Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vláda bez korupcie


Vláda bez korupcie

Vládna korupcia je definovaná ako zneužívanie verejnej moci na osobný prospech. Takéto zneužívanie moci má dlhú históriu. V Biblii sa napríklad nachádza zákon proti úplatkárstvu v súdnictve, z čoho vidno, že tieto praktiky boli známe už pred viac ako 3 500 rokmi. (2. Mojžišova 23:8) Korupcia, samozrejme, zahŕňa viac ako len prijímanie úplatkov. Niektorí skorumpovaní verejní činitelia kradnú majetok, požívajú výhody, na ktoré nemajú nárok, alebo dokonca spreneverujú finančné prostriedky. Iní zneužívajú svoje postavenie tak, že protekčne uprednostňujú svojich priateľov alebo rodinných príslušníkov.

Hoci korupcia sa môže vyskytnúť v akejkoľvek organizácii, zdá sa, že najhoršia korupcia je vo vládnych kruhoch. Podľa Globálneho barometra korupcie 2013, ktorý vydala Transparency International, ľudia všade na svete považujú za päť najskorumpovanejších inštitúcií politické strany, políciu, verejných činiteľov, zákonodarný zbor a súdnictvo. Všimnite si, ako na tento problém poukazujú nasledujúce správy.

 • AFRIKA: V roku 2013 bolo v Južnej Afrike obvinených z korupcie asi 22 000 verejných činiteľov.

 • JUŽNÁ AMERIKA: V roku 2012 bolo v Brazílii 25 ľudí odsúdených za zneužívanie verejných prostriedkov na získanie politickej podpory. Medzi odsúdenými bol aj niekdajší náčelník štábu ozbrojených síl, druhý najmocnejší muž v krajine.

 • ÁZIA: V roku 1995 pri páde obchodného centra v juhokórejskom Soule zomrelo 502 ľudí. Vyšetrovatelia zistili, že stavitelia podplatili mestských úradníkov, aby mohli použiť podradné materiály a nemuseli dodržať bezpečnostné predpisy.

 • EURÓPA: "Rozsah [korupcie v Európe] vyráža dych," povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti Európskej komisie, a dodala: "Zdá sa, že chýba politická vôľa vykoreniť korupciu."

Vládna korupcia má hlboké korene. Profesorka Susan Rose-Ackermanová, ktorá je expertkou na boj proti korupcii, napísala, že reforma by si vyžadovala "zásadné zmeny v spôsobe, akým vláda funguje". Hoci sa situácia v tomto ohľade môže zdať beznádejná, v Biblii sa píše, že na obzore sú ešte ďalekosiahlejšie zmeny.

"Verejní činitelia sú koniec koncov tiež občania a všetci sme produktom spoločnosti," povedal riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Nikaraguy, keď vysvetľoval, prečo podľa jeho názoru vláda nedokáže skoncovať s korupciou.

Súhlasíte s tým, že ak je spoločnosť skazená, tak potom každá vláda, ktorá z nej vzíde, bude skorumpovaná? V tom prípade môže vláda bez korupcie vzísť len zo zdroja mimo ľudskej spoločnosti. Práve o takej vláde sa píše v Biblii — je ňou Božie Kráľovstvo a Ježiš učil svojich nasledovníkov, aby sa modlili o jej príchod. (Ma túš 6:9, 10)

Božie Kráľovstvo je skutočná vláda, ktorá vládne z neba a ktorá nahradí všetky ľudské vlády. (Ž alm 2:8, 9; Zjavenie 16:14; 19:19 21) Jedným z požehnaní, ktoré ľudstvu prinesie, bude odstránenie korupcie. Pozrime sa na šesť čŕt tejto vlády, ktoré sú toho zárukou.

1. MOC

PROBLÉM: Ľudské vlády sú financované občanmi prostredníctvom daní a poplatkov. Tento tok peňazí zvádza mnohých úradníkov k tomu, aby kradli alebo aby sa za úplatok snažili niektorým jednotlivcom dane a poplatky znížiť. Výsledkom je začarovaný kruh — vláda musí zvyšovať dane, aby straty vykryla, a to zase vedie k ešte väčšej korupcii. V takejto situácii najviac trpia čestní ľudia.

RIEŠENIE: Božie Kráľovstvo dostalo moc od všemohúceho Boha, Jehovu. * (Zjavenie 11:15) Na svoju činnosť nepotrebuje od ľudí vyberať dane. Práve naopak, keďže Boh je "silný v moci", nesebecký a štedrý, postará sa o to, aby jeho vláda uspokojila potreby všetkých svojich občanov. (Izaiáš 40:26; Žalm 145:16)

2. VLÁDCA

PROBLÉM: Korupciu je možné odstrániť len vtedy, keď "sa začne od tých najvyšších miest," poznamenala Susan Rose-Ackermanová, ktorú sme citovali v predchádzajúcom článku. Je ťažké dôverovať vláde, ktorá sa snaží vykoreniť korupciu medzi policajtmi alebo colníkmi, ale toleruje ju medzi vysokými vládnymi predstaviteľmi. A aj ten najčestnejší vládca je nedokonalý. V Biblii čítame: "Niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý stále koná dobro." (Kazateľ 7:20)

RIEŠENIE: Boh vybral za Vládcu Božieho Kráľovstva Ježiša Krista, ktorý je na rozdiel od nedokonalých ľudí nepodplatiteľný. Ježiš to potvrdil, keď odmietol najväčší úplatok v dejinách — "všetky kráľovstvá sveta s ich slávou" —, ktorý mohol dostať od Satana, vládcu sveta, za jediný akt uctievania. (Ma túš 4:8 10; Ján 14:30) Bol taký odhodlaný zachovať si rýdzosť, že dokonca aj vtedy, keď bol mučený, odmietol prijať drogu, ktorá by síce utlmila jeho bolesť, ale mohla by spôsobiť, že by svoje zmysly nemal plne pod kontrolou. (Matúš 27:34) Ježiš, ktorého Boh vzkriesil k nebeskému životu, dokázal, že je dokonale spôsobilý byť Vládcom Božieho Kráľovstva. (Fi lipanom 2:8 11)

3. STABILITA

PROBLÉM: V mnohých krajinách sa pravidelne konajú voľby, čo by teoreticky malo zabezpečiť, aby skorumpovaní politici nezostali pri moci na neurčito. Realita je však taká, že aj v takzvaných vyspelých krajinách sú volebné kampane i samotné voľby často poznačené korupciou. Bohatí ľudia môžu príspevkami na kampane alebo inými prostriedkami vplývať na súčasných aj nastupujúcich predstaviteľov.

John Paul Stevens, sudca Najvyššieho súdu Spojených štátov, napísal, že takýto vplyv ohrozuje "nielen legitímnosť a kvalitu vlády, ale aj dôveru ľudí v ňu". Nečudo, že v mnohých krajinách ľudia považujú práve politické strany za najskorumpovanejšie inštitúcie.

RIEŠENIE: Keďže Božie Kráľovstvo je trvalá vláda, podvody vo voľbách a kampaniach neprichádzajú do úvahy. (Da niel 7:13, 14) Jeho Vládcu vybral Boh, a preto nepotrebuje podporu voličov ani ho voliči nemôžu zvrhnúť. Božie Kráľovstvo je stabilnou vládou, a tak môže zabezpečiť, že opatrenia, ktoré uvedie do platnosti, budú z dlhodobého hľadiska vždy na úžitok jeho občanom.

4. ZÁKONY

PROBLÉM: Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že zavádzanie nových zákonov je na dobro veci. No experti tvrdia, že zvyšovanie počtu zákonov je často živnou pôdou pre korupciu. Okrem toho legislatíva namierená proti korupcii býva často veľmi drahá a jej výsledky sú minimálne.

RIEŠENIE: Zákony Božieho Kráľovstva sú vysoko nadradené zákonom akejkoľvek ľudskej vlády. Napríklad to, čo mnohé ľudské vlády ošetrujú dlhým zoznamom príkazov a zákazov, Ježiš zhrnul do jednoduchého pravidla, ktoré znie: "Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im." (Matúš 7:12) Ešte zaujímavejšou črtou zákonov Božieho Kráľovstva je to, že postihujú nielen konanie, ale aj pohnútky. Ježiš povedal: "Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba." (Matúš 22:39) Samozrejme, ľudia by nemohli dohliadnuť na dodržiavanie takéhoto zákona, ale Boh áno, lebo dokáže čítať v srdciach ľudí. (1. Samuelova 16:7)

5. POHNÚTKY

PROBLÉM: Hybnou silou korupcie je chamtivosť a sebectvo. A práve tieto zlé vlastnosti často motivujú vládnych predstaviteľov i občanov. V prípade pádu nákupného centra v Soule, spomínaného v predchádzajúcom článku, stavitelia podplatili vládnych úradníkov, pretože to bolo pre nich finančne výhodnejšie, než keby mali použiť kvalitný stavebný materiál a postupovať podľa predpisov.

Korupciu je možné odstrániť len vtedy, ak sa ľudia naučia prekonávať zlé pohnútky, ako je sebectvo a chamtivosť. No ľudské vlády to svojich občanov nedokážu naučiť a často ani nechcú.

RIEŠENIE: Božie Kráľovstvo ide ku koreňu problému, a to tým, že učí ľudí prekonávať zlé pohnútky, ktoré vedú ku korupcii. * Toto vyučovanie ovplyvňuje ich spôsob uvažovania a pomáha im nahradiť chamtivosť spokojnosťou a sebectvo záujmom o druhých. (Efezanom 4:23; Filipanom 2:4; 1. Timotejovi 6:6)

6. OBČANIA

PROBLÉM: Aj keď sú ľudia vyučovaní tým najvznešenejším hodnotám a sú obklopení tými najčestnejšími ľuďmi, niektorí z nich sa rozhodnú byť nečestní. Odborníci sa zhodujú v tom, že je to jeden z hlavných dôvodov, prečo vlády nedokážu odstrániť korupciu. V tom najlepšom prípade ju môžu len do určitej miery obmedziť.

RIEŠENIE: V Dohovore Organizácie Spojených národov proti korupcii je uvedené, že vlády by v boji proti korupcii mali podnecovať ľudí k "bezúhonnosti, čestnosti a zodpovednosti" — čo je určite šľachetný cieľ. No Božie Kráľovstvo ide aj v tomto ohľade ešte ďalej — nielenže podnecuje ľudí k takýmto vlastnostiam, ale ich od svojich občanov aj vyžaduje. Biblia jasne hovorí, že ani "chamtivci", ani "luhári" nebudú môcť žiť pod touto vládou. (1. Korinťanom 6:9 11; Zjavenie 21:8)

Ľudia sa môžu naučiť žiť podľa vysokých morálnych zásad a kresťania z prvého storočia sú toho dokladom. Raz sa napríklad jeden učeník menom Šimon pokúsil kúpiť si od apoštolov dar svätého ducha. No tí sa nedali podplatiť a povedali mu: "Rob pokánie z tejto nešľachetnosti." Keď Šimon videl, aké nebezpečenstvo mu hrozí, pochopil, že musí túto vlastnosť prekonať, a prosil apoštolov, aby sa zaňho modlili. (Sk utky 8:18 24)

AKO SA STAŤ OBČANOM BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

Každý z nás bez ohľadu na národnosť má možnosť stať sa občanom Božieho Kráľovstva. (Sk utky 10:34, 35) Prostredníctvom vzdelávacieho programu, ktorý táto vláda dnes ponúka po celom svete, sa dozviete ako. Jehovovi svedkovia vám radi ukážu, ako prebieha štúdium Biblie, ktoré je bezplatné a nemusí trvať viac ako desať minút týždenne. Zo štúdia Biblie sa dozviete o "dobrom posolstve o Božom Kráľovstve", ktorého súčasťou je aj sľub o odstránení korupcie. (Lukáš 4:43)Author: megabaran # TyhyCujo50
Politika2015-01-0716
-
 62% ( 3 people voted )
+
"no bouprisam"!!!
Joplins # BeguQege48
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-01-08 16:42:53 535d7ab5
máš zlý tripcode. si len jolopukov falzifikát.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-08 17:07:54 b22947b0
Pekny clanok megabaran. Otazne je co s tym ,, je vlastne este v luckych silach zmenit to?.. Podla mna urcite nie!
Nakoniec i ten tvoj clanok to dokazuje . Ludi premohol MAMON , BUDE MELA !!!

milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-08 17:10:51 512202c6
Ilustračný obrázok jasne varuje pred slohovou sračkou. Napriek tomu som sa pokúsil ten svätý výgrc so sebazaprením prečítať, no prišiel som iba po začiatok tretieho "poučenia". Toľko nahromadenej kostolnej oplzliny! To snáď nepôjde ani vidlami vykydať...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-01-08 17:37:55 bc7b649f
Pandemonium , ty sa netrap . Ty to nemas cim pochopit , zmier sa s tym , tak to je . Mas tam hore len praznu hmotu a dokonca malicku. Nenaklanaj moc hlavu aby ti to z ucha nevypadlo , lebo potom uz ani domov netrafis .
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-08 17:42:42 512202c6
Ty náš naivnučký oltárny Milanko, svätá "lucká" sila! Ty si to s čím ráčil pochopiť? Pretože tebe sídli v hlave iba ***. Je teda dokonale prázdna, lol...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-01-08 17:52:30 bc7b649f
loading...
Ako mám študovať bibliu? To nesmiem používať vlastné zmysly, vlastný mozog, ktorý som dostal od Boha? Potrebujem manuál k štúdiu biblie? Ak je to slovo Božie, prečo ho stále niekto komentuje, prekrúca, mení, dopĺňa a osobuje si právo, že len on mu rozumie? Celá biblia hovorí len o Židoch. Kde sú ostatné národy sveta? Ježiš prišiel tento národ zachrániť. Lenže ako povedal, "Majú oči a nevidia. Majú uši a nepočujú".
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-08 17:57:42 57f4ff8d
Božie slovo nebožie slovo, korupcia má jednonuchý základ a aj riešenie je jednoduché:
Korupcia je výlučne vecou štátnych úradníkov, predstaviteľov a vykonábateľov štátnej moci a prerozdeľovateľov daňových peňazí. Ako proti ním? No jednoducho ím tie peniaze a ani moc nedať. Ak zrušíme (skoro) všetkých štátnych úradníkov tak nebude (skoro) žiadna korupcia. Ak nenecháme štát obhospodarovať naše daňové peniaze, tak isto nebude čím a koho korumpovať. Problém nie je v tom že by sa korupcia nedala podstatne znížiť ale v tom že vládu, ktorá by zrušila väčšinu štátnych úradníkov, zastavila prevažnú časť prerozdeľovania a sprivatizovala úplne všetko čo sa dá a tak zastavila rozhadzovanie verejných peňazí by dnešní slaboduchí voliči nikdy nezvolili-veď povážte, kto by sa o ních staral! Miera skorumpovanosti štátu je len a výlučne obrazom voličov, nič viac.
General Guderian # TyroMury04
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-01-08 18:50:13 55e4d202
guderian, nie je to také jednoduché. korumpoval si niekedy pracovníka stk, aby ti prešlo auto? ak nie ty tak iní. to nie je ani štátny úradník, zväčša je to zamestnanec súkromnej firmy. a chce len pomôcť, ale riskuje, že ak pomôže proti štátu a majiteľovi stk-lobistovi, tak aj jemu uškodia.
naše dane neobhospodaruje len štát. štát si na obhospodarovanie štátnych vecí najíma súkromné firmy. vid nemocnice, alebo ski toll- výber mýta. a samozrejme veľká korupcia je o tom, komu bude umožnené sa nabaliť na ľuďoch a robiť malú korupciu.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-08 19:11:56 b22947b0
aaa:
Na toto som predsa odpovedal. STK po tebe požaduje štát. Čo tak zrušiť STK? (Viem minimálne o 4 civilizovaných krajinách kde žiadna STK neexistuje a neviem o tom že by sa tam ľudia zabíjali na vrakoch-USA, Kanada, Australia, Nový Zéland). AJ to čo opisuješ ďalej je len a len v réžii štátu: ten čosi nariadi a poverí (spriaznenú) súkr. firmu. Takže pes je stále zakopaný vo vlastníctve štátu, kolektívne vlastníctvo sa nikdy neosvedčilo pretože korumpuje už zo svojej podstaty.

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-08 20:35:47 55e4d202
Jak ale "zkorumpovat", aby pracovali ty orgáni aspoň v tom v čem mají (aniž by k tomu přece potřebovali všepřebubřelý "stát" a moc) - příklad:

"...Nalezl pravděpodobně "návnadu" pro psy. Dva kusy točeného salámu. Po bližším prozkoumání jsem zistil že z jedonoho kusu trčí kus párátka.

Celou věc jsem hlásil na linku 156 kde jsem byl odkázán na linku 158. Státní policie mi však zdělila že neví co stim mají dělat a ať to vyhodím do koše. Když jsem je upozornil že by semohlo jednat právě o návdadu pro nějakého psa a měly by to teda hlásit a poslat na Krajskou veterinární správu, řekly mi že to mají zakázané protože to stojí peníze."

navna # FaxiDora26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-09 02:45:56 4e88adba
Áno...megabaran50...má pravdu---v teoretickom --cirkevnom-- ponímaní na vládu bez korupcie!Treba však podotknúť , že nikdy, nikde nebola v dejinách, nie je-ani--- hlavne dnes --- "USTANOVIZEŃ"--pod taktovkou cirkevných zásad---uvedených ...megabaranom 50...V REÁLNEJ FUNKČNEJ PODOBE. /..a boľšoj teoretik...hajajááj je každy ...odierkovaný v rozkroku../. Takže "..baránku"..ono to Vaše "mekanie" ..je treba dostať do podoby ...funkčnej...a na to je treba mať dispozície iné než cirkevné, iné morálne kvality.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-09 04:22:38 58d4289b
megabaran ty si sa nacisto pomiatol z toho jehovizmu? ty si neni ani jehovista,ze? teba akurat zaujalo ich ucenie a chytil si silnu potrebu kricat to do sveta. este na asrchbooku napis status o tom, ako si uveril v boha a ako si naplneny, aby si ozaj vyzeral ako uplny sialenec.
spamataj sa, nikoho to nezaujima. bud chod klopat na dvere a tes sa z nezaujmu, alebo sa na to vykasli.

jankokral # GigaTuhu92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-09 11:11:58 b229c178
Preto si aj zvolil k svojim myšlienkovým pochodom príznačný nick...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-01-09 11:31:46 d425402c
ľudstvo = sračka

megabaran # PytiSinu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-09 22:25:47 5770e9f4
herr kommandant...vzdavam sa svojho statu v prospech tvojej vole...akoby to povedali ti, co ilustraciu sem vhodili...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-09 22:46:14 bc705442

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   ose
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY


NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY
Nová mezinárodní studie o klimatické změně předpovídá, že Evropa a Severní Amerika bude zažívat vlny velice chladného počasí, přičemž trvají na tom, že ty mrazivé teploty ...
RUSKÝ LÉKAŘ ZPŮSOBIL SMRT PACIENTA PŘÍMO V ORDINACI
The Arrived - časť 29 - Džihád sú dvere do Raja
MY TRUMP(F)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0338 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage