Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zločinné ideologie 20. století: komunismus a nacismus (3)


Zločinné ideologie 20. století: komunismus a nacismus (3)

Ve včerejším článku jsem popsal začátek komunistické despocie v Rusku. Ale nebyla jediná. K moci se chtěla vydrápat i v jiných státech a snažila se použít stejné metody. Jaké jsou historické souvislosti vzniku a aplikace nacismu a komunismu? Sledujme vývoj situace v letech 1924 až březen 1933.

komunismus-a-nacismus-3.jpg (53,154 kiB)Ilustrační koláž

Rok 1924 nezačal pro zmíněné ideologie dobře: Adolf Hitler seděl ve vězení a 21. ledna zemřel v Gorkách V. I. Lenin — Uljanov, který už od března 1923, po druhém záchvatu mrtvice, nebyl schopen řídit komunistickou stranu natož sovětský stát.

22. ledna 1924 se po smrti Lenina ujal vlády triumvirát ve složení Grigorij Zinovjev, Lev Kameněv, Josif Stalin. Druhý den bylo Leninovo tělo nabalzamováno, a pár dní poté 26. ledna byl na počest V. I. Lenina přejmenován Petrohrad na Leningrad. Poté následovala vlna přejmenovávání dalších míst a začal se vytvářet kult "vůdce světového proletariátu" (např. rodné Leninovo město Simbirsk na Uljanovsk). 27. ledna vzniklo u Kremelské zdi dřevěné prozatímní mauzoleum, které se v roce 1929 změnilo v mauzoleum z mramoru, žuly, porfyru a labradoritu.

Už koncem ledna vypukl boj o faktickou moc mezi Stalinem a Trockým. Stalinovi se podařilo zabránit Trockému v účasti na Leninově pohřbu, a v březnu prosadil do funkce místopředsedy Revoluční vojenské rady Frunzeho a tím posílil svou pozici na úkor Trockého. Na XIII. sjezdu KSSS, který proběhl od 23. do 30. května 1924 Stalin zvítězil nad Trockým a Karlem Radkem. Toto vítězství určilo další vývoj SSSR.

3. září 1924 vypuklo v Gruzii a části Ázerbájdžánu protibolševické povstání. Komunisti pověřili Gruzínce Serge Ordžonikidze velením Rudé armády, která povstání krvavě potlačila (10. 9. 1924).

26. listopadu v hlavním městě Mongolska Urga, nyní přejmenovaná na paměť Süchábátora na Ulánbátor, byla přijata první ústava (za pomoci SSSR) Mongolské lidové republiky. M(o)LR přijala azbuku a zůstala pod vlivem SSSR sedmdesát let. V roce 1928 se do čela dostal Chorlogin Čojbalsan a začal Mongolsko utvářet podle vzoru stalinistického SSSR. Došlo k násilné kolektivizaci, zavírání a ničení buddhistických chrámů. Během stalinistických čistek přišlo o život přes třicet tisíc lidí. Byla to první země, v které SSSR získala moc. MoLR se stala laboratoří, jak zdánlivě nezávislou zem ovládat pomoci poradců a dosazených komunistů, kteří byli především zodpovědní Moskvě.

1. prosince 1924 se komunisti pokusili o státní převrat v Estonsku. Puč začal útokem na budovu ministerstva obrany, štáb 10. pluku pěchoty a vojenskou školu. Další útok směřoval na prezidentský palác a nádraží. Vláda vyhlásila výjimečný stav a udělila plnou moc generálu Johannu Laiderovi. Armáda převzala iniciativu a útočníky odrazila. Jediným úspěchem útočníků bylo krátkodobé obsazení talinského letiště, kde unesli dvě letadla, v nichž organizátoři puče odletěli do SSSR. Zůstalo po nich 19 mrtvých důstojníků a úředníků. Úřady poté zatkli 60 komunistů, kteří nestačili uprchnout. U části z nich bylo zjištěno, že nejsou Estonci, ale agitátoři vyslaní ze SSSR.

T. G. Masaryk v roce 1924 napsal:

Rusové a také bolševici jsou děti svého carismu, ten je po staletí vychovával a vytvářel. Dovedli cara odstranit, ale neodstranili carismus. Mají carskou uniformu, třebaže ji nosí naruby... Bolševici nebyli připraveni pro pozitivní revoluci administrační, nýbrž stačili jen na revoluci negativní. Negativní v tom smyslu, že ve své jednostrannosti, úzkoprsosti a nekulturnosti mnohé docela zbytečně ničili. Zejména jim vytýkám, že docela po carsku hýřili v ničení životů.

Devátého listopadu 1925 vytvořila NSDAP neblaze proslulou bojovou a bezpečnostní služku Schutzstaffel (Obranný svaz — SS), později hlavní mocenskou oporu nacistů.

Třetího prosince 1926 britský deník Manchester Guardian zveřejnil článek, který odhalil spolupráci německé armády a Rudé armády v oblasti zbrojení. Ta spočívala především ve výcviku německých letců na ruských letištích, což bylo porušení versailleské smlouvy. Horší pro zájmy sovětských komunistů bylo oznámení ze dne 27. května 1927, ve kterém Velká Británie oznámila přerušení diplomatických styků se SSSR a vypověděla obchodní dohody z roku 1921. Důvodem tohoto kroku byla špionážní aféra, odhalená 17. května při policejní prohlídce sovětské obchodní společnosti Arcos. Prostory obchodního zastoupení totiž sloužily jako centrála sovětské vojenské špionáže. Proto byla sovětská obchodní delegace okamžitě vypovězena. Sovětští komunisté nelenili a 11. června bylo tajně odsouzeno a vzápětí popraveno 20 údajných špionů, z nichž část pocházela z bývalé vysoké šlechty.

V lednu 1928 se Stalinovi konečně podařilo zvítězit ve sporu s Trockým. Trockij a dalších 30 členů opozice bylo vypovězeno z Moskvy. Nyní se Stalin mohl začít věnovat své oblíbené činnosti: pronásledování "třídních nepřátel". V létě moskevský tribunál vynesl rozsudky v tzv. šachetském procesu proti 53 báňským inženýrům, technikům a úředníkům z uhelného revíru Šachty v Donbase. Jedenáct obžalovaných dostalo trest smrti. Byl to první z montrprocesů v SSSR, po kterém následovaly stovky dalších.

Od konce roku 1928 byly tisíce "buržoazních" průmyslových kádrů a inženýrů propuštěno z práce; byly jim odepřeny potravinové lístky, přístup k lékařským službám, někdy byli vyhnáni z bytů. V roce 1929 byly vyhozeny tisíce úředníků Gosplanu, Nejvyšší rady národního hospodářství, z lidových komisariátů financí, obchodu a zemědělství pod záminkou "pravicové odchylky", "sabotáže", nebo příslušností k "sociálně cizí třídě".

Od konce roku 1928 do léta 1930 vzrostla vězeňská pracovní síla vykořisťovaná v táborech GPU 3,5krát — ze čtyřiceti tisíc na zhruba sto čtyřicet tisíc. V červnu 1930 se vláda rozhodla vybudovat dvě stě čtyřicet kilometrů dlouhý kanál, vyhloubený z větší části v žulové skále, který by spojil Baltské moře s Bílým mořem. Z nedostatku technických prostředků vyžadoval, tento faraonský projekt, pracovní sílu nejméně sta dvaceti tisíc vězňů. Těch byl nedostatek. Ale bylo tady přes 700 000 "kulaků", kteří byli dopraveni 240 transporty o 53 vagonech dobytčáků pro 40 deportovaných. Od února 1930, kdy byla vyhlášena kolektivizace, do prosince 1931 bylo deportováno přes 1 800 000 "kulaků". Ztráty za rok byly půl milionů deportovaných (zhruba 30 % deportovaných).

Hlad byl nejenom na Ukrajině, ale i na Kubáni, na Donu a Kazachstánu. V této republice měla nucená kolektivizace a násilné usazování kočovníků katastrofální důsledky. Za dva roky bylo pobito 80 % domácího zvířectva. Dva miliony Kazachů, připravených o majetek a odsouzených k hladu, emigrovalo. Kolem půl milionu do Střední Asie a asi milion do Číny. Ze 14 000 rolnických povstání, se jich 80 % událo v oblastech, které byly v letech 1932—1933 "potrestány" hladomorem.

V letech 1929 — 1930 proběhla druhá ofenzíva proti církvi. Ta první se uskutečnila v letech 1918 — 1922. Z 54 692 kostelů činných v roce 1914 jich v roce 1929 zůstalo asi 39 000. V říjnu 1929 bylo nařízeno zabavování zvonů: "Zvuk zvonu brání právu na odpočinek širokých ateistických mas ve městech i na venkově". Kněží byli postaveni na roveň kulakům: byly na ně uvaleny daně, zbaveni občanských práv, což znamenalo zbavení potravinových lístků, lékařské péče, začasté zatýkání a pak poslání do vyhnanství.

3. srpna 1930 skončila stávka přístavních dělníků krveprolitím: policejní oddíly zahájily proti stávkujícím palbu a usmrtily 200 lidí. (Pamatujete na komunistickou propagandu, která osočovala Masaryka ze střílení do dělníků?)

22. září 1930 otiskla Pravda "doznání" čtyřiceti osmi úředníků lidových komisariátů obchodu a financí, kteří přiznali, že jsou vinni "za zásobovací potíže v zemi a vymizení stříbrných mincí".

Počátkem třicátých let byla zahájena "protikapitalistická revoluce", jejímiž oběťmi se stali "Buržoazní odborníci", "bývalí páni", "členové kléru a svobodných povolání", drobní soukromníci, obchodníci a řemeslníci. Každý kdo se nevešel do normativní kategorie "dělnického proletariátu — budovatele socialismu".

Pátého prosince 1931 byl z rozhodnutí stranických orgánů zbourán v Moskvě chrám Krista Spasitele, překážel novostavbě — Paláci sovětů, na jehož věži se měla tyčit 90 metrů vysoká socha Lenina. Naštěstí věž nebyla pro nového "boha" nikdy postavena. Jako "náhradu" v dubnu 1932 vyhlásili stranické orgány "ateistickou pětiletku". V příslušném usnesení se říkalo, že "do 1. května 1937 nesmí na území Sovětského svazu zůstat stát ani jeden chrám a pojem Bůh musí být vymýcen ze společenského i kulturního života, jelikož i z podvědomí občanů jako přežitek středověku a nástroj útlaku dělnických mas."

Místo Boha přišel jiný Bůh — Stalin. Matka Stalina (Džugašviliho) byla zbožná pravoslavná křesťanka, která chtěla mít ze syna kněze. V 16 letech Stalin vstoupil do pravoslavného semináře. O tři roky později byl vyloučen. Nestal se z něho kněz, ale Bůh — komunistický.

Kult osobnosti byl zahájen 21. prosince 1929 u příležitosti padesátých narozenin Stalina. Podle Stalinova názoru to vyhovovalo potřebám ruské duše. Lze vyvozovat, že tento kult přinejmenším odpovídal silným ruským tradicím. (V současnosti je to vidět na vzrůstajícím kultu Putina.)

Třicátého června 1931 nařídil vůdce NSDAP Adolf Hitler bezohledné čistky namířené proti přívržencům George Strassera. 25. února 1932 přijal Adolf Hitler německé občanství, aby mohl kandidovat na německého presidenta. V prezidentských volbách byl poražen Paul von Hindenburgem, který dostal 53 % hlasů, Hitler dostal 36,8 %.

To co se Hitlerovi nepodařilo v prezidentských volbách, podařilo se mu ve volbách do říšského sněmu, které se konaly 31. července 1932. Ve volbách zvítězila NSDAP s 37,4 %. Druhá skončila sociální demokracie s 21,6 %, a třetí komunisté s 14,5 %. Čtrnáct dní před volbami 17. července proběhla "Altonská krvavá neděle" — útok komunistické bojůvky na průvod příznivců NSDAP. Útok si vyžádal 18 mrtvých. [Celkem 73,5 % pro socialistické strany.]

Nyní se mohla naplnit Hitlerova slova:

Strana se zabývá vším, řídí život ve všech směrech a ve všech oblastech. Musíme tedy počítat s rámci, do nichž se vpraví celý život jedince. Všechny jeho činy a všechny jeho potřeby musejí být řízeny a uspokojováni společností, jejímž výrazem je strana. Neexistuje již svobodná vůle, žádná skulina, žádná izolace, jedinec nepatří sobě. Socialismus a nikoliv organizace druhotných věcí, jako je otázka soukromého vlastnictví či výrobních prostředků.

7. srpna 1932 byl v Sovětském svazu uveřejněn zákon o ochraně socialistického majetku. Zákon měl učinit přítrž rozmáhajícím se krádežím, které byly ve všeobecném nedostatku jakéhokoliv zboží běžným způsobem, jak získat, co občan nedostal za své peníze ve státních a družstevních obchodech. Za dokázanou krádež "socialistického" majetku byl podle tohoto zákona trest smrti zastřelením. Pouze pokud se vyskytly mimořádné polehčující okolnosti, mohl místo toho odsouzenec strávit deset let v táboře nucených prací, což v tehdejších poměrech znamenalo totéž co trest smrti. Nově vyhlášený zákon posloužil jako další podklad represí — desetitisíce lidí přišly na jeho základě o život nebo se ocitly v osidlech smutně proslulé správy tzv. nápravných táborů — GULAG.

V lednu 1933 přednesl Stalin na zasedání ÚV strany zprávu o plnění prvního plánu pětiletky. Podle jeho slov je plán plněn, ba dokonce překračován podle hesla: Pětiletku za čtyři roky! Realita byla krutě jiná. Podle plánů měla narůst zemědělská produkce o 52 procent, ve skutečnosti klesla o 20 procent ve srovnání s předválečným stavem. V zemi zavládl hlad. Hladomor zachvátil celé rozsáhlé oblasti od jižní Ukrajiny přes Povolží, Severní Kavkaz a Kazachstán. Přesto Stalin trval na tom, že Sovětský svaz musí vyvážet své obilí do západní Evropy; nešlo mu ani tak o peníze, jako o propagandu a trest pro vzpurné oblasti. Její vinou umíraly statisíce lidí hladem; přitom jen polovina obilí, vyvezeného v roce 1932, by stačila zachránit obyvatele jižních oblastí. V SSSR se nesměl nikdo o hladu zmínit — něco takového by bylo považováno za "Kontrarevoluční agitaci", a za to se chodilo do lágrů. Až po dlouhých letech se svět dozvěděl, že si "Hladový podzim a zima 1932″ vyžádaly životy osmi až deseti milionů lidí.

Po dlouhých vyjednáváních a intrikách, za podpory šlechty a finančníků se Adolf Hitler konečně dočkal: 30. ledna 1933 se stal kancléřem. Hitler nelenil: 1. února byl rozpuštěn říšský sněm, 27. února byl říšský sněm zapálen a ihned druhý den bylo vyhlášeno nouzové nařízení o "ochraně národa a státu" a proti "zradě na německém lidu a vlastizrádným piklům". 5. března proběhly volby do říšského sněmu, které vyhrála NSDAP s 43,9 % hlasů.

20. března 1933 byl v Dachau otevřen první nacistický koncentrační tábor. 23. března byl odsouhlasen Zákon k odstranění nouze národa a říše, který zmocňoval na dobu čtyř let říšskou vládu vládnout bez schvalování jednotlivých zákonů a dekretů parlamentem. A jako tečku za temným březnem vyzvala 28. března NSDAP k bojkotu Židů.Author: Vladislav Svoboda # CuqoKusy66
Európa2016-01-1310
-
 40% ( 5 people voted )
+
Bolo bi zaujimave ,kebi author tchor sloboda zosmolil uvahu ktora zlocinna ideologia vihana milioni ludi so sirii , libie ...., vizera to tak , ze pre slobodnu krestansku eu je to omnoho dolezitejsie, lebo je to sucasnost trubiroh

kvak # JuqaFoka16
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-01-15 14:54:36 550ad2c7
Bolo by zaujímavé, keby Žabiak konečne aspoň raz zosmolil jednu jedinú vetu korektne.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-15 16:43:03 bc7b649f
K ideológickým otázkam je treba mať istý prehľad aj historický. Nevytrhávať čosi z kontextu a mýliť si fakta so snažením. Preto radšej ---len krčmárske...obdrizdy... sú jednoduchšie aj na pochopenie... dejinných udalostí..skoro každému...Teda..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 16:58:51 58d4289b
A Pali poviel v našej krčmičke "že taký obrovský priehrady na Sibírskych riekach se postavili na eletriku..., že do neška bavia.." Ale čo mám poviesc ---každo ket idze daco richtovac ta staro muší dac het... a novo staviac..žeby bavilo... a ešči ket ci dachto robi šarapatu... ta co sním ..ani tota demo--kracia nepomože. Lem do roboty ho nahnac dajak. I toty neškajši Romove--cigane sú najmúdrejši ked možu dostávac a okrem ničnerobeňa sebe vyhasnovac...zbujníctvom..Tato i vtedy tak ..bulo. No vyšvetli dakemu daco...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 17:47:55 58d4289b
Lenin údejne zomrel na komplikácie sifylisu. Som čítal.
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 18:32:40 c35b1b0b
Voľakedy sa to nesmelo, ale dnes už môže. Hovoriť aj písať.
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 18:34:41 c35b1b0b
loading...
Som len počul že v USA počas krízi v rokoch 1929-1933 zomrelo asi 5 miliónov ludí od hladu. Čo vy na to? Aká diktatúra tam vtedy vládla? :-) A to nemali neúrodu ani sucho, potravín mali dost, ved obilie pálili vo velkom, radšej ako by ho vyhandlovali z rusmi za zlato :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-17 19:57:50 c35b10cb
Výnimočne som požiadal Mr.Googla o presnejšiu informáciu obetí teroru počas vrcholu inej krízy - cielenej likvidácie roľníkov v tzv. sýpke Európy počas rokov 1932-1933, v krajine, kede zajtra malo znamenať včera, lol. I dnes ruské archívy radšej taja presný počet, ale s prihliadnutím na demografický počet Ukrajincov sa iba odhaduje 3-6 miliónov obetí, a to nespomíname kanibalské požieračky v rodinách zo zúfalstva hladomoru. Čo ty na to? A to nemali ani neúrodu ani sucho, zrna bolo nadostač len... len nenásytnosť boľševika bola plánovane bezodná! Čo ty na to, trtko Bynkus, čo ani slovo krízy nevie napísať spisovne? Aká diktatúra tam vládla a na čele s akou kreatúrou?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-17 20:51:48 d405c1fd
Pandemonium,teba este caka fakt dlha cesta.

A neskratis si ju cez Mr.Googla.To ti mozem zarucit,vyhodnocovatel.

kdebil # MyniRinu27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-01-18 00:56:15 5f66cf0c
Hlboko sa ospravedlňujem pánovi Bynkimu za svoju čurákovinu aj keď je napísana spisovne.

Som hlboko presvedčení , že čo je napísane spisovne je fakt, no nie som čurák?

Trpím duševnou poruchou takzvanou čurákovosťou s času na čas sa prejaví a potom vypisujem čurákoviny,
ale všetkých čitateľov kabaretu dôležite upokojujem ,
už sa ambulantne liečim Dr. Chochlúška jediného čurakológa v okolí u ktorého nemám podozrenie , že nie je bolševik a nezúčasňoval sa na kanibalských požierčkách malích detí.

Ps: Mnohí obdivovatelia mojej čurkovosti sa ma pýtajú čo symbolizujú znaky pod mojimi čurákovinami.
preto vysvetlím : toto sú moje guľky
- toto je môj čuráčik
DDD toto jemôj žaľuďík nabtý analitickým myslením a pravopisom
a celé je to :-DDD ako ste už určite uhádli , čurák môj symbol


:-DDD


Pandemonium curak # QygaXaxi80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-18 09:26:15 550ad2c7

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0315 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne