Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zhoubné ovoce německé teologie a II. Vaticana (+video)


Zhoubné ovoce německé teologie a II. Vaticana (+video)

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici naše videodopisy ohledně rozkladného vlivu, který měla na církev německá teologie a II. vatikánský koncil.

Zhoubný nádor německé teologie v církvi: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41799 http s://youtu.be/-78-nhEYVZI

II. Vaticanum byl a je heretický: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41808 http s://youtu.be/dhv-FZtup1Q. Prosíme o jejich zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatria rhat.org, uogcc.org.ua , byzcathpatriarchate@gmail.com

----------------- --------------------------------

Zhoubný nádor německé teologie v církvi

Jaké ovoce nese německá teologie? Nese ovoce smrti.

Současní němečtí biskupové a teologové, až na čestné výjimky, jsou heretici a apostati. Předseda biskupské konference kard. Marx a rovněž kard. Kasper prosazují přechod církve na New Age. Propagují sodomii i program Amazonské synody spojené s přijímáním pohanského satanismu k tzv. oživení církve a liturgie. Tvoří v tom jednotu s pseudopapežem Františkem. Navíc většina německých biskupů prosazuje islamizaci Evropy. Tito němečtí falešní proroci jsou největším vředem na těle katolické církve. Nejsou už ani katolíci, ani křesťané. Všichni jsou dle Gal 1,8 vyloučeni z Tajemného Těla Kristova, a pokud nebudou konat pokání, skončí ve věčném zavržení. Duchovní jed vychází z Německa už několik desetiletí a přináší ovoce smrti.

Otázka: Jak je to s učením Karla Rahnera?

Odpověď: Rahner, i když ještě neprosazoval sodomii či islamizaci, měl téhož ducha jako současní němečtí heretici. Svým učením popíral princip, že zjevená pravda vždy spojuje jednoznačnou skutečnost s tajemstvím víry. Tak je tomu např. i u tajemství vtělení Božího Slova. Rahner skutečnost obral o jednoznačnost mlhavou pseudomystikou a tajemství víry pak nahradil matoucím racionalismem. Toto je v přímém rozporu s katolickou vírou.

Otázka: Co bývalý předseda biskupské konference Německa Zollitsch?

Odpověď: Už před deseti lety prohlásil největší herezi, že Kristus nezemřel za naše hříchy, ale prý ze solidarity s trpícími. Při vysvětlení řekl další herezi a nesmysl, že Kristus nemusel za nás umírat, protože prý nemáme žádné hříchy. Do takové stupidnosti vyústila německá filosofie a teologie!

Propagace homosexualismu je jen důsledkem duchovní slepoty těchto služebníků anděla světla, ďábla.

Otázka: Co nám zabezpečí spásu?

Odpověď: Rozhodně ne pseudokřesťanství německých teologů. Spásu nám zabezpečuje čisté učení Kristova evangelia, za kterým je Duch pravdy. Za různými filosofiemi a německými teologiemi je duch lži a smrti.

Otázka: O co jde v historicko-kritické metodě (teologii)?

Odpověď: Nemáme co do činění s dějinami biblické kritiky, nýbrž s dějinami spekulací či s duchovní patologií.

Otázka: Skrze koho povstal tento duch lži a hereze?

Odpověď: Byl to H. S. Reimarus, německý teolog 18. století. Zcela ho ovlivnil duch osvícenectví. Reimarus jako první začal rozlišovat takzvaného "historického Ježíše" a takzvaného "Krista Bible". Tím se mezi intelektuály té doby rozšířilo protináboženské spiknutí.

Otázka: Jak se heretický směr vyvíjel v 19. století?

Odpověď: V 19. století se hlavní těžiště ideologicky řízeného popírání evangelií rozšířilo z Hamburgu do Tübingenu. Vedoucí hlavou teologů byl F. C. Baur.

V 19. a 20. stol. se otevírají dveře fantazii a bezuzdné spekulaci. Přitom se neověřené teorie předchůdce bezmyšlenkovitě přebírají. Po Baurovi přišel Wrede, Renan, Schweitzer, Harnack, Dibelius, Bultmann... Jejich heretická demagogie se nekriticky přebírá dodnes.

Otázka: Otevřeli se duchu hereze i katolíci?

Odpověď: Tento duch vnikl do katolické církve na přelomu 19. a 20. století. V roce 1907 se proti němu postavil svatý papež Pius X. encyklikou Pascendi Dominici Gregis.

Otázka: Zůstal papež jen u odhalení hereze?

Odpověď: Ne, dělal praktické kroky. Profesoři i studenti se museli hereze modernismu odřeknout. Kdo tak neučinil, byl vyloučen ze semináře anebo zbaven učitelského místa. Rovněž v diecézích byly založeny věroučné komise. Sledovaly i katolickou literaturu, aby heretičtí kněží nemohli otrávit katolický lid.

Otázka: Podařilo se některým profesorům uniknout spravedlivému potrestání?

Odpověď: Ano. Patřil mezi ně i prof. Roncalli, pozdější papež Jan XXIII. On tomuto duchu otevřel dveře na II. Vaticanu.

Otázka: Je historicko-kritická metoda vědecká?

Odpověď: Ne, vydává pouhé domněnky za vědecké důkazy, není v pravdě ani kritická, ani vědecká, staví jeden mylný závěr na druhém.

Otázka: Podporovala tato ideologie antisemitismus a fašismus?

Odpověď: Bultmann a Dibelius svými vymyšlenými "dějinami formy" dali Hitlerovi pseudovědeckou výzbroj nejen proti židovství, ale i proti křesťanství.

Otázka: Kteří katoličtí teologové nejvíc podlehli heretickému proudu?

Odpověď: Teologové předkoncilní a pokoncilní, kteří neměli pevnou křesťanskou víru. Vycházeli vstříc proudům doby jako ukazovatel větru, který se točí sem a tam. To je možno dnes doložit na příkladu Schillebeeckxa, který byl peritem na II. Vaticanu a jeho učení se rozcházelo s učením katolické církve. Dalším příkladem heretika je Drewermann, který ač sám je lhářem, nazývá tak drze evangelistu Matouše.

Otázka: Jaký je postoj osnovatelů této ideologie k základním pravdám víry?

Odpověď: Schmidt, Dibelius a Bultmann popírají Božství Kristovo i Boží zjevení jako takové.

Otázka: Jak se k této ideologii staví dnešní katoličtí biblisté a teologové?

Odpověď: Ti jejich předsudky a falešné hypotézy nekriticky přijímají. Na nich pak budují svá takzvaná "vědecká bádání". Výsledek je tragický: implicitně popřeli Boží zjevení a všechny zázraky v Bibli.

Otázka: Co říká bývalá žákyně a spolupracovnice Bultmanna prof. Eta Linemannová k tzv. biblické vědě?

Odpověď: Linemannová smutně konstatuje: "Boží děti, jednu generaci za druhou, které byly ochotné a horlivé Bohu sloužit, jsme nechali projít ohněm a obětovali tomuto Molochu ateistické teologie. Výsledkem jsou generace svedených svůdců. Kdy se konečně obrátíme a zanecháme této modloslužby?"

Otázka: Kdo se vydá touto cestou teologické bezbožnosti, je ještě ve svém rozhodování svobodný?

Odpověď: Linemannová říká: "Ne," a dodává: "Je tu něco či někdo, kdo ho donucuje. Tento tlak není vykonáván pouze prostřednictvím nacvičených metod. Jsou to démonické síly, pod jejichž tlakem se ocitne každý, kdo se dá na tuto cestu."

Otázka: Co řekla Linemannová o své teologické práci, kterou jako žákyně Bultmanna konala?

Odpověď: Linemannová řekla: "Nezvratně považuji za smetí všechno, co jsem učila a napsala před tím, než jsem Ježíši otevřela svůj život." Své knihy hodila do popelnice a vyzvala k tomu všechny její čtenáře.

Otázka: Co by měli dělat němečtí teologové?

Odpověď: Jsou povinni změnit své heretické myšlení, konat pravdivou metanoiu. Kéž je jim v tom vzorem německá profesorka Eta Linemannová! Přiznat si však svůj omyl, nebo to, že jsem byl oklamán, vyžaduje sebekriticky se sklonit před Pravdou, kterou je Ježíš.

Otázka: Kdo se projevil jako první kritik Božího slova?

Odpověď: Ďábel v ráji. Manipulační lží popřel Boží slovo a způsobil prvním lidem smrt.

Otázka: Jak se projevil ďábelský jed hereze v historii církve?

Odpověď: Dávný arianismus je obdobou neomodernismu. Obojí popírá Božství Kristovo.

Otázka: Nechal se v historii církve herezemi oklamat i některý papež?

Odpověď: Ano, v 7. století nerozlišil a ani se nepostavil proti herezi monotheletismu papež Honorius I. Několik let po smrti na něj byla uvržena anathema, tedy vyloučení z církve.

Otázka: Jak je to s koncilními a pokoncilními papeži dnes?

Odpověď: Koncilní a pokoncilní papežové se aktivně nepostavili proti super-herezi neomodernismu, a proto na sebe podobně jako papež Honorius uvrhli Boží anathemu.

Otázka: Co na závěr?

Odpověď: Tyto dny a hodiny je nejaktuálnějším problémem prosazení pravověrného papeže místo heretika. Pokud nový papež v první řadě neodsoudí svou autoritou hereze neomodernismu, spojeného s historicko-kritickou metodou, zanedbá svou největší povinnost. Dopadne na něj anathema podobně jako na papeže Honoria. Prioritní úkol nového papeže je v Boží autoritě odsoudit herezi neomodernismu a očistit tak církev od tohoto duchovního jedu!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

13. 7. 2019

------------------------- ---------------------------------------- ----

II. Vaticanum byl a je heretický

Ježíš říká: "Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce." (Mt 7,18) Realizací dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem "úcta k jiným náboženstvím," došlo k masovému rozšíření pohanství v křesťanských národech. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Tato pseudomisie, založená na synkretismu II. Vaticana, je vzpourou proti Bohu. Přinesla s sebou invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie a sexuálních zvráceností. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4).

Postoj Božího slova k pohanství je jasný. Je vyjádřen v 1. přikázání: "Nebudeš mít jiných bohů a nebudeš je uctívat!" (Dt 5,6-9) Protikladem jsou dokumenty II. Vaticana.

Citace z Nostra aetate: "Církev pozorně uvažuje o tom, jaký má vztah k nekřesťanským náboženstvím."

Odpověď: Co má co o tom uvažovat, když Boží slovo na mnoha místech jasně určuje, jaký má mít vztah k pohanům, kteří uctívají démony. Ježíš řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen." (Mk 16,15-16) Toto je zavazující poslání církve, a ne pozorně uvažovat o tom, jak zrealizovat zradu Kristova evangelia!

Citace: "Všechny národy přece tvoří jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země."

Odpověď: Úžasný objev II. Vaticana! Zapomněli ale, že Pán Ježíš posílá učedníky ke všem národům, aby hlásali evangelium i za cenu, že za to zaplatí mučednickou smrtí. Všichni apoštolové zemřeli za hlásání evangelia jako mučedníci. Neměli za cíl splynout v jedno společenství se všemi, kteří mají jeden původ a přebývají na celém povrchu země. Ďábel, démoni i ti, kteří jsou v pekle, mají rovněž původ od Boha, ale jen blázen by chtěl s nimi tvořit jedno společenství.

Citace: "... (pohané) mají také jeden poslední cíl Boha."

Odpověď: Pohané uctívají hady a krávy jako bohy, ale to není náš společný poslední cíl! Naším cílem je spasit svou duši i duše těch, kteří jsou v temnotě modlářství.

Citace: "Lidé čekají od různých náboženství odpověď na to, co je do hloubi srdce znepokojuje: jaký je smysl a cíl lidského života... jak se dosáhne pravého štěstí..."

Odpověď: Je velkým podvodem navodit dojem, že od pohanských pseudo-náboženství máme očekávat vysvětlení základních otázek lidského života. Oni je vysvětlují, ale lživě! A to bohužel deklarace II. Vaticana vědomě zamlčuje.

Citace: "... církev nabádá své věřící, aby prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě."

Odpověď: Ježíš nás neposílá vést dialog s pohany, ale hlásat evangelium, aby se obrátili z moci satanovy k pravému Bohu! (srov. Sk 26,17-18, Kol 1,13) Je vrcholem pokrytectví nabádat věřící, aby uznávali, chránili a podporovali uctívání satana a démonů a zároveň svědčili o křesťanské víře a životě! Pokud budeme uznávat a chránit cestu pohanů do věčné záhuby, zradíme svou identitu i Bohem daný cíl nebe.

Jakým právem si Vatikánský koncil dovoluje postavit se proti Ježíši Kristu, Jeho evangeliu i proti apoštolské tradici? Jakým právem II. Vaticanum bojkotuje povinnost hlásání evangelia a nahrazuje ji sebevražedným dialogem?

Deklarace Nostra aetate by měla mít název: "Jak zradit Krista i církev a jak se dostat do pekla".

Citace: "Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství."

Odpověď: Téměř tentýž výrok je v Lisabonské smlouvě. Ta de facto ruší Desatero a prosadila uzákonění sodomie do Evropské legislativy. V Nostra aetate je pod vyjádřením "Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci" skrytě obsaženo už i schválení homosexualismu.

Citace: "Tak v hinduismu zkoumají lidé božské tajemství... a uchylují se k Bohu s láskou a důvěrou."

Odpověď: Teologové na koncilu asi nevěděli, že hinduisté neuznávají jednoho Boha Stvořitele, ale jako svého boha s láskou a důvěrou uctívají krávy, hady a jinou havěť.

Citace: "Buddhismus učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo − ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí − dospět k vrcholnému osvícení."

Odpověď: Buddhismus učí, jak se zbožnou, důvěřivou myslí a s vyšší démonskou pomocí dojít stavu vrcholné posedlosti! Pravdivé osvobození od dědičného hříchu i osobních hříchů je jedině a jedině v Ježíši Kristu. O Kristu Nostra aetate ale mlčí.

Citace: "Tato i ostatní náboženství... nabízejí cesty: nauky a životní pravidla i posvátné obřady."

Odpověď: Pohanská náboženství se svými posvátnými obřady obětují démonům, a ne Bohu (1Kor 10,20). Jejich nauky brání poznat nejen zjevenou, ale i objektivní pravdu. Jsou systémem odmítajícím Krista Pravdu!

Citace: "Katolická církev neodmítá nic z toho, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté."

Odpověď: A co je v nich pravdivé a svaté? Uctívání démonů ve zvířatech kravách a hadech? Reinkarnace popírá osobního a pravého Boha, nesmrtelnou lidskou duši, Boží soud, Kristovu spasitelnou smrt za naše hříchy, nebe a peklo! Kóan není osvícením, ale ztrátou svědomí i rozumu. Nirvána a osvícení je ve skutečnosti posedlost démony. Na to, co je v pohanství pravdivé a svaté, II. Vaticanum za více než 50 let nedal pravdivou odpověď.

Citace: "S upřímnou vážností (úctou) se dívá na jejich způsob chování a života, pravidla a nauky."

Odpověď: Pokud se dívá na uctívání pohanských démonů s upřímnou vážností, ale bez pravdivé kritiky, je to známka ztráty soudnosti, rozumu a spasitelné víry! Zde platí: "Není žádná jednota mezi světlem a tmou a ani žádný svazek mezi Kristem a Beliálem." (2Kor 6,14-15)

Citace: "Přece jsou nezřídka obrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi."

Odpověď: Přece jsou obrazem ne Pravdy, ale lži a ducha lži, ďábla, který neosvěcuje, ale obelhává všechny lidi! Tvrzení II. Vaticana je rouháním!

Citace: "Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem."

Odpověď: Toto je lež. Ano, je jen jeden Bůh, ale ten je ve třech osobách, Otec, Syn a Duch svatý. Muslimové Ho neuctívají, ale uctívají nejvyššího akbar - z 360 pohanských bůžků Mekky, Alláha.

Citace Lumen Gentium, 16: "... muslimové se klaní jako my Bohu jedinému, milosrdnému."

Odpověď: Opět stejná lež II. Vaticana. Lumen Gentium také lživě tvrdí, že muslimové jsou duchovní synové Abrahámovi. Ve skutečnosti se na ně vztahují Ježíšova slova: "Vaším otcem není Abrahám, protože mě usilujete zabít." (srov. J 8,37-44) Korán stanovuje trest smrti pro každého muslima, který uvěří v Ježíše Krista.

Citace z Dignitatis Humanae: "Dialog... jedni druhým vykládají pravdu, kterou našli, nebo o které se domnívají, že ji našli."

Odpověď: Je tragédie, že koncil nechtěl rozlišovat mezi pravdou a lží! Pravdu evangelia zaměnil za lži pohanských mýtů!

Citace z dokumentu: "... je však třeba zdržet se všeho, co by působilo dojmem nevhodného přemlouvání..."

Odpověď: Pod manipulačním pojmem nevhodné přemlouvání se zakazuje poslání církve misie!

Citace: "... nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení."

Odpověď: Pravdivou misii koncil zakazuje, ale zamořování pohanskými praktikami, spojenými s okultismem, aktivně propaguje. Tím však II. Vaticanum prosazuje démonské duchovno a likvidaci křesťanství!

Shrnutí:

Mučedníci raději obětovali životy, než by při pohanských obřadech hodili jediné zrnko kadidla na znak úcty k démonům!

Koncil se dopustil tří velkých hříchů:

První hřích: vědomě jednoznačně nevyjadřoval pravdu ani jasně neodsoudil omyly!

Druhý hřích: přijal dvojznačné pojmy, které připouštějí různé výklady. Prosadili je moderátoři tzv. "Rýnské aliance". V pokoncilní době z dvojznačných pojmů vyvodili už jednoznačné závěry a legalizovali hereze.

Třetí hřích: do koncilních dokumentů byly přijaty výpovědi, které jsou na pokraji hereze, či jsou přímo heretické.

Stručně řečeno, II. vatikánský koncil byl největším neštěstím 20. století. Zakotvil, kodifikoval a přijal do nitra katolické církve celou mentalitu moderny, liberalismu a antimorálky. Přijetím dvojznačných pojmů duch lži podminoval všechna dogmata.

Závěr: Bergoglio okupuje papežský úřad nezákonně. Nový pravověrný papež musí jako první krok odsoudit II. vatikánský koncil jako heretický. Pokud to neučiní, dopadne na něho anathema jako na papeže Honoria!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

15. 7. 2019Author: Byzantsky katolicky patriarchat # MavuRyri30
Svet2019-07-23
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Japonsko hodlá zmírnit zákon o klonování							
				Japonsko hodlá zmírnit zákon o klonování
Japonští vědci plánují transplantaci nemocným lidem orgánů živočichů. Rada pro vědecko technickou politiku při japonské vládě doporučila ministrům, aby povolili rozsáhlý výzkum v...
Jan Hus kontra klerikalismus
Ukrajinské ztráty za období 4. - 10.8.2014
Zvyšovanie platov učiteľov nestačí

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0223 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made