Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (4/4)


Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (4/4)

Čtvrtý a poslední díl o cestě od kapitalismu ke kapitalismu (socialistickou zkratkou přes úpadek). Poté, co liberálové umožnili Švédsku zbavit se bídy a vyšvihnout se mezi nejbohatší státy světa, vlády se zmocnili sladkými sliby socialisté. Socialistické Švédsko začalo rozdávat z cizího, tak, jak už to vždy všichni socialisté dělají, až dosáhli hospodářského propadu. Poté si na krátko na liberalismus vzpomněli, aby se hned potom k němu opět obrátili zády a v budování (multikulturního) socialismu pokračovali o to usilovněji. Komu neníRady, tomu není Vzájemné Hospodářské Pomoci.

Co udělali sociální demokraté

svedsko-kolaz.jpg (11,902 kiB)

Švédsko — koláž

Nejsilnějším novým uskupením se však stali socialisté, ale je zajímavé, že toto uskupení bylo postaveno na platformě volného trhu. Sociálně-demokratická strana byla založena v roce 1889 a jedno z jejích hesel bylo "Stop nenasytným clům!". Strana vytýkala, že elita prostřednictvím vlády ničí sociální rovnost tím, že pomáhá firmám a farmářům a dělnická vrstva by se neměla spokojit pouze s čekáním na plody ekonomického růstu. Dělníci by také měli od vlády požadovat výhody.

Různé zájmy různých skupin v konečném důsledku udržely liberální systém při životě. Konzervativci a sociální liberálové bojovali za soukromé vlastnictví a fiskální disciplínu a spolupodíleli se na záchraně Švédska před socialismem.

Když sociální demokraté v roce 1932 získali moc, velmi rychle se vzdali svých plánů na zestátnění soukromých podniků. Jejich vedení se domnívalo, že růst produktivity byl klíčový pro financování programů reforem a sami byli udiveni schopnostmi liberální ekonomiky. Byli také silně ovlivněni generací nezávislých liberálních ekonomů jako Gustaf Cassel a Eli Heckscher, kteří uznávali Anderse Chydeniuse. Je docela zajímavé, že několik prominentních sociálních demokratů, se řadilo mezi nejkonzistentnější ekonomické liberály a zastánce volného trhu v celém Švédsku.

Švédsko se na rozdíl od jiných zemí stále nechtělo vzdát volného obchodu, který byl důležitý pro malou ekonomiku závislou od importu a exportu zároveň. Sociální demokraté ani odbory se nesnažili zabránit přirozenému odchodu starých odvětví jako zemědělství, přeprava a oděvnictví, pokud to mělo znamenat vytvoření nových pracovních míst jinde.

Spokojili se s prosazováním opatrnější politiky, zachovali volný trh, který tvořil bohatství, nechali volný průběh procesu kreativní destrukce, a až následně (re)distribuovali (rostoucí) bohatství. Věděli, že pokud se z nich stane strana třídního boje, moc ve Švédsku ztratí.Namísto toho vytvořili systém sociálního zabezpečení s důchody, nemocenskými dávkami, mateřskou dovolenou a dávkami v nezaměstnanosti, jejichž největšími příjemci byli lidé s vyššími příjmy.Výška většiny dávek totiž závisela na výši příspěvků placených do systému, takže bohatá střední vrstva měla zájem tento systém zachovat.

Byly přijaty regulace, které nahrávaly velkým firmám — například se zavedla pravidla pro pracovní trh a výjimky z těchto pravidel si mohly firmy uplatnit pouze tehdy, pokud s nimi souhlasily i odbory, což se také často dělo, pokud se jednalo o největší firmy zaměřené na export.

Díky kolektivním vyjednáváním došlo k vyrovnávání mezd mezi velkými moderními exportními firmami a menšími méně produktivními firmami, což přesunulo relativně břemeno více na malé firmy. Zvyšování daní se orientovalo zejména na spotřebu (regresivní zdanění), což minimalizovalo negativní vliv na produkci.

Všechno tedy začalo opatrně. V roce 1950 bylo Švédsko jednou z nejbohatších zemí na světě. Celkové daňové zatížení stále představovalo pouze 19 % HDP — méně než v USA a jiných evropských zemích. Do roku 1965 toto zatížení nepřesáhlo 30 % HDP. Švédsko bylo otevřenou ekonomikou s malou vládou, což přineslo úžasné výsledky, a to i s pomocí historie, protože země se vyhnula oběma světovým válkám.

Ekonom Johan Myhrman ve své knize "Historie ekonomických politik ve Švédsku" tvrdí, že navzdory bujení státního aparátu, tyto politiky pokračovaly:

V tomto období (1950 70) mělo Švédsko liberální obchodní politiku, konkrétně nízká cla a shovívavý přístup k podnikání, a to například v oblasti daňové politiky, která povolovala velmi štědré odčitatelné položky pro investice.

odznak-svedsko.png (30,820 kiB)

Ano, Švédsko má dnes jinou reputaci. Ale změna přišla až později. V 70. letech, kdy byla státní kasa plná peněz od velkých firem a hlavy plné nápadů inspirovaných západním světem, který se posouval doleva, začali sociální demokraté rozšiřovat sociální programy a regulovat trh práce. Veřejné výdaje se mezi lety 1960 a 1980 zdvojnásobily, když vzrostly z 31 % na 60 % HDP, což provázelo i zvyšování daní.

Sociální demokraté chvíli mohli cestovat po světě a mluvit o tom, jak se jim podařilo mít i silný stát i vysoké příjmy zároveň — ale jen chvíli, neboť toto byl zároveň moment, kdy se celý model začal rozpadat.

Průměrné tempo růstu se snížilo o polovinu na 2 % v 70. letech, pokleslo i v 80. letech, a to jsme ještě před velkou krizí v 90. letech. Měna musela být devalvována 5krát (celkem o 45 %), aby si průmysl zachoval konkurenceschopnost. V roce 1990, rok před vážnou ekonomickou krizí ve Švédsku, se počet pracovních míst v soukromém sektoru propadl na úroveň roku 1950, avšak veřejný sektor se ve stejném období rozšířil o více než 1 milion zaměstnanců.

Zatímco vědomostní ekonomika a ekonomika služeb vyžadovala zejména investice do lidského kapitálu, vysoké daně z příjmu odrazovaly lidi investovat do svého vzdělání a dovedností. Štědré sociální dávky pro lidi bez práce nahlodávaly pracovní etiku a země, která má jednu z nejzdravějších populací na světě, se zařadila mezi země, v nichž jsou lidé "nemocní" nejčastěji.

Spojenectví mezi silným státem, velkým byznysem a odbory udělalo Švédsko méně flexibilní. Ve významných průmyslových odvětvích se nadále investovalo, ale jen tam, kde se nevyžadovalo mnoho inovací. Po této změně se systém dostal do potíží, přičemž nedostatek malých a středních podniků znamenal vážný problém. Podniky, které již existovaly, nerostly, i vinou vyšších rizik anákladům regulací, které bránily propouštění pracovníků.

Nejvýznamnější švédské firmy jsou stále ty, které vznikly během laissez-faire období před první světovou válkou. V roce 2000, jen jedna z 50 největších firem vznikla po roce 1970, zatímco služby, jako vzdělávání a zdravotní péče, které se mohly stát tahounem soukromého sektoru, bylymonopolizovány a financovány vládou.

Zatímco v USA mezi lety 1975 a 2000, narostl příjem na hlavu o 72 % a v západní Evropě o 64 %, švédský příjem vzrostl pouze o 43 %. V roce 1970 bylo Švédsko čtvrtou nejbohatší zemí OECD v kategorii příjem na hlavu. Do roku 2000 spadlo Švédsko na 14. místo.

Sociálně-demokratický ministr financí Bosse Ringholm to v roce 2002 vysvětloval takto: Pokud by mělo Švédsko stejné tempo růstu jako průměr OECD od roku 1970, naše bohatství by výrazně vzrostlo, přičemž by šlo o ekvivalent nárůstu příjmů domácnosti o 20 000 SEK [2 700 USD, 65 380 CZK] měsíčně.

Epilog

Nebyly to socialistické politiky, které přivedly Švédsko mezi nejbohatší země světa. Švédsko bohatlo v období, kdy mělo jednu z nejotevřenějších a nejsvobodnějších ekonomik světa, daně mělo nižší než v USA, a ve většině západních zemí. Sociální demokraté většinu těchto pro-tržních politik neměnili až do 70. let 20. století, kdy přišli k závěru, že kvalitní švédské ekonomické základy — jako nevídané bohatství, silná pracovní etika, vzdělaná pracovní síla, prvotřídní exportní průmysl a relativně fungující byrokracie — jsou tak spolehlivé, že si na nich vláda může dovolit postavit štědrý sociální stát pomocí vyšších daní a vyšších výdajů.

Jenže nemohla. Tedy ne zdarma. Sociální stát začal totiž nahlodávat základy, které držely celý model pohromadě. A ze čtvrté nejbohatší země se během tří dekád stala až 14. nejbohatší země.

sweden-eye.jpg (9,501 kiB)

Čestné modré nordické oči

Poměry v této malé nordické zemi se od té doby trochu zlepšily. V 90. letech se ve Švédsku prosadily další důležité reformy, v reakci na pomalé tempo růstu a těžkou krizi v bankovním sektoru. Sociální demokraté a středo-pravé strany se zasadili o snížení mezních daňových sazeb; došlo k deregulaciv sektoru financí, energetiky, telekomunikací a médií; centrální banka získala nezávislost; důchodový systém byl částečně reformován osobními penzijními účty[1]; soukromý kapitál se dostal do sektoru zdravotní péče a péče o starší; a zavedl se také systém poukázek na vzdělávání. Za posledních několik let švédská vláda výrazně snížila daně z 52 % na 44 % HDP a zrušila daně darovací, dědické, daně z bohatství a bydlení.

Švédsko znovu oživilo své exporty, vytvořilo nová pracovní místa v soukromém sektoru a zažilo lepší ekonomický rozvoj, než jiné kouty Evropy. Švédsko zvládá zápas s finanční krizí mnohem lépe než většina jiných zemí a veřejný dluh je na úrovni 30 % HDP. Ale to je již jiný příběh — i když ne zcela, neboť současná švédská liberalizace a její obhájci byli často inspirováni historií švédského individualismu, reformami před 150 lety a nevídanou prosperitou, která byla toho důsledkem.

Socha Larse Johana Hierty byla vztyčena v centru Stockholmu a sociálně-demokratický mluvčí parlamentu prohlásil Anderse Chydeniuse za jednoho z největších průkopníků švédského parlamentarismu. V kanceláři (už bývalého, pozn. překladatele) ministra financí Anderse Borga visí na zdi portrét Gripenstedta a Chydeniuse, kteří jsou podle slov Borga otcové švédské prosperity.

Pokud bude Švédsko pokračovat v liberalizaci, posune se "zpět do budoucnosti". Tato budoucnost a tento odkaz je švédskou lekcí pro celý svět. Anders Chydenius před skoro 250 lety ve své vítězné eseji, která odstartovala švédský liberalismus, napsal: "To, co se dnes zatracuje, budoucí pokolení zvednou, a to, co se dnes nazývá troufalostí, bude uznávané ve jménu pravdy."

Jenže české socialistické tažení má holý zadek a jeho proponenti nejsou schopni elementárních ekonomických úvah. Když žvaní o švédském modelu, nemluví o švédském liberalismu, ale o švédském socialismu. Znají jen socialistickou ideologii.Author: sv # WahaDelo43
Európa2015-09-091
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Podarilo sa autorovi..sv43..podať pomerne "slušnú reklamu" liberalizmu ako takému. Viacero vplyvov je za hospodárskym "zázrakom" Švedska../niektoré som už spomínal/ / akrem istých liberálnych "zásahov" . A pokiaľ si mýslí --autor-- že posledná veta /"Znají jen socialistickou ideologií"/ je správna a pravdivá...tak ..je to hluboký omyl..jak mluvil ich Český V. Klaus.../ /Ešte aj my v dedinskej krčmičke čosi aj iné vieme /
Klopi # HavaMeje90
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-09-11 15:45:39 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
št   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Evropa a neskutečné japonské řešení


Evropa a neskutečné japonské řešení
Již nejednou jsem se zmínil a příslušnými fakty, statistikami potvrzoval, že ta naše západní civilizace, výsledek úsilí dvou tisíciletí, má už hodně na kahánku. Destruktivní ...
Po zhlédnutí tohoto videa už nikdy nebudete chtít jíst humry
Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1
Prečo byrokracia u nás prekvitá, keď všetci proti nej bojujú

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0248 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made