Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ženy v Koráne a Sunne 2/2


Ženy v Koráne a Sunne 2/2

Pred príchodom islamu sa so ženami zaobchádzalo často horšie ako so zvieratami.  Prorok (mier s ním) chcel tieto krutosti zastaviť, a preto kázal láskavosť voči nim.  Povedal muslimom:
"Bojte sa Allaha, pokiaľ ide o ženy."
"Najlepší z vás sú tí, ktorí sa správajú najlepšie k svojim manželkám."
"Muslim nesmie nenávidieť svoju ženu, a ak je nespokojný s jednou zlou vlastnosťou v nej, nech je spokojný s jednou dobrou."
"Čím je zdvorilejší k svojej manželke, tým je dokonalejší vo viere."

 

Prorok (mier s ním) bol veľmi dôrazný v nariadeniach pre muslimov, aby boli láskaví k svojim ženám, keď predniesol svoju slávnu Khutbu (reč) na Hore milosti na Arafate v prítomnosti svojich stodvadsaťštyritisíc spoločníkov, ktorí sa tam zhromaždili na púti Al-Wada (Rozlúčková púť).  Pri Khutbe nariadil prítomným, a skrze nich všetkým tým muslimom, ktorí mali prísť neskôr, aby boli úctiví a láskaví k svojim ženám.  I vravel:
"Bojte sa Allaha, čo sa týka žien.  Veru, ste sa oženili s nimi s dôverou Allaha a urobili ste ich dovolenými slovom Allaha.  Máte právo nad nimi a oni nad vami, čo sa týka obživy a oblečenia, podľa svojich možností."
Žena v islame je úplne nezávislá osobnosť.  Môže uzavrieť akúkoľvek zmluvu alebo odkaz na svoje meno.  Má nárok na dedičstvo ako matka, ako žena, ako sestra a ako dcéra.  Slobodne si môže vybrať svojho manžela.  Pohanská spoločnosť spred islamskej Arábie mala iracionálne predsudky voči deťom ženského pohlavia, ktoré pochovávali zaživa.  Allahov posol (mier a pokoj s ním) bol úplne proti takejto neľudskosti.  Ukázal im, že podpora detí ženského pohlavia bude stáť ako ochranný štít pre nich proti pekelnému ohňu:
Prorokova manželka Ajša (mier s ňou) povedala príbeh o žene, ktorá prišla k nej domov so svojimi dvoma dcérami a pýtala si jesť, ale Ajša okrem datle nič iné nenašla.  Keď jej Ajša dala datľu, žena ju rozdelila medzi svoje dve dcéry a sama nejedla nič.  Potom vstala a odišla.  Keď Prorok (mier s ním) prišiel domov, Ajša mu vyrozprávala o tom, čo sa stalo, a on povedal, že tento jej dobrý skutok bude slúžiť ako bariéra pre ňu pred pekelným ohňom.

 

Najhoršie nešťastie pre ženu je, keď jej manžel zomrie a ona ako vdova je zodpovedná za výchovu detí.  Vo východných krajinách, kde si žena  zvyčajne nechodí zarábať na živobytie, sú problémy s vdovstvom neopísateľné.  Prorok Muhammad (mier s ním) vždy zastával vdovy.  Väčšina z jeho manželiek boli vdovy.  V čase, keď vdovám bolo málokedy dovolené znovu sa vydať, prorok (mier s ním) vyzýval svojich nasledovníkov, aby sa s nimi oženili.  Vždy bol pripravený pomôcť vdovám a vyzýval svojich stúpencov, aby urobili to isté.  Abu Hurairah poznamenal, že prorok (mier s ním) povedal:  "Ten, kto sa usiluje pomôcť vdove alebo chudobnému človeku, je ako Mudžahíd (bojovník) na ceste Allahovej, alebo ako ten, kto sa postaví večer na modlitbu a cez deň sa postí."
Žena ako matka má v islame veľkú úctu.  V súvislosti s tým Svätý Korán hovorí o právach matiek v niekoľkých veršoch.  To nariaďuje muslimom, aby preukazovali veľkú úctu svojim matkám a slúžili im dobre, aj keby boli neveriacimi.  Prorok (mier s ním) sa dôrazne vyjadril, že práve matky sú prvoradé.  Abu Hurairah hlásil, že k prorokovi (mier s ním) raz prišiel muž a spýtal sa ho:  "Ó, Allahov prorok, kto je tá osoba, ktorá ma najväčšie právo nado mnou, čo sa týka zdvorilosti a pozornosti?"  Prorok odpovedal:  "Tvoja matka."  "A potom kto?" – zopakoval.  Prorok znova odpovedal:  "Tvoja matka."  "A potom kto?" – opýtal sa znova.  On odpovedal:  "Tvoja matka."  "A potom kto?"  Prorok povedal:  "Tvoj otec."

 

V inej situácii prorok (mier s ním) odporučil veriacemu, aby nešiel na obranu islamu do vojny proti Kurajšovcom, ale aby sa vrátil a slúžil svojej matke, lebo to bude príčinou jeho spásy.  Muawiyah, syn Jahimah, hlásil, že Jahimah prišiel k prorokovi (mier s ním) a povedal:  "Ó, prorok!  Chcem sa pripojiť do boja (na ceste Allaha) a prišiel som sa ťa spýtať na radu."  Prorok povedal:  "Zostaň v matkinej službe, pretože raj je pod jej nohami."

 

Prorokovi nasledovníci prijali jeho učenie a priniesli revolúciu v ich sociálnom postoji voči ženám.  Už ich nepovažovali iba za obyčajné hnuteľné veci, ale ako neoddeliteľnú súčasť spoločnosti.  Prvýkrát dostali ženy právo na podiel na dedičstve.  V novom spoločenskom systéme ženy získali svoju rovnoprávnosť a stali sa aktívnymi členmi spoločnosti, ktorá ich robila užitočnými prostredníctvom ich služieb počas vojen medzi pohanskými Arabmi a vznikajúcou muslimskou spoločnosťou.  Nosili jedlá pre vojakov, starli sa o nich a niekedy dokonca bojovali spolu s nimi, ak to bolo nutné.  Stalo sa samozrejmosťou, že ženy pomáhali svojim manželom na poliach, obchodovali a podnikali samostatne a išli von za prácou, aby uspokojili svoje potreby.
Ajša povedala, že Saudah bint Zamah išla v noci von.  Keď ju Umar uvidel a spoznal, povedal:  "Ó, Saudah, prečo sa nezahaľuješ/neschovávaš pred nami?"  Saudah sa vrátila k prorokovi (mier s ním) a povedala mu o tom, keď večeral vo svojej izbe, a on (mier s ním) povedal:  "Allah vám dovolil, aby ste chodili von pre vaše potreby."

 

Podstatou v učení islamu, čo sa týka muža a ženy, je to, že muž a žena by mali byť oporou jeden druhému, aby ich domácnosť bola šťastným a prosperujúcim miestom, aby boli lojálni a verní k sebe navzájom, a aby sa starali o dobré životné podmienky a blaho ich detí.  Od ženy sa očakáva, že zmierni manželovu prirodzenú prísnosť, a ovplyvní humánne správanie.  Muž má starostlivo vzdelávať ženu, aby spolu vybudovali vlastnosti, v ktorých budú vynikať.

 

Tieto aspekty boli prorokom (mier s ním) veľmi zdôrazňované.  Vyzýval mužov, aby si vzali zbožnú ženu a ženám, aby boli verné svojim manželom a láskavé k svojim deťom.
Prorok (mier s ním) povedal:  "Medzi mojimi nasledovníkmi sú najlepší z mužov tí, ktorí sú najlepší k svojim manželkám a najlepšie zo žien sú tie, ktoré sú najlepšie na svojich manželov.  Za každú z týchto žien je stanovená odmena zodpovedajúca odmene tisícov mučeníkov.  Medzi mojimi nasledovníčkami sú najlepšie zo žien tie, ktoré pomáhajú svojim manželom v ich práci, ľúbia ich za všetko a chránia ich od toho, čo je hriechom.

 

Raz sa Muawiyah opýtal proroka (mier s ním):  "Aké sú práva, ktoré má žena voči svojmu manželovi?"  Prorok odpovedal:  "Nakŕmte ju, keď máte jedlo, oblečte ju, keď sa vy obliekate, zdržte sa od toho, aby ste ju nefackovali na tvári (aby ste jej neublížili) a nenadávajte jej, a neoddeľujte sa od svojej manželky, s výnimkou, keď ste doma."
Prorok Muhammad (mier s ním) nikdy neudrel svoje manželky, a tým dáva krásny príklad pre muslimských mužov, ako sa majú k svojim ženám správať.  Prorokovi (mier s ním) sa prišla sťažovať žena na svojho manžela.  Prorok (mier s ním) jej povedal:  "Neexistuje žena, ktorá by odstránila niečo, a dala to späť na svoje miesto, s cieľom upratania domu svojho manžela, ale Boh jej to dá ako cnosť pre ňu.  Tiež neexistuje muž, ktorý by chodil s manželkou ruka v ruke, ale Allah mu to dá ako cnosť pre neho, a keď ju objíme okolo ramien z lásky, jeho cudnosť sa znásobí."  Raz počul niekoho chváliť ženu z kmeňa Kurajšovcov, "...pretože sú najláskavejšie k svojim deťom, kým sú dojčatá, a pretože pozorne strážia majetok svojich manželov."

 

Šariah (islamské právo) považuje ženu za duchovne a intelektuálne rovnú mužovi.  Hlavný rozdiel medzi nimi je  po fyzickej stránke, na základe ktorej sú zásady spravodlivého rozdelenia práce.  Mužovi prideľuje viac namáhavú  prácu a robí ho zodpovedným za chod rodiny.  Žene prideľuje prácu v domácnosti, výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú najväčší význam v úlohe budovania zdravej a prosperujúcej spoločnosti. 
Faktom je, že dobrá domácnosť funguje na základe jednotnej politiky.  T toho dôvodu Šariah vyžaduje od muža, ako od hlavy rodiny, sa najprv poradiť s rodinou a až potom mať posledné slovo pri rozhodovaní.  Pri rozhodovaní muž nesmie zneužiť svoju výsadu a spôsobiť ujmu svojej manželke.  Akýkoľvek priestupok tohto princípu znamená pre neho riziko straty Allahovej priazne, pretože jeho manželka nie je jeho podriadenou, ale podľa slov proroka (mier s ním), je kráľovnou svojho domu, a túto pozíciu by mal dať každý správny veriaci svojej manželke.  V kontraste s týmto osvieteným učením islamu vo vzťahu k ženám sa v západných krajinách hovorí o oslobodení a emancipácii žien, čo je vlastne skrytou formou využívania ich tela, zbavenia ich cti a degradácie duší!

 

Z originálu od Prof. Abdur Rahman I.Author: helper313 # QaraTacu42
Svet2013-07-0524
-
 42% ( 16 people voted )
+
zasa propagácia vášho pri ..... náboženstva.
chceli by ste sa tváriť ako baránkovia, ale ste len vlci v jeho koži.

klifton # GexiSosy84
-
 68% ( 12 people voted )
+
2013-07-06 05:56:56 5f66bf8c
helper313
http://novotnyjiri.blog.idnes.cz/c/193779/Navod-ja
k-bit-zeny-bez-modrin-a-zlomenin.html
Tak si prečítaj realitu a nie reklamu na islam, ako to robíš ty.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 09:56:03 4e623eea
michal: Realitou sú pedofilní katolícki kňazi. Realitou je korupcia a pranie špinavých peňazí vo Vatikáne. Realitou je aj pokrivenosť súčastných cirkevných vieroúk (nielen kresťanských, ale aj moslimských a iných).

Ľudia napriek tomu nezanevreli na odkaz Ježiša Krista, Mohameda a ostatných Božích prorokov, pretože tí, ktorí chcú mať poznanie vedia, že učenie prorokov nemá nič spoločné s demagógiu súčasných "duchovných", ktorí uprednostnili uspokojovanie vlastných túžbob pred pravdou.

helper313 # QaraTacu42
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-07-06 10:24:28 b2280156
Rozumný človek moderného veku sa musí bezpodmienečne odvrátiť od akýchkoľvek bludov, ktoré ponúkajú akékoľvek náboženstvá. Náboženstvo prináša postupnú degeneráciu osobnosti, stratu súdnosti a logického uvažovania. Svet takýchto duševne postihnutých sektárov (hovoríme im veriaci) je zúžený do mantinelov dogiem, nemajúcich oporu v realite života. Stávajú sa z nich tupé ovce, duševné zombie, upierajúce sa k rozprávkovým modlám. Sú to úbožiaci, ktorých by sme mali my -pokrokoví ľudia - skôr ľutovať. Kto tejto zvrátenej úchylke raz prepadne, niet cesty späť. Dokonca i zriedkavo vyliečený dogmatik má sklony k recidíve a už z neho nebude nikdy plnohodnotný človek, ktorému by bolo možné dôverovať. Udržiavajte si od takýchto oviec radšej odstup... (zo školskej úvahy na tému Kostolné stádo vs. moderná spoločnosť, výber)


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 52% ( 13 people voted )
+
2013-07-06 10:58:40 bc7b649f
helper313 :


Čítal si niekedy poriadne celý korán a všetky , čo sa tam píše ? Ak áno, tak by si mal vedieť, že sú tam priamo názory, ktoré sú nezlučiteľné napríklad s rovnoprávnosťou žien a mužov.Ďalej state, ktoré priamo požadujú, aby sa islam šíril silou. A keď už hovoríš o pedofílií kňazov, tak si zisti koľko rokov mala Ajša, keď s ňou veľký "prorok" začal žiť...
O takom Kristovi, čo je podľa mnohých len vymyslená postava, sa veru nepíše, že by žil s 9 ročným dievčaťom...) To len dávam ako porovnanie, veď islam uznáva Krista ako proroka, keď už nie ako Boha..)


Problémom je, že samotný korán má mnohé state kontroverzné, a to už nepíšem, čo z toho potom vyplýva pre rozne islamské odnože, ako napríklad to, čo je teraz v SAE.michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 14:03:56 b2296951
helper313


A teraz, čo nám ponúka skutočne Šariah :
Zákazy a příkazy


Za konzumaci alkoholu trest bičování. Za nemanželský sex trest smrti ukamenováním. Za kritiku islámu, koránu, Mohameda trest smrti. Zobrazování Mohameda zakázáno. Konzumace vepřového masa zakázána. Chov nečistých zvířat (jako jsou např. psi) je zakázán. Ve školách a veřejných budovách musí být zajištěno, že muži a ženy budou drženi odděleně. Společné sprchování na bazénech nebo kdekoliv jinde zakázáno, i kdyby se sprchovali lidé stejného pohlaví. Hudba zakázána, povolen je pouze poslech recitací koránu. Věda a výzkum - povoleno pouze to, co není v rozporu s islámem (například informace o pravěku, brontosaurech, tvrzení že země je kulatá, evoluce, to vše je zakázáno jako lživé - vše přece stvořil Alláh). Ženy jsou povinny se na veřejnosti zahalovat a nesmí přijít do kontaktu s mužem, který není přímý příbuzný (otec, bratr, děd, strýc). Ženicha vybírá rodina, ve svatební noc musí být nevěsta panna. V opačném případě by zneuctila rodinu a rodinou zvolený mužský příbuzný by ji musel zavraždit, aby očistil rodinnou čest. Ženy nesmí zadat příčinu aby si jí muž všiml. V případě znásilnění je totiž podle islámu na vině znásilněná a čeká ji trest 100 ran holí. Správná muslimka musí být zahalena, a nesmí na sebe nijak upozorňovat. V praxi to znamená nenosit podpadky, nepoužívat parfém ani výrazné líčení, aby neprovokovala. Nesmí být vidět nalakované nehty ani šperky. Lak na nehty je problém i pokud má muslimka na rukou černé rukavice: před pravidelnou modlitbou (která se provádí 5x denně), se totiž musí všude očistit a pod lak na nehty se rituální mytí nedostane, modlitba by tedy nebyla platná. Řada laků na nehty navíc obsahuje výživnou želatinu, která je z vepřového (zakázané). Stejně tak gumoví medvídci jsou zakázaní, protože obsahují želatinu. Smí se konzumovat pouze maso certifikované jako "halal", to znamená, že zvířeti muslimský řezník podřízl krční tepnu a nechal ho vykrvácet. Během toho, co se zvíře dusí vlastní krví, mu byly recitovány verše z koránu. Pouze takové maso je pro správného muslima "čisté". Islám neuznává listinu základních práv a svobod, je totiž vytvořena člověkem a tudíž je zavrženíhodná, Alláh o žádných lidských právech nemluvil. Jednou z důsledků toho jsou sňatky s dětmi. Mohammed se oženil s Ajíšou v jejích šesti letech, přestože mu bylo 51 let. Dolní hranici dívek pro vstup do manželství od té doby v islámu nikdo neuznává.

No a co ty popravy?
Írán, Somálsko, Afgánistán trestá nevěrné ženy nebo páry kamenováním. V některých islámských zemích (například Maledivy) ale za nevěru hrozí pouze bičování na veřejnosti. Homosexualitu trestá Írán smrtí oběšením, v jiných zemích, jako Indonésie nebo Malajsie čeká homosexuály bičování a žalář. Islámské právo šaría tresty přesně specifikuje. Například pokud je žena těhotná, kamenování se odkládá na dobu po porodu.
Za kritiku islámu, Mohameda, šaríi patří trest smrti. V Pákistánu má tato část šaríi formu zákona "proti rouhání", který stanovuje za kritiku koránu doživotí, za kritiku Mohameda trest smrti. Zákon proti rouhání se pokusila loni prosadit konference OSN (s názvem Durban II) ve všech členských státech. V OSN je totiž nejsilnějším seskupením států otganizace islámské konference, sdružující islámské státy. Ty využily konferenci o rasismu k pokusu prosadit zákaz kritiku islámu na celé planetě. Díky řadě západních států. včetně České republiky, tento návrh neprošel.

Bude zavedeno islámské právo šaría i v Evropě?
Už se tomu děje. O zavedení šaríi se už roky snaží na 400 islámských evropských organizací, které se sdružily v "Chartě evropských muslimů" Jejich cílem je právě tlak na postupné zavádění islámského práva šaría v evropských zemích ve všech aspektech: zavádění islámských stravovacích norem "halal", pozitivní diskriminace muslimů, zákaz kritiky islámu....

V řadě evropských zemí přináší jejich snažení první ovoce: V listopadu loňského roku vydal britský Úřad pro muzea, knihovny a archivy nařízení, podle kterého musí být korán umístěn pouze na nejvyšší polici. Měsíc předtím otevřela v Německu první šaría banka, fungující podle islámských pravidel. Podobné banky už ale ve Velké Británii fungují roky. Od prosince pak bylo belgickým policistům novou vyhláškou Federální policie nařízeno, že zahalená muslimka může být legitimována pouze ženou-policistkou. V únoru tohoto roku začal francouzský řetězec rychlého občerstvení převádět svoje pobočky na islámskou halal stravu. Minulý měsíc oznámila městská rada ve Staffordu, že všech 52 základních škol v části Londýn-západ bude převedo na islámskou stravu halal.

Teď už chápete, co myslí muslimové tím, když říkají, že vás islám obohatí?


Takže, tomuto ty robíš reklamu. Lebo toto je skutočné dodržiavanie islamu, teda aj islamské právo Šariah...

michal # RabyFaso02
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-07-06 14:11:41 b2296951
loading...
V článku sa píšu čisté klamstvá a demagógia,
sú to len z Koránu vytrhnuté z kontextu pozitívne hlášky na ženy.
Podľa islamského práva (resp. islamsko-štátneho práva),
napr. sa na súdoch sila výpovede jedného muža rovná výpoveď dvoch žien, pretože ženy sú tam považované za nedôveryhodné bytosti.
Navyše v islamských štátoch sa prakticky nikdy nestane, že by žena vyhrala nejaký súdny spor. To je sväté učenie proroka Mohameda o ženách

Islamisti sú tiež aj nechutní zvrhlíci a robia beztresne zločiny, za ktorého sa podľa slovenských zákonov dá dostať aj 20 rokov. Ide napr. o znásilnenie žien:
http://referaty.aktuality.sk/islam-a-z
eny/referat-24037#

http://novotnyjiri.blog.idnes.cz/c/
184550/Ctrnactiletou-divku-ubicovali-k-smrti-za-to
-ze-byla-znasilnena.html


montenegro # NycyQywa82
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-06 14:25:02 5057d10a
montenegro :
Hrozný prípad a ukážka uplatnenia islamského práva v praxi..Až islam prevládne v Európe kvoli zločinným, vlastizradným politikom, čo tu importujú týchto afrických a iných vyznavačov islamu nasilu a proti voli vačšiny európskeho obyvateľstva, tak koniec Európy a jej kultúry... I keď už z nej v súčasnosti moc nezostalo...

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-06 14:44:40 b2296951
Mohamedovi "zjavil" islám židovský rabín,tak to aj vyzerá.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-06 20:35:07 542f3e12
Pre helpera a podobných magorov:

Ženy v islame
http://www.youtube.com/watch?v=nbNzeAQePZo

filip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 20:45:01 542f3e12
Islamský duchovný vysvetľuje ako byť ženy :
http://www.youtube.com/watch?v=FLbM2nwnjtY

pitbul # VydoSaki35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 10:24:51 d5d75caa
http://referaty.aktuality.sk/islam-a-zeny/referat-
24037#
pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 10:53:56 d5d75caa
Zecharia Sitchin v knihe Dvanásta planéta vám povie kto ste, vy božie hoviadka, odkiaľ ste prišli a kam smerujte vy duchovne zotročený veriaci vo všetko, len nie vo vlastný rozum. Všetky náboženstvá sú o ovládnutí más, zotročení ducha a ukradnutí hodnôt, ktoré tvorca - človek vytvorí vlastnou prácou.

Každá doba si prispôsobila dejiny vo svoj prospech, stalo sa tak v Tóre, Talmude, Kabale, Novom zákone, Islame a Biblia je skutočne ukážková znôška manipulácie s človekom. Kresťanstvo odjakživa slúžilo na bohatnutie elít. Krst decka je násilie páchané na decku, ktoré sa nevie brániť, nemá rozum a to vo veku, keď sa u človeka vytvárajú návyky a model správanie na celý život a ktorých sa človek nevie zbaviť celý život, podvedomie mu to zakazuje. Človek má zábrany vzdelávať sa, poznať reálny svet a rozhodovať sa na základe vlastného rozumu. Je duševným otrokom, producentom hodnôt /aspoň niektorí/, o ktoré je celý život okrádaný štátom a politikmi, ktorí sú zase výkonnými orgánmi neviditeľnej celosvetovej finančnej moci.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-07 11:03:04 57f4ca0a
,
illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:01:21 b229b055
I stvorili sme pre peklo veľa žinnov a ľudí (spomedzi žinnov a ľudí, ktorých sme stvorili, skončí veľký počet v pekle). Majú (títo žinnovia a ľudia) srdcia, ktorými necítia (nevnímajú a necítia nič) a majú oči, ktorými nevidia (aj keď sa pozerajú na pravdu, nevnímajú ju) a majú uši, ktorými nepočujú (aj keď pravdu počujú, nevnímajú ju). (Títo ľudia vnemy a zmysly, ktoré im Boh dal, nepoužívajú na to, na čo
boli určené, na spoznávanie Boha.) Oni sú ako dobytok, ba ešte vo väčšom blude sú. (Porovnanie s dobytkom sa tu uvádza preto, že dobytok ide tam, kam je vohnaný, bez toho, aby premýšľal o tom, kam ide a prečo.) To sú tí nepozorní (a neznalí, ktorí si to najpodstatnejšie v živote nevšímajú a nevnímajú). (7:179)

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:03:19 b2280156
Z koránu je to preložené takto :
"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký."
pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:09:51 d5d75caa
helper313 . Ale máš pravdu že je tam napísané aj že muž by mal byť k žene dobrý ako si hovoril , ale nevidieť tam tú rovnosť ako si nám v týchto tvojich článkoch spomínal .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:17:33 d5d75caa
helper313 :
Nemáš argumenty, tak ti zostala klasika, strašiť islámskym peklom...Čakám, kedy tým, čo oponujú tvojim ilúziám o pravde prehlásiš klasickú islamskú fatvu..
Až si prečítaš to, čo napísal pitbul a súhlasíš aj tu s názorom "veľkého proroka", tak diskusia s tebou o kráse islamu je zbytočná...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:20:24 b22954ef
helper313 . Mohol by si mi preložiť v ľudskej reči čo si myslel , lebo mi to príde že to mohlo byť myslené aj tak že šírime hnev a aj tak že sme duchovne neznalí .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:33:29 d5d75caa
helper313 . Mohol by si mi preložiť v ľudskej reči čo si tým posledným príspevkom myslel , lebo mi to príde že to mohlo byť myslené aj tak že šírime hnev a aj tak že sme duchovne neznalí .
pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 12:35:10 d5d75caa
"O takom Kristovi, čo je podľa mnohých len vymyslená postava, sa veru nepíše, že by žil s 9 ročným dievčaťom...)"
Naozaj, o ňom sa píše len to, že obcoval s dospelými chlapmi, hehe.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 14:08:07 c16eba66
Pock :
V Novom zákone, ako knihe kresťanstva sa to rozhodne nepíše, a to, čo napíšu nejakí takzvaný pisálkovia nemá žiadnu váhu...hehe...Ale to ty aj tak nepochopíš.Takže tebe niečo obcuje v hlave, ale rozum to nie je..) Naproti tomu v koráne ako posvatnej knihe islamu sa o Ajši a Mohamedovi píše..A to je rozdiel..Ale nečakám, že by si bol schopný pochopiť ten rozdiel..hehehe..
A to sa ešte rieši, čo mala Ajša 6 rokov alebo 9, keď s ňou Mohamed začal žiť..To by nám tiež helper313 mal vysvetliť...)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 14:32:34 b22954ef
Islam je veľmi pokrytecké náboženstvo.
Viete prečo islamské ženy musia byť zahalené?
Je to preto, aby nezvádzali cudzých mužov, totiž podľa islamu, pokiaľ žena nemá zahalenú tvár a nohy už môže zvádzať mužov. Veľmi choré názory ohľadom sexuálnej morálky

Na druhej strane sú ale moslimovia nehorázni sexuálni, pedofilní zvrhlíci,
ktorí znásilňujú a psychicky a fyzicky smrzačujú malé dievčatá, pretože konajú podľa vzoru ich perverzného otca - Mohameda

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-07 17:30:06 5057d10a
že ženy v koráne! :)))
ja som otvoril korán ba aj bibliu, a žiadne ženy tam neboli. ak chcete ženy, choďte radšej na dydžinu alebo do kaderníctva! alebo do báru, ale nie typu "modrá ustrica" tam si dávajú zrazy dzurinda s kaníkom.

Pandemonium # LeriGuni20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 18:10:21 b2294e6c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0368 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo