Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zdobrovoľniť sociálne poistenie? Prečo nie


Zdobrovoľniť sociálne poistenie? Prečo nie

Obrovskú položku, ktorá na Slovensku znižuje čistú mzdu pracujúcich, tvoria sociálne a zdravotné odvody.


Hlavným argumentom ich existencie je garancia sociálneho zabezpečenia populácie v prípade zdravotných problémov, resp. krátkodobého (choroba) či dlhodobého výpadku príjmu (dôchodky).

Odvody však okrem zdravotného a dôchodkového poistenia tvoria aj ďalšie položky, ktoré musia povinne platiť zamestnanci aj živnostníci, a o ktoré sami možno ani nemajú záujem, keďže im prinášajú len nízku pridanú hodnotu. Aj pri zachovaní základných sociálnych istôt preto existuje priestor na zdobrovoľnenie, resp. zrušenie niektorých častí sociálneho poistenia.

Starobné poistenie a rezervný fond

Mnoho zamestnancov netuší aké odvody, v akej výške, a na čo vlastne platia. Zatiaľ čo účel starobného poistenia je pomerne zjavný, účel rezervného fondu už menej. Rezervný fond má slúžiť na vykrytie strát iných sociálnych fondov. Keďže však fond starobného poistenia je (a ešte aj dlho bude) hlboko deficitný, v praxi je každý rok celý príjem rezervného fondu presmerovaný do fondu starobného poistenia. Rezervný fond tak vlastne len zahmlieva realitu deficitu dôchodkového systému pred pracujúcimi, ktorí platia odvody. Mal by byť preto zlúčený&n bsp;s fondom starobného poistenia.

Bilancia fondu starobného poistenia v roku 2012 bola strata vo výške 2,5 mld. eur(odvodové príjmy fondu boli 2,2 mld. eur, výdavky na dôchodky 4,8 mld. eur). Táto strata sa vykrýva z rezervného fondu solidarity (770 mil. eur) a z prebytkov ostatných fondov sociálneho poistenia (prebytky fondov invalidného, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti dosiahli v minulom roku 308 mil. eur; hlboko stratový je len fond starobného poistenia). Stále to však nie je dosť, zvyšok sa preto dopláca dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Na základe transferov z prebytkových fondov Sociálnej poisťovne môžeme konštatovať, že efektívna sadzba odvodového zaťaženia do starobného fondu sociálneho poistenia bola 24,6 %&nb sp;(tj. odvody, ktoré nakoniec skončili vo fonde starobného poistenia). Jedná sa teda o výrazne vyššie percento ako 18 %, čo je oficiálna sadzba odvodu.

Ak do vyššieho odvodového zaťaženia premietneme aj minuloročnú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 600 miliónov eur, ktorá tiež pláta dieru vo fonde starobného poistenia (nad rámec dotácie výpadku príjmov kvôli II. pilieru), dosahuje celková efektívna výška odvodu 28,3 %. Zakrývanie skutočnej výšky deficitu dôchodkového systému tak výrazne poškodzuje sporiteľov v II. pilieri, pre ktorých sa nárok na dôchodok z I. piliera určuje na základe pomeru 14/18, a nie 21/25, čo by viac zodpovedalo realite.

Invalidné poistenie

Invalidné poistenie sa považuje za súčasť dôchodkového poistenia (starobné poistenie, rezervný fond, invalidné poistenie). K plneniu poistnej udalosti dochádza pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo zlého zdravotného stavu (viac ako 12 mesiacov).

Nemocenské poistenie

Zahŕňa najmä vyplácanie dávok v prípade práceneschopnosti, resp. materskú.Ne mocenské poistenie je napríklad v Českej republike pre živnostníkov dobrovoľné. Človek si vie koniec-koncov sám zvážiť riziká, či občasnú práceneschopnosť vykryje z vlastných zdrojov, alebo sa radšej proti nej poistí. Takéto poistenie je pritom štandardne poskytované súkromnou sférou.

Materskú dávku nemožno považovať za poistnú udalosť, keďže nie je splnená podmienka náhodnosti a nepredvídateľnosti. Pomoc matkám v núdzi by mala byť adresná, a smerovať zo systému štátnej sociálnej pomoci (nie z odvodového systému).

V rámci nemocenského poistenia sa poskytuje ešte ošetrovné (n hrada príjmu poistenca ošetrujúceho blízkeho), ktoré by rovnako malo byť preradené z odvodového systému do systému štátnej sociálnej pomoci. Poslednou dávkou financovanou z nemocenského poistenia je vyrovnávacia dávka pre tehotné ženy, ktoré boli preradené na pracovné miesto s nižšou mzdou z dôvodu gravidity. Vzhľadom k tomu, že túto dávku poberalo v minulom roku 81 žien, je namieste sa zamyslieť, či administrácia dávky nepresahuje náklady na jej vyplácanie.

Štátne nemocenské poistenie by preto malo byť pre pracujúcich dobrovoľné, a ponechať jeho poskytovanie primárne na súkromnú sféru.

Úrazové poistenie

Z fondu úrazového poistenia sa vyplácajú dávky v prípade úrazu zamestnanca. Do tohto fondu však rovnakou sadzbou prispieva zamestnávateľ drevorubača aj sekretárky, ktorí majú zjavne iné riziká aj inú závažnosť potenciálnych úrazov. Poisťuje sa de facto zamestnávateľ pre prípad úrazu zamestnanca. Toto poistenie dlhodobo vykazuje obrovské prebytky, preto je s cieľom jeho zlacnenia a vyššej flexibility vhodné preniesť ho na súkromnú sféru.

Ak by neprešiel model úplnej dobrovoľnosti v dohode o krytí nákladov pracovných úrazov medzi zamestnancom a zamestnávateľom, mohlo by úrazové poistenie fungovať podobne ako povinné poistenie vozidiel s konkurenciou poisťovní. Tento model by mal principiálnu výhodu v tom, že zamestnávateľ by mal nákladovú motiváciu znižovať riziká pri práci, sadzba "bezpečných" zamestnávateľov by bola podstatne nižšia ako tých, u ktorých často dochádza k úrazom.

Slovenským špecifikom je, že zatiaľ čo sekretárka zamestnaná vo firme musí byť v Sociálnej poisťovni povinne úrazovo poistená, stolárovi pracujúcemu na živnosť štát túto alternatívu neposkytuje, ani keby mal záujem. Možnosť úrazovo sa poistiť SZČO v Sociálnej poisťovni totiž zákon vylučuje.

Poistenie v nezamestnanosti

Systém poistenia v nezamestnanosti nie je poistením v pravom slova zmysle, keďže poistenci môžu mať priamy vplyv na vznik poistnej udalosti. Zásluhovosť v tomto prípade ide na úkor princípu solidarity, keď štát v praxi vypláca bývalým vysoko príjmovým zamestnancom dávky v nezamestnanosti vo vyššej výške, než sú príjmy pracujúcich, ktorí sa na tieto dávky svojimi odvodmi skladajú (to platí aj po znížení maximálnej dávky v minulom roku z viac ako 1 000 eur na 800 eur).

Štátne poistenie v nezamestnanosti by preto malo byť zrušené. Potrebu zdrojov v prípade straty zamestnania musí každý sám za seba riešiť tvorbou úspor, alebo súkromným poistením výpadku príjmov. V prípade neexistencie úspor chudobnejšej časti nezamestnaných existuje záchranná sieť vo forme štátnej sociálnej pomoci s dávkou v hmotnej núdzi.

Garančný fond

Z garančného poistenia sa vyplácajú neuspokojené nároky na mzdy zamestnancov, ktorých zamestnávateľ sa ocitol v platobnej neschopnosti, rovnako ako nevyplatené príspevky do II. piliera. Neexistuje však dôvod, pre ktorý by náhrada ušlej mzdy a príspevkov niektorým zamestnancom musela byť hádzaná na plecia všetkým zamestnávateľom (ktorí povinne platia odvody do fondu garančného poistenia), čím sa predražuje cena zamestnávania. Nie všetci zamestnávatelia sú rovnako rizikoví. Garančné poistenie (ako nástroj solidarity v sociálnom systéme) by preto malo byťnahradené fin ancovaním ušlých príjmov zamestnancov priamo zo štátneho rozpočtu (resp. z daní).

Záver

Aj pri zachovaní základnej solidarity v sociálnom systéme existuje priestor na zrušenie, resp. zdobrovoľnenie niektorých častí sociálneho poistenia, a to najmänemocenského, úrazového a poistenia v nezamestnanosti. Odvody na tieto poistenia dnes tvoria spolu 5,6 % hrubej mzdy priemerného zamestnanca. Jedná sa preto o zdroje, ktoré by mohli byť ponechané v peňaženkách zamestnancov namiesto toho, aby boli naďalej odoberané štátom výmenou za služby, o ktoré mnohí ani nemajú záujem.

Hoci by ich zrušením vzrástla diera Sociálnej poisťovne v dôchodkovom systéme (prebytky fondov sú používané na výplatu dôchodkov), prenesenie týchto nákladov na štátny rozpočet by zvýšilo tlak na pokračovanie reformy I. piliera. Navrhované zrušenie odvodov by zároveň vytvorilo priestor konkurencii vytvárať nové flexibilnejšie produkty, z ktorých by profitovali tak zamestnávatelia, ako aj zamestnanci.

 

http://www.iness.sk/stranka/8908- Zdobrovolnit-socialne-poistenie-Preco-ni e.html



Author: Jan Dinga # FifyGybi46
Slovensko2013-10-094
-
 50%  ( 10 people voted )
+
mudre,treba vsetko vratit do stavu ako to zacalo,cize ziadne zdravotne ,socialne ,dochodkove poistenie kazdy nech si to plati sam.nech tu uz konecne mame ten naozajstny kapitalizmus.

kvak # FyduWaxo86
-
 60%  ( 5 people voted )
+
2013-10-09 18:57:20 c3a873d1
ja by som zašiel ešte ďalej . čo takto zrušiť zákony a nech si každý robí čo si zaumieni .ako sa nám to tu potom pekne vyčistí od kadejakých neschopných , starých , chorých parazitov ...

pepe # SowuGami78
-
 43%  ( 4 people voted )
+
2013-10-09 20:23:30 b228dc9a
Treba sa predovšetkým pozrieť kto poberá NEOPRÁVNENE dôchodky. Je mnoho neprispôsobivých/cigánok (a nielen cigánok), ktoré ani jeden deň napracovali, ale napriek tomu dostávajú priemerný dôchodok. Je to veľmi nespravodlivé voči pracujúcim pri pásoch denne za minimálnu mzdu, takže dôchodok je možno až polovičný oproti priemernému! Takto sa odčerpávajú peniaze zo sociálného fondu a tento fakt budí nevraživosť voči neprispôsobivcom, ktorí sú - povedzme si rovno - prižívnici na poctivo pracujúcich. Tu treba dodržať zásadu: kto nerobí, nech neje! A navyše: naši "zakonodarcovia" by konečne mali prijaťzákony spravodlivé, rozumné, praktické, logické a v prospech národa/ľudu. Zdá sa však, že je to číra utópia.
Kojokok # NodeKafu68
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2013-10-10 07:31:33 d4254012
A teraz pripočítaj k 47% ešte 20 % daňovú povinnosť a 20 % depeháčku a zistíš, že vlastne zo 100 % zárobku ti zostane veľký prd. Skoro všetko ti zoberie štát a takmer nič neponechá pre exekútorov...

Prokop # MoroDopu49
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2013-10-10 23:34:42 5c3c38eb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Sociálna poisťovňa - prvoaprílová inštitúcia


Sociálna poisťovňa - prvoaprílová inštitúcia
Nerozumiem prečo si zamestnanci Sociálnej poisťovne (pravdepodobne ich nadriadený, ktorý vymýšľajú nezmyselné nariadenia) robia z ľudí žarty...
Spotrebné dane robia chudobných chudobnejšími
Anarchokapitalismus v kostce (3/16)
POTŘEBUJEME EU NA TO, ABYCHOM KOUPILI DĚTEM JABLKO?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0282 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made