Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Za komunistů bylo lépe? (4.) Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou


Za komunistů bylo lépe? (4.) Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou

Hospodářská kriminalita za komunismu

Velkým problémem minulého režimu byla hospodářská kriminalita. Nyní si tento problém přiblížíme. Nebudeme se však v této části se zabývat tunely, jako bylo pojištění (viz předchozí kapitola) anebo měnová reforma z roku 1953. Ani nebudeme věnovat pozornost takovému esu, jako byl R. Barák a jiným. Opět nás zde budou informovat o daném tématu tehdejší mocní.

Začneme vystoupením poslance Josefa Mečla na 16. schůzi ČNR ze dne 1. listopadu 1989 (tato schůze měla dva jednací dny): "Výbory České národní rady poukázaly na to v souladu se zprávou Nejvyššího soudu, že značným problémem je hospodářská kriminalita. Ochrana socialistického majetku zdaleka není ve všech organizacích prvořadou záležitostí. Přetrvávají nedostatky v evidenci a organizaci, nedostatky, které páchání trestné činnosti umožňují. Nízká úroveň ochrany socialistického majetku v organizacích se pak logicky promítá v dalším snížení jejich podílu na odhalování a oznamování hospodářských trestných činů. Důležitou úlohu by v tomto směru měla v socialistických organizacích sehrát i účinná právní služba. Máme však poznatky, že řada orgánů a organizací při snižování aparátu a při přechodu na samofinancování omezovaly či rušily právní útvary. Je třeba podle našeho názoru upozornit, že socialistické podnikání v podmínkách hospodářské reformy [zavedení větší formální samostatnosti podniků, metoda chozrasčotu apod., pozn. autora], bude vyžadovat kvalifikovanější znalosti práva hospodářskými pracovníky, než tomu bylo při převážně administrativních metodách řízení národního hospodářství. Větší ekonomická samostatnost podniků, vytváření rovnoprávných vztahů mezi hospodářsko podnikovou sférou a správními orgány nutně vede k růstu úlohy práva při regulaci hospodářských vztahů.

O tom svědčí i zásadní novelizace hospodářského zákoníku, zákona o státní arbitráži i zákona o státním podniku a řada dalších právních předpisů. Projevuje se také nedostatečná úroveň právního vědomí některých vedoucích pracovníků, formální přístup k plnění často i vlastních opatření, preference skupinových zájmů, i osobní podíl vedoucích pracovníků na vzniku nedostatků nebo přímo na trestné činnosti. Hluboké kořeny příčin nešetrného a často kořistného zacházení s majetkem v socialistickém vlastnictví spočívají i v administrativních konstrukcích správy národního majetku, které odcizovaly kolektivy pracujících, výrobců, uživatelů, od skutečného hospodaření s tímto majetkem. Státní vlastnictví koncipované jako majetek všech se v praktickém životě stávalo ve vědomí některých pracovníků majetkem ničím. Rozvinutí koncepce celospolečenského vlastnictví založené v zákonu o státním podniku by mělo podle našeho názoru přinést zásadní změnu v přístupech pracujících k ochraně socialistického vlastnictví. Bude třeba zhodnotit, jestli platná úprava dostatečně ve vědomí pracujících překonává odcizení od společného vlastnictví. Poukazuje se v této souvislosti na potřebu nově koncipovat úpravu vlastnictví i v připravované ústavě." [1]. To je docela radikální názor na tehdejší dobu, protože kritizuje přímo veřejné vlastnictví výrobních faktorů – tj. základ socialismu.

Komunistický poslanec Jiří Dona, který se zabýval ve svém vystoupení ochranou majetku v socialistickém vlastnictví v resortech průmyslu a stavebnictví a postihem nekvalitní výroby, upozornil na to, že hospodářská kriminalita je tvořena téměř ze třech čtvrtin rozkrádáním majetku v socialistickém vlastnictví. A tato byla na vzestupu i přes provedená přísná opatření: "Naše poznatky svědčí o tom, že se zatím stále nedaří v ekonomické sféře ani hospodářským, ani společenským organizacím a ani státním orgánům zajistit ve všech případech účinnou ochranu tohoto majetku. Chci upozornit především na to, že v počtu trestných činů popř. přečinů rozkrádání nedošlo v posledních deseti letech k poklesu, nýbrž naopak.

Tento nepříznivý stav jsme nuceni zaznamenávat přesto, že v minulých letech byla provedena řada preventivních opatření, společnost je politicky mobilizována k úsilí o ochranu socialistického majetku, je zde Dopis předsednictva ÚV KSČ o boji proti porušování socialistické zákonnosti, pořádku a discipliny atd. Také soudy trestají pachatele rozkrádání podstatně přísněji, než pachatele ostatních srovnatelných trestných činů." Všiml si, že většinou šlo o vlastní pracovníky poškozených organizací a prvo trestané pachatele, což dle něho svědčilo o tom, že problém nebyl ani tak v efektivnosti ukládání a výkonu trestu, ale spíše v podmínkách, které umožňují rozkrádání stále novým a novým pachatelům. Domníval se, že to však vyřeší lepší činnost vnitropodnikových orgánů a lepší organizace práce [2]. Zajímavá je ta skutečnost, že ani přísné tresty nevedly k omezení této kriminality.

Dále tento poslanec pravil: "Ukazuje se, že pachatelé jednak využívají nedostatků v systému práce, např. v dodavatelsko-odběratelských vztazích, v evidenci a kontrole zboží a materiálu, jednak ale sami záměrně vytvářejí různými machinacemi a podvody a fingováním dokladů takový stav, který ztěžuje řádnou kontrolu, i kdyby k ní došlo včas. Ovšem i s takovými okolnostmi však musí hospodářská sféra počítat a vytvořením efektivních organizačních a kontrolních opatření už předem znemožňovat vznik podmínek pro páchání hospodářské kriminality. Nejobtížněji odhalitelné jsou případy, kdy se spolčí několik pachatelů a to z různých oblastí národního hospodářství, kde jeden úsek má kontrolovat druhý, ke společné trestné činnosti. Tam pouze soustavnou a důslednou vnitropodnikovou kontrolou, porovnáním různých údajů o stavu zásob, pohybu zboží a materiálů apod., lze odhalitfingovaně prováděné a falešnými doklady zakrývané rozkrádání." [3]. Jenže to znamená, že někdo má kontrolovat odborníky a lidi, kteří se v dané situaci vlivem dlouhodobé práce na daných pozicích ve všem velmi dobře vyznají. Lepší kontrola také stojí další a další prostředky, je nákladná. Na trhu platí, že pokud se moc krade (a to se klidně může stát), tak jde podnik do konkurzu, což má negativní dopad na materiální pozici zlodějů a i na majitele (ten má navíc jednoduché vodítko v podobě zisku a ztráty, dle kterého se řídí a i najímá a propouští výrobní faktory ze svých služeb). V systému hospodaření minulého režimu, by ještě dostal podnik dotaci. V uvedené citaci se konstatuje existence organizovaného zločinu.

Nedostatky v zásobování jako zdroj kriminality

Tehdy bylo zásobování obchodů a spotřebitelů zbožím a stavebním materiálem často nevalné, a proto se lidé snažili tyto nedostatky nějak kompenzovat. Jednou z metod bylo zmíněné rozkrádání. To dokládá velice pěkně na stejné schůzi lidovecký poslanec Květoslav Pazderník: "Konečně za čtvrté bych chtěl se zmínit o neutěšeném stavu na úseku nabídky služeb a spotřebního zboží, které se staly jednou z příčin existence tzv. stínové ekonomiky se všemi průvodními jevy, jakými jsou porušování hospodářské kázně, úplatkářství, neoprávněného obohacování, majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů, spekulace a další." [4].

Jiný pramen uvádí pro dobu 1969 až 1989, že se rozšiřovala sféra šedé ekonomiky, jak o tom svědčilo tzv. melouchařství (spojené často s nevyužíváním pracovní doby na základním pracovišti a s odcizováním věcných hodnot ze státních a družstevních podniků), šizení spotřebitelů, podplácení, valutové machinace a jiné spekulace. Samotný Milouš Jakeš na konci 80. let popsal situaci slovy: "Nedostatková ekonomika, omezený přístup k devizovým prostředkům, různému zboží a službám umožňovalparazitovat na tom, bezpracně se obohacovat či získávat výhody." Nepodařilo se dle něj prosadit požadavek na uzákonění povinnost prokázat legálnost nabytého majetku, který mířil proti různým šmelinářům, vekslákům, korupčníkům. Dle něj proto k postihům prakticky nedocházelo, neboť kde nebyl žalobce, nebyl ani soudce [5]. Odhlédneme-li od sporných výsledků takovéhoto opatření, tak je jasné, že pokud by bylo náhodou úspěšné, tak by nedostatky byly ještě palčivější.

Rozkrádání socialistického vlastnictví v zemědělství

Na 16. schůzi ČNR dne 1. listopadu 1989 vystoupila bezpartijní poslankyně Alena Dondová s referátem o stavu rozkrádání majetku v zemědělství a lesnictví a podobných oborech. Dle ní trestná činnost v zemědělství a potravinářském průmyslu, stejně jako v lesním a vodním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu v meziodvětvovém srovnání patřila k lepšímu průměru. Avšak dle této: "Toto hodnocení vychází totiž z množství zjištěných trestních činů a následných soudních řízení, které však zdaleka nevystihují celý objem trestné činnosti a některé další problémy. Musíme si uvědomit, že zemědělské produkty i výrobky potravinářského průmyslu a někdy i lesní stromy jsou lákavé pro zcizování. Lze jich totiž využít k zlepšení výživy i jinak si "vylepšit" svoji životní úroveň a přitom uspořit náklady na pořizování potravin. To platí jednak pro některé pracovníky těchto odvětví, avšak lákavost toho, co se urodí na polích, platí v plném rozsahu a snad ještě více i pro ty, kteří v těchto odvětvích nepracují. Svědčí o tom auta stojící u polí se zeleninou a ovocem. Proto bych řekla, že "polní pych" na našich družstevních a státních polích se stal trvalým jevem a kolísá jen podle roku a podle oblastí.".

Kradly se meruňky, broskve, okurky, cibule, česnek a nově i kukuřice. Někteří poslanci na výboru konstatovali, že kdyby se způsobené škody zmapovaly, tak že by byly nemalé. Také tato dáma si myslela, že vliv mají i nedostatky v zásobování: "Nejde o to, že si někdo utrhne jablko, hrušku či hrstku třešní. To by se snad dalo přehlédnout. Ale není jedním z důvodů také to, že toto zboží nenabídneme jinak? Například formou prodeje?". Tomu nasvědčuje i její další prohlášení: "Zmínila bych se však ještě o jedné věci. V současné době jsou zvyšovány ceny – o tak zvané příplatky u nafty, u náhradních dílů i u dalších materiálů i služeb – údajně za urychlení dodávek. Je to podle mého názoru i názorů výboru získávání výhod, vyplývajících z monopolních postavení a z neseriózního jednání. Myslím, že se zde nahrazuje zlepšování organizátorské práce, uplatňování vědeckotechnických poznatků, zlepšování technologií i upevňování pracovní kázně využíváním předpisů k přerozdělování ekonomických výsledků. A proti tomu je nutné bojovat uvnitř odvětví i při uplatňování meziodvětvových dodavatelsko-odběratelských vztahů." [6].

Komunistický poslanec JUDr. František Kubát hovoří

K problému kriminality se vyjadřoval na 16. schůzi ČNR (tentokrát dne 31. října 1989) komunistický poslanec JUDr. František Kubát: "Závažným problémem zůstává trestná činnost proti majetku v socialistickém vlastnictví, u které v posledních 10 letech došlo zhruba k padesátiprocentnímu nárůstu." [7]. "Mezi nejzávažnější negativní jevy patří nepochybně nejen vysoký podíl majetkové trestné činnosti, ale i celá řada dalších společensky nežádoucích aktivit, které vedou k neoprávněnému obohacování, k bezpracným příjmům a které zůstávají ve své podstatě nepostiženy. Přesto, že orgány činné v trestním řízení v Praze, zejména od poslední městské stranické konference, věnovaly těmto problémům maximální pozornost, přesto, že zejména spekulace s valutami a tuzexovými poukázkami na veřejných prostranstvích byla výrazně potlačena, problém se otevřeně řečeno ‐ vyřešit nepodařilo.

A přece právě nákladný způsob života některých občanů, jeho nepoměr k legálním příjmům nejenže výrazně negativně ovlivňuje právní vědomí, svádí k napodobování, ale co je nejhorší ‐ narušuje přesvědčení o sociální spravedlnosti. Nejde mi snad o obhajobu některých rovnostářských tendencí, ale o řešení situace, která je v rozporu se samou podstatou socialismu. Víme, především z poslanecké činnosti, že občany nejvíce znepokojuje, že některé jevy a negativní tendence přetrvávají, zůstávají dlouhou dobu neřešeny a nevyvozují se z nich ani potřebné závěry. Dovolte mi proto vyjádřit názor, podpořený praktickými zkušenostmi, že platná právní úprava při prokazování zdrojů neoprávněně získaného majetku s možností jeho odčerpání nedává příliš mnoho prostoru. Nelze vystačit s tím, že tyto problémy budou řešit tak jako dosud především orgány činné v trestním řízení, že donekonečna budou prohlubovat a koordinovat své úsilí, zvláště když tato činnost dlouhodobě nepřináší tolik potřebný efekt.". Poslanec navrhl nakonec povinnost občana prokazovat původ přezkoumávaného majetku [8].

Bezohlední řidiči a Slovensko

Na závěr dáme prostor poslanci Ladislavovi Liškovi, který si posteskl nad chováním socialistických řidičů: "Bezohlednost našich řidičů vůči sobě, ostatním uživatelům komunikací i vůči chodcům a opačně je až zarážející a patrně i v této oblasti jsme na jednom z předních míst v Evropě. A to již raději ani nemluvím o lidech, kteří zraní jiného účastníka dopravy a tohoto ponechají svému osudu. Nevím, zda příčinou tohoto jednání je strach z následků, nebo nízká citová a morální výchova našich občanů. Svůj neblahý vliv na počtu dopravních nehod má však i požívání alkoholických nápojů. Jestliže si říkáme, že rozvoj motorizace, který není ani u nás zanedbatelný a stále roste, je určitým ukazatelem průmyslové vyspělosti a výše životní úrovně, pak bychom i těmto otázkám měli věnovat hlubší pozornost." [9]. Předseda Strany slobody JUDr. Kamil Brodziansky na 18. schůzi SNR dne 24. října 1985 pak uvedl o Slovensku: "V roku 1984 sa v SSR zistilo 10 206 trestných činov, ktorými sa ich páchatelia obohatili na úkor socialistickej ekonomiky. Nejde len o straty materiálne, ktoré síce tiež nie sú zanedbateľné, ale súčasne i o vážne politické a morálne dôsledky." [10].

[1] U rudého snědeného krámu, kapitola 5.2, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016022.htm.

[2] U rudého snědeného krámu, kapitola 5.2, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016023.htm.
[3.] U rudého snědeného krámu, kapitola 5.2, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016023.htm.
[4] U rudého snědeného krámu, kapitola 5.2, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016024.htm.
[5] U rudého snědeného krámu, kapitola 5.2.
[6] Ibid, kapitola 5.3, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016025.htm.
[7] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.6, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016012.htm.
[8] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.6, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016012.htm.
[9] U rudého snědeného krámu, kapitola 5.4, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016025.htm.
[10] U rudého snědeného krámu, kapitola 14.3,http://www. psp.cz/eknih/1981snr/stenprot/018schuz/s 018009.htm.

ZDROJ: bawerk.euAuthor: HYNEK RAJCHENBERK # DemuHoso30
Slovensko2014-07-2535
-
 43% ( 4 people voted )
+
poprosim dnesne statistiky, aby som mohol objektivne posudit, ktory rezim je lepsi.

kucma # FyvaFixa25
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-07-25 10:12:52 5cf504d8
myslienka statu nie je hlupost, su skratka odvetvia a ludia, ktori zisk prinasat nemozu, resp. aby platila rovnost by nemali. skolstvo, zdravotnictvo, dochodcovia...bol som skolak a vystudoval som, budem dochodca...prispejem rad. co ma sere, ze prispievam aj na zdravotnictvo a u zubarky som nechal naposledy 50e. to ma fakt sere.

ale co sa tyka statnych zakazok, kde su dotovane predrazene spolocnosti a sprostoti, len aby sa statna kasa rozkradla a nabalili vyvoleni, tak to neni socialisticka kradez?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 10:19:56 5cf504d8
V režime, ktorý stál v princípe na tom, že všetko je všetkých ale v skutočnosti osobne nikoho bola výhoda v tom, že čo sa ukradlo to nikomu nechýbalo. Keď sa už na to predsa len prišlo, bol na to veľavravný paragraf - rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. Prichytený komunista bol posudzovaný kvázi zhovievavejšie a vyššie postavení súdruhovia kradli zásadne tak, aby nevyčnievali z radu. (Výnimkou bol Babinský, ale toho si ukážkovo spacifikovali verejným pranierom). V dobe súkromného vlastníctva sa kradnutie posunulo do iného levelu. Ukradnuté automaticky chýba. Beztrestne smie kradnúť len priúdená luza a ešte dostane zo zákona štátny benefit. U vyšších spoločenských autorít (väčšinou pochádzajúcich z bývalých súdruhov) už žiadne limity neplatia. Posudzované sú rôzne, podľa volebných období, a prípadné exemplárne potrestanie je výsledkom okamžitej politickej klímy. (Pozn.: Výnimky, odporujúce týmto princípom, boli/sú v oboch režimoch zanedbateľné)
Toľko v krátkosti na rozbeh diskusie. Článok som nečítal...

Pandemonium # DaruJete36
-
 67% ( 11 people voted )
+
2014-07-25 10:33:58 bc7b649f
Kučma, čo chceš jakú štatistiku, veď to čo sa rozkradlo nik nepriznával a tobôž niekto evidoval, to čo sa odhalilo bola iba špička ľadovca...a prachy z týchto socialistických rozkrádačiek sa potom prali v tzv. malej privatizácii.
Veľa ľudí si hovorilo: Komunisti nám ukraadli v 48mom všetko, iba si beriem svoje...Mnohým ľuďom ukradli celý život tak what it is about...

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 12:27:41 55e4d24f
Takže štátni podnik za boľševika, chudák pán riaditeľ nemohol priamo kradnúť peniaze lebo by chýbali v kase a v účtovnej knihe a prišli by ujkovia v dlhých kabátoch a bolo by o jedného disidenta viac(napríklad tatíček prezidenta Prasačenka/Walcmana) a tak sa dali nadmerne používať benefity ako vozenie služobným autom, večierky, darčekové koše, dovolenka a poprípade nejaká tá rekonštrukcia domu, stavba chaty(pracanti a materiál) ale aj tam sa to nesmelo prehnať ináč ujkovia v kabátoch a potom sa ešte dalo že ja spravím pre známeho riaditeľa niečo cez firmu a on na revanš niečo pre mňa a tak sa dali ukradnúť max. desať tisíce ročne(ak sa to prehnalo, tak ujkovia v kabátoch) a nastala sloboda a demokracia po 89 a čo sa stalo ukradli sa celé firmy :DDDDD a teraz tu máme korupciu pri štátnych zákazkách, neplatenie dodávateľom, príspevky štátu na podnikanie(babiš chemická továreň, US steel,...) a euro fondy zlatá baňa pre korupčníkov a podporu kámošov a rodiny, eurowali, plyn pre banderu zadarmo, ...
prasacenko # ReqaVavu54
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-07-25 12:41:47 b229a944
takže si to zhrnieme za komouša tak na súdruha(na jeden kus súdruha) max. škoda 100.000 ročne, to je 3.340€/rok a za kapitalistu sa kradne stá tisíce / milióny / desiatky miliónov ročne na jeden kus súdruha kapitalistu :DDDDDDDDDDDDD
prasacenko # ReqaVavu54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 12:47:28 b229a944
loading...
takže si to zhrnieme za komouša tak na súdruha(na jeden kus súdruha) max. škoda 100.000 ročne, to je 3.340€/rok a za kapitalistu sa kradne stá tisíce / milióny / desiatky miliónov € ročne na jeden kus súdruha kapitalistu :DDDDDDDDDDDDD
prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 12:49:07 b229a944
Prasacenko na jeden kus súdruha sú škody nedozierne lebo nejde o to čo ukradol ale o to čo sme my mohli, kde už sme mohli byť bez súdruhov a ich ekonomickej brzdy. Taký súdruh sa predsa všetkému rozumel a všetko 'efektívne' riadil až kým to čo malo ešte akú takú hodnotu po 'revolúcii' zhrabol do kapsy..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 13:12:13 b228409d
No toto jasné boli by sme ako Rakúsko, ale v realite by sme boli na tom ako Portugalsko, Chile, už tu vládne kapitalista 25 rokov a za ďalšie SR po vojne bola chudobná poľnohospodárska krajina bez priemyslu(zničení počas WW2) a infraštruktúry(nebola a to čo bolo zničené počas WW2), teraz nemáme ani na opravu komunistami vybudovanej infraštruktúry a diaľnica z BA do KE sa stavia už pomaly 15 rokov a ešte sa do 2020 bude a južní ťah diaľnice Zvolen Košice možno do 2040 dostavajú!!!

prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 13:21:32 b229a944
Zamestnanci podnikov si doma stavali magnetofóny, televízie a autá. Kráľa sa nafta, benzín, prasce a dobre sa to tutlalo. Preto chceme socializmus.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 13:46:14 b229b815
Prasacenko o com pises ? Komunista Ti postavil kolko dialnic ? A kolko ludi malo trebars taku hlúposť ako auto.. Ja viem doba pokročila, nedá sa to porovnávať.. Ja som poznal za červených iba jeden malý kúsok diaľnice na liptove. Teraz je tých diaľnic oveľa viac. No pozri možno že dostavajú. Nechce sa mi o tom polemizovať. Sú aj dnes takí čo si myslia ako by im bolo dobre keby sa o nich starali súdruhovia, chytali disidentov a dávali im nútené práce.. Veď potom by boli tie diaľnice možno aj zadarmo.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 13:52:20 b228409d
Pamätám dobre placačka. Každý druhý bol domáci kutil lebo doba si to vyžadovala.. A v časopisoch boli návody ako si čo vyrobiť a spraviť..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 13:55:07 b228409d
Súdruhovia pravičiari čo sa tak rozčuľujete a strápňujete, nepočul som že by sa mali Komunisti vrátiť k moci, Komunistická strana má tak 1% hlasov vo voľbách a to je málo a ak by mala viac tak sa do nej nasačkujú americký agenti typu Lipšic/Kiska/Butora/Je-beš/Vajčák a to by bola zase z toho kapitalisticko pro Bruselská/Wašingtonská strana ako je Smrad S.R.O. a tak nechápem rozhorčenie a kopanie do režimu čo je už 25 rokov KO, ledaže by Slovensko bolo vo výkaloch až po bradu a preto treba hľadať triedneho nepriateľa aby sa plebs nebúril a čakal na to vysnené Rakúsko/Švajčiarsko čo tu za 10-20 rokov vybuduje kapitalizmus(ale až strana SMRAD sociálna demagogia bude KO a Prechádzka a úžernícka scientologická Knižka budú budovať naše svetlé zajtrajšky) a ...
prasacenko # ReqaVavu54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 14:12:11 b229a944
Ha ha.. Prasacenko.. Ide z Teba pekná frustrácia. Svetlé zajtrajšky si musíš budovať sám. A nakoniec prečo zajtrajšky, aj dnes je krásne zober sa od toho počítača do prírody a uvidíš sám.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 14:21:47 b228409d
No Toto zo mňa žiadna frustrácia nesála, a svetlé zajtrajšky si budujem v Nemecku a na Slovensko seriem veď ako mi tu rôzni HejSlováci za chvíľu vysvetlia že sa Slovensko aj tak bezomňa zaobíde, takže mne je to jedno čo sa na Slovensku deje a aby som náhodou nepísal frustrovance tak už radšej nebudem nič písať :DDDDDDDD a idem si radšej tie svoje svetlé zajtrajšky budovať(Sebe a Sám) :DDDDDDDDD
prasacenko # ReqaVavu54
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 14:40:58 b229a944
...
prasacenko # ReqaVavu54
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 14:48:57 b229a944
Už svitá na lepšie časy, Nemecko obnovilo kontrašpionáž proti USA a Anglicku(od konca WW2 zrušená) a tajne rokujú o spolupráci s BRICS :DDDDDDDD
prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 15:04:57 b229a944
70 milionů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a chaos a panika z hrozícího hladomoru, šokující videa chudnutí Američanů. 150 milionů občanů USA bere sociální dávky!!!

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12315
-70-milionu-americanu-na-potravinovych-poukazkach-
prazdne-regaly-ve-wal-martech-a-chaos-a-panika-z-h
roziciho-hladomoru-sokujici-videa-chudnuti-america
nu-polovina-obcanu-usa-bere-socialni-davky.aspx


prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 15:19:53 b22989d4
No vidíš Prasačenko..

Takže Nemci sa Ti už postarali o svetlé zajtrajšky a diaľnicu na Slovensku aj tak nepotrebuješ. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 15:40:48 b228409d
Ještě jim nebylo ani osmnáct let, ale už se topí v dluzích. V Česku žije odhadem zhruba 150 tisíc dětí, po kterých obce vymáhají poplatky za odpad, dopravní podniky nezaplacené jízdné nebo telefonní společnosti účet za volání. Do dluhů se děti dostávají i ve chvíli, kdy je zdědí po příbuzných. Téměř rok pomáhá nezletilým projekt Děti bez dluhů.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/v-ce
sku-je-150-tisic-detskych-dluzniku-doplaci-na-nezo
dpovednost-rodicu-i-spatne-zakony--1377589

prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 17:38:49 b22989d4
Ostať, či odísť? Slovensko očami utečenca

Keď som povedal kolegovi Írovi, že na Slovensku mu môže vziať exekútorská mafia všetko, a to legálne a bez problémov, bezdôvodne a ešte aj s pečiatkou, na ktorej je hlavička štátu, neveril mi. Keď som mu povedal, že priemerný plat je 300 eur v čistom a náklady sú vyššie ako tu v Írsku vs. írskych 2000 eur, a že životné minimum na Slovensku je 65 eur oproti 800 eurám v Írsku, pričom ceny sú na Slovensku ešte vyššie, nechápavo krútil hlavou.Zmena v jeho správaní nastala, keď sa začal smiať na mojej poslednej vete (ktorú považoval za žart), a to keď som ho informoval, že na Slovensku sa platí ešte aj za dažďovú vodu. Úsmev z jeho tváre zmizol až v okamihu, keď podľa výrazu na mojej tvári neskôr pochopil, že sa o žiaden žart nejedná.Slovensko vs. Írsko
Keď sa vám stane v Írsku to, že budete nezamestnaný, nemusíte sa strachovať. Štát vám zaplatí ubytovanie, lieky, náklady na prepravu a ešte vám strčí cca 190 eur do vrecka. Týždenne samozrejme. Potom vám ponúkne kurz alebo školu, počas ktorej vás naplno podporuje spomínanými výhodami a finančnou čiastkou.
Keď doštudujete a rozhodli ste sa stať živnostníkom, Írsky štát vám ponúkne túto finančnú podporu ešte na ďalšie dva roky, aby ste mali čas svoje podnikanie rozbehnúť. Vybavia vám za štátne peniaze vašu kanceláriu, pripravia vám podnikateľský zámer a pomôžu vám rozbehnúť podnikanie rôznymi podpornými programami a kurzami, samozrejme zdarma.
Netvrdím, že máte utiecť
Pravdaže, počas tých dvoch rokov platia naďalej vašu týždennú podporu priamo na účet v banke. Ak potrebujete pomoc, zavolajú vás na kávičku (to je ten rozdiel pani za zamrežovaným okienkom s pokrikom „Čo chcete, nie sú úradné hodiny!!!"), a vysvetli sa vám všetko, čo vám nie je jasné.
Netvrdím, že máme všetci utiecť do krajín ako sú Írsko, UK, Nemecko, alebo Rakúsko kvôli sociálnej podpore. Toto je iba príklad toho, ako to funguje, keď stratíte prácu, a to nie vašim vlastným pričinením (prepúšťanie zo strany zamestnávateľa atď.). Pokiaľ ste z práce totiž odišli sám a dobrovoľne, tieto sociálne výhody vám žiaden zo spomínaných štátov nedá.
A čo teda ak chcete v zahraničí podnikať?
Založenie živnosti, napríklad v takom Írsku trvá cca 60 sekúnd strávených na internete, a to za úbohých 20 eur. Zdá sa vám to ako sci-fi? To iba preto, pretože nežijete v právnom štáte, ktorý dbá o občanov. V tomto štáte ani nemáte vedomie o tom, ako to funguje v zahraničí a ako by to mohlo fungovať aj na Slovensku.
Pokiaľ ste z týchto informácií o podpore živnostníkov v zahraničí v miernom šoku v porovnaní so slovenským systémom, ktorý úspešne zlikvidoval polovicu živnostníkov nadsadenými daňami. Veď šlo o to zlikvidovať malých podnikateľov, aby ich nahnali do fabrík, a tak títo roboti teraz slúžia „väčším záujmom“.
Musíte bojovať
Ak budete snáď nespokojnou ovečkou, bude vám povedané, že si za to môžete sami. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina...Presne ako nám vymieľali hlavy v kostoloch, kde sa robila (a robí) politika i naďalej, presne tak to funguje na ľuďoch i v politike vládnucej garnitúry.
Máte teda iba dve základné možnosti, ostať a bojovať, alebo odísť a bojovať naďalej, ale zo zahraničia. Ja totiž nie som za to, aby ľudia pred týmto problémom utiekli. Ale ako sa majú postaviť proti politickej mafii, keď sa predierajú každodennými problémami? Politická garnitúra dáva ľuďom vzor – okrádajte iných. To je presne to, čo chcú – aby sme sa navzájom na Slovensku vyvraždili, ukradli si majetky, podvádzali seba samých navzájom. Ja som sa osobne rozhodol pre iný krok, a to odísť do zahraničia kvôli finančnej istote a naďalej viesť proti tejto zberbe spoločné hnutie, v ktorom sú tisíce zahraničných Slovákov.


http://www.exilovenoviny.cz/articles/2014/07/21/os
tat-ci-odist-slovensko-ocami-utecenca


prasacenko # ReqaVavu54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 17:46:36 b22989d4
Čo všetko vás čaká v zahraničí po odchode z domova?

Prvá vec, ktorá vás neminie, (pokiaľ si vyberiete tú správnu krajinu, správny čas, správne miesto a budete mať job) je pokoj. Pokoj z hľadiska stability. Nebudú vás trápiť problémy domova na míle vzdialeného, nebude vás trápiť každodenný boj o prežitie, ktorý sa stal na Slovensku úplnou normálnosťou bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. Ľudia napríklad v Írsku žijú úplne iný, menej stresujúci život, ako u nás v džungli so zákonom prežitia medzi predátormi a obeťami systému.určite očakávania, a keďže opúšťate všetko, na čom vám záleží a dobrovoľne ste sa rozhodli stať sa vyhnancom zo svojej vlastnej krajiny, máte na to asi pádny dôvod. No a práve z tých najčastejších bude asi už spomínaná ekonomická stabilita. Na to, aby ste sa mohli ďalej plnohodnotne rozvíjať, potrebujete mať pokoj od veci typu „čo zajtra budem jesť“, „ako sa vylížem z dlhou“, „ako zaplatím za účty“ a podobne.


Dostať sa nad vec

Tým, že vás slovenská prehnitá garnitúre drží v strachu a každodennom strese, nemáte čas uvažovať nad ničím iným, a tak sa pre ostatných stávate ľahko manipulovateľnou a neškodnou obeťou. Takých, akých ste vy milujú exekútori, politici, úžerníci a iné druhy mafie, ako sú finančné skupiny a podobne. Nemôžete sa brániť, nemáte totiž čas, peniaze a silu bojovať, zapodievajúci sa základnými potrebami vašej existencie.
Keď sa dostanete nad vec, pochopíte zmysel týchto viet, pokiaľ vám to teraz ešte stále nedošlo. Čo vám môžem povedať z vlastne skúsenosti ako aj skúsenosti iných, vydýchnete si. Akoby ste opustili peklo a šli sa zrelaxovať. Čaká na vás iný život, v ktorom pochopíte význam slov „radosť žiť“. Život za hranicami nie je rajom, nepochopte ma nesprávne, ale je rajom v porovnaní so životom na Slovensku!


Hnaný túžbou
Význam tejto vety takisto oceníte až keď budete tu, stabilizovaní a ako my tu tomu hovoríme, proste „už v pohode“. Nebude vám vadiť dochádzanie za prácou bicyklom v daždi dve hodiny tam a dve späť za minimálnu mzdu, nebude vám vadiť, že robíte možno jednu z najpodradnejších prác, ktorú by ste doma nevzali.
A to všetko preto, pretože tu budete vedieť, že iba začínate, že toto je začiatočná daň, pričom vás bude hnať „chtíč“ po lepšom, smerom vpred, a hlavne vedomie toho, že tu je možné dosiahnuť legálne všetko.
Pokiaľ chcete zbohatnúť nelegálne, tu sú zákony prísne, ale ak ostanete doma na Slovensku, bude to pre vás raj práve tam. Na Slovensku sú totiž podporovaní vládami a súdnictvom. Ale o tom niekedy inokedy.
Rozdiel vo vašom myslení nastane tak, že si uvedomíte, že tu je to iba začiatok, pričom systém tu u nás v Írsku vám dovolí sa rozvíjať ďalej, pričom na Slovensku by to bola pre vás asi aj zároveň „konečná“ (pokiaľ nie ste politikom alebo jeho kamarátom, čo je na Slovensku najprofitovejší kšeft).


Homesick
Druhý pocit, ktorý vás čaká a neminie je „homesick“, čiže túžba za domovom. Všetko tu bude pre vás nové, ničomu nebudete rozumieť, zo všetkého budete zmätení, a tak sa niet čudovať, že tie slabšie nátury väčšinou končia tam, kde boli predtým, čiže zase doma.
To platí hlavne pre tých prvo-vycestovaných nováčikov. Sám som mal možnosť sa spoznať s týmto typom ľudí, v časoch, keď som mal pracovnú agentúru. O týchto ľuďoch môžem písať romány, možno skôr komédie o naivite a nepripravenosti.
Nazval som ich Homo-naivnes a nechcite do tejto patriť aj vy. Nech už vás vedú k odchodu akékoľvek dôvody, je potrebné si premyslieť prečo vycestovať a hlavne prečo vytrvať v tom, v čo som sa už rozhodol, a to už pred vycestovaním.


Prečo som sa rozhodol odísť a ako som sa odvážil

Ako bývalý profesionálny vojak, s platom 5300 slovenských korún, za vlády Mečiara v rušiacom sa vojenskom útvare som mal rozhodnutie veľmi jednoduché. Vzal som si A4 rozdelil napoly hrubou čiarou a na ľavú nakreslil + a na pravú -. Potom som vpísal všetky dôležité otázky (ktoré som potreboval zodpovedať, aby to napredovalo k môjmu rozhodnutiu), typu:
Za koľko rokov budem schopný samostatne žiť bez pomoci rodičov
Za koľko rokov budem mať na auto a na byt, čiže možnosť založiť rodinu
Kedy na Slovensku nastane zvrat k lepšiemu
Aký mám postup a možnosti v tejto krajine
Keď my vyšiel jeden plus a zbytok mínusy, nemal som už nad čím uvažovať. Bolo rozhodnuté.
P.S.: Ten papier mám doteraz a vždy, keď som zapochyboval o svojom rozhodnutí čo i len na chvíľku, otvoril som si ho a znova prečítal. Potom sa pochybnosti veľmi rýchlo rozplynuli.
Tento článok ale nie je o mne, pretože pokiaľ ste sa dočítali až sem, je o vás. Prečo? Pretože ste už o odchode začali podvedome, či vedome uvažovať a je iba otázkou času, kedy to urobíte a prestanete sa nechávať zdierať ako otrok bez práv.
A tu sľúbené rady v bodoch kvôli lepšej orientácii


Vezmite si dostatok peňazí, budete ich potrebovať
Sú ľudia, ktorí prežili so „stovkou vo vrecku“ a sú úspešní. Tu nehovorím o sebe, ale o ľuďoch, ktorých poznám. Jeden z nich je napríklad spolumajiteľom Slovenských potravinových obchodov, iný zase niekoľkých kaviarní, atď.
Je tu veľa faktorov, ktoré ovplyvnia či prežijete, ako napríklad vôľa, schopnosť obety, vytrvalosť, miera sebaľútosti, schopnosť prežiť bez peňazí (teraz myslím bez jediného centa v peňaženke a bez možnosti si niekde požičať), celková motivácia.Pokiaľ ste sa rozhodli prísť bez peňazí a urobiť všetko preto, aby ste ostali, ostanete
Príkladom by boli traja „Blaváci“, ktorí sa vybrali veľkým štýlom hľadať prácu cez najhoršiu dobu roka (júl/august), kedy je mesto Dublin zaplavené študentmi. Ubytovali sa v hosteli v privátnej predraženej izbe a....čakali.
Keby sme sa nestreli náhodou na hokejovom zápase Česko-Slovensko a nevzal ich pod „ochranné krídla“ tak, že som ich vyzdvihol z hostela, zaviedol asi 350 km preč od Dublinu, dal im prácu, kde na druhý deň nastúpili a ubytovanie, na ktoré aj tak už nemali ani cent, dnes by môj najlepší kamarát Pišta a spol. asi neboli už viac než 6 rokov v Írsku a nemali nasporené vyše 100 tisíc na účte, že Pišta? Mali šťastie, ale na toto sa nespoliehajte, pretože kalkulácie, pokiaľ nemáte okamžitý nástup do práce sú jednoduché:
Peniaze potrebné na najlacnejší hostel 10 eur na deň, krát minimálne 2 týždne pokiaľ si nájdete aspoň izbu = 140 eur
Depozit na bývanie/izba minimálne 250
Prvá splátka za bývanie minimálne 250
Doprava na prvé dva týždne 50 eur
Strava a peniaze na nákup „iba“ základných potrieb (nie cigarety za 9 eur!) na prvé dva týždne 200 eur.
Internet, tlačenie životopisov atď...100 eur
V prípade, že si nájdete prácu do dvoch týždňov, prvé dva týždne fungujete na takzvanej „emergency tax“, čo je zvýšená daň, ktorú vám štát vráti, ale cca o ďalšie dva týždne, čiže tu hovoríme o mesiaci od začatia práce.
Buďte na toto pripravení, pretože „podtrhnuto, začiarknuto“ potrebujete na štart okrem letenky, ktorú nerátam cca 800-1000 eur plus. Ak nemáte peniaze na štart, jazyk, skúsenosti v obore a pevnú motiváciu, do Írska nelezte. Ambasáda, ani nikto iný vás tu nebude zachraňovať a finančne vám nikto nepomôže.
Ako som práve spomenul, ak neovládate príslušný jazyk krajiny, v ktorej sa hodláte zamestnať, zabudnite na ňu, pokiaľ sa tento jazyk nenaučíte.
Bez jazyka a pomoci si nevybavíte PPS No. (sociálne číslo), ubytovanie (pokiaľ sa neubytujete u Čechov/Slovákov), účet v banke, ani prácu (pokiaľ nemáte obrovské šťastie „náhoda faktor“).
Pokiaľ viete Poľsky, v Írsku sa nemusíte báť vybavenia PPS/sociálneho číslo, alebo účtu. Poľština funguje na týchto miestach už ako druhý jazyk a Poliak vám poradí čo urobiť a kam ísť, ak je treba.
Priznám sa, že ani moja angličtina nebola na najvyššej akademickej úrovni (i napriek maturite), ale mal som to šťastie a prišiel som do Írska v čase ekonomickej prosperity, takzvaného Keltského Tigra, kde sa o mňa trhali pracovné agentúry kvôli zisku, pretože vedeli, že ma zamestnajú na 100%. Ale časy, keď sa brali „ruky a nohy“ ( čo bola vtedajšia jediná požiadavka zamestnávateľov), sú dávno preč.
Konkurencia je tak tvrdá, že i Slováci s povesťou workoholických robotov, precíznych na chlp, s Írskym občianstvom a plynulou angličtinou, ročnými skúsenosťami na tunajšom trhu, kurzmi a školami, majú problém sa zamestnať. Írsko sa prikláňa k 14% miere nezamestnanosti, ktorú ( s prižmúrenými očami k štatistickým papierovým hrátkam našich úradníkov slúžiacich jednej jedinej strane) môžeme porovnať v percentách s tou našou na Slovensku. Aj keď vieme, že v skutočnosti je tá nezamestnanosť na Slovensku oveľa vyššia, ale tvárme sa všetci pred EÚ, že to tak nie je.
Opýtajte sa sám seba, čo môžete tunajšiemu trhu ponúknuť a prečo by mal Írsky zamestnávateľ vziať práve vás a uprednostniť tak pred domácim Írom. Ak ste stále presvedčený, že ponúkate viac, neváhajte ísť do toho naplno.Na nikoho sa nespoliehajte a nikomu neverteV minulosti za mnou prišlo veľmi veľa ľudí, ktorí tvrdili, že pricestovali na žiadosť mojej (už neexistujúcej) pracovnej agentúry. Tí ľudia nemali znalosť jazyka, v živote robili všetko, a pritom vlastne dohromady nevedeli nič, prišli úplne bez peňazí a tvrdili, že im musím zabezpečiť prácu hneď teraz.
Týmto ľuďom som pomohol len preto, že mám dobre srdce a nevedel som si predstaviť ako by dopadli, keby som tak neučinil. Nechcite patriť medzi nich a vydať sa touto cestou.
V tomto prípade totiž pár úžerníkov našli moju agentúru a jej adresu tu v Írsku, ošklbali ľudí aj o tie posledné úspory, strčili lístok s adresou a menom do ruky a poslali kade ľahšie. Dnešná vláda (ako vzor) na čele s ostatnými úžerníkmi zlodejmi, učí našu p-osp-olit-osť iba jediné, a to kradnúť. Väčšina ľudí tento vzorec úspešne prevzala a považujem za normálny spôsob ako normálny spôsob obživy či zbohatnutia na nešťastí druhých.
Nenechajte sa okradnúť sladkými rečami vymielačov mozgov, ktorí vás obalamutia nacvičenými psychologickými rečičkami. Možno niekedy nepotrebujú ani to. Veď všetci sa pamätáme na inzeráty v miestnych novinách s prvou vetou „Vybavím prácu v zahraničí“. Ide o krok zavolania na mobilné číslo v tom lepšom prípade narazili na odkazovač s poznámkou ako vám pošlú formuláre a hlavne kam musíte vopred poslať peniaze. O týždeň toto číslo už neexistovalo. Ale existovalo nové, iné.
Sám som sa dostal do problémov s parazitmi spoločnosti, ktorí sa snažili priživiť na nešťastí iných a dobrotivosti zase iných ľudí. Títo paraziti dostali mňa aj mojich najbližších do mnohých problémov a to aj vďaka neschopnosti a nevôli slovenskej nefunkčnej prokuratúry tento problém riešiť.
Nečakajte pomoc od Slovákov, väčšina z nich sú totiž „Slováci“
Pre mňa je veľký rozdiel medzi Slovákom, ktorý žije dlhodobo v zahraničí a domácim Slovákom, ktorý „nevyliezol za najbližšie humno“. V 90% prípadoch za bezplatnú pomoc (Vrátane zotročených okradnutých Slovákov, ktorí mi pridelili spomínaní úžerníci) som dostal ponaučenie, na ktoré nikdy nezabudnem, ale nikdy neovplyvnilo moje ďalšie konanie, keďže som našincom stále a naďalej bezplatne pomáhal.
Za dobrotu na žobrotu, toto špeciálne patrí nie len v prípade cudzích, ale hlavne v prípade rodiny a známych. Ak sa chcete vyvarovať problémom, vyvarujte sa tejto charitatívnej pomoci, za ktorú sa dostanete iba do problémov. Pomôžte iba ľuďom v núdzi a ľuďom, ktorí si to zaslúžia, ale nečakajte za to nikdy nič dobré, nebuďte naivní ako ja.
Slovák (ktorý nie je civilizovaný zahraničnými kultúrami) vám nepomôže, práve naopak
Vysvetlím na skutočnom prípade:
Stretli sa dvaja Poliaci a jeden sa pýtal druhého ako sa dostať k sociálnemu číslu. Po polhodinovej monologickej poradni priamo na chodníku rušnej ulice, tento človek skončil s papierikom plným informácii v ruke, nabitý informáciami kam má ísť a čo má robiť.
Zažil som ten istý prípad dvoch Slovákov a odpovedzte si sami ako to asi dopadlo:
Slováci nie sú národom súdržným, preto sa radšej zapojte do debát na stránkach sociálnych sietí ako je Facebook v skupinách Slováci v Zahraničí, Slováci v Írsku, Češi a Slováci v Corku, atď, kde máte väčšie percento úspešnosti, že vám niekto (100:1) poradí správne.


Vybavte si všetko napred a nechoďte na „blint“. Tu sú najviac používané odkazy.
Zabezpečte si vopred ubytovanie www.daft.ie, vybavte si prácu www.jobs.ie, kontaktujte sa na komunitné centrá, napr. cez Facebook na Slovak Centre – Ireland, naučte sa jazyk, vezmite si dostatok peňazí, vyberte si tie správne mesiace, keď je o nové pracovné sily záujem (apríl – máj, alebo koniec novembra, nie január a letné prázdniny, keď je všade milión študentov a po-študentov), urobte si plus a mínus list, a keď ste stále presvedčený, že máte čo ponúknuť pracovnému trhu a že sa nevrátite späť bez práce a peňazí, tak až potom s tou správnou motiváciou jednoducho vycestujte!
Tešíme sa na vás a Good luck (veľa šťastia).


http://www.exilovenoviny.cz/articles/2014/07/21/co
-vsetko-vas-caka-v-zahranici-po-odchode-z-domova


prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 19:36:38 b229c70e
Aj boha Máriu: http://www.mises.
cz/clanky/u-rudeho-snedeneho-kramu-iv-zastarala-a-
zpustla-praha-nedostatky-v-bydleni-a-diskoordinace
-1169.aspxJiný pramen uvádí, že „vedle oprav nečetných historických budov se technický stav domů a bytů rapidně zhoršoval, zejména postiženy byly fasády, které bez dostatečných oprav byly vystaveny dlouhá léta povětrnostním vlivům.“ To vedlo například k úmrtí chodce roku 1965 ve Vodičkově ulici, díky pádu římsy. „Hrůzný byl i stav historických a technických památek – a tak dalším varováním bylo zřícení tří stožárů na mostě Svatopluka Čecha, které podlehly korozi. Tragédii celkové neobnovy připomínaly domy zahalené v lešení nebo jen odporná masivní dřevěná „loubí“ s varovným nápisem Pozor, padá omítka.“ Tentýž pramen také upozorňuje na opožďování výstavby kulturního centra, obchodů a škol na sídlištích tzv. Severního města, jinde to bylo ovšem také tak. Na nedostatek pracovních míst na některých pražských sídlištích a v jejich blízkém okolí, což z nich činilo noclehárny s četnými sociálními problémy a nutností den co den přepravit do zaměstnání většinu jejich obyvatel. O kvalitě nového bydlení svědčí poznámka na adresu výškových obytných domů, které prý nedisponují právě ideálními obytnými vlastnostmi a jejich provoz spotřebovává neúměrně mnoho energie [14].


Gejza Naci Hufnagel # PyfiPyga63
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-25 21:43:54 25302a64
tak to poviem inac general...
ked zeres pizzu tam kdesi v kanade, polku ti zozeru socialisti a druhu polku kapitalisti (aj ked su to stale ti isti sudruhovia) za socializmu si sa mal lepsie, pretoze si videl este aspon tu polku pizze co mozes zjest.
dufam, ze to nebolo barz expresivne prirovnanie...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 07:19:36 b2fda50a
aj ked ti obaja zozrali po 4 kusky mas hovno...je uplne jedno, kto kradol viac.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 07:20:29 b2fda50a
no este aj prasacenko zije v nemecku...lenka v nemecku...joplicka v dansku...general s otvorene oci v kanade...kadzy druhy je prispievatel pepik...to co vsetkych sere to slovensko nase???

a kazdy v style...postavim ti kolo tatier plot, budes mi moct platit vstupne :))) krasne je to sukromne vlastnictvo, krasne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 08:18:54 b2fda50a
na slovensku je vysoka nezamestnanost...a ja chodim ako kkt kazdy den do roboty...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 08:33:26 b2fda50a
hlavne že teraz je to vymakane lebo už nie je čo kradnut všetko rozkradlo par banditov a nie po vreci cementu ako kedysi ale rovno cele podniky. obrazne povedane tridsat rokov dozadu sa tu vyrabalo všetko od špendlikov po rakety a teraz len nejake tie celebrity a o tych nemaju za hranicami ani tušenia že existuju. ako je to s istotou človek sa boji zobrat požičku lebo dnes robi ale zajtra nemusi a aky je pomer tych ktorim je velmi dobre a ktori ledva preživaju

Bosna # CupyXeja03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 09:20:51 c35b0bb1
To rozkradnute, znicene, rozbite, sprivatizovane, niekto musi zaplatit - rozumej priniest obete. Zatiel v kazdom rezime to bola chudoba, kto vzdy najviac krvacal. Ci za Ferenc Jozku, taticka Masarika, Josifa Visarionovica a ostatnych nasledovnikov.
Jek hovorili nasi stari rodicia: Svet na chudobe stoji.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 12:24:56 c35b0e9b
Ahoj všem, chtěl bych také přidat jeden postřeh. Pokud se za komunistů tak kradlo, proč Milouš Jakeš čumí dodnes v domku po rodičích a navíc vlastní jen polovinu a druhou jeho bratr. A můj nejoblíbenější Strougal, jeho chatu jsem xkrát viděl a i má stodola je hezčí! Navíc můj přímý soused velel vojákům, kteří měli zlikvidovat revoluci již v počátku a všimněte si, je to stále ten stejný scénář....odpor studentů, kteří vše začnou a následný zásah. Ani ta armáda nesměla být použita, přitom všude jinde na Západě či USA by armádu dávno použili a viděli jsme to snad stokrát. Jak by ne, když oni jsou strůjci toho systému jak získat nové satelity a pěkně je ždímat, aby se jim žilo lépe. Článek je zajímavý ale mě jako tvora z lidu nezajímá nějaká dálnice,či spadlá omítka na domě, který mi ani neříkal pane nebo kolik těch dálnic komanči postavili, mě zajímá, že jsme byli každý rok v cizině od ROH a má matka samoživitelka si jako učitelka žila v družstavním bytě 3+1. To, že byla bez chlapa, jí tehdy moc netížilo. Ženy tehdy měli větší postavení ve společnosti než dnes, aniž si to dnes uvědomují, taky je komunisté jako celosvětově první uznali rovnoprávnými s muži. Takže doufám, že poctivě uvedete v dalším pokračování i toto velké plus tehdejší doby a pro příklad uvedete postavení ženy(nejhorší postavení měli samoživitelky!) z té doby ve Velké Británii nebo postavení černochů v USA. Kdysi jsem byl zapřísáhlý antikomunista ale bohužel mě po 20let kapitalisti sami přesvědčují, že doba minulá byla daleko lepší i pro děcka. Kolik dnes stojí dětský tábor na Slovensku?? Tehdy jezdili snad všechna děcka na tábory, včetně těch mezinárodních,kam jsem měl tu čest zavítat rovněž, na táboře jsem byl každý rok. Každý podnik měl rekreační střediska, Sigma Lutín třeba 1 na Slovesku ve Zvoleně,kde jsme byli snad 10krát. Je to jen můj názor ale těch pro je daleko víc nežli proti, pokud to srovnám s dneškem. Včera jsem byl třeba u známých a jejich děti byli na táboře jen jednou, nemají na to peníze a jejich podnik na ně kašle. To postavení pracujícího mi asi chybí nejvíce, dnes jste jen kus hadru,který použijí a v nečekaný okamžik se vás zbaví. Co nám chybělo,když jsme žili společně? Myslím, že Slovesko na tom spolužití vydělalo, však po válce bylo Česko tím hnacím průmyslovým motorem a Češi se zas přiučili jiné kultůře, neznám nikoho, kdo by Slováky nenáviděl a přece jsme se rozdělili a nechali jsme úplně rozkrást vše co jsme dlouhá léta budovali. No uznejte, které mraveniště v přírodě si nechá vzít vše co nahospodařili?! Kdyby takové mraveniště existovalo, dávno by vymřelo. Všichni musíme hlavně pochopit, že revoluce byla dobře připravená špína ale hlavně nám byla ukradena a Dubčeka raději zavraždili,jelikož s ním v čele státu by se nemohlo stát to co se stalo. Za Dubčekem by všichni šli, věřili jsme mu. Bohužel už není ani další takový, jemu šlo opravdu o lidi a né o mamon, jak nám ukazují dnešní politici:o(

Marco # NafoWade22
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-26 14:58:12 4e889c39
Milý Marco. Ak je Tvoja stodola krajšia ako Štrougalova chata, potom nie je za čím nariekať. Vidíš vidíš ako si len krásne žiješ.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-26 15:25:09 b228409d
marco
dubček bol len idealizovaná figúrka! nikomu z ľudí neprislúcha zbožšťovanie.
jeho syn si veselo užíva kapitalistických výhod s pánom Hortom a dokonca kandidoval v eurovoľbách.
hoci som pôvodne nebol za rozpad čsfr uvedomujem si realitu. sme 2 odlišné krajiny a podobné spolupráce ako armádne letectvo a spoločný postup v4 je zlo. prečo inak by sa tie štáty delili?
tomu treba zabrániť. v čechách prevládal postoj "ať jsi jdou když chtějí" tak sa s ďeťmi do zvolena neser, a radšej ich odveď k orloju, alebo na slamník a vylíž riť klausovi. ty pepíček debilček.
celé ročníky vojakov prissahali, ako budú brániť socializmus a republiku.
a akosi z toho zišlo. keby to bolo dobré, tak by za to ľudia bojovali. z toho je jasné, že pre väčšinu čechov a slovákov nemal socializmus a spoločný štát cenu. tak ako nemá ani eu ani jednotlivé štáty pod politickým vedením. už sa prebuď!

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 15:54:27 b2291b1a
Nevím, co tím chce autor naznačit,a le tyhle články jsou ještě trapnější než on.
Jednak nic nedokazují a pokud se člověk podívá po republice, tak je mu jasné i bez autora, že za doby ČSSR, případně ČSFR jsme zdaleka nebyli v takové prdeli, v jaké jsme dnes.
Takže pane Rajchenberku, jděte raději dělat něco užitečného, pro baši obec. (možná židovskou).

Kordik # FixySeki60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-26 18:56:24 b2ffa829
Za socialismu bylo samozřejmě lépe. Například lidé k sobě měli blíže. Dnes se jen třesou z nejistot.

Pohoda, klídek, tabáček. To byl socialismus.

Barney # LovaFeju20
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-26 18:58:11 526403eb
David Duchovny :DDDDDDD

prasacenko # ReqaVavu54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-29 18:07:57 5b7f220a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0924 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made