Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Za komunistů bylo lépe? (2.) Pohledem samotných komunistů o špatné pracovní morálce či zastaralosti průmyslu


Za komunistů bylo lépe? (2.) Pohledem samotných komunistů o špatné pracovní morálce či zastaralosti průmyslu

Selhání jediného muže

Obecně se za problém socialistického hospodářství, které se řídí heslem každý dle svých schopností a každému dle jeho potřeb, považuje tzv. selhání jediného muže. V socialistickém společenském řádu si prý bude jednotlivec myslet, že na jeho pracovním výkonu tolik nezáleží, jelikož mu přece připadne alikvotní část celkového výnosu práce všech, přičemž ovšem výše celkového výnosu nemůže být znatelně zkrácena výpadkem pocházejícím z nedbalosti jediného muže. To ilustruje komunistický poslanec Zdeněk Horčík na 16. schůzi České národní rady (ČNR) dne 31. října 1989. Ten nám nejprve řekne, zda byl bytů v Praze dostatek: "Proč říkáme, že je to málo bytů? Především proto, že stále v Praze se nejdéle čeká na byt z celé ČSSR. Stále v Praze máme málo bytů nebo nemáme žádné byty na to, aby obvodní národní výbory mohly sestavovat své pořadníky a přidělovat byty podle příslušného zákona mladým manželstvím, dělnickým rodinám apod. Chtěl bych reagovat na to, že v současné době se nevidí nijak dobře komplexní bytová výstavba v tomto roce a v celé této pětiletce. Oba resorty výstavby a stavebnictví, jak ČSR, tak SSR, se potýkají s vážnými problémy plnění plánu komplexní bytové výstavby, a v podstatě, i když je celá pětiletka a úkoly 8. pětiletky ohroženy proti původně očekávanému manku – mám na mysli 3,5 tisíce bytů, které schválila česká a později i federální vláda – z komunální dodavatelské formy,přesto není naděje, že budou úkoly letošní a celé 8. pětiletky pouze v manku 3,5 tisíce bytů, a očekáváme manko daleko vyšší.".

A nyní zmínka o problému selhání jediného muže na socialistických stavbách: "Popravdě musím říci, že se často hovořilo o tom, v čem to je. Je to proto, že technická vybavenost měla být v květnu a červnu, a nebyla dodnes předána, ale je to zejména také proto – a to jsme sdělili ministru Vávrovi, poslal jsem mu kazetu, natočili jsme zhruba před 14 dny snímky pracovních dnů na některých stavbách v pracovní době, kde kolem desáté hodiny dopoledne nebyla noha na stavbě. Zítra máme radu a máme znovu natočenou kazetu z tohoto týdne a musím říci, že to, co máme natočeno, a chceme promítnout při zasedání naší rady i zítra. Neříkám to proto, abych honil a kritizoval ministra Vávru, ale říkám to proto, že je třeba si uvědomit, že současný stav, všechno, co se děje v celé společnosti a okolí, má zřejmě dopad do pracovní morálky i těch, kteří zabezpečují komplexní bytovou výstavbu." [1].

Nečistota

Co si mysleli někteří tehdejší vládci o tématu (ne)čistoty za socialismu? Stručně nás informují, že nepořádek a nečistota je běžná. Místopředseda vlády a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj M. Toman uvádí, že: "V této souvislosti dovolte připomenout i další, velmi důležitou otázku v životě hlavního města, která bezprostředně souvisí s životním prostředím, a to je čistota a pořádek. Po soustavné čistotě volá nejen okolí domů, ale i jejich vnitřní prostory, mezibloková prostranství, podchody a pasáže. Stejně tak areály průmyslových závodů, stavební dvory a zařízení stavenišť je nutné podřídit kázni a disciplíně provozovatelů. Vláda vytváří tlak na příslušné resorty k zabezpečení výroby různých úklidových mechanismů, kterých má Praha nedostatek a je nutno je zatím dovážet."[2].

Plánovači zapomněli na výrobu úklidových mechanismů. Bezpartijní poslanec ČNR František Kozák se na 16. schůzi ČNR pozastavil nad celkově špatnou čistotou města a stavem travnatých ploch, především na pražských sídlištích. Dle něho to vypadlo, jako by se o ně nikdo nestaral, anebo jenom občas. Řešení hledal částečně v dobrovolné péči, ale zároveň se domníval, že do nekonečna ani nelze přijímat omluvu, že celý rozsah sítě i zeleně vyžaduje soustavnou péči dostatečnými technickými kapacitami a pracovními silami, které údajně nejsou k dispozici [3]. Prostě i zde šlo o problém selhání jediného muže.

Nedostatky v zásobování a dopravě

Jak to bylo ke konci komunismu s nedostatky v zásobování v Praze, hlavním městě země? Co na to tehdejší mocní? Poslanec komunista Jiří Cibelius na 16. schůzi ČNR dne uvedl, že: "Navíc i proto, že i v oblasti zásobování Prahy potravinami jsme i dnes mnoho dlužni. Myslím, že při přihlédnutí i k těmto připomínkám je i podmínka toho, aby se u nás v Praze cítili spokojeni nejen devizoví cizinci, ale i všichni její obyvatelé, i hosté – naši občané a její ostatní návštěvníci." [4].

Socialistický poslanec Čestmír Adam uvedl, že Praha je na tom hůře ve většině ukazatelů občanské vybavenosti než ostatní kraje Československa a že: "Ani pro nás v České národní radě, ani pro českou federální vládu není před občany dobré to, že se zaostávání Prahy v její vybavenosti za těch dvacet let nepodařilo ani odstranit, ani výrazně snížit. Musíme si přiznat, že se v Praze nenakupuje lépe, že se naopak více shání a více stojí ve frontách, že potíže s přechodným ubytováním tuzemců i cizinců v hotelích se zásadně nezmenšily, že ve špičkách jezdí vozidla městské hromadné dopravy opravdu přeplněna, že dostupnost placených služeb se příliš nezvýšila, ba naopak na úseku oprav a údržby bytů a obytných domů povážlivě klesla, že v Praze chybějí i velké a střední pekárny." [5].

Tentýž poslanec se domníval, že Praze chybějí pracovní síly pro dopravu, obchod, cestovní ruch i služby. Chybějí jí pro tento účel nebytové prostory, chybějí jí nezbytně potřebné kapacity pro výstavbu, údržbu a opravy bytů, které město jako Praha potřebuje. O úrovni obchodu valné mínění také neměl: "Celkově je však nutno konstatovat, že úroveň obchodní sítě ve středu města ani na jeho okrajích neodpovídá náročným úkolům v zásobování. V porovnání s obchodní sítí ČSR nedosahuje Praha ani republikových ukazatelů. Prodejní plocha v přepočtu na jeden tisíc obyvatel činí v Praze 308 m2. Například Bratislava má kapacitu maloobchodní sítě na tisíc obyvatel vyšší o 6,5 %, Budapešť o 26 % a ve vyspělých průmyslových státech jsou tyto kapacity 2,5krát i vícekrát vyšší. Důsledkem tohoto vývoje je i neúměrný vysoký obrat na jeden metr prodejní plochy. Zhoršují se nákupní podmínky a dochází k poklesu kulturnosti prodeje. To má za následek nespokojenost kupujících, zejména v období sezónních nákupů a nákupních špiček. Také počet pracovníků obchodu v přepočtu na jeden tisíc obyvatel je v Praze sice vyšší než v průměru ČSR, ale je stále nedostatečný a ve vyspělých zemích je podstatně vyšší." [6].

V Praze chyběly dokonce dle M. Tomana i telefony: "Před resortem dopravy a spojů stojí i důležitý úkol pokračovat intenzivně ve zlepšování telefonizace hlavního města, neboť v současné době je stále ještě téměř 50 tisíc nevyřízených žádostí o zřízení telefonu. Tato závažná situace je zejména důsledkem opožďování výstavby telefonních ústředen v nových sídlištích. Cílem je ve výhledu dosáhnout více než 90 % vybavenosti bytů telefonem.". Jenže to znamenalo požadavek dalších úspor, investic a rozpočtových zdrojů, které nebylo kde brát. A to ještě existovaly potíže se zásobováním vodou, neboť sice výstavba nových zdrojů a rozvodů pitné vody i budování nové kanalizační sítě postupovala v Praze plánovitě a programově, ale neúměrné ztráty ve stávající síti vodárenské soustavy přesahovali 30 % [7]. Jiný zdroj uvádí technickou zaostalost telefonní sítě, a i když v Praze bylo již v polovině 80. let 800 tisíc účastníků, počet žadatelů stabilně převyšoval 100 tisíc a spíše stoupal. Na přidělení telefonní stanice bylo nutné, zejména ve starší zástavbě, čekat i několik let. Navíc v síti existovaly podvojné a společné linky se značně poruchovým provozem, které znamenaly, že pokud jeden účastník hovořil, blokoval hovory ostatních účastníků [8]. Dále: "Nevyhovující, namnoze zastaralé rozvody elektřiny způsobily, že na počátku 80. let byla v Praze spolehlivost zásobování elektřinou ve srovnání s ostatními evropskými hlavními městy děsivá.". Ztráty vody v polovině 70. let v důsledku starých, vadných rozvodů byly značné a odhadovaly se až na 25 % [9].

Zastaralý a energeticky náročný průmysl

Jaký byl stav průmyslu a vědy v hlavním městě ČSSR? V hlavním městě druhého nejvyspělejšího socialistického státu světa? Dle samotných představitelů komunistické moci překvapivě nebyl příliš dobrý. Místopředseda vlády a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslav Toman k tomu uvedl, že došlo především jen ke kvantitativnímu růstu klasických oborů těžkého průmyslu, což vytváří mimořádně silný a stále rostoucí tlak na zvýšený příděl surovin a materiálů, energie a příliv pracovní síly, což vedlo k růstu požadavků na investice, k růstu zatížení dopravy a zhoršení životního prostředí. Dle Kubišty: "Převážně extenzívní růst průmyslu zpětně odčerpával prostředky na jeho modernizaci a nežádoucně ji zpomaloval. Přestože Praha byla iniciátorem výzvy k urychlenému využití výsledků vědy v praxi, ve skutečnosti jen nepatrně narostl podíl moderních oborů s vysokou účastí vědy na produkci.". Tento vývoj pražského průmyslu měl i negativní dopady na rozvoj terciární sféry a ve stále citelnějším nedostatku pracovníků v obchodě, službách, zdravotnictví a školství, na úseku údržby a modernizace bytového a domovního fondu a dokonce zpětně v průmyslových závodech samotných. Místopředsedkyně ČNR komunistka Marie Jarošová uvedla, že: "Úkoly restrukturalizace pražského průmyslu, jeho intenzifikace a modernizace výrob a vymístění některých nevhodných provozů, byly vytyčeny již v 70. letech a postupně opakovány a rozpracovávány až do dneška. A výsledek? Stálé odkládání řešení do dalších let, jen dílčí pokrok v některých podnicích." [10].

Odbočka do Chomutova

Na 16. schůzi ČNR ze dne 31. října 1989 popisoval komunistický poslanec Jan Kubišta situaci na severu Čech: "Na jedné straně propagovaná priorita Severočeského kraje a jeho pánevních okresů, a na druhé straně nedostatek zboží, problémy ve zdravotnictví, ve službách a v dopravě. Jen velice těžko se vysvětluje lidem, že mají aktivně pracovat v okrese, který vzhledem ke svému životnímu prostředí rozhodně nepatří mezi ty atraktivní a na druhé straně přes všechnu snahu místních orgánů již nejsme schopni nabídnout více než v ostatních oblastech republiky." [11]. Dle tohoto poslance zde chyběl dostatek zeleniny (některé ovoce bylo zajištěno vlastní produkcí okresu) a dále:"Nedostatek řady druhů spotřebního zboží, textilního zboží a akutní nedostatek stavebního materiálu pro drobné stavebníky. Navíc, co se týče potravin a surovin pro jejich výrobu, je okres Chomutov výrazně dosunový a musí spoléhat na milost či nemilost ostatních krajů v tomto směru soběstačných. Tak se stává, že v okrese, kde je velká kupní síla, chybí těstoviny jak v objemu, tak sortimentu, trvanlivé mléko, předvařená rýže, vaječné krémy a ostatní potravinářské produkty." [12]. V zásobování potravinářskými produkty to tedy nebyla žádná sláva ani v tomto prý protěžovaném "ocelovém a uhelném" okrese. Chyběly zde dokonce i docela obyčejné věci.

[1] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016010.htm.
[2] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016005.htm.
[3] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016010.htm.
[4] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016011.htm.
[5] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016011.htm.
[6] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016011.htm.
[7] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.3, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016005.htm.
[8] U rudého snědeného krámu, Poznámky kapitola 4.3,
[9] Ibid, kapitola 4.3.
[10] Ibid, kapitola 4.1, viz i http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016003.htm. a http://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016006.htm.
[11] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.4, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016014.htm ahttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016013.htm.
[12] U rudého snědeného krámu, kapitola 4.4, viz ihttp://www. psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s 016013.htm.Author: HYNEK RAJCHENBERK # DemuHoso30
Slovensko2014-07-1514
-
 41% ( 12 people voted )
+
Selhání jediného muže, autora článku :D

Východ byl tak zaostalé, že se ho bál rozvinuté západ, to je paradox :D

Bože, toto lidi žrali před 15 lety, dnes už jsou lidé jako autor k smíchu :D Tak autore, a teď o Červené Karkulce :D.

Ne vážně, komunisti skončili, protože se vykašlali na propagandu a zůstali na úrovni 60let, nu a teď autor ukázal, že současný režim nepřekročil propagandu roku 1990. Což vypovídá o přibližné trvanlivosti současných poměrů, tak 10-20let a budeme mít nový režim, nikdo neví jaký, ale budeme se zase smát lidem jako autor tohoto článku jak "hloupý" byli. Tedy on je za to placen, ale bude nám opět tvrzeno, byl hloupý...

peter novak # FynuHuxa28
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-15 17:15:47 5867603e
no, uz to mame za sebou...este sa zbavit sucasneho marazmu a uz mozno konecne bude dobre.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 17:32:37 b2fd8cfb
Byť, či nebyť! Obhajovať ,či hanobiť! / Ale najsamprv ..kucma25.. fiu..koniarsky... ešte tak vystaviť naj---vyššiu sochu --svätého.. jak sa chce..v Eperješi a hotovo.. ešte aj my zo Spiša sa prídeme dívať na Vašu životnú---úúúúú--- Ja viem ako to myslíte....bez bočných../Starý režim mal správny smer -- maličké plachty a obrovské kormidlo...nový režim nemá nič veľké /ani v medzinoží/ --všetko rozkradnuté -- Chcel by som sa dožiť r.2029 roku kedy bude 40 ciatka po novom .. A tie štatistiky... a umelecké drizdy.. a konečne sloboda.. a jasný " podnikatelia" ..tesne po 89--tom --typu Rezeš, Priemyselná banka,Devín banka , Havel, Čarnogurský, a iná ešte žijúca "verbež"---A zabúda sa a zabúda , deti sa neučia ..o dejateľoch ... Tvorcoch rozkladu, kradnutia ..My stredná ..sme zostali ..na hanbu ..lebo múdrejší vždy ustúpi .../a Pali v našej krčmičke povedal ---"KED JE HLÚPEJŚÍ"/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 18:32:59 58d4289b
No, to je důkaz, že komunismus nefungoval. Třídní boj je prostě blbost, protože jsou lidé pracovití a líní, a když jednoho dne ti pracovití zjistí, že se mají stejně, nebo i hůře, než ti líní a vyčůraní, tak se taky vykašlou na práci... a to byl komunismus. Pak mají všichni hlad, ale hlavně, že všichni mají stejně!
googolplex # RuveKicy84
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-07-15 18:41:14 4e50dec2
""" MAESTRO""" ..googolpplex84 .. viď že ste to nepochopil! Jde o to , že ten OTO přijel oto!Líní lidé to je co , kdo. --Vy jste líní?Vyčúraní je výrazový prostriedok naších Čechov ---ale používaný len obmedzencami...! Skúste nám vysvetliť jeho význam--po Vašom! A viete niečo o hlade? Skúste sa prezentovať ... a třpiťivost.. vo Vašom prejave-- odpovedi bude ocenená --že rozumiete veciam.. Ináč prrrd do ucha... --dúfam že netreba preložiť... OGARE--JUNGE--MLADEJ____
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 19:35:39 58d4289b
BRICS
prasacenko # ReqaVavu54
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-15 22:23:48 4e62018b
loading...
Predstavitelia piatich krajín skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a JAR) v utorok podpísali dohodu o vytvorení novej rozvojovej banky a spoločného rezervného fondu.

Na summite šéfov štátov päťčlennej skupiny to oznámila brazílska prezidentka Dilma Rousseffová. Ide podľa nej o dôležité kroky, ktoré zmenia podobu svetovej finančnej architektúry.
Návrh na vytvorenie spoločnej banky sa prvýkrát objavil už pred dvoma rokmi. Ďalšie rokovania ale sprevádzali nezhody ohľadom financovania, riadenia banky a jej sídla. To sa bude podľa utorňajšieho oznámenia nachádzať v čínskej obchodnej metropole Šanghaj a prvým šéfom banky bude Ind.

Počiatočný vklad každého z piatich členských štátov BRICS má byť desať miliárd dolárov. Postupne má byť v novej banke až 100 miliárd dolárov, rovnako ako v novom núdzovom rezervnom fonde. Peniazmi z novej rozvojovej banky sa majú v najbližších rokoch financovať infraštruktúrne programy.


prasacenko # ReqaVavu54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-15 22:38:07 4e62018b
Prvé čo by mali urobiť je požičať peniaze Argentíne nech vyplatí dlhy kapitalistickým vrahom z wolfstrítu(USA) aby im klapli zuby naprázdno a prešla chuť na privatizáciu majetkov v Argentíne za polovicu!!!
prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 22:42:32 4e62018b
Prasačenko:
Daj nejaký link, zaujíma ma to (nemyslím to ironicky).

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-16 08:42:54 55e4d24f
GG čo ta zaujíma, to že sa dohodli na vytvorení rozvojovej banky? Včera to bolo v Pravde tak som to sem skopíroval alebo o tej Argentíne, no to je môj súkromní názor ktorý vychádza z toho že USA chce aby Argentína splatila svoje dlhy a zo skúsenosti viem že ak nevycálujú koľko od nich chcú tak im USA počká ale musia privatizovať štátne podniky(tak ako v Grécku, u nás alebo na Ukrajine, ...) a len čakám kedy im pomôže Čína lebo tá má pod posteľou v kufroch 3.000.000.000.000 dolárov a za ďalšie viem že Argentína sa tlačí do BRICS a USA tlačí aby sa tam netlačila
prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-16 09:13:04 b229861d
Chýba mi tu nejaké komické diskusné vystúpenie revolucionára Dávidka ku svojej obľúbenej téme. Ja mu len na rozbeh nadhodím myšlienku: Straty, generované v soc. hospodárstve sa dali veľmi efektívne zamiesť pod koberec, resp. ukryť ich pri plánovaní šikovne do budúcnosti. To si súkromník dovoliť nemôže, to je možné iba v spoločnosti, kde všetko patrí každému, v skutočnosti nikomu nič a nikto si nič neváži.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-16 11:04:35 d4254112
...Pandemonium36..a teraz aj "na rozbeh kladnú myšlienku" napr.. BYTOVÝ PROBLÉM .. skúste tie" manipulácie".../pomocná---aj naj--" durák "musel pracovať--kdesi .. čosi--- a musel niekde bývať/ Stíhanie za potulovanie, kočovanie bolo už v časoch " Marienky. Terezky"..Do dnes nie je zrušené v UK..../Komickosť začína vtedy ak je jasné že znovu sú poniektorí prekvapení , že nájsť kocenzus v hodnotení ...je to isté ako povedať čosi kladného alebo záporného na adresu napr: na prezidenta TISU... Verím vo váš intelekt , že to pochopíte..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-16 19:24:09 58d4289b
Klop40, koncenzus v bytovom probléme... z iného uhla pohľadu - vďaka i za tie "králikárne"... ale! Tie posledné dokončené pred Veľkou novembrovou revolúciou záškolákov... tie už boli investične prestavané na 20 rokov dopredu... A načo nútiť "duraka" - pod trestným zákonom - zapájať sa do pracovného procesu, opierať sa o lopatu? Kazí morál! Osvietenú reformátorku nechajme napospas dejinám, no... kočovanie krémovej luzy zakazovala už CK vyhláška... i za prvej republiky nahlasovacia povinnosť cirkusantov... a súdruhovia tiež nemali radi imperialistické slovo tramp. Taká buržoázna anarchia, potulovať sa... širák... Toľká to komická retrospektíva, až ... lol, lol...!

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-16 20:57:44 d405c1fd
Marián Vitkovič: Vraciame sa do feudalizmu
prasacenko # ReqaVavu54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-17 14:59:52 b229a260

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VYNAŠEČ: FED JE Z TOHO, JAK BITCOIN DOBÝVÁ DOLAROVÝ SYSTÉM, „ZNAČNĚ VYPLAŠENÝ“


VYNAŠEČ: FED JE Z TOHO, JAK BITCOIN DOBÝVÁ DOLAROVÝ SYSTÉM, „ZNAČNĚ VYPLAŠENÝ“
Vynašeč, který byl zaměstnán jako informativní výzkumník u Federálních rezerv, odhalil, že guvernéři Fedu jsou „hodně vyplašení“ z významné vnitřní zprávy, která odhalila...
Rozklížila arogance Washingtonu jeho impérium?
Inteligentní volič pravice? Iluze...
Příběh Daniela Wretströma jako memento „nové“ Evropy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0298 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne