Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Súčasná kríza je krízou komunizmu


Súčasná kríza je krízou komunizmu

Neustálym procesom inflácie vie vláda zhabať, tajne a nepozorovane, dôležitú časť bohatstva svojich občanov.

John Maynard Keynes, jeden z hlavných mainstreamových ekonómov

Centrálne banky v Amerike, Európe a Japonsku rozbiehajú ďalšie intenzívne kolo peňazokazectva, pred ktorým som varoval v mojich predošlých článkoch. Hodnotu existujúcich peňazí idú opäť ničiť prílevom ďalších, ničím nekrytých papierikov a čísiel v počítači. Žijeme v kapitalizme a voľnom trhu, keď hodnotu našich úspor neurčujeme my sami, ale zopár ujov držiacich páky centrálneho peňažného systému? Pozrime sa zbližša na to, v akom systéme vlastne žijeme.

V roku 1851 denník New York Herald Tribune zamestnával ako londýnskeho dopisovateľa obskúrneho novinára s menom Karl Marx. Traduje sa že Marx, kompletne zruinovaný, s chorou a podvýživenou rodinou, sa neustále dožadoval zvýšenia svojho platu.

Jeho žiadosti však neboli vyslyšané a tak ukončil spoluprácu s novinami a poobzeral sa po novom zdroji príjmov a slávy, ktorému sa naplno venoval. Jeho činnosť nám zanechala semená leninizmu, stalinizmu, revolúcie a studenej vojny.

Keby sa len tieto kapitalistické noviny správali k Marxovi prívetivejšie, keby len zostal ich spolupracovníkom, dejiny sa mohli uberať iným smerom. Dúfam, že všetci vydavatelia to budú mať na pamäti, keď nabudúce dostanú ubiedenú žiadosť o drobné zvýšenie pláce od podivného novinára.

John Fidzgerald Kennedy, bonmot na mýtus o Marxovom prerode, z prejavu Prezident a tlač(skrátené)

Vždy a znova sa nestačím diviť, keď vidím vášnivú debatu v rámcoch určených Marxom, Keynesom a inými velikánmi súčasnej takzvanej mainstreamovej ekonómie.

Príde mi to, akoby sa niekto hral na pieskovisku a zistenia z týchto hrátok potom s plnou vážnosťou aplikoval na celé sídlisko. Prečo sa celá debata netočí okolo reality, ale okolo umelo skonštruovaných východísk? Prečo namiesto toho, ako zlepšiť vymáhateľnosť práva, znížiť záťaž a zasahovanie štátu do ekonomiky, sa debata neustále točí okolo toho, akým spôsobom niekoho násilne obrať a rozdeliť si jeho prostriedky? Inak povedané, prečo sa o komunistických praktikách diskutuje ako o serióznej "vede" o spravovaní hospodárstva a štátu?

Centrálne banky majú umelý monopol a manipulujú sadzbami a objemami vydávaných peňazí podľa svojho rozhodnutia. Týmto hlboko ovplyvňujú smerovanie zvyšnej ekonomiky. Ešte aj ‘majster prerozdeľovač‘ Keynes si všimol, že jeho politika stimulácie ekonomiky novo natlačenými peniazmi je konfiškácia majetku občanov.

Ak chcete spoznať dnešný ekonomický systém, osobitne čo sa týka vydávania peňazí, otvorte si spisy komunistických revolucionárov. Schválne, pátrajme, kde sa vyskytuje myšlienka zavedenia centrálnej banky, ktorá je hlavnou príčinou inflácie (t.j. konfiškácie majetku občanov). Je to komunistická požiadavka, alebo s tým prišiel niekto rozumný?

Komunistický revolucionár Uljanov, známejší ako Lenin, povedal:

Ustanovenie centrálnej banky je 90% úspechu zavedenia komunizmu.

Lenin pritom mal s bankami skúsenosti, keďže bežne organizoval bankové lúpeže. V roku 1907, spolu s Džugašvilim (známejším ako Stalin) a ďalšími bolševikmi, zorganizovali svoj najväčší bankový lup v dnešnom Tbilisi (vtedy Tiflis) v Gruzínsku. Pri prepadnutí bankového dostavníka zavraždili 40 ľudí a ďalších zranili. Lenin sa po tejto akcii musel vyhýbať väzeniu. Zistil na vlastnej koži, že lúpiť v malej miere je rizikové a neefektívne. Ak sa to robí vo veľkom centrálnou bankou a znárodňovaním, tak nielenže nehrozí väzenie, ale masy vás ešte pokladajú za hrdinu a oslavujú vás. Kritikov, naopak, strčíte do väzenia vy.

Pozrime sa na ešte starší prameň, Manifest komunistickej strany: Zavedenie národnej (= centrálnej) banky je piata z desiatich požiadaviek tohto pamfletu! Áno, súčasný globálny systém vydávania peňazí je splnená komunistická požiadavka.

Vidíme v dnešnom svete splnené ďalšie hlavné komunistické požiadavky?

1. Vyvlastnenie pozemkového vlastníctva a použitie pozemkovej renty na štátne výdavky.

Nuž, úplne to neprešlo, ale dane z vlastnenia pozemkov sú takmer všade a väčšinou vysoké.

2. Vysoká progresívna daň.

Väčšinou nadmieru splnené.

3. Zrušenie dedičského práva.

Väčšinou je daň z dedičstva značná a štát tak konfiškuje cudzí majetok.

Takto môžeme ísť bod po bode a zistíme, že požiadavky komunistov boli na západe naplnené do hojnej miery. Keď si však otvoríte mainstreamové médiá, tie neustále hovoria o kríze voľného trhu a kapitalizmu.

Nie je tomu tak, systém krachuje tým viac, čím je viac zaplienený komunistickými opatreniami! Prerozdeľovaním sa totižto bohatstvo nezvyšuje, naopak, pri tomto procese sa vždy obohatí prerozdeľovač (politik, byrokrat a ich nadriadený - sponzor).

Súčasná kríza je krízou komunizmu presne tak isto, ako ešte väčšia miera komunizmu zapríčinila ešte väčší krach a chudobu vo východnom bloku.

Ak chceme túto krízu vyriešiť, musíme odstrániť komunistické prvky systému.

Na Slovensku sme zjednodušili daňový systém a takmer úplne odstránili progresivitu a výsledok bol vysoko pozitívny.

Keď sa globálne zruší monopol centrálneho bankovníctva, odstráni vysoké progresívne zdanenie a rozbijú byrokratické aparáty, naša civilizácia sa zbaví bremena uvaleného kriminálnikmi a bude mať šancu sa opäť postaviť na nohy.


http://blog.etrend.sk/jozef-r ajtar/sucasna-kriza-je-krizou-komunizmu- 2.htmlAuthor: Jozef Rajtar # NubiHify66
Svet2014-12-0817
-
 53% ( 5 people voted )
+
Země (ne stát!) pod náporem úředníků praská ve švech.
"
Ministerstvo práce koupilo budovu, kam se nevešli úředníci"http://www.novinky.cz/doma
ci/355679-nku-ministerstvo-prace-koupilo-budovu-ka
m-se-nevesli-urednici.html

procmusimmitprezdivky # NoqiDena13
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-08 12:54:50 4e88a8e5
Manifest Komunistické strany
Autor: Karel Marx, 1848

Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy – papež i car, Metternich i Guizot, francouzští radikálové i němečtí policajti. Kde je opoziční strana, která by nebyla svými vládnoucími odpůrci vykřičena jako komunistická, kde je opoziční strana, která by opět potupnou výtku komunismu nevmetla ve tvář jak pokrokovějším opozičníkům, tak i svým reakčním odpůrcům? Z této skutečnosti vyplývá dvojí. Komunismus je již uznávám všemi evropskými mocnostmi za moc. Je svrchovaný čas, aby komunisté otevřeně před celým světem vyložili své názory, své cíle a své snahy a proti báchorkám o strašidle komunismu postavili manifest strany samé. Proto se v Londýně shromáždili komunisté nejrůznějších národností a sepsali tento manifest.

BURŽOOVÉ A PROLETÁŘI

Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů.

Svobodný a otrok, patricij a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovaryš, zkrátka utlačovatel a utlačovaný stály proti sobě ve stálém protikladu, vedli nepřetržitý boj, tu skrytý, tu otevřený, boj, který pokaždé končil revolučním přetvořením celé společnosti nebo společným zánikem bojujících tříd.

V dřívějších epochách se téměř všude setkáváme s úplným rozčleněním společnosti na různé stavy, s pestrou stupnicí různého společenského postavení.

Moderní buržoazní společnost, vzešlá ze zániku feudální společnosti, třídní protiklady neodstranila. Přinesla jen nové třídy, nové podmínky útisku a nové formy boje místo starých.
Naše epocha, epocha buržoazie, se však vyznačuje tím, že třídní protiklady zjednodušila. Celá společnost se stále více štěpí na dva velké nepřátelské tábory, na dvě velké, přímo proti sobě stojící třídy: buržoazii a proletariát.

Velký průmysl vytvořil světový trh, připravený objevením Ameriky. Světový trh vyvolal nesmírný rozvoj obchodu, mořeplavby a pozemních komunikací. To působilo zpětně na rozšíření průmyslu a tou měrou, jak rostl průmysl, obchod, mořeplavba a železnice, rozvíjela se i buržoazie, rozmnožovala své kapitály a zatlačovala do pozadí všechny třídy dochované ze středověku.

Moderní státní moc je jen výborem, který spravuje společné záležitosti buržoazní třídy. Kde se buržoazie zmocnila panství, tam zničila všechny feudální, patriarchální, idylické poměry. Bezohledně zpřetrhala pestré feudální svazky, poutající člověka k jeho přirozenému představenému, a neponechala mezi lidmi žádný jiný svazek než holé sobectví, než bezcitné placení hotovými.

Proměnila osobní důstojnost člověka ve směnnou hodnotu a namísto nesčetných propůjčených a řádně nabytých svobod postavila jedinou bezohledně chladnou svobodu obchodu. Buržoazie zbavila všechny dosud ctihodné a s posvátným ostychem uctívané obory činnosti jako svatozáře. Proměnila lékaře, právníka, pátera, básníka a muže vědy ve své placené námezdní pracovníky.

Buržoazní epocha se od všech ostatních epoch odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnými otřesy všech společenských vztahů, věčnou nejistotou a pohybem. Všechny pevné, zakořeněné vztahy se svým doprovodem starých ctihodných představ a názorů se rozkládají, všechny nově utvořené zastarávají.

Potřeba stále více rozšiřovat odbytiště pro své výrobky štve buržoazii po celé zeměkouli. Všude se musí usazovat, všude zahnízdit a navazovat spojení.

Tím, že těží ze světového trhu, učinila buržoazie výrobu a spotřebu všech zemí kosmopolitickou. Prastará národní průmyslová odvětví byla zničena a jsou denně dál ničena odvětvími, která už nezpracovávají domácí suroviny, nýbrž suroviny dovážené z nejodlehlejších končin zeměkoule.

Zkrátka, tvoří si svět podle svého obrazu. Jako učinila venkov závislým na městech, učinila i barbarské i polobarbarské země závislými na zemích civilizovaných, rolnické národy na národech buržoazních, Východ na Západu.

Buržoazie nahromadila obyvatelstvo na jednom místě, zcentralizovala výrobní prostředky a soustředila majetek v rukou několika málo lidí.

Na jistém stupni vývoje výrobních a směnných prostředků neodpovídaly feudální vlastnické vztahy výrobním silám. Brzdily výrobu, místo aby ji podporovaly. Staly se jejími okovy. Musely být rozbity.

Zbraně, jimiž buržoazie porazila feudalismus, se teď obracejí proti jí samé.

Zplodila také lidi, kteří se těchto zbraní chopí – moderní dělníky, proletáře.

Tou měrou, jak se rozvíjí buržoazie, tj. kapitál, rozvíjí se také proletariát, třída moderních dělníků, kteří mohou existovat jen dotud, dokud nalézají práci, a kteří nalézají práci jen dotud, dokud jejich práce roznožuje kapitál. Tito dělníci, kteří se musí prodávat kus po kuse, jsou zbožím jako každý jiný předmět obchodu, a proto jsou stejně vydáni napospas všem rozmarům konkurence, všem výkyvům trhu.

Dělník se stává pouhým příslušenstvím stroje, vyžaduje se od něho pouze nejjednodušší, nejjednotvárnější hmat, kterému se lze velmi snadnou naučit. Proto čím odpornější se stává práce, tím nižší je mzda.

Moderní průmysl proměnil malou dílnu patriarchálního mistra ve velkou továrnu průmyslového kapitalisty. Masy dělníků, směstnané v továrně, jsou organizovány po vojensku.

Dělníci začínají tvořit spolky proti buržoům, vystupují společně na obranu svých mezd. Zakládají dokonce trvalá sdružení, aby si zajistily prostředky pro případ vzpour. Boj přechází místy v povstání.

Organizování proletářů v třídu si například v Anglii vynutilo zákon o desetihodinovém pracovním dni.

Ze všech tříd, které dnes stojí proti buržoazii, je skutečně revoluční třídou jen proletariát.
Životní podmínky staré společnosti jsou už zničeny v životních podmínkách proletariátu. Proletář nemá vlastnictví, jeho poměr k ženě a dětem nemá už nic společného s buržoazními rodinnými vztahy, moderní průmyslová práce, moderní jařmo kapitálu, stejné v Anglii jako ve Francii, v Americe jako v Německu, setřely z něho všechen národní charakter. Zákony, morálka, náboženství jsou pro něho jen buržoazní předsudky, za nimiž se opět skrývají jenom buržoazní zájmy.

I když ne svým obsahem, tedy svou formou je boj proletariátu proti buržoazii nejprve bojem národním. Proletariát každé země se ovšem musí nejprve vypořádat se svou vlastní buržoazií.

PROLETÁŘI A KOMUNISTÉ

V jakém poměru jsou komunisté k proletářům vůbec?

Komunisté nejsou zvláštní stranou oproti jiným dělnickým stranám. Nemají zájmy odlišné od zájmů celého proletariátu. Nevytyčují žádné zvláštní zásady, podle nichž by chtěli přetvářet proletářské hnutí. Komunisté se liší od ostatních proletářských stran jedině tím, že na jedné straně v boji proletářů různých národů vytyčují a obhajují společné zájmy všeho proletariátu, nezávisle na národnosti, na druhé straně tím, že na různých stupních vývoje, jimiž prochází boj mezi proletariátem a buržoazií, zastupují vždy zájmy celého hnutí.

Teoretické teze komunistů nejsou naprosto založeny na idejích, na zásadách vymyšlených nebo objevených tím nebo oním správcem světa.

Jsou jen obecným výrazem skutečných poměrů existujícího třídního boje, výrazem dějinného pohybu probíhajícího před našimi zraky.

Charakteristickým rysem komunismu není odstranění vlastnictví vůbec, nýbrž buržoazního vlastnictví. Avšak moderní buržoazní soukromé vlastnictví je posledním a nejúplnějším výrazem vyrábění a přivlastňování výrobků, které spočívá na třídních protikladech, na vykořisťování jednoho druhými.

Nám komunistům se vytýkalo, že prý chceme odstranit osobně nabyté, vlastní prací získané vlastnictví, vlastnictví, které je základem veškeré osobní svobody, činnosti a samostatnosti.
Prací získané, řádně nabyté, vlastními mozoly zasloužené vlastnictví! Mluvíte o maloburžoazním, malorolnickém vlastnictví, které tu bylo před buržoazním vlastnictvím? To nepotřebujeme odstraňovat my, to odstranil a denně odstraňuje vývoj průmyslu.

Bude-li tedy kapitál přeměněn v kolektivní vlastnictví, patřící všem příslušníkům společnosti, nezmění se osobní vlastnictví ve společné. Změní se jen společenský charakter vlastnictví. Vlastnictví ztratí svůj třídní charakter.

V komunistické společnosti je nahromaděná práce je prostředkem k rozšiřování, obohacování a usnadňování životního procesu dělníků.

V buržoazní společnosti je kapitál samostatný a osobní, kdežto pracující individuum nesamostatné a neosobní.

Děsíte se, že chceme zrušit soukromé vlastnictví. Ale v nynější vaší společnosti je soukromé vlastnictví zrušeno pro devět desetin jejích členů, existuje právě proto, že pro devět desetin neexistuje. Vytýkáte nám tedy, že chceme zrušit vlastnictví, které předpokládá jako nezbytnou podmínku, že obrovská většina společnosti nemá vlastnictví. Zkrátka vytýkáte nám, že chceme zrušit vaše vlastnictví. Ano, to opravdu chceme.

Komunismus nebere nikomu možnost přivlastňovat si společenské výrobky, bere jen možnost zotročovat si tímto přivlastňováním cizí práci. Namítalo se, že zrušením soukromého vlastnictví přestane veškerá činnost a zavládne všeobecná zahálka. Podle toho by byla buržoazní společnost dávno musela zahynout na lenost, vždyť ti, kdo v ní pracují, nic nenabývají, a ti, kdo nabývají, nepracují.

Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžném poměru mezi rodiči a dětmi jsou tím odpornější, čím víc rozvoj velkého průmyslu přetrhává všechny rodinné svazky proletářů a čím víc jsou děti proměňovány v pouhý předmět obchodu a v pracovní nástroje.

Ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás buržoazie.

Měšťák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Nemá ani potuchy, že jde právě o to, zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje. Našim měšťákům dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o prostituci ani nemluvě, a s náramným potěšením si vzájemně svádějí manželky.

Komunistům se dále vytýká, že prý chtějí odstranit vlast a národnost. Dělníci nemají vlast. Nelze jim vzít něco, co nemají. Nacionální rozdíly a protiklady mezi národy mizejí stále více už s rozvojem buržoazie, svobodou obchodu, světovým trhem, stejnorodostí průmyslové výroby a jí odpovídajícími životními poměry. Tou měrou, jak bude odstraňováno vykořisťování jednoho individua druhým, bude odstraňováno i vykořisťování jednoho národa druhým.

Komunistická revoluce je nejradikálnějším rozchodem s tradičními vlastnickými vztahy, není divu, že v průběhu jejího rozvoje se nejradikálněji účtuje s tradičními idejemi.
Viděli jsme výše, že prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na panující třídu, vydobytí demokracie.

To se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva a do buržoazních výrobních vztahů, tedy opatřeními, která se zdají ekonomicky nedostatečná a neudržitelná, která však v průběhu hnutí přerůstají sama sebe a jsou nevyhnutelná jako prostředek k převratu v celém způsobu výroby.

Tato opatření budou však podle různých zemí různá. V nejpokročilejších zemích může však být téměř všeobecně použito např. těchto opatření:

· Vyvlastnění pozemkového majetku.
· Silně progresivní daň.
· Zrušení dědického práva.
· Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.
· Soustředění dopravy v rukou státu.
· Stejná pracovní povinnost pro všechny.
· Úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem.
· Veřejná a bezplatná výchova všech dětí.
· Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě.

Jakmile v průběhu vývoje zmizí třídní rozdíly, ztratí veřejná moc svůj politický charakter. Politická moc ve vlastním smyslu slova je organizované násilí jedné třídy k potlačování druhé.

Místo staré buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.

SOCIALISTICKÁ A KOMUNISTICKÁ LITERATURA

V zemích, jako je Francie, kde rolnictvo tvoří značně přes polovinu obyvatelstva, bylo přirozené, že se objevili spisovatelé, kteří se zastávali proletariátu proti buržoazii, používali při své kritice buržoazního maloburžoazního a malorolnického měřítka a hájili dělníky ze stanoviska maloburžoazie. Tak vznikl maloburžoazní socialismus.

Tento socialismus neobyčejně důvtipně rozpitval rozpory v moderních výrobních vztazích. Odhalil, jak je ekonomové licoměrně zkrášlují. Nezvratně dokázal zhoubné účinky strojové výroby a dělby práce, koncentraci kapitálu a pozemkového majetku, nadvýrobu, krize, nutný zánik drobných buržoů a rolníků, bídu proletariátu, anarchii výroby, křiklavý nepoměr v rozdělování bohatství, vzájemnou vyhlazovací průmyslovou válku mezi národy, rozklad starých mravů, starých rodinných vztahů a starých národností.

Ve svém dalším vývoji upadl tento směr do zbabělé kocoviny.

Francouzská socialistická a komunistická literatura, která vznikla pod jařmem panující buržoazie a je literárním výrazem boje proti tomuto panství, byla přenesena do Německa v době, kdy tam buržoazie právě zahájila boj proti feudálnímu absolutismu.

Němečtí filosofové, polofilosofové a estéti sáhli citlivě po této literatuře a zapomněli jen, že s těmito spisy se z Francie do Německa nepřestěhovaly také francouzské životní poměry. V německých poměrech ztratila francouzská literatura jakýkoli bezprostřední praktický význam a nabyla ryze literární tvářnosti. Ukázala se nutně neplodným přemítáním o uskutečnění lidské podstaty.

Celá práce německých literátů záležela výhradně v tom, že se snažili uvést nové francouzské ideje v soulad se svým starým filosofickým svědomím, anebo spíše osvojit si francouzské ideje ze svého filosofického stanoviska.

První pokusy proletariátu přímo prosadit v dobách všeobecného rozjitření, v období svržení feudální společnosti své vlastní třídní zájmy nezbytně ztroskotaly jak pro nevyspělost samotného proletariátu, tak pro nedostatek materiálních podmínek jeho osvobození, které jsou teprve výtvorem buržoazní epochy. Revoluční literatura, která provázela tato první hnutí proletariátu, je svým obsahem nutně reakční. Hlásá všeobecný asketismus a hrubé rovnostářství.

Skutečně socialistické a komunistické systémy, systém Saint-Simonův, Fourierův či Owenův, se objevují v prvním, nevyvinutém období boje mezi proletariátem a buržoazií, které jsme vylíčili výše.

Fantastické líčení budoucí společnosti vzniká v době, kdy je proletariát ještě velmi nevyspělý a sám si tedy ještě představuje svoje postavení velmi fantasticky, vzniká z jeho první mocné touhy po všeobecném přetvoření společnosti.

Ale socialistické a komunistické spisy obsahují i kritické prvky. Útočí na všechny základy existující společnosti. Dodaly proto velice cenný materiál k uvědomování dělníků. Jejich pozitivní teze o budoucí společnosti, např. zrušení protikladu mezi městem a venkovem, zrušení rodiny, soukromého nabývání statků a námezdní práce, hlásání společenské harmonie, přeměna státu v pouhou správu výroby – všechny tyto teze vyjadřují jen nutnost odstranění třídního protikladu, který se teprve počíná vyvíjet a je jim znám jen ve své počáteční beztvárné neurčitosti. Tyto pozitivní teze mají proto ještě čistě utopický charakter.

Význam kriticko-utopického socialismu a komunismu je v obráceném poměru k dějinnému vývoji. Tou měrou, jak se rozvíjí a utváří třídní boj, pozbývá toto blouznivé povznášení se nad něj, toto blouznivé potírání třídního boje jakékoli praktické ceny a jakékoli teoretické oprávněnosti. A proto jak byli původci těchto systémů v mnoha směrech revoluční, tak tvoří jejich žáci vždy reakční sekty. Bez ohledu na další historický vývoj proletariátu tvrdošíjně lpí na starých názorech mistrů. Snaží se proto důsledně znovu otupit třídní boj a smířit protiklady. Stále ještě sní o uskutečnění svých společenských utopií na zkoušku, o zřizování kolonií ve vlastní zemi, o zřízení malé Ikarie – kapesního vydání nového Jeruzaléma – a aby mohli vybudovat všechny ty vzdušné zámky, jsou nuceni dovolávat se lidumilnosti buržoazních srdcí a měšců. Ponenáhlu sestupují do kategorie svrchu vylíčených reakčních a konzervativních socialistů a liší se od nich jen systematičtějším pedantstvím, fanatickou pověrčivou vírou v zázračné účinky své sociální vědy. Proto vystupují rozhořčeně proti jakémukoli politickému hnutí dělníků. Owenovci v Anglii vystupují proti chartistům, fourierovci ve Francii proti reformistům.


STANOVISKO KOMUNISTŮ K RŮZNÝM OPOZIČNÍM STRANÁM

Po tom, co bylo řečeno ve druhém oddílu, je jasný poměr komunistů k dělnickým stranám, které se už ustavily, tedy jejich poměr k chartistům v Anglii a ke stoupencům agrární reformy v Severní Americe.

Komunisté bojují za dosažení nejbližších cílů a zájmů dělnické třídy, ale v hnutí přítomnosti představují zároveň budoucnost hnutí. Ve Francii se komunisté v boji proti konzervativní a radikální buržoazii spojují se stranou socialisticko-demokratickou, aniž se tím vzdávají práva chovat se kriticky k frázím a iluzím vyvěrajícím z revoluční tradice.

Ve Švýcarsku podporují radikály, nezapomínajíce, že tato strana se skládá z protichůdných živlů, zčásti demokratických socialistů ve francouzském smyslu, zčásti z radikálních buržoů.

Mezi Poláky podporují komunisté stranu, která činí agrární revoluci podmínkou národního osvobození, touž stranu, která vyvolala krakovské povstání roku 1846. V Německu, pokud buržoazie vystupuje revolučně, bojuje komunistická strana společně s ní proti absolutní monarchii, feudálnímu pozemkovému vlastnictví a maloměšťáctví.

Komunistická strana však nepřestává ani na okamžik pěstovat mezi dělníky co nejjasnější vědomí nepřátelského protikladu mezi buržoazií a proletariátem, aby němečtí dělníci mohli okamžitě využít společenských a politických podmínek, které musí s sebou přinést panství buržoazie, jako zbraně proti ní samé, aby po svržení reakčních tříd byl v Německu ihned zahájen boj přímo proti buržoazii.

K Německu obracejí komunisté svou hlavní pozornost, protože Německo stojí na prahu buržoazní revoluce a provede tento převrat za pokročilejších podmínek evropské civilizace vůbec a s mnohem vyspělejším proletariátem, než tomu bylo v Anglii v 17. století a ve Francii 18. století. Německá buržoazní revoluce může být tedy jen bezprostřední předehrou proletářské revoluce.

Zkrátka, komunisté všude podporují každé revoluční hnutí proti dosavadním společenským a politickým poměrům.

Ve všech těchto hnutích staví do popředí otázku vlastnictví jako základní otázku hnutí, bez ohledu na to, zda už nabyla více nebo méně vyvinuté formy.

Komunisté konečně všude usilují o spojení a dorozumění demokratických stran všech zemí.
Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.

Proletáři všech zemí, spojte se!


Karl Marx # TyjyWifu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-08 13:03:16 c4c9d8ab
Istá generácia mala v ČSSR povinnosť absolvovať Štátnu skúšku...nie sranda--- aj , s " vecí" ktoré súviseli s "marxizmom --leninizmom" ! No nazdar! Hotovo! Ta vtedy ---v hlbinách bývaleho--- čo s tým treba to vedieť?? alebo urobiť skúšku? Tak to bola diléééééééééééma? Každý mlaďas --pobehujúci po vysokej škole určite už nie je premúdretý ale len maturant... kdesi čosi... A vtedajšia generacia bola usmerňovaná ....kategorický--- A dnešná generácia ....ani nevie čo je kategoria, nevie rozlíšiť systém ani kategória ---rozmýšľania......On ten Marx vymyslel kompromis medzi "ohnivým potokom" /feurenbach om / a Hegelom.--pánským --oné izé-- A dnes sa ani k Faerbachovi , ani k Hegelovi nikto nehlási---priamo---ale len dedilizmy.. ! A Faerbach bol --- aj farár --a ´Hegel ---bol ---no p ánsky voľnomyšlienkár /určite nebol idealista---hľadal .../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 18:37:13 58d4289b
Len hocičo sa napíše k téme je tak "prepracovaná" za tých viac ako 150 rokov , že hocičo . hocikto o hocičím niekto drizdne---je o ničom zbytočne... Len sila platí!A nemusí byť fyzická!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 18:45:48 58d4289b
Ale choďte už niekde s tými Vašimi -izmami a -iami. Sú to len hrátky so slovíčkami a snahy o škatuľkovanie niečoho, čo je v prvom rade krízou človečenstva ako takého.
meldo # FajuSuba76
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-12-08 21:09:25 c35b0ad8
roce 1915 Alexander Parvus (pův. jm. Israel Helphand) vypracoval plán na převzetí moci v Rusku bolševiky za pomoci německé tajné služby. Z německého ministerstva financí obdržel 7 miliónů marek na rozvinutí komunistické propagandy v Rusku. To Parvus „stvořil“ Lenina takového, jakého známe. S budoucím vůdcem revoluce se setkal v Zürichu v květnu 1915. Německá vláda financovala Parvuse a potažmo bolševiky proto, že dostali příslib o ukončení válečných akcí Ruska, jakmile Lenin a spol. ovládnou východní říši.

Císařův poradce a sionista Walter Rathenau se přímo zasazoval o podporu bolševismu. Na jeho straně stál i německý velvyslanec v Dánsku Ulrich von Brockdorff-Rantzau. (1) První tranfer peněz z německého ministerstva zahraničí ve výši 5 mil. marek se odehrál 7. června 1915.

Nebyla to však zdaleka jen německá vládní iniciativa. Mnohem spíše se jednalo o konspiraci mocných finančních kruhů. Podle Antonyho Suttona (Wall Street and the Bolshevik Revolution) se významně v podpoře prvních komunistů angažoval John Pierpont Morgan Jr. Dále Jacob a Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome Hanauer, Alfred Milner a rodina Guggenheimů. Toto potvrzuje také složka 861.00/5339 z archívu U.S. State Departement. Ve všech případech šlo o členy zednářských lóží židovského původu.

Max Warburg, nejvlivnější bankéř v Německu, se přímo podílel na založení propagandy komunistů v Rusku. Přes průmyslníka Huga Stinnese daroval 12. srpna 1916 dva milióny rublů na jejich publikační činnost.

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/08/6116-zna
t-souvislosti-bolsevicky-prevrat.htm
Prof. Antony C. Sutton - Wall Street a Bolševicka revoluce http://youtu.be/9Ui6AJO_9ME
Pripada mi to cudne. Podoba sa to na farebne revolucie. Ak im nieco nejde do karat tak pouziju...vid Ukrajina...aj Marx posluzil

December # HydyHofa14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-09 05:55:24 42575194
loading...
Francuzka revolucia-1848-1905-1917, obidve vojny, a nespocetne mnozstvo dalsich statnych prevratov, ako Iran, Juzna Amerika maju v pozadi tu istu silu: Vychodo-Indicka spolocnost-Bank of England-Federal Reserve-Deutsche bank. Vtedy to boli komunisti, slobodomurari a Marx, dnes su to mimovladne organizacie, fondy a nadacie. Ved uz aj Orban je neo-nacista, Putinov agent a kvoli korupcii madarski vladni uradnici nemozu cestovat do USA. Nie je to Madarsko nahodou clenom EU a NATO?
December # HydyHofa14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 06:15:35 42575194
Je to odvěká krize z řízení - hotovo!

adiee # RygiDimi74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 09:13:06 4e8890b9
Zdieľam väčšinu Tvojich názorov. Tá kríza človečenstva, ktorú mám na mysli je spôsobená udpaním morálnych (a aj duchovných) hodnôt do prachu pozlátkom kapitalistického "life stylu", kde je konzum a nekonečný rast povýšený nad všetko ostatné.
Rozumiem však aj Tvojim oponentom a ich argumentom, že ten druhý -izmus (komunizmus, či socializmus) sme tu už predsa mali. Pamätám si ho dobre aj ja. Nevyznám sa moc v týchto politických veciach a svoje obzory si rozširujem v iných smeroch, no oprav ma ak sa mýlim: Extrémom minulého režimu je Sev. Kórea. Extrémom súčastného režimu je podľa mňa to, v čom žijeme teraz. Ten manifest si prečítam


meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 14:15:16 c35b0e9d
OK, beriem. Teda za predpokladu, že záver bol myslený obrazne.
Životná úroveň posledného bedára - nemal si na mysli posledného povaľača dúfam.
Tiež nepovažujem napr. HDP za relevantný ukazovateľ, skôr by ma zaujímalo Hrubé Domáce Šťastie ;)
meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 18:39:35 c35b0ad8
Nechcem znevažovať ..PS- VB73... že sa "pustil" do toho! Treba si však uvedomiť , že tak ako "nejaké" kresťanské, islamské., --obecne náboženské "nauky" sú viac menej aj medialne propagované . nehovorím o "akýchsich " kapitálovo prezentných dianiach --ktoré sú jedine správne--- ale o východiskách, zdôvodneniach a konkrétnych riešeniach ktorými sa "zapodieval " Marx... je ako šafrámu dnes--aj to mimoriadne deformovanom!Predostrieť na jednú rovinu všetky náboženstva s ich prednosťami--zápormi, predostrieť ideológie súvisiace s postavením v spoločenskom systéme --jednotlivcov --je skoro TABUIZOVANÉ! Furt len deformujúce pohľady!JEDNOSTRANNÉ / Ešte aj Rómovia majú pravdu---nikdy neviedli vojnu!/ Už len kresťanských rozhlasovo -televíznych minút je - hajajáj...ale o islamistických, materialistických, judaistických, dialektických... aaa podobných náhľadov na svet je "menej než obmedzene"!Stále len ..mamonárske , vysoko-ziskové dianie je prezentované ...VŽDY je NA ÚKOR VäČŠINY --to sa zahmlieva---neprezentuje! ...PS-VB73.. máte vysoký štandard objektivity , založenej na vedomostiach podložených argumentami!Obohacujete znalosťami toto fórum....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 19:11:35 58d4289b
ano Klopi.Pomocnik je dobry.Intelekt nepusti:}

Len som zvedavy,kedy ho uz Admin konecne vymaze.Co je na dovolenke?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 19:29:39 b229c028
Klopi

"... je ako šafrámu dnes--"


Skús si nalistovať Egona Bondyho. "Prezentné" sú jeho syntetizujúce snahy všetkých oblastí civilizácie.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 18:34:02 59ad0cca
K Marxovi poznámka, že bol lepší analytik, ako syntetik.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 18:40:01 59ad0cca
Nuž Pomocník:

1. Zdá sa mi, že veci berieš trochu ako ideológ. Chápeš čo to znamená, ale budiž.

2. Marx videl v východisko v moci proletariátu. Je to strašný omyl, lebo proletár sa hoblajs rozumie do riadenia. Tam treba širší rozhľad, a ten keď niekto má, tak je náchylný tzv. zrádzať revolúciu. (Však vieš dobre, ako robotnícke kádre sa vyznamenávali v riadiacich funkciách, nehovoriac o istej žiarlivosti na vzdelanejších súdruhov. Z tých vedeli vyrobiť skutočné obludy) Už klasický, stále omielaný Marxov omyl, že revolúcia vznikne v najrozvinutejšej krajine, ani nemá cenu spomínať. Od tých čias je to trošku u komunistov ako "Čakanie na Godota". ( pozn.divadelná hra)

3. Bondyho mentálne sebatrýznenie nie je o nič inšie, (pokiaľ vôbec existoval, podľa mňa nie), ako Marxov strach z exekútorov. No niečo, čo ich spája, zdá sa mi, že asi obidvoch sralo, že nie sú bohatí. To len vo všeobecnosti ku spúšťačom myšlienkových pochodov jedinca. Okrem toho Fischerovo upozornenie na kontraproduktívnosť revolúcií, je minimálne to, čo ho robí v mojich očiach prijateľnejším "uvažovačom" nad svetom.

4. To chápem, že snívaš o bezkolíznom svete, kto by ho nechcel mať, ibaže to by sme človečinu z civilizačných procesov museli úplne vylúčiť, a vieš veľmi dobre, že sa to nedá.

5. Poprosím, aby si Klopiho nechal slobodne sa vyjadriť k mojej nahrávke, ak vôbec sa mu bude chcieť, a nepredžúvaj mu stanovisko.

Stručne iba toľko.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:21:55 59ad0cca
PS

1. Tak to sme už dvaja. Len dúfam, že tvoj pragmatizmus nie je pragmatizmom sebastredného jedinca.

2. No práveže, preto som písal, že bol lepším analytikom, ako syntetikom. Lebo však tú paušalizáciu nemohol myslieť vážne. Kontext doby, to áno, teórie mnohokrát stroskotajú na realite.

3. Bondy sa sám vyjadril v tomto zmysle, aj keď tam šípim určitú nadsádzku. No neviem ako to vidíš ty, ale z logiky vecí u mňa vyplýva, že zmeny chcú najmä tí, ktorých niečo ťaží. Čo je aj logické, proti tomu sa nedá namietať. A myslím, že to bol aj prípad Marxa. To, že veci vidím iba cez kontá, musím dôrazne odmietnúť.

4. Tu sa možno mýlim, ale ak nesnívaš o dokonalej spoločnosti, tak potom celkom nerozumiem tvojmu kritickému pohľadu

5. Toto nebolo o "liberálnej semantike", ale o tom, že som mal pocit, že práve ty niečo podsúvaš Klopimu. No, trochu asi nedbalá formulácia, možno aj z mojej strany. To si teda nemyslím, že vyslovený názor obmedzuje názor toho druhého, ak nebol bol vyslovený nejak nátlakovo. No, vidím, že liberalizmus nie je celkom tvoja šálka kávy. Nesmieš sa nahnevať, tuším u teba istú (triednu ?) intoleranciu.


FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 01:20:40 59ad0cca
PS

Vďaka za rozsiahlu reakciu. Rozmýšľam nad odpoveďou, ale momentálne som zaneprázdnený. Snáď cez víkend.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 07:34:22 59ad0cca

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0461 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made