Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Veřejné statky — kompromis socialismu (2/2)


Veřejné statky — kompromis socialismu (2/2)

Konec alokační funkce státu. Stát dnes definuje a snaží se přinejmenším udržet, nebo raději rozšířit skupinu tzv. veřejných statků, neboli služeb, které musí poskytovat z různých důvodů buď výhradně, nebo převážně, on. Podívejme se na udržitelnost tohoto tvrzení.

Nerivalita ve spotřebě

Každý pokus v ekonomii teoreticky obhájit tuto vlastnost vzácného statku je založen na předpokladu nulových mezních nákladů spotřeby. Na tomto místě to vypadá, jako by se každý autor pozapomněl v 17. 18. století a úmyslně nebo neúmyslně ignoruje fakt, že objektivní teorie hodnoty je v ekonomii už dávno překonána a zakládat na ní svou teorii je více než nevhodné.

Jak jsme poznamenali v úvodu, statek se stává vzácným pouze, pokud uspokojuje potřeby lidí. Jsou to jednotlivci, kteří přiřazují hodnotu statkům. Pokud má statek opravdu nulové náklady spotřeby, nejedná se o vzácný statek, ale volný, který patří mezi podmínky života ve světě. Tito autoři se snaží přesvědčit čtenáře o nulovosti nákladů pomocí předpojatých argumentů a kladením empirických příkladů, přičemž využívají jen různorodost způsobů uspokojování potřeb u jednotlivých statků.

Použitím na jedné straně příkladu pekaře, který prodává svůj chléb jako soukromý statek (nenulové mezní náklady spotřeby) a na druhé straně správce parku, který prodává vstup do parku jako veřejného statku (nulové mezní náklady spotřeby). Objektivně jsou porovnávány mezní náklady spotřeby při prodeji chleba a vstupu do parku. Z toho odvodí, že park je veřejný statek. Autor automaticky předpokládá nulové mezní náklady spotřeby na dalšího zákazníka parku.

Na takovém zjednodušení nemůže být vybudována teorie veřejných statků. Žádný autor nemůže dokázat, že další zákazník s sebou nese nulové mezní náklady, tyto náklady jsou, jakož i hodnota statků, subjektivní kategorií. Aby se teorie mohla zakládat na nulovosti nákladů, musela by dokázat, že pro všechny stávající zákazníky nesnižuje připuštění dodatečného zákazníka jejich užitek (přeplněnost, zácpy, hluk).

Jelikož i parky jsou vzácné statky, existuje možnost přeplnění, vyčerpání, znehodnocení. Také jsou na jejich správu potřebné zdroje. Tento problém vyřešili zapracováním normy do své teorie park má poskytovat veřejná instituce. Statek tak má být financován pomocí povinných, nedobrovolných plateb vybraných od jednotlivců žijících v území, ve kterém má stát monopolní postavení.

Autoři teorie veřejných statků dále předpokládají zvýšení společenského užitku tím, že stát poskytne veřejný statek bezplatně nebo za nižší cenu, než jaká by byla na svobodném trhu, což má při údajných nulových mezních nákladech zvýšit užitek ve společnosti. Z tohoto postupu se sice dá vyvodit zvýšení počtu zákazníků (zvýšená spotřeba) statku, ale v žádném případě nemůže znamenat zvýšení společenského blahobytu.

Pokud by měli autoři teorie veřejných statků pravdu, proč pak nezestátnit i kina, hotely nebo letecké společnosti? Mezní náklady spotřeby na zákazníka jsou podle jejich teorie i v kinech nulové a tento statek má ještě další výhodu oproti parkům nemůže nastat přeplněnost, protože je dán přesný počet míst. Přičemž v parku může snadno při snížení ceny nebo bezplatném vstupu nastat přetížení, a tím poklesne jeho schopnost uspokojovat potřeby.

Kina jsou tak dalším kandidátem na veřejný statek! Nejsou vždy plně využita (tedy existuje tržní selhání), na promítání jsou často volná místa, tj. můžeme vyvodit hodnotový soud, že vzniká neefektivnost ve spotřebě "sub-optimální spotřeba". Existují lidé, kteří by přišli na představení, ale kvůli soukromému majiteli kina a jeho uplatnění vyloučení ze spotřeby není ve společnosti tolik blahobytu, jak by mohlo být.

Proč jednotlivec, který preferuje návštěvu kina před parkem, které vykazuje stejné vlastnosti, musí platit vstupné do kina i přesto, že se musí skládat na správu parku, přičemž kino splňuje stejnou podmínku nerivality? Podle definice Buchanana se čeká už jen na demokratické rozhodnutí a následné zestátnění.

Pod podmínku nerivality spadá velký počet dnes soukromých statků. Taková podmínka založená na objektivitě nákladů tedy nemůže být základem teorie veřejných statků. To, že určité statky mají rozdílný způsob uspokojování potřeb, nemůže být argumentem pro "advokáty" státem poskytovaných statků. Zdroje vyvlastněné na poskytování těchto statků nebyly použity na nejnaléhavější potřeby jednotlivců, tedy (subjektivní) hodnota takto vytvořených statků je nižší a tím i celý blahobyt ve společnosti.

Pokud je nerivalitní statek přenechán státu, zvýší se možná jeho dostupnost, množství i kvalita, ale v žádném případě se nedá hovořit o zvýšení blahobytu ve společnosti. Každé navýšení zdrojů na veřejný statek má za následek snížení zdrojů na to, co lidé opravdu chtějí. Čím více zdrojů je ve společnosti rozdělováno na základě úřednických a politických procesů, tím se společnost více přibližuje k socialismu. Veřejné statky jsou socialistický kompromis.

Nevyloučitelnost ze spotřeby

Nevyloučitelnost, jako ekonomická charakteristika statku, je neschopnost v určitých statcích vyloučit jednotlivce ze spotřeby. Tedy ji můžeme definovat jako problém černého pasažéra. Jinak řečeno, ze statku má užitek i jednotlivec, který za něj nezaplatil. Z toho vyplývá, že celou tuto problematiku můžeme chápat jako problém s pozitivní externalitou.

Pokud je nějaký statek nevyloučitelný ze spotřeby, automaticky je jeho spotřeba nerivalitní. Když je totiž spotřeba rivalitní, dá se i dle vlastní teorie veřejných statků objektivně určit, jaká část celku byla spotřebována. A následně na základě této spotřebované části vyloučit ze spotřeby jednotlivce, kteří neplatí. Pokud autoři hovoří o statku, který je nevyloučitelný ze spotřeby a zároveň rivalitní, jde vždy o nějaký přírodní zdroj, ke kterému neexistuje vlastnické právo.

Problém tedy není v samotném statku, ale v neexistenci vlastnictví. Při snaze definovat nevyloučitelný statek se znovu dostáváme k nutnosti definovat nerivalitu, což jsme ukázali jako neprůkazné ze strany teorie veřejných statků. Pokusy definovat nevyloučitelnost a uvádět příklady se stává pro teorii veřejných statků stále složitější.

Technologický pokrok dovoluje i na první pohled nevyloučitelným statkům vyloučit jednotlivce ze spotřeby. Pokud si spotřebitelé žádají uspokojit nějakou potřebu, podnikatelé vždy najdou způsob jak vyloučit ze spotřeby neplatiče nebo získat zdroje na financování statku. Nevyloučitelnost je převážně v soukromé sféře řešena dvěma způsoby. Oba případy můžeme aplikovat na příkladu televizního vysílání.

Nové technologie dovolily vyloučit neplatiče pomocí kódovaného satelitního signálu nebo pomocí kabelové přípojky. Druhý způsob řešení je ponechání statku nevyloučitelným a získat zdroje jiným způsobem, v tomto konkrétním případě pomocí placených reklam. V teoretické rovině není důvod přesně definovat, jaký způsobem podnikatelé vylučují ze spotřeby nebo získávají finance.

To, že podnikatelé poskytují i statky, jejichž užitek je externalizován do společnosti, by měl být důvodem k radosti a ne ke státním zásahům. Stát při reakci na pozitivní externality na jedné straně intervenuje, protože jí podnikatel neposkytuje dostatek (nerivalita ve spotřebě). Na druhou stranu ho trápí, i když se podnikatel rozhodne poskytovat onu externalitu do společnosti (černý pasažér). Pokud je státním cílem internalizovat pozitivní externality, dostává se do nepřekonatelných obtíží.

Jaký by byl dnes náš reálný příjem, pokud bychom nečerpali výhody z dělby práce a naakumulovaného kapitálu našich předků? Když někdo dokáže upéct 10krát více pečiva než v minulosti, někdo jiný zkonstruoval nákladní automobily a další vyvinul technologii, která snižuje spotřebu energií, to vše pro nás představuje pozitivní externality. Zvyšují blahobyt velkého počtu jednotlivců, kteří se účastní na svobodné výměně. To, že svobodná společnost funguje takovým způsobem, je důvod k oslavě a ne záminka k intervencionalizmu.

Opuštění pozitivní (hodnotově neutrální) vědy

Teorie veřejných statků, na základě snahy vyřešit údajné selhání svobodného trhu, vložila do své teorie normativní předpoklad. K tomu aby teorie prokázala, že právě stát má poskytovat statky, které by údajně na svobodném trhu nebyly poskytovány nebo v nedostatečném množství a kvalitě, musí zaujmout etický či morální postoj. Neobhajitelná je i samotná část, že má být poskytováno něco, co by jinak poskytováno v takové míře a kvalitě nebylo. Takový předpoklad je v ekonomickém myšlení neudržitelný.

K tomu, aby byl tento statek poskytován státem, musí teorie předpokládat jeho "dobrotu a správnost". Tj. automaticky musí někdo vyslovit etický nebo morální soud a opustit hranice pozitivní vědy. Protože jak jinak dokázat, že ho lidé opravdu chtějí, pokud toto rozhodnutí nebylo demonstrováno?

Hans Herman Hoppe definoval výše charakterizovanou normu následovně: "Kdykoliv je možné nějak dokázat, že produkce určitého statku či služby má příznivý účinek na někoho jiného, ale nebyl by produkován vůbec nebo ne v dostatečném množství či kvalitě, pokud by se na jeho financování nepodíleli určití lidé, pak je dovoleno použít proti těmto lidem agresivního násilí buď přímo anebo nepřímo prostřednictvím státu, a tyto osoby mohou být donuceny se podílet na nutném finančním břemenu." (Hoppe, 1989).

Závěr

Nikdo se nesnaží tvrdit, že určité statky nemají specifické vlastnosti, že nemají více "veřejný" charakter. Na základě těchto vlastností je však nemožné zakládat teorii, podle níž se mají násilím přesouvat zdroje ze soukromého vlastnictví k veřejnému, kde o jejich alokaci rozhodnou arbitrární rozhodnutí politiků. Pokud by stát chtěl poskytovat veřejné statky a nezhoršit tím situaci, musel by využívat své vlastní dobrovolně získané zdroje.

Pokud stát nemá žádné své zdroje, každý veřejný statek je neobhajitelným odčerpáním zdrojů ze soukromého sektoru. Navíc každý statek, který je označován jako veřejný, byl v minulosti poskytován na trhu soukromě. A zároveň velká část statků, která se dnes nazývá veřejnými statky, nesplňuje ani samotné intervencionistické podmínky nevyloučitelnosti nebo nerivality.

Rozdíl mezi socialismem a současným stavem tržních ekonomik je v tom, že v socialismu mezi veřejné statky patřily i výrobní faktory. Pokud byl socialismu předpovězen zánik pro neschopnost kalkulace a misalokaci zdrojů, dá se stejný osud předpovědět i veřejným statkům. Veřejné statky jsou socialistický kompromis v tržních ekonomikách.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2017-03-01
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyr   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Sme najlepší...a čo z toho


Sme najlepší...a čo z toho
Tému nerovnosti dokázali v spoločnosti na chvíľu prekryť snáď len Pokémoni. Je obľúbenou témou diskusií, najmä keď sme presvedčení, že sme na tom horšom konci...
POMŮŽE BREXIT EKONOMICE VELKÉ BRITÁNIE NEBO JI POTOPÍ?
MUŽ, KTERÝ V MNICHOVĚ Z BALKÓNU POKŘIKOVAL NA ÍRÁNSKÉHO VRAHA, ČELÍ TRESTNÍMU OZNÁMENÍ
VŠECHNO JE TU ZDARMA! JEN VÁS STÁT OBERE O 70 % PŘÍJMŮ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0214 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne