Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Tajomna kríza a čo nám demokrati o nej nechcú prezradiť.


Tajomna kríza a čo nám demokrati o nej nechcú prezradiť.


Je zábavné sledovať ako obhajcovia demokracie, ľudských práv, slobody a samozrejme voľného trhu sú úplne vážne presvedčení, že súčasnú krízu spôsobili toxické úvery, realitná bublina po prípadne veľké prdy strýčka Sama. Len nie si priznať, že kríza je prirodzený dôsledok kapitalizmu a to, že kríza nikdy neskončí, môže nastať len krátke obdobie oživenia, alebo ohriatia ekonomiky, ako tvrdia úplne nezávislí odborníci a znovu bude nasledovať ďalšia kríza. Bude to trvať dovtedy, kým sa všetok majetok nezhromaždí v rukách veľkoburžujov, lebo koncentrácia majetku je jeden z dôsledkov krízy.
Pozrime sa v krátkosti čo nám o príčinách vzniku kríz hovorí Marx, aj keď odborníci a demokrati sú samozrejme presvedčení, že nič s toho neplatí. Marx dal tomu v "záchvate pomätenia" názov Hospodárske krízy s nadvýroby.
Len pre zaujímavosť, vyučovalo sa to v treťom ročníku každej vysokej školy v predmete politická ekonómia a celá politická a ekonomicko-analytická zberba to veľmi dobre vie.

Hospodárske krízy s nadvýroby.
Kedy to začalo? Prvá kríza vypukla v roku 1825 v Anglicku , druhá v roku 1836 bola už okrem Anglicka aj v USA a tretia v roku 1857 už bola celosvetová. Čas od jednej krízy k druhej sa delí na štyri fázy : kríza , depresia, oživenie a konjunktúra.
Konjunktúra sa prejavuje prevahou kúpyschopného dopytu nad ponukou, následným vzostupom cien, a rastom zisku kapitalistu. Kapitalista rozširuje výrobu, investuje a zvyšuje zamestnanosť. Budujú sa nové výrobné prostriedky. Zvýšená zamestnanosť tiež zväčšuje dopyt po tovare. V celej kapitalistickej ekonomike sa šíri prevaha kúpyschopného dopytu nad ponukou. To vyvoláva rast cien, výroby a zamestnanosti. Všetko to sa ešte posilňuje úverom. Obchodní kapitalisti nakupujú tovar na sklad v očakávaní rastu cien. To ešte viac stimuluje výrobu aj keď už neoprávnene. Celý tento proces sa však vyznačuje chaosom. Všetko je vyvolané len motívom zisku a zvyšovaním kapitálu. Všetko sa zastavuje v okamihu, keď zisk a kapitál už nemôžu ďalej rásť. A to je vtedy keď výrobných prostriedkov je tak veľa až vytvoria nadvýrobu. Teda nastane prevaha ponuky nad kúpyschopným dopytom. Zastavujú sa investície a nastane prepúšťanie. To ešte viac znižuje dopyt po tovaroch a následne výrobných prostriedkoch a reťazovo sa to šíri celou kapitalistickou ekonomikou. Nastáva pokles cien, ziskov a obmedzovanie výroby. Začína kríza.
Kríza sa vyznačuje hromadením tovaru v skladoch poklesom odbytu tovaru, poklesom cien dôsledkom toho aj poklesom ziskov. Kapitalisti sú nútený najprv obmedzovať a neskôr aj zastavovať výrobu , lebo sa stáva stratovou. Kapitalisti prepúšťajú zamestnancom a tým čo ostanú sa znižujú mzdy. To ešte viac vedie k znižovaniu kúpyschopného dopytu a zvýrazňuje to krízu. Kapitalisti v snahe vyrovnať dopyt s ponukou ničia tovar. To všetko spôsobuje že kapitalista nezískava kapitál, ktorý do výroby vložil a preto nemôže splácať úvery, ale naopak snaží sa vyberať vklady a žiadať ďalšie úvery. Banky sú nútené zastavovať alebo obmedzovať vyplácanie vkladov a poskytovanie úverov, lebo sa im nevracajú úvery, ktoré už kapitalistom požičali. Bankám začínajú hroziť bankroty. To všetko vedie k prudkému dopytu po pôžičkách a zároveň poklesu ponuky pôžičiek skoro na nulu. Preto úroková miera prudko stúpa. Kapitalisti si neberú úvery na to, aby podnikali ,ale na to, aby mohli splácať svoje dlhy a vyhli sa bankrotu. Kapitalisti sú ochotní zaplatiť aj vysoké úroky, ktoré sú vyššie ako ich zisk. Čiže kríza zachvacuje aj celý systém úveru. Mnohé malé a stredné podniky bankrotujú, masovo sú exekuovaní drobní živnostníci, podnikatelia, maloobchodníci a drobní a malí roľníci.
Neúnosná situácia počas krízy umožňuje kapitalistom, aby výrazne zosilnili vykorisťovanie a donútili zamestnancov pracovať za oveľa horších podmienok ako predtým.
Vo vrchole krízy, keď podniky, ktoré neboli schopne konkurencie už skrachovali, dopyt je na nízkej úrovni, rozširovanie výroby vôbec nepripadá do úvahy , začína klesať aj dopyt po pôžičkovom kapitáli, preto začína klesať aj úroková miera a to na veľmi nízku úroveň.
Všetko, ako likvidácia a obmedzovanie výrobných kapacít, ničenie tovaru, nezamestnanosť znamenajú násilné a živelné prispôsobenie výroby a ponuky kúpyschopnému dopytu. Kríza kapitalistickým spôsobom obnovuje narušenú rovnováhu medzi ponukou a kúpyschopným dopytom za cenu hrozných sociálnych dôsledkov, obrovských strát spoločenskej práce a surovín. A ešte viac prehlbujú protirečenia kapitalizmu.
Keď sa ponuka vyrovná s dopytom nastáva depresia. Objem výroby už neklesá, ale drží sa na nízkej úrovni tak isto ako ceny. Výroba sa nerozširuje a dopyt po pôžičkách je stále veľmi nízky a to spôsobuje ďalšie znižovanie úrokov. Po určitom čaše začne dochádzať k postupnému oživovaniu výroby a začína konjunktura.
Depresia prechádza do fázy konjuktúry preto, lebo kapitalisti počas depresie kvôli nízkym cenám nemôžu dosahovať zisk a v snahe zvýšiť mieru zisku sa usilujú znížiť výrobné náklady. A to sa dá dosiahnuť ďalším znižovaním miezd a intenzifikáciou práce, ale potom siahli kapitalisti hneď na začiatku krízy, preto sú tieto možnosti už vyčerpané, už nestačia. Kapitalisti sú nútený znižovať náklady modernizáciou výroby. Ale to si môžu dovoliť len veľké a silné kapitalistické spoločnosti, ktorým aj po kríze ostali nejaké kapitálové rezervy alebo majú možnosť získať uver. Obnovujú výrobu na vyššej technickej úrovni. Nastáva zvýšenie dopytu po moderných výrobných prostriedkoch. Priemyselní kapitalisti dostavajú nové objednávky. To znamená zvyšovanie zamestnanosti a miezd. To zase zvyšuje kúpyschopný dopyt po tovaroch. To všetko spôsobuje, že kapitalisti rozširujú výrobu prijímajú zamestnancov. To sa reťazovo šíri a kapitalistická ekonomika oživuje.
Začína vznikať prevaha kúpyschopného dopytu nad ponukou a rast cien. Nastáva konjunktúra a celý cyklus sa opakuje. Preto sú krízy v kapitalizme dočasné, ale nevyhnutne periodické .

Príčinou vzniku kríz sú samotné kapitalistické výrobné vzťahy a nimi vyvolané protirečenia.
1. Protirečenie medzi spoločenským charakterom výroby (vyrábajú všetci) a súkromno- kapitalistickým prisvojovaním si vytvorenej hodnoty (prisvojuje si ju kapitalista, preto na rozdiel od socializmu v kapitalizme nie je peňazí na chod štátu)
2. Protirečenie medzi výrobou a spotrebou.
Kapitalista sa usiluje o čo najväčší zisk. Preto rozdeľuje vytvorenú hodnotu hlavne vo svoj prospech . To je možné len brzdením a obmedzovaním rastu miezd, ale zároveň kapitalista môže dosahovať svoj zisk jedine vtedy, keď sa všetok vyrobený tovar predá. Čiže zisk môže získať len kúpyschopným dopytom najširších vrstiev pracujúcich. Čiže znižovanie miezd spôsobuje znižovanie kúpyschopného dopytu a to znižuje kapitalistov zisk, zároveň aj rast výroby a to spôsobuje nezamestnanosť.
3.Protirečenie Protiklad medzi dokonalou organizáciou výroby v jednotlivej továrni a chaosom, anarchiou výroby v celej spoločnosti, kvôli súkromnému vlastníctvu výrobných prostriedkov.


Dôsledky krízy.
Kríza urýchľuje koncentráciu a centralizaciu kapitálu, lebo spôsobuje bankroty malých a stredných kapitalistov a urýchľuje rozvoj veľkých kapitalistov. Preto jedine kapitalizmus umožňuje vznik veľkých nadnárodných spoločnosti, ktoré tak kritizujete. Z toho logicky vyplýva, že počet drobných a stredných živnostníkov bude ustavičné klesať a nikdy už nedosiahne úroveň z prvých rokov po zániku socializmu. Živnostníci, ak budú chcieť prežiť, postupne sa stanú zamestnancami veľkých firiem z minimálnou mzdou a právami, ale nebudú mať nad sebou zlého boľševického šéfika.
Ďalším dôsledkom krízy, je snaha kapitalistov zachrániť banky, lebo tým vlastne zachraňujú kapitalizmus, preto všetky kapitalistické buržoázne parlamenty do jedného odsúhlasia čokoľvek, aby zachránili banky od tlačenia peňazí až po všetky pôžičky , záchranné balíky, dlhové brzdy a podobne somárstva, nad ktorými sa demokrati tak vzrušujú a buržoázna zberba v parlamentoch tak vášnivo diskutuje.
Dôsledky krízy pre pracujúcich sú v súčasnosti už viditeľné, trvalý rast nezamestnanosti, znižovanie sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, miznutie dôchodku, jednoducho povedané postupne sa šíriaca chudoba, ktorá zachváti stále viac a viac ľudí.
Záver:
Krízy nikdy neskončia. Následky krízy sa prejavia aj v ďalších obdivovaných krajinách Nemecko, Anglicko aj v rozprávkovom Švajčiarsku a slobodnom Islande a to z jednoduchého dôvodu, lebo sú kapitalistické.
Postavenie drvivej väčšiny ľudí sa bude stále viac a viac zhoršovať. Veľko kapitalisti budú stále viac bohatnúť a malo kapitalisti sa budú presúvať do chudoby. Všetko je to spôsobené kapitalistickou ekonomikou a jej zákonitosťami. Aby sme to ukončili, najdôležitejšie je odstrániť súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a nahradiť ho spoločným vlastníctvom výrobných prostriedkov v plnom rozsahu a takáto spoločnosť sa volá socializmus. Čiže nahradiť kapitalizmus socializmom.
Nejde tu o žiadne -izmy ako si niektorí blázni namýšľajú, ale o vnútorné ekonomické vzťahy. Ta koncovka –izmus je daná nejakým gramatickým tvarom slova. Ani rozprávka o tom, že všetko je to v ľuďoch neobstojí, lebo podľa tejto táraniny aj otrokárstvo mohlo byť dobré, keby bol pán slušný a láskavý, otrok by bol pracovitý a úslužný. Čiže všetko je to v ekonomike a nie v ľuďoch.
Bolo by už dobré, keby sa ľudia prestali zaoberať pseudo zločinmi socializmu, počítaním koľko ľudí zabili boľševici pred 100 rokmi bez úplnej snahy pochopenia súvislosti . Zbavili sa naivnej predstavy, že kapitalizmus je sloboda a demokracia, socializmus je nesloboda a diktatúra.
A uvedomili si, že každá spoločnosť používala násilie na ochranu proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi, aby sa udržala. Čiže aj kapitalizmus po celú svoju históriu až po súčasnosť používa násilie, aby sa udržal, čo všetci demokrati chápu, len sa tvária, že to nevidia. Presne tak isto aj socializmus používa násilie, aby sa udržal, hlavne preto, že kapitalizmus sa po celý čas správal agresívne a škodil ako mohol, aby ho odstránil. Čo sa mu aj vďaka hlúposti ľudí podarilo. Kto neverí nech sa dobre zamyslí nad tým, čo urobili kapitalisti v Líbyi a o čo sa snažia v Sýrii, aj keď je kapitalistická. Nezastavia sa pred ničím. A tu si treba znovu uvedomiť, že násilie socializmu bolo vynútené kapitalizmom, bez ohrozenia kapitalizmu by nebolo potrebné a socializmus by bol iný.
Ale v kapitalizme napriek tomu, že je v podstate sám na celom svete je potreba násilia stále nutná na ochranu kapitalizmu, lebo protirečenia, o ktorých sme si povedali vyššie, budú trvalo vyvolávať rastúci tlak na odstránenie kapitalizmu, stále viac a viac rastúcou skupinou chudoby. Preto v kapitalizme nehľadajte žiadnu slobodu a demokraciu. Tú vám môže dať jedine socializmus, keď porazí kapitalizmus a zanikne vonkajší aj vnútorný nepriateľ, ktorý by chcel obnoviť kapitalizmus a to bude v komunizme.Author: KptKloss # DubyGora94
Svet2013-06-0838
-
 71% ( 53 people voted )
+
dlhy clanok .ale precital som cely.je to tak...konecne nieco normalne, pravdive... slovensky robotnici su podla mna najhlupejsi v celej europe.

sklamany # NojaHoqa28
-
 67% ( 20 people voted )
+
2013-06-08 22:03:15 4e63f038
a maju inu moznost ak chcu prezit???
igor # MoroWuja86
-
 67% ( 8 people voted )
+
2013-06-08 23:11:55 b229fe15
Kpt. Kloss, vidim, ze viac, ako intrigy Brunera, ta v poslednom case zaujali nazory prezentovane v diskusiach na dolezite.sk…

Bez ohladu na to, svojim clankom si si ziskal moje sympatie…


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 71% ( 14 people voted )
+
2013-06-09 05:12:19 3ab363ee
Nízko hodnotený príspevok


pitbul # VydoSaki35
-
 27% ( 12 people voted )
+
2013-06-09 07:48:14 d5d75cbf
Nízko hodnotený príspevok


xxx # WefiPipy88
-
 32% ( 12 people voted )
+
2013-06-09 09:16:04 d597d7c3
vazne?
zoberme si cisto kapitalisticku ameriku v 19.st. kolko kriz vtedy bolo?
prva kriza prisla vtedy, ked socialisti zacali regulovat, nikdy, pred akoukolvek regulaciou, ziadna kriza nebola...

alebo iny priklad...ked tolko ospevujete socializmus, ukazte jednu jedinu krajinu, v ktorej socializmus alebo akekolvek laviciarstvo funguje
alebo este inak...vdaka comu zacalo ludstvo prosperovat? vdaka regulovanemu laviciarstvu, alebo vdaka slobodam, volnemu trhu?

a este jedno na koniec...po druhej vojne, pred nastupom komunistov bolo ceskoslovensko na urovni zapadnej europy...planovane hospodarstvo, umela zamestnanost, dotovanie vyroby, nedostatok vyrobkov/potravin (co je uplne na hlavu postavene, kedze bola vyroba dotovana), no a kde sme skoncili po revolucii?

uz by ste si socialisti mohli uvedomit, ze neviete co je pre inych najlepsie, preto by ste sa mali konecne prestat starat do zivotov inych a vsetkych

memory # XifiTasa15
-
 42% ( 33 people voted )
+
2013-06-09 09:45:03 59ad926c
loading...
to pitbul..kriza zacala rychle.ale preco.? pred krizou zacali rast platy.vtedy fico za jeho prvej vlady isiel do vietanamu a vybavoval tam aby sem prisli robit vietnamci.bolo to aj v mediach.potom sa zdvihol odchod do dochodku .myslim ze za dzurindovej vlady..tym sa zablokovalo uvolnovanie pracovnych miest na niekolko rokov.napriklad zenam zdvihli odchod o 4 roky .takze 4 roky sa neuvolnilo ziadne zenske pracovne miesto...nezamestnanost vystrelila .na 20 percent.media zacali pisat o krize.ale bola to umela kriza .vdaka dzurinda+mikos..no a dosledky mame doteraz. ked budes pitbul zase pocut ze zdvihnu odchod do dochodku .tak to znamena ze zase sa na rok alebo 2 neuvolni ziadne pracovne miesto.zas budu pisat ze kriza.pribudnu tisice vyucenych a vystudivanych nezamestnancov.. mocnym to vyhovuje potom nizsia mzda.

sklamany # NojaHoqa28
-
 68% ( 15 people voted )
+
2013-06-09 09:46:42 4e63f038
Drist na kvardat.
Pravdivost akejkolvek vedeckej teorie sa overuje jej schopnostou predpovedat. Z Marxistickej teorie sa nesplnila ani jedina teza. (Podla M. mala soc. revolucia nastat v najvyspelejsej krajine s najvyssim poctom robotnikov-stal sa presny opak, nastala v zaostalom Rusku za velmi krkolomnych okolnosti, mala nastat celosvetova soc. revolucia, nastal presny opak, pad tzv. socializmu, dalo by sa pokracovat...)
Kriza v kapitalizme 19. storocia nastala vylucne vtedy ked stat zacal regulovat trh. V GB nastala v r. 1940 "zeleznicna kriza" ked si zeleznicni magnati vybavili u vlady monopol a vyradili konkurenciu, kriza v r. 1929 nastala po vytvoreni FEDu ktory ziskal statny monopol na tlacenie penazi, o dnesnej krize som tu uz ix krat pisal ako vznikla.
Marxizmus bol len jednou zo zidovskych koncepcii zotrocenia ludstva a jej protagonisti pochopili ze tadialto cesta nevedie preto ju opustili. Nenechajte sa oblbovat, marxizmus a socializmus uz nikdy nevstanu z mrtvych, neviedli totiz ku cielu-ku nenapadnemu zotroceniu ludstva.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 43% ( 25 people voted )
+
2013-06-09 10:27:18 55e540b0
Nízko hodnotený príspevok


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 39% ( 8 people voted )
+
2013-06-09 11:22:47 55e540b0
Conte di Savoya....platený diskutér zo SME...drísdaš na kvadrát...píšeš oxymorony..aj v tvojej hlave je to isté...nazýva sa to schyzofrénia..ani nevieš ako sa voláš

v jednej vete tvrdíš "Marxizmus bol len jednou zo zidovskych koncepcii zotrocenia ludstva" a zároven "marxizmus a socializmus uz nikdy nevstanu z mrtvych, neviedli totiz ku cielu-ku nenapadnemu zotroceniu ludstva."
toto sa lieči v Pezinku na Cajle

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 21 people voted )
+
2013-06-09 13:37:43 4df7e017
článok je dobré zhodnotenie reality...škoda že som toto nechápal za minulého režimu...bol by som ho chránil a nie chodil štrngat klúčami na námestia a počuval opilcov typu Knažko a Havel

brano # PelaSedo59
-
 56% ( 24 people voted )
+
2013-06-09 13:42:55 4df7e017
Brano:
Jasneeeee, sudruh, ja sem agent ci aj ej, sem nebezpecnej a sem zlej, pracuju pro temny sily, maskujou mne cerny kniry :DDD
Vy, komancovia ste sami agenti a plateni diskuteri, odbornici tomu hovoria paranoja, a na tu cajlu patris nepochybne ty. neuvadzas ani jeden jediny argument, zmozes sa len na osobne utoky a urazky.
Co keby si tak napr. uviedol ktory socialisticky alebo nejaky lavicou vedeny stat na svete prosperuje alebo prosperoval viac ako tzv. kapitalisticky?

C # RedoTypa20
-
 40% ( 20 people voted )
+
2013-06-09 15:22:31 55e540b0
to C tebe som nic neadresoval, neviem kto si, tak sa neozývaj...svoju pripomienku som adresoval Conte di Savoyovi ale že si blb to možem prehlasit už teraz
Clanok nie je o socializme ani o lavici čo ty ani nevieš čo je...prosperuje komunistická Čína ktorá má svoju vlastnú závislú Centralnu banku a svoju menu. Prosperuje Bielorusko...a dalšie štáty čo sa snažia vymanit z de bilného kapitalistického úrokového a ziskového systému...Ty by si mi mohol zase povedat ktorý kapitalistický štát nie je zadĺžený a ktorý má vyrovnaný štátny rozpočet.

ale s de bilom ako ty nemienim stratit viac ako týchto pár sekund čo som venoval napísaniu tých viet

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 19 people voted )
+
2013-06-09 15:36:57 4df7e017
Ja som skôr špekuloval či to niekto nemal naplánované už predtým a nevykašlal sa na tie banky zámerne , ale prečo presne neviem , možno to tak bolo jednoduchšie , ak chceli riešiť nejaké problémy , lebo myslím že museli vedieť čo to spraví .

pitbul # VydoSaki35
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-09 16:03:04 d5d75cbf
Brano:
1. V Cine je ovela väsci kapitalizmus ako v USA a EU, netrpia sa tu odbory, neexistuje tu zakonnik prace v nasom zmysle, neexituje najnizsia mzda. Centralnu banku ma aj USA a EU a prave preto su v srackach. Velke a dlhotrvajuce krizy zacali az po zavedeni FEDu r. 1913, ak vies co to je.
A hovorit o prosperite v Bielorusku-tak to je fakt diagnoza. (Len ti pripomeniem ze pred ca rokom a nieco muselo B. zdevalovat menu o ca 50%).
To, ze staty su zadlzene NEEXISTUJUCIMI peniazmi nema s kapitalizmom absolutne nic spolocne, to je jednoducho megapodvod a snaha o ovladnutie ludstva cez financie, len ti pripomeniem Rotschildov vyrok dajte mi kontrolu nad statnymi financiami a robte si politiku aku chcete.
O tomto som tu uz x-krat pisal, nebudem sa opakovat, ani farar 2x nekaze. Inak pochybujem ze by si to dokazal pochopit, ficovolici chapu len to ked im niekto slubuje istoty-t.j. ze ked budu dobrymi psami tak im vsemohuci stat hodi nejaku tu kost do klietky.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 43% ( 20 people voted )
+
2013-06-09 16:32:00 55e540b0
Nízko hodnotený príspevok


doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 32% ( 18 people voted )
+
2013-06-09 17:09:18 55ede323
Nízko hodnotený príspevok


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 35% ( 7 people voted )
+
2013-06-09 17:39:01 55e540b0
ten clanok ma svoj zmisel a logiku, ktoru ti bohuzial postradas.Ulohou kapitalistickeho statu je presadzovat a chranit zaujmi najvecsich kapitalistov a nie drobnych zivnostnikov ako si naivne ludia predstavuju, preto v ziadnom kapitalistickom state nenajdes svoj idealisticky volny trh ale najdes to co si mudro poznamenal trh regulovany najvecsimi kap. spolocnostami a chraneny kap. statom.treba len dufat ze to casom pochopis ,zatial snivaj o volno trznych vstahoch.

kvak # QyhyRigu96
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-09 17:51:30 c3a873d1
Kvak:
-Ulohou kapitalistickeho statu je presadzovat a chranit zaujmi najvecsich kapitalistov a nie drobnych zivnostnikov...


To nie je kapitalisticky ale korporatne fasisticky stat (ku ktoremu smeruje cela socialisticka europa aj usa)
-v ziadnom kapitalistickom state nenajdes svoj idealisticky volny trh...
Preto je teraz megakriza na celom svete (t.j. prave preto ze neexistuje volny trh)
-ze to casom pochopis...
Myslim ze to chapem uplne presne, ovela viac ako socialisticki kecalkovia tu na fore ktori nadavaju na dnesny korporatne fasisticky stat neuvedomijuc si ze ten nema s volnym trhom nic spolocne a stale volia etatisticke strany ktore tento stat podporuju. Vzdavaju sa osobnej slobody a zodpovednosti za vlastny zivot a vlastnu zivotnu uroven pretoze sloboda je pre nich tarcha, bremeno ktore neunesu, potrebuju niekoho kto ich vedie (hoci aj na jatky) a obcas im hodi nejaku tu odrobinku ...Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 46% ( 18 people voted )
+
2013-06-09 18:29:06 55e540b0
Nízko hodnotený príspevok


doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 33% ( 20 people voted )
+
2013-06-09 19:11:16 55ede323
Tendečný článok, vyvberá si argumenty, ktoré mu vyhovujú a nikde ani raz nespomína a ani sa nepokúša vyvrátiť žiaden protiargument. Týmto sa stáva článok agitačným, snaží sa presvedčiť čitateľa o svojej pravde, nie vysvetliť mu fakty a skutočnosti. S viacerými bodmi čiastočne alebo úplne súhlasím, so závermi ale učite nie. Návrat k zaniknutému systému nepomôže, on totiž zanikol, lebo v ňom niečo nefungovalo. Čína sa tiež vydala cestou akéhosi mixu kapitalizmu a socializmu, podobná cesta, akurát s väčšou dávkou kapitalizmu, by mohla byť prijateľná pre západný svet. Ale ja nie som ekonóm, je to lne môj skromný názor. Vládnuci politici (bohužiaľ, väčšinou ani verejnosť) totiž vôbec nepočúvajú odborníkov na túto problematiku, ktorí ich upozorňovali na mnohé riziká, a navrhovali alternatívne kroky pri riešení rôznych problémov.
Miroslav # BeloDyvu82
-
 40% ( 15 people voted )
+
2013-06-09 19:55:52 93fbd124
roxor

Fiktivny volny trh, aj so svojimi fiktivnymi pravidlami, pocas celeho trvania kapitalizmu, nikdy, nikde, neexistoval a ani exitovat nikdy, nikde, nebude!

Samotna predstava volneho trhu, aj s jeho "schopnostou" samoregulacie, je asi taka realna, ako predstava spolocnosti bez kriminality, kde budu vsetcia k sebe dobri, budu sa cele dni len objimat, bozkavat sa a pomahat jeden druhemu...

Volny trh, je len slovne spojenie, vytvorene vyhradne za ucelom propagandy... Za ucelom obhajoby opravnenosti chorej myslienky kapitalizmu!!!


DEFINICIA:

"Voľný trh alebo slobodný trh je trhový systém, v ktorom sa všetky ekonomické rozhodnutia (vrátane určenia ceny, pohybu peňazí, tovarov a služieb) odohrávajú na základe slobodných dobrovoľných rozhodnutí zúčastnených strán (predávajúci a kupujúci) bez donucovacej sily."

vED TAKYMTO DRISTOM SA MOZE NADCHYNAT LEN NEJAKY PUBERTAK, KTOREMU UNIKA ELEMENTARNA LOGIKA REALITY!!!

Asi prave preto to nikdy, nikde, doteraz, takto ani nefungovalo, nie...?


V mojom slovniku, ekonomicky liberalizmus = ANARCHIA - bezohladna, nesputana svojvola a chaos...

Zastancovia ekonomickeho liberalizmu = pomylenci, samovrahovia, tazky alkoholici, narkomani a retardi...


Aby som ale konkretne odpovedal na tvoju otazku: "...menujte v súčasnosti jeden štát, ktorý podlieha pravidlám voľného trhu, krytej meny a nemá zásahy štátu a centrálnych bánk a kde je kríza...?"

Tazko sa dockas nazvu nejakeho statu, kedze takyto stat tu nie je, nikdy nebol a nikdy ani nebude...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 73% ( 20 people voted )
+
2013-06-09 20:39:06 3ab36aeb
Demokrati a demokracia,kapitalizmus,socializmus, sú illuminátsky vynalez na zotročenie gojímov ,teda vás!Marx bol len pešiak,Lenin zas platený chazarský agent klanov kde rodiny Rothschildovcov sú spolu bohatšie než celá svetová populácia! Majetok získali tým, že financovali zinscenované vojny, kde rovnako financovali obe strany konfliktu kde bezohľadných 5 synov baróna Rothschilda už začiatkom 19. storočia vytvorilo vtedy jedno celoeurópske finančné impérium tým, že zakladali zahraničné filiálky a zamerali sa predovšetkým na mimoriadne výnosné financovanie napoleonských aj všetkých nasledujúcich vojen. Ich postavenie "vládcov trhu" im čoskoro dovolilo rozoštvávať a vydierať jednotlivé bojujúce strany pre svoje vlastné záujmy. Do podrobností tu nebudeme zachádzať ,pretože sa možno o nich dočítať u Griffina a u iných spoľahlivých autorov !

Nemáte na výber za posledných 2-5 tisíc rokov vám ovládajú a zotročujú v rôznych okultných formách monetarskej mágie!V masmédiách ktoré sú infiltrovane známymi okultnými javmi kde ide o oslavujúce pojmy ako "Hmota, voda, oheň" "Zasväteným známe ako "Magické prvky" a iné sofistikované metódy ovládania mysle ktoré nehanebne ukazujú rôzne techniky ovládania mysle, kde sú ľudia mučení, i keď si to vôbec neuvedomujú. Až 90% súčasných masmédií majú mystické a okultné témy ,ktoré sú zamerané najme na deti ako ich chytiť a naočkovať v myšlienkovom školení ktoré pomaly formuje morálny úpadok našej spoločnosti.
illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 61% ( 31 people voted )
+
2013-06-09 20:58:57 b2285d66
To Conte di Savoya...

Kapitalizmus je dobry len vo svojej prvej faze. Ked maju vsetci relativne rovnake podmienky pre zaciatok. Neskor sa zakonine niektore firmy zmenia na megakorporacie (narastu) a potom to je len o tom ze vsetok majetok a vyrobne prostriedky, suroviny..atd.. sa presuvaju do ruk tych silnejsich hracov.

Presne ako vo vesmire cierna diera pohlcuje vsetko naokolo. Aby si nebol na omyle, tak ja neobhajujem socializmus. Ja len tvrdim ze ani kapitalizmus nedokaze dlhodobo zabezpecovat vsetkym blahobyt. V situacii ked megakorporacia vlastni radovo milion krat viacej majetku ako mala firmicka sa neda hovorit o volnom trhu.
A to treba spomenut aj korupciu poslancov ktori vyrabaju zakony ktore defakto ochranuju len velkych hracov trhu. Plus, predrazene statne zakazky ziskavaju tiez len velky hraci ktori pomastia niekomu vacky.

Urcite regulacie boli aj v USA a zrusili ich za Regana a dokoncili to za Clintona. Vysledkom bolo ze bankari a burzovy maniaci si robili co chceli a nakupovali a predavali toxicke derivaty. Samozrejme derivaty su len castou celej mozaiky..

bogy # CovoWejo77
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-06-09 21:07:30 bca7c6d3
Nízko hodnotený príspevok


doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 32% ( 21 people voted )
+
2013-06-09 22:51:10 55ede323
Nízko hodnotený príspevok


memory # XifiTasa15
-
 32% ( 15 people voted )
+
2013-06-10 09:19:11 d94b4972
Ani socializmus ani kapitalizmus. Obidva systemy su svojim sposobom zle. Ludstvo sa momentalne nachadza na krizovatke. Otazka znie: ktorym smerom sa ludstvo vyda? Vratime sa do starych kolaji, alebo vznikne nejaky novy spravodlivejsi system spolocenskeho zriadenia?
Lubo # GeheWimy63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-10 10:59:21 c3a85822
Servus bimetalicky roxorovy standard

Ale si si vybral priklad…

Do roku 1860, dominantnou ekonomickou aktivitou v US, bol obchod s otrokmi... Tymi styrmi milionmi cernochov, ktori volno-trhovo pracovali na bavlnikovych plantazach na juhu US... Ked sa v roku 1861 ujal uradu prezidenta Abraham Lincoln, na znak radosti, sa 11 statov odtrhlo od US a vytvorilo konfederaciu (South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee a North Carolina)… Lincoln-a to velmi potesilo a zacala sa obcianska vojna (1861 – 1865)…

Dan z osobneho prijmu bola v US zakonom zavedena v roku 1861 a v praxi uplatnovana od roku 1862, urad IRS vznikol v tom istom roku… Tu vojnu bolo treba nejako financovat… Bimetalicky standard, pouzivany od roku 1792, bol nahradeny zlatym standardom v roku 1873, zavedenim narodnej meny (zlaty standard v US “zomrel” v roku 1971)… FED zacal fungovat v roku 1914 (zriadeny v decembri 1913)…

A teraz sa urcite nasmejes, tebou spominany najvyssi hospodarsky rast v US, nastal prave medzi rokmi 1865 a 1913, teda presne v case druhej priemyselnej revolucie, kedy okrem roznych tariff, dani a dane z prijmu (poznamka: dan sa mimochodom v US musela platit aj z obchodu s otrokmi…), 3 vaznych financnych kriz, platil v US, okrem inych, “statno-nezasahovych”, aj antimonopolovy zakon z roku 1890…

Co sa tyka tych kriz, tak prva velka financna kriza v US bola v roku 1819, nasledovana kolapsom americkej ekonomiky a trvajuca do 1921, rok 1837, velka financna kriza sposobila recesiu, nasledovanu depresiou tvajucou do polovice 40-tych rokov 19 storocia, dalsia kriza v roku 1857, ako sucast prvej svetovej hospodarskej krizy – vysledok recesia, krachujuce banky, v roku 1873 financna kriza sposobila v US tazku depresiu, trvajucu do roku 1879, rok 1893, vazna ekonomicka depresia, podobna tej predchadzajucej, z roku 1879, rok 1907, krach na Wall Sreet (takmer 50%-ny pad burzy) – financna kriza – krachuju banky a firmy…

Tak kedy vlaste v US bolo to volno-trhove, prosperujuce, bezkrizove, bez statno-zasahove oneee, o ktorom hovoris…?

Pripajam obrazok americkeho, vladou neobmedzovaneho, prosperujuceho, bezkrizoveho volneho trhu… Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 60% ( 15 people voted )
+
2013-06-10 12:28:18 3ab36de0
Servus bimetalicky roxorovy standard

Ale si si vybral priklad…

Do roku 1860, dominantnou ekonomickou aktivitou v US, bol obchod s otrokmi... Tymi styrmi milionmi cernochov, ktori volno-trhovo pracovali na bavlnikovych plantazach na juhu US... Ked sa v roku 1861 ujal uradu prezidenta Abraham Lincoln, na znak radosti, sa 11 statov odtrhlo od US a vytvorilo konfederaciu (South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee a North Carolina)… Lincoln-a to velmi potesilo a zacala sa obcianska vojna (1861 – 1865)…

Dan z osobneho prijmu bola v US zakonom zavedena v roku 1861 a v praxi uplatnovana od roku 1862, urad IRS vznikol v tom istom roku… Tu vojnu bolo treba nejako financovat… Bimetalicky standard, pouzivany od roku 1792, bol nahradeny zlatym standardom v roku 1873, zavedenim narodnej meny (zlaty standard v US “zomrel” v roku 1971)… FED zacal fungovat v roku 1914 (zriadeny v decembri 1913)…

A teraz sa urcite nasmejes, tebou spominany najvyssi hospodarsky rast v US, nastal prave medzi rokmi 1865 a 1913, teda presne v case druhej priemyselnej revolucie, kedy okrem roznych tariff, dani a dane z prijmu (poznamka: dan sa mimochodom v US musela platit aj z obchodu s otrokmi…), 3 vaznych financnych kriz, platil v US, okrem inych, “statno-nezasahovych”, aj antimonopolovy zakon z roku 1890…

Co sa tyka tych kriz, tak prva velka financna kriza v US bola v roku 1819, nasledovana kolapsom americkej ekonomiky a trvajuca do 1921, rok 1837, velka financna kriza sposobila recesiu, nasledovanu depresiou tvajucou do polovice 40-tych rokov 19 storocia, dalsia kriza v roku 1857, ako sucast prvej svetovej hospodarskej krizy – vysledok recesia, krachujuce banky, v roku 1873 financna kriza sposobila v US tazku depresiu, trvajucu do roku 1879, rok 1893, vazna ekonomicka depresia, podobna tej predchadzajucej, z roku 1879, rok 1907, krach na Wall Sreet (takmer 50%-ny pad burzy) – financna kriza – krachuju banky a firmy…

Tak kedy vlaste v US bolo to volno-trhove, prosperujuce, bezkrizove, bez statno-zasahove oneee, o ktorom hovoris…?

Pripajam obrazok americkeho, vladou neobmedzovaneho, prosperujuceho, bezkrizoveho volneho trhu…
ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 62% ( 19 people voted )
+
2013-06-10 12:34:04 3ab36de0
Nízko hodnotený príspevok


doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 33% ( 20 people voted )
+
2013-06-10 20:13:10 55ede32e
koalicny cerveny roxor

Hned na uvod musim vyslovit rozhorcenie nad tym, ze si tu uverejnil fotku mojho syna. Nezelam si, aby si v buducnosti, do svojej zvratenej propagandy, zatahoval clenov mojej rodiny!

Na druhej strane, musim ta aj pochvalit... Z mojej "nahravky" na smec, si vyborne zasmecoval... Tym smecom si sice netrafil nielen ihrisko, ale dokonca ani tribunu, ale bola to bomba... V tvojom pripade zjavne nie je podstatne, kam ta lopta poleti, hlavne aby letela rychlo... A aj letela, uz ju pravdepodobne nikto ani nenajde...?

Dakujem tiez, ze si mi objasnil, ze v otrokaeskej spolocnosti neprofituju otroci... Uz dlho som mal to podozrenie...

Rovnako sa ti chcem podakovat, za nasvetlenie povodu cernosskych otrokov v US... Niekde na konspiracnej stranke som totiz cital, ze tych, do US zacali privazat, az po vyhlaseni nezavislosti a ze to cele vymyslel a zorganizoval Winnetou a ze preto ho vlastne, Loncoln-ov agent, Old Shatterhand aj zastrelil...

Skutocne ma pobavilo, ze v zaujme spochybnenia mojich argumentov, si sa ma rozhodol obvinit z toho, ze obhajujem historicke fakty... :DDDDDDD

Citujem: "...ale konštatovanie dejinných faktov, ktoré sa odohrali v tej či onej forme na všetkých kontinentoch, ktoré ty v skutočnosti obhajuješ aj dnes..."

Ano, priznavam sa, rovnako dnes, ako aj v minulosti, cerpam vyhradne z historickych faktov... (mea culpa) Ba co viac, som presvedceny, ze tak budem postupovat aj v buducnosti... Ignorovanie historickych faktov, mi nejako nedava zmysel, vies...?

Zarazilo ma, ako sa ti podarilo dat do suvislosti, suche vymenovanie historickych faktov, so socializmom...? Mavas aj ine vidiny...? Napis mi o nich...

Cital som vsak dalej a nahle mi bolo vsetko jasne... Ty jednoducho len rad pises! Nezalezi ti az tak na tom, aby si sa drzal konkretnych faktov, ci uz konkretnych cisel, udalosti, alebo datumov, nie je pre teba podstatne vidiet skutocne suvislosti, dokonca ta nezaujime ani to, ze svojim prispevkom absolutne neodpovedas na otazku, na ktoru zdanlivo reagujes, ba dokonca nim detailne popieras svoje vlastne predchadzajuce prehlasenia, ty jednoducho len citis potrebu pisat...

Mas na to samozrejme pravo a svojim sposobom je to aj zabavne citat...

Kedze pises len preto, aby si pisal, logicky, nemozes si pamatat, co si uz vlastne napisal...? Preto si dovolim, ti laskavo pripomenut, o com vlastne "dikutujeme"...?


Najprv si napisal:
"Takže otázka platí, menujte v súčasnosti jeden štát, ktorý podlieha pravidlám voľného trhu, krytej meny a nemá zásahy štátu a centrálnych bánk a kde je kríza o ktorej tu mumlá autor tohto nezmyslu vydávaného za článok."

Potom si si sam odpovedal:
"Tým príkladom boli USA v časoch bimetalického štandardu, pred zavedením FEDu a IRS. Neexistovala tam daň z príjmu, bol tam zaznamenaný najvyšší hospodársky rast ako aj rast strednej triedy, Ty mamľas pochádzajúci z opice." (POZNAMKA: Ten mamlas pochadzajuci z opice, to som ja.)

Ja som ti vo svojom predchadzajucom prispevku jemne naznacil, ze taras nezmysly...

A ty si na to "vecne" zareagoval, citujem:
"potomok primáta, oplodneného roxorom... dobrovoľný užitočný idiot(fanatik, nesvojprávny posera)... inštitucionálny parazit... roxorová op1ca... ty op1čí magor... op1čiak... ty primát... Ty socialistická kreatúra... ožran-gutan..." A to vsetko si obalil do sekvencie mnohych slov, ktorymi si uplne poprel svoje vlastne predchadzajuce vyhlasenie...???

Nerozumiem...? Ak sa chces hadat sam so sebou a popierat vlastne tvrdenia, preco citis potrebu to robit na nejakom fore a neuspokojis sa s ustranim vlastnej klietky, alebo kde ta to na tej psychiatrii drzia...??? Nechces mi hadam tvrdit, ze este nie si hospitalizovany a lieceny...???


P.S.: Ale syna mam pekneho, nie...? Na tej fotke mal vtedy jeden rok...


Aby si si ale nemyslel, ja mam tiez fotky clenov tvojej rodiny... Pripajam fotku tvojich bratov, dvojciat...
ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 66% ( 19 people voted )
+
2013-06-11 01:24:25 3ab36488
orangutan - dobre si mu nalozil, cital som vasu diskusiu komplet a ten idiot tu splietal v tom rauši same hluposti. on by si ani nemal hovorit doktro koalicnik cerveny hranol ale pacient koalicnik cerveny hranol
karamba # WemuTovu91
-
 62% ( 11 people voted )
+
2013-06-11 02:31:51 b229d1af
primát-roxorový s úbohovou analýzou a detukciou,
pre člena tvojej rodiny(hoci nevlastného, pretože nech je akokoľvek, na šipanza sa ako orangutan len ťažko zmôžeš, ešte ťažšie na rozlišovanie ľudí a už vôbec nie ich systémov) to mohla byť nanajvýš tak pocta, ale vzhľadom na tvoje vývojové štádium a druhové zaradenie je pochopiteľné, že tvoje hemisféry to nie sú schopné vyhodnotiť.

Tvoja pochvala(ako ironizujúci pokus o skrytie blbosti čo si pouvádzal ako „fakty“ vyššie, je to o.k., vcelku predvídateľné) je pre mňa predmetná asi ako banánová šupka v tvojej klietke. K tým otrokom len toľko, že sa jednalo o globálny proces a nie nejaké US špecifikum, takže vyhodnocuj kontext, alebo sa skús poradiť s inou čeľaďou(vyvinutejšou). Lincoln to využil(zneužil) na vojnu(občiansku), v prvom rade a to bola pointa. A ako bodku k tomuto bodu dodávam, že industrializácia by sa o ukončenie plantážového otroctva postarala tak či tak. Takže americké dejiny, ako aj dejiny otroctva môžeš skutočne riešiť len v rámci svojej mentálnej džungle. Alebo ako si písal miestnemu súdruhovi-kolegovi: "Len píš, čím viac píšeš, tým viac sa zahrabávaš". Aj tu sa snažíš o tu istú taktiku, ale dvakrát povedaný vtip, nie je vtip a navyše teraz s ním vysmievaš(zahrabávaš) skôr seba.

Čerpáš z historických faktov do tej miery, že ich dezinterpretáciou si vysmial vlastnú argumentáciu(nechápavosť a neznalosť tebou uvádzaného) a vecnú rovinu v obhajovaní centrálneho riadenia v zmysle socializmu-fašizmu. Presne tento štýl centralizácie a korporatokracie v zmysle etatickom a merkanilistickom(typické tak pre korporátny model ako aj socialistický) používaš ako kritiku kapitalizmu. Roky a krízy, ktoré menuješ, sú presne tým, čo tvoja búdka nebola schopná vyhodnotiť ako výkop mimo vlastného dvorca, resp. vlastenca. Pretože tieto štátne zásahy a privilégia v prospech vybraných korporácii a záujmových skupín vytvorili následné šírenie úverovej expanzie a následných krachov bánk a nesprávnych ohodnotení trhov(nič vám to nepripomína, súdruhovia?). Na druhej strane, ti pri tvojej "genialite" nerobí problém, obhajovať rovnakú sprostosť v socialistickom šate. Zároveň nemáš ani najmenší problém s tým, že to čo chváliš na tomto článku a vo svojich etatických predstavách, pričom sa to deje už dnes a dialo sa od vzniku EÚ a ECB, v prípade vzniku SSŠ(slov. soc. štátu) by sa dialo to isté a s tými istými následkami, ktoré sa ako nákaza(pritom len logický následok) šíria do celej EÚ, zvlášť eurozóny a jej južných častí, tam chceli tiež len to, čo ty. Takže, ak by tu mal byť niekto hospitalizovaný, tak je zázrak, ak si ešte nebol. Pretože v skutočnosti sa na základe uvedeného hádaš a zároveň usvedčuješ z nepochopenia a protirečenia ty sám(ak už sa chceš baviť o nezmysloch a tu ti skôr odporúčam použiť namiesto klávesnice zrkadlo). Bimetalický štandard, hoci s chybou(pri stanovení pomeru ceny medzi Ag a Au, toto má určovať trh, nie štát), ako uvádzam hneď na začiatku svojho príspevku vyššie, mal zabrániť týmto chybám a disproporciám vytváraných štátnymi zásahmi v podobe úverovej expanzie vyvoleným korporáciam a rozdielnym podmienkam vytvárania úverových politík, kde si boli banky na základe Lincolnovej korupčnej politiky rovné a rovnejšie. Federálna daň z príjmu neexistovala a bola zavedená až centralistom Lincolnom na financovanie obč. vojny(zavedená v 1861, zrušená až v 1872). Potom tam bolo ešte niekoľko pokusov o jej opätovné zavedenie, pričom v roku 1895 bola väčšia časť z týchto daní vyhlásená za neústavnú a zrušená. Zrušiť tieto praktiky sa pokúšal vyššie spomínaný Andrew Jackson, známy svojim výrokom na smrteľnej posteli:"I killed the Bank". Lincoln ich oživoval a definitívne boli zavedené vznikom FEDu a IRS(v 1913tom ratifikáciou 16. dodatku americkej ústavy),čo je zároveň odpoveď na moju otázku ktorú som položil vyššie, kto dnešný keynesiánsky marazmus diriguje. Takže kto tu tára nezmysly, netreba príliš vysvetľovať, nato bude stačiť ak ešte dodám, že tento centrálne riadený systém vďaka FEDu(finančné korporácie-banky, ktoré ho riadia, zároveň najväčší aktéri na wallstreet a súčasných káuz+zapredanci z kongresu), korporáciám, systému frakčných rezerv a podvodných derivátov spôsobil to, že od roku 1913(schválenie) resp. 1914(začiatok fungovania v praxi) dolár devalvoval o 95%. Takže toto je výsledok centrálne riadených ekonomík, op1čí súdruh. A preto tvrdím, že nevymenuješ ani ty ani nikto iný kapitalistickú krajinu, ktorá má tieto súčasné problémy a zároveň nie je centrálne riadená. A takisto ti dávam ďalší rébus, súdruh centralista, ktorá nekrytá a centrálne riadená mena neprešla menovou reformou(viď Argentínu, Venezuelu, Mexiko, Japonsko so súčasnou ABEnomikou a jej zdvojnásovaním menovej bázy za necelé dva roky, FED QE-nekonečno atď. atď.) a ostala historický zachovaná a nepoškodená(nedevalvovaná) do dnes? Čím viac pôjdeš dozadu, tým viac sa budeš zahrabávať, ale stačí ostať aj pri dnešku, príkladov je neúrekom.

Červený hranol-je súdruh fiko, takže vzhľadom na tvoju systémovú politickú a ekonomickú inklináciu to môže byť skôr Tvoj člen rodiny resp. krvná skupina.
Veľký Mufti alias doktor mal tiež podobné aberácie, aké sa prejavujú aj u Teba, no a súdruh koaličník bol známy štýlom korporátneho fašizmu, ktorý používal Abko Lincolnovie, ktorého si si tiež vybral ako príklad do svojho orangutánskeho príspevku, takže tieto prívlastky na svoju adresu si dávaš sám, ja som ich len pomenoval.. No a môj nick mal v tejto kombinácii poukázať na týchto troch kriplov a devastátorov slovenskej ekonomiky a politiky, čo ale búdky nevyhodnotili a nakoniec mňa oslovujete súdruh a roxor. Socializmus si prajete vy a Roxor vyzýva na revolúciu, krvavú(žeby červenú, v jeho prípade skôr červeno hnedú), vidíš súdruh, aspoň niečo máte spoločné, páni socialisti, už či národní, či medzinárodní. Ja som zástancom ústavy SR a jej vylepšovaní v prospech ekonomickej a politickej decentralizácie, takže čisté antagonizmy v rámci vašich oslovení, ale u primátov a súdruhov ma to v žiadnom prípade neprekvapuje, naopak. Apropo, k vaším protirečeniam, čo tu na tejto stránke kvákate a čo v skutočnosti spôsobujete, súdruhovia:http://www.hlavnesprav
y.sk/r-fico-slovensko-nema-inu-sancu-ako-suhlasit-
s-hlbsou-integraciou-v-ramci-eu/89925/


P.S.: fotečku máte zaujímavú (hoci na môj vkus kapánek zdegenerovanú), len ten váš šovinizmus mi trošku prekáža. Do partie Vám chýba už len súdružka Monika Fľasková B.

doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 40% ( 20 people voted )
+
2013-06-11 07:29:35 55ede320
Nízko hodnotený príspevok


doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 39% ( 18 people voted )
+
2013-06-11 07:45:05 55ede320
bohuzial musim konstatovat,ze karamba ma uplnu pravdu si idiot a je az prekvapujuce kolko neuveritelnych hluposti si dokazal pospajat do kopi.

kvak # QyhyRigu96
-
 57% ( 11 people voted )
+
2013-06-11 08:15:45 c3a873d1
aká nadvýroba?...kapitalitická konkurencia len dokazuje to, že na všetko stačí jedna firma, ktorá všetkých ostatných vytlačí z trhu...už teraz mnohý nepotrebný podnikatelia a živnostníci potrebujú na svoju "ochranu" socialistické zákony a vyrábajú zbytočnú nadvýrobu...treba dať väčší priestor konkurencii a za pár rokov nemáme ani jedného slovenského podnikateľa...to je kapitalistické!!!

tibir # TigaSebu46
-
 47% ( 9 people voted )
+
2013-06-11 08:31:28 5b941458
No vidíš kvakino, ja musím pre zmenu zdôrazniť, že až na jednu trefnú poznámku v predchádzajúcej téme, si sa v tejto ekonomickej odprezentoval ako "analytik" neschopný rozlíšiť dva diametrálne odlišné ek. modely, ktoré si vzájomne zamieňaš, ako ti bolo vysvetlené od conte-ho a tento ďalší komentár len zase ukazuje, že ako stádový člen fanklubu zanietených socialistov tvrdíš o spájaní hlúpostí o ktorých si doteraz nemal ani šajn(zvlášť o konkrétnych udalostiach a ich súvislostiach, o tom nepochybujem...) a v prípade hlúpostí predsa nie je problém to vyvrátiť, ak vieš, že sú to hlúposti a vieš to aj patrične dokázať alebo vysvetliť. Hlúposťou je tvrdiť niečo bez povedomia o danej veci a idiociou, uzatvárať, ako si to spravil ty.

tibir: neviem o akej nadvýrobe diskutuješ, ale čo sa týka nadvýroby, tak tá ma za cieľ niekoľko vecí a to napr., že tlačí ceny tovarov alebo služieb nadol, podnikatelia ktorí niesu schopní vyrovnať sa cenou a kvalitou tomuto stavu odchádzajú z trhu s dlhým nosom a kým trh (zákazník) neurčí svojim zvýšeným záujmom(dopytom) vyššiu cenu, zákazník má výhodu ťažiť z takého trhu väčším výberom a z nižších cien .Myslím, že nič zložité na pochopenie. Problém nastáva ak napríklad štát (vláda) začne určovať víťazov(zvýhodňovaných) a porazených(diskriminovaných) na tomto trhu stimulmi z verejných peňazí, čo neznamená nič iné, ako vytváranie schodkov vo verejných financiách, disproporcie na trhu, kde neurčuješ ty a ostatní zákazníci, čo sa bude vyrábať a kupovať, ale takouto skrytou a deštruktívnou formou štát a následné vyťahovanie týchto schodkov z vrecák daňových poplatníkov zvýšenými daňami a odvodmi. Ak toto spraví dokonca na dlh voči štátnemu rozpočtu, tak zaťažuje peňaženky a znižuje takto spotrebu(kúpyschopnosť) obyčajných ľudí do budúcna. Vtedy firmy niesu schopné prežívať a ľudia strácajú schopnosť zarábať a míňať, takto sa dáva priestor braku z vonku a vytesňuje konkurenciu zvlášť tú našu, ktorá nielen vyrába, zamestnáva, ale tu platí aj dane a odvody. Takto potom vláde neostáva nič iné, len dvíhať dane a odvody(tým čo ešte prežili v podnikaní a zamestaní), sľubovať voličom istoty a dúfať, že to čo najdlhšie nepochopia. Vtedy vzniká len jedna firma, ktorú tu spomínaš, nízka kvalita, vysoké ceny, nezamestnanosť, nedostatok tovarov a čierny trh(podpultový predaj).
Mimochodom, hláška autora tohoto pamfletu, že Sýria je kapitalistická, je záverečným bonmotom, ktorý si dajte zarámovať, pluskári tohoto výtvoru. Admin, toto je "perla" tohto webu.

doktor-koalicnik-cerveny hranol # GepaSomo88
-
 46% ( 16 people voted )
+
2013-06-11 11:07:37 55ede320
dokocehr...tie vzťahy čo opisuješ sú zložité a dnešná doba ich také nepotrebuje...sú brzdou rozvoja, pretože
aj v dnešnej kapitalistickej konkurenčnej dobe víťazí jednoduchosť...čo je odpadlícke, nech odpadne...koľko úsilia, byrokracie, penazí stojí štát starať sa o neschopných podnikateľov...máme ich tu mraky...(hotový socializmus)...keď ľudia chceli kapitalizmus, tak nech západné veľkofirmy preválcujú...Slovensko sa oplotiť nedá, aby sa zabránilo konkurencii a aby si tu niektorý podnikali ako na svojom "políčku"

tibir # TigaSebu46
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 12:46:39 5b941458

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Socialisticky živořit nebo svobodně žít?


Socialisticky živořit nebo svobodně žít?
Za komunistů byl život jednoduchý, nekomplikovaný, předem narýsovaný usnesením sjezdu KSČ. Všichni měli práci, jistoty, šťastnou budoucnost. Každý pracoval podle svých schopnost...
Francie plánovala teroristický útok pod falešnou vlajkou v Británii
Teroristé v Sýrii spáchali další masakr v Hamá
Vedecký konsenzus revisited

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1174 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage