vlastnej povahe. Reč uvádzala do omylu, náklonnosť

nesmerovala k tomu, aby jej objekt srnel zostať sám sebou a ako taký rozkvital; 

rnyslenie nesmerovalo k poznaniu. 

       Jezuiti učili v rôznych krajinách súčasne opačné veci: tam, kde sa potrebovali 

zbaviť protestantských panovníkov, vyhlasovali, že kráľa poveruje ľud a ľud má právo 

ho zosadiť i zavraždiť, ak je kacír. V sprisahaní pušného prachu (1605) sa pokúsili 

vyhodiť do vzduchu zasadajúci anglický parlament; jeden francúzsky kráľ zomrel a 

druhý unikol atentátu, keď sa znepáčili jezuitom. V katolíckych krajinách naproti tomu 

hájili tézu, že kráľovská moc je od Boha a kráľ smie rozhodnúť aj o náboženstve 

svojich poddaných 

       Keď sa Henrich VIII. Anglický odlúčil od svojej katolíckej družky, viedlo to ku 

kliatbám za porušenie sviatosti manželskej. No keď sa rozvádzal Henrich IV. 

Francúzsky, jezuiti sa ponáhľali novému zväzku požehnať a dláždiť cestu, lebo si bral 

katolíčku. 

       Prvoradou úlohou čínskeho cisára bolo vyhlasovať kalendár, ktorý sa zhodoval 

so skutočnýrni pohybmi neba, a len kým sa všetky činnosti robili v súlade s nebom,

panoval v Ríši stredu poriadok. Tu Jezuiti ohromili cisára schopnosťou predpovedať

zatmenia a presnú polohu planét, čím sa vyšvihli a odstavili konkurenčných domácich 

astronómov. Na to potrebovaIi Keplerovu pomoc so zložitou matematikou a využili 

jeho heliocentrické astronomické tabuľky. Doma v Európe však pripravili na Galileov 

Dialóg o heliocentrickej sústave zničujúci posudok, ktorý prispel k jeho odsúdeniu 

inkvizíciou. 

       V protestantskom Nemecku zmierlivo obhajovali Luthera, lebo predčasná 

konfrontácia by znamenala ich odchod. Bolo by chybou udrieť skôr, než budú v 

prevahe. Keď sa ich v Číne pýtali, prečo vlastne prišli, odpovedali, že zďaleka počuli 

o cisárovej sláve a obdivujú čínsku kultúru, preto chcú ako najpokornejší, nehodní 

poddaní vstúpiť do jeho služieb. Od začiatku mali pritom na zreteli opak: podriadiť

cisára pápežovi a priviesť čínsku náboženskú tradíciu k zániku. 

       Spoločnosť Ježišova inštrumentalizovala najposvätnejšie veci na svoje účely.  

Starostlivosť o svedomie, ktorá im bola zverená, sa ako prameň moci nedala doceniť. 

Povedzme napríklad, že Pomponius z pomstychtivosti vystrelí na Maurovu kozu, keď

sa nikto nedíva, ale netrafí a guľka zabije Marinovu kravu, ktorá ležala za plotom a o 

ktorej nevedel. Je Pomponius niečím vinný? Ničím. Keďže podľa Aristotela hriech 

môže vzniknúť len v spojení s úmyslom, koze sa nič nestalo a kravu zabiť nechcel. 

Jezuitská kauzaistika svedomia umožňovala vyviniť človeka prostriedkami 

ostrovtipnej dialektiky z najťažších hriechov. Ako spovedníci kráľov a šľachty mohli 

tak preukázať veľkú službu tým, že ich zbavili výčitiek svedomia. Stačilo nájsť vhodný 

argumentačný reťazec. Akoby svedomie nebol cit, ktorý sa ozýva aj keď nechceme, 

ale vec rozumu, právnej obhajoby a úradného potvrdenia. 

       Jezuiti celkom oddelili argumentáciu a cieľ, dielo a jeho zmysel. Vynikali vo 

všetkom možnom, len aby to mohli využiť na postranný cieľ. Tak sa stávalo, že 

zložité konšpiračné ciele sa neraz rozplynuli a zostalo len dielo; alebo výsledok ich 

úsilia sa obrátil proti nim samým; alebo sledujúc zlý cieľ urobili dobro. Venovali sa 

školstvu, aby pri tom mohli vštepovať katolíctvo deťom urodzených, čo budú raz viesť

ľud. Vyškolili pritom aj tých najhorlivejších voľnomyšlienkárov a ateistov ako Voltaire 

a Diderot. ZahÍbili sa do vied, aby bojovali proti duchu „pokroku". Pritom prispeli k ich 

rozvoju. Prekladali medzi prvými diela cudzích kultúr (napríklad Konfucia), aby 

prenikli do ich myslenia; nepresvedčili však Číňanov, ale Francúzi sa stali nadšenými 

konfuciánmi. Jezuitskí kardináli Suarez a Bellarmin zasiali myšlienku o suverenite 

ľudu nad kráľmi, keď sa im hodila, o niečo neskôr však na jej základe ľud pozvrhával 

katolíckych panovníkov.  

       Ich činnosť vyvolávala taký odpor, že v roku 1773 musel Klement XIV. rušiť

jezuitský rád s tým, že zrejme nemôže byť v cirkvi mier, kým existujú. Neposlúchli ho 

a pokračovali so svojou činnosťou v nekatolíckych krajinách. Po obnovení rádu sa na 

prvom vatikánskom koncile v roku 1870 jezuiti pričinili o prijatie dogmy o 

neomylnosti pápeža. Rímsky pápež, ak hovorí ex cathedra, je obdarený 

neomylnosťou pri vyhlasovaní náuk týkajúcich sa viery a morálky. Jeho vyhlásenia sú 

nezmeniteľné a nezávislé od súhlasu cirkvi. To je Bohom zjavená dogma, a 

„ktokol'vek sa odváži tomuto vyhláseniu odporovat', nech je prekliaty!"

       Záver koncilu je vlastne len rozšírením toho, čo bolo dovtedy jezuitským 

špecifikom (pretože oni aj tak skladali sľub bezpodmienečnej poslušnosti pápežovi) 

na celú cirkev. Vyvolal ďalšiu schizmu a rozchod so starokatolíkmi. Pápež síce 

využíva novú právomoc zriedka, ale ide skôr o to, že to dodáva auru neomylnosti 

všetkým jeho služobníkom. Zmenilo sa Tovarišstvo Ježišovo v 20. storočí - alebo sa 

opäť len prispôsobili podmienkam?        Pod tisícerými maskami, v prevlekoch s falošnými bradami a fúzmi, po tajných 

schodištiach za stenami, neviditeľne všadeprítomní, pracovali rádoví bratia vo dne v 

noci na svojom cieli - univerzálnej rímskej monarchii. Nikto si nebol istý či človek, 

ktorý práve stojí vedľa neho, nie je jezuita. Nestavali král'ovstvo ducha, ale novú 

babylonskú vežu. Tá sa im neustále rúcala, pretože v ich diele nebolo ani zrnka 

lásky, ktorá jediná prináša večné plody. Každá vec musí raz vyjaviť svoju podstatu a 

je jedno, akým zdaním ju opradieme. 

       Z toho, ako sa vytrvalo a opakovane pokúšali o veci od začiatku beznádejné, 

vidno, k čomu boli slepí. Ignorovali existenciu duchovnej individuality v človeku. 

Nezaujímalo ich, že stoja zoči-voči bytosti alebo kultúre, ktorá je jedinečná a má 

svoje vlastné poslanie. Mali s ňou už svoj plán, ktorý bol pre celý svet uniformný a 

rovnaký. Takto všade bojovali proti ľudským dušiam a proti národným dušiam, proti 

ich anjelom a proti Bohu. Verili, že prerobia zmýšľanie celých národov a zvrátia 

rozhodnutia ľudí na opačné pomocou trikov a pák zvonka. 

       Kristus sa obracal na človeka v človeku a ostatných prostriedkov sa vzdal. 

Jezuiti robili pravý opak. Zapojili všetky nižšie zložky človeka - výtvarným umením 

ohromovali zmysly, pôsobili na rozum, na pocity a potreby - len samotný stred 

ľudskej bytosti, Krista v nás, obchádzali. To miesto v duši, ktoré je neovplyvniteľné 

zvonka, kde sa len zo slobody môže vznietiť posvätný plameň, im zostalo utajené. 

Chceli spasiť človeka proti jeho vôli. 

       Dobrí duchovia nás vždy nechávajú slobodnými. Zlí sa poznajú už podľa toho, 

že naliehajú, predstierajú a zaplietajú vás do závislostí. Ignác ospravedlňoval úskoky 

veľkým dobrom, ktoré sa nakoniec docieli. Ako keď chorého oklamete, podáte mu 

liek bez jeho súhlasu a tým ho uzdravíte. Lenže onoho cieľového dobra u jezuitov 

niet, lebo formálne konverzie ani programovanie vedomia nie sú onou spásnou 

premenou srdca. Tým sa dostávame v kruhu tam, kde to začalo. Ignác nevedel, kto 

je ten Dúhový had, Anjel Páv – že je súčasťou jeho vlastnej bytosti a dá sa len 

premeniť láskou-poznaním. Myslel si, že ho zahnal, keď pred ním vztýčil plot 

rozumových konštrukcií. Sublimovaná ctižiadosť sa stelesnila v jeho ráde. Fantazijná 

fixná predstava o možnosti premeniť svet sugestívnou silou vôle pri úplnom 

ignorovaní logov, vlastných zákonov, ktoré do všetkých vecí vložil Stvoriteľ a z 

ktorých duchovne pramenia. 

       Dostojevskij vložil jezuitský svetonázor do úst postave Veľkého inkvizítora v 

románe Bratia Karamazovci. Rozpráva príbeh, ako sa Kristus vrátil na zem v 

Španielsku 16. storočia. Znova chodil medzi ľuďmi a ľudia ho spoznali. Inkvizícia ho 

chytila a odsúdila na upálenie. V predvečer rozsudku Veľký inkvizítor Kristovi hovorí, 

prečo ho nemôžu pustiť - prekazil by dielo cirkvi, na ktorom pracujú už pätnásť

storočí. Vysvetľuje mu, čo urobil pri svojom prvom príchode zle. Kristus mlčí a 

počúva. Nemal dávať ľuďom slobodu, tá im bola len na škodu. Príliš dôveroval 

slabému ľudstvu. Mal počúvnuť ducha na púšti, ktorý vie, ako to vo svete chodí. Mal 

premeniť kamene na chleby a ľudstvo by za ním išlo. Mal sa vrhnúť z chrámovej hory 

a boli by ohromení jeho mocou. Mal prijať svetovládu a mohol by ľudstvu nesmierne 

prospieť. 

       Slovom: jezuiti chceli Krista urobiť pánom tohto sveta. V Dostojevského 

pozostalosti medzi náčrtmi k Veľkému inkvizítorovi sa našlo toto: „Duch, ktorý 

deformuje krest'anstvo, keď ho uvádza do súladu s ciel'mi tohto sveta, ruší celý 

zmysel kresťanstva.. Namiesto vznešeného ideálu vytvoreného Kristom vzniká druhá 

babylonská veža a pod zástavou lásky k blížnernu sa objavuje neskrývane pohŕdanie 

človekom. 

Článok je úryvok z knihy Angelológia dejín 2. http://www.sophia.sk/

Prevzaté: http://antroposof.sk/diela_pc/pales_jezuiti.pdf


Slavo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-15  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekto musel riešiť problém "objavenia Ameriky"!!! niekto musel riešiť problém" odpustiek, kapitalizácie pribudajúcich financií" , niekto musel riešiť problém Turkov a ...islamizácie...!!! A celý rad problémov ..ktoré boli aj ...morového charakteru.... Križiaci pobehovali po pustej... EUROPE po epidémií a ...brali... A bol u toho Ignác...


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.41.83   |   2013-01-15  (19:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jezuiti boli fascinujúci rád. Vysoko vzdelaný a osvietený. Jeden z najsympatickejších v celom Kresťanskom monastickom hnutí.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-15  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme Ignác z Loyoly aj POMÁHAL...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-15  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vytvoril ..Ignác z Loyoly predpoklady aby sa dovtedy "jadnotná" cirkev ...RíMSKA...."OBOHATILA" O ...LUTERáNOV...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-15  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koncentra cia kapitálu za prispenia Ignáca z Loyoly bola prvým impulzom spochybnenia opodstatnenosti duchovných hodnôt hlásajúcich vtedajšími cirkevnými hodnostármi...a preto....


kubatanazorycz . didumiry12   |   ip:88.103.69   |   2013-01-15  (20:03)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Jezuiti=židovina

Nevěřte tomu, že vyroste nějaké celosvětové hnutí jen tak ze vzduchu a bez peněz. Že nějaký směšný magor Ignác z Lyoly něco zmůže a vybuduje.Za každou takovou obrovskou organizací vězí nejprve obrovská finanční investice, přímo žoky peněz- ale potom se jim ta investice samozřejmě stonásobně vrátí ve formě ovládnutí světa a výnosných kolonií. Hitler, Stalin a mnozí další jiní byli tou samou figurkou co ten nemocný Ignác.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-15  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .. do dnes nie je známe finančné hospodárenie v "dianí" ktoré je "riadené" niektorými cirkevnými "ustanovizňami"...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-15  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Kuba ta.. het ....... Pst... pst...je lepšííí...


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.70.   |   2013-01-16  (10:42)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  K článku:

Dostojevský bol hlavička, keď napísal, že „Duch, ktorý deformuje kresťanstvo, keď ho uvádza do súladu s cieľmi tohto sveta, ruší celý zmysel kresťanstva.."

Ja by som dodal, že veď preto bolo vymyslené kresťanstvo aby naplnilo cieľ sveta - ovládnuť klamstvom svet / gójov /!


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:89.243.19   |   2013-01-16  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len jedna z ukážok čo za patologické a nebezpečné formy existencie sa uplatnili v cirkvi.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-17  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale je to inde.../Emil hovorí že ...tancovačka ide...plesová../ Perúni nabijú grajcare " nekradnú" sú ..ta het../A keby ...no keby... on ten Ignácko mal nejaké potosmtvo... tak by sa dalo .... aj uvažovať prečo bol "Beatizovaní"... tak to je záhada????Bol u toho keď sa "privatizovalo" pre ...???:?? / ja viemm že je to zložité ... ale pre pochopenie...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-18  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovetok: Kedy cirkev zaznamenela : prvé roz---členenie??? , naj-- viac zbohatla???? kedy bola aj vojensko--križiacky mocenský----???? najsilnejšia???? A bol u toho Ignác z Loyly...


hrebenda . xaxujeba97   |   ip:178.40.41   |   2013-01-18  (16:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je tragédiou, že za morálnu duchovnú autoritu dnešného Slovenska je mnohými považovaný práve jezuita: kardinál Ján Chryzostom Korec.

V časopise Slovenské pohľady č.12/2012 v článku pod názvom "Prekazíme novú ľadovú dobu dejín?" pán kardinál okrem iného píše:

"...každý človek je podľa Ježiša Krista posvätná bytosť, bytosť nedotknuteľná, s nedotknuteľnými právami, ktoré chráni sám živý Boh, ktorý vstúpil do ľudských dejín v Ježišovi Kristovi..." "...Cirkev však vedela, že Kristus v nej žije, už v nej pôsobí, už cez ňu posväcuje svet ako ukrižovaný a vzkriesený Pán, a robil to priam zázračne. Z národov pohanského sveta cez Cirkev formoval nové národy - kresťanské národy. V nich vychoval celkom nové osobnosti ako apoštola Pavla, Augustína, Benedikta, Bonifáca, Konštantína a Metóda, Františka a Dominika, svätú Kláru, ale aj Tomáša Morusa, Ignáca z Loyoly, Don Bosca až po Jána Pavla II. a Matku Teréziu. Títo všetci pretvárali svet a sú hrdosťou národov a hrdosťou sveta. Je to výkvet Kristovho pôsobenia."

Nuž, ako vidíme, medzi "výkvet Kristovho pôsobenia" zaradil náš zlatoústy kardinál aj Ignáca z Loyoly.
Asi 65% nášho obyvateľstva, ktoré sa hlási k vatikánskej cirkvi, väčšinou slepo príjme toto korcovo tvrdenie ako pravdivý fakt o ktorého pravdivosti pochybovať by považovali za hriech. Čo sa s tým dá robiť?

Podrobnejšie je možné sa o jezuitoch dočítať v tejto knihe:

http://www.insightsofgod.com/downloads/Czech_Books/J.%20Novotny%20F.%20Polak%20-%20Tajne%20dejiny%20
Jezuitu-1-7.pdfdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia...
PnJamesMichael . denesuni33:   Dobrý deň, pán James Michael, legitímny a spoľahlivý poskytovateľ pôžičiek. Poskytujem pôžičky za jasných a zrozumiteľných podmienok a pri úrokovej sadzbe 3%. Od 3 000, 00 dolárov do 10 000 000, 00 USD, iba euro a libry. ......

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Informácie z jednotlivých štátov EU.

Informácie z jednotlivých štátov EU. p.č. Štát Priemerný počet odpracovaných hodín týždenne Hodinová produktivita práce na zamestnanca


Americký sen – drsný animovaný příběh o vzniku ...

Big Boss

Americký tínedžer si zostrojil smrteľný solárny l...

Po stopách Krištofa Kolumbusa

Hra Monopoly : Ako vyhrať ? Návod !

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2319 s