Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Stát že nás chrání...?


Stát že nás chrání...?

Když jsem byl mladší a mé znalosti byly ještě menší než dnes, věřil jsem, že vlády států (obvykle definované jako monopol na legitimní využití donucení na daném území) vykonávají jednu základní funkci, totiž že chrání lidi před jednáním agresorů, ať již krajanů či agresorů zahraničních, a že žádná jiná instituce tuto funkci nemůže úspěšně vykonávat. Kdysi jsem dokonce napsal knihu, jejíž úplně první věta praví: "Vládu mít musíme." (Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford University Press, 1987, str. 3.) Tímto názorem jsem se stal pouhou součástí onoho velkého stáda nemyslících lidí, ačkoliv k témuž závěru dospělo, nenechme se mýlit, mnoho filosofů, společenských vědců a jiných myslitelů. S přibývajícím věkem se mi ovšem naskytla příležitost přehodnotit základy své víry v nepostradatelnost státu jako poskytovatele ochrany. Poté, co jsem tak učinil, jsem mnohem skeptičtější a dnes se spíše přikláním k názoru, že tuto myšlenku je třeba odmítnout. Předkládané tvrzení mi stále více připadá zcela absurdní. 

Můj skeptický názor vyplývá částečně z dokonalejšího poznání toho, jak děsivé škody vlády páchají a kolik lidí připravují o život, a to nejen tehdy, když vedou války proti vládám jiných států, ale, což je mnohem výmluvnější, při útocích na vlastní obyvatelstvo. Podle statistických údajů, které shromáždil R. J. Rummel, přinesly vlády mezi lety 1900–1987 smrt asi 170 milionům vlastních obyvatel (Death by Government, Transaction, 1994, str. 4) a toto číslo během posledních patnácti let ještě narostlo. K tomuto strašlivému součtu musí být ještě připočteno zhruba 40 milionů dalších, kteří zahynuli ve válečných bojích, do kterých ve dvacátém století vlády své obyvatelstvo vrhly (ibid., str. 3).

Ano, ano, namítnete, jisté vlády se k vraždění zcela určitě uchylovaly, avšak takové jednání nic neříká o vládách jako takových, ale dokazuje darebné chování Číňanů, Rusů, Němců atp. Možná také namítnete, že vina neleží na vládě jako takové a že za oběti je spíše odpovědný komunismus, fašismus nebo nějaká jiná ohavná ideologie, která vedla jisté vlády k tak ostudnému chování. Tyto výtky však nelze zcela přijmout, jelikož ničení a vraždění prováděné vládami provází velkou řadu etnik a ideologií. Vlády pověstné svými aktivitami byly pod kontrolou Číňanů, Rusů, Němců, Japonců, Kambodžanů, Turků, Španělů, Vietnamců, Poláků, Pákistánců, Jugoslávců, Britů, Korejců, Chorvatů, Mexičanů, Indonézanů, Uganďanů, Rwanďanů, Hutů, Nigerijčanů a mnohých dalších etnických či národních skupin. Jejich společným prvkem se nezdá být etnikum či národ, ale vláda. Vlády při jejich běsnění ovládali nacionalisté, tribalisté, fašisté, komunisté, socialisté a přívrženci nejrůznějších jiných ideologií či vůbec žádných ideologií. Opět lze říci, že se zdá, že společným prvkem je sama vláda. 

Asi řeknete, dobrá, svět si zažil více zrůdných vládců, než si zaslouží, ale naše vlastní (americká) vláda by se takových zločinů nikdy nedopustila. Naneštěstí se tak již stalo. Útok amerických vojsk na civilisty a jejich živobytí ve státech Konfederace během Války mezi státy lze počítat mezi nejohavnější myslitelné akty zrůdnosti (DiLorenzo, Thomas J.: "Waging War on Civilians" v The Real Lincoln: A New Look at Abraham Lincoln, His Agenda, and an Unnecessary War, Forum, 2002, str. 171–199). Vyhlazení mnoha amerických indiánských kmenů příliš ke cti americké vlády také neslouží. Během mého vlastního života, v průběhu 40. let 20. století, americká vláda s uspokojením shodila tisíce tun vysoce výbušných a zápalných bomb na rezidenční oblasti německých a japonských měst a upálila, zadusila a zpopelnila stovky tisíc nevinných mužů, žen a dětí, kteří v těchto oblastech shodou okolností žili. Generál Curtis LeMay jednou hovořil o Tokiu a prohlásil: "Věděli jsme, že zabijeme mnoho žen a dětí, když město vypálíme. Muselo se to udělat." (Citováno v Lindqvist, Sven: The History of Bombing, New Press, 2000, str. 109.) Vláda však nakonec překonala i tuto nemravnou ukrutnost a uskutečnila explozi atomových bomb nad nešťastným obyvatelstvem dvou velkých japonských měst. V Hirošimě "bylo asi 100 000 lidí (95 000 z nich civilistů) okamžitě zabito. Dalších 100 000, většina z nich byli také civilisté, umíralo dlouhou smrtí z ozáření." (ibid., str. 112.) Bomba svržená na Nagasaki, která explodovala přímo nad "čtvrtí škol, továren a rodinných domků", zabila 74 000 lidí a zranila obdobný počet, z nichž byla většina civilistů, "a ti, co přežili, trpěli stejnými dlouhodobými katastrofálními důsledky ozáření a duševním traumatem jako v Hirošimě." ("Nagasaki" v The Oxford Companion to World War II, Oxford University Press, 1995, str. 773.) Kde je tu nějaký zásadní rozdíl mezi konáním údajně zlých vlád a aktivitami americké vlády? Není to tak, že by sama vláda byla zdrojem tohoto zla? 

Bez vlády bychom ale byli vrženi do anarchie, tvrdí tradiční argument, do stavu násilného chaosu a hobbesovské války všech proti všem. Lidé se většinou domnívají, že si lze jen stěží představit něco horšího než situaci, jež by nastala při neexistenci vlády (tak jak ji známe dnes). Povšimněme si však toho, že zde mluvíme o pouhé domněnce. A o pouhou domněnku také jde. Lze se skutečně domnívat, že bez vlád, které lidi organizují a usměrňují, by lidé na celém světě byli tak tupí a nesociální, že by se ve 20. století pustili do vyvraždění více než 210 milionů lidí, aniž by si uvědomili, co napáchali? Taková představa neorganizovaného násilí se příčí mysli. Ačkoli je mé mínění o lidstvu, přiznávám, výrazně nižší, než lidé obyčejně mají, jen těžko si představuji, že by situace bez vlád byla horší, než jaká byla s vládami. 

Ponecháme-li stranou pochyby, jež se objevují při úvahách o tom, "co by kdyby", narážíme stále na problematickou otázku ochranné funkce vlády. Člověk se nemůže nedivit, zvažuje-li následující: Proč se stále tolik z nás stává oběťmi vražd, znásilnění, přepadení, loupeží, vloupání a mnoha ostatních zločinů? Kde je ona vychvalovaná ochranná funkce vlády? Podle údajů Federálního úřadu vyšetřování o počtu deliktů, které byly nahlášeny policii (jejich skutečný počet bude daleko větší), došlo v roce 1999 ve Spojených státech k zhruba 16 000 vraždám, 89 000 znásilněním, 410 000 loupežím a 916 000 těžkým přepadením, a to ani nemluvíme o 2 100 000 vloupáních, 6 957 000 krádežích a 1 147 000 krádežích automobilů (U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States 2001, Government Printing Office, 2001, str. 182). 

Ve skutečnosti většina Američanů dobře ví, že vláda nemůže, ani nebude chránit je ani jejich majetek, a proto se stále více uchylují k vlastní ochraně. Během několika posledních desetiletí se ve Spojených státech (a také v mnoha jiných zemích) řadí sektor soukromého zabezpečení k nejrychleji rostoucím odvětvím. Podle zprávy The Economist z roku 1997 převýšilo množství vládních policistů v roce 1970 počet soukromých policistů o 40 %, ale "nyní je třikrát více soukromých policistů než policistů státních. ...Američané také utrácejí mnohem více za soukromé zajištění bezpečnosti (asi 90 mld. dolarů ročně), než kolik prostřednictvím daní vydávají na státní policii (40 mld. dolarů). Dokonce i sama vláda utrácí za najímání soukromých agentur více, než kolik vydává na ochranu státní policií." ("Welcome to the New World of Private Security", The Economist, 19. dubna 1997.) Reportér bystře poznamenává: "Soukromý sektor přispěchal, aby zaplnil vakuum, jež při uspokojování potřeby zajištění práva a pořádku zanechal stát." 

Cítíte se bezpečněji v nákupním centru či v chráněné rezidenční čtvrti střežené soukromou bezpečnostní agenturou, nebo na veřejné ulici, kde bezpečí zajišťuje vládní policista? Sama otázka dává odpověď. Kdyby vláda vykonávala svou základní ochrannou funkci, kterou neustále zdůrazňuje, aby ospravedlnila svoji dotěrnost a své daně (a nakonec samotnou svoji existenci), nebylo by zde žádné "vakuum", do něhož by soukromý sektor mohl vstupovat. Vládní policisté se občas sice ukáží, hodí-li se jim to, a zaznamenají spáchaný zločin. Soukromé agentury se však naproti tomu především snaží, aby zločinu zabránily. Veřejnost, jež spoléhá na vládní policii, musí trpět nejen tím, že platí za státní policii, ale také trpí škodami a ztrátami způsobenými zločinci, jelikož vláda brání tomu, aby zločinci své oběti odškodňovali. Namísto toho musí poškozená veřejnost znovu platit a financovat vládní systém věznic, kde si jejich obyvatelé krátí čas konzumací drog a sněním o nových zločinech, které spáchají po propuštění. 

Nejhorší však je, že vládní policie a prokurátoři na rozdíl od soukromých bezpečnostních agentur sami zločiny páchají, namísto toho aby jim předcházeli. Když zaměstnanci státu zatýkají a odsuzují lidi za činnosti, které tito lidé mají plné právo dělat (od kouření marihuany po hraní hazardních her či provozování sexuálních služeb nebo prodej nelicencovaných služeb či "neschválených" léků), pak tito zaměstnanci státu nejednají jako ochránci veřejnosti, ale jako představitelé holé tyranie: slovy Gora Vidala, "tolik Jakobínů ve válce proti životům, svobodám a majetku našich občanů!" (Perpetual War for Perpetual Peace: How We Got to Be So Hated, Nation Books, 2002, str. 115.) Není proto divu, že velká část obyvatelstva pohlíží na takové ochránce s opovržením či dokonce s nenávistí. Vláda, která se opovažuje tvrdit, že chrání své občany před nimi samými, zavírá do žalářů a vězení miliony takových viníků, kteří se ničím násilným neprovinili, zahájila zjevně válku proti vlastním lidem. Kde je John Locke, když je ho třeba? 

Téměř před osmdesáti lety sepsal H. L. Mencken text, který nejlépe zachytil povahu vlády. V něm příkladně objasnil ochranou funkci vlády. Napsal:

"Dnešní občan, a to i v nejcivilizovanějších státech, není jen neúčinně chráněn proti ostatním občanům, kteří jej chtějí zneužít a zranit, ...ale je také téměř bezmezně zneužíván a zraňován samotnou vládou, tedy právě tou institucí, která se jej jala chránit. ...Před ní je proto mnohem obtížnější a nákladnější se uchránit než před jakýmkoli jiným nepřítelem. ...Občan již totiž nemůže uniknout výběrčímu daní a policistovi, v jejich proměnlivých a rozmanitých podobách, stejně jako nemůže uniknout smrti. Je neustále, ve dne v noci, v jejich obklíčení, jejich počet se neustále zvyšuje a jejich chování a masky jsou stále více odzbrojující. Útočí na jeho svobodu, napadají jeho důstojnost a stojí stále více v cestě hledání jeho štěstí. Každým rokem si vynucují větší a větší podíl na jeho majetku." ("On Government" v Mencken, H. L.: Prejudices: A Selection, Vintage, 1958, str. 178–79.)

Od doby, kdy Mencken v roce 1924 toto pozorování učinil, se situace pouze zhoršila. Mocné elity, obzvláště pak ti z Nové Třídy, kteří ovládají toky informací, neustále bijí na své tamtamy a varují nás před stále novými nebezpečími – stačí se kterýkoli den podívat na hlavní body večerních zpráv – a ustavičně volají po nové vládní ochraně, již vláda nikdy nemůže zajistit a také nezajistí.

Vláda však nikdy nepřestane tvrdit, že lidi chrání, a nezastaví tok ohromných zdrojů věnovaných na propagandu a balamucení lidí ohledně správnosti svých tvrzení. Vidal správně poznamenal, že "lidem, kteří se nechají tak systematicky – a do takové míry – uvádět v omyl, není pomoci." (Perpetual War for Perpetual Peace, str. 115.) Prohlédnou lidé někdy tuto habaďůru? Sám Mencken mnoho optimismu nenašel. "Vydírání a útlak vlády bude pokračovat," prohlásil, "tak dlouho, dokud tento čirý podvod k oklamávání a odzbrojování veřejnosti bude fungovat" ("On Government", str. 188.) Žádný důvod pro změnu nenalézal. Je to smutné, ale Mencken měl asi pravdu.

 Z anglického originálu "Government Protects Us?" publikovaného v The Independent Review, podzim 2002, přeložil Josef Šíma. Vyšlo v časopise Terra Libera v lednu 2003.

http://www.mises .cz/clanky/stat-ze-nas-chrani--1239.aspxAuthor: Robert Higgs # LeteSafy99
Vláda2013-09-178
-
 50% ( 2 people voted )
+
a potom autor objavil bozón! :DDD
Peter # RoduByba06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 10:08:45 c350a66f
v mexiku už privatizácia polície a súdov prebehla. dokonca predbehli us.
jednu časť sprivatizovala la família michoacán, druhú zetas.

u nás to bude Penta a JaT.

Peter # RoduByba06
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-17 10:15:18 c350a66f
{v mexiku už privatizácia polície a súdov prebehla.} Chceli kapitalizmus, nech sa nesťažujú na výsledky tohto zvráteného režimu, ktorý dokonca slepo obhajovali.
MrProper # JewuQowo48
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-17 10:45:43 5be9f92a
uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa...

:-DDDDDDDDDDDDDDDD Blede tvare, velky nacelnik Apacov moct kludne z tvare zotriet bojove farby... Ja vas nemusiet povrazdit, za to co vy urobit mojim bratom... Ja vas nechat nasledovat MISES a vy pozabijat sami seba... :-DDDDDDDDDDDDDDD

uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa...

Vdaka velky Manitou, ze poslat MISES bledym tvaram...

uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa... uaaa...


Winnetou # JyqoFida02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-17 15:21:27 557126e3
Štát je územný monopol na kriminalizáciu. Čím menej štátu, tým slobodnejší a bohatší občan. Voliči volia poslancov z politickej kandidátky, tam sa kandidáti dostanú tak, že sami politické strany tam svojich kandidátov napíšu. Potom trochu reklamy v masmédiách a šup ho, politici sa nechali manipuláciou voliča zvoliť do štátnej moci.

Kto nie je v politickej strane a kto nezdieľa zvrhlé mocenské záujmy politiky, ten nemá šancu byť zvolený. Zákon neumožňuje voličovi voliť priamo poslanca z obce, regiónu. Takýto zákon prijali politici a občana sa nikto nepýta.

Štáty a politici sú ovládané finančnými korporáciami, "za peniaze aj v Prahe dom", môžu len to, čo im finančná oligarchia dovolí. Finančná oligarchia je tak silná, že diktuje štátom politiku, firmy, supermarkety sú určujú pravidlá a nie štát a občan. Ak sa korporácie spoja so štátom v spoločnom záujme, ktorý nie je záujmom občanov, takéto zriadenie je definované ako fašistické.

Slovensko je pod diktátom EÚ, pod heslom investujme a požičiavajme si, aby sme znížili nezamestnanosť, štáty dostávajú od EÚ dotácie, ktoré sú neefektívne investované, nezamestnanosť rastie, inflácia rastie, kúpna sila mzdy klesá. Tie dotácie EÚ to nie sú peniaze EÚ, to sú naše dane, ktoré Slovensko odovzdá EÚ a ona ich potom pošle späť ako dotáciu, ale s podmienkami! To je vydieranie, to je trestné. Nezmyselné investície sú zámerné, inflácia je zámerná, od r. 1800 do 1913 bola inflácia USD 0, slovom nula. Fed vznikol r. 1913.

Zadlžovanie štátov je zámerné, zbedačovanie a finančné zotročenie a následná závislosť ľudí od sociálnych dávok je zámerná, ľudia sú úplne závislí od štátu a o to tu ide. Ak ste závislý, tak ste poslušný, ste otrok a nesmiete sa miešať politikom do rozkrádania štátnych zdrojov, teda našich daní.

Zdlžovanie, čiže dotácie od EÚ, alebo inak aj požičiavanie našich peňazí od EÚ, spolu s infláciou nám garantujú budúce zvyšovanie daní a poplatkov.

Vojsko sú žoldnieri NATO a slúžia záujmom USA a nie obrane nášho územia. Policajti nás nechránia pred asociálmi a kriminálnikmu, lebo nesmú, lebo mimovládky a EÚ kontrolujú stupeň humanity a multi kulti. Mimovládky sú zahraniční agenti platení zahraničnými fondami. Vlastnú menu nemáme, všetky centrálne banky sveta sú podriadené FEDu, preto plošné zadlžovanie a inflácia vo všetkých štátoch. Vlajku ešte máme, pre istotu dve, aby bolo jasné, že kto vládne tej slovenskej vlajke.

Tento štát spĺňa definiciu územného monopolu na kriminalizáciu, monopol patrí finančným korporáciám. Demokracia je ideológia na samoinštalovanie politikov do vládnej moci prostredníctvom zmanipulovaných volieb, myslené: politické kandidátky a predvolebná kampaň v masmédiách.

Štát je inštitúcia, je fikcia, štát si definujú politici pre svoje potreby, samoinštalujú sa do štátnej moci a vládnu voličom. Zle vládnu, žije sa stále horšie, slobody každý rok ubúda.
EÚ je tiež inštitúcia, ktorú si dohodli finančníci medzi sebou, potom nahovorili politikov. Úradníkov EÚ nikto nevolil, samoinštalovali sa k moci a uzurpujú si právo diktovať nám spôsob života. Ľuďom by sa bez takýchto štátov, aké máme dnes, žilo oveľa lepšie.

Všetky zbrane hromadného ničenia, vojská, vojny, agresie veľkého rozsahu s milónmi mŕtvych vznikli vďaka obrovskému bohatstvu koncentrovanému v štátoch, bohatstvu, ktoré je pôvodom z našich daní a odvodov. Finančné korporácie bohatnú z našich peňazí, my tvoríme hodnoty, korporácie nám požičajú, predajú, vždy tak, aby sme nikdy nezbohatli, lebo by sme prestali robiť tak ako oni. Ak majú korporácie málo peňazí, tak ich jednoducho vyrobia na počítačoch toľko stoviek miliárd, koľko potrebujú. To je falšovanie peňazí. Peniaze nekryté hodnotou, tovarom, službami, sú falošné peniaze, spôsobujú infláciu a inflácia je skryté zdanenie občanov. Dnes štát nesmie vydávať peniaze, toto právo si podvodom zabezpečili banky so súhlasom štátov.

Dajte si všetci otázku. NA ČO POTREBUJETE ŠTÁT? ČO OD NEHO OČAKÁVATE?
Odpoveďou je libertariánstvo, Nigel Farage, Ron Paul. www.euroseptik.cz

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-17 16:40:48 57f4ca0a
Načo potrebujeme dnes štát? Aby sme prostredníctvom neho mohli zobrať moc ľuďom, ktorí si ju prevzali neprirodzeným spôsobom. V dnešnom spôsobe organizacie spoločnosti sa to urobilo tzv. prevzatím kapitálu a to dokázateľne nečestným spôsobom. A nastavili tento štát konečne v súlade s tým, že moc bude v rukách ľudí, čo sme ešte nemali a tam treba hľadať problém. Už sa to dnes zjavne dá a nejde to bez toho, aby sa štáty odčleňovali a prevzali späť kompetencie. To je kameň úrazu a základný problém štátu ako takého, ktorý je tŕňom v oku finančnej elity a je snaha o argumentáciu pomocou povrchných informácii, ktoré nejdu k podstate toho, prečo tie štáty fungovali ako fungovali, ako aj v tomto článku. Pri dobrej aplikácii 3 bodov, ktoré navrhuje alternatívna cesta, je to možné dosiahnuť. Preto treba prísť podporiť akciu Obsadenie bratislavského hradu 9.11.2013. Iným spôsobom sa to nedá riešiť, všetko sú to len pekne zabalené teórie s nulovým skutočným riešením v prospech ľudí. Je za tým pokračovanie totálneho zotročenia a zničenia národov.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 18:14:33 4e630954
loading...
stanko juriščin
Vždy, keď siedmy november
ukazuje kalendár,
v našom srdci teplo je
sťaby vracala sa jar.

V Rusku v tento slávny deň
robotníci povstali
a nad Kremľom zaviali
revolučné zástavy."

.... pripomína Vám to niečo? :)) ... lampiónový sprievod bude? :)) arabská jar bude:))


ale platí to čo aj pre paťku! organizujte to v pondelok, aby keď vás pozatýkajú tak v práci nebudete ani nasledujúce pracovné dni. nebojte sa zdravotné poistenie za osoby vo vyšetrovačke platí štát, takže si to nebudete musieť doplatiť ako keby ste len štrajkovali, ale bude to chcieť odvahu a streliť policajtovi po papuli. :)))
a kto je v base, nepracuje na svojich pánov......
alebo nepracujete a len provokujete a ani by ste nikomu v práci nechýbali? :))

Peter # RoduByba06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-19 07:28:13 c350a66f
nebojte sa!
štát platenie zdrev. poistného za väznené a vyšetrované osoby len tak nezruší! eu to nedopustí. to by bol rasizmus!

Peter # RoduByba06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-19 07:32:05 c350a66f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Itálie směřuje k historicky rekordnímu zadlužení


Itálie směřuje k historicky rekordnímu zadlužení
S Itálií to jde z kopce dolů. Navzdory energii premiéra Renziho, nízkým úrokovým sazbám i úsporným programům. Křivka státního zadlužení stoupá nezadržitelně ke 150procentní ...
Ministerstvo kultúry v rozpočte 2017
Daňové (v)tipy Petra Kažimíra ničia daňový systém na Slovensku
Zabiť sa neni také lahké ako sa zdá

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0341 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made