Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Textilní průmysl a jeho pád za komunismu


Textilní průmysl a jeho pád za komunismu

Po listopadové revoluci odešla do historie velká část českého textilního průmyslu. Běžně se soudí, že tato část podlehla tlaku nové konkurence z Asie a nepovedené privatizaci. Na tom pravda nějaká bude, protože za poslední dobu se značně zmenšil textilní průmysl i v méně vyspělých státech vyspělé Evropy, které nebyly součástí komunistického bloku. V těch hodně vyspělých zemích zmizel ve prospěch jiných odvětví už relativně před dávnou dobou. V této části si však ukážeme, že takový pohled není úplný, a že ve skutečnosti tento průmysl již značně upadl v době vlády komunismu.

Zastaralé vybavení textilního průmyslu

Ve své stati o továrních dělnicích v textilním průmyslu v 19. století se historik L. Fasora odvolával při hodnocení tehdejších pracovních podmínek i na měření hlučnosti soudobých strojů při plném výkonu v západo-saském textilním museu ve městě Crimmitschau a na vzpomínky dělníků, kteří pracovali v NDR (tj. ve své době nejbohatší socialistické ekonomice světa) ještě v 60. až 70. letech 20. století na strojích vyrobených v letech 1904 až 1926. Změřená hladina hluku odpovídala bezmála úrovni produkované startujícím nákladním automobilem. Co je však důležité, pracovalo se v tomto předním německém textiláckém městě ještě v té době na mnoho desítek let starých textilních strojích [1]. Uveďme pár příkladů. Z hlediska textilního průmyslu u nás patřil mezi významná města slezský Jeseník. Velkého významu zde mělo textilní podnikání již v 19. století. V jakém stavu se však nalézalo po skončení komunistické vlády? "V roce 1997 začala na tkalcovně v Jeseníku modernizace strojového parku, který byl velmi zastaralý a nezvládl tkaní v požadované kvalitě a výkonu.

Stavy STB sovětské výroby (většinou z r. 1956) byly postupně nahrazovány stavy modernějšími.". V době revoluce tedy tyto stavy měly za sebou službu v délce většinou 33 let. Taktéž například velká českotřebovská (parnická) textilka Primona bojovala s nedostatkem peněz na nové technické vybavení. Obecně se ve stejném materiálu píše, že: "Snad jen k dokreslení situace v celostátním měřítku je možno připomenout, že textilní výroba jako součást tzv. lehkého průmyslu byla v mnoha směrech opomíjena, preferován byl průmysl těžký. To se v praxi projevovalo v přidělování investičních prostředků na modernizaci strojového parku a dalších zařízení. Vybavení textilek zaostávalo, mzdová úroveň byla nízká a nebylo divu, že kvalifikovaní pracovníci přecházeli do jiných průmyslových odvětví. Vezmeme-li v úvahu ještě zásahy nekompetentních funkcionářů, v nichž častokrát převážily nejrůznější partajní a osobní zájmy nad stránkou odbornou, vidíme jako na dlani příčiny neslavného konce parnické textilky a textilního průmyslu v České republice vůbec." [2].

CSSR

Zastaralé strojní vybavení pohledem tehdejších mocných

Tehdejší ministr průmyslu ČSR (Česká socialistická republika) komunista (dnes manažer hokejového klubu) Petr Hojer na jednání "České národní rady" dne 11. dubna 1988 prohlásil o textilním a i jiných odvětvích lehkého průmyslu následující: "Zhodnocení produkce na vnitřním a zahraničním trhu mělo v průběhu 7. pětiletky sestupný trend. Byl to především důsledek celkového poklesu cen na světových trzích u některých komodit, jako např. dřevařské výrobky, buničina a další. Podílela se na tom i stagnující kvalita a nepřizpůsobení se požadavkům trhu, zejména u výrobků nábytkářského, keramického, textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. V letech 1984 a 1985 byly vyčerpány přínosy na nových kapacitách, došlo k výraznému nárůstu cen surovin z dovozu a nepodařilo se plně eliminovat úbytek pracovních sil v lehkém průmyslu. Toto způsobilo zlom v příznivém vývoji příspěvku resortu k tvorbě národního důchodu. Pokles efektivnosti byl od tohoto období výrazným způsobem ovlivňován také některými investicemi, které se nepodařilo uvést do provozu v plánovaných termínech a u dalších nebylo dosaženo projektovaných parametrů. Sníženou mírou investování v sedmdesátých letech a v období 7. pětiletky se prohloubila zastaralost výrobně technické základny. Stupeň opotřebení strojů a zařízení dosáhl v roce 1987 více jak 62 %, přitom více jak jedna pětina strojů byla zcela odepsána. Koncentrace investic na rozvoj palivoenergetické základny zpomaluje postup modernizace a rekonstrukce výrobní základny. V obou prvních letech 8. pětiletky bylo plnění výrobních úkolů dále provázeno relativně vysokými úbytky pracovních sil zejména v některých lokalitách textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Také dosavadní přínosy z investiční výstavby jsou nižší než z kapacit vybudovaných v sedmé pětiletce. Ve značné míře působila i zastaralost výrobně technické základny, nedostatek a kvalita některých surovin a materiálů." [3]. Jak je patrné z velmi vysokého procenta opotřebení, tak de facto docházelo ke spotřebovávání kapitálu, což činilo bez mimořádných investic udržení produkce výroby a zásobování obyvatelstva v budoucnosti neudržitelným (viz dále).

Tentýž zde pak uvedl, že: "Přestože v resortu v letech 1986 a 1987 byly zpracovány programy a přijata opatření, včetně sociálních, nepodařilo se v plné míře dosáhnout úkolů stanovených plánem. Realizace přijatých programů a opatření neovlivnila zásadním způsobem růst výkonnosti resortu. Zastaralost výrobně technické základny spolu se strukturou výroby jsou jednou z rozhodujících příčin trvalého poklesu zhodnocování produkce na tuzemském a zahraničním trhu a způsobují zaostávání v produktivitě práce v porovnání se světem." [4]. Jinými slovy: naše investice se minuly účinkem a zaostáváme za západním světem, je totiž dost pravděpodobné, že zde nebyl myšlen rozvojový svět. Zarážející je také informace o pracovních podmínkách, které v době komunismu měly panovat v některých oborech tzv. lehkého průmyslu, dotyčný ministr je popsal následujícími slovy: "Na celkovém meziročním úbytku pracovníků resortu o 4600 osob se odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu podílela ze tří čtvrtin. Na tento vývoj působil především charakter a podmínky práce, tzn. vysoká intenzita a monotónnost práce při pásové a proudové výrobě, vícestrojová obsluha, pracovní prostředí, zastaralý strojní park apod. Přitom srovnání výdělkové úrovně pracovníků uvedených odvětví s organizacemi ostatních zpracovatelských odvětví národního hospodářství vyznívá pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl jednoznačně nepříznivě." [5].

Lidovecký poslanec Václav Anděl měl 30. března 1987 na 9. schůzi "České národní rady" následující nelichotivé prohlášení na téma strojního vybavení textilního průmyslu: "Zarážející je skutečnost, že tuzemské nové textilní stroje zabezpečují často i menší produktivitu práce než vyměňované staré stroje z dovozu. Např. k zabezpečení požadovaného objemu výroby v Textilaně na starých soukacích strojích Autoconer z roku 1970 je potřeba jenom 53 pracovníků, ale na nových strojích Autosuk z koncernového podniku Elitex již 94 pracovníků.". I když, jak je ze zkoumaného matriálu patrné (případ bezvřetenového dopřádacího stroje na hrubé příze), tak to neplatilo vždy. Tentýž poslanec pak uvedl i následující: "Na druhé straně jsme se však setkali s problémem stále prodlužovaného řešení úkolu "Ověření spolehlivosti a tkacích možností strojů Kontis". Tento státní významný úkol řešený generálním ředitelstvím Bavlnářský průmysl v závodě Perla Ústí nad Orlicí byl zahájen již v roce 1977, ale ještě po deseti letech není ukončen. Důvodem je to, že poslední z 18 strojů Kontis byly dodány Zbrojovkou Vsetín teprve v listopadu minulého roku. Za tak dlouhou dobu ovšem i špičkový textilní stroj již zastaral a výrobce navíc pro vysokou cenu již dnes další výrobu strojů Kontis odmítá." [6]. Z toho plyne, že pro zajištění výroby se dodávaly i stroje, které byly horší než starší stroje z dovozu. Také je z této citace patrné, že nedostatečné úspory neumožňovaly vyrábět dostatečné množství nových strojů, a že tyto stroje, když už byly vyrobeny nebyly ani dodávány v čas.

Komunistický poslanec Miroslav Mrázek pak uvedl na 6. schůzi "České národní rady" dne 30. června 1987 následující: "Projednávání vývoje situace v tomto resortu bylo často na programu jednání výborů ČNR i jejího předsednictva. V této souvislosti se vždy poukazovalo na zastaralost materiálně technické základny výroby. Je však třeba říci, že to je obecný problém celého průmyslu řízeného vládou ČSR. Jak čísla státního závěrečného účtu ukazují, nepodařilo se dosud zastavit růst opotřebení základních prostředků, jehož stupeň je právě v resortu ministerstva průmyslu ČSR nejvyšší. Existuje zde vysoký podíl plně odepsaných základních prostředků, zejména strojních, roste průměrné stáří strojů a prodlužuje se doba jejich obratu, což je nejhorší u lehkého průmyslu." [7]. Řečník poukázal na zastaralost celého českého průmyslu. Z toho je zřejmé, že docházelo ke spotřebování kapitálových statků bez jejich obnovy, a to při situaci, kdy byl rozpočet ČSR mimořádně napnutý, jak dokládá tehdejší ekonom a ministr financí ČSR komunista Jiří Nikodým při stejné příležitosti: "Přetrvávající převaha extenzivních tendencí vývoje ekonomiky, podcenění a nerespektování nové kvality rozvoje národního hospodářství se ve velmi konkrétní podobě odrazilo ve státním finančním hospodaření, a to zejména při zajišťování vlastních příjmů státního rozpočtu. V souhrnu za celý rok jejich tvorba představovala skoro 71 miliard korun, byla však nižší o 3,3 miliardy korun, než uvažoval státní rozpočet. Výdaje činily 152,7 miliardy korun a byly překročeny o 2,2 miliardy korun. Hlavní příčinou byl růst dotací na finančně-ekonomické nástroje v zahraničním obchodě, kde dlouhodobá tendence zvyšování nároků na státní rozpočet je projevem nízké efektivnosti našeho vývozu. Přes nenaplnění plánované tvorby vlastních zdrojů a překročení výdajů přicházíme a to je třeba zdůraznit v návrhu státního závěrečného účtu za rok 1986 s vyrovnaným hospodařením.

Rozpočtová rovnováha byla zajištěna až v rámci celé rozpočtové soustavy Československé socialistické republiky, třebaže po celý rok jsme usilovali zpřísněním podmínek rozpočtového hospodaření a následně provedeným náročným finančním zúčtováním nevyrovnanost příjmů a výdajů zmírnit. Dotace ze státního rozpočtu československé federace byla poskytnuta ve výši 81,8 miliard korun a pokryla naše výdaje z více než 53,6 %. Podotýkám, že při sestavování ročního rozpočtu jsme předpokládali tento podíl ve výši 50,7 % a s objemem dotace o 5,5 miliardy korun nižším. Jestliže v předcházející pětiletce se dařilo každoročně překračovat tvorbu vlastních příjmů státního rozpočtu a nadplánované zdroje vkládat v souladu s potřebami ekonomiky ČSR do urychlení jejího dalšího rozvoje, je výsledek minulého roku neuspokojivý a varovný." [8]. Hospodařile se tedy alespoň na nejvyšší úrovni tehdy s vyrovnaným rozpočtem, nicméně dle ministra financí byla efektivita vývozu nízká.

Závěr

Jak je patrné, tak textilní průmysl a vlastně tzv. lehký průmysl vstupoval do porevoluční doby se zastaralým, opotřebovaným a zaostalým vybavením, úbytkem nejlepších pracovníků a silně omezenou množností konkurence. To si dobře uvědomovali i samotní vysoce postavení komunisté. Byla nutná rozsáhlá modernizace a náhrada těžce opotřebeného vybavení, na kterou se však stěží mohlo v té době výrazněji dostávat prostředků, protože komunistické socialistické hospodářství na ni nenechalo žádné volné prostředky alespoň ne v rozpočtu ČSR.

[1] U rudého snědeného krámu (http://www.bawerk.eu/clanky/komunismus/ u-rudeho-snedeneho-kramu-jako-elektronic ka-kniha.html), kapitola 3.
[2] Ibid.
[3] Ibid, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /009schuz/s009001.htm.
[4] U rudého snědeného krámu, kapitola 3, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /009schuz/s009001.htm.
[5] U rudého snědeného krámu, kapitola 3, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /009schuz/s009001.htm.
[6] U rudého snědeného krámu, kapitola 3, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /005schuz/s005008.htm.
[7] U rudého snědeného krámu, kapitola 3, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /006schuz/s006004.htm.
{8] U rudého snědeného krámu, kapitola 3, viz i http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot /006schuz/s006002.htm.Author: HYNEK RAJCHENBERK # TylyBare50
Slovensko2015-02-2719
-
 40% ( 5 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


minak # XolyMame85
-
 38% ( 6 people voted )
+
2015-02-27 17:50:42 c63a6db3
Presne toto mi tu chyba na slovensku nase handri) nechapem ako moze niekto nosit handri ako Thor Stainer co uz je uplne blby nevie naratat do 5 nevie ze to je propagovanie fasizmu co mi komanci sme uz davno porazili) alebo handri Alpha co cakaju vsetci na Americku armadu a zacnu bojovat za NATO) co su uz ty ludia uplne blby) asi zacnem chodit v ihlicnatich maskacoch a to tu vxstrielam zase)
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-27 20:00:22 5f66a36c
Janko Hraško, prestaň si už pichať tú marihuanu... Do oka.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-02-27 21:16:58 55d8bc65
minak

Prečo sem trepneš svoje intímne potreby medzi české textilné stroje - nechápem. Si radšej nezaložíš svoju vlastnú stránku ? !

Februar # XaheBaqa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 03:11:48 42f951d8
minak

Prečo sem trepneš svoje intímne potreby medzi české textilné stroje - nechápem. Si radšej nezaložíš svoju vlastnú stránku ? !

Februar # XaheBaqa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 03:11:49 42f951de
Vyplta placacka ty asi nosis mikinu JBMNT a dobrovolne fetujes )
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 09:30:28 4e636006
loading...
Autor pletie hrušky s jablkami. Pripusťme, že strojnotechnologické vybavenie bolo zastaralé, ale opisovaná textilná výroba a jej objem fungoval v úplne inom čase a regulovanom spoločensko politickom systéme. Bolo celkom v jeho moci, koho si pustí v rámci ostbloku na trh a v akom množstve. Ak výroba bežala na zastaranom zariadení a nestačila, bol to problém súdruhov, ale bývalý režim sa tak či tak vyznačoval nedostatkom všetkého takže nedostatok handier nevyčnieval okato z plánovaného trhu. Dnes by vpád šikmookých handrárov nezastavila ani supermoderná výroba. Dnes je to o schopnosti umiestniť svoj produkt na trhu v konkurenčnom prostredí cien a kvality. Ale inak je všetkého nadostač.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-02-28 13:21:53 bc7b649f
Zločinný kapitalizmus využíva globalizáciu na nastavenie systému moci, ktorá tu bola pred 5 000 rokmi, otroctvo.
Smrť kapitalizmu a návrat k marxizmu zabezpečí všetkým ľudom dôstojný život. Smrť kapitalistom a zlodejom a taktiež všetkým politikom čo reprezentujú súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov čiže zločinný kapitalizmus.
Sláva Karlovi Marxovi, nech žije socializmus.

Pasak # NexiFyve13
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-02-28 16:35:03 3ec5e27c
Pasak presne tak socializmus bol taky trapny a smiesny a zaostaly sistem jak pome na jahody ) ale tento smradlavy kapitalizmus tak smrdi ze fuj )smrt kapitalizmu a fasizmu) nech zije Rasputin)
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 16:53:42 b229a868
Komunisti už v roku 199 až dodnes zradili marxizmus, takže tu komunistická strana už nemôže prezentovať marxizmus a socializmus.
Musí to byť iná strana z iným názvom, trebárs marxistická strana zamestnania.

Pasak # WaqyHypu68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 17:57:00 3ec5e27c
No uvidime co sa este stane nastane vela ludi caka na povel tam hore a potom sa to stane ) robotnik sa chyti svojho remesla a rolnik svojho pluhu atd) ale nasi dedovia si to pametaju ako komunizmus hnusny) ci dobro ci zlo zvitazi je jedno jak sa bude volat system)teda komunizmus nieje zle)
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 18:16:55 b229a868
Pravozátvorkový, čo si to chcel vlastne vyjadriť? Ak niečo chceš, pokús sa to najprv vysvetliť niekomu v okolí s vyšším IQ a ak ťa pochopí, nech to sformuluje za teba.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 18:26:13 bc7b649f
Pandemonium náš, kedy máš čas na život, keď furt už roky si na kabarete doležite sk , kde drístaš pič.ovi.ny hodné psychopata? DDD !!!
gejza mecar # JibyDequ24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 19:44:08 3ec5e27c
 • Vraj mečarovci znova zakladajú hnutie debilných zlodejov. Pande máš šancu jedlička debilných zlodejov z HZDS...

gejza mecar # JibyDequ24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 19:47:52 3ec5e27c
Dedo Varga, skús nám - ako čerstvý dôchodca - na sklonku svojho veku zhrnúť svoj život. Viem, nebude to dlhé, určite si to teda prečítam. Nech sa pobavím (a nielen ja), lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-28 20:34:28 d405c1fd
MC - tak to vidis, nakoniec prislo aj pozvanie na rande :) Pan Varga sa nam vlastne tajne zamiloval, nie nadarmo sa v cechach hovori "co se skádlíva, to se rádo míva", ci tak nejak
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-01 13:11:23 509a8ec0
Len Pande asi na rande nepojde teraz )chce sa vratit do skoli prenasat na 1 stupe ZS)kde vsade bol a co vstko videl) predtym pohorel)))
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-01 13:21:38 5f66a587
FC, vidím pozitívny obrat, pretože sa už opäť nehanbí za svoje pravé meno. Ale ja keď náhodou idem do Košíc, tak iba do baru Colloseum. Pochybujem, žeby tam dedo prišiel za mnou strkať sa pod pódium do poga a navyše nerozumieť tam vlastného slova.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-01 13:46:46 bc7b649f
Mc- ten pajzlik? :))) Naposledy ked som tam bola, mi pripadalo, ze sa tam toci parodia na klip Michaela Jacksona thriller (kostymy, masky, pohyby) , ale tvoj styl pravdepodobne :) pan Varga skor kavicka, obedik a pokecat o nesmrtelnosti chrusta a par vyhraznych e-mailoch, co rozoslal na jednotlive ministerstva a ambasady, len tak pianko
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-01 17:49:26 509a8ec0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nepriateľ v tvojej hlave


Nepriateľ v tvojej hlave
...úvaha o tom, „prečo sú veci tak jak sú a život má chuť zápasu...“, prečo je vo Svete toľko zla a neprávostí a prečo sa s tým všetkým ľudstvo dlhodobo nevie vysporiadať,...
Kolik gravitačních vln v příštích letech zachytí pozemní observatoře?
JE ČAS NA ZMENU!?
Alfa a omega lidského zdraví - konopné semínko

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0409 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne