Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

VELKÝ EVROPSKÝ PODVOD


VELKÝ EVROPSKÝ PODVOD

Do Vaší nádherné a krásné země se vracím po 28 letech. V 70. letech jsem zde strávil šťastné chvíle s přáteli, kteří bydleli na Smíchově. Tehdy žila Vaše země pod tyranií nedemokratického komunistického státu. Její osud byl v rukou byrokratického mezinárodního systému, jehož ústředí leželo v jiné zemi. V Británii jsme si tehdy představovali, že žijeme v demokratické zemi, která je svobodná a řídí si vlastní věci sama.

Naše dvě země se spojily v Evropské unii. Dnes opět žijeme pod byrokratickým mezinárodním systémem,jehož ústředí leží v jiné zemi a klademe si právem otázku, do jaké míry tato forma vlády může být nazývána demokratickou, do jaké míry si řídíme věci ještě sami a kontrolujeme vlastní osud.

Když jsem byl v Praze v roce 1979 poprvé, Velká Británie byla již pět let členem Evropského hospodářského společenství, které se jinak nazývalo "společným trhem". Ale jako většina lidí v Anglii tehdy (a ještě několik let poté) jsem nebyl zvláště zneklidněn faktem, že jsme byli součástí tohoto společenství. To, co politici dělali v Bruselu, se zdálo příliš vzdálené našim bezprostředním politickým zájmům a našemu každodennímu životu.

Potom v raných 90. letech jako novinář pro londýnský Sunday Telegraph jsem začal projevovat vážnější zájem o evropskou integraci. Dostával jsem nejdříve stovky, posléze tisíce dopisů od svých čtenářů — farmářů, rybářů, výrobců sýrů, elektronických společností, obchodníků — kteří popisovali, jak jejich obchodní aktivity byly citelně potlačovány novými regulacemi. Bylo stále zjevnější, že se v naší zemi odehrál zvláštní druh revoluce ve způsobu, jakým byla naše země řízena a jakým vytvářela zákony. Vznikl zcela nový systém vládnutí se sídlem v Bruselu.

 • Původ evropského projektu

Abych lépe porozuměl tomu, jak tento systém fungoval, začal jsem spolupracovat s člověkem, který sdílel mé obavy, Dr. Richardem Northem, který byl původně odborníkem na bezpečnost potravin. Vydali jsme spolu řadu knih a psali novinové sloupky. Nakonec Richard získal pozici ředitele pro výzkum Evropského parlamentu a pracoval v Bruselu a Štrasburku. Během pár let jsme získali lepší praktické znalosti o tom, jak nový systém vlády funguje, než jakýkoli jiný autor v Anglii. Stále jsme však nevěděli, jak tato mimořádně složitá nova forma vládnutí vznikla, jak se po desetiletí vyvíjela, od nesmělých začátků po současnost, až se stala tak mocnou politickou silou ovlivňující náš život.

Na počátku roku 2002, v době, kdy se sešli delegáti z 25 zemí v Bruselu, aby pracovali na návrhu "Ústavy pro Evropu", jsme se s Richardem rozhodli, že se pustíme do zásadního prozkoumání dějin "evropského projektu". A jak jsme pročítali stovky knih a tisíce dokumentů, učinili jsme pozoruhodný objev. Zjistili jsme, že téměř každé slovo tohoto příběhu bylo závažně zamlženo a zkresleno.

Původ evropského projektu byl zahalen do mytologie a propagandy, takže žádný historik předtím neodhalil, co se stalo. Začali jsme vidět, jak neuvěřitelně důležité bylo porozumět evropskému projektu v jeho skutečné podstatě, pochopit, proč se vyvíjel tak, jak se vyvíjel, až do současnosti. Bez porozumění minulosti je nemožné pochopit přítomnost. A v tomto okamžiku jsme začali psát knihu, kterou mám dnes čest představit v českém překladu.

Skutečným klíčem pro porozumění Evropské unii, v níž dnes žijeme, je podívat se, kde a jak začínala. Obvyklá verze zní, že pokus vytvořit integrovanější Evropu se objevil po druhé světové válce s cílem zabránit opakování podobné tragédie. Pravděpodobně byl zahájen známým projevem francouzského ministra zahraničí v roce 1950, Schumanovou deklarací. A odtud jedna událost navazuje na druhou, až dojdeme k dnešní unii.

 • Supranacionální vláda

Ve skutečnosti příběh začíná nikoli po skončení druhé světové války, nýbrž již po první světové válce, kdy vznikla i Vaše země. Během 20. let vedli politici, spisovatelé, umělci a intelektuálové debatu o potřebě vytvořit "Spojené státy evropské". Byli dva muži, kteří naslouchali těmto slovům a odmítli je jako pouhé utopické snění. Prvním byl mladý Francouz, místopředseda Společnosti národů, Jean Monnet. Druhým byl anglický státní úředník, o němž dnes nikdo téměř neslyšel, Arthur Salter. Monnet a Salter se stali přáteli, když společně působili během první světové války. A oba se chopili jedné absolutně klíčové ideje.

Důvodem, proč Společnost národů nefungovala, byl podle nich nacionalismus. Národní státy, které ji vytvářely, držely příliš mnoho moci. Měly právo národního veta. Jediný způsob, jak vybudovat Spojené státy evropské, které by fungovaly, bylo vytvořit nový orgán uspořádaný podle Společnosti národů, který by však byl řízen technokraty a mezinárodními úředníky nezavázanými národní loajalitou. Tento orgán by měl být supranacionální. A měl by mít právo diktovat, jak má být Evropa řízena, bez národních vlád, které mají právo veta klíčových rozhodnutí.

Tato idea, že Evropa by měla být řízena úplně novou vládou, která by byla supranacionální, je klíčem pro porozumění tomu, co nakonec vzniklo. Během let, kdy se Hitler pokoušel sjednotit Evropu svým vlastním, dosti svérázným způsobem, Jean Monnet nevzdal svůj vlastní sen o vytvoření společné evropské vlády. Po druhé světové válce měl na starosti francouzskou ekonomiku a stal se nejmocnějším mužem Francie. Najednou měl možnost uvést svůj sen do praxe. A v této době se svým blízkým spojencem Paulem-Henri Spaakem z Belgie vyvinul dvě další ideje, které jsou rovněž klíčové pro pochopení všeho, co se od té doby stalo.

Oba muži věděli, co bylo jejich cílem: politicky sjednocená Evropa řízená nadnárodní vládou. Zjistili však, že k cíli, který si vytýčili, nevede jednoduchá cesta. Národní vlády a národy Evropy by se zbavily svých vůdců, kdyby se dozvěděly, jaký horor připravují. Proto dospěli k závěru, že jediná cesta jak vytvořit supranacionální vládu, je uskutečňovat ji postupně, kousek po kousku, po mnoho let. To byla zásada, kterou Monnet nazval engrenage. Začít malými věcmi a postupně v nich krok za krokem pokračovat, dokud se nedosáhne, co chtěli.

 • Rafinované předstírání

Jinou věcí, na níž se Monnet a Spaak dohodli, jak můžeme vidět z dokumentů, bylo, že nesmějí být příliš otevření o tom, co je jejich skutečným cílem. Musejí zakrýt fakt, že sledovat politicky integrovanou Evropu lze jen předstíráním, že jejich jediným cílem je ekonomická spolupráce. To byl důvod, proč Monnetovým prvním krokem bylo navrhnout Společenství uhlí a oceli, které by regulovalo průmyslová odvětví nutná pro vedení války.

Schumanův plán z roku 1950 nebyl jeho vlastní ideou. Šlo o ideu Jeana Monneta, který napsal téměř každé slovo Schumanovy deklarace. Další krok v roce 1957 bylo ustavení společného trhu, Evropského hospodářského společenství, jehož jediným deklarovaným cílem bylo usnadnit vzájemný obchod mezi původními šesti členy. Z těchto prvních kroků vyplývalo všechno ostatní, co Monnet a Spaak zamýšleli již v 50. letech. Římská smlouva zřídila ústřední instituce, z nichž — jak zamýšleli — se měla jednoho dne zrodit nadnárodní vláda v Evropě, vytvořená přesně podle čtyřech ústředních institucí, které vytvářely Společnost národů.

Rok od roku, desetiletí po desetiletí, po celých padesát let, tato vláda stále rozšiřovala svou moc a pravomoci nad dalšími oblastmi politického a národního života. Zčásti se tak dělo prostřednictvím legislativy, hromaděním hory zákonů a regulací, daleko větší, než vytvářel jakýkoli stát předtím. Zčásti pomocí následujících smluv, z nichž každá rozšiřovala další bruselské kompetence a samozřejmě omezováním těch oblastí, kde měly národní státy právo veta (Monnet popsal veto jako "výraz národního egoismu"). A zčásti samozřejmě tato nová vláda posílila svou moc nad stále větší oblastí našeho kontinentu, začlenila stale více zemí pod svou hegemonii, takže se z původní šestky stala devítka, dvanáctka, potom patnáctka a nyní pětadvacítka.

V průběhu celé této doby bylo stale zjevnější, jak se proces blížil k jeho konečnému cíli, tj. ojedinělé formě vlády, která si nárokuje všechny atributy suverénního státu. Má vlastní vlajku, vlastní hymnu, vlastní soubor zákonů, vlastní soudní dvůr, vlastní měnu, vlastní centrální banku, vlastní zahraniční politiku. Nyní je na cestě k vytvoření vlastních ozbrojených sil, vlastní federální policie a vlastní justice.

 • Spojené státy evropské

Dlouho trvalo, než bylo jasné, že to jsou "Spojené státy evropské", které měly vzniknout prostřednictvím ústavy jako Spojené státy americké. Jednání o evropské ústavě představovalo symbolický vrchol celého procesu.

Nemůžeme popřít, že evropský projekt byl v jistém smyslu pozoruhodným úspěchem, uskutečněný Monnetovou brilantní a důvtipnou strategií engrenage. Ale to bylo možné pouze díky udržování národů Evropy v nevědomosti o tom, kde má celý proces skončit. Jinými slovy, strategie postupného, velkého klamu je důvodem, proč jsme nazvali anglickou verzi naší knihy The Great Deception.

K čemu to všechno vedlo: pomalému leč ohromnému státnímu převratu, pravděpodobně největšímu a nejchytřejšímu státnímu převratu v dějinách. Národům Evropy nebylo nikdy dovoleno zjistit, jak dalece jim byla odebrána jejich moc spravovat samy sebe, dokud nepřišel moment, kdy jejich politici přijali evropskou ústavu.

 • Co nám zbývá

Co nám dnes zbývá? Nám Britům, vám Čechům a ostatním evropským sousedům? Zbývá nám nedokonalý experiment, který jsme prohlédli, a který nemusí fungovat, jak byl zamýšlen. Zbývá nám ojedinělá forma vlády, která — ačkoli má ohromnou moc — neuspěla v ničem, co si vzala do rukou, od pohromy Společné zemědělské politiky až k potenciální pohromě eura.

Zbývá nám evropská vláda, která má pouze jednu odpověď na jakýkoli problém, před nímž stojí — zavádění stále těžkopádnější, složitější a ničivější regulace a byrokracie. Vládu, jejíž duch nebyl nikdy lépe popsán, než v Zámku Franze Kafky.

Zbývá nám vláda, která je řízena privilegovanou politickou třídou, která se úplně odtrhla od zájmů těch, jimž má sloužit. Zbývá nám vláda, která tvrdí, že jedná ve jménu lidí, která je ale zcela neodpovědná voličům, která nemůže být odvolána, a která nás nechává žít ve státě s jednou stranou.

Vy Češi dobře víte, co to znamená, daleko lépe než Britové, protože jste již žili pod takovou formou vlády v nedávné minulosti. Ale dokonce i komunismus podle mého názoru dával do jisté míry větší smysl, než tento šílený, pseudoutopický experiment, který nefunguje.

Monsieur Monnet měl pravdu, když chtěl zakrýt národům Evropy skutečnou podstatu formy vlády, kterou vytvářel, protože kdyby lidé věděli, o co jde, byli by zděšeni a cítili by se podvedeni. Evropská unie není v žádném smyslu demokratická, protože Monnet, který věřil ve vládu technokratů, nikdy nezamýšlel, aby taková byla.

Jedno z nejvíce šokujících zjištění průzkumu Eurobarometru je, že napříč Evropou se poznání institucí takové vlády a jejího fungování blíží nule. Většina lidí nemá prostě žádné ponětí o tom, o co jde a co se buduje v jejich jménu.

Pouze podíváme-li se pravdě tváří v tvář, můžeme být případně schopni najít rozumnou cestu, jak by všechny evropské národy mohly žít v míru a úspěšně vedle sebe. Ještě jsme ji však nenašli.

Výňatek z projevu Christophera Bookera, publicisty z konzervativního deníku Telegraph, z roku 2006 při jeho návštěvě v České republice ... aktuální i dnes, po deseti letech.Author: CHRISTOPHER BOOKER # KahaKegy61
Európa2016-06-184
-
 64% ( 4 people voted )
+
Pokial bude existovat akakolvek vyroba a obchod, budu vzdy existovat aj snahy konkretnych zaujmovych skupin o ovladnutie "volneho trhu"... Poznamka pre libertarianov a anarchokapitalistov: Tieto snahy by existovali aj vo vasich utopistickych spolocnostiach... Inymi slovami, v akejkolvek forme spolocnosti budu vzdy existovat snahy o monopolizaciu trhu, ci uz na narodnej, alebo nadnarodnej urovni a toto je prirodzenym a uplne logickym dosledkom podnikatelskych aktivit...

Kazdy stat, kazda vlada, aj ked v realite na to vdaka tzv. demokracii z vysoka seru a pokial bude existovat tzv. demokracia aj srat budu, by aspon v teoretickej rovine mali mat na zreteli predovsetkym narodny zaujem... To je nakoniec primarnym dovodom ich existencie... Logickym dovodom ich existencie... Kazda rodina bude uprednostnovat svoj zaujem pred zaujmami inych rodin, kazdy region bude uprednostnovat svoj zaujem pred zaujmom statu a preto logicky aj kazde nadnarodne spolocenstvo, ci uz to bude nadnarodna korporacia, alebo nejaka unia narodov, bude uprednostnovat svoj zaujem pred zaujmami jednotlivych statov... A to je uplne logicky fakt...

Uz samotny tento fakt jednoznacne naznacuje zasadny problem, pretoze akakolvek zahranicna zaujmova skupina (nadnarodna korporacia, nadnarodny monopol, akakolvek forma nadnarodnej byrokratickej unie), ktora by nezavisle od vole daneho naroda (jeho oficialnych reprezentantov/vlady), mala moznost rozhodovat o diani na jeho uzemi, bude opat uplne logicky vzdy uprednostnovat predovsetkym svoj vlastny zaujem, pred zaujmom toho ktoreho naroda a to je pre kazdy narod neakceptovatelnym stavom... Odovzdanie moci rozhodovat o diani na vlastnom uzemi do ruk akehokolvek zahranicneho subjektu, je nielen hlupym a vrcholne nezodpovednym, ale mozno ho povazovat za otvorenu zradu vlastneho naroda, teda za cielavedomu protistatnu cinnost...

Existencia sukromnych monopolov na domacom trhu je z vyssie uvedenych dovodov jednoznacne neziaduca, ale toto si zvrchovane staty dokazu riesit antimonopolnymi zakonmi... Co vsak v pripade, kedy sa stat vzda svojej zvrchovanosti a bude podriadeny vlade cudzej entity (EK)...?

Vie si niekto predstavit, ze by sa napriklad 30 rodin zijucich vedla seba na jednej dedine, dobrovolne vzdalo prava rozhodovat o svojich zivotoch a to pravo by odovzdalo do ruk 31-vej rodiny, ktorej by za rozhodovanie o svojich zivotoch navyse aj platilo...? Tie rodiny by mali rozne velke pozemky, rozne majetky, rozne prijmy, rozne zaujmy, rozny pocet clenov rodiny atd... 31-va rodina by si na pozemku jednej z tych 30-tich rodin postavila nejaky zrub, z ktoreho by tym 30-tim rodinam diktovala co, kedy a ako maju robit... Rozhodovala by aj o tom, kolko jej tych 30 rodin ma pravidelne prispievat na zivot, kazala by im zburat ploty, aby sa ktokolvek a kedykolvek mohol premavat po ich pozemkoch, diktovala by im, ake mozu mat zariadenia, ake elektorpotrebice, ako maju vyzerat ich hospodarske budovy, ako travniky, co mozu pestovat, co chovat, komu musia poskytnut pristresok, atd... Vie si toto niekto predstavit...? Mysli si niekto, ze take nieco by malo akukolvek sancu fungovat a ze by u nas bolo mozne najst 30 rodin, ktore by s takym niecim vobec suhlasili...? Ja nie a napriek tomu sme sa cely narod nejakym sposobom ocitli presne v takejto unii...

A co na to nasi jedini mozni spasitelia, pravicovo liberalni budovatelia svetlejsich zajtrajskov...? Lider slovenskych pravicovych liberalov, predseda strany duhovych pravicovo liberalnych fetakov, Riso Hulik, chce Slovesko udrzat v EU, aj ak by k tomu bolo nutne vystrielat vsetkych Slovakov... Jeho byvaly najvacsi konkurent v boji o ziskanie pozicie poslanca v EP, Janci Oravec, tu tiez pred niekolkymi dnami mal clanok, v ktorom bluznil o nejakych potrebnych reformach EU a dnes sa tu Risulova asistentka Silvia, pokusa zvalit vinu za pravicovo liberalnu snahu nas udrzat v EU az do posledneho ziveho Slovaka na Norov... Z toho je hadam jasne, ze pravicovo liberalna vizia svetlejsich zajtrajskov pre Slovensko, je plnou parou vpred do priepasti...? No neviem, ale mam silny pocit, ze pre normalnych ludi tato vizia buducnosti asi nebude prilis lakavou...?

Urcite, urcite, pravicovi liberali svorne tvrdia, ze EU je dielom komunistov, laviciarov, bolsevikov, socialistov, cervenoarmejcov, Putina a najnovsie neomarxistov, ale ked si maju moznost vybrat alebo sedenie v NR SR, kam boli svojimi volicmi zvoleni a kde by mohli realne ovplyvnovat smerovanie Slovenska, alebo sedenie v EP, kde su prakticky potrebni len do poctu a nemaju ziadnu sancu cokolvek ovplyvnit, vzdy si z nejakeho dovodu vyberu to sednie v EP...? To je asi taky vnutorny psychologicky pravicovo liberalny rozpor, s ktorym si nedokazu poradit...? A mozno sa tam jedna len o peniaze, ktohovie...?


pavicovy EU liberal # QocyGebi49
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-06-19 11:49:35 c7e3281f
Obsah článku by som zhrnul do modifikácie starého socialistického vtipu, ktorý dnes nadobúda v kontexte doby nové dimenzie. Ide o začiatok televíznych novín. Včera: Správy z domova - Moskva... Dnes: Správy z domova - Brusel...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-19 13:30:42 bc7b649f
Ano, niekto si musí vyskúšať aj to - odchod z EU. Prví budú briti. My ostatní počkáme, uvidíme čo im to prinesie. A to (postupné) odlučovanie sa od EU vraj bude trvať asi 7 rokov.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-19 16:24:58 4e621db5
Zabudol si na zajtrajšok?-správy z domova--kolónia USA--šok pre teba štupeľ do čuča!- Pande--na zotrvanie čuča v tvojej mysli! V tichosti Metál hrá a ty si hlavu o stenu rucaš-jak býk na červenú sa chystá-len pozor daj-tam býva-toreádor aj--on prehluší ten tvoj hlas--čo hlásaš-zo seba !!Ta asi tak-keď otváraš flašu čuča- tak ten výpar smradu-omámi ťa! Na zdorovie komunist-pridaj sa k nám- kým máš ešte čas! Neži v zajtrajšku-ale ži dnes vo včerajšku-čo ti dáva istotu nežiť ako koloniálna obeť zajtrajška! Psssss-niečo syčí-aha?vytieklo ty čúúúčo!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-20 12:15:07 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

KOMUNISMUS BUDE ŽÍT


KOMUNISMUS BUDE ŽÍT
Ví to Putin, ví to pátá kolona u nás i v Evropě, ví to ale především drtivá většina ruského národa. A to je to nejhorší. Putin se již před několika lety nechal slyšet, že ...
Komu důvěřují lidé v Evropě
Bitcoin nielen ako investícia
Dvě verze ráje na zemi: Španělsko

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0319 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo