Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)


Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)

- Vaše objevy jsou velice závažné, úplně se vymykají tomu chápání historie, na které jsme zvyklí ...
- Je to jen součást většího plánu. Můj tvůrčí záměr je dokázat, že slovanské písemné památky, především ruské, existují nejméně několik desítek tisíc let. Momentálně píšu druhou knihu,  pravděpodobně se bude jmenovat  "Ruské nápisy z doby kamenné." Pokud jsem se v téhle knize zajímal o samotné kameny a chrámy, tak tady zkoumám nápisy na zvířatech. Víte, že v jeskyních ve Francii je mnoho vyobrazení různých zvířat? A když je začneš uměle upravovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, tak se ukazuje, že na mamutovi je napsáno  "mamut", a na koni je napsáno "dil"! Odtud pochází ruské slovo "korkodil". Protože schéma tvoření slov je stejné – "korkový dil" - kůň z korky, z kůry, a kůra je šupinatá. Proto my nemáme zkomolené anglické nebo latinské slovo, ale naopak, latinské slovo je zkomolené ruské: bylo "korkodil" a stalo se z něj "krokodýl".


- Proč před Vámi nikdo nezískal podobné výsledky, vždyť výzkumy určitě probíhaly?

- Skutečně se splnění tohoto úkolu ujali mnozí badatelé, ale prostě se utopili v hromadě faktů. Mě od nich odlišuje to, že vycházím z existence předcyrilovského písemnictví jako z faktu, přičemž nebyl jen jeden systém slovanského písma, ale mnoho, z nichž jeden, jmenovitě slabiková runica, mi nejen byla známá svou existencí, ale, po jejím rozluštění, mi umožnila přečíst a pochopit množství textů. Dodnes jsem jich přečetl víc než jeden a půl tisíce a každý měsíc přečtu desítku nových. A teď se začala jevit logika historického vývoje slovanského písma. Nyní je zcela zřejmé, že naši předkové v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a svým způsobem dokonalého - a to v době, kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.


- Neuvěřitelné. Jak se k vašim objevům staví vaši kolegové vědci?

- První reakce lidí, kteří se seznámí s výsledky mých výzkumů, je – to je nemožné! A jejich údiv je pochopitelný. Pro vědce je uznání tohoto faktu jednoduše nevýhodné – toto boří mnoho stereotypů a ustálených názorů a to je příliš netěší, protože dosud říkají, že Slované vlastní písmo až do cyrilice neměli. Proto je i sám problém předcyrilovského písma málem vědeckým kacířstvím, a obhájce podobných názorů se vědcům jeví jako drzý šarlatán. Proto se významní badatelé řešení tohoto problému vyhnuli. Já jsem také nerozhodl hned k publikaci svých prací. Bohužel, v Rusku svoje dešifrovatele nenašly. To lze vysvětlit ani ne tak slabostí domácí vědy, jako spíš její pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle které Rus převzala od Skandinávců nejen knížata a státnost, ale i písemnictví. Obecně, tento problém, podle mého názoru, má také vážný politický akcent, protože nás nutí přehodnotit místo starých Slovanů v celé historii.


Na celém území od Velké Británie po Aljašku v době kamenné žili Rusové


- Můžeme na základě Vašich výzkumů vyvodit, že slovanský jazyk, to znamená i ruský jazyk, je jeden z nejstarších jazyků na Zemi?

- Zatím to tak vypadá, ale věc se má tak, že jsem se nedotkl, řekněme, jižních oblastí Asie: je možné, že čínský jazyk je stejně starý. Ale jestli vezmeme celou Eurasii, počínaje Velkou Británií a konče Aljaškou, tak celý tenhle sever byl skutečně v době kamenné ruský. Vypadá to, jako by ruský jazyk byl tím jediným jazykem, o němž se v Bibli píše, že byl jeden jazyk až do postavení babylonské věže. Ve skutečnosti, jak se zdá, to tak je. Jak říkal jeden můj kolega, "žijeme v okupované zemi", a tím se velmi mnohé vysvětluje. Protože, pokud se tím vážně zabýváme, budeme muset přehodnotit celou historii. Například Němci přišli na slovanské území v 1. století našeho letopočtu a začali vytlačovat Slovany. V Německu zůstalo velmi mnoho slovanských názvů, za všechny třeba Rostock ("rostok" – rusky výhonek, klíček, pozn. překl.). Ale třeba slovanský název  Brandenburg - nazýval se "Brannij Bor", to jest obranný les.

Z oficiální ruské historie prostě odřízli 9 století


- Ale jak dokázat, že to je tak, a ne naopak? Že nebyl dříve "burg" u nich, ale "bor" u nás, v Rusku?

- Za prvé, můžeme se podívat na pověsti - Němci jako národnost se v Evropě objevují v 1. století našeho letopočtu. Přicházejí odněkud z Asie. Za druhé: je možné provést archeologické vykopávky. Existoval takový vtip: Hitler, když už začal prohrávat válku, se rozhodl povzbudit svoje vojáky, vykopat něco v okolí Berlína, aby mohl říct - zde jsou naše svatyně, zde žili před námi němečtí rolníci. Vykopali - všude dokola slovanské osídlení. No, takže, Němci přišli v 1. století, několik století žili tiše, dokud nezesílili, a v 9.-10. století začali vytlačovat Slovany "ohněm a mečem". Řekněme, že bylo město Lipsk, oni ho přejmenovali na Leipzig, Dresden také nebylo zpočátku Dresden, ale něco jako Drozdov. Všechna tato města byla slovanská, a Germáni odtud všechny Slovany vyhnali.
Ve druhé fázi, když začala postupná germanizace zbývajících Slovanů, je Germáni začali zesměšňovat. Řekněme, v době renesance, psali knihy jako "Loď bláznů": když začnete číst, tak vidíte, že všude se píše "Slovan, Slovan". Všichni hlupáci jsou Slované. To byl začátek jejich morální represe. A nakonec si vezměme 19. století, kdy se objevila německá historická škola. A v této německé historické škole jsou dvě ustanovení. První ustanovení: kdo první přišel do Evropy, tomu Evropa patří. A druhé ustanovení: první přišli do Evropy Germáni. Všechno ostatní z toho vyplývá.
Dále - Petr I. se nedožil otevření Akademie věd. Dokončení Akademie věd na sebe v podstatě vzala Kateřina II. V čele ruské historické vědy stáli tři muži - Miller, Bayer, Schletzer (všichni tři Němci, pozn.překl.). Co ti mohli říct o ruské vědě? Oni to i řekli – Rusko ve středověku žádnou státnost nemělo, převzali ji od Němců. Když se na to podíváme, tak v 9.-10. století už jsme měli státnost, Němci ještě ne. Nemohli jsme ji od nich převzít z jednoho prostého důvodu - prostě tam nebyla. Zjistilo se, že jsme od Němců převzali písemnictví. Jak jsme mohli od nich převzít písemnictví, jestliže oni, když přišli, žádné písemnictví neměli?! Existují takzvané germánské runy, ale ty převzali od slovanských Vendů (Lužičtí Srbové, pozn. překl.) a Vendové je převzali od Venedů. A opět, to, co měli Němci, byl produkt slovanské tvorby. Ale Němci celou dobu všechno převracejí. A posunuli historii.
Předtím, v 16. století, nejen my, ale i Poláci Strojakovský, Bělský jasně píší, že Rusové pomáhali nejen Alexandru Velikému, ale dokonce i jeho otci, Filipovi. Kateřina Veliká se na ně také odvolává, a oni píší, že Rusové měli listinu dlouho před Rurikem. Za pomoc Alexandru Velikému jim byla předána zlatá listina, ale dostala se do Konstantinopole, potom Konstantinopol dobyli Turci a Turci těmito dokumenty topili v lázních a listina byla ztracena. A skutečně, to se stalo, jednomu bulharskému velvyslanci se poštěstilo koupit nazdařbůh jeden vůz papírů, pak se ukázalo, že to jsou dokumenty staré bulharské říše, a oni získali několik staletí zaznamenané historie. Proto dostáváme, a to i oficiálně, historii Rusů –  4. století před naším letopočtem (Alexandr Makedonský). Ale pokud si vezmete dnes jakoukoliv učebnicí slovanské historie, řeknou vám: "Promiňte, ne dřív než 5. století našeho letopočtu." To znamená, že nám prostě odřízli 9 století.

Celá Eurasie byla obsazena nejen Slovany, ale Rusy

 

- Teď si vezměte moderní ukrajinskou historiografii: píše se, že Kyjevský stát byl ukrajinský, všechna knížata byla čistě ukrajinská. Nicméně, Ukrajina tehdy nebyla. Ukrajina se objevuje až v 16. století. Bylo to polské pohraničí. Když se Velkoknížectví litevské sjednotilo s Polskem, vznikla Rzeczpospolita, tehdy se tyto země staly pohraničím. Obecně, Ukrajina je umělý útvar. Pokud se budeme držet ukrajinské historiografie, tak se Rusko objevilo ne v 5. století, ale dokonce až ve 14. století. A nyní je nám všehovšudy 6 století. Mám takový dojem – je to jeden historický model –nějaký národ přijde na slovanské území, zabere toto území, vyžene odtud Slovany ohněm a mečem, zbývající pohltí do své kultury, tito lidé začínají mluvit tímto jazykem. A za nějaký čas se objeví kabinetní historiografie.

- Možná že jsou Rusové, Slované tak slabí, že každý přijde a vyžene je?
- Nejsou slabí, jsou hodní.

- Ale Ukrajince lze považovat za Slovany?
- Těžká otázka. Soudě podle paleolitických nápisů, bylo tam slovanské plnohlasí (speciální fonetický jev, typický pro východoslovanské jazyky, pozn. překl.). Zabývám se Etrusky, a ukázalo se, že etruský jazyk je varianta běloruského jazyka. Navíc na jednom ze zrcátek je napsáno, že oni přišli od Krivičů, a hlavním městem Krivičů je Smolensk. A druhá část jsou Poločané z Polocka. Takže tihle tvořili Etrusky. Píšou pár slov etrusky, bělorusky, a zbytek je psán v ruštině! A je naprosto jasné, že plnohlasí existovalo i v antice, i v paleolitu, je vlastní i ukrajinskému jazyku. Ale v ukrajinském jazyce "o" přechází v "a". Rusky "on", ukrajinsky "vin", rusky "toľko", ukrajinsky "tiľki. Jedná se o jev mnohem pozdější. Ukazuje se, že základní linií je ruština a ukrajinština je odnož. Ale my jsme zachovali ten nejstarší základní jazyk. Jediná věc – objevil se u nás ruský "akan", ale v paleolitu jsme měli "okan" (typicky ruské fonetické jevy, jde o výslovnost samohlásky v nepřízvučných slabikách, pozn. překl.). Objevil se zvuk " э", který je typický pro ruský jazyk, ale předtím to bylo vyslovováno jako "e".

- Říkáte, že latina vznikla z ruského jazyka?
- Protože že celé Eurasie byla obsazena nejenom Slovany, ale Rusy, je zcela jasné, že každý národ, kteří přišel, přijal tuto kulturu, a především tento jazyk. Jaroslav Kesler píše, že všechny románské jazyky jsou prostě zkreslený slovanský jazyk. Prostě vezmete libovolná evropská slova a dostanete ruská. Ve svých knihách uvádím takové příklady, ačkoliv jich existují tisíce.

- Jaké zdroje používáte? Jak probíhá proces rozluštění a čtení starých textů?
- Ve své poslední monografii "Posvátné kameny a pohanské chrámy starých Slovanů" uvádím víc než 200 ilustrací těchto objektů - od kamenů po chrámy. Na těchto kamenech a kamenných stavbách lze vidět tyto nápisy, to si může s určitým úsilím ověřit každý, kdo chce. Věc se má tak, že pro lepší kontrast je nutné invertovat černou a bílou barvu a naopak, čímž nápisy získají mnohem větší kontrast a lépe se čtou. V knize uvádím vyobrazení kamenů a staveb na území současného Ruska, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Polska, Litvy, Řecka a Itálie. Chápu překvapení a pravděpodobnou nedůvěru v moje slova, ale nabízím seznámit se s materiálem alespoň jedné té knihy. Jsem si jist, že čtenář bude s mými důkazy a získanými výsledky výzkumu plně spokojen a objeví pro sebe úžasný svět starých Slovanů.

- Mnohokrát děkuji, Valeriji Alexejeviči! Přejeme Vám nové tvůrčí objevy, s potěšením jsme připraveni nabídnout Vám naše stránky k popularizaci Vašich myšlenek.
- Děkuji.

originálny zdroj: http://peshera.org/khrono /khrono-03_5.html


Prevzaté z: http://leva-net.webnode.c z/products/ve-staroveku-celou-evropu-oby vali-rusove/


Author: Kubick # HiraDele61
Európa2014-02-2626
-
 77% ( 29 people voted )
+
Mapa rozšírenia haploskupiny R1a (Aria). R1a je "slovanská haploskupina".
mkultra # JyteWodo51
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-02-26 16:27:42 5b7fb366
Mapa rozšírenia haploskupiny R1b (Iberia) považovanú za prevládajúcu u keltov, germánov a iných, viď mapa.
mkultra # JyteWodo51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-26 16:41:54 5b7fb366
Haploskupiny na Slovensku
I1 (starogermánsko-nordická)
- vznikla približne pred 20-tisíc rokmi v Škandinávii; na Slovensku k nej patrí približne 6 percent jedincov
I2b (starokeltsko-germánska) - vznikla v juhovýchodnej Európe pre 15- až 17-tisíc rokmi; na Slovensku k nej patrí približne 1 percento jedincov
I2a (sardínska, baskická, dinárska, dunajská) - vznikla v juhovýchodnej Európe pre 15- až 17-tisíc rokmi; na Slovensku k nej patrí približne 10 percent jedincov
N1c1 (uralo-fínska, baltská, sibírska) - vznikla pred 15- až 20-tisíc rokmi na Ďalekom východe; na Slovensku k nej patrí približne pol percenta jedincov
R1a (baltsko-slovanská, mykénsko-grécka, macedónska) - vznikla pred 18 500 rokmi v strednej Ázii alebo na Blízkom východe; na Slovensku k nej patrí približne 42 percent jedincov
R1b (talianska, keltská, germánska, chetitská, arménska) - vznikla pred 18 500 rokmi v juhozápadnej Ázii; na Slovensku k nej patrí približne 23 percent jedincov
G2a (kaukazská, grécko-anatolská) - vznikla pred 10- až 20-tisíc rokmi v Ázii; na Slovensku k nej patrí približne 1 percento jedincov
E1b1b (severo- a východoafrická, blízkovýchodná, balkánska) - vznikla pred 22-tisíc rokmi vo východnej Afrike; na Slovensku k nej patrí približne 9 percent jedincov
J2 (mezopotámska, minojsko-grécka, fénická) - vznikla pred 18-tisíc rokmi v oblasti Mezopotámie; na Slovensku k nej patria približne 4 percentá jedincov
J1 (semitská - arabská, židovská) - vznikla pred 15- až 24-tisíc rokmi na Blízkom východe; na Slovensku je zriedkavá
T (blízkovýchodná, egyptská, etiópska, arabská) - vznikla pred 25- až 30-tisíc rokmi na Blízkom východe; na Slovensku k nej patrí približne 1 percento jedincov
Q (americká, ázijská) - vznikla v strednej Ázii pred 17- až 22-tisíc rokmi; na Slovensku k nej patrí približne 2,5 percenta jedincov
Sedem Eviných dcér
U5 (Uršula)
- vznikla pred 55-tisíc rokmi v západnej Ázii, na Slovensku k nej patrí približne 20 percent jedincov
X (Xénia) - vznikla pred 30-tisíc rokmi v západnej Ázii; na Slovensku je zriedkavá
H (Helena) - vznikla pred 25- až 30-tisíc rokmi na Blízkom východe; na Slovensku k nej patrí asi 45 percent jedincov
V (Velda) - vznikla pred 13 600 rokmi v dnešnom Španielsku; na Slovensku k nej patria približne 2 - 3 percentá jedincov
T (Tara) - vznikla pred 10- až 12-tisíc rokmi na území dnešnej Sýrie; na Slovensku k nej patrí približne 10 percent jedincov
K (Katarína) - vznikla pred 22-tisíc rokmi v západnej Ázii; na Slovensku k nej patrí približne 5 percent jedincov
J (Jasmína) - vznikla pred 45-tisíc rokmi v západnej Ázii; na Slovensku k nej patrí približne 10 percent jedincovmkultra # JyteWodo51
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-26 17:01:01 5b7fb366
Kubick # HiraDele61
za prvé: v staroveku rusi neexistovali
za druhé: najstaršími autotochnými národmi v európe sú sloveni (slováci - výraz vymyslený čechožidovskými historikmi) a walesania. (minimálne 8000 rokov)
všetky ostatné národy a národnosti sú našimi (slov(i)enskými) potomkami. pritom česi sú najmladšou odnožou. (dúfam, že sa naše české deti neurazia. ale na zmiernenie ich bolesti môžem podotknúť, že aj ruslí historici uznávajú, že ich národ pochádza od dunaja)

klifton # GexiSosy84
-
 65% ( 16 people voted )
+
2014-02-26 17:17:20 5f67a8d8
to sa netýka osmahnutých "románských" národov - tí sú miešancami arabov a ktoviekoho s našimi čistými rasami.

klifton # GexiSosy84
-
 61% ( 8 people voted )
+
2014-02-26 17:26:12 5f67a8d8
klifton-Podla mojho nazoru ide o informacnu vojnu,ktora trva uz velmi dlho.Je pravda,ze dejiny su silne skreslene(az sfalsovane),ale prechylenie kyvadla do opacneho extremu by bolo tiez nespravne a neprinieslo by nam viac dobra,ako ideologia Tretej rise.
Nieco ako "cista rasa" je totalny nezmysel.Geneticky sme premiesani a to nemozes nijako popriet.
Co je vsak dolezitejsie,clovek sa identifikuje s nejakym narodom nie len na zaklade genetickej informacie,ale hlavne kulturou.Nasa kultura nebola nikdy xenofobnou,ci dokonca nacistickou.My sme vzdy vedeli,ze ako narod sme sucastou ludstva a este sirsie biosfery Zeme(Maticky).
Predpokladam,ze ovladas rustinu,ked sa odvolavas na ruskych vedcov.Takisto predpokladam,ze minimalne cast svojich nazorov si si utvoril podla stranky vedy.sk.Je vazne podozrenie,ze tento smer(inglingovia,Chinevic...) ma svoje korene vo Vatikane a zapadnych sluzbach(provokacno-imitacna cinnost).
V zaujme pravdy chod za zdrojom a neboj sa prehodnocovat svoje nazory,aby si nebudoval "slovansky nacizmus",ktory by Slovanom prospel najmenej.

julo # GopoMipy89
-
 63% ( 9 people voted )
+
2014-02-26 18:47:03 6dec7950
loading...
ci je tak ci tak nateraz nezistime ale jedno viem isto, ze neverim ani jednej ucebnice, encyklopedii atd. o vyvoji ludstva, v tom case sme myslim si boli hrda nezavisla rasa ktoru postupne zotrocili, vid vyvrazdovanie gnostikov, aztekov, a vsetky vyspelejsie narody, takze tu na mna nechodte s najstarsimi narodmi ked o tom nemame ani sajnu

riso # QemiGibe29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-26 19:00:20 5c3405a7
julo # GopoMipy89
umiernenosť a krotenie sa vždy prinieslo viac škody ako osohu.
veci treba pomenovať pravým menom a zo svojho neupúšťať. brúsiči hrán, nikdy nikomu neprospeli.

klifton # GexiSosy84
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-02-26 20:25:41 5f67a8d8
Frantisek Moraviciansky napisal zaujimavu knihu ako odpoved bludom germanskej a (na nu navazujucej) prazskej skoly.Vola sa "Deje rise velkomoravske" a da sa stiahnut tu:
http://www.ulozto.sk/x5Q59zP/f-s-p-moravicansky-de
je-rise-velkomoravske-kniha-zip

Je to velmi zaujimavy a nekonvencny pohlad na nase dejiny z roku 1883.
Bohuzial,konci zanikom Vekej Moravy.Rad by som vedel,ci je nejaky zdroj,ktory podobne odhaluje nasu historiu aj v neskorsom obdobi.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-26 20:26:39 6dec7950
klifton-Ani extremizmus nepriniesol nikomu nic dobre.Ja nepisem o umiernenosti,ale o striktnom preverovani.Pisem,ze sme v informacnej vojne a hlces klamstva nepriatela,zabalene do pozlatka pravdy.Rovnakym sposobom dostali nemecky narod do velkej vojny s bratskym ruskym narodom a do dnesneho stavu vymierania.Bolo by hlupe opakovat rovnaku chybu.


julo # GopoMipy89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-26 20:37:37 6dec7950
Vikingovia, Varangovia a Normani=Norsemen boli to iste a mali R1 DNA. Wikipedia to okľukou potvrdila.

Somerled
In 2003 Oxford University researchers traced the Y-chromosome signature of Somerled of Argyll, one of Scotlan
d
's greatest warriors, who is credited with driving out the Vikings[
/url]. He was also paternal grandfather of the founder of
Clan Donald. Through clan genealogies, the genetic relation was mapped out. Somerled belongs to haplogroup R1a1.
In 2005 a study by Professor of H
uman Genetics
Brya
n Sykes
of Oxford University led to the conclusion that Somerled has possibly 500,000 living descendants - making him the second most common historical ancestor after Gen
ghis Khan
. Sykes deduced that despite Somerled's reputation for having driven out the Vikings from Scotland, Somerled's own Y-DNA most closely matched that of the Vikings he fought.
Posledná veta hovorí všetko: Somerledova DNA je tá istá ako Vikingov= R1a1.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_haplogroups_o
f_notable_people

Romanovci boli Teutoni-Germani.

Varangovia-Norsemen postavili v Byzancii elitnú Varangian Guard
http://www.soldiers-of-misfortune.com/history/vara
ngian-guard.htm
http://www.archeurope.com/index.php?page=the-varan
gian-guardExorcista # TakiSihi19
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-26 23:02:01 4079836a
O dejinách ľudstva, Sumérov a s nimi susediacich civilizácií pojednáva Zecharia Sitchin vo svojich knihách, treba ich prečítať všetky. Nepopisuje Euroáziu ani Čínu, okrajove spomína Indiu. Slovania akoby neexistovali. Píše o Afrike a Južnej a Strednej Amerike. Končí vyvoleným židovským národom, ktorý dostal na cestu životom Tóru. Židia sa fanaticky držia prikázaní v Tóre, ktorá je de facto doteraz najviac života schopnou stratégiou prežitia skupny ľudí, židov, darí sa im dodnes, ovládajú svet a začínajú dobývať Rusko. Žiaľ táto stratégia prežitia je prospešná pre židov a vyslovene ničí národy, vedľa ktorých židia žijú. O tom sú milióny faktov a serióznych sociologických výskumov.

Dejiny Slovanov: Oskar Cvengrosch, Tajné dejiny Slovenska, knižne do dnes nevydané.


Slovania zažívajú takmer tisícročnú genocídu, boli ničení kultúrne aj fyzicky šírením kresťanstva, zažili vojny, hladomory a osud Slovanov na našich územiach zažil tiež svoje pokresťančenie, vid. Samo Chalúpka, Mor ho. Potom prišla ďalšia etapa genocídy Židoboľševická VOSR, o ktorej sa deti dodnes učia, že to bola proletárska VOSR. 1. a 2. sv. vojna bola vojna proti Slovanom. Židia nastolili socializmus u Slovanov, ten sme ku koncu aj zažili. Za všetkým boli vždy už pri zrode finančné záujmy USA súkromných spoločností, VOSR, obe sv. vojny, finanční oligarchovia vždy hrali na obe strany konfliktu, vid napoleonské vojny, Nemecko, Británia. Dnes máme celosvetový bankový systém založený klanom Rothschild, na čele so súkromným FEDom a sieťou centrálnych bánk. Štáty nesmú vydávať vlastnú menu, na túto chorobu zomreli Lincoln a Kenedy, ním skončila demokracia v USA.

EÚ vznikla z iniciatívy finančných oligarchov napojených na fašistické Nemecko. EÚ kolonizovala Slovanské národy, máme rozkradnuté fabriky, zničenú výrobu, štát slúžiaci súkromným korporáciám proti záujmu občanov. Genocída pokračuje, lebo zažívame sústavný pokles pôvodnej populácie v prospech prisťahovalcov a deje sa to podľa diktátu EÚ a to je definícia fašizmu podľa OSN, ktorá tiež slúži USA a Izraelu. Stali sme sa nemajetnou spoločnosťou slúžiacou len pre potreby bohatnutia svetovej moci.

Dnes sú na SK odkupované pozemky, poľnohospodárska pôda, cenu určuje predávajúci, kupujúci patria do skupiny zahraničných finančných záujmov židov, ktorí sa vysťahovali do USA, majú v banke účet, na ktorý nevložili ani blchu a môžu z neho čerpať neobmedzené financie na nákup pôdy. Zbohom južné Slovensko. Slováci sa stávajú cudzincami na vlastnom dejinnom území. Banky vyrábajú podľa vzoru FEDu neobmedzené množstvo peňazí na počítačoch, prístup ku nim však majú len vyvolení zo svetovej moci. A ľudia stále veria, že banky sú jediné odborne kompetentné na hospodárenie s financiami. Keď sú ľudia schopní veriť v Boha, Hospodina, v Bibliu, v náboženské sekty včítane kresťanstva, ktorým zaručene chýba božský pôvod, tak prečo nemali veriť Rothschildovi a jeho bankám? Slovania nemali náboženstvo, pôvodné PravoSlávie bola filozofia o poznaní a múdrosti. Vatikán a finančná moc boli vždy úzko spojené.

Slovania, zaveďte priame voľby, referendum na všetky rozhodnutia parlamentu, zaveďte občiansku spoločnosť, zrušte politické strany, ktoré ovládajú štát a slúžia súkromným korporáciám.


Definitiva # MunoLyhi27
-
 79% ( 18 people voted )
+
2014-02-27 09:51:38 57f4ca0a
no kua, tieto dristy o vyvolenej nadradenej rase su celkom podobne tym nacistickym a primitivov to zda sa funguje

Yanath # VepeBeke80
-
 44% ( 8 people voted )
+
2014-02-27 10:59:04 559f68d2
Kto vie rusky, nech si pozrie 24 videí:

▶ История наука или вымысел 1. Знаем ли мы свою историю - YouTube

Nech potom každý porozmýšľa a zhodnotí prezentované dôkazy.

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-27 18:36:17 8d08bdc8
No a co na to my Kelti? Máme právo eště existovat? Neměli bychom na Madagaskar? Kde nás Slověni necháte dožít?(samozřejmě vykastrované).

Co je čistá rasa? Ani židáci nejsou čistou rasou. Vždy byla migrace a ta byla možná ve starověku silnější než dnes. Tehdy se stěhovala celá etnika.

Zajímavé je, že autor článku neuvedl snad jediný důkaz. Jen o nich mluví a že zbytek v knize. Připadá mi to jako výpověď té smažky zapojené do neuronové sítě, jak ho zhypnotizoval mobil

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-27 18:51:58 5d992412
Za důkaz o používání slovanštiny na královském dvoře ve Švédsku kolem roku 1700 je "Plačevnaja reč".
http://leva-net.webnode.cz/products/smutecni-rec-z
a-svedskeho-krale-karla-xi-/

kilo # FetiHaga18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-27 21:01:27 50fbfa8f
Preco nemohli existovat v dobe kamennej Rusi, Sak sudruh Fico a fuhrer Slota vyhlasili ze to nie Slovania bolo velke stahovanie narodov ale Stary SLOVACI. :)
Orieszkowicz # WusoXika11
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-27 23:32:56 bca7efc3
Lojziku nováku, ale to doľahčenie treba popísať dokonca: Starí Slováci v tom čase zveľaďovalí dar - svoju zem od Benátok cez Panóniu až cez rieku Moravu. A tu opicu diví rabujúci magyári dotiahli do priestoru,, ktorý sa po stáročiach neskôr začal nazýval Bohemia.Preto naši mladší západní susedia do dnes milujú svoje drevené rozhegané maringotky je to ich genetická výbava na ktorú sú nesmierne hrdí..
Silver # FyhyHysy66
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-28 19:46:13 c31c4b12
Silever, dobře ty....

Jinač nechápu, čemu Slováci/věni furt točí o maringotkách v souvislosti s Čechy. Co vím, tak v maringotkách přijíždí občani ze SK do CZ. Mají kůži natřenou bronzem a za ušima špínu.Tady si říkají Hnědočeši. :)

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-28 23:51:48 5d992412
Neviem, neviem... Osobne som ešte nevidel slovenské šapito. Avšak Lidé z maringotek, to je už historický pojem neodmysliteľne zviazaný s bohémskymi luhmi a hájmi! A nemusia to byť ani kolotočáři s.r.o. či geologové...
Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-03-01 00:29:06 bc7b649f
Alojs Novak
Ak říkají tak to určite musia byť Vaši. :-)).

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 00:48:00 b228427e
Lojziku, ako hovoríš, že tí bronzoví prijiždi j nám. To vieš vrana k vrane sadá.
turul # SiduDiqu17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 11:31:17 c31c4b12
no toto
Nene, jen si ponechte jejich vlastnictví :)

Turul
No kdyby sedali aspoň, ale oni se straní. Žádná integrace natruc pseudohumanistům.

Pandemone
Češi, co něco uměli, to uměli prodat těm co čuměli. Jestli narážíš na cirkusáky, tak to přišlo z německa. Čeští cirkusové byli taky pověstní.
Nechci to říkat nahlas, poněvadž se mi to nelíbí taková "politika". Ale musíme opět vycházet z Talmudu. Tam stojí, že Nežid musí robit na Žida. Proto po celý čas věků Židi nerobili. A pokud, tak nikdy řemesla. Kdysi si lidi dělali všechno sami. Pak přišla specializace a od té doby jeden druhému slouží. Ovšem to by znamenalo, že Žid je roven nežidovi. To odporuje talmudské filosofii židovské nadřazenosti. Proto Židi kam přišli, korumpovali panovníky, aby zakázali Židům řemesla. Jak mazané. Jim tak zůstalo zlatnictví(po tom každý touží) a obecně finance. Později přidali kulturu, pak i media. Taky polika není proti.

V kultuře a třeba s diamanty či drahými kameny je to tak, že toto vše nemá žádnou hodnotu, pokud se tomu neudělá nějaká aura něčeho ušlechtilého, vzácného, drahého, nebo nadřazeného.(viz různé abstraktní patlaniny za statisíce. Tu samou když udělá malé dítě, tak nemá žádnou hodnotu). A proto Židi toto propagovali tajně, sami se v tom angažovali a tím vydělávali peníze za nic.(tuto myšlenku jsem trochu zkrátil, ale ti co mě chápou, tak ví už kam mířím)

No a s tím kočovným cirkusáctvím je to rovněž tak. Tím nechci říct, že Češi jsou talmudisti. Ale nevědomky se tímto ti cirkusáci řídili. Někdo něco vyrobí a je ochoten dát část tohoto nějakému cirkusákovi co ukáže salta a nakrmí zvěř, popř.jízdu na koni. No když je někdo hlupý, tak zaplatí. A cirkusáci vždycky věděli, kde budou lidi platit

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 12:20:00 5d992412
Lojzik Novak
Aké vlastníctvo ? Sú slobodní a môžu voľne migrovať. Je to ich vec a keď žíkají a vravia si hnedočeši tak sú hnedočeši, na tom nič nezmeníš.

Cirkusák má biedny kočovný nezáviedeniahodný život ktorý si Ty dokázal povýšiť na piedestál chytrákov.. Poskáču saltá a majú peňáze.. Aké jednoduché.. :-))
Cirkusák - človek ktorý sa musí predierať životom dosť ťažko zo svojim ťažkým remeslom.
Jazda na koni, zvieratká to už nikoho neohúri a tak musia vymýšľať stále nové náročnejšie a krkolomnejšie predstavenia.. Žiadne chytráctvo ale tvrdá cirkusová drina.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 12:35:22 b228427e
Alpojs Novak,----My sme spolu už o Rómoch komunikovali.Česi si myslia,že Slovenskí Rómovia chodia na maringotkách do Čiech a my ,Slováci si myslíme,že vaši Rómovia chodia na Slovensko ,dokonca ste ich aj vyháňali.Každý cirkusant ,ktorý príde na Slovensko ,mluví.Pre zaujímavosť,---Kedy naposledy prišli Rómovia zo Slovenska do Čiech v maringotkách.Naši Rómovia sú už vyspelejší. Letia lietadlom do Anglicka,Belgicka . Pre nich už ste ,vy Česi nezaujímaví!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-05 18:28:54 b229a898
Alojs Novak,-----Kto vie ako to bolo s tou opicou!Verím,že ty akurát nepochádzaš z tých pravých, slušných Čechov.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-05 18:54:00 b229a898

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
je   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Muslimové zabíjejí křesťany, lahvují jejich krev a prodávají ji po $100 000 za lahev Saúdům							
				Muslimové zabíjejí křesťany, lahvují jejich krev a prodávají ji po $100 000 za lahev Saúdům
Nedávno jeptiška v Německu provedla prezentaci na konferenci nezávislých vyšetřování vedenou o zacházení s křesťany v Sýrii z rukou muslimských fundamentalistů. Odhalila, že muslimov...
Zlo nejsou daňové ráje, ale naše vysoké daně
Socialismus a komunismus
V Bratislave bude v nedeľu rušno, demonštranti chcú obsadiť parlament

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0643 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made