Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vývoj verejného dlhu SR


Vývoj verejného dlhu SR

Inšpirácia od iných krajín Európy pre Slovenskú vládu pri konsolidácii verejných financií

Verejný dlh Slovenskej republiky sa stále zvyšuje. Predpokladá sa, že v roku 2014 by mal prekročiť znova hranicu 55 % HDP, pričom vláda bude musieť aktivovať opatrenia, ktoré nariaďuje zákon o dlhovej brzde. Slovensko za roky 2002 – 2013 dosahovalo v každom v rozpočtovom období deficit. Príjmy verejného rozpočtu (štátny rozpočet, rozpočet územnej samosprávy, rozpočet príspevkových organizácií) boli vždy menšie ako výdavky, následkom čoho vznikal deficit. Následkom rozpočtových deficitov verejného rozpočtu v predchádzajúcich rokoch sa kumuloval verejný dlh.

V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 je rovnako naplánovaný deficit. Cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2015 bola stanovená vo výške 2,49 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá jeho znižovanie na úroveň 1,61 % HDP v roku 2016 a 0,54 % HDP v roku 2017. Z projekcie verejného dlhu na dané obdobie vyplýva, že svoje maximum má dlh dosiahnuť v roku 2015, keď sa prognózuje jeho úroveň 56,2 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá jeho pokles na úroveň 54,9 % HDP v roku 2016 a 53,4 % HDP v roku 2017. Treba však upozorniť, že sú to len projekcie, ktoré sa nemusia naplniť.

Graf 1 : Vývoj verejného dlhu SR (% HDP)

Untitled

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov podľa Eurostatu

Súčasnej vláde Slovenskej republiky sa vyčíta najmä slabé konsolidačné úsilie, ktoré spočíva v tom, že vláda nerobí dlhodobé opatrenia na znižovanie deficitu verejných financií. Rozpočet, ktorý bol predložený v roku 2013 na rok 2014 je podľa Rady rozpočtovej zodpovednosti postavený na jednorazových opatreniach, ktorých účinnosť v strednodobom horizonte pominie. Ide o opatrenia ako napr. presun výplat dividend s majetkovou účasťou štátu a FNM, očakávaný príjem od Telekomunikačného úradu alebo predaj majetku štátu.

Vláda by tak mala pripraviť štrukturálne opatrenia, ktoré by viedli k dlhodobo udržateľnému vývoju verejných financií. To sa dá dosiahnuť v princípe dvoma spôsobmi. Znížením výdavkov a vyššími príjmami, ktoré budú naviazané na vyšší hospodársky rast.

Slovenská vláda pritom nemusí pri znižovaní deficitu a znižovaní zadlženosti krajiny vymýšľať nič prevratné, ale stačilo by, ak by sa inšpirovala z úspešných štrukturálnych reforiem alebo opatrení z iných krajín. V nasledujúcom texte preto popíšeme niektoré príklady z iných krajín, ktoré sú zamerané na štrukturálnu konsolidáciu a zvýšenie hospodárskeho rastu prostredníctvom podpory podnikateľského prostredia.

Prvým príkladom môže byť Estónsko, kde vláda prijala v období hospodárskej krízy v roku 2008 opatrenia, ktoré mali pozitívny dopad na ekonomiku krajiny. Estónsko zasiahla finančná kríza tvrdo. V roku 2009 dosahovala hospodársky pokles -14,1 % HDP. Následne sa vláda rozhodla prijať opatrenia, z ktorých dve tretiny bolo na strane výdavkov. V Estónsku celkové vládne výdavky klesli o 10 percent v priebehu dvoch rokov. Vláda znížila platy vo verejnom sektore. Aby sa nepopulárne vládne škrty prijali lepšie vo verejnosti, vládne platy si znížili výrazne aj vládni predstavitelia. Vláda obmedzila rast dôchodkov, škrtala prevádzkové výdavky, výdavky na obranu, na poľnohospodárske dotácie a iné.

Jedna tretina konsolidačných opatrení bola počas krízy na strane príjmov. Estónsko udržiava v súčasnosti sadzbu dane z príjmov na úrovni 21 %. Nezvyšovalo ju ani počas krízy. Sadzba sa postupne v minulosti znižovala ale v dôsledku konsolidácie počas krízy sa jej pokles pozastavil a je ponechaná na tejto úrovni, hoci vláda má záujem v budúcnosti znova sadzbu dane z príjmov znížiť. V rámci konsolidácie verejných financií vláda zvýšila v roku 2009 spotrebné dane z alkoholu, pohonných hmôt a tabaku. Okrem toho zvýšila DPH z 18% na 20% a výšku príspevkov na poistenie v nezamestnanosti z 0,9 na 4,2 percenta.

Druhým prínosom vlády v Estónsku bolo zlepšenie podnikateľského prostredia v krajine.

Vláda sa jednoznačne postavila proti progresívnemu systému zdaňovania. Estónsky minister financií Jürgen Ligi sa vyjadril že,,myšlienka vyšších daní je pre bohatších pomerne kontraproduktívna, pretože limituje súkromné investície a diskriminuje kvalifikovanú a vzdelanú pracovnú silu, ktorá je pre hospodárstvo štátu základom." Vyššie dane na spotrebu spomaľujú hospodárstvo menej ako vyššie dane daňové sadzby na príjem.

Firmy v Estónsku navyše neplatia od roku 1999 daň z príjmu do vtedy, kým peniaze nechcú zo spoločnosti vybrať napríklad formou dividend. Reinvestované zisky podnikov už teda nie sú predmetom dane z príjmov.

Rovnako môže byť príkladom Estónsko aj v politike zamestnanosti a pri tvorbe zákonníka práce. Estónci vďaka zákonu o pracovnej zmluve prijatému v roku 2009 výrazne spružnili zákonník práce. To malo za následok pokles nezamestnanosti. Zamestnávateľ môže v Estónsku napríklad požadovať náhradu za školenie zamestnanca, ktorý ukončil pracovnú zmluvu do troch rokov od ukončenia školenia. Zamestnávateľ môže taktiež počas troch mesiacov v roku skrátiť pracovnú dobu zamestnancov.

Vďaka štrukturálnym reformám Estónsko naštartovalo ekonomiku, keď v roku 2010 dosiahol hospodársky rast 2,6 % HDP. V roku 2011 sa stala s 8,3 % HDP s najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európe. V roku 2012 predstavoval hospodársky rast Estónska 2,8 % v porovnaní s -0,2 % v eurozóne. Estónska vláda nechce míňať viac ako je schopná nazhromaždiť z daní, to aj v priebehu recesie alebo pomalšieho rastu. To je jeden z dôvodov, prečo úroveň vládneho dlhu v Estónsku je najnižšia v celej Európskej únii. V roku 2013 dosahovala zadlženosť krajiny 10 % HDP. V roku 2010 a 2011 mala vláda rozpočtové prebytky. V roku 2013 dosiahla deficit -0,2 % HDP. Estónsko nepotrebovalo finančnú pomoc, pretože vďaka konštantným rozpočtovým prebytkom, dosiahnutých v minulosti si krajina dokázala vytvoriť rezervy. Financial Times nazval túto krajinu ,,anti- Gréckom". Tieto spomínané fakty a makroekonomické ukazovatele poukazujú na dlhodobú fiškálnu disciplínu krajiny.

Ďalším príkladom môže byť Portugalsko, ktoré sa snažilo uskutočňovať v posledných rokoch taktiež rad reforiem, zameraných na spružnenie trhu práce v krajine. Portugalská vláda urobila pre firmy lacnejšie prijímanie a prepúšťanie zamestnancov a vďaka tomu sa jej podarilo znížiť nezamestnanosť. Reformy boli zamerané na to, aby sa odstránili prekážky na vytváranie pracovných miest a aby vývoj miezd bol v súlade s produktivitou práce. Pred tým bol zákonník práce zameraný na silnú ochranu stálych zamestnancov. Ak firmy potrebovali prepúšťať zamestnancov z ekonomických dôvodov, tak zamestnanci na dobu určitú boli tak ochránení zákonníkom práce, že ich prepustenie bolo pre firmu komplikované a nákladné. Zamestnávatelia sa navyše nemohli sami rozhodnúť, koho prepustia a zamestnanca ktorý nezvládal pracovné úlohy museli presunúť na iný post v rámci podniku. Po reforme zákonníka práce sa v roku 2011 znížilo odstupné z 30 na 20 dní za každý odpracovaný rok a zrušili sa spomínané povinnosti zamestnávateľa pri prepúšťaní zamestnancov. Ďalšia reforma v roku 2013 znížila odstupné pri zmluvách na dobu určitú na 18 dní za každý odpracovaný rok. Miera nezamestnanosti v porovnaní s marcom v roku 2013, keď dosiahla úroveň 17,4 % poklesla na úroveň 15,2 % v marci 2014. Makroekonomické ukazovatele krajiny nie sú ani zďaleka priaznivé ale je tu vidieť zlepšenie vďaka reformám, ktoré prispeli k flexibilnejšiemu trhu práce.

Posledným zaujímavým príkladom môže byť Nemecko. Najväčšia krajina Eurozóny dosiahla v roku 2013 mierny prebytok verejných financií a navyše plánuje aj do budúceho roka hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Nemecko si uvedomuje, že práve vyrovnaný rozpočet a hospodársky rast je práve cesta ako postupne znižovať zadlženosť krajiny. Rozpočet, ktorý nemecká vláda predložila v roku 2010 na 5 rokov, zahŕňal konsolidačné opatrenia v hodnote 80 miliárd €. Podľa Guida Westerwelleho sa Nemecko v tom čase muselo rozhodnúť, či chceli aby sa na ceste fiškálnou konsolidáciou vydali prostredníctvom zvýšenia daní alebo škrtov vo výdavkoch. Rozhodli sa pre škrty vo výdavkoch. Štvorročná konsolidácia prináša už dnes svoje ovocie, keď sa Nemecko v súčasnosti jednoznačne zasadzuje, ž od roku 2015 si nechce ďalej požičiavať a chce vytvárať prebytkové rozpočty a je proti produkovaniu ďalších dlhov.

Niektoré krajiny svojimi reformami a výsledkami ktorými vďaka nim dosiahli by mohli byť pozitívnym vzorom pre Slovensko pri naštartovaní hospodárskeho rastu a konsolidácii verejných financií. Prečo sa súčasná slovenská vláda pri konsolidácii verejných financií uberá opačným smerom a nie je schopná alebo nemá ochotu výraznejšie šetriť a znižovať deficit a tým zabraňovať rýchlemu zadlžovaniu krajiny? Slovensku by prospelo inšpirovanie od krajín ako je najmä Estónsko či Nemecko. Načrtnuté reformy by mohli vyústiť do silných porastových opatrení pre slovenskú ekonomiku a do systémovej koncepcii rozvoja konkurencieschopnosti krajiny.

Martin Mecele

Použité zdroje:

Estonia and the European Debt Crisis[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.cato.org/search/result s/Estonia%20and%20the%20European%20Debt% 20Crisis>

Europe’s Fiscal Crisis Revealed: An In-Depth Analysis of Spending, Austerity, and Growth[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.heritage.org/research/ reports/2014/06/europes-fiscal-crisis-re vealed-an-in-depth-analysis-of-spending- austerity-and-growth#_ftn220>< /span>

Why Estonia Is Beating the Eurozone[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://mises.org/daily/6232/why-e stonia-is-beating-the-eurozone> ;

Estónsky minister: Nechceme dopadnúť ako Slovensko[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://finweb.hnonline.sk/rozhovo ry-125/estonsky-minister-nechceme-dopadn ut-ako-slovensko-537846>

Slovensko našlo vzor medzi krajinami eurozóny[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://finweb.hnonline.sk/spravy- zo-sveta-financii-126/slovensko-naslo-vz or-medzi-krajinami-eurozony-494095>

An End to Austerity?[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://mises.org/daily/6675/An-En d-to-Austerity>

Estonia and Austerity: Another Exploding Cigar for Paul Krugman[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.cato.org/blog/estonia- austerity-another-exploding-cigar-paul-k rugman>Estonia[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.heritage.org/index/cou ntry/estonia?ac=1>

Nemecko chystá po 45 rokoch vyrovnaný rozpočet[online] . [citované 17.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/ekonomika /clanok/311366-nemecko-chysta-po-45-roko ch-vyrovnany-rozpocet/>

Schäuble balances the German books[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.irishtimes.com/busines s/economy/schäuble-balances-the-german- books-1.1722737>

PORTUGALREFORMING THE STATE TO PROMOTE GROWTH[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.oecd.org/portugal/>

Portugal exits bailout poorer and long way from recovery[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://www.reuters.com/article/20 14/05/16/eurozone-portugal-bailout-idUSL 6N0NZ4C320140516>

Portugalsko dostalo pochvalu za zmeny na trhu práce[online] . [citované 16.júna 2014 ]. Dostupné na internete: <http://finweb.hnonline.sk/agentur y-195/portugalsko-dostalo-pochvalu-za-zm eny-na-trhu-prace-483678>

Eurostat- General government gross debt – annual data[online] . [citované 15.júna 2014]. Dostupné na internete: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ tgm/table.do?tab=table&plugin=1& language=en&pcode=teina225> ;

Konsolidačné úsilie vlády v roku 2014[online] . [citované 15.júna 2014]. Dostupné na internete: <http://www.rozpoctovarada.sk/svk/ rozpocet/215/konsolidacne-usilie-vlady-v -roku-2014>

Rozpočet verejnej správy na roky 2015 až 2017[online] . [citované 7.júna 2014]. Dostupné na internete:

http://www.hayek.sk/inspiracia- od-inych-krajin-europy-pre-slovensku-vla du-pri-konsolidacii-verejnych-financii/< br />Author: Martin Mecele # NaxeNuxy44
Slovensko2014-07-106
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Ako im to pristane, samozrejme, že tento prezident je iný, bližšie k..., vlastne ku komu to?Sloven # NokiFehu73
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-12 10:38:58 5cf505d0
Sloven # NokiFehu73
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-12 10:55:52 5cf505d0
Hneď vidieť, aké je divácke zloženie tej muzicírskej akcie, keď tomu anjelskému scientológovi načúvalo vraj tisíc ľudí. (Moderované Hríbom). Tam sa vôbec politici chodia radi predvádzať! Nabudúce tam určite rozhodí siete aj ten hranatý kostolný príbuch Prechádzka a nahodí svoj úlisný úškľabok. Mohol by na nejakom pódiu verejne vystúpiť na detektore lži ako zlatý klinec večera. Tam sa dajú loviť hlasy, medzi nafetovanými a neznalými prvovoličmi. Jednoduchá hudba, jednoduchý volič. Jednoduchá úmera... A propos, nech predavač chladničiek a birmovaný scientológ skúsi vystúpiť na metalovej akcii, tam ho piskotom poženieme preč...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 4 people voted )
+
2014-07-12 12:09:02 d405c1fd
Neviem ako čo to splietaš. Si presne príklad človeka, čo skočil Ficovi pred voľbami na všetko. O akom scientológovi píšeš ? Aký scientológ ? Fico niečo trepol tak už sa toho závistlivci chytajú. A si myslíš, že si tam šiel zbierať hlasy ? :D Pár týždňov po voľbách tam šiel zbierať hlasy ? :D Prečo píšeš dačo o jednoduchej hudbe ? Keby si sa aspoň trošičku rozumel hudbe, nenapíšeš to, lebo muzikanti si vážime každú hudbu, naopak ľudia, čo toto tvrdia, sú u nás zúfalci. A bol si niekedy na tom festivale ? Prečo píšeš, že medzi nafetovanými ? Ako si to dovoľuješ ma urážať, že som feťák, keď ani len netušíš, ako to tam vyzerá a koľko ľudí tam chodí a či to je ,,muzicírska akcia." Ale napíšem ti, si totálne mimo. No, hlupučký volič, taká aj vláda. Vyhýbaj sa Pandemo voľbách, lebo taký, ako ty keď idú voliť, máme tam potom také červené strašidlá. Pa a zorientuj sa ;)


damage # TokaNidy29
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-07-13 06:27:44 5f678f52
ešte mi to nedá nedoplniť na ukážku, ako si mimo:
Pre Pohodu sú okrem hudobného výberu typické aj zábavné atrakcie, festivalové hudobné noviny, literárne besedy, divadelné predstavenia, tanečné workshopy, diskusie, čitáreň, program Liga za duševné zdravie, ale i nezisková zóna mimovládnych organizácií.
Hudobné žánre: alternatívny rock, danceh
all
, downte
mpo
, dr
um and bass
, dub, exper
imentálna hudba
, hip hop, house, chamber music, chill out, indie rock, klasická hudba, live acts, minimal, nu jazz, pop, punk, reggae[/u
rl],
rock, ska, world, dance[/url
],
tech house, ABCtechno[/u
rl], metal (Michal Kaščák sa rozhodol pridať aj tento hudobný štýl na festival Bažant Pohoda v roku 2012). Ktoeré z toho si myslel ako jednoduchú hudbu, ty umelec ?
Od roku 2 011 je vždy vypredaných všetkých 30 000 lístkov.

damage # TokaNidy29
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-13 06:35:11 5f678f52
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyr   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Brazilci nevěří, že mikrocefalii novorozenců způsobuje virus Zika


Brazilci nevěří, že mikrocefalii novorozenců způsobuje virus Zika
V zahraničních, a potažmo nyní i českých médiích (např. zde) se rozhořívá velká kampaň strašení virem Zika, který dle oficiálních míst způsobuje právě teď v Brazílii extré...
Vďaka za vývoz zisku!
Oxid uhličitý a oceán: Je to teplota, co řídí CO2, nikoliv naopak
Britská špionáž si vyvinula četné nástroje umožňující manipulaci internetu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0273 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage