Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vynájdenie stredoveku.


Vynájdenie stredoveku.

"Anomálne éry - najlepší dôkaz: najlepšia teória"
Toronto, konferencia, 28. 29. 30. júna 2005
Vynájdenie stredoveku.
Heribert Illig
Téza o "vynájdení stredoveku" vyvolala v nemecky hovoriacich krajinách dosť rozruchu. Roky sa diskutovalo o tejto téze a rozhorievala sa znovu a znovu, aj keď to v skutočnosti ani nebola diskusia ako skôr odstrašujúci útok historikov hlavného prúdu, a pokus o odstránenie toho, čo nesmie byť. V súčasnej dobe nemeckí medievalisti po niekoľkých neúspešných pokusoch o popretie dôkazov už nie sú viac ochotní reagovať na moje argumenty. Avšak napriek ich snahe ignorovať ma, debata pokračuje a dve z mojich kníh boli preložené do maďarčiny. Aj keď široká verejnosť prejavuje veľký záujem o túto tému, učenci mlčia. Pre moju prezentáciu tu v Kanade som sa rozhodol pre nasledovnú štruktúru: budem prezentovať kroky, ktoré ma doviedli k výsledkom, ktoré sú úplne odlišné od všetkých učencov, ktorí sa už predtým zaoberali týmto obdobím.
Ako som prišiel na moju tézu.
Krátko o mojej dôveryhodnosti. Získal som doktorát na tému o viedenskom kultúrnom historikovi Egonovi Friedellovi, ale nie som historik v pravom slova zmysle. Študoval som ekonómiu, matematiku, fyziku, niektoré dejiny umenia a egyptológiu. Môj záujem o egyptskú kultúru ma priviedol do kontaktu s prácou Velikovského. Jeho myšlienky mi ukázali, že prijatá časová historická os je deravá ako sito. Inými slovami: mnohé obdobia sú podopreté tak desivým nedostatkom dôkazov, že sa musíme pýtať: existovali vôbec tieto príslušné obdobia alebo vznikli len na písacích stoloch učencov? Odpoveď na túto otázku bola daná v knihe, ktorej som spoluautor s Gunnarom Heinsohnom: "Wann lebten die Pharaonen?" (Kedy faraóni žili?). To ma privádza k (Dodatok 1) prvému a zásadnému bodu: Vzdať sa axiómu (evidentná pravda, ktorá nepotrebuje dôkaz), t.j. predpoklad, že nikto nemá nikdy pochybovať. Ako príklad takéhoto axiómu zvážte toto vyhlásenie: prijímaná časová os je daná Bohom a preto nie je nutné ju kontrolovať. V mojom štúdiu starovekého Egypta som sa dozvedel, že celé obdobia môžu byť opísané v knihách, aj keď neostali žiadne stopy na zemi, a čo je dôležitejšie, ani v zemi. Bol som tak predbežne varovaný keď som začal pozerať na históriu stredoveku.
Čo nás privádza k ďalšiemu bodu:
Logika a životná skúsenosť - "zdravý rozum".
Čo ma naštartovalo, bol telefonát od priateľa, ktorý sa zaoberal stredovekými falzifikátmi. V roku 1986 sa konala na túto tému konferencia v Mníchove, ktorej výsledky boli uverejnené v šiestich zväzkoch v celkovom počte 3 700 stránok. Záverečnú reč predniesol profesor Horst Fuhrmann, prezident "Monumenta Germaniae Historica", inštitúcie, ktorá pripravuje kľúčové vydania starých a najstarších nemeckých dokumentov. Fuhrmann hovoril o "falzifikátoch s anticipujúcim charakterom". Citujem:
"Silvestrova legenda, Konštantínova donácia, Symmacheanské falzifikáty, Pseudo-Klimentove listy, Pseudoisidorské dekretálie (falzifikáty): pristavme sa na tomto zozname. Všetky tieto falzifikáty majú tú vlastnosť, že v čase, keď boli napísané, nemali takmer žiadny účinok... v dobe ich vzniku mali anticipačný charakter." (anticipovať - zachytiť, zachytávať dopredu (vývin) • predbehnúť • predísť: spisovateľ anticipoval, predbehol, predišiel budúcnosť • predvídať: anticipoval, predvídal vývin techniky)
Môžme vidieť v Dodatku 2, že potom ako boli vytvorené jednotlivé falzifikáty sa muselo čakať 250-550 rokov na to, aby dosiahli svoj plánovaný účinok a efekt. To je neuveriteľne dlhá doba. Viete si predstaviť falzifikovanie dokumentu, ktorého platnosť sa náhle prejaví o storočia neskôr? Ako by to muselo byť napísané, aby text aj forma verne odrážali reálie každodennej politiky budúcej éry? A kde sa bude držať taký falzifikát? Ako si môže niekto pamätať, že je niekde staroveký dokument, ktorý môže byť užitočný práve v tej ktorej dobe? Kde boli trezory, ktoré by chránili pred myšami a vlhkosťou, a zároveň je k dispozícii index, v ktorom je uvedené miesto úschovy? Vtedy som povedal svojmu priateľovi: Ak by mních vo svojom skriptóriu nebol jasnovidcom, potom môžem poskytnúť iba ad-hoc vysvetlenie (ad-hoc: len k tomuto účelu, pre toto, pre tento účel, pre tento prípad): Čas kedy bolo falzum vyrobené a čas kedy falzum malo nadobudnúť účinok, mali možno k sebe oveľa bližšie, než ako sa predtým myslelo. Avšak v tomto prípade by sme museli skrátiť časovú os. Na tomto mieste v našej diskusii sme dosiahli bod testovateľnosti: matematicky zrozumiteľné kalendárne výpočty.
Zatiaľ čo otázky staroegyptskej chronológie nie sú priamo spojené s našou súčasnou chronológiou, so stredovekom je to iný prípad. Dnes používame gregoriánsky kalendár, ktorý bol zavedený pápežom Gregorom XIII. v roku 1582. Jedná sa o vylepšenú verziu kalendára, ktorý zaviedol Julius Caesar v roku 45 pred n.l. V tej dobe bol lunárny kalendár Rimanov v úplnom zmätku, pretože skorumpované osoby podplatili zodpovedných kňazov aby pridali ďalší mesiac zdaňovacieho obdobia. Caesar problém vyriešil vložením troch mesiacov do kalendára - čo viedlo k roku so 445 dňami - a prechodu k čistému slnečnému roku ako základu pre kalendárny rok, a zavádza jasné priestupné pravidlo: každý štvrtý rok je priestupný rok s jedným dodatočným dňom.
To sa ukázalo ako výborný systém, ale nie navždy, pretože rok netrval presne 365 dní a 6 hodín (pozri Dodatok 3). Z astronomického hľadiska tam bol rozdiel 674 sekúnd, čo je príliš veľa. Toto síce nie je ani štvrť hodiny za rok, ale za 128 rokov táto chyba pridáva už celý jeden deň. Po 1282 rokoch, preto, nabehnutý rozdiel 10 dní bol už príliš veľký. V roku 1582 pápež Gregor nariadil preskočiť presne desať dní, aby nový stav súhlasil s nebeskou situáciu. Len krátko je potrebné uviesť, že pápež predstavil vylepšené priestupné pravidlo (priestupný rok), ktoré vyžaduje revíziu iba každých 2000 rokov. Čo je pre nás rozhodujúce, je nasledovné:
Desať dní, ktoré boli preskočené v októbri 1582 opravili chybu, ktorá sa nahromadila v juliánskom kalendári v priebehu predošlých 1282 rokov. Avšak, keď odčítame 1282 rokov od roku 1582, neprídeme do roku Caesarovej kalendárnej reformy v roku 45 pred n.l., ale do roku 300 nášho letopočtu! Keby pápež Gregor chcel ísť presne späť k času Caesara, musel by vynechať 13 dní. Neurobil tak a napriek tomu: astronomická situácia a kalendár súhlasil. Jeho skok bol príliš krátky, ale pristál na správnom mieste.
Po niekoľko rokov dochádzalo v Nemecku k búrlivej diskusii o tomto podivnom jave. Nakoniec sa zistilo, že pri hľadaní pravdy v antickej tradícii pomoc nenájdeme: nezanechala nám žiadne dôkazy o jarnej rovnodennosti z doby Caesara ani o jesennej rovnodennosti z doby Augusta. Ale tohto roku Werner Frank objasnil, že pred rokom 1582 niekoľko odborníkov pracujúcich na reforme kalendára požadovalo, aby 12, 13 alebo dokonca 15 dní bolo vynechaných. Viedenský ordinár Fabricius požadoval skok 13 dní, Giorgio Caretta žiadal 14 dní. Matematik Giovanni Rastelli požadoval 15 dní, aby sa kalendár dostal do 25. marca, ktorý Columell aj Plínius uvádza ako deň jarnej rovnodennosti v dobe Caesara. Ale 25. marec patrí do alternatívneho kalendára, ktorý pravdepodobne pochádza s Mithrovho kultu. Podľa Gréka Eudoxa (408-355) Werner Frank spočítal, že v dobe Caesara bola jarná rovnodennosť 21. marca.
Všetko, čo potrebujete vedieť pre našu tému je to, že náš kalendár obsahuje "nedbalosť" aby časová os by mohla byť kratšia.
Teraz to bolo o tom aby bola prvá téza hodnoverná: Ktoré obdobie bolo zbytočné? Na prvý pohľad je zrejmé, že rímska imperiálna éra bola veľmi dobre zdokumentovaná. Obdobie renesancie pred rokom 1582 bolo tiež veľmi dobre zdokumentované. Dokonca aj románske a gotické obdobie - z pohľadu histórie umenia - sú dobre zdokumentované s tisícami - dokonca s desiatkami tisíc - budov. Takže takmer automaticky udrieme na dobu raného stredoveku. Iba tam bola tma. Iba tu sme objavili technický termín "temné časy". Toto môže byť videné na tabuľke (Dodatok 4).
V literatúre je termín "temné časy" používaný pre rôzne obdobia (Dodatok 4). Autor dejín Byzancie, Frank ThieB nazval dobu od smrti Justiniána I. po rok 741 "temné storočia". Byzantínista Cyril Mango považuje udalosti v Grécku za "temné časy" od roku 580 až do 10. storočia. Na frankskom západe sa hovorí o Merovejovskej dobe temna medzi rokmi 600 až 750. Podľa Petera Schreinera, ďalšieho byzantínistu, neexistuje žiadna dobová historiografia v čase od roku 600 do roku 800. Aj v byzantskej architektúre je pre obdobie medzi rokmi 610 až najmenej 850 veľká medzera. Toto popísal Mango. (Prvá dochovaná stavba, ktorá nie je známa len z literatúry je z doby krátko po roku 900).
Pre francúzskeho medievalistu Guy Boisa je storočie medzi 814 a 914 jedným z najzáhadnejších, pretože je najtemnejšie zo všetkých. Pre mesto Rím v jeho "životopise" od Ferdinanda Gregoroviusa v 19. storočí je napísané, že čas medzi rokmi 825 až 925 bola najtemnejšia časť už tak temnej éry. V západnom svete je zarážajúce, že v rokoch 850 až 950 nebolo takmer nič postavené, čo bolo zaznamenané historikmi architektúry ako Zimmermann alebo Erwin Panofsky. Mimochodom prvý, kto hovoril o temnom storočí bol kardinál Caesar Baronius, ktorý zomrel v roku 1607. V jeho "Ecclesiastical Annals" - Cirkevné kroniky, použil tento termín na popis obdobia medzi rokmi 900 až 1000.
Keď sa pozrieme na rôzne definície, možno zhruba konštatovať, že v Byzantskej ríši veľké, súvislé obdobie od roku 565, 580 alebo 600, trvajúce až do 10. storočia môžu byť odstránené ako podozrivý temný vek - Dark Age. Na Západe však, sú dve temné obdobie: jedno trvá od roku 600 do 750, druhé od roku 814 do 10. storočia. Prečo? Pretože na západe je Charlemagne - Karol Veľký, svietiaca postava, ktorá údajne vládla od roku 768 do 814, a ktorý dodáva pre toto obdobie dôkazy Karolínskou renesanciou, ktorú mal on začať. Ale je svietiaci len po tento čas, pretože bezprostredne pred a po ňom je zas všetko temné. Gregorovius vo svojej "História mesta Ríma v stredoveku" - Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, písal takto:
"Postava Veľkého Karola môžu byť porovnaná s bleskom, ktorý zažiaril z noci, na chvíľu osvietil zem a keď odišiel, ostala za ním tma." Tak som v mojom hľadaní "nadbytočných časov" narazil na ranný stredovek, ale stále som ešte nevedel, či tam bol jeden alebo dva "temné veky". Preto som sa musel pozrieť bližšie na nemecký národný poklad, Charlemagne - Karol Veľký.
Existujú rôzne metódy ako zistiť či je nejaké obdobie skutočné alebo fiktívne. Po prvé, písomný prameň sa bude musieť postaviť proti inému písomnému prameňu. Potom architektonické nálezy môžu byť porovnané s architektonickou históriou. Predovšetkým bude existujúca architektúra porovnaná s existujúcimi písomnými prameňmi. Najlepšou metódou je istotne porovnanie archeologických nálezov s písomnými prameňmi. Nejedná sa o nové metódy ale vyzerá to, že doteraz neboli použité dostatočne. Rád by som predviedol rôzne možnosti.
Zdroje versus zdroje.
Toto porovnanie bude možné ľahko ilustrovať pomocou správ o živote Karola Veľkého. Porovnajúc všetky životopisy, som si skoro všimol, že výkony tohto panovníka by vyžadovalo životy dvoch, troch, alebo dokonca štyroch "normálnych ľudí". Zo 46 rokov panovania, 44 strávil vojnami. Ako Mediciovci, má na dvore v Aachene učencov, najmúdrejších Európanov tej doby. V závislosti čie výpočty použijeme, počas svojho života precestoval ekvivalent dvoch alebo dokonca troch ciest okolo sveta. Zároveň bol dokonalý zákonodarca: vytvoril viac než stovku dekrétov, zmodernizoval jurisdikciu zavedením systému súdnej poroty; kdekoľvek bol, tam vykonával spravodlivosť.
Ale bol takisto aktívny ako folklorista a mytológ, nariaďuje zbieranie starých legiend a povestí, bol lingvistom ako v nemčine tak v latinčine; usporiadal - a pripomínam, že bol negramotný! - vyčistenú verziu biblie. lebo bol samozrejme výnimočný teológ, ktorý dokonca osobne viedol cirkevné synody. Bol gramatik, zakladateľ škôl, knižníc a vysokých škôl - to všetko dlho predtým, než sa prvé zmienky o týchto inštitúciách v Európe objavili. Vo svojej knihe som zhromaždil viac ako sto charakteristík Veľkého Karola. Je to mimoriadny zoznam: bol sám svojim ministrom poľnohospodárstva, stal sa fyzickým aj duchovným praotcom polovičke Európy; bol jediným vládcom, ktorému bola pripisovaná vševedúcnosť; bol klasický filológ, architekt, astronóm, staviteľ a tak ďalej.
Záver je jednoduchý: príliš veľa je toho pripisované tejto jednej osobe. Koľko z toho je pravda? Písomné pramene nemôžu odpovedať na túto otázku, lebo už keď bol nažive ešte len krátko, a skôr ako bol korunovaný na cisára, hovoria o ňom ako o majáku Európy a otcovi Európy. Na chvíľu nechajme bokom písomné pramene a konzultujme materiálne dôkazy. U položky architektonické nálezy versus dejiny architektúry je najlepším príkladom slávna Palácová kaplnka v Aachene, dnešná Katedrála v Aachene. Pre túto budovu, je to jeho najdôležitejší palác a Charlemagne bol nielen patrónom, ale podľa niektorých správ, tiež architekt a stavebný dozorca. Pretože táto budova prežila do našej doby, môžeme ju skúmať dôkladne. Pritom som zistil viac ako 24 stavebných detailov, ktoré - podľa dejín architektúry - sú tu prítomné už dokonalé, pred rokom 800 n.l. Ale tieto architektonické prvky nemajú ani predchodcu ani priameho nasledovníka. Všetky tieto údaje museli byť znovu objavené nezávisle v nasledujúcom románskom období. Je to hádanka komplexnosti, ktorá sa nikde inde neprihodila.
Ako príklad by som odkázal na centrálne kupoly.
Vnútorný osemhran v Aachene má výšku nad 30 m, osemhraná kupola 15m v priemere. Je zostavený zo starostlivo opracovaného kameňa a v jeho najslabších bodoch je 83 cm hrubý (necelých 33 palcov). Čo znamená, že nad každým návštevníkom visí tona kameňa. Obrovskú hmotnosť a tlak je potrebné podporovať stenami. To bolo dosiahnuté dokonale, inak by budova neprežila druhú svetovú vojnu. Len kde sa jeho staviteľ naučil tak dobre stavať?
Frankovia boli stavitelia z dreva a nemali žiadne väčšie budovy. Prevzali azda toto poznanie od Rimanov? Rimania mali dve techniky pre budovanie kupoly a klenby. V Ríme samotnom boli kopuly z liateho betónu. Betón sa skladá z cementu, vody a kameniva, ako je štrk alebo piesok. Rimania mali sopečný pucolánový popol, ktorým spájali cement. Najznámejším príkladom tejto technológie je kupola Panteónu. Ale žiadna taká kopula nebola postavená neskôr ako po 400 n.l. Neboli stavebné tradície, ktoré by mohli dostať tieto znalosti k Frankom  po viac ako 400 rokoch budovateľskej nečinnosti.
V Byzancii sa kopula stavala z dlaždíc a iných hlinených prvkov, ktoré boli čo najľahšie, ako amfora. Najslávnejšie príklady sú kopuly chrámu Hagia Sofia v Istanbule. Ani tu ale nebolo žiadne pokračovanie stavebnej činnosti, ktorá by mohla prepraviť potrebné znalosti z Istanbulu do Nemecka. Avšak znalosti, ktoré sa nezapisujú vyžadujú verbálny prenos z generácie na generáciu. To znamená, že Aachenská palácová kaplnka sa zdá byť majstrovské dielo bez predchodcu.
A nielen že nemá nástupcu, ale nie je ani žiadna iná Karolínska stavba s kopulou po roku 820. Technológia sa zdá byť úplne zabudnutá. Na Západe sa budovy s kopulou začali opäť stavať až okolo roku 970, ale prvá kopula mala rozpätie púhych 3,5 m (asi 11 1/2 stopy). Od tohto času sa rozpätie klenieb zvyšovalo len centimeter po centimetri. Okolo  roku 1050, bolo možné postaviť klenby nad chrámovou loďou cisárskej katedrály v Speyeri na Rýne: so 7,5 m (cca 25 stôp) to boli najväčšie klenby svojej doby. Potom začala výstavba veľkých románskych dómov v Toulouse, Cluny, Santiagu de Compostela, a znovu v Speyeri, kde krátko po roku 1100 bola hlavná loď a priečna loď chrámu tiež opatrená klenbami. Rovnako ako v Aachene, aj tu je priečna loď osemboká kupola o priemere asi 15 metrov (cca 50 stôp).
S ohľadom na Speyer je všetko v poriadku: sú tam nevyhnutné budovy z predošlého obdobia, stavebný vývoj a tak isto nástupnícke budovy. V Aachene ale nie je v poriadku vôbec nič: Aachen stojí ako majstrovské dielo bez predchodcu a bez nástupcu, ako nejaký bludný balvan z doby tzv. Karolínskej renesancie.
Aj keď táto debata začala v Nemecku v roku 1996, tento rad dôkazov nebol vyvrátený. Naopak, jeden z mála, ktorí sa na to pozreli, bol profesor Jan van der Meulen, ktorý písomne ​​potvrdil, že - napriek tvrdeniu umeleckej histórie - kopula v Aachene nie je Karolínska. Je buď Gallo-Románska alebo Ottonská. Čo znamená, že profesor van der Meulen umiestnil stavbu buď do obdobia pred rokom 650 alebo do Ottonského obdobia, ktoré trvalo od 918. do 1024. roku.
V roku 2004, historik architektúry Volker Hoffinann z Bernu vo Švajčiarsku publikoval návrh, že Aachenská katedrála by sa historicky mala umiestniť na začiatok 6. storočia. V prospech tejto myšlienky svedčí "sesterská budova" San Vitale v Ravenne, aj keď spôsob budovania baziliky San Vitale sa nedá porovnávať, pretože Rimania neprektikovali takéto stavebné techniky. Kupola San Vitale, tak ako sv. Gereon v Kolíne nad Rýnom bola postavená z ľahkých hlinených prvkov.
Z môjho pohľadu bol Aachen postavený v rovnakej dobe ako Speyer II, krátko po roku 1100. Bez ohľadu na prijatý názor, Aachen stráca označenie ako Karolínska budova. To znamená, že toto obdobie stráca svoju najlepšie budovu a najdôležitejšie mesto Franskej ríše stráca svoje duchovné srdce. A so stratou tohto dómu sa tradícia obrej ríše Karola Veľkého rozpadne na prach.
Alebo inými slovami: Karolínske stavby sa nezmestia do histórie umenia, ako sa dnes učí.
Ďalší bod, existujúca zachovaná architektúra versus zdroje.
Písomné pramene uvádzajú početné stavby vo franskom regióne z obdobia Temných čias. Bolo vypočítané, (nie mnou ale odborníkmi na zmieňované dokumenty), ​​že existuje 1695 hlavných stavieb z obdobia medzi rokmi 476, koncom Západného rímskeho impéria, až 817, čo bolo tri roky po smrti Karola Veľkého. Učenci, ktorí prišli s týmto číslom rozumejú pod "hlavnými stavbami" paláce, kostoly a kláštory. Keď sme zisťovali aktuálny počet zachovaných stavieb a zrúcanín, môžeme byť radi, že viac ako 97 percent stále existuje.
K samotnému obdobiu Karola Veľkého sa predpokladá, že údajne postavil 65 palácov a celkovo 313 veľkých budov. Z palácov sa zachovalo maximálne päť, kým z kláštorov neexistuje ani jediný základ. Poznáme len plány slávneho kláštora sv. Gallena, ale pre tento typ architektonického nákresu je o storočia primladý pre udávané obdobie. Z celkového zdokumentovaného počtu budov 97 percent zmizlo. Percento bude ale pravdepodobne ešte vyššie, pretože okrem palácovej kaplnky v Aachene sa ťažko nájde budova, ktorá je pripisovaná výlučne Karlovskej dynastii.
Situácia s ohľadom na to najdôležitejšie je ešte viac dramatická: Archeológia versus zdroje.
V tejto oblasti sú nesčíselné medzery. Napríklad niekto by sa mohol diviť, kde sú Karolínske hroby. Ale príslušná časť najdôležitejšej budovy bola katedrála St. Denis v Paríži bola dávno zničená. Hroby boli všade sfalšované aby sa archeológovia mohli ukázať, ako ten kráľa Karlomana v Altöttingu v Bavorsku.
Vo franskej ríši, ako sa tvrdí, boli početné deštrukcie spôsobené Vikingami, Saracénmi alebo Avarmi a Hunmi. Ale archeológovia nemôžu dodať  pre tieto ničenia jediný dôkaz. Najviac to udiera do očí v prípade dobre vyskúmaných Vikingských nájazdov. Čo vyzerá tak hodnoverne v prameňoch - Vikingovia sa plavili po všetkých veľkých riekach ako Rýn, Seine, Loire alebo Guadalquivir a plienili všetky mestá - v týchto mestách však nemožno preukázať vôbec nič. Nemôže byť preukázané, že by v týchto mestách boli zničené kostoly alebo že mestské hradby boli zvalené. Nie sú tam žiadne Vikingské objekty, ktoré by sa nachádzali v týchto mestách, a na kontinente nie sú ani žiadne hroby Vikingov.
Pretože toto je ústredným bodom tézy o fantómovom čase - čo vôbec potvrdzuje, že Temné storočia (the Dark Centuries) existovali? - Spolu s priateľom Gerhardom Anwanderom som vykonal rozsiahlu štúdiu Bavorska. V obsiahlom výskume, ktorý bol publikovaný v dvoch zväzkoch, sme skontrolovali 70 000 štvorcových km tohto regiónu, ktorý je nielen náš domov, ale predstavuje aj Strednú Európu, ak nie viac ako polovicu Európy. Asi polovica Bavorska bol Románska, druhá polovica germánska; Limes Romanus (rímsky limes bola od cisárskej doby hranica Rímskej ríše) - línie opevnenia, ktoré delili dve populácie - môžu byť stále viditeľné. Populácia sa skladala z germánskych, slovanskych a románskych národov a tiež roztrúsených stepných národov.
Najskôr sme zhromaždili miesta menované v písomných dokumentoch. Našli sme 2200 miest, ktoré sme nazvali tzv. "dokumentové miesta". Ale keď sme začali starostlivo hľadať medzi archeologickými dôkazmi, zistili sme niečo divného: iba na 88 z týchto "dokumentových miest" archeológovia objavili nejaké pozostatky, pripísané Karolíncom alebo skorým Bavorom, ktorí sa v tej dobe nazývali Agilolfingskí vojvodovia. Takže tu opäť nie je v 96 percentách všetkých možných prípadov vôbec nič, čo by stálo za oznámenie! Je potrebné zdôrazniť: archeologické nálezy sú nie falšované takmer nikdy, pretože nikto tajne nepoloží základy do pôdy aby predstieral, že nejaká stará stavba existovala.
Na druhej strane množstvo falšovaných dokladov neustále rastie. Nové falzifikáty sú objavované  v každom novom výskume a počet pravých dokladov sa po celú dobu znižuje. V skutočnosti sa tento počet pohybuje smerom k nule. Ak bude tento trend pokračovať, potom štúdium stredoveku, tohto dôležitého odvetvia historickej vedy, ktoré je založené takmer výlučne na dokumentoch, čoskoro stratí svoje opodstatnenie. Väčšina odborníkov na stredovek o mojej téze veľa nerozmýšľa a nie je ťažké uhádnuť prečo. Ak mám pravdu ja, potom je počet pravých dokladov z Fantómovej éry nulová. Boli sme schopní ukázať, že vo všetkých 88 bavorských sporných prípadoch neskorším datovaním týchto nálezov môže byť lepšie odôvodnené než poukazovanie na Karolínsku dobu alebo Agilolfingov. To isté platí aj pre ďalších 58 nálezov, ktoré pochádzajú z miest, kde nie sú na podoru dokazovania žiadne staré dokumenty.
Hlavný problém je možné zhrnúť takto: budovy, nálezy a písomné dokumenty z raného stredoveku sú vo vzájomnom zásadnom rozpore a tento konflikt nie je možné vyriešiť v rámci konvenčnej chronológie.
Ďalší príklad chýbajúcich nálezov. Dalo by sa predpokladať, že v Aachene, centrálnom paláci Franskej ríše, by mali byť početné nálezy z tohto obdobia v múzeu. Ale múzeum raného stredoveku tam dokonca ani nie je. V roku 1999 profesor Matthias Untermann vysvetlil, prečo je to tak:
"Je to prekvapujúce, ale neboli žiadne archeologické práce alebo preskúmanie staveniska vnútri ani mimo starého mesta Aachen, ktorý by poskytol jasné dôkazy osídlenia z Karolínskej éry, hoci historické tradície poukazujú na prítomnosť mnohých obchodníkov a obyvateľov, ako aj existenciu vysoko postavených šľachticov a ich dvorov, ktorých budovy aj fyzické zvyšky by sa mali nachádzať v zemi vo veľkom počte. Všetko, čo bolo doteraz povedané o cestnej sieti, štruktúre osídlenia a jeho rozšírení, závisí výlučne na písomných prameňoch a teoretických úvahách."
Čo znamená, že z tohto veľmi dôležitého paláca vedľa kaplnky a jeho susediacich stavbách, nebolo zachované nič: nič z jeho základov či ulíc, ani jeho veľkosť, ani domy duchovenstva či obchodníkov, ani tých, kde prebývali zahraniční vyslanci, a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca aj malé objekty chýbajú. Nie je jasnejšieho ukazovateľa, že ak nie sú žiadne nálezy pre túto dobu, potom je to fantómová éra, fiktívne obdobie.
Medzitým hľadanie dôkazov sporného obdobia, rovnako ako pre zhodu medzi archeologickými a architektonickými nálezmi a písomnými dokumentami, podstúpilo celkom dlhú cestu, ako o tom svedčí zoznam článkov a kníh:
Nemecko:

(Výstava Charlemagne v Paderborne) Heribert Illig (1999)
Bavorsko: Anwander / Illig (2002)
Dortmund: Fabian Fritzsche (2002)
Frankfurt nad Mohanom: Hans-Ulrich Niemitz (1993)
Ingelheim: Günter Lelarge / H.I. (2001)
Sasko: Gerald Schmidt (2002)
Durínsko: Klaus Weißgerber (1999)
Viking dobytie: F. Fritzsche (2004)

Európa:

Bulharsko: K. Weißgerber (2001)
Byzancia: H.I. (1997), F. Fritzsche (2003)
Francúzsko: Auvergne: Gerhard Anwander (2004)
Alsasko: Andreas Birken (2003)

 
Taliansko:

Lombardia H. I. (1993)
Rím H.I. (1996)
Sicília Gunnar Heinsohn (2003)
Chorvátsko: H.I. (2003)
Londýn: H.-U. Niemitz (1993)
Poľsko a delta rieky Visly: G. Heinsohn (2001/02)
Rusko: K. Weißgerber (2001)
Švédsko: G. Anwander / H.I. (2004)
Španielsko: Ilya Topper (1994), H.I. (1995), G. Heinsohn (2005)
Národy stepí: Manfred Zeller (1993)
Tirolsko (Rakúsko a Taliansko + Švajčiarsko): Alfred Tamerl (2003)
Maďarsko: M. Zeller (1996), K. Weißgerber (2002, kniha)
Zürich: John Spillmann (2004)

Ázia:

Arménsko: G. Heinsohn (1996)
Ceylon: Claus D. Rade (1999)
Čína: K. Weißgerber (2002), M. Zeller (2002)
Gruzínsko: K. Weißgerber (2000)
India: č.d. Rade (1997), K. Weißgerber (2004)
Indonézia: C. Rade (1998)
Irán: M. Zeller (1993)
Islam: rôzne články
Izrael (Jeruzalem - Synagógy): G. Heinsohn (2000)
Japonsko: K. Weißgerber (2002)

Jemen: U. Topper (1994)
Kórea: K. Weißgerber (2002)
Parsovia: U. Topper (1994)
Stredná Ázia: M. Zeller (1993)

Afrika:

Etiópia: I. Topper (1994), Weißgerber (2003)
Berberské kráľovstvo: U. Topper (1994)
Kopti: I. Topper (1994)


 

Aby som to zhrnul: archeologické svedectvo je zjavne v rozpore s dokumentami z tohto obdobia. Pretože náš kalendár preukazuje "zanedbanie", je dovolené vyhlásiť: Karol Veľký nemá historický základ a je vynájdenou postavou. Tento záver je podložený nedostatokom nálezov, ku ktorému by som dodal, že je to absolútna absencia nálezov (nielen ich nedostatok), ak sa učenci tvrdo nepousilujú vydať akúkoľvek prácu o umení alebo predmetoch dennej potreby v Karolínskej dobe.


 

Takže:
Raný stredovek nebol nikdy taký, ako sa zobrazuje v učebniciach.
Časť raného stredoveku sú neskoršie interpolácie (vsuvky). Táto doba sa nikdy neudiala; je to fiktívna, fantómová éra.
Podľa môjho výskumu táto doba sa pohybuje medzi 614 n.l. až 911 n.l.
Politické udalosti a historický personál sú buď čírym výmyslom alebo duplikácia a projekcie z iných období; v zriedkavých prípadoch tam máme aj skutočné osoby, ktoré ale boli premiestnené do fantómovej éry z inej doby.
Táto fantómová éra nie je obmedzená len na Frankov alebo na Strednú Európu. Bolo preukázané, že existuje vo vykopávkach od Islandu po Indonéziu. Čo znamená, že vo všetkých týchto oblastiach zdroje a archeologické nálezy alebo iné testy navzájom nesedia.
Protagonisti.
Netreba hovoriť, že niekto musel urobiť tieto umelé a úmyselné vsuvky. Ukázal som, že tam bola príležitosť medzi rokmi 990 až 1009, počas ktorých tri najdôležitejšie mocnosti Západu - byzantský cisár, nemecký cisár a pápež - boli schopné spolupracovať. Preto som určil cisára Konštantína VII. a Otta III. a pápeža Silvestra II. ako autorov tejto vsuvky. Motív, aspoň na Západe, bol očividne eschatologický: Otto III. cítil, že je Kristovým predstaviteľom a zástupcom na Zemi. V súlade s ranou kresťanskou vierou v analógii k siedmim dňoch stvorenia, by každých tisíc rokov malo byť jedným dňom (stvorenia). A siedmy deň sveta mal podľa výpočtov začať rokom 1000. Pápež, ako najmúdrejší učenec svojej doby, pretože v tom čase bolo  duchovenstvo jediné, kto vedel čítať a písať, pomáhal cisárovi. Keď bola drsná dynastická štruktúra  určená pre svetské a duchovné vládnutie, bola táto štruktúra v priebehu času nabaľovaná viac a viac ďalšími detailmi. Niektoré detaily dôležité pre Karola Veľkého boli pridané len za vlády Fredericka I. Barbarossu, v druhej polovici 12. storočia. To boli storočia, počas ktorých bolo podľa najnovších výskumov vytvorených najväčší počet (falšovaných) dokumentov raného stredoveku. Dôvodom tu bolo oprávnenie na vlastníctvo majetku cirkvi po Wormskom konkordáte v roku 1122. 
Toto nastavenie hodín smerom napred bolo prevzaté ostatnými, najmä židovskou a islamskou kultúrou bez toho aby im to bolo nariadené. Oni tiež naplnili vymyslený čas fiktívnymi údajmi. Pokiaľ ide o islam, bolo tam dodaných veľké množstvo udalostí s výrazne menším počtom dejov, týkajúcich sa židov. To po prvý raz vysvetľuje, prečo v 10. storočí Byzantínci, kresťania na Západe aj židia, bez jediného slova zaviedli nové kalendáre, udalosť, ktorú nikto doteraz nebol schopný vysvetliť. V skutočnosti to bol posun v kalendárnom referenčnom bode, a v prípade, že referenčný bod je posunutý o stáročia alebo tisícročia, nikto si potom neuvedomí, že bolo vsunuté dodatkové fiktívne obdobie.


 

Ďakujem vám za pozornosť.


[Dodatok 1]


Kroky pri skúmaní raného stredoveku.

Vzdať sa všeobecne uznávaného axiómu (pevná časová os).
Logika a skúsenosti života: Zdravý rozum (plánované falzifikáty).
Astronomicko-výpočetné okolnosti (kalendárny výpočet).
Zdroje versus zdroje (rozpory týkajúce sa nadhodnotanej postavy Karola Veľkého).
Architektonické nálezy versus dejiny architektúry (Palácová kaplnka v Aachene).
Existujúce architektúra versus zdroje (Karolínske stavby).
Archeológia versus zdroje (Archeológia vnútorného mesta v Aachene, veľké plochy: Bavorsko, Maďarsko)
 
[Dodatok 2]

Falzifikáty s plánovaným charakterom.
Silvestrova legenda 4. storočie -> 8. storočie
Symmacheanské falzifikáty 550 -> 11. storočie
Konštantínova "donácia" 750 -> 11. storočie
Pseudo-Isidorove falzifikáty 850 -> 11. storočie
 

[Dodatok 3]


Výpočet kalendára s presnosťou na minútu a sekundu


Astronomický rok - dĺžka: 365 d + 5 h 48 m 46 s
Caesarov rokov -    dĺžka: 365 h + 6 h
Rozdiel:            &nbs p;     11 m + 14 s = 674 s


1 deň = 86 400 s; 674 s = 128,2 [rokov], t.j. Caesarova chyba dodáva za 128,2 rokov 1 deň. Po 1 282 rokoch táto chyba dosahuje 10 dní.


V r. 1582 Gregor XIII. opravuje chybu 1 282 rokov pridaním 10 dní.


1582 n.l. - 1282 = 300 n.l.
Avšak, Caesarova oprava kalendára prebehla v roku 45 pred n.l.


Teda: Aj keď chyba nebola opravená späť k Caesarovi, astronomická obloha a kalendár sú opäť v súlade

 

h = hodina m = minúty s = sekundy
 

 


[Dodatok 4]

Tmavé storočia

565 -> 741 byzantský "Temný vek" (F. Thien)
580 -> 10. storočie "Temný vek" v Grécku (cca Mango)
600 -> 750 merovejský "Temný vek"
600 -> 800 byzantská historiografia (S. Schreiner)
610 -> 850 Byzantská architektúra (C. Mango)

 768 -814 Karol Veľký

814 -> 914 najtajomnejšia obdobia Západu  (G. Bois)
825 -> 925 Tmavý Rím (F. Gregorovius)
850 -> 950 Architektúra Západu (Panofsky, Zimmermann)
900 -> 1000 Historiografia Západu (C. Baronius)


 


[Dodatok 5]
 

Ako bolo vypočítané dátum korunovácie Karola Veľkého


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7      &nb sp;  7 dní stvorenia


Vzhľadom k tomu, pre Boha je 1000 rokov ako jeden deň, svet bude existovať buď 6000 alebo 7000 rokov, v závislosti na tom, či Posledný súd bude na začiatku alebo na konci dňa odpočinku.


Stvorenie      ;      &nb sp;                Koniec

1 1001 2001 3001 4001 5001 6001


Eusébius (303 n.l.) presunul narodenie Ježiša Krista z roku 5501 na 5201 po Stvorení:


5001 po Stvorení     & nbsp;  5201 po Stvorení     & nbsp;   6001 po Stvorení

      &n bsp;             &nbs p;             Narodenie Krista     &nbs p;   801 n.l. siedmy deň sveta začína


Karol Veľký bol korunovaný 25. decembra roku 800, ktorý bol podľa nového výpočtu v
Imperialnych kronikách, prvý deň roku 801!


V 10. storočí (?):


5001 po Stvorení     & nbsp;    6001 po Stvorení


Narodenie Krista     &nbs p;    801 n.l. siedmy deň sveta začína


Otto III. - taká je legenda - navštívi Karola Veľkého v jeho hrobe v roku 1000 a získa od neho insígnie moci.

 
Dôsledky:


Korunovácia Karola Veľkého sa koná presne dňom uvedeným vo výpočte danom Eusébiom z Cézarei o 497 rokovov skôr. Tento deň zahajuje siedmy deň sveta a Rímske impérium pokračuje. Inak by podľa starého proroctva svet skončil.


Otto III. tiež otvára siedmy deň sveta podľa nového výpočtu (premiestnenie narodenia Krista o 200 rokov). Pre dva kritické roky 1000 a 1001 mal vyrobené špeciálne pečate, ktoré preukazovali, že je zástupcom Krista na konci časov. 

Dr Heribert lIIig, jún 2005
Z originálu http://www.bearfabrique.org/Catastrophis m/illig_paper.htm
preložil SomTenKtorySomAuthor: SomTenKtorySom # BociPera87
Veda2013-07-1811
-
 64% ( 15 people voted )
+
Konecne si jeden Nemec priznal, ze ich velkolepa "historia" nie je v poriadku. Mozno si raz konecne priznaju, ze pred 11. storocim boli slovanmi a ze jedine, co ich robi nemcami je ich jazyk. Spominam si na zmienku nejakeho nemeckeho archeologa,ktory namrzene poznamenal, ze vsetko co vykopu z pred 11 storocia je slovanske, o com tiez svedci velke mnozstvo slovanskych hradisk (vedy.sk), ktore krasne zrekonstruovali (pedanti nemci). Tiez vyclenenie R1b haploskupiny (nemecka, teutonska) je krajne podozrive. Ako je mozne, ze je to dominantna h-skupina v Rumunsku???, hojna v Turecku???, t.j. susedov Slovanov? Ocividne si ju odclenili od R1a, aby sa dokazali odlisit.

dayan125 # XofoVexu71
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-07-18 23:46:20 bab294a2
dayan125 # XofoVexu71

presne ak hovoríš. aj preto tí dvaja teplí bratia zo solúne, ktorí pomohli ničiť Slovanstvo a Slovenstvo, preložili bibliu do Slovenčiny a nie do iného jazyka, pretože iný jazyk poriadne v europe okrem latinčiny a gréčtiny neexistoval.

klifton # GexiSosy84
-
 55% ( 10 people voted )
+
2013-07-19 04:25:00 542f3c91
No konečne tu čítam o tých dvoch teplých bratoch niečo vecné. Ešte by to chcelo dôjsť k podstrčeniu ich okultnej p. Márie.


Vlado # BepuHule72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-19 12:33:53 55ede33c
Ale v podstate to sedi aj na nase uzemie. Mame tu Sama v 6. tom storoci a potom az velku moravu koncom 9. storocia. A medzitym akosi nic.
Slovan # TigeQemy48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-19 13:12:31 d551ad6a
Predpokladajme teda že nejakým spôsobom to môže byť pravda. to žijeme teraz v rokoch 1700 ?


Sheldon # HyhoPyqu52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-19 14:42:01 b2297eab
NEJAKÝCH 50% PRAVDY JE PRAVDIVÉ NA TOM ČLÁNKU.
MANIPULÁCIE KALENDÁRA SÚ URČITE HLÚPOSTI
AVŠAK MANIPULÁCIA HISTÓRIE PRE RÔZNE POLITICKÉ CIELE PANOVNÍKOV JE VEĽMI PRAVDEPODOBNÁ

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-20 11:34:36 5057d10a
loading...
nemecká stránka o vykopaných slovanských hradiskách na ich území, žiaľ len v nemčine:

http://slawenbu
rgen.npage.de/


SomTenKtorySom # BociPera87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 12:06:03 5ee52082
Rozlišujme pojem Germán, Slovan, Nemec. Germánia bolo územie obývané Slovanmi, Nemec je slovanské pomenovanie vtedajších obyvateľov Germánie. Germáni ako národ je klamstvo, výmysel. Germánia bolo územie. Cvengrosh, Tajné dejiny Slovenska.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 05:57:42 57f4ca0a
nuz uprimne nie som ista co sa vlastne deje - nestaviam sa ani na jednu, ani na druhu stranu, pretoze stale vieme o nasej historii toho sakra malo na to, aby sme mohli na 100% povedat - toto je pravda a toto nie. Ale zaraza ma, ako moze autor povedat, ze len preto ze zatial neexistuju 100% dokazy - ako napr. dokumenty - o comsi, tak to cosi neexitovalo tiez. Nemyslim si totiz, ze v tej dobe by sa kazdy bavil iba spisovanim kronik, alebo podobnych veci, a mame stastie ak sa nasli aspon nejake knihy alebo zvitky z minulosti, pretoze materialy, na ktore sa zvyklo pisat, boli a aj stale su hodne krehke veci - asi okrem kamena :D. V kazdom pripade je dobre, ze sa niekto snazi o iny pohlad na vec, pretoze prave myslenie mimo kocky, mimo zadaneho ramca nas stale bude posuvat blizsie k objaveniu pravdy.

jaja ja # KidoRike16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-26 10:29:28 c080fef1
buď je divný preklad, alebo neviem, napríklad: "Rimania mali sopečný pucolánový popol, ktorým spájali cement."
Puzolánový popol zmiešaný s vápnom nazývali rimania cement...


alebo zbytočné a podivné dramatizovanie idúce proti logike:
"Bol gramatik, zakladateľ škôl, knižníc a vysokých škôl - to všetko dlho predtým, než sa prvé zmienky o týchto inštitúciách v Európe objavili." - zakladal vysoké školy dlho predtým než sa v európe objavili? A tie čo založil boli čo?Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-26 12:55:31 c3928a4c
>öno to nakoniec vysvetluje aj MAY-kalendar,,,,2012
a preco sa nekonal koniec sveta,,kedze je rok 1700..cca+-hypoteticky bude 2012 az o 300rokov+-


sranda # CasyJasi10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 21:25:28 d41ab3ef

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou


Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
Európskej únii ani Merkelovej vôbec neide o dobro utečencov, ale o to, aby za každú cenu dostali do Európy čo najviac imigrantov. Bohužiaľ súčasná Európska únia robí všetko pre to...
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie
Jak stát dělá z přirozené lidské migrace zdroj nenávisti

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kolik vlastně stál socialismus


Kolik vlastně stál socialismus
Renomovaný ekonomický historik Angus Maddison uvádí, že v roce 1948 byl hrubý domácí produkt Československa prakticky stejný jako HDP Rakouska. Pak přišly známé historické události. ...
LESNÍ POŽÁR OHROŽUJE ČERNOBYLSKOU JADERNOU RUINU. EKOLOGOVÉ VARUJÍ PŘED RADIOAKTIVNÍM PRACHEM
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
A řecké volby vyhrává... Mutti Angela!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0408 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo