Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zastaralé zdravotnictví a sociální péče za komunismu


Zastaralé zdravotnictví a sociální péče za komunismu

Dnes mnoho lidí tvrdí, že za komunismu bylo výborné a dobře fungující zdravotnictví. No samotní komunističtí představitelé to tak růžově neviděli. Ani situace v oblasti sociální péče a výši důchodů nebyla nijak extra dobrá. To si nyní přiblížíme.

Zdravotnictví

Na 4. schůzí ČNR dne 11. prosince 1986 socialistický poslanec Jiří Fleyberk konstatoval, že největší nárůst rozpočtových výdajů byl ve zdravotnictví. A prohlásil, že jde nyní o to, aby tomuto nárůstu nákladů odpovídala také péče o pacienty [1]. Možná tedy nákladům asi tato péče plně neodpovídala. Lidovecká poslankyně Marie Sobotová referovala o nízkých motivacích pojištěnců veřejného pojištění: "Skutečnost, že léčebně preventivní péče je poskytována bezplatně a na vysoké odborné úrovni, je pro občany této země samozřejmostí. Protikladem k uvedeným výdajům za léčiva je zjištění, opírající se o výsledky průzkumů ministerstva zdravotnictví ČSR, že jen asi 3/4 vydaných léků je účinně užíváno. I nevyužité léky však musely být vyrobeny, opatřeny obalem, mnohdy dovezeny, skladovány, distribuovány. Vyvstává tedy potřeba využití rezerv v hospodárném využití léků, zejména výchovou občanů k vyšší léčebné kázni. Lépe hospodařit by bylo možno i zhodnocením použitých obalů nebo úpravou obalů a balení léků, dlouhodobě aplikovaných." [2]. To, že však někdo užije lék ještě neznamená, že to bylo skutečně žádoucí využití léku, a to zvláště za situace, kdy je placení za léky odděleno od jejich spotřebovávání. Za této situace se budou léky užívat více než je potřeba.

Zaostávání československé socialistické ekonomiky za vyspělým světem dokládá řeč bezparjitního poslance MUDr. Josefa Domase na 5. schůzi ČNR dne 30. března 1987: "Při průzkumech jsme mohli konstatovat, že naše vývojová základna je schopna tvořit progresivní elektronické celky dobrých parametrů. Brzdou vývoje a výroby a tím i realizace v praxi je však nedostatek progresivních elektronických součástí. Inovační cyklus trvá příliš dlouho v porovnání s vyspělými státy a technologie se jeví jako nejslabší článek inovačního procesu. K otázce obchodní realizace jsme se setkali s ne vždy dobře fungujícími kooperačními vztahy i mezi státy RVHP, kde bude nutno pokročit ve vyjasnění otázek výrobní specializace v oblasti lékařské elektroniky, která by umožnila účinněji a efektivněji využívat stávající výzkumné a vývojové základny. Již více jak deset let je vyvíjen vlastní dialyzační přístroj, zatím však nebyl vyvinut přístroj požadovaných parametrů a spolehlivosti a tato skutečnost je brzdou rozvoje dialyzační sítě." [3].

Poslanec si také stěžoval na malou schopnost inovací domácího průmyslu ohledně zdravotnického zařízení a na nespolehlivost některých vyráběných součástek: "Při analýze zkvalitňování diagnostického procesu jsme mohli konstatovat, že rentgenová technika je vyráběna na dobré technické úrovni, některé špičkové výrobky jsou konkurence schopné i na zahraničních trzích. I zde je však nezbytný proces inovace, vývoj vysokoobrátkového zdroje a nové generace zesilovačů velkoplošného typu. Jak ve výrobních závodech, tak i poznatky poslanců z volebních obvodů však ukázaly, že rychlost zavádění inovovaných diagnostických přístrojů do praxe je pomalá především z nízkých investičních zdrojů jednotlivých zdravotnických zařízení. V současné době nebyl dosud vyvinut potřebný ultrazvukový přístroj pro klinickou potřebu. Tento diagnostický přístroj znamená kvalitativní skok v neinvazní diagnostice. Při zavádění ultrazvukové techniky jsme dosud závislí na devizově náročných dovozech, i když již pět prototypů těchto přístrojů je připraveno ke klinickému testování. Vybavení sítě zdravotnických zařízení těmito přístroji je nezbytné, neboť rozhodujícím způsobem zkvalitňují a zrychlují diagnostický proces a tím jej i zlevňují, snižují se náklady na přepravu nemocných atd. V posledních letech byl zaznamenán i pokrok ve vývoji a výrobě lékařské elektroniky. I zde však trvá devizová náročnost hlavně na dovozy elektronických součástek, neboť náš elektrotechnický průmysl nevyrábí tyto součástky s požadovanými parametry spolehlivosti. Toto v plné míře platí o našich kardiostimulátorech. Zatím není vyráběn programovatelný kardiostimulátor, který je pro klinickou potřebu dovážen. Konkrétním naplněním mezinárodní spolupráce ve vývoji je vývoj číslicového opthalmotonometru s dobrými parametry." [4]. Patrná je zde závislost zdravotnictví na dovozu z nesocialistických zemí. Tedy zemí, které měly dle socialistických teorií upadat. Uvedené přístroje se měly přece vozit přesně opačným směrem. Tato citace dokomunetuje i vzájemný obchod mezi socialistickými a nesocialistickými zeměmi.

Také některé moderní, ale vcelku banální věci se v ČSSR, ale ani v RVHP, nevyráběly: "Pozornost z pohledu vědeckotechnického rozvoje jsme věnovali i hospodářsko-technickým provozům v resortu zdravotnictví. Ověřili jsme si, že některá hlavně pražská- zařízení tohoto druhu nutně potřebují modernizaci. Zařízení stravovacích provozů je převážně tradiční a moderní zařízení, např. konvektomaty, rychlovarné kotle, se v ČSSR ani v jiných socialistických státech prakticky nevyrábějí. Pokud se vyrábějí, tak pouze ojediněle a v malém množství. Je žádoucí více rozšířit tabletový systém distribuce jídel v nemocnicích. V oblasti prádelen je situace obdobná. Bude potřeba zastaralá zařízení s fyzicky náročnou obsluhou zmodernizovat. Dobrý příklad moderní prádelny jsme viděli ve fakultní nemocnici Motol. Víme, že je to drahá záležitost, protože kompletní prací linky dosud dovážíme převážně z nesocialistických států." [5]. Shodou náhod (anebo záměru?) byl hned vedle nemocnice v Motole umístěn i "Státní ústav národního zdraví" (dnešní nemocnice Na Homolce). Známějším byl pod názvem Sanopz. Toto zařízení bylo určeno pro vysoké komunistické funkcionáře. Vzniklo tak zdravotnické zařízení s vysokým standardem nemocniční péče, vybavené v některých oborech kvalitní léčebnou a diagnostickou technikou. Jeho součástí byl dokonce i bazén [6].

Situace však byla dle téhož poslance horší, protože docházelo i místy ke spotřebování kapitálu ve zdravotnictví: "Při poslaneckých průzkumech jsme se zabývali otázkou přístrojového vybavení zdravotnického terénu technikou vzhledem k současným požadavkům a k tomu, že v těchto zařízeních je poskytováno největší procento zdravotnických služeb. Mohli jsme konstatovat, že devizové zdroje ministerstva zdravotnictví ČSR jsou omezené a prakticky nejsou přidělovány tyto prostředky na zařízení nemocnic s poliklinikou prvního až třetího typu. V oblasti pořizování tuzemské techniky je též řada problémů. Základním rysem jsou nízké investiční limity jednotlivých ústavů národního zdraví. Ověřili jsme si, že prostředky, poskytované na přístrojové investice často nestačí k pouhé reprodukci přístrojového vybavení a tím se nedaří překonávat stávající situaci. Z ústavu národního zdraví ve svém volebním obvodu mám informaci o klesajícím trendu výše rozpočtových prostředků. Při vyčíslené hodnotě základních prostředků, která činí asi 20 mil. Kčs, by bylo potřebné investovat k pouhé reprodukci 5 10 %, tj. asi 1 2 mil. Kčs. Skutečnost je taková, že prostředky na 8. pětiletku činí přibližně 300 000 Kčs ročně." [7]. Tj. místo 5 až 10 % šlo jen o 1.5 % potřebných investic v daném obvodu. Při stávajícím napnutém stavu rozpočtu nebylo, kde další volné zdroje brát. Zdroje by se musely uspořit někde jinde, čili někde jinde by se musely přestat alespoň částečně pokrývat jiné potřeby občanů či vládců. Pokud by k tomu nedošlo, tak by rozsah zdravotní péče byl v budoucnosti neudržitelný a musel by se redukovat. Určité zanedbání reprodukce v jednom časovém období navíc znamená o to větší výlohy v následných obdobích.

Komunistický poslanec Miroslav Mrázek na 6. schůzi ČNR poukázal na špatný stav vozového parku záchranné služby v některých oblastech a i na nedostatek a zastaralost přístrojů: "V souvislosti s činností národních výborů, respektive zajišťováním jejich úkolů v oblasti zdravotnictví vyvstala v několika výborech, a někde opakovaně, kritika současného, naprosto neuspokojivého vozového parku sanitek. Jde nejen o nedostatečné počty provozu schopných vozů, ale i o nevyhovující užitné vlastnosti a technické parametry současných vozů Š 1203. Víme, že nedostatečná kvalita sanitních vozidel Š 1203 byla naposledy kritizována na březnové společné schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění. Odpověď ministra všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky je z pohledu na existující problém v našich volebních obvodech neuspokojující. Situace je vážná a je třeba hledat urychleně řešení. Proto se s tímto podnětem obracím na vládu České socialistické republiky a zároveň budeme žádat o pomoc v řešení partnerské výbory Federálního shromáždění. Podobná, i když asi ne tak vyhroceně kritická, je situace v zabezpečení diagnostických přístrojů pro zdravotnická zařízení spravovaná národními výbory. Je jich nedostatek a mnohde se pracuje s takovými, které již dávno měly být vyřazeny. Domníváme se, že v tomto směru by k řešení problému mělo aktivněji přistupovat ministerstvo zdravotnictví, a to také budeme od ministra zdravotnictví soudruha Prokopce požadovat. Víme samozřejmě, že součinnost dalších orgánů je přitom pochopitelně nezbytná." [8].

sanita

Sociální péče

K sociální péči se na 6. schůzi ČNR dne 30. června 1987 vyjádřila socialistická poslankyně Alena Hanzlová. Také její řeč nevyznívá moc příznivě, byť připouští i pozitivní zkušenosti: "Jako zpravodajka výboru jsem se při svých průzkumech v domovech důchodců setkala jak s dobrými příklady, tak se zápornými. Jsou případy kdy na jednom pokoji je umístěno 10-14 starých lidí. Taková zařízení je nutno dobudovat, případně zvážit jejich jiné využití. Na druhé straně jsem navštívila i krásné, moderní domovy důchodců s jedno až třílůžkovými pokoji, ale i zde se vyskytl problém. Domovy důchodců jsou vybavovány sériově vyráběným nábytkem, který ovšem potřebám špatně pohyblivých starých lidí vůbec nevyhovuje. A tak se vynakládají značné prostředky bez dosažení potřebného efektu. Starý, špatně pohyblivý člověk, sotva ocení kvalitní provedení válendy nebo křesla, které je tak nízko nad zemí, že bez cizí pomoci z něho nedokáže vstát. Řešit tento problém nábytkem vyrobeným na zakázku by bylo velmi nehospodárné. Vznáším proto podnět k ministru průmyslu České socialistické republiky, kterého žádám, aby zvážil možnost úpravy výšky, v podstatě jde o prodloužení nožiček, u nábytku určeného nebo objednaného pro vybavení domovů důchodců." [9]. Jak je patrné, tak jste mohli za minulého režimu skončit s dalšími 9 až 13 lidmi na pokoji. Poslankyně zároveň upozornila na poměrně nízké platy personálu sociálních ústavů a velkou fluktuaci těchto pracovníků: "Důležitým faktorem pro bezporuchový provoz ústavů sociální péče je i potřebný počet pracovníků. Zatím se nepodařilo zamezit poměrně velké fluktuaci pracovníků, zejména v ústavech sociální péče. Svůj podíl na této situaci mají bezesporu i mzdové otázky. Nedostatečné objemy mzdových prostředků, vyčleněných plánem pro odvětví sociálního zabezpečení, umožňují stanovovat základní platy i jejich pohyblivé složky většinou v dolní polovině platového rozpětí. To způsobuje, že například střední, nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci, kteří tvoří celou polovinu všech pracovníků odvětví, dosahují ve srovnání se státní zdravotní správou ve srovnatelných funkcích výdělků v průměru o 300 korun nižších. Tento stav je dlouhodobý. Poslanci na něj mnohokráte upozorňovali a myslím, že je už na čase, aby se tato disproporce vyřešila." [10]. Poslankyně Hanzlová tedy volala obecně po dalších prostředcích ze státního rozpočtu. Připomenu, že tento rozpočet byl krajně napnutý [11].

Důchody

V dnešní době se starobní důchody považují v České republice často za nízké. Někteří je považují i za nízké z pohledu důchodů za minulého režimu. Jiní s tím moc nesouhlasí. Na 6. schůzi ČNR zaznělo v projevu již zmíněné poslankyně A. Hanzlové kromě toho, že celkové výdaje na sociální zabezpečení dosáhly v ČSR v roce 1986 43 miliard 330 miliónů korun, což bylo o jednu miliardu korun více než v roce 1985, i následující tvrzení: "Uvedu několik číselných údajů. Výdaje na ústředně vyplácené důchody činily v loňském roce 38,538 miliard korun. Koncem roku 1986 bylo vypláceno 2,851 miliónů důchodů, to je o 12 tisíc důchodů více než v předchozím roce. Na soustavu důchodového zabezpečení navazuje široce rozvinutý systém sociální péče, kterou plně zajišťují národní výbory. Ze svých rozpočtů vynaložily na tyto účely 4,207 miliard korun, tedy o 128 miliónů korun více než v roce 1985." [12]. V roce 1986 tedy činil průměrný měsiční vyplácený důchod 1126 Kčš.

Od revoluce do roku 2011 došlo dle odhadů k nárůstu cenové hladiny spotřebitelských cen asi o 510 %. Jedna tehdejší Kčs je tedy zhruba asi 5,1 Kč roku 2011. V dnešních cenách (se zanedbáním inflace za roky 1987 až 1989, údaj by tedy byl ve skutečnosti o něco vyšší a se zanedbáním i jiných překážek ve shánění zboží a služeb např. čas, korupce anebo to, že některé zboží a služby nebyly vždy dostupné, a také se zanedbáním technologického pokroku) by důchod z konce roku 1986 byl dnes asi 5 743 Kč. Průměrný měsíční starobní důchod byl k prosinci roku 2011 dle Českého statistického úřadu asi 10 552 korun. Potíž je v tom, že to je údaj jenom ke starobnímu důchodu. Uveďme proto další údaje ze statistiky ČSÚ. Koncem roku 2011 dosáhl průměrný měsíční plný invalidní důchod (3. stupně) 10 005 Kč, vdovský důchod (kombinace přímého starobního a vdovského důchodu) 11 179 Kč, vdovecký (kombinace přímého starobního a vdovského důchodu) 12 458 Kč (ten však byl zaveden až teprve několik let po revoluci) a sirotčí důchod byl ve výši 5 428 Kč. Rozdíly tu tedy jsou dost velké. Alternativně pokud využijeme údaje ohledně průměrného měsíčního starobního důchodu z ČSÚ, tak tento důchod byl roku 1989 1 639 korun měsičně. To odpovídá asi 8 359 Kč roku 2011. Průměrný měsiční starobní důchod tak vzrostl o asi 544 % v nominálním vyjádření a o asi 26 % v reálném vyjádření [13].

Bohužel uvedené měření vzestupu cennové hladiny nezahrnuje náklady na nájem a některé energie [14]. Uvedené údaje o 544 % a 26 % by pravděpodobně měly menší hodnotu. Bohužel však na druhou stranu byl za komunismu starší bytový fond zanedbán, protože se nevybíralo na nájemném tolik, kolik by bylo potřeba. Jinde jsem napsal a citoval, že: "... se nedostatky projevovaly v nedostatečných investicích do obnovy stávající kapitálové struktury ekonomiky. Nedostatečné investice do kapitálové struktury pak ohrožovaly i stávající úroveň spotřeby. Jako příklad lze z knihy uvést bydlení což je jedna z věcí, která byla za komunismu "levnější" než dnes (nájem byl v Praze 400 Kčs/měsíc za třípokojový byt) a tuto problematiku lze rozšířit na budovy jako celek. Šedé neopravené fasády většiny tehdejších měst si pamatuje asi každý. Tím se zároveň dostáváme i ke čtvrtému mýtu "Žádní bezdomovci, každý měl kde bydlet", který se věnuje bydlení podrobněji. Autoři k tomu píší: "Nízké nájmy a ceny bydlení zase způsobovaly, že státní podniky a družstva neměly peníze na opravy domů, věčně v nich nic nefungovalo, stovky krásných, historicky cenných budov ... chátraly a pustly.". Budovy byly doslova spotřebovávány. Dodejme, že na byt se čekalo mnoho let...Jsme-li u bydlení, tak autoři uvádí: "Ke konci osmdesátých let bylo možné koupit v Praze byt za pár desítek tisíc korun (dle velikosti a místa), ovšem byt vám pochopitelně nepatřil, pouze jste podvodem mohli získat tzv. dekret [vlastně právo na podnájem, pozn. autora]." [15]. Nízké ceny v tehdejší době byly dosaženy jen na úkor budoucnosti tj. bylo by nutné je dříve nebo později poměrně radikálně zvýšit. Jak je také patrné z dřívějších kapitol, tak se vyskytovala v námi zkoumané době i celá řada nedoplatků za bydlení. To vše by uvedená procenta ohledně starobního důchodu naopak zvyšovalo. Dalším problémem jsou ovšem sociální dávky, které se dnes vyplácí na bydlení (a tehdy možná také?). Sumasumárů předchozí početní cvičení je nutné brát jen zhruba. Nezdá se z něj však, že by se pozice důchodců oproti době vlády lidu reálně nějak zhoršila, spíše naopak a vzpomínkový optimismus vede k mylným závěrům.

[1] U rudého snědeného krámu (www.bawerk.eu), kapitola 7.2, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/004schuz/s 004010.htm.

[2] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.2, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/004schuz/s 004011.htm.

[3] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.2, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/005schuz/s 005006.htm.

[4] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.2, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /005schuz/s005006.htm.

[5] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.2, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/005schuz/s 005006.htm. Ke konvektomatu viz anglická wikipedie, heslo "Combi steamer". Jak je patrné šlo o vynález 60. a 70. let. 20. století.

[6] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.2.

[7] Ibid, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/005schuz/s 005006.htm.

[8] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.2, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /006schuz/s006004.htm. Je to k nevíře, ale Škoda 1203 vycházela v některých věcech ještě z prvorepublikové výroby automobilů, například co se týče motoru viz česká wikipedie, heslo "Škoda 1203".

[9] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.3, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/006schuz/s 006008.htm.

[10] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/006schuz/s 006008.htm.

[11] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/015schuz/s 015001.htm.

[12] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/006schuz/s 006007.htm.

[13] U rudého snědeného krámu, kapitola 7.3.

[14] Ibid.

[15] Ibid.Author: HYNEK RAJCHENBERK # DemuHoso30
Slovensko2015-03-1719
-
 48% ( 13 people voted )
+
Hynek nenamáhaj sa, blbci sú imúnni vôči argumentom. Čím viac logických argumentov predložíš, tým viac mínusiek dostaneš :D
Ja si len pamätám že babke sme aj sprostý Brufen zháňali v Maďarsku a že sa hovoril vtip že čo to znamená OÚNZ-Odevzdej úplatek nebo zemřeš.

General Guderian # TyroMury04
-
 41% ( 7 people voted )
+
2015-03-18 16:49:55 55e4d360
Ge
neral Guderian
- Nezabúdaj na fakt, že to čo sa postavilo za socializmu v súčastnosti chátra, alebo je už zastaralé.

Anupew # JacaNidy24
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-18 18:54:47 4e62d75d
A čo sa také postavilo za toho socializmu ? 80 km diaľnice? Zbrojársky priemysel pre Varšavskú zmluvu?Nože vymenuj.
INak, presne tak isto môžem povedať ja že to čo sa vybudovalo za 1. republiky za socializmu nieže schátralo ale to úplne zdevastovali.

General Guderian # TyroMury04
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-03-18 19:26:24 55e4d360
Cena za Krym!!!

komous-z-USA # BynuWotu41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-18 19:46:13 5b7f6036
Bavíme sa o zdravotníctve aj článok je o tom, tak neviem prečo sem montuješ zbrojársky priemysel. Aby si pochopil a neodbočoval od témy tak som myslel zdravotné zariadenia, vybavenie... Tak neviem či si nepochopil, alebo zámerne si vyberáš a dosádzaš veci s kontextu.
Anupew # JacaNidy24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-18 19:50:36 4e62d75d
Nízko hodnotený príspevok


General Guderian # TyroMury04
-
 38% ( 3 people voted )
+
2015-03-18 20:10:29 55e4d360
loading...
A ty si myslíš že keby bolo súkromné tak čo? Iste investor by zmodernizoval, ale za akú cenu? Poplatky, poplatky a poplatky. A ešte aby som nezabudol nerentabilné oddelenia by dlho nevydržali, pretože by boli neziskové, viď zdravotníctvo USA. Chudobný a chudobnejší by na tom boli horšie ako teraz za súčasného stavu. A dôchodcovia to je kapitola sama o sebe.
Anupew # JacaNidy24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-18 20:15:14 4e62d75d
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Komunisti a to je kto??? Nepoznám!!! len Komančov Indiánov z USA!!!
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-18 20:35:47 5b7f6036
Komunisti a to je kto??? Nepoznám!!! len Komančov Indiánov z USA!!!
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-18 20:36:47 5b7f6036
Dnes mnoho lidí tvrdí, že za kapitalizmu bylo výborné a dobře fungující zdravotnictví. No samotní kapitalisticky představitelé to tak růžově neviděli. Ani situace v oblasti sociální péče a výši důchodů nebyla nijak extra dobrá. To si nyní přiblížíme.....kombajn # HydyKuwi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-18 20:38:58 56186deb


komous-z-USA # BynuWotu41
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-18 20:41:42 5b7f6036
..General ..04..čosi o vlastníctve štátu ...najhoršom vlastníkovi..čosi o zdravotníctve--.aaa ste si prišli letááák drizdnúť--grcnúť , neznalostne ... bez argumentačne. ..VŠAK. Čo už keď napr. v takom "vyspelom " Taliansku , Francúzku .sú automabilkyPSA, FIAT.../.. výroba lodí a množstvo ďalších spoločnosti s vysokým podielom --štátnym..Tetcherová v UK niekoľko--krát--privatizovala, zoštátňovala kým nenastavila isté optimum ..tvoriacé zdroje pre štátnu administratívu...Asi je vám to ťažko pochopiť...však...A pokiaľ sa týka "minulo režiimového " zdravotníctva..tak plne bolo porovnateľné s hociktorým stavom v na západ od nas..Vzdelanostná úroveň zdravotníckeho personálu ..do dnes je uprednostňovaná napr..v D, Švédsku.../mám osobné skúsenosti/..Povinné očkovania, povinná školska zubná prevencia detí, samotné zdravotné zariadenia ..ich množstvá /až nad -bytok..niekedy../ i vybavenie zodpovedali štandardu Eurpskemu---minimálne... Bežte preč...Generalo04..Militare..so svojími bezagumentačnými drizdami a grcaninami...ste reakčný ..neobjektívny, tendenčný. / a dnes keď pôjdete..čo neprajem .. do nemocnice..berte si hajzel papier, príbor..čaj-pitie.. i doplnky k strave...minimálne../
Klopi # GuqeBocy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-18 21:24:08 58d4289b
Už len taká..vec ako vývoj a realizácia ..gelových šošoviek..bol Československý patent.. ukradnutý Japoncami . Umelé klby..zo špecialnych ocelí..či systémy prevencií.. očkovaní..to je do dnes aj už "nostalgický" spomínané.. i konkrétne ešte aplikované...A dnešný stav...samozrejme dožívajúci minulo-režimový..už nevyhovuje. Pri takom množstve zariadení..skoro na každej dedine nemocnica..a pritom "helikoptéry". diaľnice... a lekári..polovica..v zahraničí a priemerny vek..zostávajúcich už pomaličky "matuzalemský"A niet a niet peňazí..v poisťavniach..ziskutvorných v daňových rajoch.../a priemerný plat lekára --- či ligového hokejistu ..LEVOVÉHO..donedávna napr. v PP.. hajajáááj/
Klopi # GuqeBocy11
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-18 21:42:56 58d4289b
Srandovný článok. Akoby autor vytrhol pár stránok zo zborníka "ôsma päťročnica" a ak si odpustím túto predstavu, veľký rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou z textu nevidím. V porovnaní s dneškom mohlo byť zdravotníctvo dokonca lepšie. Minimálne v záujme o pacientov. Deti v školách mali povinne, raz do roka fluorizáciu, onkologickí pacienti boli monitorovaní a pravidelne predvolávaní, existovali záchytky, kúpeľná liečba bola dostupnejšia a áno klopi, WC papier bol erárny. Navyše pri hospitalizácii nikoho nenechali na chodbe čakať osem hodín v župane, ale lôžka boli voľné ihneď.
Môj známy minule v rámci spomienkového optimizmu pripomenul, že dnes sú mestskí obyvatelia skoro všetci milionári. Celkom bez predsudkov povedal, že vďaka komunistom. Vybudovali celé sídliská, podniky prideľovali byty za facku, ktoré majú ľudia v osobnom vlastníctve, pričom dnešné ceny bytov poznáme. Ponovembrové vlády nie sú schopné postaviť jedinú bytovku.

anaste # NyjeQoga34
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-03-18 23:15:16 5b7fb103
Ak to takto pôjde ďalej a nič sa nezmení, potom nech debil co ten članok napísal o 5 rokov porovná kapitalistické a socialistické zdravotníctvo. Každý s IQ nad 80 vidí co robí v tejto oblasti súkromný záujem na zisku: čím viac chorých a pravidelne lieky kupujúcich, tým lepšie. Choré!
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 07:28:15 c35b04b6
Zdravotníctvo ma byt statne, lekárov majú robiť ti, co prisahu myslia vážne. Ale nedá sa zdravotníctvo riešiť separátne. V celej spoločnosti, v každej oblasti je súkromný záujem na zisku škodlivý ako rakovina. Ničí to ľudí a vzťahy medzi nimi. Človek si ma prirodzene pomáhať a nie súťažiť na zivot a smrť / luxus a hlad.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-19 07:32:07 c35b04b6
Na Slovensku sme im hovorili červení, v Česku rudí a teraz sú pre oboch zlatí. Komunisti.
Sociálne istoty boli o niečom úplne inom a úroveň zdravotníctva treba porovnávať s úrovňou v iných krajinách v tej dobe.
Myslím, že sme sa nemuseli hanbiť.
Možno sú aj teraz v USA supermoderné kliniky, ale pre koho?
Pre 5% obyvateľstva?
Preto aj v súčasnosti na Kube je lepšia starostlivosť, ako v USA.
Veľmi ľutujem, že som v novembri 89 stál na námestí a kričal.
Zlatí komunisti !

stalker # HexoRema26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 13:52:57 4e8d732a
Už koncom 80-sitich rokoch existovala snaha o inú koncepciu zdravotníckej starostlivosti..Základný princíp spočíval v tom , že liečiť nech bude posledné štádium v starostlivosti o zdravie.... /No nazdar .... a to čo?.../ Teda monitorovanie stavu, predikcia, preventívita, rekondičné aktivity....aaaa.. celý rad ďalších..To bolo to smerovanie novo koncipované...V nemocniciach..sústrediť naj ..kapacity..mozgy.. špecializované.... popáleniny, ..očné.. chirurgické.../schodové-žlčnikové..../ chirurgické..srdcovo.cievne...aaa ..´ˇAle ...čo už..mysliacich vtedy.. dnes cca 50-tníci..je vraj ťažko pochopiť...a brať si nejaké poučenie...veď to boli..."červené mozgy..ľavotočivé"...na prd všetko..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 16:45:17 b91ab61a
Či mešťania zostanú milionármi aj potom ako sa vystavajú krajšie umelecké vežiaky a keď o neodkladné predaje pominie záujem? Milionársky sen a adorácia komunizmu skončí ako na Luníku IX.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 21:48:29 5f663e7c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vojna je kšeft


Vojna je kšeft
Vojna je kšeft. Vždy bola. Je to možno najstarší a najvýnosnejší biznis, určite nemorálny. Ide o jediný medzinárodný biznis vo svojom rozsahu. Je len jeden v ktorom sa zisky počítajú ...
Svoboda je Tvoje svobodné rozhodnutí
Kto drží kontrolu nad svetom?
Porézní 3D grafen je velmi lehký a přitom desetkrát pevnější než ocel

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0481 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo