Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

V čo skutočne verili prví kresťania a Tomášovo evanjelium


V čo skutočne verili prví kresťania a Tomášovo evanjelium

Prosím o šírenie týchto stále neznámych informácii

 

Tento článok je nabitý faktami – je to akoby základné poznámky z najmenej dvoch hrubých kníh – čo veta to fakt – čítajte pozorne

 

V článku nepopierateľnými dôkazmi dokážeme, v čo skutočne verili prví kresťania. Nemožno sa čudovať prečo súčasní kresťania nemajú Ducha Svätého, keď ich viera sa diametrálne líši od Biblie

 

Budeme sa venovať Tomášovmu evanjeliu ale rovnako aj Biblii samotnej. Vysvetlíme si, že Biblia Tomášovo evanjelium plnohodnotne podporuje

 

Charakteristika Tomášovho evanjelia:

Ide o apokryfný spis, ktorý nie je kanonický – nie je súčasťou Biblie. Kresťania tvrdia, že je v rozpore s Bibliou, pretože ide podľa nich o "gnostický", "ezoterický" spis s prvkami východnej filozofie. Je síce pravda, že neexistujú žiadne priame dôkazy, že ho napísal apoštol Tomáš, avšak je to starší spis ako Grécky Nový zákon samotný!! Ide o oficiálne najstarší známy kresťanský spis, čo dodáva Tomášovmu evanjeliu veľkú vážnosť, dôveryhodnosť a dôležitosť

 

Úryvok z Tomášovho evanjelia: 30. Ježíš řekl: Kde jsou tři bohové, jsou to bohové. Kde jsou dva nebo jeden, jsem s ním

já.

Tomášovmu evanjeliu teológovia vyčítajú, že hovorí o Božskom prvku v človeku ako aj východná filozofia. Kresťanskí teológovia hovoria, že práve kvôli tomuto je to nebezpečné, zlé a heterické evanjelium. Háčik je ale v tom, že aj kanonická Biblia hovorí o akomsi Božstve a to veľmi jasne:

-hovorí, že muž (Adam) bol stvorený na Boží obraz

Kniha Genezis - kapitola 5

1 Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu

 

-kresťania sú v Biblii tiež označení ako Boží synovia

List Galaťanom - kapitola 3

26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.

 

Súčasné kresťanské cirkvi (katolíci, protestanti) sa vôbec neriadia Biblie, úplne ignorujú z Biblie fakt, že muž má v sebe Božský prvok.

Vidíme, akí sú protestantskí veriaci pokrytci. Veľmi sa oháňajú, že sa riadia Bibliou, ale v skutočnosti neveria v Božský prvok v človeku

Ak by kresťania brali Bibliu naozaj vážne, charakteristika kresťanstva by bola úplne odlišná

*************************

Úryvok z Tomášovho evanjelia: 3. Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.

Ďalej kresťanskí teológovia vidia heretický prvok východnej gnostickej filozofie v Tomášovom evanjeliu, v tom, že Božie kráľovstvo má muž hľadať v sebe, teda nie kdesi na "nebesiach" ako to zastáva tradičná teológia. Avšak v Biblii nájdeme to isté:

 

Slovenský katolícky preklad je chybný:

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 17

20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. 21 Ani nepovedia: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."

Správny preklad z klasickej Gréckej verzie

21 Ani nepovedia: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je vo vás."

(Poznámka: Ježiš karhá farizejov, že nehľadajú Božie kráľovstvo v sebe)

 

Preklad podľa Aramejského originálu Nového zákony – Pešity – ide o najlepší preklad:

20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo prichádza s pozorovaním/v pozorovaní.

21 Nehovorte: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je vnútri vo vás"

 

Božie kráľovstvo je medzi vami je jednoznačne nesprávny preklad aj podľa Gréckej verzie. Napriek tomu mnohí prekladatelia proti svojmu svedomiu, celkom úmyselne urobili klamlivý prekrútený preklad tejto časti. Urobili tak z dôvodu aby nepodporili náhodou "kacírsky" základný prvok toho "ezoterického" gnosticizmu. Drahí priatelia vidíte akí sú kresťania klamári – pozrite koľko anglických prekladov má túto časť správne a koľko nesprávne. Prekrúcanie prekladov je neskutočná drzosť, ale koľko veľa prekladateľov si to dovolilo úmyselne prekrútiť (vrátane slovenských prekladov), keď použili "among" alebo "midst of you"

http://biblehub.com/luke/17-21.htm

 

Ak by tento verš cirkev skutočne začala brať vážne, znamenala by to obrovská revolúcia v kresťanstve, kresťanstvo by sa muselo zmeniť od samých základov

 

Zhrnutie tejto časti:

spomenuli sme si aké konkrétne body kresťanskí teológovia Tomášovmu evanjeliu vyčítajú. Potom sme dokázali, že teológiu Tomášovho evanjelia má aj samotná kanonická Biblia v sebe samej.

Je to obrovská výzva pre kresťanov:

Naozaj chcem veriť vo vieru prvých kresťanov, ktorí mali (Ducha Svätého) OPRAVDIVÉ SPOJENIE S BOHOM?

Naozaj budem ešte stále veriť v Bibliu ako Božie zjavenie?

Budem veriť v cirkevnú tradíciu, ktorá je čierne na bielom dokázateľné klamstvo alebo budem veriť v pravdu Biblie?

Nuž dobre sa nad týmito otázkami zamyslite. Je to veľký boj svedomia, či budeme veriť v pravdu alebo klamstvo

******

Tomášove evanjelium dokonca ani nie je nutné brať do úvahy, pretože všetko čo je v jeho teológii nájdeme aj v Biblii

*************************

Teraz nastáva otázka: čo by sa v teológii kresťanských cirkví muselo v praxi zmeniť, ak by brali spomenuté časti Biblie naozaj vážne?

V prvom rade by bolo Tomášovo evanjelium vyhlásené ako kanonické – teda bolo by pridané do Biblie.

Tomášove evanjelium apeluje na chudobu – cirkev by sa musela vzdať majetnosti.

Hlása, že Božie kráľovstvo treba hľadať v sebe – teda žiadne kostoly by neboli potrebné. Inštitucionálna cirkev by išla do úzadia.

Ďalej by sa cirkev musela vážne zaujímať o východné učenie, mnoho (nie však všetko) z filozofie starovekej Indie, Číny a podobne by cirkev prebrala do svojho oficiálneho učenia. Došlo by k syntéze Biblickej a východnej teológie

 

Tu ide o skutočne kvalitnú stránku, ktorá sa venuje aj východnej filozofii – tu aspoň niektoré linky:

http://swamij.com/yoga- institutional-religion.htm

http://swamij.co m/swami-rama-philosophy-not-religion.htm

http://swamij.com/mysticism -yoga-religion.htm

http://swamij.com/theism-a theism-yoga-fear.htm

http://swamij.com/mysticism -yoga-religion.htm

http://swamij.com/religion-in dic-sharma.htm

http://swamij.com/christian-yoga.htm

http://swamij.com/yoga-christiani ty.htm

http://swamij.com/chicke n-egg-nondualism-god.htm

*************************

Tiež by cirkev musela do svojho učenia jogu.

Na Slovensku nenájdeme ani 100 ľudí, ktorí by vedeli čo to vlastne pojem joga znamená, preto si to vysvetlime.

 

Najprv, čo joga nie je:

Pod pojmom joga si ľudia hneď predstavia asánovú (gymnastickú) jogu. To ale v skutočnosti nemá z jogou prakticky nič spoločné – to nie je prakticky nič viac ako len telocvik, dobrý podvod a marketing. Na tomto odkaze je táto dezinformácia ostro kritizovaná na tomto odkaze:

http://swamij.com/traditional-yoga .htm

 

Kresťania zasa vidia v joge mágiu, okultizmus, čo je tiež hlúposť. Joga nie je ani kult, ani náboženstvo ht tp://swamij.com/religion.htm

Fundamentalistickí kresťania, ktorí vidia za jogou šarlatánstvo, hoci v skutočnosti nevedia o joge nič nech si prečítajú stránku http://swamij. com/ , že tam nič okultné nie je

 

Čo vlastne joga je?

Kým Biblia sa zaoberá učením o Bohu a tým čo je a nie je správne, joga dopĺňa Bibliu tým, že sa zaoberá človekom – ľudským duchom.

 

Východné filozofie veria v existenciu duchovného (energetického) tela

Aj Biblia hovorí o existencii duchovného tela, takže Biblická a východná náuka si neodporujú

Prvý list Korinťanom - kapitola 15

44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.

 

Čínska filozofia hovorí o veľkej rozdielnosti duchovného tela muža a ženy – princípy jin-jang

 

Joga sa zaoberá dvoma základnými vecami:

-špecifické meditácie, sústredenie mysle na vedomie (teda aj ducha) človeka a podobne. Výsledným cieľom sú iné stavy vedomia

-cvičenia, ktoré za zaoberajú priamo oživovaním duchovného tela (tzv. "energetické" cvičenia duchovného tela)

 

(okrajová pripomienka: návody jogových cvičení boli určené pôvodne pre mužov. Žena má duchovné telo odlišné a nie je isté, či bude cvičenie u ženy fungovať rovnako)

 

Je síce pravda, že som trochu odbočil od témy, ale ľudia ani nededia čo to vlastne joga, bolo to potrebné vysvetliť. Teda ešte raz opakujem, že ak by cirkev brala horeuvedené verše vážne, joga v tejto popísanej podobe by musela byť tiež zahrnutá do jej oficiálneho učenia.

 

Jogínski učenci na rozdiel od kresťanov majú v tom veľmi jasno, čo znamená budovať Božie kráľovstvo vo vnútri v sebe – znamená to robiť jogové meditácie. Najprv človek musí spoznať samého seba, aby mohol spoznať aj Boha

 

Poznal Ježiš jogu? Učil svojich učeníkov ku joge?

Odpoveď znie: áno je vysoká pravdepodobnosť

Totiž vieme, že Egypte bola joga známou vednou disciplínou a vieme, že Egypt je sused Palestíny kde žil Ježiš. Ježiš sa mohol u nejakého Egyptského jogínskeho majstra zaučiť, praktiky zdokonaliť, jogu doplnil o Božie poznanie a potom vyučoval

*************************

Záverom: verím, že nastane skutočná obnova, osveta kresťanstva pretože:

Nikdy na to neboli také podmienky aké sú dnes. 1600 rokov, od Nickejského koncilu po 1. svetovú vojnu, bol zavedený 100%-ný policajný štát cirkvi, bez akejkoľvek slobody myslenia. Dnes sú podmienky na slobodu myslenia lepšie.

Náboženský synkretizmus Jána Pavla II. (modlitby všetkých náboženstiev v Assisi) podstatne napomohol k tomuto procesu obnovy i keď sa mýlil v jednej veci, že všetky náboženstvá sú cestou. V skutočnosti je pravda taká, že všetky náboženstvá sú prevažne klamstvom, ale v každom náboženstve sa dá nájsť kúsok pravdy (napr. ani kresťania sa skoro v ničom neriadia Biblie)

*************************

Dodatočné informácie:

Tomášovo evanjelium nedokazuje, že by mal Ježiš niečo zo ženou Salome. Ide o nesprávny preklad z koptštiny: na miesto slova lôžko môže ísť o miesto na sedenie. Tiež pravdepodobne ide o neskorší dodatok

 

Zaujímavosť: Či sa to kresťanom páči alebo nie, nikde v Biblii nemáme žiaden dôkaz o Božstve Krista – je isté že prví kresťania neverili v Ježiša ako Boha – je to jasne dokázané. Viac tu

http://dolezite.sk/Manipul acia-Biblie-pocas-historie-f4Z6gU.html

 

Najkvalitnejšia stránka o joge, ktorú som našiel: http://swamij. com/Author: montenegro # NycyQywa82
Cirkev2013-10-0947
-
 36% ( 32 people voted )
+
montenegro,
Najhlavnejšie je,že si z Ježiša spravil homosexuála na svoj obraz aby bola tvoja deviácia ospravedlnená aspoň pred tebou samým..
(niekedy fakt žasnem kam až dokážu ľudia zájsť..)Joplins # XuhyDime11
-
 60% ( 20 people voted )
+
2013-10-09 20:29:58 5e91e48d
článok vytvára len zmätok.

(Ako absolvent VŠ s akreditovaným štúdiom biblistiky môžem ostatných čitateľov ubezpečiť,
že informácie s ňom sú nerelevantné a zabiehajú do pofidérnych konštrukcí.)

kam # LimoPunu53
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-10-09 20:38:44 5ab2c050
Pre

Author: montenegro # NycyQywa82
Už v predchádzajúcich príspevkoch si sa ukázal kto si a teraz si to len potvrdil-Sú iba 4 evanj.A dôkaz hľadaj v biblii.Sú 4-ry zvieratá a to lev,býk,holub-orol. Teda matuš,marek,lukáš,jan.To tvoje evanj.je úplne z cestné a nesedí.Ale teba áno Presne to ťa vystihuje Podvod lož,zvrátenosť-takže máš len ohnivé jazero a to ti garantujem že ho máš isté.

gtrakovicky # BadeWuvy21
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-10-09 20:56:38 55d8b663
Dakujem za clanok. Roky sa zaujimam o egyptsku mytologiu, vychodne nabozenstva, gnosticizmus, esejcov; okrem toho ma zaujali Smaragdove dosky, Buddhovo ucenie, Ayurvédy a pod. Samozrejme som moje patranie po Bohu, Stvoritelovi, Vesmirnej inteligenci, (nazvime to, ako chceme) zacinal pri Starom a Novom Zakone, no mam pocit, ze kto zostal iba pri poslednych dvoch spominanych zvazkoch, hlada Boha mimo seba a musi sa citit velmi sklucene, kedze Ho hlada ako objekt mimo seba...
Tomasovo evanjelium a ine apokryfy nasmerovavaju nas pohlad dovnutra. Dnesny krestan stoji pred dverami, chce ich otvorit, tlaci a tlaci a pritom si vobec nevsimol napis "tahat".
Prajem pekny vecer. Nech vas Boh zehna.
Miroslav # BeloDyvu82
-
 65% ( 13 people voted )
+
2013-10-09 22:35:12 5291d014
Kresťanstvo je veľmi mladá ideológia na ovládanie más. Kresťanstvo bolo zavedené násilne ako štátne kresťanstvo v starovekom Ríme. Kresťanstvo sa po Európe ďalej šírilo násilím, vojnami a hladom, napr. genocída v Kyjevskej Rusi, ktorá bola podvodne vydávaná za dielo Dźingischána, mongola, ktorý nikdy mongol nebol a mongoli sa úsmevne čudujú nad tým, že akú to oni silnú ríšu v minulosti mali.

Slovania obývali Euroáziu od pol Škandinávie, Nemecka, Rakúska až po Grécko. Slovania mali svoju kultúru, o ktorej sa mlčí, dejinné fakty boli zničené, najviac v stredoveku, keď kresťania ničili všetko nekresťanské. Slovanská kultúra je humánna, nepozná otroctvo, netvorila štátne útvary, nepoznala demokraciu, mala kolektívne vedenie spoločnosti, boli to poľnohospodári, neobsadzovali cudzie územia, nezotročovalo susedné národy. Slovanské dejiny sa počítajú na 10-tisíce rokov, to kresťanstvo a židovstvo ešte neexistovali.

Prvá vysoko vyvinutá civilizácia bola Sumérska, tá mala svojich bohov, tí pomáhali ľudstvu prežiť, ľudia si bohov vážili a ctili si ich, bohovia boli zdrojom múdrosti. Suméri ovplyvnili všetky susedné a následné civilizácie, medzi nimi aj židovskú. Tam sú ideové počiatky Starého zákona, ktorý popisuje pravdivé dejiny, his-tóra, židov. Židovské dejiny sú prepisom sumérskych dejín z pohľadu významných udalostí pre židov. Z viacerých sumérskych bohov sa stal jeden boh, židovský národ sa stal vyvoleným národom, ktorému bolo súdené rozísť sa po svete a ovládnuť svet. Biblia pozná jedného boha ideovo čerpá zo Starého zákona, biblia hovorí o národe vyvolenom, ktorému kreťania musia pomáhať, ak nie, tak ich stihne trest.

Kresťanstvo zbavuje ľudí slobodného myslennia, zotročuje ducha, od útleho detstva ho núti k poslušnosti a otroctvu a to pod hrozbou trestu. Dávno pred kresťanstvom existovala árijská védska kultúra, kultúra Slovanov, ktorá ovplyvnila aj indické védy a činsku filozofiu. Tzv. východné náboženstvá nie sú naboženstvom otroctva, poroby, poslušnosti pánovi pod hrozbou trestu, ale sú to filozofie, ktoré rozvíjajú ducha človeka a pomáhajú mu k lepšiemu životu.

Cril a Metod boli vyslanci Ríma, ich cieľom bolo zaviesť kresťanstvo u slovanov a zničiť pôvodnú slovanskú kultúru, ktorá sa úspešne bránila rímskej kolonizácii. Pravoslávne náboženstvo je dodnes hybridom, napriek miliónom mŕtvych sa Rímu dodnes nepodarilo zničiť znaky slovanstva v Pravoslávnom náboženstve.

Samo Chalúpka v básni Mor ho popisuje pravdivé dejiny Slovanov, ktorí sa úspešne bránili Rímskej porobe. S. Chalúpka poznal pravdivé dejiny Slovanov, ktoré sa v školách nesmú vyučovať. Mor ho je báseň hodná toho, aby bola Slovenskou hymnou, potom sa možno dostaneme aj z koloniálnej poroby dnešnej EÚ.

Falšovanie dejín: židoboľševická VOSR, socializmus až po Putina, boli produktom finančného kapitáli USA a nie výmyslom Slovanov. Slovania zažívali tisícročnú genocídu, v ktorej kresťanstvo malo významnú úlohu. Svetové vojny boli produktom finančného sionistického kapitálu, nie Slovanov. EÚ bola založená po 2.sv.vojne ľuďmu, ktorým sa vojensky nepodarilo obsadiť Európu, cieľ EÚ je ekonomická kolonizácia Sklovanov, kvalita života a slobody sa zhoršujú. Donedávna bola na mapách Veľká Tartaria, dnes sa to deti nesmú učiť. Grúzia prosila Rusov o vojenskú ochranu, potom si pár sto rokov užívala výhody a dnes vyhlasuje Rusov za kolonizátorov, od ktorých sa musela oslobodiť a zverila sa do rúk NATO. Grúzia je ukážkou úplatných politikov, ktorí popierajú vlastné dejiny.

Neverte nikomu a ničomu, okrem vlastných zmyslov, poznaniu, vedomostiam a svojmu srdcu.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 78% ( 27 people voted )
+
2013-10-10 06:29:16 57f4ca0a


gtrakovic
ky
V skutocnosi bolo evanielii napisanych okolo 20! To len prvy cirkevny papalasi schovali a zamietli pod koberec to co sa im nehodilo a pouzili to co im vyhovovalo! Teda tie 4 evanielia. Inac vedeli ste ze aj Judas mal svoje evanielium? A nebol to taky hajzel ako ho cirkev zobrazuje. Tu je dokaz
http://www.youtube.com/watch?v=V5bCsB3sZ
7EJuraj # FafuJupe85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 07:38:08 c3a85822
loading...
pekná pitomina totok :))))

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-10 08:08:00 d90c3016
autor: "Je síce pravda, že neexistujú žiadne priame dôkazy, že ho napísal apoštol Tomáš, avšak je to starší spis ako Grécky Nový zákon samotný!!"
Za to, že je to staršie, musí to nutne znamenať aj hodnovernejšie? Spisy "Textus Receptus" boli počas celej histórie prekladané po celom svete.. Myslíš si, že Boh to nezariadil tak aby celú tú históriu mali ľudia poriadnu Bibliu v celku?
Prosím pozrite si tieto vyjadrenia k tejto téme.. Autor tiež čerpá z historických prameňov:
http://www.youtube.com/watch?v=JhXuTcfvhl0
http://www.youtube.com/watch?v=obvq9T0TEnc

Patrik # VebaSydi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-10 08:09:53 b228f814
krestanstvo je vymysel ,o tom sa kedy v biblii dozvieme?
lukaso121 # LocaCufu58
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-10 09:38:27 c31c5e42
"krestanstvo je vymysel ,o tom sa kedy v biblii dozvieme?"

A to hovorí Lukáš. Kam to už je úplne v r*** ...


smartang # BohuPyki56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-10 10:24:25 d90c3016
Joplins
prečo sa mi posmievaš? Prečo je v tebe nenávisť?

kam
To je zaujímavé, že ako absolvent biblistiky nie si schopný nájsť žiaden konkrétny argument proti článku

gtrakovicky
Nečítal si v článku, že teológia z Tomášovho evanjelia sa nachádza aj v samotnej Biblii. Preto je scestné spochybňovať aj samotné Tomášovo evanjelium

Definitiva
to si zasa nemyslím, že Biblia by bola prepísaním sumerských dejín. Ale je pravda, že nástupom kresťanstva sa zničilo mnoho z kresťanskej kultúry. Napr. prakticky každý pohanský národ bol typický nejakými jogovými technikami – a to aj vrátane Slovanov. Toto veľmi prínosné kultúrne dedičstvo slovanskej jogy (meditácii) bolo nástupom kresťanstva zničené

Juraj
Problematika zas nie je tak čiernobiela. Apokryfných spisov bolo napísaných skutočne veľa. Žiaľ v drvivej väčšine ide o rôzny pochybné a nedôveryhodné spisy.
Tiež nie všetko čo má značku gnostické je aj hodnoverné
Nejaké apokryfy: http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/index.htm


Čo sa týka Judášovho evanjelia, zdá sa mi dosť pochybné, hovorí tam o anjeloch-bohoch ako stvoriteľoch a podobne. Je to vlastne pohanská, polyteistická viera
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005
060001


Patrik
to snáď nemyslíš vážne, že veríš, čo hovorí Walter Veith – to je už hodné psychiatrického vyšetrenia. Veď to nie je ani teológ. Je to extrémne radikálny protestantský fundamentalista, ktorý ignoruje fakty. Seriózna vedecká verejnosť sa jednohlasne zhoduje, že Textus receptus sú najmladšie, najpochybnejšie spisy aké len existujú a a to už so sklopenou hlavou uznalo aj väčšina protestantských cirkví
Ku problematike sa vyjadrujem aj na tomto linku
http://dolezite.sk/Manipulacia
-Biblie-pocas-historie-f4Z6gU.html


montenegro # NycyQywa82
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-10 11:01:54 5057d10a
je to troll, doporučujem nediskutovať ...

smartang # BohuPyki56
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-10 11:08:21 d90c3016
Aj tak si myslim, ze je to bud provokater, alebo len obycajny p.icibubo, co ma problem nabalit si babu.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-10 11:52:25 59ad5d21
Je to obycajny chudak, psychicky chory, ktory potrebuje reakcie, zije z nich, utvrdzuje sa vo svojej vynimocnosti, kazdeho pol roka meni nazory. Je to proste chory clovek, kedze dnes mame "slobodu" slova, mozu aj takyto jedinci sirit svoju biedu a dusevnu masturbaciu kdekolvek.
Najhorsie, ze sa neoplati diskutovat, nie je to mozne. On len potrebuje akekolvek reakcie,pretoze to je jeho zivot. V Starej Lubovni by vam vedeli povedat.

# VivyRyxo42
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-10 12:02:53 55d8955a
Najsmutnejsie je, ze prave taketo diagnozy tu mozu robit cokolvek, a kopec deti, ktore sem chodia, nad tym aj zacinaju rozmyslat. A to je to sirenie zhubnej zvratenosti. Skuste pridat pozitivny clanok, este k tomu zo slovenskeho prostredia na tent server a nepodari sa vam to. Decka, co sem chodite, pouzivajte zdravy sedliacky rozum a nenalette vlkom v ovcom ruchu. Nech sa dari.


# VivyRyxo42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 12:14:02 55d8955a
Definitiva, ak sa cernoch nalici na bielo, je beloch?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 15:24:19 5ab6fb7f
Ano. Na chvilu.

SFX # LakyXisa68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 16:09:03 55f8d992
Gideon pecie kolace pre havranie obcerstvenie. Danovky. Kolko mu spadne, ak mu dva ostanu?
John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 18:56:28 542a8532
Maĺoktoré "príspevky" majú takú "dikutovateľnosť" ako sú tématiky nábožensko-ateisticko--cirkevné... a keď je tam zamontované čosi od niektorej "obľúbenej" cirkevnej odnože---prípadne "pseudo-vedeckých" zaručených "dôkazov" tak hotovo----Každý tomu rozumie...na "slušnej" úrovnííííí.A pritom je problém nastoľovaný úplne z iných dôvodov. Hlavný dôvod je nie v tom... "či sliepka --či vajce" ...Ale najsť mieru nenávisti..., nájsť mieru racionality a dogmatizmu....respektíve dosiahnúť istííí stupeň zmierenia medzi uvedenými "pólmi"... A niekto to úmyselne stupňuje , oživuje.. či skoro zbytočne nastoľuje...Konečnosť dogmatizmu je neracionálna----racionalita je závislá od vyspelosti a má charakter konečnosti ---svetový mozog súvisí s časom , ktorého konečný vývoj je kdesi v časovom horizonte-neznámom---Hotovo ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 20:26:04 58d4289b
Pre Author: montenegro # NycyQywa82
Si mimo!
Proste ti to nesedí ako vždy.Čítaj a uvažuj.Vlastne tebe už toto nieje treba.
Nečítal si v článku, že teológia z Tomášovho evanjelia
Ešte raz a naposled 4 evanjelia a to mikulášenecké si nechaj-to ťa samo usvedčí.

gtrakovicky # MawuJaju29
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-10 20:50:07 55d8b663
Pre montenegro
Čo myslíš z ktorej žumpi je asi toto vytiahnuté.Od biblii to má veľmi ďaleko.

1. Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil:
Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.
2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až
nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším,
co jest.
Takže toto je to tvoje Tomášové evanj Mikulášenec napísal že to Tomáš ktorí chodil s Ježíšom napísal a diabli sa zlietli na psie lajno.
Mimochodom kedy bol zabití JEŽÍŠ????Ak máš inteligenciu uveď!!!

gtrakovicky # GoqiLiro52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 20:58:46 55d8b663
Dajme si otázky---má cieľový stav racionálne myslenie stanoviť dogmatickú" poučku"? Alebo vytvára dogmatická "poučka"priestor pre racionálne myslenie? Odpovede na uvedené otázky vysvetľujú niektoré "postuláty" uvedené aj v článku....či diskúsií....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-10 21:22:47 58d4289b
Sú tu napísané skutočne nezmyselné komentáre a nemá zmysel na nič reagovať.

Predovšetkým však upozorňujem, že článok je veľmi veľkým dôvodom na radosť - majte z toho radosť
Tak či onak nemá zmysel veriť tomu čo nie je, čo je len ilúziou
a to je štandardné kresťanstvo - náboženstvo ktoré nie je pravdou pretože nefunguje (nespôsobuje veriacim radosť, ak sa pomodlíš nič sa nestane)
Tým, že sa zrieknete falošnej kresťanskej viery, zbavíte sa bremena nepravdy
Majte radosť z toho, že týmto článkom ste bližšie ku pravde
*****************
stane se pánem nade vším, co jest.
To je v úplnom súlade s Bibliou - lebo aj v Biblii sú rádoví veriaci označení ako "bohovia"!! Veď aj v článku píšem, že v Biblii sú veriaci muži označení ako "Boží synovia" čo je veľmi silný pojem - aj Ježiš bol Boží syn
List Galaťanom - kapitola 3
26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.

gtrakovicky: to znamená, že si vlastne Bibliu označil ako žumpu, (pretože to isté čo máš v Tomášovom evanjeliu je aj v Biblii). To je veľká urážka Boha

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-10 21:44:00 5057d10a
Veru tak. A stačilo by ,keby každý trocha ustúpil, Veď Boh je len jeden ak jestvuje . Hovorí, sa,že každý má v sebe svojho BOHA.Ja mám niekedy dojem,že sa tu občas objaví taký Truhlík..ktorý to tu rozvíri.Všetci si myslíme ,že vieme toho veľa a nikto si nechce priznať,že toho vie málo.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-10 21:50:57 5f66722f
Moja reakcia patrila pre- klopiho-.S ním súhlasím,ale ak sa ohlási -montenegro a -gtrakovický je mi zle ako všetko vedia..

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-10 21:59:51 5f66722f
Jambo: ty pokiaľ viem si žena. Ale pozor, žena už nemá tú Božskú iskru v sebe - len muž. Iba muž je Božím obrazom
Žena má podstatne jednoduchšie, lebo stačí jej len hľadať Boha v mužovi, ktorý je Božím obrazom - Božím obrazom s ktorým sa môže plnohodnotne zjednotiť.

Apoštol Pavol hovorí o mužovi ako spasiteľovi ženy, muža prirovnáva pri vzťahu k žene ku Kristovi.
Kristus veľa stratil-zomrel aby nás spasil, podobne aj každý muž musí toho veľa pre ženu stratiť - svoju vitalitu, zdravie. Preto sa aj ženy v priemere dlhšie dožívajú
List Efezanom - kapitola 5
23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.

Každá žena si musí každého muža veľmi vážiť. Žena, ktorá nechce vidieť v mužovi Boží obraz (v prípade manžela spasiteľa), nech sa radšej prepadne do pekla

Jambo ale si protivná a zlá ženská pretože máš neúctivé poznámky k nám dvom mužom (ku mne a ku "gtrakovicky"), ktorí sme vzhľadom k tebe obaja Božími obrazmi - nech sme už akýkoľvek si povinná mať k nám úctu. Takéto neúctivé poznámky ženy, na mužov, ktorí sú Božím obrazom je niečo nechutné. Mala by si sa napraviť!!!

montenegro # NycyQywa82
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-10-10 23:41:27 5057d10a
Kniha: Buddha-Messiahs: Yeshu, Essene Jesus of the Gnostic Nazoreans


nzprx # CinoKawo97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-11 06:07:23 4257753e
Montenegro, prešla som si môj príspevok, aby som sa presvedčila,kde.že som to tak pourážala montenegra a gtrakovického. Nič také som tam nenašla , čo na rozdiel si pourážal mňa. Ale dobre,že si tak reagoval.Ukázal si svoju pravú tvár.Ani netušíš,že si si urobil medvediu službu.Len malá poznámka :Čo matka Božia ? Tiež sa má prepadnúť do pekla? Rozosmial si ma a to na začiatok dňa nieje zlé.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-11 09:33:03 4e622b10
Je tu dáko teplo ...

smartang # BohuPyki56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-11 10:12:41 d90c3016
keby len teplo, ale aj priblblo
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-11 10:36:41 59ad5d21
"ale ak sa ohlási -montenegro a -gtrakovický je mi zle ako všetko vedia.."
A táto veta nie je urážkou? To by som rozhodne ako úctu k mužom nenazýval. Ja som muž a nemám povinnosť byť žene (a ešte k tomu neúctivej) nejako prehnane úctivý - ona nie je Božím obrazom a len parazituje na mužoch - okráda ich o energiu, vitalitu. Žena zostáva vždy veľkou dlžníčkou mužovi

montenegro # NycyQywa82
-
 40% ( 10 people voted )
+
2013-10-11 10:50:21 5057d10a
ved hovorim p.icibubo...
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-11 10:51:13 59ad5d21
Nehreje tu na diskusnom fóre nejaká buzna?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-11 11:14:50 d4254012
Aj keď to bolo už v komentároch spomenuté, rád by som sa k článku vyjadril. Pri posúdení spisov starých tisícky rokov sa berie do úvahy viacero faktorov nevyhnutných pre správne porozumenie textu a jeho výklad. O Tomašovom evanjeliu sa napísalo mnoho štúdií, sú k dispozícií aj v češtine, takže každý si môže overiť prečo toto evanjelium nie je všeobecne prijímané. Sú preto seriózne dôvody, a vyžaduje si to viac ako len prečítanie pár článkov na internete. Autorovi by som poradil, aby neznižoval úroveň svojich článkov "nehodiacimi sa" výlevmi a uisteniami o dôveryhodnosti "nim" podaných informácií, pretože sám na seba upriamuje pochybnosti. Sám autor prezrádza svoje pohnútky, prečo napísal tento článok a čo nim smeruje. Snaží sa prepojiť kresťanstvo s východnými náboženstvami, ale na to potrebuje trošku viac "vedeckej" biblistiky ako odkazovanie na stránky s jógov, a nespomenúť zdroje, knihy, štúdie či články o problematiky gnózi tohto evanjelia. Toto evanjelium sa zdiskreditovalo samé, pretože obsahuje prvky panteizmu a predsudkov voči ženám, a mnoho ďalších prvkov, ktoré vieme porovnať s pseudoepigrafickou literatúrou z daného obdobia. Na záver by som konštatoval, ako konštatoval niekto už predo mnou, aby informácie z tohto článku nebral vážne a zaujal voči nim maximálne kritické stanovisko, lebo sa jedna o dezinformácie.
Al # JynoKame93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-13 13:49:12 55d8f0ab
"Al"
tvoj komentár je absolútne scestný. Podľa obsahu príspevku je jasne vidieť, že dokonca nemáš ani len článok prečítaný!! Tak najprv si článok aspoň celý prečítaj, keď sa chceš k nemu vyjadriť
-tak po prvé článok nie je len o Tomášovom evanjeliu ale aj o manipulácii prekladov konkrétnych častí Biblie, (ktoré sa okrem toho teologicky úplne zhodujú z Tomášovým evanjeliom)
-Ďalšia vec, nikde v článku nie je spomenuté, že by boli "dôveryhodné" aj iné gnostické spisy
-ak máš niečo proti článku napíš niečo konkrétne a podlož to argumentami a faktami, lebo píšeš len nepodložené všeobecné drísty

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-14 00:05:53 5057d10a
Autor clanku píše o tom sa v tomasovom evanieliu spomina ‘‘bozsky prvok v cloveku‘‘ teda to ze kralovstvo bozie je v nas. ale ci to nehovoria aj ostatne evanielia kde sa spomina ze je medzi nami, a tym niesu myslene niake bozske vlastnosti ludi, ale prikazania a smer ktorym jezis vedie ludi, ak sa v bibli pise ze boh je laska a jezis zdoraznil milovat sa odpustat si prijmat sa atd. tak prejavom bude prave toto kralovstvo bozie v nasich skutkoch. dalej spomina ze sme bozie deti a nepriamo apeluje na bozskost ludskych bytosti. ale ak som ja profesionalny tennista znamena to ze ked sa mi narodi syn bude vediet bez tranovania hrat tennis na mojej urovni ? sme synovia bozi len kvoli jezisovy, o tom hovoria zvyšne evanielia, a jezis sam hovori, ‘‘ prv ako bol jan ja som bol ‘‘ alebo ‘‘mojsis zaplesal aby videl moj den‘‘. ja tu hovorim o bohu jezisovi, nie o myslitelovi alebo niakom ucencovi, on pocul myslienky ludi, vedel o buducnosti, podla biblie on len prijal ludske telo aby sa nam mohol zjavit. stale zasnem nad tym kolko ludi odmietne jezisa kvoli cirkvy, aj ma to trapy lebo ja viem zo svoho zivota ze slova ktore jezis zanechal pozitivne ovplivnili moj zivot, priniesli dobro, a spravodlivost do mojho zivota, ved jezis nezanechal ziadny zakon o nenavisti, zloprajnosti alebo zavisti. tak co je zle na jeho odkaze ze ho ludia nechcu prijat ? pravda je to s duchom svatym, a to ze prvotny krestania ho nasledovali, ale aj teraz sa najdu taky ktory veria a nasleduju aj ducha svateho. www.cfan.org daniel kolenda pride tento bude tuto sobotu v kosiciach na konferencií. on nieje niaky saman alebo carodejnik. ale v mene jezis a s jezisom uzdravuje ludi. verte jeho svedectvu ak chcete neverte ak nechete ale aspon skumajte.
kamil # TeqaLaci98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 09:25:09 c35b0e63
Al, kontroverzne 4 evanjelia vypovedaju presne o opaku tvojej dedukcie
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 10:50:52 59ad5d21
kamil:
to, že cirkev veľmi zle interpretuje Bibliu ohľadom určitého Božstva v človeku sa nepíše len v tomto článku, ale aj celkom nezávislo odomňa - Pavol Nemeš vo svojej filozofickej knihe "Rovnica sveta"
http://www.pantarhei.sk/knihy/nemes-pav
ol/rovnica-sveta

Vo filozofickom románe Nemeš zazlieva cirkvi, že neberie vážne to, že človek je naozaj doslovne Božím obrazom a obviňuje cirkev z prekrúcania Biblie. Autor toto tvrdenie podopiera aj silnými argumentami

Čo z toho vyplýva?: Fakt, že muž je Božím obrazom netreba brať na ľahkú váhu, ale treba to brať vážne

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-14 12:53:24 5057d10a
montenegro...a co si pred tym predstavujes ty ? dokazeme snad tvorit z nicoho, alebo citat myslienky ako jezis ci ovladat pocasie ? mozme sa nazyvat bozimi detmi ale nie bohmi. a co si myslis o jezisovi ? bol pri stvoreni sveta ? alebo je to historicka postava ktora sa narodila niekedy pred 2000 rokmi ?
kamil # TeqaLaci98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 00:16:53 c35b0e63
ospravedlnujem sa ak moj koment vyznel vysmesne alebo v posmesnom duchu, naozaj ma tvoj nazor zaujma.
kamil # TeqaLaci98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 00:20:50 c35b0e63
Definitíva, trošku ťa poopravím: nie kresťanstvo, ale "katolicizmus zbavuje ľudí slobodného myslennia, zotročuje ducha, od útleho detstva ho núti k poslušnosti a otroctvu a to pod hrozbou trestu." Kamil súhlasím, človek dostáva v srdci ako Boží dar božského ducha, totiž najčistejšie a oživujúce myšlienky, ktoré ak duša človeka prijíma, znovuzrodzuje sa vo svätom duchu Božom. Ale človek samotný sa nemôže považovať za Boha, človek je iba duša. Montenegro, ty sa tu čo vlastne snažíš dokázať si? Napr. tie oba výroky "Kráľovstvo Božie je vo vás a medzi vami." sú pravdivé - tj. ak prichádza zo srdca, potom sa prejavuje v nezištnej (tj. nesebeckej ani nepohlavnej) láske medzi ľuďmi (mužmi aj ženami, bratmi i sestrami). A že Boh "stvoril človeka človeka" na svoj obraz je tiež pravda, a platí to rovnako o mužovi aj o žene! Pretože prvý človek Adam bol pôvodne úplným človekom, neskôr sa z jedného stali dvaja poloviční ľudia - muž a žena, podľa jeho vlastného priania, ktorí opäť musia v duši nadobudnúť správnu mieru dávania a prijímania - pričom je dávanie istotne blaženejšie než prijímanie a malo by u nás prevažovať, ako je to u Pána Boha, hoci obe sú pre život logicky nutné. A čo sa týka jogy, je to iba obdoba prométeovho "ukradnutého ohňa z nebies", tak ako moderná psychológia je snaha človeka byť šťastným bez Boha, sú to iba napodobenina Božieho slova/svedomia v srdci človeka, a teda "ukradnutý oheň". Hoci jóga môže priniesť malý osoh telu a duši, pre skutočné oživenie ducha v duši nič neprinášajú.

Pán Ježiš o tom povedal 18.marca 2005 v odpovedi na otázku o "duševných sanatóriach súčasnosti" (iba krátky narýchlo preložený úryvok): "
Je to rovnaká vec ako s ezoterikou, ktorá býva v dnešných časoch praktizovaná, s kurzami pozitívneho myslenia, s autogénnym tréningom, so všetkými možnými jógovými cvičeniami, s cvičeniami v bojových športoch atď. Vlastná najkratšia cesta z lásky ku Mne, odumretím vlastnej vôle a vlastného ja, opovrhnúť sebou samým, prevziať Môj kríž, vidieť seba ukrižovaného so Mnou, na túto vlastnú najkratšiu cestu nechce nikto vykročiť alebo iba máloktorí, ktorí ju spoznali. Amen. Váš Otec Ježiš, - Amen.
"

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-15 15:21:49 5057d10a
Kamil
nuž prvých kresťanov (pozor len mužov nie žien) sprevádzalo veľa zázrakov, takže boli naozaj Božími synmi

STANO TVOJE TVRDENIA SÚ CELKOM DOKÁZATEĽNE V ROZPORE S BIBLIOU!
O tejto problematike som už písal a nie je sa treba opakovať.

ČUDUJEM SA AKO DOKÁŽU MAŤ KRESŤANIA NESKUTOČNÚ NENÁVISŤ VOČI PRAVDE, KEĎ SA TU ČIERNE NA BIELOM DOKÁŽU FAKTY A NIEKTO BUDE VERIŤ RADŠEJ KLAMSTVU

Nepovedal, nič o tom, že človek je Boh, ale že muž má potenciál byť Božím synom – to sa píše priamo v Biblii v článku nebudem sa opakovať

A ja verím iba Biblii nie kadejakým pochybným zjaveniam. Tisícom ľuďom sa kadečo rozporuplné zjavuje, jeden vizionár si odporuje z druhým

Jogíni, ktorí majú úzke spätie s duchovným svetom majú tiež veľa vízii, ale oni sú na rozdiel od kresťanských fanatikov skúsení a rozumní – vedia, že sú to len halucinácie, preto tomu nepripisujú veľkú pozornosť, ignorujú ich

montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-15 21:14:00 5057d10a
montenegro, ale potom ake mame zaslubenie a odmenu ak sa snazime zit podla jezisovho vzoru a nemozme sa nazyvat bozimi detmi, a ved aj apostoli mali pozemskych rodicov. podla biblie jezis hovorí a budu vas sprevadzat znamenia a budede uzdravovatv mojom mene atd. V mojom mene hovori jezis, nie z vlastnej sily alebo samanstva ale v mene bozieho syna. Pozri sa este na stranku www.cfan.org ...je aj po cesky to su ludia ktory nasleduju jezisa celym svojim srsrdcom. ale v telke ich neuvidis lebo media pravdu tutlaju, ani ked sa tam zhromazdilo 3000000 ludi tak mimo stat sa o tom nehovorilo.
kamil # TeqaLaci98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-16 09:32:08 c35b0ae0
Rafael
Posúdenie pravosti, prípadne kontroverznosti informácií v štyroch evanjeliách nie je vecou letmého prečítania niekoľkých článkov, ani štúdií, čím nenarážam na tvoju osobu. Vedecká obec študujúca kresťanské spisy je rozdelená do dvoch táborov a zaujať stanovisko znamená preštudovať syntézy ich oboch. Pravdou je fakt, že nie je možné analyzovať informácie tohto druhu na fóre a zostať pri tom objektívny, preto si myslím, že písať podobné články v duchu článku nad nami je absolútne nevedecké a nemorálne. Evanjelia sú z historického hľadiska, a poviem to dosť neodborne, "čudne", v porovnaní s akýmkoľvek iným spisom z vtedajšieho obdobia. Primárne sa vyzdvyhuje ich nepresnosť, ktorá je ale z hermeneutického hľadiska dnes ľahšie vysvetliteľná, ako v minulosti. Samozrejme, zázraky empiricky dokázať nemožno, ale dospelo sa k mnohým objavom, ktoré kategorické odmietnutie informácií v evanjeliách nedovoľujú. Fakt, ktorý chcem uviesť na záver, s ktorým sa osobne nestotožňujem, je, že "veľa" profesorov študujúcich Nový zákon sa stavia veriacimi.


Al # NesyTacy57
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-16 14:17:32 55d8f0ab
Evanjelium je radostná zvesť: kráľovstvo Božie je otvorené - vstupujte! Toto kráľovstvo je nestvorené, vždy bolo a bude, je večné ako Boh. Vládne tu Kráľ, Boh, povedzme pán č. 1. Môžeš Ho milovať, alebo nenávidieť.
Naproti tomu Stvoriteľ stvoril pominutelné stvorenie. Stvoriteľom nie je nik iný, ako najprv dobrý (ako Boh), potom zlý (pyšný) Lucifer, povedzme pán č. 2. Môžeš ho milovať, alebo nenávidieť.
Dvom pánom však slúžiť nemožno!
Ktorým pohrdneš Ty? Ak nie si farizej - odpovieš.
sk # BetyKefy98
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 20:42:36 c35b6e3b
Myslím, že ten kto toto písal Bibliu asi v živote v ruke nedržal, a ak áno prečíal si možno nadpis. Prepačte ae toto hnanie sa za senzaciami bolo vyvrátené v histórii krestanstva uz tolko nespocetnekrát.... nemám slov:) Ae ako sa hovorí Boh nám dal slobodnú vôľu je na každom z nás v čo a komu veríme... len ked niekto chce ves prezentovať verejným sposobom, mal by si aspon overiť onformácie, lebo z toho výde naposmech....
Sima # KuveVosu47
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 20:55:30 bca73a04
K výroku č. 100 T E:
Cisárovi - cisárovo, bohu - božie a Mne - Moje! Možno vyjdem opäť "naposmech", ale tu T jasne hovorí o ľudsky - pominutelnom (stvorená duša a duch) a ľudsky - večnom (obraz a podoba BOHA). Práve tomu večnému Človeku v nás Kristus zvestoval evanjelium o kráľovstve.
sk # BetyKefy98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-09 06:00:41 c35b6d62

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Polsko žádá evropský soud, aby zatajil tajné mučící věznice CIA před veřejností							
				Polsko žádá evropský soud, aby zatajil tajné mučící věznice CIA před veřejností
Polsko požádalo Evropský soud pro lidská práva, aby zakázal přítomnost médií a veřejnosti během příštího přelíčení týkajícího se spoluviny Polska na programu CIA „mimořádn...
Úbohý život
Patrick Linhart: Ako sa môžu voľby manipulovať, alebo Poďme voliť a dávajme pozor!
Evropští Romové zřejmě zaplaví Ukrajinu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0907 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo